Ablewicz Adam
Adam Ablewicz - radca prawny; starszy radca i wicedyrektor Departamentu Zastępstwa Procesowego Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa; autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego oraz administracyjnego.

Abrams Michael
Michael Abrams pracuje jako starszy dyrektor ds. optymalizacji talentów w niekomercyjnej instytucji opieki zdrowotnej Banner Health. Jego zespół wspiera firmę dzięki realizacji programów rozwoju kompetencji przywódczych, kierowniczych i pracowniczych. Zanim Michael podjął pracę w Banner Health, zajmował stanowiska kierownicze w dziedzinie szkoleń, rozwoju oprogramowania i handlu elektronicznego. Był aktywnym organizatorem programów rozwoju kompetencji kierowniczych i przywódczych w Stanach Zjednoczonych, Belgii, Niemczech i Wielkiej Brytanii. W trakcie swojej kariery z powodzeniem prowadził i pomagał rozwijać sprawnie działające zespoły wirtualne. Jako prelegent, konsultant i prowadzący warsztaty pomógł wielu organizacjom wdrażać innowacyjne programy rozwoju pracowników, z uwzględnieniem elementów współpracy zdalnej. Jego doświadczenie ze współpracy z organizacjami z sektora opieki zdrowotnej, finansowego, produkcji, wydawniczego, technologii i dystrybucji zapewnia bogactwo wiedzy, którą wykorzystuje przy nowych projektach. Posiada dyplomy MBA oraz MEd. Można z nim nawiązać kontakt poprzez Twittera (@mikeabrams), serwis LinkedIn lub za pośrednictwem jego strony internetowej michaeltabrams.com.

Abrashoff Michael D.

Adam Roberto

Adamczuk Andrzej
Andrzej Adamczuk - sędzia wizytator Sądu Okręgowego w Poznaniu, specjalizuje się w postępowaniu egzekucyjnym, orzeka w wydziale cywilnym odwoławczym.

Adamczyk Joanna
Joanna Adamczyk jest adwokatem, specjalizuje się w zakresie prawa reklamy, prawa własności intelektualnej, prawa farmaceutycznego i żywnościowego oraz prawa ochrony konsumentów. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w zakresie obsługi podmiotów z sektora farmaceutycznego, w tym przedsiębiorców prowadzących apteki. Autorka publikacji oraz prelegentka na seminariach i konferencjach m.in. z zakresu prawa reklamy oraz prawa farmaceutycznego i żywnościowego. Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Adamczyk-Kloczkowska Bożena
Dr Bożena Adamczyk-Kloczkowska - adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu Akademii Medycznej w Warszawie. Od wielu lat specjalizuje się w ekonomice zdrowia oraz w tematyce fi nansowania w dziedzinie ochrony zdrowia. Uczestniczy w wielu projektach badawczych. Jest autorką licznych publikacji z zakresu fi nansów i zagadnień związanych z ochroną zdrowia.

Adamiak Barbara
Barbara Adamiak - profesor doktor habilitowany nauk prawnych; sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego; kierownik Zakładu Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; współautorka m.in. tomu 9 Prawo procesowe administracyjne w Systemie Prawa Administracyjnego, komentarzy do Kodeksu postępowania administracyjnego i części procesowej Ordynacji podatkowej, Metodyki pracy sędziego w sprawach administracyjnych oraz ponad 200 innych publikacji - monografii, artykułów, studiów i glos z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.

Adamkiewicz Bożena

Adamkiewicz Hanna G.

Adamkowski Janusz
Janusz Adamkowski - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1981). Praktykujący radca prawny od 1986 r., arbiter od 1999 r. Współzałożyciel i partner kancelarii CMS Cameron McKenna (1993-2000), partner w kancelarii Lovells (2001-2004). Od 2005 r. prowadzi praktykę indywidualną. Jest arbitrem sądów arbitrażowych przy: Konfederacji Lewiatan, KIG, OIRP w Warszawie oraz ICC. Członek Polskiego Komitetu Narodowego ICC.

Adamska Agata
AGATA ADAMSKA jest doktorem nauk ekonomicznych. Ukończyła studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odbyła staże naukowe na uczelniach zagranicznych, m.in. w University of Stirling. Od 1992 roku współpracuje z firmami konsultingowymi i szkoleniowymi, realizuje także indywidualne projekty doradcze w kilku przedsiębiorstwach. Prowadzi wykłady z zakresu zarządzania organizacją i finansów strategicznych na studiach MBA organizowanych przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Warszawie we współpracy z Oxford Brookes University. Jest honorowym członkiem Instytutu Zarządzania.

Adamski Andrzej
Andrzej Adamski - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, od 2012 r. kierownik tej Katedry; specjalista z zakresu prawa karnego, w tym prawa karnego skarbowego i prawa karnego cyberprzestrzeni; autor wielu publikacji na temat prawnokarnych i kryminologicznych aspektów technologii informacyjnych, w tym książki Prawo karne komputerowe, Warszawa 2000.

Adamski Jakub
Jakub Adamski - ekspert ds. refundacji leków; były pracownik Ministerstwa Zdrowia, gdzie odpowiadał m.in. za programy terapeutyczne i lekowe oraz politykę lekową w zakresie leków sierocych; były przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia delegowany do prac w grupach roboczych Rady UE oraz Komisji Europejskiej zajmujących się refundacją leków; aplikant adwokacki; doktorant Université Claude Bernard Lyon 1; współautor publikacji z dziedziny polityki zdrowotnej.

Adamus Rafał
Dr hab. Rafał Adamus - radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach specjalizujący się w sprawach gospodarczych, arbiter w sądownictwie polubownym, autor wielu opracowań z zakresu prawa gospodarczego prywatnego i cywilnego, w tym monografii i komentarzy.

Adrych-Brzezińska Izabela
Izabela Adrych-Brzezińska - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, asystent w Zakładzie Prawa Medycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; adwokat; wykładowca na Podyplomowych Studiach w zakresie Prawa Medycznego dla Prawników na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Podyplomowych Studiach z Prawa Medycznego na Uniwersytecie Gdańskim; autorka publikacji w zakresie ciężaru dowodu i prawa medycznego.

Agnew Tom

Alama Karolina

  Allen Justin

  Ambroziak Dariusz
  Dariusz Ambroziak - psycholog organizacji. Specjalizuje się w diagnozie organizacyjnej. Zarządza projektami konsultingowymi oraz aktywnie pracuje jako konsultant; doradca zarządów firm w zakresie rozwoju i budowy organizacji. Ukończył Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej (psychologia) oraz Akademię im. Leona Koźmińskiego (MBA); Partner Zarządzający w Instytucie Analiz im. Karola Gaussa sp. z o.o.

  Ambroziewicz Maciej
  Maciej Ambroziewicz - biegły sądowy z zakresu bezpieczeństwa higieny pracy; prawnik, ukończył studia podyplomowe "Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy" prowadzone przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy wraz z Politechniką Warszawską oraz studia podyplomowe "Zarządzanie zasobami pracy" organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, uczestnik licznych konferencji naukowych, kursów i szkoleń (m.in. kurs inspektorów ochrony przeciwpożarowej, kurs dla doradców DGSA); praktykę zawodową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zdobywał od 2003 r. w firmie outsourcingowej, gdzie wykonywał zadania służby bhp w wielu przedsiębiorstwach o zróżnicowanym profilu działalności. Obecnie kieruje wieloosobową komórką bhp w jednym z największych szpitali w kraju oraz współpracuje z wieloma instytucjami rządowymi i samorządowymi.

  Ambrożuk Dorota
  Dorota Ambrożuk - doktor nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego; radca prawny; autorka wielu prac z zakresu prawa przewozowego, w tym monografii Ustalenie wysokości odszkodowania w prawie przewozowym w odniesieniu do przewozu przesyłek (2011), współautorka opracowania Prawo przewozowe. Komentarz (2014).

  Andała-Sępkowska Justyna

  Andruszkiewicz Łukasz
  Łukasz Andruszkiewicz - prawnik, pracownik instytucji finansowej świadczącej usługi leasingu, specjalizujący się w doradztwie w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej przedsiębiorców, w szczególności w materii podatków pośrednich oraz leasingu.

  Andrzejewska-Czernek Izabela
  Izabela Andrzejewska-Czernek - doktor nauk prawnych (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) radca prawny, członek IFA. Interesuje się polskim i unijnym prawem podatkowym, w szczególności zagadnieniami związanymi z ich wykładnią. Autorka lub współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym książek. Współpracuje z kancelarią GWW Tax.

  Andrzejuk Barbara
  Barbara Andrzejuk - wieloletni wykładowca z zakresu wszystkich form rozliczeń międzynarodowego obrotu towarowo-usługowego m.in. na Uniwersytecie Warszawskim (Podyplomowe Studium Pieniądz i Bankowość przy Wydziale Nauk Ekonomicznych), w Międzynarodowej Szkole Bankowości i Finansów, Polskim Komitecie Narodowym Międzynarodowej Izby Handlowej ICC Polska, Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Jest autorką i współautorką książek dotyczących rozliczeń zagranicznych; opracowała tłumaczenia wielu procedur Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu; członek zarządu ICC Polska.

  Aniukiewicz Tomasz
  Tomasz Aniukiewicz - radca prawny; autor publikacji z zakresu postępowania cywilnego.

  Anna Rachwał

  Antas Marek
  Marek Antas - referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Kraśniku; absolwent aplikacji sędziowskiej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

  Antolak-Szymanski Katarzyna
  Katarzyna Antolak-Szymanski - doktor nauk prawnych, radca prawny, mediator, asystent sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie; autorka i współautorka publikacji z zakresu mediacji oraz prawa pracy (Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. Komentarz, 2016; Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów pracowniczych, 2015).

  Antoniak Patrycja
  Patrycja Antoniak - doktor nauk prawnych, adwokat współpracujący z kancelarią prawną Elżanowski Cherka & Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k. Specjalizuje się w obsłudze postępowań poprzedzających przystąpienie do wykonywania robót budowlanych oraz w audytach stanu prawnego nieruchomości. Reprezentuje dysponentów nieruchomości zabytkowych przed organami nadzoru konserwatorskiego. Jest dwukrotną laureatką stypendium Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego oraz stypendium Prezesa Rady Ministrów; współautorką opracowań: Prawne aspekty procesu inwestycyjnego, Warszawa 2009, Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym, Warszawa 2010, Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, Warszawa 2010.

  Antoniuk Jarosław R.
  Jarosław R. Antoniuk - doktor prawa, asesor sądowy w Sądzie Rejonowym w Chorzowie, wykładowca w Katedrze Administracji i Prawa na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach, autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego, a zwłaszcza problematyki własności intelektualnej.

  Antonów Dobrosława
  Dobrosława Antonów - doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładowca na Podyplomowych Studiach Podatkowych UWr; autorka monografii Wykładnia prawa podatkowego po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej (2009), współautorka poradnika Meritum Podatki (od 2010 r.) oraz autorka kilkudziesięciu innych publikacji z zakresu prawa podatkowego i prawa finansowego, w tym m.in. serii opracowań z zakresu problematyki opłat publicznych.

  Antonów Kamil
  dr hab. Kamil Antonów - Profesor Uniwersytetu Opolskiego; kierownik Zakładu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego na Wydziale Prawa i Administracji UO; autor wielu publikacji z zakresu prawa zabezpieczenia społecznego poświęconych w szczególności teoretycznym zagadnieniom wyodrębnienia tej dyscypliny prawniczej, nowemu systemowi emerytalnemu oraz postępowaniom w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych; członek Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego.

  Antonowicz Lech
  Lech Antonowicz - profesor zwyczajny nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa międzynarodowego publicznego; w pracach naukowych zajmuje się głównie problematyką państwa jako podmiotu prawa międzynarodowego; przez lata związany z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej i Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, obecnie wykłada w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacyjności w Lublinie.

  Antoszek Piotr
  Dr PIOTR ANTOSZEK - adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu; praktyk specjalizujący się w zakresie prawa cywilnego, w szczególności prawa spółek; autor artykułów i glos.

  Araszkiewicz Michał
  Michał Araszkiewicz - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego; członek Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów przy Wydziale Prawa i Administracji UJ; radca prawny; doktorant w Instytucie Filozofi i UJ. Zajmuje się m.in. teorią argumentacji prawniczej, zastosowaniami metod sztucznej inteligencji w odniesieniu do prawa oraz metodologią nauk prawnych, w tym ekonomicznej analizy prawa. Członek International Association for Artificial Intelligence and Law oraz inicjatywy ArgDiaP, ekspert INPRIS - Instytutu Prawa i Społeczeństwa.

  Arciszewska Paula

  Arkuszewska Aneta Małgorzata o
  Aneta M. Arkuszewska - doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Rzymskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, wykładowca w Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie; radca prawny; mediator wpisany na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Rzeszowie; mediator Ośrodka Mediacyjnego przy Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie; autorka ponad czterdziestu publikacji z zakresu postępowania cywilnego, prawa administracyjnego oraz mediacji.

  Armstrong Michael
  Michael Armstrong jest partnerem zarządzającym w firmie e-reward. Przez 25 lat pracował w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, w tym jako dyrektor ds. zasobów ludzkich w firmie wydawniczej. Przez 10 lat kierował firmą konsultingową Coopers and Lybrand (obecnie PLC), był także naczelnym egzaminatorem Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD).

  Aromiński Konrad
  Konrad Aromiński - starszy asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie; doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego.

  Artymiak Grażyna
  Dr Grażyna Artymiak - adiunkt w Zakładzie Prawa Karnego i Postępowania Karnego Uniwersytetu Rzeszowskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

  Augustyn Rafał
  Rafał Augustyn - doktor nauk humanistycznych, adiunkt i kierownik studiów podyplomowych z zakresu tłumaczeń poświadczonych i specjalistycznych w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; główny obszar jego zainteresowań naukowych obejmuje semantykę kognitywną oraz problematykę przekładu tekstów specjalistycznych; tłumacz języka angielskiego i niemieckiego.

  Augustyniak Barbara
  Barbara Augustyniak - sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi, przez wiele lat pełniła funkcję wizytatora ds. obrotu prawnego z zagranicą w sprawach karnych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, uczestniczka zagranicznych konferencji i seminariów poświęconych współpracy międzynarodowej w sprawach karnych w obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej.

  Augustyniak Monika
  Monika Augustyniak - doktor nauk prawnych, adiunkt, prodziekan Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie; specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, autorka wielu publikacji z tego zakresu, w tym kilku monografii.