Żak Marcin
Marcin Żak - adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; stopień doktora uzyskał w 2008 r. Od 2006 r. radca prawny prowadzący indywidualną kancelarię. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego i karnego. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół cywilnej problematyki obrotu nieruchomościami, a także zagadnień procesu cywilnego. Naukowo poświęca się również prawu dowodowemu oraz procedurze karnej.

Żak Piotr

Żak-Stobiecka Anna

Żarczyńska-Dobiesz Agnieszka

Żarnecka Marlena
Marlena Żarnecka - adwokat; specjalizuje się w prawie farmaceutycznym, prawie wyrobów medycznych i kwestiach związanych z wprowadzaniem do obrotu tzw. produktów z pogranicza; posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w międzynarodowej kancelarii prawnej w związku z doradztwem na rzecz przedsiębiorców z branży farmaceutycznej, wyrobów medycznych i branży spożywczej, jak również w jednej z agencji Unii Europejskiej.

Żarnowiec Łukasz

Żelazek Jakub

Żelechowski Łukasz
Łukasz Żelechowski - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta w Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht w Monachium (2007), autor publikacji z zakresu prawa własności przemysłowej oraz prawa rzeczowego.

Żemigała Marcin
Dr inż. Marcin Żemigała - ukończył zarządzanie i marketing na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. W 2006 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Wykłada w Wyższej Szkole Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach oraz w Katedrze Systemów Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Jego zainteresowania naukowe i badawcze obejmują przede wszystkim nowoczesne koncepcje zarządzania, takie jak zarządzanie wiedzą, zarządzanie jakością, zarządzanie ekologiczne, jak i społeczne i etyczne implikacje gospodarki i zarządzania. Jest autorem kilkunastu artykułów publikowanych w czasopismach naukowych oraz prezentowanych na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Żmigrodzki Marek

Żmij Grzegorz

Żmuda Grzegorz
Grzegorz Żmuda - psycholog i socjolog organizacji, dyrektor zarządzający w Interdyscyplinarnym Centrum Badań i Rozwoju Organizacji przy Zakładzie Psychologii Społecznej w Instytucie Psychologii UJ, współwłaściciel, analityk i partner w firmie doradczej 313 Consulting, zajmującej się tworzeniem i wdrażaniem innowacyjnych projektów rekrutacyjnych i rozwojowych z wykorzystaniem autorskich gier symulacyjnych. Współpracownik i wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współtwórca, a w latach 2009-2013 koordynator ścieżki specjalizacyjnej Psychologia Organizacji w IPs UJ. Prowadzi kursy akademickie z zakresu m.in. psychologii personelu, biznesowych gier symulacyjnych oraz diagnozy organizacji. Specjalista w zakresie badań organizacji, modelowania gier biznesowych i strategicznych oraz analizy danych. Członek zespołu ds. monitoringu wdrażania strategii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor i redaktor wielu opracowań, książek i artykułów dotyczących psychologii biznesu i zarządzania.

Żok Krzysztof
Krzysztof Żok - doktor nauk prawnych; asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu; autor glos i artykułów.

Żółtek Sławomir
Sławomir Żółtek - doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego; autor ponad 50 publikacji z zakresu prawa karnego.

Żółtowski Ryszard

Żołyński Janusz
Janusz Żołyński - doktor nauk prawnych, radca prawny, wieloletni wykładowca na wyższych uczelniach, były dyrektor ds. pracowniczych w KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, były wiceprzewodniczący Fundacji Polska Miedź oraz były przewodniczący rad nadzorczych, członek PAN Oddział Katowice, specjalista z zakresu zbiorowego prawa pracy. Jest autorem 40 publikacji z zakresu prawa pracy, w tym kilku książek, m.in.: Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Komentarz. Wzory pism (Warszawa 2012), Strajk i inne rodzaje akcji protestacyjnych jako metody rozwiązywania sporów zbiorowych (Warszawa 2013).

Żórawska Beata
Beata Żórawska - radca prawny w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Lublinie.

Żukowski Ludwik
Ludwik Żukowski - profesor nadzwyczajny doktor habilitowany Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Przemyśl-Rzeszów; sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie w stanie spoczynku; autor i współautor licznych opracowań naukowych z zakresu postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, ustrojowego prawa administracyjnego i nauki administracji.

Żuława Anna

Żuławska Czesława
Czesława Żuławska - emerytowana profesor zwyczajna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku; przez wiele lat była członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego; autorka licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Żurawiński Jakub
Jakub Żurawiński - doradca podatkowy w Mariański Group Kancelarii Prawno-Podatkowej; ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Żurawska Magdalena

  Żurek Marek

  Żurek Olga

  Żurek Waldemar
  Waldemar Żurek - sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, członek Krajowej Rady Sądownictwa; w roku 2016 został wybrany Najlepszym Sędzią w plebiscycie Złote Paragrafy "Dziennika Gazety Prawnej".

  Żygadło Agnieszka
  Agnieszka Żygadło - doktor nauk prawnych. Tytuł naukowy uzyskała w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2011 r. zdała pozytywnie egzamin radcowski. Od niespełna dziesięciu lat związana jest z sektorem bankowym. Ceniona autorka wielu publikacji w specjalistycznych periodykach. Zajmuje się problematyką tajemnicy bankowej, ochrony danych osobowych i outsourcingiem czynności bankowych.

  Żylicz Marek
  Marek Żylicz - doktor habilitowany nauk prawnych, wybitny specjalista z dziedziny międzynarodowego prawa lotniczego; przez wiele lat wspierał PLL LOT oraz administrację lotniczą w zagadnieniach z zakresu prawa lotniczego; prowadził działalność akademicką w zakresie prawa międzynarodowego i lotniczego na Uniwersytecie Warszawskim, w SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa), na Uczelni Łazarskiego oraz na stanowisku profesora w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu; jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Prawa Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji UW oraz członkiem honorowym Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA).

  Żytko Małgorzata

  Żywicka Agnieszka
  Agnieszka Żywicka - doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Administracji i Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, nauczyciel akademicki oraz pracownik naukowy; koordynator Centrum Ekspertyz Gospodarczych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie; ukończyła studia podyplomowe Zarządzanie projektami europejskimi i pracami rozwojowymi oraz Bankowość i finanse, uczestniczyła w stażach zagranicznych i stypendiach naukowych m.in. Norway Grants; w swojej pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach z zakresu publicznego prawa gospodarczego i materialnego prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji administracji gospodarczej oraz problematyką prawnych ograniczeń działalności gospodarczej; autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu publicznego prawa gospodarczego oraz prawa administracyjnego.

  Żyznowski Tadeusz
  Tadeusz Żyznowski - długoletni sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, autor i współautor komentarzy oraz opracowań z zakresu prawa i postepowania cywilnego, m.in. komentarzy do k.p.c.