Lobos-Kotowska Dorota
Dr Dorota Łobos-Kotowska - adiunkt w Katedrze Prawa Rolnego i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz w Instytucie Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Specjalizuje się w problematyce prawa rolnego oraz gospodarki nieruchomościami. Jest radcą prawnym.

Łabanowski Mirosław
Mirosław Łabanowski - radca prawny

Łabędź Marzena
Marzena Łabędź - radca prawny. Specjalizuje się zarówno w indywidualnym, jak i zbiorowym prawie pracy, współpracując w tym zakresie z pracodawcami m.in. z branży: bankowej, farmaceutycznej, kosmetycznej, kolejowej, budowlanej, spożywczej. Wykładowca na Studiach Podyplomowych UJ. Autorka i współautorka publikacji naukowych z zakresu prawa pracy.

Łabuda Grzegorz
Grzegorz Łabuda - doktor nauk prawnych; adwokat wykonujący praktykę we Wrocławiu; specjalizuje się w prawie karnym oraz prawie hazardowym; prowadzi szkolenia z zakresu prawa karnego skarbowego; autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa karnego, w tym komentarzy do kodeksu karnego część ogólna (2012) oraz część szczególna (2014).

Łacny Justyna
Justyna Łacny - doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Europejskiego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; ekspert do spraw legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu; autorka publikacji z zakresu prawa instytucjonalnego i gospodarczego Unii Europejskiej.

Łączkowski Wojciech

Łada Piotr

Ładoś Sebastian
Sebastian Ładoś - doktor nauk prawnych, sędzia orzekający w sprawach karnych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowe związane są z problematyką psychiatryczną, psychologiczną i seksuologiczną w prawie karnym.

Łais Sławomir
Sławomir Łais - prezes zarządu OSI CompuTrain. Kształtuje strategię firmy i nadzoruje projektowanie innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących technologię do rozwoju ludzi. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się zawodowo uczeniem osób dorosłych i stosowaniem technologii informatycznych. Od 2000 roku zajmuje się realizacją przedsięwzięć wykorzystujących e-learning. Projektant rozwiązań technologicznych wykorzystujących różne podejścia do uczenia, takie jak gryfikacja, social learning, personal learning environment. Przewodniczący Komisji ds. E-learningu działającej przy Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych. Współzałożyciel XY Learning Team. Doradca i ekspert w wielu projektach, prelegent i popularyzator. Współautor badań LPES "Learning Problems - e-solutions" dotyczących realiów e-learning w dużych firmach. Autor bloga praktykatrenera.pl.

Łapiński Karol
Karol Łapiński - doktor nauk prawnych, praktyk w zakresie prawa pracy. Autor kilkudziesięciu publikacji, opinii i opracowań z zakresu prawa pracy.

Łasak Katarzyna
Katarzyna Łasak - doktor habilitowany nauk prawnych, pracowała w rządowych i pozarządowych instytucjach zajmujących się ochroną praw człowieka. Od 2002 r. jest pracownikiem Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka publikacji związanych z ochroną praw człowieka, głównie dotyczących praw społecznych.

Łaszczyca Grzegorz
Grzegorz Łaszczyca - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; radca prawny; autor i współautor wielu opracowań z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, w szczególności komentarza do przepisów kodeksu postępowania administracyjnego (2005, 2007 i 2010), podręcznika Postępowanie administracyjne ogólne (2003) oraz monografii: Akta sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym (2014), Postanowienie administracyjne w ogólnym postępowaniu administracyjnym (2011), Rozprawa administracyjna w ogólnym postępowaniu administracyjnym (2008), Zawieszenie ogólnego postępowania administracyjnego (2005), Umorzenie ogólnego postępowania administracyjnego (2002), Zażalenie w ogólnym postępowaniu administracyjnym (2000) i Doręczenie w postępowaniu administracyjnym ogólnym i podatkowym (1998).

Ławnicka-Borońska Magdalena
Magdalena Ławnicka-Borońska - doktor nauk medycz nych (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), magister filologii angielskiej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), absolwentka Podyplomowego Studium Nauczania Języka Polskiego jako Obcego; wykładowca w Centrum Nauczania Języków Obcych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi; posiada 10-letnie doświadczenie w nauczaniu obcojęzycznych studentów specjalistycznego medycznego języka polskiego; autorka publikacji z zakresu nauczania języka angielskiego i polskiego dla studentów i lekarzy.

Ławnikowicz Grzegorz
Dr Grzegorz Ławnikowicz – adiunkt w Katedrze Doktryn Politycznych i Prawnych WPiA UMCS w Lublinie. Specjalizuje się w polskiej myśli politycznej międzywojnia.

Łazarska Aneta
Aneta Łazarska - doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie. Od 2005 r. orzekała w sprawach cywilnych, a od 2012 r. orzeka w sprawach gospodarczych; w okresie 2010-2011 r. delegowana do pełnienia obowiązków asystenta w Sądzie Najwyższym. Specjalizuje się w problematyce cywilnego prawa procesowego. Jest autorką monografii Rzetelny proces cywilny, współautorką komentarza Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz autorką wielu opracowań naukowych z tego zakresu.

Łazor Marek

Łazowski Adam
dr Adam Łazowski - starszy wykładowca w School of Law na University of Westminster w Londynie; w ostatnich latach prowadził gościnne wykłady na uniwersytetach w Zagrzebiu, Tartu, Brukseli, Luksemburgu oraz w Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze.

Łętowska Ewa
Ewa Łętowska - profesor doktor habilitowany nauk prawnych; członek rzeczywisty PAN, członek czynny PAU; pierwsza Rzecznik Praw Obywatelskich (1987-1992), sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego (1999-2002) i Trybunału Konstytucyjnego (2002-2011). Autorka książek, artykułów, esejów, felietonów oraz audycji radiowych i telewizyjnych poświęconych prawu i muzyce poważnej.

Łoboda Marcin
Marcin Łoboda - ekonomista i prawnik, wieloletni pracownik organów podatkowych, były Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy odpowiedzialny za kształtowanie polityki podatkowej i organizacji administracji podatkowej, doradca podatkowy, członek komisji egzaminacyjnej ds. doradztwa podatkowego V kadencji, członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego. Jest autorem wielu artykułów z zakresu prawa podatkowego.

Łoboz Małgorzata
Małgorzata Łoboz - sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie. W działalności orzeczniczej zajmuje się sprawami cywilnymi. W 1993 r. odbyła półroczny staż we francuskiej Ecole Nationale de la Magistrature oraz w sądach różnych szczebli w Paryżu. Od 2003 r. przez kilka lat prowadziła zajęcia na aplikacji sądowej, szkoląc aplikantów z zakresu prawa cywilnego materialnego. Autorka kilku artykułów z zakresu prawa cywilnego i procedury cywilnej.

Łojko Natalia

Łokaj Maciej
Maciej Łokaj - aplikant radcowski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, od 2011 roku prawnik zespołu ds. prawa medycznego, prawa farmaceutycznego i żywieniowego; specjalizuje się w prawie ochrony zdrowia.

Łopianowska Honorata
Honorata Łopianowska - radca prawny; doradca podatkowy; od 10 lat zajmuje się zawodowo zamówieniami publicznymi - początkowo jako arbiter, a w latach 2010-2016 jako członek Krajowej Izby Odwoławczej; autorka publikacji z zakresu podatków oraz zamówień publicznych.

Łoś-Nowak Teresa

Łoszewska-Ołowska Maria

Łuc Michał
Mgr Michał Łuc - asystent w Katedrze Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doktorant w IPWI UJ wykładowca Studiów Podyplomowych Doradztwo Podatkowe.

Łucarz Katarzyna
Dr Katarzyna Łucarz - adiunkt w Katedrze Prawa o Wykroczeniach i Karnego Skarbowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Łuczak Joanna

  Łuczak Katarzyna
  Katarzyna Łuczak - doktorantka w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła moduł prawa lotniczego oraz studia podyplomowe prawo lotnicze na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół prawa lotniczego, w szczególności wykonywania obsługi naziemnej.

  Łuczak Konrad

  Łuczak-Tarka Joanna

   Łukańko Bernard

   Łukasiewicz Grzegorz

   Łukasiewicz Jakub M.
   Jakub M. Łukasiewicz - doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego; kierownik Uniwersyteckiej Poradni Prawnej w Rzeszowie, mediator na liście stałych mediatorów w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie, dyrektor Podkarpackiego Centrum Mediacji, arbiter w Podkarpackim Stałym Sądzie Polubownym-Arbitrażowym.

   Łukasiewicz Rafał
   Rafał Łukasiewicz - asystent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego; mediator na liście stałych mediatorów w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie; opiekun sekcji prawa cywilnego Uniwersyteckiej Poradni Prawnej.

   Łukasz Pisarczyk

   Łukaszewicz-Obierska Anna

   Łukaszuk Paulina

   Łukowski Piotr
   Piotr Łukowski - doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Kognitywistyki w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ. Odbył staże zagraniczne w: Imperial College of London (1993), University of Warwick (Coventry, 1993), Japan Advanced Institute of Science and Technology JAIST (Hokuriku-Kanazawa, 1995-1997), Université de Nantes (1998, 2000), Ruhr-Universität Bochum (2011), a także kurs marketingu i logistyki w Hadze (1994). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Filozofii Systematycznej. Zajmuje się zarówno logiką filozoficzną, jak i formalną; interesuje się także teorią komunikacji, a szczególnie manipulacją oraz erystyką W latach 1993-1994 był współredaktorem międzynarodowego kwartalnika "Bulletin of the Section of Logic", a w latach 1998-2006 redaktorem edycji internetowej tego czasopisma.

   Łunarski Olgierd
   Olgierd Łunarski - doktor nauk prawnych, radca prawny, kierownik Pracowni Finansów Publicznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, autor kilkudziesięciu opracowań z zakresu prawa podatkowego.

   Łuszpińska Maria

   Łysek Magdalena

   Łyskawa Krzysztof
   Krzysztof Łyskawa - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Ubezpieczeń na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; członek Podkomisji Ubezpieczeń Rolnych w Polskiej Izbie Ubezpieczeń; członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału w Poznaniu; autor ponad 80 publikacji naukowych z dziedziny ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem.

   Łyszczarz Błażej
   Błażej Łyszczarz - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Ekonomiki Zdrowia Katedry Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; stypendysta i wykładowca w ramach programu Erasmus STA; specjalizuje się w makroekonomii zdrowia, ekonomice systemów opieki zdrowotnej oraz badaniu determinant sytuacji zdrowotnej społeczeństw; autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych na temat ekonomicznych aspektów zdrowia i jego ochrony.

   Łyszkowska Agnieszka

   Łyżwa Aneta
   Aneta Łyżwa - doktor nauk prawnych, komisarz Policji, absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji kierunku prawo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie, aktualnie wykładowca Instytutu Badań nad Przestępczością Kryminalną i Terroryzmem Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.