Labelle-Pichevin Fabienne
dr Fabienne Labelle-Pichevin - Maître de conférences (wykładowca), Uniwersytet François Rabelais w Tours (Francja).

Lach Arkadiusz
Arkadiusz Lach - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownik Katedry Postępowania Karnego. Autor ponad 100 publikacji naukowych.

Lach Bogdan
Bogdan Lach - doktor nauk prawnych, biegły z zakresu psychologii, specjalista w dziedzinie przestępstw związanych z użyciem przemocy; uczestniczył w ponad 300 sprawach, w których stworzył profile psychologiczne i kryminalistyczne; członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

Lach Daniel Eryk
Dr Daniel Eryk Lach – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Prawa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, gdzie uzyskał tytuł Magister Legum (LL.M.) w zakresie prawa niemieckiego; adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Prawa Socjalnego WPiA UAM, asystent Sędziego Sądu Najwyższego; radca prawny.

Lachiewicz Stefan

Lachner Jacek

Lachowicz Marcin

Lachowski Jerzy
Dr hab. Jerzy Lachowski - profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii WPiA UMK. Czynny adwokat. Autor oraz współautor 50 publikacji naukowych z zakresu prawa karnego materialnego oraz wykonawczego.

Lackoroński Bogusław

Ladziński Andrzej
Andrzej Ladziński - doradca podatkowy, wspólnik zarządzający GWW Tax, specjalizujący się w planowaniu podatkowym wewnątrzgrupowych procesów restrukturyzacyjnych, a także w zakresie zarządzania ryzykiem podatkowym, autor licznych publikacji dotyczących zagadnień związanych z unikaniem opodatkowania i obejściem prawa podatkowego, od 2005 r. członek Rady Podatkowej przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Lamch-Rejowska Marta
Marta Lamch-Rejowska - radca prawny, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa i Gospodarki Unii Europejskiej we Wrocławiu; specjalista ds. zamówień publicznych, trener, autorka licznych publikacji. Od 2004 r. doradza zamawiającym i wykonawcom w procesach ubiegania się o zamówienia publiczne i udzielania zamówień publicznych.

Lampart Marta
Marta Lampart - doktorantka w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie; autorka publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa znaków towarowych.

Lang Grzegorz

Lang Jacek
Jacek Lang - profesor nauk prawnych, profesor zwyczajny w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, profesor zwyczajny w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce na Wydziale Administracji.

Langer Daria

Langer-Babicz Danuta

Lapierre Jerzy
Doc. dr Jerzy Lapierre (zm. w 2014 r.) - nauczyciel akademicki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Korespondent francuskiego czasopisma naukowego "Revue Generale de Droit Processuel", wydawanego w Paryżu przez prestiżowe Wydawnictwo Dalloza.

Lasek Łukasz
Łukasz Lasek - adwokat w praktyce postępowań sądowych i arbitrażowych kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Ma doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sporach sądowych i arbitrażowych. Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim (2011). Odbył również roczne studia na Indiana University Maurer School of Law w Bloomington w Stanach Zjednoczonych (2012).

Lasiński-Sulecki Krzysztof
dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki - kierownik Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, adiunkt w Katedrze Prawa Finansów Publicznych tego uniwersytetu, doradca podatkowy, od 2008 r. współpracownik IBFD w Amsterdamie - polski korespondent International VAT Monitor, w latach 2011-2012 senior visiting tax researcher w Institute for Austrian and International Tax Law w Wiedniu, od 2012 r. do 2014 r. członek Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej ds. VAT (the VAT Expert Group).

Laskowska Ewa
Ewa Laskowska - doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka studiów podyplomowych (LL.M.) na Wydziale Prawa Ruprecht-Karls-Universität w Heidelbergu oraz Szkoły Prawa Niemieckiego UJ. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i prawie Unii Europejskiej; autorka wielu publikacji z tego zakresu w prasie branżowej i punktowanych czasopismach naukowych; wykładowca na szkoleniach, konferencjach naukowych i seminariach międzynarodowych. Wyróżniona nagrodą przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie na najlepszą pracę doktorską zorganizowanym przez Urząd Patentowy RP w 2015 r.

Laskowska Katarzyna
Katarzyna Laskowska - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; jej zainteresowania naukowe koncentrują się na prawie karnym materialnym oraz kryminologii.

Laskowska Marzena
Marzena Laskowska - doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych PAN; zajmuje się prawem konstytucyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień kontroli konstytucyjności prawa.

Laskowska-Hulisz Agnieszka
Agnieszka Laskowska-Hulisz - doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Laszczyński Łukasz
Łukasz Laszczyński - prawnik, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym im. Oskara Langego we Wrocławiu; trener, autor ponad 100 publikacji prasowych poświęconych zamówieniom publicznym. Od 2006 r. doradza przedstawicielom zamawiających i wykonawców w zakresie prawa zamówień publicznych.

Laszuk Mirosława
Mirosława Laszuk - doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Ekonomii i Nauk Społecznych Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej. W 2009 r. ekspert w pracach nad rządowym projektem ustawy o Służbie Celnej. Jest autorką i współautorką około 100 publikacji z zakresu prawa celnego, administracji celnej oraz polityki celnej.

Latawiec-Chara Dominika
Latawiec-Chara Dominika - specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie gospodarczym, w szczególności w prawie spółek. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz aplikantem adwokackim przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Latkowski Mateusz
Mateusz Latkowski - doradca podatkowy, prowadzący kancelarię doradztwa podatkowego, współpracownik Kancelarii Mariański Group. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor bądź współautor publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Latos-Miłkowska Monika
Monika Latos-Miłkowska - doktor habilitowany nauk prawnych, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy, w tym monografii Ochrona interesu pracodawcy (2013) oraz Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika (z Łukaszem Pisarczykiem, 2005); specjalizuje się w problematyce restrukturyzacji zakładów pracy, zbiorowego prawa pracy, czasu pracy, ochrony trwałości stosunku pracy oraz uprawnień związanych z rodzicielstwem; od wielu lat - jako jedna z niewielu przedstawicieli nauki prawa pracy - zajmuje się również tematyką następstw upadłości i likwidacji w prawie pracy.

Latusek-Jurczak Dominika
Dr hab. Dominika Latusek-Jurczak, prof. ALK - kierownik Katedry Zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego, visiting scholar w Institute for Research in Social Sciences na Uniwersytecie Stanforda w USA. Wyróżniona stypendium dla wybitnych młodych naukowców przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, laureatka programu „Lider” w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, stypendystka Fundacji Fulbrighta. Od 2012 r. członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN. Zajmuje się badaniem praktyk zarządzania w relacjach międzyorganizacyjnych, teorią sieci społecznych i zaufania oraz prowadzi jakościowe terenowe badania organizacji w Polsce, Niemczech i Dolinie Krzemowej w USA.

Lebowa Dorota

Lechna Mirella

Leciak Michał
Michał Leciak - doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; specjalista z zakresu prawa karnego, w tym w obszarze ochrony informacji niejawnych, prawa sportowego, a także problematyki przedawnienia oraz wybranych środków karnych; autor ponad 80 publikacji naukowych, w tym książki Tajemnica państwowa w zeznaniach świadka w polskim ustawodawstwie. Zarys problematyki, Toruń 2007; radca prawny.

Leconte Michał
Michał Leconte - doradca podatkowy, aplikant radcowski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, menedżer w Deloitte Doradztwo Podatkowe, autor publikacji m.in. z zakresu podatków dochodowych oraz międzynarodowego prawa podatkowego.

Leja Andżelika
Andżelika Leja - uczestniczka seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Autorka publikacji obejmujących problematykę zatrudnienia w służbie cywilnej, prowadzi szkolenia z tego zakresu tematycznego skierowane do członków korpusu służby cywilnej w tym osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej. Senior Lawyer w jednej z krakowskich kancelarii pranych.

Leja Krzysztof
Krzysztof Leja, doktor nauk ekonomicznych, doktor habilitowany nauk o zarządzaniu; od 1973 roku związany z Politechniką Gdańską; absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej; w latach 1978-1991 asystent i specjalista na tym Wydziale, 1992-2002 zastępca dyrektora administracyjnego PG; 2002-2008 prodziekan ds. kształcenia ustawicznego; obecnie prodziekan ds. nauki Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce doskonalenia organizacji i zarządzania współczesną uczelnią. Jest autorem mo nografii Instytucja akademicka. Strategia. Efektywność. Jakość i ponad 100 publikacji naukowych oraz popularnonaukowych dotyczących szkolnictwa wyższego.

Lekston Mariusz
Mariusz Lekston - doktor nauk prawnych, prorektor ds. organizacyjno-prawnych i polityki kadrowej Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, wykonujący czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w imieniu uczelni, adiunkt w Instytucie Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Autor publikacji obejmujących problematykę zatrudnienia nauczycieli akademickich.

Lemańska Elżbieta
Elżbieta Lemańska - doktor nauk prawnych; starszy asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku; autorka publikacji z zakresu problematyki wywłaszczenia nieruchomości oraz procedury sądowoadministracyjnej.

Lemańska Joanna
Joanna Lemańska - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego; radca prawny; uczestnik wielu projektów badawczych, w tym międzynarodowych; autorka lub współautorka kilku monografii i kilkudziesięciu artykułów (krajowych i zagranicznych) z zakresu prawa administracyjnego, w tym głównie dotyczących samorządu terytorialnego, postępowania administracyjnego oraz prawa administracyjnego materialnego.

Lemańska Joanna Bożena

  Lemkowski Marcin
  dr Marcin Lemkowski - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu; adwokat, autor artykułów i glos z zakresu materialnego i procesowego prawa cywilnego.

  Lemonnier Mariola
  Mariola Lemonnier - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Finansowego.

  Lenarczyk Paweł

  Lenart Regina
  Regina Lenart - doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu; wykładowca akademicki i trener biznesu; jej zainteresowania naukowe dotyczą zarządzania strategicznego, zarządzania wiedzą i zarządzania organizacją szkolną; ma wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w placówkach oświatowych; autorka artykułów o tematyce oświatowej.

  Lenart Tomasz

  Lenik Piotr
  Piotr Lenik - doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu; kierownik Zakładu Zarządzania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie; dyrektor dużego szpitala publicznego; doradca w zakresie organizacji i zarządzania oraz marketingu; członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami oraz Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej i Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali; autor kilkudziesięciu publikacji.

  Lenio Paweł

  Leoński Zbigniew
  Zbigniew Leoński - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, jeden z najwybitniejszych administratywistów polskich, w latach 1981-2000 kierownik Katedry Prawa Administracyjnego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; autor ponad 300 publikacji z zakresu prawa administracyjnego.

  Lesińska Joanna

  Leszczewski Tomasz
  Tomasz Leszczewski - doradca podatkowy, Senior Tax Consultant w Praktyce Podatkowej kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

  Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara
  Dagmara Leszczyńska - Trochonowicz - księgowa, posiada licencję Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Prowadzi własną kancelarię rachunkową.

  Leszczyński Leszek
  Leszek Leszczyński - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, członek Komitetu Nauk Prawnych PAN, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego; autor około 230 publikacji naukowych z zakresu teorii i filozofii prawa, w tym zwłaszcza teorii stosowania prawa, europejskiego systemu praw człowieka, integracji europejskiej oraz komparatystyki prawniczej (ze szczególnym uwzględnieniem prawa anglosaskiego i japońskiego).

  Leśniak Dorota
  Dorota Leśniak - doktor nauk prawnych; radca prawny; wieloletni pracownik Departamentu Prawnego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego; uczestnik prac legislacyjnych nad regulacjami rynku finansowego, w tym implementujących dyrektywę "Wypłacalność II" do krajowego porządku prawnego; autorka i współautorka publikacji z zakresu problematyki prawa usług finansowych, w szczególności funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego.

  Leśniak Olga
  Olga Leśniak - referendarz w Wydziale IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie; ukończyła aplikację komorniczą i aplikację sądową; od kilku lat prowadzi zajęcia dla aplikantów komorniczych; współautorka komentarza Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne (Warszawa 2013).

  Leśnikowska-Marciniak Monika

  Leśnodorski Bogusław

  Lewandowicz-Machnikowska Monika
  Monika Lewandowicz-Machnikowska - doktor habilitowany nauk prawnych; adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy i kierownik Pracowni Ubezpieczeń Społecznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; radca prawny; członek nieetatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu; mediator w sporach zbiorowych; specjalizuje się w indywidualnym prawie pracy i prawie zabezpieczenia społecznego; prowadzi badania naukowe dotyczące czynności prawnych w prawie pracy, konkurencji w stosunkach pracy, psychospołecznych zagrożeń w środowisku pracy oraz świadczeń socjalnych.

  Lewandowska Adrianna
  Dr Adrianna Lewandowska - MBA, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy, od lat wspiera firmy rodzinne w zakresie strategii rozwoju, procesów sukcesyjnych i zarządzania zmianą oraz tworzy konstytucje dla firm rodzinnych. Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego. Należy do Międzynarodowej Sieci Doradców Strategicznych w Berlinie oraz International Family Enterprise Research Academy IFERA. Była pomysłodawczynią i liderem merytorycznym projektu sukcesyjnego "Kody wartości - efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych". Executive Advisor w Internationaler Controller Verein e.V. w Monachium, akredytowany partner PARP. Absolwentka zagranicznego MBA, stypendystka Uniwersytetu St. Gallen w Center for Family Business i Uniwersytetu Wiedeńskiego w Institut für Familienunternehmen. Wykłada na MBA oraz licznych studiach podyplomowych.
  Autorka publikacji, komentarzy, wypowiedzi publicystycznych i biznesowych oraz książek dedykowanych firmom rodzinnym: Stawka większa niż biznes. Strategie rozwoju firm rodzinnych i Kody wartości. Czyli jak skutecznie przejść sukcesję w firmach rodzinnych


  Lewandowska Hanna

   Lewandowska Kamila

   Lewandowska Lucyna
   Lucyna Lewandowska - profesor doktor habilitowana nauk ekonomicznych, profesor zwyczajna w Katedrze Ekonomii Przemysłu i Rynku Kapitałowego Uniwersytetu Łódzkiego; członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Łodzi; wchodzi w skład Rady Programowej czasopisma naukowego PTE "Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego". Była członkiem Rady Naukowej czterech edycji międzynarodowych konferencji naukowych z cyklu Technical & Economic Aspects of Industrial Reconversion Conferences organizowanych przez Politechnikę Częstochowską i Institut Supérieur Industriel Pierrard z Belgii; autorka ponad 170 prac naukowo-badawczych z zakresu przedsiębiorczości, koncepcji zarządzania i finansowania rozwoju firm oraz finansowania innowacji w przedsiębiorstwach opartych na wiedzy.

   Lewandowski Mateusz

   Lewandowski Piotr
   Piotr Lewandowski - doktor nauk prawnych, dziekan i adiunkt Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, radca prawny, visiting scholar w St Hugh's College Uniwersytetu w Oxfordzie, stypendysta Uniwersytetu w Hamburgu; autor publikacji z zakresu prawa rzeczowego, prawa morskiego, prawnych aspektów ochrony środowiska oraz glos komentujących orzeczenia Sądu Najwyższego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z zakresu ochrony prawa własności.

   Lewandowski Remigiusz
   Remigiusz Lewandowski - ekspert zajmujący się bezpieczeństwem ekonomicznym, bezpieczeństwem identyfikacyjnym oraz cyberbezpieczeństwem. W swojej karierze zawodowej związany m.in. z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A, a także z wieloma spółkami kapitałowymi działającymi w branży IT i e-payments, gdzie zajmował stanowiska zarządcze. Równocześnie współpracuje z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, na którym w 2011 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych. Jest członkiem Rady Przemysłowo-Programowej Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Zainteresowania badawcze dra R. Lewandowskiego obejmują bezpieczeństwo ekonomiczne, zarządzanie strategiczne, zarządzanie finansami oraz zagadnienia corporate governance. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz rozdziałów w monografiach poświęconych wyżej wskazanym zagadnieniom.

   Lewandowski Robert
   Dr Robert Lewandowski - jest absolwentem wydziału germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentem wydziału prawa i doktorem nauk prawnych Uniwersytetu w Moguncji (Niemcy), wykładowcą w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz adwokatem w warszawskim biurze kancelarii Derra, Meyer & Partner.

   Lewandowski Roman

   Lewandowski Sławomir
   Dr hab. Sławomir Lewandowski - swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki teorii prawa, prawniczych zastosowań logiki, metodologii nauk prawnych i argumentacji prawniczej.

   Lewandowski Tomasz

   Lewaszkiewicz-Petrykowska Biruta
   Prof. zw. dr hab. Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska - Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego

   Lewicka Renata

   Lewicki Marek

   Lewińska Urszula

   Li Charlene

   Libera Bogdan
   BOGDAN LIBERA - oficer wywiadu z długoletnim doświadczeniem w środowisku międzynarodowym, generał brygady, w latach 1994 - 1996 i 1997 - 2001 dyrektor Zarządu Wywiadu Urzędu Ochrony Państwa, w latach 2002 - 2005 ekspert komisji sejmowych w zakresie problematyki służb specjalnych i ochrony informacji niejawnych.

   Liberadzki Kamil

   Liberadzki Marcin

   Lic Jan

   Lichosik Anna
   Anna Lichosik - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, licencjackich studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie oraz magisterskich studiów drugiego stopnia na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Obecnie Investment Operations Associate u jednego z zarządzających aktywami funduszy inwestycyjnych.

   Lipiec Jacek
   Dr Jacek Lipiec pracuje w Zakładzie Przedsiębiorstwa Rodzinnego w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej, którym kieruje prof. Jan Klimek. Współorganizował pierwszą konferencję poświęconą firmom rodzinnym w Polsce, która odbyła się w 2005 roku w Wyższej Szkole Biznesu - NLU w Nowym Sączu (m.in. we współpracy z firmą Roleski). Wraz z Polskim Instytutem Dyrektorów oraz Firmą Roleski opracował wytyczne nadzoru rodzinnego dla firm rodzinnych prezentowane w trakcie seminariów PID (2010). Autor licznych publikacji.
   Odbył wiele staży zagranicznych, m.in. w Szwecji, Francji, Hiszpanii i USA. Wspólnie z Firmą Roleski występował na konferencjach organizowanych m.in. przez Family Firm Institute, International Family Research Academy (IFERA), Campden, Family Business Network, Hamburg Institute of Family Owned Business, omawiając tematykę firm rodzinnych oraz promując fenomen polskich firm rodzinnych.


   Lipiński Andrzej

   Lipniewicz Rafał
   Rafał Lipniewicz - doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Polityki Gospodarczej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; specjalizuje się w problematyce międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego.

   Lipowicz Irena
   Irena Lipowicz - profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego UKSW; w latach 2010–2015 r. Rzecznik Praw Obywatelskich.

   Lipowicz Łukasz

   Lipski Jacek
   Dr Jacek Lipski - adiunkt na Wydziale Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, autor licznych publikacji z zakresu prawa administracyjnego, współautor ustawy o Biurze Ochrony Rządu oraz aktów wykonawczych do niej. W roku 2007 był zastępcą Szefa Biura Ochrony Rządu.

   Lipski Jan
   Jan Lipski - radca prawny, ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.

   Liptak Zbigniew
   Zbigniew Liptak - doradca podatkowy, partner w Zespole Doradztwa Regulacyjnego w Dziale Doradztwa Podatkowego EY.

   Lis Wojciech
   Wojciech Lis - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim; autor publikacji z zakresu prawa prasowego, bezpieczeństwa państwa, prawa policyjnego i prawa administracyjnego.

   Lisiecka Agnieszka

   Lisowski Jacek
   Jacek Lisowski - doktor habilitowany nauk ekonomicznych; kierownik Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, profesor nadzwyczajny UEP; w latach 1995-1997 pracownik firmy brokerskiej; w 1999 r. wiceprezes Zarządu Portu Lotniczego Poznań-Ławica; w latach 1999-2005 dyrektor Oddziału TUiR Warta S.A. w Poznaniu; w latach 2005-2013 niezależny konsultant i doradca w zakresie ubezpieczeń gospodarczych; w latach 2013-2016 członek Rady Nadzorczej PTE Allianz S.A.; od 2016 r. członek Rady Nadzorczej TUiR Allianz Polska S.A. i TU Allianz Życie Polska S.A.; kierownik czterech edycji specjalistycznego Studium Podyplomowego Ubezpieczeń Finansowych (Gospodarczych) i Windykacji; obecnie Kierownik XXV edycji Studium Podyplomowego Ubezpieczeń Gospodarczych na UEP; członek Jury w Konkursie na najlepsze prace doktorskie, magisterskie, licencjackie i podyplomowe z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych organizowanym przez Rzecznika Finansowego (Ubezpieczonych), Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej oraz Gazetę Ubezpieczeniową; członek Kapituły Konkursu "Dyrektor Finansowy Roku" organizowanego przez Association of Chartered Certified Accountants, Euler Hermes oraz Rzeczpospolitą; członek Rad Naukowych czasopism "Rozprawy Ubezpieczeniowe" i "Central European Review of Economics & Finance" oraz wiceprzewodniczący Rady Programowej Wiadomości Ubezpieczeniowych; od 2015 r. członek the Board of Governors Asia-Pacific Risk & Insurance Association oraz członek Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk; autor i współautor kilkudziesięciu książek, artykułów i opracowań z dziedziny ubezpieczeń.

   Lisowski Krzysztof

   Lissoń Piotr
   Piotr Lissoń - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor oraz redaktor opracowań naukowych z zakresu publicznego prawa gospodarczego, w szczególności prawa energetycznego, prawa konkurencji oraz prawa gospodarki komunalnej. Prowadzi wykłady z prawa energetycznego oraz publicznego prawa gospodarczego. Stypendysta Thomas Berberich-Stiftung w Bonn. Uczestnik międzynarodowego projektu naukowego Ius Publicum Europeum (opracowanie europejskiego systemu prawa publicznego), realizowanego przez Max-Planck-Institut w Heidelbergu (Niemcy). Członek Jury Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Energetycznego "Prawo z energią" organizowanego przez The European Law Students' Association (ELSA). Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji (SPK) w Warszawie oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) w Warszawie. Współpracuje z kancelarią WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.

   Liszcz Teresa
   Teresa Liszcz - doktor habilitowany nauk prawnych; profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; w latach: 1989-2015 kierownik Zakładu Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji tej uczelni; 1989-2001 (z przerwą w okresie 1993-1997) - poseł na Sejm (przewodnicząca Komisji Ustawodawczej, członek Komisji Konstytucyjnej i Komisji Polityki Społecznej); 1988-1998 - członek Komisji ds. Reformy Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, a w 2006 r. - członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy; 2001-2005 - senator (przewodnicząca Senackiej Komisji Ustawodawstwa i Praworządności); od grudnia 2006 r. do grudnia 2015 r. - sędzia Trybunału Konstytucyjnego (obecnie w stanie spoczynku); autorka około 200 publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym monografii, komentarzy i podręczników akademickich.

   Liszewska Agnieszka
   Agnieszka Liszewska - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa karnego, w tym m.in. monografii "Odpowiedzialność karna za błąd w sztuce lekarskiej" (Zakamycze 1998).

   Liszke Wiesława

    Litwińczuk Hanna
    Hanna Litwińczuk - profesor nauk prawnych; kierownik Katedry Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; specjalizuje się w międzynarodowym i europejskim prawie podatkowym oraz opodatkowaniu działalności gospodarczej; autorka wielu publikacji o tematyce podatkowej.

    Litwińczuk Hanna Elżbieta

     Litwiński Paweł
     Dr Paweł Litwiński - adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz ekspert Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Pracę doktorską obronił w wyróżnieniem na WPiA Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, prawie telekomunikacyjnym i prawie nowych technologii.

     Lityński Adam
     Adam Lityński - profesor zw. dr hab., kierownik Katedry Historii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz kierownik Katedry Nauk Historycznoprawnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; były prorektor UŚ (1992-1993). Członek Komitetu Redakcyjnego "Czasopisma Prawno-Historycznego", Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym, Komitetu Nauk Prawnych PAN (1993-1996), Śląsko-Dąbrowskiego Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" (1989).

     Liwo Marian

     Liwowski Bolesław
     Bolesław Liwowski doktor nauk ekonomicznych, w latach 1952–2001 nauczyciel akademicki – najpierw w Wyż-szej Szkole Ekonomicznej w Łodzi, a od 1961 roku na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 1998–2003 profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania. Obec-nie prowadzi wykłady w Wyższej Szkole Kupieckiej w Łodzi. Do głównych obszarów jego zainteresowań naukowych należą: organizacja i zarządzanie produkcją, ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu organizacji procesów produkcyjnych.

     Liżewski Sławomir

     Lodziński Krzysztof
     KRZYSZTOF LODZIŃSKI - absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i organizacji placówek oświatowych, a także z zakresu nadzoru pedagogicznego. Doświadczenie zawodowe uzyskane podczas pracy na stanowisku dyrektora szkoły oraz w Ministerstwie Edukacji Narodowej od kilku lat wykorzystuje w serwisie Prawo Oświatowe prowadzonym przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

     Loranc-Borkowska Jolanta

     Lubasz Dominik
     Dominik Lubasz - doktor nauk prawnych, radca prawny, partner zarządzający w Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych; specjalizuje się w prawie nowych technologii, e-commerce, własności intelektualnej, ochronie danych osobowych oraz w polskim i europejskim prawie gospodarczym; autor wielu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz handlu elektronicznego, w tym komentarzy do ustawy o prawach konsumenta, o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, ustawy o ochronie baz danych; absolwent studiów podyplomowych z prawa ochrony konkurencji i konsumenta na Uniwersytecie Jagiellońskim, Studium Menedżerskiego organizowanego przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Robert H. Smith School of Business - University of Maryland oraz Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego organizowanej przez UŁ we współpracy z Uniwersytetem Wilhelma w Münster; ekspert Stowarzyszenia Konsumentów Polskich ds. handlu elektronicznego, ekspert legislacyjny Izby Gospodarki Elektronicznej Ecommerce Polska.

     Lubbe Andrzej

     Lubelski Marek Jan

     Lubiński Kazimierz
     Kazimierz Lubiński - profesor doktor habilitowany, Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Redaktor naczelny "Comparative Law Review" oraz członek Rady Programowej "Polskiego Procesu Cywilnego". Zainteresowania badawcze: postępowanie cywilne, komparatystyka prawa procesowego, organizacja i funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych.

     Lubiszewski Maciej
     Maciej Lubiszewski - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Praw Człowieka i Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; jego zainteresowania badawcze koncentrują się na europejskim systemie ochrony praw człowieka, a w szczególności na problematyce funkcjonowania Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w dobie przemian; autor kilkunastu opracowań poświęconych tej dziedzinie.

     Ludera-Ruszel Agata
     Agata Ludera-Ruszel - doktor nauk prawnych z zakresu prawa pracy, adiunkt w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Rzymskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego; asystent sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie. Jest członkiem stowarzyszenia prawa pracy i zabezpieczenia społecznego (Polish Association for Labour Law and Social Security). Prowadziła zajęcia z zakresu prawa pracy w Hiszpanii (Universidad CEU Cardenal Herrera), Włoszech (Universita degli Studi di Genova), Belgii (Vives University College w Kortrijk) oraz na Łotwie (Banku Augstskola School of Business and Finance). Odbyła staż naukowy na Uniwersytecie w Genewie oraz na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie; stypendystka programu DAAD oraz laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców; recenzentka krajowych i zagranicznych czasopism naukowych, autorka publikacji naukowych z zakresu prawa pracy, uczestniczka krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

     Ludwiczyńska Anna
     Anna Ludwiczyńska - od 2006 r. sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, wcześniej referendarz sądowy w Krajowym Rejestrze Sądowym. Orzekała w wydziale gospodarczym procesowym, wydziale Krajowego Rejestru Sądowego, aktualnie od 2012 r. w wydziale do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Delegowana w latach 2007-2009 do Ministerstwa Sprawiedliwości jako główny specjalista w Departamencie Sądów Powszechnych w Wydziale Spraw Gospodarczych; była m.in. członkiem zespołu do spraw realizacji projektu rejestracji spółek w ciągu 24 godzin, powołanego przez Ministra Sprawiedliwości w styczniu 2009 r.

     Ludwikowski Rett R.
     Rett R. Ludwikowski - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych; dyrektor Instytutu Prawa Porównawczego i Międzynarodowego na wydziale prawa Katolickiego Uniwersytetu Ameryki w Waszyngtonie. Do 1982 r. kierował Zakładem Współczesnych Ruchów i Myśli Politycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie wykładał filozofię oraz doktryny polityczne i prawne. Po wyjeździe do Stanów Zjednoczonych prowadził badania w Stanford University w Kalifornii, w Alfred University w stanie Nowy Jork, w Heritage Foundation w Waszyngtonie i innych amerykańskich ośrodkach badawczych. Był również stypendystą Instytutu Maxa Plancka w Hamburgu i dwukrotnie stypendystą Fundacji Fulbrighta. Jest autorem ponad dwudziestu książek, wydanych zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych, m.in.: Główne nurty polskiej myśli politycznej 1815-1890; The Beginning of the Constitutional Era (z W. Foxem); Constitution Making in the Region of Former Soviet Dominance; Prawo konstytucyjne porównawcze; Comparative Human Rights and Fundamental Freedoms (razem z G. Flantzem); Handel międzynarodowy.

     Luma Agnieszka

     Luty Zbigniew
     Zbigniew Luty - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk ekonomicznych, inżynier, kierownik Katedry Rachunkowości Finansowej i Kontroli Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; przewodniczący Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Opracował i wdrożył unikatowy w skali kraju program studiów podyplomowych spełniający warunki uzyskania certyfikatu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych; studia były realizowane w: Olsztynie, Lublinie, Gorzowie Wielkopolskim, Opolu, Legnicy oraz Wrocławiu. Uzyskał akredytację i wdrożył program kształcenia ACCA na poziomie licencjackim i magisterskim. Organizator i kierownik 15 edycji międzynarodowej konferencji "Normy rachunkowości". Aktywny uczestnik wielu konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w tym światowych kongresów księgowych w Malezji, Francji oraz Rumunii. Specjalizuje się w rachunkowości finansowej i rachunku kosztów. Przeprowadził pierwsze w Polsce badania w zakresie wirtualnych informacji w sprawozdaniach finansowych oraz manipulacji w procesach restrukturyzacji właścicielsko-majątkowej. Autor czterech i współautor trzech monografii, autor około 80 artykułów naukowych z zakresu transformacji kapitałowo-majątkowej oraz manipulacji sprawozdawczą informacją finansową.

     Lutze Heather