Jabłońska Małgorzata
Małgorzata Jabłońska - pielęgniarka ze specjalizacją z pielęgniarstwa psychiatrycznego, od kilkunastu lat pracuje w Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Jabłońska Zofia
Zofia Jabłońska - radczyni prawna, przez kilka lat prawniczka Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.

Jabłońska-Bonca Jolanta
Jolanta Jabłońska-Bonca - profesor nauk prawnych; kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego (od 2004 r.); członek Komitetu Polityki Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od 2014 r.); prorektor Uniwersytetu Gdańskiego (1996-1999), a później Akademii Leona Koźmińskiego (2004-2011); członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych PAN (1997-2007); członek Sekcji polskiej Association Internationale de Philosophie du Droit et de Philosophie Sociale (od 2000 r.); redaktor naczelny "Krytyki Prawa"; autorka wielu książek, artykułów oraz ekspertyz dla organów państwa.

Jabłoński Andrzej
Andrzej Jabłoński - doktor nauk prawnych; sędzia Sądu Okręgowego w Opolu; adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładowca Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu oraz Krajowej Izby Doradców Podatkowych; poprzednio długoletni przewodniczący Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Opolu; autor publikacji z zakresu prawa pracy oraz prawa zabezpieczenia społecznego; członek Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego.

Jabłoński Mariusz

Jabłoński Michał
Michał Jabłoński - doktor nauk prawnych; adwokat; wiceprezes fundacji "Laboratorium Prawa i Gospodarki"; specjalista z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz prawa farmaceutycznego.

Jackowiak Urszula
Urszula Jackowiak - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych; autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; w głównym nurcie jej zainteresowań naukowych wskazać można problematykę zabezpieczenia inwalidztwa oraz ochrony pracy kobiet.

Jackowski Michał
MICHAŁ JACKOWSKI jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor szeregu tytułów podejmujących m.in. tematykę ochrony zdrowia. Jest prawnikiem w Adwokackiej Spółce Partnerskiej "Grzybkowski & Guzek" z Poznania- zajmuje się przede wszystkim sprawami z dziedziny prawa konsytucyjnego, międzynarodowego prawa ochrony praw człowieka, prawa cywilnego i telekomunikacyjnego.

Jacobs Rowena
Rowena Jacobs pracuje jako adiunkt w Centre for Heath Economics (Centrum Ekonomii Zdrowia) na University of York.

Jacyno Wojciech
Wojciech Jacyno - radca prawny w Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy, Adwokaci i Radcowie Prawni, specjalista w zakresie prawa inwestycji budowlanych i nieruchomości, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego.

Jacyszyn Jerzy
Jerzy Jacyszyn - doktor habilitowany nauk prawnych; profesor nadzwyczajny w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego Instytutu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; członek Rady Programowej "Rejenta"; autor wielu publikacji o charakterze naukowym, dydaktycznym i edukacyjnym.

Jadczak-Żebrowska Marta
Marta Jadczak-Żebrowska - doktor nauk prawnych, konsultant prawny w kancelarii adwokackiej; autorka publikacji z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Jadczak-Żebrowska Marta Anna

  Jagielska Magdalena
  Dr Magdalena Jagielska jest adiunktem w Katedrze Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa korporacyjnego spółek handlowych.

  Jagielska Monika

  Jagielska-Burduk Alicja
  Dr Alicja Jagielska-Burduk jest adiunktem w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W 2010 r. uzyskała tytuł doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie ochrony dziedzictwa oraz rynku sztuki.

  Jagielski Jacek
  Jacek Jagielski - profesor zwyczajny doktor habilitowany; profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego i prawa postępowania administracyjnego; główne kierunki jego zainteresowań naukowych i działalności naukowo-badawczej koncentrują się wokół zagadnień ustroju administracji publicznej, kontroli administracji, prawa o cudzoziemcach, problematyki prawnej obywatelstwa i migracji, prawa urzędniczego; jest autorem ponad stu publikacji naukowych, w tym m.in. Obywatelstwo polskie. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1998, Status prawny cudzoziemca w Polsce (problematyka administracyjna), Warszawa 1997, Status obywatela i cudzoziemca w orzecznictwie, Warszawa 2001, oraz studiów i artykułów oraz licznych opracowań eksperckich.

  Jagielski Mariusz
  Dr Mariusz Jagielski - adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor licznych publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego i praw człowieka. Od 1998 r. zajmuje się ochroną danych osobowych.

  Jagiełło Edyta

  Jagiełło-Jaroszewska Edyta

   Jagiełłowicz Łukasz
   Łukasz Jagiełłowicz - doktorant w Zakładzie Międzynarodowego Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Autor artykułów naukowych publikowanych w czasopismach prawniczych "Prokuratura i Prawo" i "Przegląd legislacyjny". Jego zainteresowania naukowe obejmują prawo karne procesowe, prawo konstytucyjne oraz publiczne prawo gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem prawnej regulacji rynku gazu ziemnego.

   Jagoda Joanna
   Dr Joanna Jagoda - adiunkt w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, adwokat. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego, współautorka m.in. komentarzy do ustaw samorządowych.

   Jagura Bartosz
   Bartosz Jagura - doktor nauk prawnych, pracownik naukowy Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą; członek zarządu Instytutu Compliance sp. z o.o.; współtwórca projektów naukowych dotyczących systemów zarządzania zgodnością w Polsce i Niemczech; redaktor naczelny czasopisma "Compliance"; autor wielu publikacji oraz programów szkoleniowych w zakresie systemów zarządzania compliance.

   Jaki Andrzej
   ANDRZEJ JAKI - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz dziekan Wyższej Szkoły Biznesu w Tarnowie. Autor wielu prac z zakresu zarządzania wartością przedsiębiorstwa, analizy ekonomicznej, finansów i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Współautor kilku publikacji książkowych, m.in.: Metody i systemy wyceny przedsiębiorstw, Metody i procedury wyceny przedsiębiorstw i ich majątku, Strategie gospodarowania kapitałem w przedsiębiorstwie. Zagadnienia wybrane, Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych. Aspekt teoretyczno-praktyczny.

   Jakimowicz Wojciech
   Wojciech Jakimowicz - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik naukowy w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego; sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie; autor wielu prac z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, w tym monografii: Publiczne prawa podmiotowe (2002), Wykładnia w prawie administracyjnym (2006) oraz Wolność zabudowy w prawie administracyjnym (2012).

   Jakowlew Aleksander

   Jakubecki Andrzej
   Andrzej Jakubecki - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; uczestniczył w wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych; w latach 2003-2015 był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości; pełni funkcję prezesa Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych w Krakowie; autor ponad 100 publikacji z postępowania cywilnego, prawa upadłościowego, a także prawa handlowego, w tym monografii naukowych, komentarzy do kodeksu postępowania cywilnego oraz prawa upadłościowego i naprawczego oraz wielu artykułów naukowych i glos.

   Jakubek Przemysław

   Jakubiak-Mirończuk Aneta
   Aneta Jakubiak-Mirończuk - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofi i Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Praktyki zawodowe, potwierdzone certyfi katem Cambridge International Examinations, odbyła w kancelarii prowadzącej mediacje w Londynie. Prowadzi szkolenia i konsultacje z negocjacji handlowych i kryzysowych, mediacji pracowniczych, skutecznego przekonywania. Autorka kilkunastu publikacji naukowych i popularnonaukowych z tego zakresu.

   Jakubiec Andrzej
   Andrzej Jakubiec - dr prawa; adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego; adwokat; specjalizuje się w prawie handlowym, zwłaszcza w problematyce instrumentów finansowych; autor monografii Opcja jako instrument finansowy rynku kapitałowego. Analiza cywilnoprawna, Łódź 2014; partner w kancelarii prawnej Janeta Jakubiec Węgierski sp. p.

   Jakubowska-Hara Jolanta

   Jakubowski Aleksander
   Aleksander Jakubowski - prawnik, autor publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego, prowadzi zajęcia z prawa administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; asystent sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego (Izba Ogólnoadministracyjna), wcześniej asystent sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

   Jakubowski Michał

   Jamka Beata

   Jamróz Adam

   Jamróz Paweł
   Paweł Jamróz - doktor nauk ekonomicznych; pracuje jako adiunkt na Uniwersytecie w Białymstoku oraz Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na efektywności informacyjnej rynku kapitałowego, efektywności zarządzania funduszami inwestycyjnymi, zastosowaniu metod ilościowych w ekonomii. członek Polskiego towarzystwa Ekonomicznego oraz Polskiego towarzystwa Statystycznego.

   Jamroży Agnieszka

   Jamroży Marcin
   Marcin Jamroży - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, doktor nauk prawnych; pracownik Instytutu Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik Podyplomowych Studiów Międzynarodowych Strategii Podatkowych oraz Podyplomowych Studiów Cen Transferowych, doradca podatkowy, radca prawny, autor wielu publikacji o tematyce podatkowej.

   Janas Aleksandra

   Janda Paweł
   Paweł Janda - doktor nauk prawnych; sędzia oraz kierownik sekcji ds. upadłościowych i naprawczych (restrukturyzacyjnych) Sądu Rejonowego w Rzeszowie; adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego; wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury; od 2013 r. członek zespołu do spraw przygotowania ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego przy Ministrze Sprawiedliwości; członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda; autor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny prawa upadłościowego.

   Janeczko Edward
   Edward Janeczko - doktor nauk prawnych, wieloletni sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, orzekający także w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego, autor wielu opracowań z dziedziny prawa cywilnego.

   Janeczko Teresa

   Janeta Jakub
   Jakub Janeta - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, radca prawny, inicjator i organizator corocznych konferencji naukowych - Forum Prawa Spółek. Autor artykułów naukowych z zakresu prawa prywatnego, w szczególności z zakresu prawa handlowego. Specjalizuje się w problematyce prawa spółek, prawnych aspektów podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz e-commerce. Partner w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Janeta Jakubiec Węgierski.

   Janiak Andrzej
   Dr hab. Andrzej Janiak - profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i w Katedrze Prawa Gospodarczego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

   Janiak Barbara
   Barbara Janiak - radca prawny; specjalizuje się w sprawach dotyczących opodatkowania nieruchomości oraz kwestiach związanych z optymalizacją transakcji, których przedmiotem są nieruchomości.

   Janicka Krystyna

   Janicki Tomasz
   Tomasz Janicki - pracownik administracji podatkowej, doktorant w Katedrze Prawa Finansów Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

   Janicz Małgorzata
   Małgorzata Janicz - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie; wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

   Janicz Małgorzata Beata

   Janik Ewa

    Janik Marcin
    Dr Marcin Janik jest adiunktem w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W swojej pracy naukowej koncentruje się na policyjnej funkcji administracji oraz nowych zjawiskach w administracji publicznej. Efektem jego działalności naukowo-badawczej są prace naukowe z zakresu prawa administracyjnego i nauki administracji oraz projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.

    Janiszewska Beata

    Jankowska Karina
    Karina Jankowska - radca prawny specjalizujący się w sprawach z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczenia społecznego, a także prawa administracyjnego - w szczególności w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Studiowała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Wydziale Prawa, Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Orleanie (Francja). Przez kilka lat pracowała w Wojewódzkim i Naczelnym Sądzie Administracyjnym jako asystent sędziego i referendarz sądowy. Aplikację radcowską ukończyła w 2005 r. w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Obecnie jest wspólnikiem Kancelarii Radców Prawnych Jankowska Jordan Sp.p.

    Jankowska Marlena
    Marlena Jankowska - doktor nauk prawnych; adwokat; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; tworzy projekty badawcze poświęcone zagadnieniom geoinformacji i prawa autorskiego w społeczeństwie informacyjnym przy Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum w Warszawie oraz w Instytucie Własności Intelektualnej w Katowicach; członek grupy roboczej Licensing Working Group OSMF. W 2016 r. otrzymała prestiżowe stypendium rządu Australii, w ramach którego realizowała projekt dotyczący praw autorskich do map cyfrowych przy Uniwersytecie Technologicznym w Sydney (Endeavour Research Fellowship).

    Jankowski Bartłomiej

    Jankowski Wojciech

    Janowicz Magdalena
    Magdalena Janowicz - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Sprawozdawczości Finansowej i Audytu, pracownik Instytutu Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, wykładowca na studiach podyplomowych "Rachunkowość według międzynarodowych standardów rachunkowości" oraz kursów dla księgowych; autorka licznych publikacji z zakresu połączeń spółek, konsolidacji sprawozdań fi nansowych oraz sprawozdawczości finansowej.

    Janowicz-Lomott Marietta
    Marietta Janowicz-Lomott - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Finansów i Ryzyka Finansowego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego; członek Podkomisji Ubezpieczeń Rolnych w Polskiej Izbie Ubezpieczeń; ekspert Fundacji Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych; autorka ponad 50 publikacji naukowych z dziedziny ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem.

    Janowska Anna

    Janowska Katarzyna

    Janowski Jacek
    Jacek Janowski - adiunkt w Katedrze Teorii Organizacji i Kierownictwa na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, kierownik Pracowni Informatyki Prawniczej na tym Wydziale. Pełni również funkcję pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki TBD Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Od kilku lat prowadzi wykłady m.in. z elektronicznego obrotu prawnego, ze szczególnym uwzględnieniem roli podpisu elektronicznego, któremu została poświęcona poprzednia publikacja.

    Janusz-Pohl Barbara
    Barbara Janusz-Pohl - jest adiunktem w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest autorką i współautorką kilkunastu publikacji z zakresu prawa karnego procesowego. Podejmowane przez nią zagadnienia dotyczą problematyki: przesłanek procesowych, wybranych instytucji stadium przygotowawczego procesu karnego oraz modeli postępowań incydentalnych.

    Januszewska Magdalena
    Magdalena Januszewska - radca prawny, absolwentka wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Łódzkiego; ukończyła także International Business and Trade Law Program (kurs prawa amerykańskiego) organizowany przez Catholic University of America w Waszyngtonie i Uniwersytet Jagielloński; specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeń i zabezpieczenia społecznego. Prowadzi także działalność pro bono, udzielała pomocy prawnej osobom w trudnej sytuacji życiowej w łódzkim oddziale Fundacji Centrum Praw Kobiet.

    Janyga Bartłomiej

    Jarczewski Wojciech
    Dr Wojciech Jarczewski - adiunkt w Instytucie Rozwoju Miast, kierownik Zakładu Polityki Miejskiej i Rewitalizacji IRM. Współautor takich publikacji jak: Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim (2006), Sukces polityki proinwestycyjnej. Niepołomice 1990-2010. Wnioski dla władz lokalnych (2011), System monitorowania rewitalizacji (2010), Program rewitalizacji Lwowa-Podzamcze 2012-2025 (2011). Doktorat, na podstawie którego przygotowano książkę Pozyskiwanie inwestorów do gmin, zajął l miejsce w V edycji konkursu miesięcznika "Samorząd Terytorialny" na najlepszą rozprawę doktorską dotyczącą samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji w 2008 r.

    Jarmuż Sławomir
    Sławomir Jarmuż - doktor psychologii, adiunkt w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Współzałożyciel firmy szkoleniowo-doradczej "Moderator". Zajmuje się praktycznym zastosowaniem wiedzy z zakresu psychologii osobowości i psychologii zarządzania. Opublikował wiele artykułów naukowych poświęconych osobowości, w tym - osobowości menedżerów.

    Jarmużek Daria

    Jarosiewicz Marek

    Jaroszewska-Ignatowska Iwona
    Iwona Jaroszewska-Ignatowska - radca prawny, praktyk, były Dyrektor Działu Prawnego w firmie doradczej, doktorantka z zakresu prawa pracy w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego

    Jaroszyńska-Kozłowska Ewa
    Ewa Jaroszyńska- Kozłowska - prawnik w Ryszard Skubisz Kancelaria Prawno-Patentowa.

    Jaroszyński Adam
    prof. dr hab. Adam Jaroszyński - profesor nauk prawnych, adwokat, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, indywidualna praktyka prawnicza

    Jaroszyński Krzysztof
    Krzysztof Jaroszyński - doktor nauk prawnych; adiunkt w Zakładzie Administracyjnego Prawa Gospodarczego i Bankowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat, były Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, członek Rady Doradczej przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

    Jaruga Alicja Anna
    Prof. dr hab., dr honoris causa Alicja Anna Jaruga (1928-2011) była pracownikiem naukowym w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, którą kierowała w latach 1973-1998. W latach 1994-2011 kierowała również Ośrodkiem Międzynarodowych Studiów Rachunkowości na tym wydziale oraz była kierownikiem Katedry Rachunkowości w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.
    Profesor Alicja A. Jaruga była wybitnym ekspertem w dziedzinie rachunkowości, doktorem honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. Jej badania naukowe koncentrowały się na dwóch głównych nurtach: rachunkowości zarządczej i systemach rachunku kosztów oraz międzynarodowej harmonizacji rachunkowości. Wprowadziła do nauki i dydaktyki rachunkowości w P olsce na poziomie uniwersyteckim rachunkowość zarządczą oraz badania porównawcze nad międzynarodową harmonizacją rachunkowości. Jest autorką i współautorką ponad 50 prac zwartych oraz ponad 200 artykułów naukowych, w tym kilkudziesięciu w periodykach o zasięgu międzynarodowym.
    Profesor Alicja A. Jaruga prowadziła wykłady i seminaria na zaproszenie ok. 40 uniwersytetów, m.in. w Australii, USA , Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Niemczech, Japonii i Chinach. Jako wychowawca kadr naukowych wypromowała 23 doktorów nauk ekonomicznych, ponad 350 magistrów ekonomii i zarządzania oraz ponad 40 absolwentów licencjatów. W 2006 r. była promotorem doktoratu honoris causa nadanego przez Uniwersytet Łódzki profesorowi Robertowi S. Kaplanowi z Harvard Business School.
    Profesor Jaruga aktywnie uczestniczyła w pracach organizacji ponadnarodowych (ONZ, UNCTAD ISAR , OECD i Banku Światowego) oraz organizacji i instytucji krajowych. W latach 1992-2006 była delegatem Polski na sesje Międzyrządowej Grupy Ekspertów Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (ISAR ) przy ONZ, której przewodniczyła w kadencji 1999/2000 (Genewa). W latach 1998-2002 przewodniczyła Komitetowi Standardów Rachunkowości, który działał przy Fundacji Rozwoju Standardów Rynku Kapitałowego, a w latach 2003-2008 była członkiem krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości utworzonego na mocy ustawy o rachunkowości. W latach 1991-1995 z ramienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kierowała brytyjskim programem Know How Fund - The development of accounting in Poland.
    Przez wiele lat była członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Uczestniczyła w pracach Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP). Pełniła funkcję m.in. przewodniczącej komitetu redakcyjnego "Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości" wydawanych przez Radę Naukową SKwP. Profesor Jaruga była członkiem rad redakcyjnych wielu międzynarodowych periodyków naukowych, m.in. ,,European Accounting Review'', "Financial Accountability and Management", "Accounting Enquiries", "Accounting Education", "International Journal of Accounting", "International Journal of Accounting Literature", a także członkiem międzynarodowych organizacji: European Accounting Association, American Accounting Association oraz International Association of Accounting Education and Research.


    Jasińska Katarzyna
    Katarzyna Jasińska - adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego i Własności Przemysłowej, a następnie w Zakładzie Procedury Cywilnej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie; radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie; autorka publikacji z zakresu prawa znaków towarowych, ochrony prawnej odmian roślin, prawa nieuczciwej konkurencji, prawa farmaceutycznego i procedury cywilnej.

    Jasińska-Cichoń Adrianna
    Adrianna Jasińska-Cichoń - radca prawny specjalizujący się w prawie pracy; autorka licznych publikacji z tego zakresu oraz książek dotyczących uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy i urlopów wypoczynkowych.

    Jasiński Radosław
    Radosław Jasiński – adiunkt w Katedrze Konstrukcji Budowlanych Politechniki Śląskiej w Gliwicach (doktorat 2005). Autor lub współautor około 80 publikacji naukowych z zakresu konstrukcji murowych, żelbetowych oraz diagnostyki konstrukcji, współautor ponad 200 ekspertyz i projektów obiektów kubaturowych. Członek władz naczelnych PZITB, International Masonry Society oraz stałego komitetu organizacyjnego Ogólnopolskich Warsztatów Projektanta Konstrukcji.

    Jasiński Wiesław
    Wiesław Jasiński - doktor nauk prawnych; od ponad 20 lat związany z organami ścigania. W strukturach policji i służbach specjalnych kierował komórkami zajmującymi się wykrywaniem prania pieniędzy i korupcji. Ekspert Departamentu Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów; w latach 2001-2004 ekspert Rady ds. Informacji Finansowej przy Ministrze Finansów. Wieloletni dydaktyk, a następnie dyrektor Instytutu Kształcenia Funkcjonariuszy Służb Państwowych Zwalczających Przestępczość Zorganizowaną i Terroryzm w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, obecnie wykładowca tej uczelni. Autor książek na temat prania pieniędzy i korupcji oraz 130 artykułów.

    Jasiński Wojciech
    Wojciech Jasiński - doktor nauk prawnych, politolog; adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego; stypendysta rządu Francji (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne); laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2015-2018); ukończył aplikację prokuratorską; zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami prawa karnego procesowego oraz standardami ochrony praw człowieka w postępowaniach represyjnych; autor ekspertyz dla Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Sejmu RP; autor i współautor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa karnego procesowego oraz materialnego.

    Jasiński Zdzisław

    Jasiuk Ewa

    Jaśkiewicz Jacek
    Jacek Jaśkiewicz - doktor nauk prawnych, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, do 2007 roku sędzia orzekający w wydziałach cywilnych i gospodarczych Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. oraz Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, były przewodniczący Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.

    Jaśkiewicz Kamil

    Jaśkiewicz-Obydzińska Teresa
    Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska - psycholog sądowy, kierownik Zakładu Psychologii Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie (od 1989), wykładowca Centrum Edukacyjnego Nauk Sądowych, członek Komisji ds. Rekomendacji dla biegłych psychologów PTP, członek Europejskiego Stowarzyszenia Psychologii i Prawa (EAPL), a także zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychologii Śledczej (IA-IP) oraz Rady Fundacji Dzieci Niczyje, autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu psychologii sądowej.

    Jaskólski Michał
    Michał Jaskólski - profesor zwyczajny nauk prawnych; kierownik Katedry Historii Doktryn Politycznych i Prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego; jego głównym obszarem badawczym jest myśl polityczna XIX i XX wieku; redaktor naukowy i współautor Słownika historii doktryn politycznych i prawnych publikowanego przez Wydawnictwo Sejmowe (aktualnie tom V).

    Jaśkowska Małgorzata
    Małgorzata Jaśkowska - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor oraz kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej oraz Rzecznik Prasowy NSA; specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym, procedurach wyspecjalizowanych, a także dostępie do informacji publicznej; autorka licznych publikacji.

    Jaśkowski Kazimierz
    Kazimierz Jaśkowski - doktor nauk prawnych; w latach 1994-2014 sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, obecnie w stanie spoczynku.

    Jaśkowski Marek
    Marek Jaśkowski - doktor nauk prawnych, pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu; odbył aplikację i zdał egzamin sędziowski, obecnie jest wpisany na listę radców prawnych.

    Jaskulska Sylwia
    Sylwia Jaskulska - doktor nauk humanistycznych; adiunkt w Pracowni Pedagogiki Szkolnej na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; autorka wielu publikacji.

    Jaśniewicz Maciej
    Maciej Jaśniewicz - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego (od marca 2013 r.); w latach 1994-2004 sędzia i asesor Sądów Rejonowych w Poznaniu i Wrześni, w których orzekał w sprawach karnych, cywilnych i rodzinnych; w latach 2005-2013 sędzia i asesor Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu; w latach 2012-2016 członek Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów: notarialnego, radcowskiego i adwokackiego, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego; autor artykułów i glos z zakresu prawa spadkowego, procedury cywilnej i prawa podatkowego.

    Jaśniok Michał

    Jastrzębska Maria
    Maria Jastrzębska - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Finansów i Ryzyka Finansowego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego; w latach 2003?2005 członek Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministrze Finansów; w latach 2004-2010 współpracowała z Biurem Analiz Sejmowych, sporządzając opinie dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu państwa i projektów ustaw budżetowych; autorka ponad 130 publikacji z dziedziny finansów samorządu terytorialnego, w tym m.in. podręcznika Finanse jednostek samorządu terytorialnego (Warszawa 2012) i monografii Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego (Warszawa 2009).

    Jastrzębski Jacek
    Jacek Jastrzębski - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat i radca prawny.

    Jastrzębski Robert
    Robert Jastrzębski - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W pracy naukowej zajmuje się ustrojem i prawem polskim w XX wieku. Jest autorem ponad 70 publikacji, w tym książek: Funkcje weksla w II Rzeczypospolitej (2003), Domy składowe. Umowa składu. Dowody składowe. Komentarz do ustawy (2004), Wpływ siły nabywczej pieniądza na wykonanie zobowiązań prywatno-prawnych w II Rzeczypospolitej (2009), Trybunał Kompetencyjny. Kolegium Kompetencyjne. Geneza. Działalność. Współczesność (2014); współautor książek Giełdy towarowe. Komentarz (2006) i Prawne regulacje działalności giełd towarowych w Polsce (2007); współredaktor opracowania Małe Konstytucje. Ustawy zasadnicze okresów przejściowych 1919-1947-1992 (2014).

    Jasudowicz Tadeusz
    Tadeusz Jasudowicz - profesor doktor habilitowany nauk prawnych; pracuje na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; autor wielu publikacji z dziedziny praw człowieka, prawa humanitarnego oraz prawa międzynarodowego publicznego, a także zbioru tłumaczeń międzynarodowych standardów bioetycznych (1998).

    Jaszczak Dorota
    Dorota Jaszczak - prawnik w Kancelarii Mariański Group; ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowe studium prawa podatkowego organizowane przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych UŁ. Autorka bądź współautorka kilkudziesięciu publikacji z dziedziny prawa podatkowego, w tym także komentarzy.

    Jasztal Marek

    Jaworowicz-Rudolf Agnieszka

    Jaworska-Dębska Barbara
    Barbara Jaworska-Dębska - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Łódzkiego; kierownik Zakładu Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji UŁ; Prezes Zarządu Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej; członek Rady Programowej Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego; autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego.

    Jaworska-Wieloch Anna

    Jaworski Jacek
    Jacek Jaworski - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; radca prawny specjalizujący się w szeroko rozumianej problematyce nieruchomości; współpracuje z samorządami terytorialnymi i inwestorami w zakresie planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami.

    jaworski Jacek

     Jaworski Stefan J.

     Jedliński Adam
     Dr hab. Adam Jedliński - profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa Szkoły Wyższej Prawa i Dyplomacji w Gdyni; kierownik Katedry Prawa Cywilnego w SWPD w Gdyni.

     Jędrasik-Jankowska Inetta
     Inetta Jędrasik-Jankowska - profesor doktor habilitowana nauk prawnych, w latach 2005-2015 kierownik Katedry Prawa Ubezpieczeń na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Podyplomowego Studium Prawa Ubezpieczeniowego na tym Wydziale. Autorka wielu książek oraz artykułów i ekspertyz rozwiązujących problemy pojawiające się przy interpretacji skomplikowanych przepisów tej dziedziny prawa, m.in. publikacji: Ubezpieczenie emerytalne. Trzy filary (2001), Ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe (2002), Ubezpieczenie społeczne (t. 1-3, 2003), Emerytura i inne świadczenia związane z wiekiem (2007), Geneza, rozwój i stan ubezpieczenia społecznego w Polsce (2014), a także współautorka komentarzy: Prawo do emerytury. Komentarz do ustaw z orzecznictwem (2011) oraz Akademickie prawo pracy. Komentarz do art. 107-158 oraz 196-201a i 226 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (2015).

     Jędrej Kamil

     Jędrejek Grzegorz
     Grzegorz Jędrejek - doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierownik Katedry Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji tej uczelni; autor wielu opracowań z zakresu prawa i postępowania cywilnego.

     Jędruszek Olaf

     Jędrych Elżbieta
     Dr Elżbieta Jędrych, socjolog, absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania badawcze obejmują zachowania pracowników w procesie zmian i zarządzanie zmianami. Współpracownik firm konsultingowych zajmujących się restrukturyzacją przedsiębiorstw. Autorka około 50 publikacji dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi.

     Jędrzczak Agnieszka
     Agnieszka Jędrzczak - doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

     Jędrzejczyk Michał

     Jędrzejewska Maria
     Maria Jędrzejewska - profesor prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

     Jędrzejewski Stanisław

     Jędrzejewski Zbigniew
     DR ZBIGNIEW JĘDRZEJEWSKI - (Instytut Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego) jest autorem publikacji z zakresu prawa karnego materialnego. Zajmuje się teorią prawa karnego, podstawami odpowiedzialności karnej, teorią i pojęciem przestępstwa, bezprawnością, winą, formami błędu w prawie karnym oraz formami popełnienia przestępstwa (m.in. Bezprawie usiłowania nieudolnego, Warszawa 2000).

     Jedynak Tadeusz

     Jeleń Kazimierz

     Jelonek-Jarco Barbara
     Dr Barbara Jelonek-Jarco - adwokat; asystent w Katedrze Prawa Cywilnego UJ; autorka artykułów, glos oraz monografii poświęconych prawu rzeczowemu oraz prawu zobowiązań; specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym oraz prawie upadłościowym; ekspert z zakresu rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych; zajmuje się sprawami związanymi z szeroko pojętym obrotem nieruchomościami.

     Jemielniak Dariusz
     Prof. dr hab. Dariusz Jemielniak - kierownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego i centrum badawczego CROW. Był stypendystą m.in. Fulbrighta, Collegium Invisibile, "Polityki", Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, programu dla wybitnych młodych naukowców Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i in. Odbywał jedno- i dwusemestralne staże badawcze na Cornell University (2004-2005), Harvard University (2007, 2011-2012), University of California, Berkeley (2008). Jest członkiem Akademii Młodych Uczonych PAN, Komitetu Nauk o Organizacji i Zarządzaniu PAN i Komitetu Socjologii PAN, a także Komitetu Polityki Naukowej MNiSW. Zasiada w Radzie Programowej Centrum Nauki Kopernik i w Funds Dissemination Committee Fundacji Wikimedia. Stworzył też kilkanaście startupów internetowych, z których najbardziej znany jest ling.pl, najpopularniejszy polski słownik internetowy.

     Jendrośka Jerzy

     Jendrych Elżbieta

     Jerzewska Jolanta
     Jolanta Jerzewska - doktor nauk prawnych; nauczyciel akademicki; biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie i Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga; autorka wielu publikacji i innych prac z zakresu kryminalistyki i prawa, a także twórca innowacji pedagogicznej "Bezpieczeństwo i porządek publiczny".

     Jerzewska Jolanta Elżbieta

      Jerzmanowski Jędrzej

      Jerzmański Jan
      Jan Jerzmański - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego; autor i współautor wielu publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska, w tym komentarza do ustawy o odpadach oraz komentarza do ustawy - Prawo ochrony środowiska.

      Jerzykowski Jarosław
      Jarosław Jerzykowski - absolwent Uniwersytetu im, A. Mickiewicza w Poznaniu. Radca prawny z doświadczeniem w zakresie gospodarki komunalnej oraz samorządu terytorialnego. Ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych (w latach 2002 - 2004 dyrektor Departamentu Prawnego w Urzędzie Zamówień Publicznych), autor kilkunastu publikacji. Uczestniczył w pracach nad projektem ustawy - Prawo zamówień publicznych.

      Jeż-Ludwichowska Maria

      Jeżewski Marek
      Marek Jeżewski - doktor nauk prawnych; adwokat; szef Praktyki Arbitrażu, specjalista z zakresu arbitrażu międzynarodowego, zwłaszcza inwestycyjnego, a także handlowego; członek Komitetu Arbitrażowego PKPP Lewiatan w kadencji 2014-2017; autor wiodącej monografii z zakresu międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego pt. "Międzynarodowe prawo inwestycyjne", jak również licznych publikacji wydawanych zarówno w kraju, jak i za granicą; przez wiele lat reprezentował Polskę w pracach Komisji Narodów Zjednoczonych do spraw międzynarodowego prawa handlowego (UNCITRAL), angażując się w prace m.in. nad regułami przejrzystości w międzynarodowym arbitrażu inwestycyjnym.

      Jeżowski Antoni
      Antoni J. Jeżowski - doktor nauk ekonomicznych; profesor nadzwyczajny w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie; pedagog; współzałożyciel miesięcznika "Dyrektor Szkoły", którym kierował jako redaktor naczelny w latach 1995-2003. Jest autorem licznych publikacji z zakresu zastosowania prawa w zarządzaniu szkołą i placówką oświatową, m.in.: Ekonomika oświaty w zarządzaniu szkołą (Warszawa 2012), Gimnazja w Polsce. Efekty edukacyjne, finanse, organizacja (Warszawa 2017).

      Jochemczak Michał
      Michał Jochemczak - radca prawny, kieruje praktyką postępowań arbitrażowych warszawskiego biura kancelarii Dentons. Posiada szczególnie bogate doświadczenie w dziedzinie sporów dotyczących joint venture oraz M&A, sporów budowlanych i nieruchomościowych, a także financial services disputes. Rekomendowany w rankingu Chambers Global 2015 oraz Chambers Europe 2015 w kategorii rozwiązywanie sporów w Polsce.

      Jodłowska Natalia
      Natalia Jodłowska - radca prawny w kancelarii GESSEL. Wcześniej związana z PricewaterhouseCoopers oraz wiodącymi polskimi kancelariami. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w postępowaniach arbitrażowych i sądowych, reprezentując polskie i zagraniczne podmioty.

      Jodłowski Jan
      Jan Jodłowski - doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; uczestnik wielu staży krajowych i zagranicznych, w tym na Wydziale Prawa Catholic University of America w Waszyngtonie; autor publikacji z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego; adwokat specjalizujący się w sprawach z zakresu prawa karnego.

      Jodłowski Jerzy
      Prof. dr Jerzy Jodłowski (zm. w 2000 r.) - jeden z najwybitniejszych polskich procesualistów; długoletni kierownik Katedry Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego oraz sędzia Sądu Najwyższego; współautor Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Doktor honoris causa Uniwersytetu w Dijon, kawaler Orderu "Palmes Academiques", przyznawanego we Francji najwybitniejszym uczonym.

      Jonas Agata
      Dr Agata Jonas specjalizuje się w badaniach dotyczących marketingu bankowego, jakości usług oraz internacjonalizacji usług.

      Józefiak-Molnar Anna
      Anna Józefiak-Molnár - adwokat; przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą zasadzie akcesoryjności praw zabezpieczających; jej zainteresowania naukowe obejmują także inne - poza problematyką zabezpieczeń prawnych - obszary prawa cywilnego, w szczególności prawo umów i instytucję przedawnienia, a także prawo prywatne międzynarodowe.

      Juchacz Wiesław

      Juchniewicz Edward
      Edward Juchniewicz - doktor nauk prawnych; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; nauczyciel akademicki na WPiA UG oraz wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatków i prawa podatkowego; autor licznych publikacji z prawa finansowego, przede wszystkim prawa podatkowego i finansów islamskich; jego zakres badań naukowych obejmuje międzynarodowe prawo podatkowe, korporacyjne prawo finansowe, fuzje i połączenia.

      Juchniewicz Joanna
      Joanna Juchniewicz - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego; jej zainteresowania badawcze dotyczą głównie kwestii relacji parlamentu z egzekutywą, a także praw i wolności jednostki.

      Juchnowicz Marta
      Prof. dr hab. Juchnowicz Marta- kierownik Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego w SGH, wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa w Warszawie, konsultant w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych. Wykłada zarządzanie zasobami ludzkimi, system motywacji i wynagrodzeń, strategie zarządzania kapitelem ludzkim oraz wartościowanie i ocenę pracy. Zajmuje się konsultingiem oraz realizacją projektów z dziedziny systemów motywacyjnych, regulaminów wynagrodzeń, systemów okresowych ocen pracowników oraz przeprowadzaniem wartościowania pracy. Ma na swoim koncie realizację projektów wartościowania m.in. w PPL SA, Polskim Radiu SA, Porcie Handlowym w Świnoujściu, Spółdzielni Pracy RENOMA.

      Jurcewicz Alina
      Alina Jurcewicz - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; zastępca przewodniczącego Rady Naukowej INP PAN, kierownik Polskiego i Europejskiego Zakładu Prawa Rolnego INP PAN, kierownik Katedry Prawa Rolnego na Wydziale Prawa i Administracji UKSW; kierownik Podyplomowego Studium Prawa Cywilnego dla sędziów sądów powszechnych; członek Zarządu (Sekretarz) Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów, Delegat Narodowy PSPA do Komitetu Zarządzającego Europejskiego Komitetu Prawa Rolnego z siedzibą w Paryżu; członek komitetów redakcyjnych kilku czasopism naukowych; autorka wielu opracowań naukowych z zakresu polskiego i unijnego prawa rolnego.

      Jurek Marek

      Jurek Tomasz
      Dr n. med., mgr prawa Tomasz Jurek - adiunkt w Katedrze Medycyny Sądowej Akademii Medycznej we Wrocławiu, pełni obowiązki kierownika Zakładu Prawa Medycznego. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół opiniowania sądowo-lekarskiego i prawa medycznego. Jest autorem i współautorem ponad 60 publikacji naukowych z tego zakresu. Jako specjalista medycyny sądowej od wielu lat wydaje opinie dla potrzeb postępowania karnego i cywilnego. Brał udział w opiniowaniu w wielu głośnych procesach ostatniej dekady.

      Jurkiewicz Robert
      Robert Jurkiewicz - prawnik, doradca podatkowy. Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Deloitte Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. oraz PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Był specjalistą ds. podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Obecnie jest starszym menedżerem w zespole ds. instytucji finansowych Deloitte Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Uczestniczy także w pracach Krajowej Izby Doradców Podatkowych, od 2010 r. jest członkiem zarządu jej mazowieckiego oddziału.

      Jurkowska-Zeidler Anna
      Anna Jurkowska-Zeidler - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu prawa finansowego, w tym zwłaszcza prawa bankowego i prawa rynku finansowego; jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia bezpieczeństwa rynku finansowego, zarówno w wymiarze krajowym, europejskim, jak i międzynarodowym.

      Juryk Anna

      Jurzec-Jasiecka Agnieszka

      Jyż Gabriela
      Gabriela Jyż - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Politechniki Opolskiej; sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego; były wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach oraz sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach; autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego.