Tabernacka Magdalena
Magdalena Tabernacka - doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; zajmuje się problematyką uwarunkowań prawnych, społecznych i ekonomicznych działania organów władz publicznych; prowadzi badania naukowe dotyczące relacji organów władz publicznych z adresatami działań podejmowanych w procesie wykonywania zadań publicznych.

Taborowski Maciej
Maciej Taborowski - doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz adiunkt w Zakładzie Prawa Europejskiego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; współpracuje z Centrum Europejskim UW; prowadził wykłady, szkolenia oraz seminaria m.in. dla UKIE, MSZ, KSAP, Ministerstwa Sprawiedliwości, pod patronatem Europejskiej Akademii Prawa (ERA) w Trewirze; autor ok. 80 publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu prawa europejskiego, w tym monografii Konsekwencje naruszenia prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe (Warszawa 2012), nagrodzonej II nagrodą miesięcznika "Państwo i Prawo".

Taczanowski Maciej
Dr Maciej Taczanowski - nauczyciel akademicki w Katedrze Zarządzania Jakością Żywności Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Od wielu lat wykłada prawo żywnościowe na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych swojej macierzystej uczelni. Zainteresowanie prawem żywnościowym zaczął rozwijać na początku lat dziewięćdziesiątych, uczestnicząc w ogólnopolskich konferencjach podsumowujących dorobek Polski w tej dziedzinie.  W latach 2002-2005, w charakterze konsultanta społecznego, opiniował rządowe projekty kolejnych nowelizacji ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz projekt ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Taczkowska Joanna
Joanna Taczkowska - doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Taczkowska-Olszewska Joanna

Takats Gyongyver
Gyöngyvér Takáts - doktor nauk ekonomicznych. Redaktor naczelna "Biuletynu głównego księgowego", trener oraz nauczyciel akademicki. Prowadzi biuro rachunkowe "Kancelaria Rachunkowa TAKÁTS". Na co dzień zajmuje się zagadnieniami rachunkowymi. Autorka wielu publikacji zarówno praktycznych, jak i naukowych.

Talago-Sławoj Hanna
Hanna Talago-Sławoj - prawnik, filolog, prezes zarządu Centrum Obsługi Zamówień Publicznych; doradca komisji sejmowych podczas prac nad kolejnymi nowelizacjami ustawy - Prawo zamówień publicznych; współorganizator i wykładowca pierwszego w Polsce Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych w Akademii Leona Koźmińskiego; doradca instytucji zamawiających i wykonawców; pełnomocnik procesowy w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą; autorka wielu publikacji, w tym artykułów w prasie fachowej, poświęconych tematyce zamówień publicznych.

Tałasiewicz Agnieszka
Agnieszka Tałasiewicz - partner w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY.

Tałasiewicz Agnieszka Bogumiła

  Tański Maciej

  Tarach Adam

  Tarapata Szymon
  Szymon Tarapata - doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego; adwokat; autor wielu publikacji dotyczących prawa karnego materialnego i procesowego oraz współautor książek z tego zakresu.

  Taras Wojciech
  WOJCIECH TARAS - pracownik naukowy Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie

  Targański Bartosz
  Bartosz Targański - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w 2009 r. uzyskał z wyróżnieniem tytuł doktora nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej oraz Collegium Invisibile. Obecnie jest adiunktem w Zakładzie Prawa Ochrony Konkurencji i Konsumentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

  Targosz Tomasz
  Tomasz Targosz - doktor nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, adwokat - wspólnik w kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy; stypendysta Instytutu Maxa Plancka Innowacyjności i Prawa Konkurencji w Monachium (Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb); autor publikacji z dziedziny prawa cywilnego, prawa na dobrach niematerialnych i prawa konkurencji; prelegent na konferencjach i szkoleniach z zakresu prawa własności intelektualnej w Polsce i za granicą.

  Tarkowski Piotr

  Tarno Jan Paweł
  Jan Paweł Tarno - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Zakładu Sądownictwa Administracyjnego Uniwersytetu Łódzkiego, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego; autor i współautor ponad 170 opracowań naukowych z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowej kontroli administracji (monografii, podręczników, komentarzy, artykułów, rozpraw i glos).

  Tarska Monika

  Tarwacka Anna
  Anna Tarwacka - dr hab., prof. nadzw. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, prodziekan, Katedra Prawa Rzymskiego.

  Tasner Michael

  Tatara Andrzej
  Andrzej Tatara - asystent w Zakładzie Prawa Finansowego na Uniwersytecie Opolskim; aplikant adwokacki; autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa podatkowego.

  Taylor Stephen
  Stephen Taylor jest starszym wykładowcą zarządzania zasobami ludzkimi w University of Exeter Business School oraz naczelnym egzaminatorem Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD). Pracował na stanowiskach kierowniczych w branży hotelowej oraz w brytyjskim Funduszu Zdrowia (NHS).

  Tęcza-Paciorek Anna

  Telega Tomasz
  Tomasz Telega - rzeczoznawca majątkowy; geodeta uprawniony w dziedzinie geodezji i kartografii; wykładowca na studiach podyplomowych dotyczących wyceny nieruchomości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Uniwersytecie Łódzkim, Politechnice Krakowskiej i Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie; współautor projektów rozporządzeń wykonawczych związanych z gospodarką nieruchomościami; wieloletni biegły sądowy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami; członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości; współautor norm zawodowych rzeczoznawców majątkowych; autor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny gospodarki nieruchomościami.

  Telenga Przem

  Telenga Przemysław
  Przemysław Telenga - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; były radca prawny; były sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie.

  Tenenbaum-Kulig Monika
  Monika Tenenbaum-Kulig - doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; radca prawny; zajmuje się problematyką prawa cywilnego, w tym w szczególności prawa zobowiązań; autorka licznych publikacji, w tym monografii Instytucja zadatku w polskim prawiecywilnym, 2008; współautorka Zbioru kazusów z prawa cywilnego, 2012.

  Tereszkiewicz Piotr
  Piotr Tereszkiewicz - doktor nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego; stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, British Council oraz Deutsche Forschungsgemeinschaft; autor publikacji z zakresu prawa cywilnego, handlowego, a także prawa prywatnego międzynarodowego.

  Teszner Krzysztof
  Krzysztof Teszner - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; doświadczony praktyk w obsłudze prawnopodatkowej spółek sektora energetycznego; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; członek stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej; członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego; wykładowca na studiach podyplomowych i prowadzący szkolenia podatkowe; autor ponad 100 publikacji z zakresu prawa podatkowego i administracyjnego, w tym monografii: Rozprawa podatkowa (2014) i Administracja podatkowa i kontrola skarbowa w Polsce (2012); współautor komentarza do Ordynacji podatkowej (2017).

  Tetłak Karolina

  Tischner Anna
  Anna Tischner - asystentka w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tytuł doktora nauk prawnych uzyskała na Wydziale Prawa i Administracji UJ w 2007 r., broniąc rozprawy napisanej w ramach Europejskiego Kolegium Doktoranckiego (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet w Moguncji). Odbyła półroczny staż w Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbsund Steuerrecht w Monachium. Publikowała artykuły z zakresu prawa własności przemysłowej i prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji.

  Tizzano Antonio

  Tkacz Sławomir

   Tkaczuk Edyta
   Edyta Tkaczuk - absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Umea School of Business and Economics w Szwecji, magister stosunków międzynarodowych w zakresie międzynarodowego zarządzania finansowego oraz magister na kierunku rachunkowości i finansów, doradca podatkowy oraz certyfikowany księgowy, posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze rachunkowości oraz z zakresu prawa podatkowego.

   Tobiczyk Paweł

   Tobolska-Grela Karolina
   Karolina Tobolska-Grela - doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki; ukończyła stacjonarne studia doktoranckie w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; autorka publikacji z zakresu prawa handlowego; posiada doświadczenie w obsłudze prawnej spółek, w tym spółek komandytowo-akcyjnych.

   Tobor Zygmunt
   Zygmunt Tobor - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa, w latach 2005-2012 dziekan Wydziału Prawa i Administracji UŚ; przedmiotem zainteresowań naukowych autora jest problematyka legalności, aksjologii prawa oraz interpretacji tekstów prawnych.

   Tokarczyk Roman
   Prof. ROMAN TOKARCZYK - kierownik Katedry Biojurysprudencji na UMCS. Rozwija nowy nurt prawoznawstwa - biojurysprudencję. Jest autorem wielu wznawianych prac publikowanych w kraju i za granicą, wśród nich książek: Współczesne doktryny polityczne (1971, wyd. XI 2002), Filozofia prawa (1993, wyd. VII 2002), Historia filozofii prawa (wyd. III 2000), Prawa narodzin, życia i śmierci (1984, wyd. VII 2002), Komparatystyka prawnicza (1989, wyd. VII 2002), Prawo amerykańskie (1996, wyd. VI 2002), Współczesne kultury prawne (2000, wyd. II 2001), Polska myśl utopijna (1995), Biojurysprudencja. Nowy nurt jurysprudencji (1997). Od 1979 roku jest Kierownikiem Zakładu na Wydziale Prawa i Administracji UMCS, a w latach 1996 - 2000 był dziekanem Wydziału Prawa i Ekonomii Studium Generale San - domiriense. Wielokrotny stypendysta, wykładowca i visiting professor uczelni amerykańskich, a także włoskich, austriackich, niemieckich, francuskich, fińskich, islandzkich, duńskich, izraelskich, hiszpańskich i południowo - amerykańskich. Członek wielu krajowych i międzynarodowych akademii i towarzystw naukowych. Czynny uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji i kongresów naukowych. Przez studentów obdarzony tytułem honorowym Homo Didacticus. Był wybrany przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na Sędziego Trybunału Stanu. Uprawia narciarstwo i uwielbia taniec towarzyski. Pogłębia przyjaźń z domowymi zwierzętami. Obecnie z psami: Milusiem, Barrym i Sarą oraz kotem Prezesem.

   Tokarski Mirosław
   Mirosław Tokarski - podinspektor Policji, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Wyższej Szkoły Oficerskiej MSW w Szczytnie. Od kilkunastu lat zawodowo związany z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, obecnie na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Kryminalistyki Instytutu Badań nad Przestępczością Kryminalną i Terroryzmem Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Specjalizuje się w problematyce taktycznych aspektów zwalczania przestępczości kryminalnej.

   Tokarski Zbigniew
   Zbigniew Tokarski - doktor nauk humanistycznych, adiunkt, kierownik Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, pielęgniarz psychiatryczny. Prowadzi wykłady z filozofii i etyki zawodu pielęgniarki, z zakresu badań naukowych w pielęgniarstwie, pielęgniarstwa psychiatrycznego i neurologicznego; autor i współautor wielu publikacji, m.in. współautor opracowania Zakażenia szpitalne w wybranych oddziałach i książek z serii Zagrożenia zdrowia publicznego.

   Tokarz Andrzej

   Tomalak Michał

   Tomalak Wojciech
   Wojciech Tomalak - doktor nauk prawnych; sędzia Sądu Okręgowego w Kaliszu; wizytator do spraw cywilnych i wieczystoksięgowych; wykładowca na seminariach i szkoleniach organizowanych dla sędziów, referendarzy sądowych i innych przedstawicieli zawodów prawniczych; autor publikacji z zakresu postępowania egzekucyjnego.

   Tomanek Artur
   Artur Tomanek - doktor habilitowany nauk prawnych; adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy Uniwersytetu Wrocławskiego; sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

   Tomaszewska Barbara

   Tomaszewska Ewa

   Tomaszewska Monika
   Monika Tomaszewska - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; autorka lub współautorka blisko 40 publikacji z zakresu prawa pracy; wykładowca na studiach doktoranckich oraz podyplomowych; stale współpracuje z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych w Gdańsku, prowadząc cykliczne szkolenia z europejskiego i międzynarodowego prawa pracy. W czasie funkcjonowania Centrum Europejskiego na Uniwersytecie Gdańskim sprawowała w nim funkcję Kierownika Ośrodka Dostosowań Prawnych.

   Tomaszewski Krzysztof

   Tomaszewski Maciej
   Maciej Tomaszewski - doktor nauk prawnych; wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca m.in. prawa prywatnego międzynarodowego, międzynarodowego prawa handlowego i prawa międzynarodowego arbitrażu handlowego. Pełnił funkcję doradcy instytucji działających w dziedzinie handlu zagranicznego oraz brał udział w pracach ustawodawczych m.in. jako członek Komisji do Spraw Reformy Prawa Cywilnego. Obecnie jest konsultantem międzynarodowej kancelarii prawnej. Wielokrotnie orzekał jako arbiter w Polsce i za granicą, m.in. w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej (SAKIG), Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC), Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym Federalnej Izby Gospodarczej w Wiedniu (VIAC) oraz w Instytucie Arbitrażowym Sztokholmskiej Izby Handlowej (SCC). Jest członkiem Rady Arbitrażowej SAKIG oraz założycielem i członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji poświęconych różnorodnym zagadnieniom prawa prywatnego międzynarodowego, prawa arbitrażowego oraz międzynarodowego prawa handlowego.

   Tomczak Michał

   Tomczyk Aleksandra

   Tomczyk Edward
   Edward Tomczyk - biegły rewident. Wykładowca w Fundacji Wspierania Samorządności Lokalnej w Polsce i NOT. Prowadzi działalność gospodarczą z zakresu doradztwa finansowego (biznes plany, studia wykonalności, wyceny przedsiębiorstw, ekspertyzy ekonomiczne, analizy opłacalności projektów, sporządzanie dokumentacji podatkowych firm powiązanych, wnioski kredytowe, strategie rozwoju samorządów itp.). Autor szeregu aplikacji o fundusze strukturalne ZPORR, Interreg i Phare. Trener - wykładowca cyklu szkoleń dla biznesu finansowanych z funduszy PHARE

    Tomczyk Sławomir
    Sławomir Tomczyk - jest doktorem nauk prawnych, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w dziedzinie prawa własności intelektualnej. Jest autorem licznych publikacji w tym zakresie.

    Tomkiewicz Elżbieta
    doc. dr hab. ELŻBIETA TOMKIEWICZ - pracownik Zespołu Prawa Rolnego INP PAN w Warszawie oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie; autorka wielu publikacji z zakresu prawa rolnego, ze szczególnym uwzględnieniem wspólnotowego prawa rolnego.

    Toński Paweł

     Torbus Andrzej
     Andrzej Torbus - doktor habilitowany nauk prawnych; profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; autor publikacji z zakresu postępowania cywilnego, w tym postępowania upadłościowego, egzekucyjnego i międzynarodowego postępowania cywilnego; radca prawny, mediator.

     Torbus Urszula
     Urszula Torbus - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Socjalnej Uniwersytetu Śląskiego.

     Tracz Grzegorz

     Traple Elżbieta
     Elżbieta Traple - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik naukowy w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się prawem cywilnym, prawem własności przemysłowej, prawem autorskim, a także prawem zwalczania nieuczciwej konkurencji i prawem farmaceutycznym. Uczestniczy w pracach międzynarodowych grup naukowych poświęconych tworzeniu modelowych rozwiązań w zakresie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Jeden ze współautorów t. 13, 14A i 14B Systemu prawa prywatnego, komentarza do Prawa autorskiego i praw pokrewnych (pięć wydań), Prawa farmaceutycznego (dwa wydania) oraz monografii Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim. Ekspert Sejmu i Senatu w pracach legislacyjnych z zakresu praw własności intelektualnej. Wielokrotnie rekomendowana w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w prawie własności intelektualnej. Starszy wspólnik i współzałożycielka kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.

     Trela Jacek
     Jacek Trela - adwokat, wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej, w strukturach samorządu adwokackiego pełnił wiele funkcji, był m.in. sędzią sądu dyscyplinarnego, a także dziekanem Izby Adwokackiej w Warszawie.

     Treścińska Iwona

     Trocha Olga

     Trojanek Paweł

     Trompenaars Fons

     Tryniszewska Katarzyna
     Katarzyna Tryniszewska - adwokat, prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką specjalizującą się w sporach sądowych. Posiada bogate doświadczenie sądowe w sprawach rodzinnych, w szczególności z zakresu władzy rodzicielskiej, przysposobienia, rozwodów, alimentów i kontaktów z dzieckiem. Prowadzi wykłady dla aplikantów adwokackich; jest prelegentem szkoleń dla pracowników sektora pomocy społecznej, realizowanych na terenie całego kraju; autorka jedynego na rynku wydawniczym komentarza do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Warszawa 2015).

     Trzaskowski Roman
     Roman Trzaskowski - doktor habilitowany nauk prawnych; sędzia Sądu Najwyższego; wieloletni pracownik naukowy Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości; autor licznych publikacji z dziedziny prawa cywilnego.

     Trzcińska Diana
     Diana Trzcińska - doktor nauk prawnych; referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku (Wydział II); wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku i w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie; pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu.

     Trzciński Janusz

     Trzciński Janusz Stanisław

      Trzciński Krzysztof

      Trzciński Maciej
      Maciej Trzciński - doktor habilitowany nauk prawnych; kryminalistyk i archeolog; adiunkt w Katedrze Kryminalistyki na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz kierownik Międzywydziałowych Studiów Podyplomowych Archeologii Sądowej na Uniwersytecie Wrocławskim; autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa ochrony dziedzictwa kultury, uwzględniających w szczególności problematykę przestępczości przeciwko zabytkom i dziełom sztuki.

      Trzópek Aleksandra
      Aleksandra Trzópek - doradca podatkowy, zdobyła doświadczenie w tej dziedzinie, świadcząc usługi w zakresie restrukturyzacji, fuzji i przejęć przedsiębiorstw, międzynarodowych projektów dotyczących optymalizacji podatkowej oraz postępowań podatkowych. Do jej obszarów zainteresowań należą opodatkowanie przedsiębiorstw oraz postępowania prawnoadministracyjne.

      Tuleja Piotr
      Piotr Tuleja - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; sędzia Trybunału Konstytucyjnego; zajmuje się prawem konstytucyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki nadrzędności i stosowania konstytucji, praw człowieka i środków ich ochrony.

      Tuleya Igor
      Igor Tuleya - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, autor publikacji z zakresu prawa kar-nego, prowadzi także szkolenia i wykłady z zakresu procedury karnej.

      Tulibacka Magdalena

       Turkowski Sławomir
       SŁAWOMIR TURKOWSKI - prawnik, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, specjalista w zakresie prawa spółek handlowych, prawa zamówień publicznych i prawa energetycznego, doradca w przedsiębiorstwach branży energetycznej, ekspert rynku energetycznego.

       Turłukowski Jarosław
       Dr Jarosław Turłukowski - adiunkt w Instytucie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się problematyką materialnego prawa cywilnego i handlowego oraz prawem porównawczym.

       Turno Bartosz
       Bartosz Turno - doktor nauk prawnych; radca prawny; Counsel w Zespole Prawa Konkurencji kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr; absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (na którym uzyskał również stopień doktora nauk prawnych) oraz Uniwersytetu Londyńskiego - King's College (LL.M. in Competition Law); prowadzi zajęcia na Podyplomowym Studium Prawa Konkurencji przy INP PAN w Warszawie; pracował w UOKiK; odbył staż w Wydziale ds. Karteli Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji (DG COMP) Komisji Europejskiej w Brukseli; pracował również w amerykańskiej firmie prawniczej Skadden, Arps w Brukseli; autor wielu publikacji naukowych z zakresu unijnego i polskiego prawa konkurencji, w tym autor książki na temat programu leniency oraz współautor komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów; jego rozprawa doktorska została wyróżniona w XLVIII Ogólno polskim Konkursie "Państwa i Prawa" na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie w 2012 r., natomiast książka o programie leniency w konkursie "Złote Skrzydła" organizowanym przez "Dziennik Gazetę Prawną" na najlepszą książkę prawniczą w kategorii prawo gospodarcze; zwycięzca 3. edycji konkursu Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra, organizowanego przez "Dziennik Gazetę Prawną"; członek Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) UW, Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Członek Komisji Konkurencji przy International Chamber of Commerce (ICC Poland), członek Komisji Konkurencji w ramach International Association of Young Lawyers (AIJA), Non-Governmental Advisor w ramach podgrupy kartelowej International Competition Network.

       Turzyński Konrad Filip
       Konrad Filip Turzyński - doradca podatkowy; ekspert w prasie codziennej i w telewizji komentujący bieżące zagadnienia podatkowe; specjalizuje się w kwestiach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, a także podatku od czynności cywilnoprawnych. Przedmiotem jego szczególnego zainteresowania są interpretacje przepisów prawa podatkowego.

       Turzyński Mikołaj
       Dr Mikołaj Turzyński - adiunkt w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, wykładowca prowadzący szkolenia otwarte i wewnątrzzakładowe, konsultant i doradca z zakresu rachunkowości, autor i współautor kilkudziesięciu artykułów oraz komentarzy, podręczników i poradników z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego, autor projektu Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa"

       Tusiński Piotr Adam
       Piotr Adam Tusiński - doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zajmuje się badaniami nad prawem ustrojowym II Rzeczypospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa i praktyki parlamentarnej oraz prawa samorządu terytorialnego, a także zagadnieniami współczesnego polskiego ustrojowego prawa administracyjnego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu historii prawa polskiego oraz współczesnego prawa konstytucyjnego i administracyjnego.

       Tużnik Marta Roma
       Marta Roma Tużnik - doktor nauk prawnych; od 2006 r. zatrudniona na stanowisku asystenta, a następnie adiunkta na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie; autorka publikacji naukowych z zakresu postępowania karnego skarbowego i postępowania karnego oraz marketingu politycznego i medialnego.

       Twardowska-Mędrek Izabela
       Izabela Twardowska-Mędrek - doktor nauk prawnych; radca prawny; asystent sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych; wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury; autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa pracy oraz prawa Unii Europejskiej.

       Tyburek Michał
       Michał Tyburek - ukończył studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie; referendarz sądowy; jego zainteresowania badawcze obejmują prawo cywilne, a w szczególności problematykę cywilnoprawną w prawie ochrony środowiska oraz prawo wodne i leśne.

       Tyc Aneta
       Aneta Tyc - doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego; kierownik projektu Preludium przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki; laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia oraz Nagrody Naukowej Fundacji UŁ; stypendystka Uniwersytetu w Brescii; odbyła pobyty naukowe m.in. na uniwersytetach w: Barcelonie, Grenoble, Genewie, Turynie oraz Amsterdamie; autorka 50 publikacji naukowych i 25 referatów, w tym 11 na konferencjach zagranicznych.

       Tylec Grzegorz
       Grzegorz Tylec - doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Autor publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa cywilnego i prawa mediów.

       Tylman Janusz

       Tylman Janusz Andrzej

        Tymorek Krystyna

        Tyniewicki Marcin
        Marcin Tyniewicki - doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych i Prawa Finansowego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku oraz członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy RIO w Białymstoku; autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu finansów publicznych, w tym finansów Unii Europejskiej.

        Tyra Bożena

        Tyrakowski Marek
        Marek Tyrakowski - adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; autor prac naukowych z zakresu prawa finansowego, a w szczególności finansów samorządu terytorialnego.

        Tyszkiewicz Leon