Ścierska Ewa

Śladkowska Ewa
Ewa Śladkowska - doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego; członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach.

Śladkowski Mariusz
Dr Mariusz Śladkowski - jest adiunktem w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pełni również obowiązki sędziego w Wydziale VIII Cywilnym Sądu Rejonowego w Zabrzu; autor wielu artykułów publikowanych w fachowej literaturze prawniczej.

Ślązak Agnieszka

Ślązak Emil

Ślebzak Krzysztof
Krzysztof Ślebzak - doktor habilitowany nauk prawnych, LL.M.; adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Prawa Socjalnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; dyrektor Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego; autor wielu publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych i prawa pracy.

Śledzińska-Simon Anna
Anna Śledzińska-Simon, doktor nauk prawnych, absolwentka Central European University w Budapeszcie, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczestniczka licznych projektów badawczych i naukowych w zakresie praw człowieka i porównawczego prawa konstytucyjnego.

Śleszyńska Eugenia
Eugenia Śleszyńska - znawca rynku nieruchomości, zwłaszcza problematyki funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych oraz aspektów prawnych, rachunkowych, podatkowych i ekonomiczno-finansowych zarządzania nieruchomościami wspólnymi; zajmuje się działalnością edukacyjną dla podmiotów rynku nieruchomości, a także studentów na studiach podyplomowych; autorka wielu książek poświęconych zagadnieniom prawnym, podatkowym i finansowym nieruchomości.

Ślęzak Piotr
Piotr Ślęzak - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; w latach 2008-2012 prodziekan ds. kształcenia i studenckich na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego, obecnie pełnomocnik dziekana do spraw jakości kształcenia; wykładowca na wydziale Radia i Telewizji UŚ, a także na Wydziale Prawa i Administracji oraz na Wydziale Politologii Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji; stypendysta Instytutu Maxa Plancka w Monachium; autor ponad 50 publikacji, głównie z zakresu prawa cywilnego, prawa własności intelektualnej i prawa mediów.

Ślifirczyk Maciej
ŚLIFIRCZYK MACIEJ jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1998). Ukończył aplikację sądową i aplikację radcowską. W 2003 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansowego na WPiA UW oraz wykonuje zawód radcy prawnego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego i cywilnego.

Śliwa Martyna
Martyna Śliwa jest doktorem zarządzania, pracuje jako młodszy samodzielny pracownik naukowy na Uniwersytecie w Essex. Jej zainteresowania badawcze obejmują krytyczne podejścia do problematyki zarządzania międzynarodowego i globalizacji, filozofię zarządzania i studiów nad organizacjami oraz zastosowanie fikcji literackiej do analizy organizacji,

Śliwerski Bogusław
Bogusław Śliwerski - profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie; Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk; ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej; członek Sekcji Nauk Humanistycznych i Społecznych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów; autor publikacji z zakresu pedagogiki ogólnej, porównawczej i (wczesno)szkolnej, andragogiki, a także filozoficznych i teoretycznych podstaw wychowania.

Śliwiński Adam
Adam Śliwiński - doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dziedzinie finanse (specjalność: ubezpieczenia), inżynier; profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik Zakładu Ryzyka i Ubezpieczeń w Instytucie Bankowości i Ubezpieczeń Gospodarczych SGH; absolwent Politechniki Lubelskiej (kierunek Zarządzanie i Marketing), absolwent University of Central Lancashire w Wielkiej Brytanii z dyplomem Master of Business Administration oraz Cambridge University, Judge Business School, Ignite 2012 Programmel, Visiting lecturer w Edinburgh Napier University oraz visiting scholar 2014/2015 w Hass School of Business, University of California Berkeley; stypendysta British Council oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej; odbył staż naukowy w City University w Londynie w Cass Business School; członek British Association of Slavonic and East European Studies oraz The Chevening Scheme UK; od 2001 r. związany z praktyką biznesową, początkowo współpracował z Pocztą Polską jako główny specjalista w Biurze Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Kapitałowych, jednym z najważniejszych realizowanych projektów biznesowych było powołanie Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych; w latach 2002-2011 współpracował z TUW; w latach 2007-2009 pracował w londyńskiej firmie inwestycyjnej, gdzie zajmował stanowisko Non-Executive Director; były prezes zarządu w TUW Medicum; współpracował z wieloma przedsiębiorstwami w Polsce i zagranicą w charakterze doradcy w procesie tworzenia strategii oraz zarządzania finansami, w tym w instytucje z Londyńskiego City; laureat nagrody im. prof. Tadeusza Sangowskiego Debiut Ubezpieczeniowy 2008.

Śliwka Marcin
Marcin Śliwka - doktor nauk prawnych; adiunkt w Zakładzie Prawa Medycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; specjalizuje się w prawie cywilnym i medycznym; współpracuje z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się ochroną praw pacjenta, w tym m.in. z Europejskim Stowarzyszeniem Prawa Medycznego oraz Polskim Towarzystwem Bioetycznym; autor ponad stu opracowań poświęconych problematyce prawnomedycznej.

Śmigaj Anna
Anna Śmigaj - doktor nauk prawnych; radca prawny; autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa spółek.

Śmiszek Krzysztof
Krzysztof Śmiszek - doktor nauk prawnych, pracownik Zakładu Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, sekretarz redakcji "Anti-Discrimination Law Review", członek Europejskiej Sieci Ekspertów Prawnych w Dziedzinie Niedyskryminacji.

Śmiszek Krzyysztof

  Śnieżek Ewa
  Ewa Śnieżek - doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, pracownik naukowy Katedry Rachunkowości na Wydziale Zarządzania UŁ. Specjalista w zakresie rachunkowości przepływów pieniężnych, rachunkowości międzynarodowej oraz harmonizacji i standaryzacji rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem sprawozdawczości finansowej i raportowania biznesowego. Autorka ponad 140 publikacji, wykładowca rachunkowości finansowej na studiach magisterskich, doktoranckich oraz podyplomowych, autorka otwartych i zamkniętych szkoleń z zakresu rachunkowości przepływów pieniężnych dla różnych jednostek gospodarczych. Laureatka wielu nagród za dorobek naukowy i dydaktyczny. Współtwórca projektów z rachunkowości przepływów pieniężnych dla wielu polskich przedsiębiorstw. Współautorka Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych".

  Śpiewak Małgorzata
  Małgorzata Śpiewak - radca prawny, autorka publikacji z zakresu prawa celnego i prawa karnego skarbowego.

  Świaczny Seweryn
  Seweryn Świaczny - doktor prawa kanonicznego; członek Korpusu Adwokatów Kościelnych w Polsce i Stowarzyszenia Kanonistów Polskich; specjalista w dziedzinie rozwiązania małżeństwa w prawie kanonicznym; praktyk w zakresie doradztwa w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa w sądach kościelnych; w latach 1998-2005 sędzia audytor w Sądzie Metropolitalnym w Katowicach, obecnie adwokat kościelny przy Sądzie Biskupim w Sosnowcu; autor książek i artykułów poświęconych zagadnieniom prawa kanonicznego.

  Świątkowski Andrzej M.

   Świątkowski Andrzej Marian
   prof. dr hab. Andrzej M. Świątkowski - emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; wieloletni kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego; profesor Jeana Monnet europejskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

   Światłowski Andrzej
   Andrzej Światłowski - doktor habilitowany nauk prawnych; profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; radca prawny, ukończył aplikację sądową; uczestnik programów badawczych krajowych i zagranicznych; autor ponad 100 publikacji, głównie dotyczących prawa karnego procesowego, m.in. współautor komentarzy do k.p.k. i k.k.s.; wykładowca studiów podyplomowych.

   Świderek Izabela

    Świderek Izabela

    Świderek Łukasz
    Łukasz Świderek - adwokat wykonujący zawód w ramach własnej kancelarii adwokackiej; wykładowca na szkoleniach dla przedsiębiorców (w tym na kursie dla kandydatów na członków rad nadzorczych); specjalista w zakresie prawa gospodarczego i procedur reklamacyjnych; autor wielu publikacji na temat prawa spółek, prawa upadłościowego i prawa cywilnego.

    Świderska Gertruda

     Świderska Gertruda Krystyna
     Gertruda Krystyna Świderska - profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych; kieruje zespołem Katedry Rachunkowości Menedżerskiej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; jest biegłym rewidentem, przewodniczącą powołanej przez Ministra Finansów Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów, członkiem Komitetu Standardów Rachunkowości i European Accounting Association; pełni funkcję przewodniczącej zespołu do przygotowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej.

     Świderski Zbigniew
     Dr Zbigniew Świderski - Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego

     Święch Katarzyna
     Katarzyna Święch - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego; autorka publikacji z zakresu prawa podatkowego.

     Święcicka Paulina
     Dr Paulina Święcicka - asystentka w Zakładzie Prawa Rzymskiego na WPiA UJ. Autorka książki Proces Jezusa w świetle prawa rzymskiego. Studium z zakresu rzymskiego procesu karnego w prowincjach wschodnich w okresie wczesnego pryncypatu (2005), współautorka i redaktorka książek: Prawo rzymskie. Repetytorium (2003, 2004), Zeszyt ćwiczeń z prawa rzymskiego (2004), Prawo rzeczowe. Repetytorium (2010), a także kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa rzymskiego, kultury antycznej, europejskiej tradycji prawnej oraz teorii prawa.

     Święcicka-Wystrychowska Paulina

     Świecki Dariusz
     Dariusz Świecki - profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, sędzia Sądu Najwyższego, przewodniczący Wydziału I Zagadnień Prawnych Izby Karnej SN. Przez wiele lat orzekał w sądach powszechnych w pierwszej i w drugiej instancji. Autor wielu książek, artykułów i glos z zakresu procedury karnej i wykroczeniowej oraz prawa karnego skarbowego, m.in. Apelacja w postępowaniu karnym, Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych. Komentarz. Orzecznictwo, Metodyka pracy sędziego w sprawach o wykroczenia, Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych, a także współautor komentarzy do Kodeksu postępowania karnego.

     Świeczkowski Jarosław
     Jarosław Świeczkowski - doktor nauk prawnych; adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, autor wielu publikacji z zakresu postępowania cywilnego.

     Świerczewska-Gąsiorowska Anna
     Anna Świerczewska-Gąsiorowska - doktor nauk prawnych w zakresie prawa. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskała w 2013 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Zawodowo związana z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, w której pracuje od 2005 r., obecnie w Instytucie Prawa i Administracji Wydziału Administracji, w stopniu nadkomisarza Policji. W swojej pracy naukowo-badawczej skupionej wokół nauk penalnych w szczególności zajmuje się problematyką prawnokarnych i kryminologicznych aspektów wymuszeń rozbójniczych. Jest autorem publikacji naukowych, uczestniczy w międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych.

     Świerczyński Marek
     Marek Świerczyński - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UKSW, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego tej Uczelni; adwokat; autor ponad 50 publikacji naukowych z zakresu Life Sciences, własności intelektualnej, prawa nowych technologii oraz prawa prywatnego międzynarodowego.

     Świtała Krzysztof

     Świtkowski Marcin