Ubysz Karolina

Uchańska Joanna
Joanna Uchańska - doktorantka w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego; dwukrotna stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce, a także stażystka Parlamentu Europejskiego; absolwentka Studiów Podyplomowych Prawa Konkurencji, PAN oraz Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także WIPO – University of Dubrovnik Summer School on Intellectual Property. Laureatka nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w X edycji konkursu na najlepszą rozprawę z zakresu ochrony własności intelektualnej ogłaszanego przez Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej za pracę magisterską. Zajmuje się prawem własności przemysłowej, prawem cywilnym oraz prawem ochrony konkurencji, a także prowadzi badania w przedmiocie prawa i life science, interesując się w szczególności sferą prawa w biotechnologii, farmacji i medycynie.

Uhrynowska-Tyszkiewicz Izabela
Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz - lekarz, doktor nauk medycznych; nauczyciel akademicki, adiunkt Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; zastępca dyrektora ds. medycznych Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek; członek Krajowej Rady Transplantacyjnej przy Ministrze Zdrowia; absolwentka podyplomowego studium prawa medycznego, bioetyki i socjologii medycyny na Uniwersytecie Warszawskim; ekspert ds. zastosowania standardu ISBT 128 w znakowaniu przeszczepów tkankowych; uczestniczka kursów z zakresu przygotowywania i stosowania przeszczepów tkankowych, m.in. na Uniwersytecie w Barcelonie, oraz zapewnienia nadzoru i przeprowadzania inspekcji w bankach tkanek i komórek; współorganizatorka i wykładowca krajowych i międzynarodowych szkoleń oraz konferencji z zakresu bankowania tkanek i komórek; autorka licznych publikacji dotyczących powyższej tematyki.

Ulasiewicz Michał

Uliasz Marcin
Marcin Uliasz - doktor nauk prawnych; sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie; wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; autor publikacji z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego.

Ulicka Grażyna
Prof. Grażyna Ulicka – politolog na Uniwersytecie Warszawskim, przewodnicząca Komitetu Nauk Politycznych PAN.

Ulijasz Bogusław

Ulrich Dave
Dave Ulrich jest wykładowcą na Uniwersytecie Michigan. Prowadzi badania nad sposobami wykorzystania przez organizację zasobów ludzkich do tworzenia potencjału uczenia się, współpracy, odpowiedzialności, talentu i przywództwa. Miał duży wkład w opracowanie wielu baz danych, które opisują zależności między strategiami biznesowymi, działaniami HR i kompetencjami HR. Był doradcą ponad połowy firm z listy "Fortune 200".
Opublikował ponad sto artykułów i 12 książek, w tym: Why the Bott om Line Isn't. How to Build Value Through People and Organization (wspólnie z N. Smallwoodem), Result s-Based Leadership. How Leaders Build the Business and Improve the Bott om Line (wspólnie z N. Smallwoodem i J. Zengerem) oraz Liderzy zarządzania zasobami ludzkimi. Nowe wyzwania, nowe role.
Był redaktorem "Human Resource Management Journal" (1990-1999) oraz członkiem rady naukowej czterech innych magazynów. Obecnie zasiada w zarządzie firmy Herman Miller, jest stypendystą National Academy of Human Resources. W 2001 roku "BusinessWeek" umieścił go na pierwszym miejscu wśród instruktorów i guru w dziedzinie zarządzania. W 2000 roku znalazł się w pierwszej piątce instruktorów biznesowych ogłoszonej przez miesięcznik "Forbes".


Ulrich Ernst

Unterschutz Joanna
Dr Joanna Unterschutz - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, starszy wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zarządzania w Elblągu, wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni i Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku. Zajmuje się problemami odpowiedzialności karnej za przestępstwa przeciwko prawom pracowniczym, co wiąże się z koniecznością badania problematyki prawa pracy. W swoim dorobku naukowym posiada glosy, artykuły, jest autorem podręcznika do prawa pracy dla studentów administracji oraz współautorem dwóch książek obcojęzycznych. Uczestniczka licznych międzynarodowych konferencji i projektów badawczych.

Ura Elżbieta
Elżbieta Ura - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Katedry Prawa Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego; autorka ponad 200 publikacji głównie z zakresu prawa administracyjnego: bezpieczeństwa i porządku publicznego, służby cywilnej i pracowników samorządowych oraz problemów administracyjnego prawa ustrojowego i materialnego; sędzia Sądu Okręgowego w Rzeszowie orzekająca w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych; członek Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego przez dwie kadencje od 2002 r.; przewodnicząca Rady Programowej Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej; ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Ura Paulina

Urban Jarosław

Urban Krzysztof
Krzysztof Urban - pracownik Narodowego Funduszu Zdrowia specjalizujący się w systemie ochrony zdrowia, w szczególności w zakresie kontroli wystawiania i realizacji recept lekarskich; współautor książki Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Komentarz (Warszawa 2014); członek Komisji Ekonomicznej; pracował jako prawnik w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta; wykładowca w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.

Urban Sergiusz
Sergiusz Urban - doktor nauk prawnych, prawnik, counsel w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, kieruje zespołem prawa ochrony środowiska. Jest specjalistą w zakresie prawa i polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej i Polski, rekomendowanym w prestiżowym, międzynarodowym rankingu Chambers Europe, oraz doradcą w zakresie funduszy europejskich w kontekście wymagań ochrony środowiska. Członek grupy roboczej ds. oceny projektów złożonych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Doradza polskim i zagranicznym przedsiębiorcom oraz podmiotom publicznym w sprawach dotyczących polskiego i unijnego prawa ochrony środowiska, prawa ochrony przyrody oraz prawa geologicznego i górniczego, w tym: gospodarki odpadami, emisji gazów i pyłów, gospodarki wodnej i odprowadzania ścieków, jakości gleby i ziemi, ochrony przed hałasem, ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym, ocen oddziaływania na środowisko i na obszary Natura 2000. Stypendysta Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz American University Washington College of Law, odbył również półroczny staż w Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej. Wykładowca akademicki i prelegent na licznych konferencjach i szkoleniach poświęconych problematyce prawa ochrony środowiska. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularyzatorskich, m.in. współautor komentarza do ustawy - Prawo ochrony środowiska.

Urbaniak Monika

Urbaniak-Mastalerz Izabela
Izabela Urbaniak-Mastalerz - doktorantka IV roku Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w Katedrze Postępowania Karnego, gdzie pod kierunkiem prof. dr. hab. Cezarego Kuleszy pisze doktorat na temat przyczyn odwoławczych w procesie karnym; aplikant adwokacki III roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Częstochowie pod patronatem adw. Janusza Bilskiego; autorka kilkunastu publikacji, w tym artykułów i opracowań zbiorowych.

Urbańska Monika
Monika Urbańska - adwokat specjalizujący się m.in. w obsłudze sporów i postępowań sądowych z zakresu prawa medycznego, a także w doradztwie prawnym z zakresu przepisów dotyczących świadczenia usług medycznych oraz w zakresie danych osobowych i danych medycznych.

Uruszczak Wacław
Wacław Uruszczak - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; od 1997 r. kieruje Katedrą Historii Prawa Polskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim; autor około 450 prac naukowych i popularnonaukowych opublikowanych w kraju i za granicą, w szczególności z dziedziny historii ustroju i prawa polskiego, w tym sejmu, kultury politycznej i prawnej.

Uryga Kinga
Kinga Uryga - adwokat, prowadzi kancelarię adwokacką, specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym i gospodarczym, a ponadto w prawie administracyjnym, w szczególności w zakresie procesu inwestycyjnego, oraz w prawie pracy.

Uścińska Gertruda
dr hab. Gertruda Uścińska - Profesor w Zakładzie Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w porównawczej analizie z zakresu pracy i zabezpieczenia społecznego. Kierownik i ekspert w międzynarodowych programach badawczych z zakresu prawa do swobodnego przemieszczania się osób i członków ich rodzin w Unii Europejskiej. Ekspert Komisji Europejskiej z zakresu prawa zabezpieczenia społecznego, prawa europejskiego, polityki społecznej. Członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk.

Utrat-Milecki Jarosław
Jarosław Utrat-Milecki - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego; twórca Zakładu Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych oraz Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych im. Prof. G. Rejman w Instytucie Profi laktyki Społecznej i Resocjalizacji Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego; autor lub współautor wielu opracowań naukowych, w tym książek: Polityczność przestępstwa, Warszawa 1997, 2007; Podstawy penologii. Teoria kary, Warszawa 2006; Kara. Teoria i kultura penalna, Warszawa 2010; Kulturowe uwarunkowania polityki kryminalnej, Warszawa 2014.

Uziak Waldemar
Waldemar Uziak - doktor nauk prawnych; starszy wykładowca w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Gdańskiego; autor opracowań z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego; szczególnie interesuje się problemami źródeł i relacjami zbiorowego prawa pracy oraz czasu pracy.

Uziębło Piotr
Piotr Uziębło - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Gdańskiego; w swojej działalności badawczej koncentruje się na tematyce wyborczej, demokracji bezpośredniej, prawie parlamentarnym, a także ustrojach państw obcych.