Kabalski Przemysław
Dr hab. Przemysław Kabalski jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzi wykłady przede wszystkim z rachunkowości zarządczej i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej na różnych typach studiów. Jest kierownikiem podyplomowego studium "Rachunkowość według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej". Jego zainteresowania naukowe koncentrują się głównie na międzynarodowych regulacjach sprawozdawczości finansowej w różnych aspektach (praktycznym, teoretycznym, organizacyjnym, kulturowym, społecznym, behawioralnym, lingwistycznym), a także metodach strategicznej rachunkowości zarządczej. Jest autorem wielu publikacji z dziedziny rachunkowości, w tym kilku zagranicznych. Do jego najważniejszych książek należą: rozprawa habilitacyjna Wybrane problemy stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Polsce. Organizacja, kultura, osobowość, język (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012), Rachunkowość zarządcza jako źródło informacji do sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSSF (e-book, Taxfin, 2011), Polityka rachunkowości w spółce stosującej MSSF (SKwP, 2009), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Kluczowe zagadnienia i rozwiązania praktyczne (SKwP, 2006) - współautor, Rachunkowość w zarządzaniu cenami transferowymi (ODDK, 2001). Należy do Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w P olsce, w której działa w Komisji Rachunkowości Zarządczej/ Controllingu. Współpracuje z wieloma firmami i instytucjami szkoleniowymi. Wielokrotnie doradzał przedsiębiorstwom w sprawach zastosowania MSSF/ MSR, rachunkowości zarządczej oraz cen transferowych.

Kabat Andrzej
Dr hab. Andrzej Kabat - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku. W latach 2001-2010 profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego. Od 1.10.2010 r. profesor nadzwyczajny Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie. Autor ponad 100 publikacji głównie z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego, postępowania administracyjnego i postępowania podatkowego, w tym współautor komentarzy: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz Ordynacja podatkowa.

Kabat-Rudnicka Danuta
Danuta Kabat-Rudnicka - doktor nauk prawnych, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce; adiunkt na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; ukończyła studia prawnicze i doktoryzowała się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; uzyskała też magisterium z prawa francuskiego (Master en Droit Français) na Uniwersytecie w Orleanie oraz magisterium z europeistyki (Master of Advanced European Studies) na Uniwersytecie w Bazylei; legitymuje się również wykształceniem ekonomicznym (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) i politologicznym; jest absolwentką studiów podyplomowych w zakresie ekonomii, polityki i prawa europejskiego na uniwersytetach w Tilburgu, Hamburgu i Leuven; specjalizuje się w problematyce integracji europejskiej.

Kabza Jakub

Kachniarz Marian
KACHNIARZ MARIAN - dr nauk ekonomicznych, pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W latach 1999-2006 pełnił funkcję starosty kamiennogórskiego. Za działalność naukową oraz wprowadze-nie nowatorskich rozwiązań w zakresie zarządzania w samorządzie terytorialnym został wyróżniony w 2003 r. Samorządowym Oskarem.

Kachniewska Magdalena

Kaczmarczyk Robert

Kaczmarek Janusz
Janusz Kaczmarek - doktor nauk prawnych, adwokat, wykładowca prawa karnego materialnego i procesowego w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni; w latach 2002-2005 prokurator apelacyjny w Gdańsku, w latach 2005-2007 prokurator krajowy, w 2007 r. minister spraw wewnętrznych i administracji; autor kilkudziesięciu publikacji w „Prokuraturze i Prawie”, „Edukacji Prawniczej” i kwartalniku „Policja”, współautor książki Porwania dla okupu; współorganizator programu „Razem przeciw przemocy” realizowanego w szkołach oraz ośrodkach wychowawczych; twórca autorskiego programu związanego z bezpieczeństwem na stadionach, zrealizowanego dla PZPN.

Kaczmarek Przemysław
DR PRZEMYSŁAW KACZMAREK jest adiunktem w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na teoretycznych problemach wynikających ze związków prawa materialnego z prawem procesowym.

Kaczmarek Tadeusz Teofil
Tadeusz Teofil Kaczmarek, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, ekspert w dziedzinie finansów i handlu międzynarodowego. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest wykładowcą finansów, rozliczeń międzynarodowych oraz zarządzania ryzykiem w Uczelni Łazarskiego w Warszawie, gdzie pełni także obowiązki kierownika Katedry Finansów i Bankowości.
Ma bogate doświadczenie w praktycznym zarządzaniu firmami krajowymi i zagranicznymi, zwłaszcza w zakresie finansów przedsiębiorstw.
Jest autorem kilkunastu książek i poradników z zakresu handlu międzynarodowego, finansów oraz zarządzania ryzykiem. Prowadzi badania naukowe nad problematyką ładu ekonomicznego, think tanków i globalnej gospodarki. Członek kilku towarzystw naukowych.
Strona internetowa: www.kaczmarek.waw.pl


Kaczmarek-Templin Berenika

  Kaczocha Mateusz
  Mateusz Kaczocha - prawnik; doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego; ukończył aplikację legislacyjną organizowaną przez Rządowe Centrum Legislacji; główny specjalista w Ministerstwie Sprawiedliwości.

  Kaczor Agata

  Kaczurak-Kozak Monika
  Monika Kaczurak-Kozak - doktor nauk ekonomicznych; kierownik Zakładu Prawa, Ekonomii i Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, wykładowca, szkoleniowiec; autorka wielu artykułów i publikacji książkowych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości oraz gospodarki finansowej jednostek sektora publicznego.

  Kaczyńska Agata

  Kaczyński Tomasz
  Tomasz Kaczyński - doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku, pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie i w Toruniu, wieloletni praktyk, były inspektor kontroli podatkowej w Urzędzie Skarbowym w Mławie, były kierownik I Oddziału Podatków Pośrednich w Izbie Skarbowej w Olsztynie, autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu podatków oraz postępowania podatkowego, stały współpracownik największego wydawnictwa prawniczego w kraju.

  Kakareko Ksenia

  Kąkol Cezary
  Cezary Kąkol jest prokuratorem, autorem kilkudziesięciu artykułów i glos z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego. Specjalizuje się m.in. w problematyce odpowiedzialności karnej związanej z bezpieczeństwem imprez masowych.

  Kala Dariusz
  Dariusz Kala - doktor nauk prawnych (Katedra Postępowania Karnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu); wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie; sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku; autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa karnego materialnego, postępowania karnego, postępowania w sprawach o wykroczenia, teorii i filozofii prawa, relacji mediów i wymiaru sprawiedliwości, kultury jezyka polskiego w praktyce prawniczej.

  Kalecińska-Rossi Jolanta
  Jolanta Kalecińska-Rossi - specjalizuje się w doradztwie prawnym związanym z partnerstwem publiczno-prywatnym; przygotowała oraz negocjowała zasady współpracy pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi obejmujące finansowanie i budowę wielu inwestycji.

  Kaleta Joanna

  Kalina-Prasznic Urszula
  Urszula Kalina-Prasznic - prof. dr hab., Uniwersytet Wrocławski

  Kalinowski Marek
  Marek Kalinowski - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, specjalizujący się w prawie podatkowym, autor bądź współautor blisko 200 prac naukowych z tej dziedziny. Pracownik Katedry Prawa Finansów Publicznych UMK w Toruniu oraz kierownik Podyplomowego Studium Europejskiego Prawa Podatkowego. Członek Kolegium Redakcyjnego "Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego

  Kaliński Maciej
  Maciej Kaliński - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji UW, wiceprzewodniczący Rady Legislacyjnej przy Premierze RP.

  Kalisz Anna
  Anna Kalisz - doktor nauk prawnych, stypendystka The Center for American and International Law, Southern Methodist University w Dallas, USA, uczestniczka L'école d'été de theorie du droit w Brukseli; adiunkt w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Współpracuje z wydziałami prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Uniwersytetu Śląskiego. Prowadzi szkolenia z zakresu praw człowieka, prawa Unii Europejskiej oraz mediacji. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu stosowania i wykładni prawa wspólnotowego oraz alternatywnego rozwiązywania sporów.

  Kalisz Beata Gessel-Kalinowska vel

   Kalita Ewelina
   Ewelina Kalita - prawnik, ekspert podatkowy w ECDDP Sp. z o.o.; specjalizuje się w tematyce podatku od towarów i usług; zajmuje się przygotowywaniem opinii i analiz podatkowych; współautorka publikacji w prasie fachowej oraz portalach związanych z tematyką podatkową.

   Kalitowski Michał

   Kall Jacek
   Dr hab. Jacek Kall jest profesorem Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, a jednocześnie stale współpracuje z Soul & Mind Group, oferującą usługi brand design. Jest autorem kilku poczytnych publikacji z zakresu marketingu (m.in. Reklama, Silna marka: istota i kreowanie, Zarządzanie portfelem marek, Zarządzanie marką, Strategia reklamowa). W przeszłości juror w kilku festiwalach i konkursach reklamy. Od 2013 roku członek Rady Ekspertów konkursu Superbrands Polska oraz Konsorcjum Marki Poznań. Członek Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu. Kontakt: kalljac@gmail.com.

   Kaltenbek Liliana
   Liliana Kaltenbek - sędzia wizytator w Sądzie Okręgowym w Krakowie; zajmuje się sprawami cywilnymi, w tym dotyczącymi spadków.

   Kalus Stanisława

   Kalwas Andrzej
   Andrzej Kalwas - radca prawny, partner w Kancelarii Radców Prawnych "Kalwas i Wspólnicy", arbiter orzekający w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie; w latach 1983-1995 dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, w latach 1995-2004 prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, dwukrotnie wybierany na sędziego Trybunału Stanu, w latach 2004-2005 minister sprawiedliwości i prokurator generalny w rządzie Marka Belki, w latach 2006-2015 przewodniczący Rady Arbitrażowej w Sądzie Arbitrażowym przy KIG; prowadzi wykłady na konferencjach poświęconych sądownictwu polubownemu; autor wielu opracowań na temat pomocy prawnej, statusu i roli zawodów prawniczych; odznaczony Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

   Kała Maria
   Maria Kała - doktor habilitowany nauk farmaceutycznych, profesor nadzwyczajny; dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie; biegły sądowy z zakresu toksykologii leków i trucizn organicznych.

   Kałążny Adam

   Kałduński Marcin Mikołaj
   Dr Marcin M. Kałduński – adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, autor opracowań dotyczących międzynarodowego prawa gospodarczego, w tym m.in. monografii Klauzula największego uprzywilejowania (Toruń 2006).

   Kałuża Dariusz

   Kałużny Grzegorz

   Kałużny Mirosław
   Mirosław Kałużny - radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie; zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej samorządom gmin i województwa mazowieckiego (Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie); pracował w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w Warszawie, Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Agencji Prywatyzacji, Ministerstwie Skarbu Państwa; świadczył pomoc prawną Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie i PKP PLK S.A.; autor publikacji z zakresu prawa wodnego, budowlanego oraz gospodarczego.

   Kamela-Sowińska Aldona

   Kamińska Agata
   Agata Kamińska - radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie; prowadzi własną kancelarię; ukończyła aplikację sądowa zakończona egzaminem sędziowskim. Zajmuje się doradztwem w zakresie prawa pracy, prawa zobowiązań, własności intelektualnej, ochrony danych osobowych, a także sporów sądowych oraz postępowań egzekucyjnych. Jest autorka publikacji dotyczących praktycznych aspektów prawa pracy, ochrony danych osobowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

   Kamińska Irena
   Irena Kamińska - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, orzeka w Izbie Ogólnoadministracyjnej; współautorka publikacji z zakresu prawa administracyjnego, m.in. zbioru orzecznictwa Dostęp do informacji publicznej (Warszawa 2007), Prawo geodezyjne i kartograficzne. Komentarz (Warszawa 2013), Komentarz do spraw administracyjnych. Wybrane zagadnienia (Warszawa 2015).

   Kamińska Monika

   Kamińska-Krawczyk Katarzyna
   Katarzyna Kamińska-Krawczyk - doktor nauk prawnych; sędzia z kilkunastoletnim stażem, orzeka w Sądzie Okręgowym w Łodzi; autorka publikacji na temat kosztów egzekucji.

   Kamiński Antoni Z.

   Kamiński Arkadiusz
   dr Arkadiusz Kamiński - Zastępcą Skarbnika i Dyrektor Biura Polityki Długu i Zarządzania Płynnością UM. st. Warszawy. Były Vice Prezes Bankowego Towarzystwa Kapitałowego i długoletni Dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów (1994-2005). Uczestnik wielu międzynarodowych konferencji w kraju i za granica. Był członkiem rad nadzorczych szeregu instytucji finansowych (m.in. Budbank SA, Pekao SA, PKO BP SA) oraz gospodarczych (m.in. MZA SA). Autor szeregu publikacji z zakresu problematyki zarządzania długiem, handlu zagranicznego, private equity. Doktor nauk ekonomicznych

   Kamiński Bartłomiej

   Kamiński Ireneusz C.
   Ireneusz C. Kamiński - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Od lipca 2014 r. sędzia ad hoc w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu (kadencja 2014-2016). Autor siedmiu książek i blisko dwustu innych publikacji naukowych.

   Kamiński Krzysztof

   Kamiński Łukasz

   Kamiński Marcin
   Dr Marcin Kamiński - adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim wokół związków prawa administracyjnego materialnego z postępowaniem administracyjnym jurysdykcyjnym oraz postępowaniem sądowoadministracyjnym. Jest autorem kilkudziesięciu prac z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz postępowania sądowoadministracyjnego, w tym monografi i Nieważność decyzji administracyjnej. Studium teoretyczne (2006).

   Kamiński Piotr

   Kamiński Tomasz

   Kamuda Dorota
   Dorota Kamuda - doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa i Administracji Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza; radca prawny; adwokat; autorka wielu publikacji naukowych.

   Kandut Krzysztof
   Krzysztof Kandut - doktor nauk prawnych; sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach; wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu; autor publikacji z zakresu prawa podatkowego.

   Kania Michał
   Michał Kania - doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, radca prawny, prezes zarządu Fundacji Wsparcie Naukowe PPP, autor kilkudziesięciu publikacji dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji na roboty budowlane lub usługi.

   Kapelańska-Pręgowska Julia
   Julia Kapelańska-Pręgowska - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

   Kapko Mirosława
   Mirosława Kapko - jest radcą ministra w Departamencie Prawa Unii Europejskiej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Zapewnia ocenę zgodności projektów krajowych przepisów m.in. w zakresie zdrowia publicznego i systemu opieki zdrowotnej z prawem wspólnotowym oraz doradza w postępowaniach skargowych prowadzonych przeciwko Polsce przez Komisję Europejską. Jest autorką publikacji z zakresu prawa europejskiego i medycznego, prowadzi zajęcia w Studium Podyplomowego Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

   Kappes Aleksander
   Aleksander Kappes - prof. nadzw. dr hab.; kierownik Zakładu Prawa Spółek w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego; adwokat; specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym, zwłaszcza w prawie spółek, autor licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego i handlowego, m.in. Odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania spółki komandytowej, Kraków 1998, Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa 2009, współautor tomu 9 Systemu Prawa Prywatnego i tomu 2 Systemu Prawa Handlowego.

   Karasek-Wojciechowicz Iwona

   Karasiewicz Grzegorz
   Grzegorz Karasiewicz jest kierownikiem Katedry Marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Był prodziekanem ds. studenckich (2002-2005) i pełnomocnikiem dziekana Wydziału ds. Studiów Podyplomowych (2005-2008) na Wydziale Zarządzania UW. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (1988) i Harvard Business School - program PMD (1995). Jego zainteresowania naukowe obejmują głównie: strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, strategie cenowe przedsiębiorstw, zmiany strukturalne w polskim handlu w okresie transformacji gospodarczej, budżetowanie działalności marketingowej oraz ocenę efektywności decyzji marketingowych.

   Karaszewski Grzegorz
   Grzegorz Karaszewski - doktor nauk prawnych, sędzia, autor publikacji z zakresu prawa cywilnego, w tym współautor komentarzy Sąsiedztwo nieruchomości. Komentarz (2014) oraz Kodeks cywilny. Komentarz (2012 i 2014).

   Karciarz Mateusz

   Karczewska-Kamińska Natalia

   Karczewski Patryk

   Karczyński Łukasz
   Łukasz Karczyński - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, doradca podatkowy. Zainteresowania naukowe autora koncentrują się wokół prawa podatkowego oraz zagadnień teorii i filozofii prawa.

   Kardas Bartłomiej
   Bartłomiej Kardas - prawnik, absolwent studiów MBA Uniwersytetu Szczecińskiego; od 15 lat zajmuje się przygotowywaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych; kieruje pracami pionu zamówien publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego; autor wielu książek i artykułów poświęconych zamówieniom publicznym.

   Kardas Piotr
   Piotr Kardas - profesor doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Zakładu Prawa Karnego Porównawczego Uniwersytetu Jagiellońskiego; adwokat; wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; wiceprzewodniczący Komitetu Redakcyjnego "Palestry"; autor ponad 330 krajowych i zagranicznych prac naukowych z zakresu prawa karnego, prawa konstytucyjnego, procedury karnej.

   Kardaś Szymon

   Karkowska Dorota
   Dorota Karkowska - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego; specjalistka w zakresie prawa medycznego; członek Rady Fundacji Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej; wiceprezes Fundacji Eksperci dla Zdrowia; członek Rady Narodowego Funduszu Zdrowia; wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie (do 2015 r.); od wielu lat współpracuje z Fundacją Rodzić po Ludzku.

   Karkowski Tomasz

    Karkowski Tomasz Adam
    Tomasz Adam Karkowski - doktor nauk medycznych, adiunkt w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego; ukończył Podyplomowe Studium Zarządzania w Opiece Zdrowotnej na Akademii Ekonomicznej i Akademii Medycznej w Poznaniu; ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie; autor książek i publikacji dotyczących głównie zarządzania podmiotami leczniczymi i personelem pielęgniarskim.

    Karlik Piotr
    Piotr Karlik - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; ekspert Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Poznaniu. Zawodowo zajmuje się szeroko rozumianym prawem karnym, a zwłaszcza pozycją pokrzywdzonego w procesie karnym, środkami zapobiegawczymi oraz konsensualizmem w procesie karnym. Jest autorem kilkudziesięciu prac z zakresu prawa karnego.

    Karniej Piotr

    Karolczyk Bartosz
    Bartosz Karolczyk - doktor nauk prawnych, LL.M.; adwokat, radca prawny; absolwent Centrum Prawa Amerykańskiego oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; stypendysta Wydziału Prawa Uniwersytetu Jerzego Waszyngtona w Waszyngtonie. Prowadził roczne badania naukowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley (Boalt Hall); współpracownik Ius Commune Research School w Maastricht; autor polskich i zagranicznych publikacji z zakresu postępowania cywilnego oraz prawa handlowego.

    Karpińska-Musiał Beata

    Karpiński Michał
    Michał Karpiński - doktorant w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Pawełczyk & Szura Spółka Partnerska w Katowicach.

    Karpiuk Mirosław
    Mirosław Karpiuk - doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; redaktor naczelny kwartalnika „Bezpieczeństwo i Administracja”; w ramach działalności naukowej prowadzi badania dotyczące bezpieczeństwa informacyjnego, zwłaszcza jego administracyjnoprawnych aspektów.

    Karpowicz Andrzej
    Andrzej Karpowicz jest adwokatem od wielu lat specjalizującym się w ochronie własności intelektualnej i dóbr osobistych, autorem kilku książek z tej dziedziny.

    Karpowicz Wiktor

    Karpus Karolina
    Karolina Karpus - adiunkt w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

    Karski Leszek
    Leszek Karski - doktor nauk prawnych; kierownik Zakładu Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; prodziekan ds. kierunku ochrona środowiska na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW; autor ponad dziewięćdziesięciu artykułów głównie z zakresu prawa energetycznego, prawa klimatycznego i prawa ochrony środowiska oraz ekspertyz przygotowywanych dla komisji parlamentarnych, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki, przedsiębiorstw energetycznych.

    Karwala Damian

     Karwat Piotr
     Piotr Karwat - doktor nauk prawnych; adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; radca prawny; autor wielu publikacji o tematyce finansowej.

     Karwatka Tomasz

     Karwecka Katarzyna
     Katarzyna Karwecka - komornik sądowy; specjalistka z zakresu prawa zabezpieczającego i egzekucyjnego.

     Karwiński Marcin
     Dr Marcin Karwiński - jest adiunktem; jego zainteresowania naukowe skupiają się na zarządzaniu organizacjami sportowymi, ewaluacją talentów w sporcie, wykorzystaniem narzędzi informatycznych w zarządzaniu i w karierze zawodowej.

     Kasiewicz Stanisław

     Kasiński Michał
     Michał Kasiński - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji; ekspert Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej VI kadencji, doradca przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej VII kadencji; były wojewoda łódzki (1998-2001), radny i przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego (2002-2006); autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa administracyjnego.

     Kasolik Anna
     Anna Kasolik - adwokat; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego oraz prawa medycznego i bioetyki, a także studia z zakresu prawa podatkowego; autorka publikacji dla prawników praktyków oraz dla aplikantów. Prowadzi kancelarię adwokacką.

     Kaspryszyn Janusz

     Kasprzycki Dariusz
     Dr Dariusz Kasprzycki jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje jako asystent w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ. Ukończył również studia psychologiczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor wielu publikacji z dziedziny prawa konkurencji, prawa Internetu oraz prawa konsumenckiego.

     Kasprzyk Piotr

     Kastelik-Smaza Agnieszka
     Agnieszka Kastelik-Smaza - doktor nauk prawnych, adwokat prowadzący kancelarię adwokacką w Bielsku-Białej; specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej, jest autorką publikacji z tej dziedziny

     Kaszubski Remigiusz
     Remigiusz Kaszubski - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert w dziedzinie prawa bankowego, nadzoru bankowego, bankowości elektronicznej, bezpieczeństwa transakcji elektronicznych, systemów płatniczych i gospodarki elektronicznej. Absolwent studiów podyplomowych The George Washington University, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UW, autor ponad 100 publikacji: książek, broszur, artykułów i felietonów z zakresu prawa bankowego, podatkowego, gospodarczego, nowoczesnych technologii, kierownik Pracowni Centrum Prawa Nowych Technologii WPiA UW, członek kolegium redakcyjnego kwartalnika "Glosa", dyrektor w ZBP, koordynator krajowy i członek prezydiów: Rady Wydawców Kart Bankowych, Rady Bankowości Elektronicznej, Forum Technologii Bankowych, Forum Bezpieczeństwa Transakcji Elektronicznych, Komitetu Agentów Rozliczeniowych, Programu SEPA.PL (SEPA - Single Payments Euro Area - jednolity obszar płatności w euro). Członek Rady nadzorczej First Data Poland S.A. (dawniej POLCARD S.A.). Stały uczestnik posiedzeń Rady ds. Systemu Płatniczego działającej przy Zarządzie NBP. Członek Komitetu Prawniczego i Komitetu Płatniczego Europejskiej Federacji Bankowej. Wieloletni pracownik Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego NBP. Pełnił funkcję doradcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego zastępującego dyrektora Biura Polityki Nadzorczej w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego NBP. Pełnił funkcję członka zarządu i członka rad nadzorczych w spółkach prawa handlowego, a także członka Grupy Wsparcia Prawnego i Grupy Kart Płatniczych Europejskiej Rady ds. Płatności w okresie tworzenia założeń SEPA (jednolitego obszaru płatności w euro) oraz Komisji Doradczej Ministra Finansów do spraw organizacji nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi. Prowadził wykłady w Szkole Głównej Handlowej, Polskiej Akademii Nauk, Warszawskim Instytucie Bankowości, na Wydziale Ekonomii UW. Współtwórca leasingu tenencyjnego - srebrny medal na Targach Instrumentów Finansowych. Uczestniczył w pracach legislacyjnych nad ustawami regulującymi rynek usług finansowych, m.in. ustawy - Prawo bankowe, ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych, ustawy o podpisie elektronicznym.

     Katner Przemysław
     Przemysław Katner - dr prawa; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego Uniwersytetu Szczecińskiego; radca prawny; stypendysta Fundacji Fulbrighta w USA; specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym i prawie na dobrach niematerialnych; autor monografii Przeniesienie wierzytelności w umowie faktoringu, Warszawa 2011.

     Katner Wojciech J.
     Wojciech Jan Katner - prof. zw. dr hab.; kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego; sędzia Sądu Najwyższego; specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym, zwłaszcza w problematyce przedsiębiorców i umów oraz odpowiedzialności cywilnej; autor licznych opracowań w tym zakresie, m.in. monografii i podręczników akademickich, współautor tomów 1, 7 i 9 (redaktor) Systemu Prawa Prywatnego oraz tomu 5 Systemu Prawa Handlowego.

     Katra Grażyna
     Grażyna Katra - dr nauk humanistycznych, psycholog wychowawczy i rozwojowy, pracownik dydaktyczno-naukowy Zakładu Psychologii Wychowania na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się problematyką dorastania oraz kształtowania się przyszłościowej prospektowy czasowej i planowania życia przez młodzież. Jest autorką książki "Aktywność prospektywna młodzieży" (2008) oraz kilkunastu artykułów z zakresu psychologii młodzieży i orientacji przyszłościowej. Obecnie jest kierownikiem specjalizacji Psychologia Wychowawcza Stosowana.

     Kaucz Andrzej
     Andrzej Kaucz - prokurator Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu, kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz; w latach 2001-2010 zatrudniony w Ministerstwie Sprawiedliwości. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz wykorzystania technologii informacyjnych w postępowaniu karnym.

     Kautsch Marcin
     Dr Marcin Kautsch - konsultant i trener z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia; zajmuje się zarządzaniem strategicznym, procesami przekształceń, restrukturyzacji, rynkiem prywatnej opieki zdrowotnej, oceną zakładów opieki zdrowotnej, innowacyjnymi zamówieniami publicznymi i problematyką energii w szpitalach oraz badaniami w zakresie zarządzania opieką zdrowotną; współautor i koordynator międzynarodowych projektów finansowanych przez Bank Światowy, USAID, Komisję Europejską oraz programów krajowych o charakterze szkoleniowym i doradczym; autor i współautor programów badawczych, publikacji oraz ekspertyz z zarządzania w ochronie zdrowia; ekspert programu ramowego Komisji Europejskiej "Horyzont 2020" w obszarze Badania i Innowacje.

     Kawałko Agnieszka
     Dr Agnieszka Kawałko - asystent w Katedrze Podstaw Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II.

     Kawczyńska Monika
     Monika Kawczyńska - doktor nauk prawnych; asystent w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego; absolwentka International and European Legal Studies na Uniwersytecie w Antwerpii oraz studiów LL.M. na Uniwersytecie w Leuven ze specjalizacją w zakresie prawa Unii Europejskiej; asystent ekspert w Biurze Trybunału Konstytucyjnego; radca prawny.

     Kawecka Anna
     Anna Kawecka - prawnik; członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie; autorka opracowań publikowanych w serwisach branżowych Wydawnictwa Wolters Kluwer, w tym między innymi w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, prowadzi także szkolenia dla pracowników organów administracji publicznej.

     Kawecka-Stępień Monika
     Monika Kawecka-Stępień - pracownik naukowy Katedry Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Łodzi. Odbyła aplikację sądową, uchwałą Krajowej Rady Sądownictwa została przedstawiona do powołania na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.

     Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta
     Prof. zw. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska - kierownik Katedry Integracji Europejskiej im. Jeana Monneta SGH.Autorka wielu prac z zakresu procesu integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi, ekonomicznych mechanizmów UE, a także dotyczących międzynarodowego systemu handlowego GATT/WTO.

     Kawecki Jerzy
     Jerzy Kawecki - doktor nauk medycznych; specjalista medycyny sądowej; starszy wykładowca w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu; biegły sądowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym; autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu medycyny sądowej.

     Kawecki Maciej
     Maciej Kawecki - doktor nauk prawnych; zastępca dyrektora departamentu zarządzania danymi w Ministerstwie Cyfryzacji, gdzie odpowiada za koordynowanie prac nad krajową reformą ochrony danych osobowych; autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych, uczestnik kilkudziesięciu krajowych oraz międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu prawa nowych technologii.

     Kawka Inga
     Inga Kawka - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa i Nauk o Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; stypendystka m.in. King's College w Londynie (2007) oraz Uniwersytetu Aix-Marseille (2000); laureatka nagrody Fundacji Promocji Prawa Europejskiego (2008); redaktor naczelna "Rocznika Administracji Publicznej"; autorka publikacji z zakresu prawa Unii Europejskiej oraz publicznego prawa gospodarczego, w tym monografii: Telekomunikacyjne organy regulacyjne w Unii Europejskiej (Kraków 2006), Zasady dobrego rządzenia w prawie Unii Europejskiej (Kraków 2011).

     Kawulski Arkadiusz

     Kaźmierczak Magdalena

     Kaźmierczyk Aneta
     Aneta Kaźmierczyk - doktor nauk prawnych w zakresie prawa cywilnego, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, współpracownik Krakowskiej Szkoły Biznesu, wykładowca studiów podyplomowych. Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego i prawa podatkowego.

     Kaźmierczyk Stanisław
     Stanisław Kaźmierczyk - emerytowany profesor zwyczajny doktor habilitowany Uniwersytetu Wrocławskiego; wieloletni (do 2005 r.) kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego; twórca podstaw kierunków badawczych oraz organizacyjnej i naukowej pozycji wrocławskiej Katedry. Zajmuje się głównie problematyką metodologiczną nauk prawnych.

     Kaźmierczyk-Jachowicz Aneta

      Kaźmierska-Patrzyczna Aneta
      Aneta Kaźmierska-Patrzyczna - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa administracyjnego.

      Kaźmierski Aleksander
      Aleksander Kaźmierski - prawnik, doradca podatkowy; pracował w międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego oraz w kancelariach podatkowych w Polsce i w Kanadzie, w tym w firmie Pricewaterhouse Coopers, obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa podatkowego; wieloletni redaktor naczelny Przeglądu Podatkowego; współautor komentarzy do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a także współautor i redaktor merytoryczny regularnie aktualizowanego poradnika Meritum Podatki.

      Kędzierski Konrad

      Kędziora Karolina
      Karolina Kędziora - radczyni prawna, prezeska zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, wykładowczyni Polskiej Akademii Nauk, członkini Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych, nominowana do nagrody Profesjonaliści Forbesa 2013.

      Kędziora Renata
      RENATA KĘDZIORA - doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Ekonomii w Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu. Współpracuje z Wyższą Szkołą Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Od kilku lat publikuje artykuły z zakresu odpowiedzialności karnej lekarza.

      Kellough Richard D.

      Kelsen Hans

      Kempa Anna

      Kenig-Witkowska Maria Magdalena
      Maria Magdalena Kenig-Witkowska - profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; członek Rady Naukowej Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym oraz International Law Association. Jest autorką wielu prac z dziedziny międzynarodowego i europejskiego prawa środowiska, m.in. monografii Prawo środowiska Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe i Międzynarodowe prawo środowiska. Wybrane zagadnienia systemowe oraz wyboru dokumentów Międzynarodowe prawo środowiska.

      Kępiński Jakub
      jest adiunktem w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz radcą prawnym. Specjalizuje się w prawie cywilnym i prawie własności intelektualnej. Jest autorem kilkunastu artykułów dotyczących prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej.

      Kępiński Marian

      Kęska Katarzyna
      Katarzyna Kęska - aplikantka adwokacka, doświadczenie w zakresie obsługi sektora farmaceutycznego zdobywała w międzynarodowych kancelariach prawnych, obecnie jest prawnikiem wewnętrznym w jednej z największych w Polsce firm farmaceutycznych.

      Kęsy Marcin

      Kęszycka Barbara

      Kibil Michał

       Kidyba Andrzej
       Andrzej Kidyba - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; specjalista w zakresie prawa handlowego, gospodarczego i cywilnego; ukończył aplikację sędziowską i zdał egzamin radcowski; autor, współautor oraz redaktor około 300 publikacji, w tym kilkudziesięciu książek i opracowań naukowych: wielokrotnie wznawianych komentarzy (m.in. Kodeks spółek handlowych. Komentarz; Kodeks cywilny. Komentarz), podręczników (Prawo handlowe) i monografii, glos, artykułów publikowanych w Polsce i za granicą; arbiter w licznych międzynarodowych i krajowych postępowaniach arbitrażowych. Współpracuje z wieloma europejskimi ośrodkami naukowymi. Jest konsulem honorowym Republiki Federalnej Niemiec oraz ekspertem komisji sejmowych i Rządu RP.

       Kielin-Maziarz Joanna
       Joanna Kielin-Maziarz, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Akademii Leona Koźmińskiego, absolwentka College of Europe, autorka publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, w tym prawa wyborczego i praw człowieka, jak również prawa ochrony środowiska; członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego oraz Centrum Teorii Praw Człowieka.

       Kiełkowski Tadeusz
       Tadeusz Kiełkowski - doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; adwokat; autor licznych opracowań naukowych z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, w tym monografii Sprawa administracyjna (Kraków 2004) i Nabycie prawa na mocy decyzji administracyjnej (Warszawa 2012).

       Kiełtyka Andrzej
       Andrzej Kiełtyka - doktor nauk prawych; autor ponad 100 publikacji, głównie z zakresu procesu karnego, w tym monografii i komentarzy, współautor X tomu Systemu Procesu Karnego.

       Kiereś Anna

       Kieres Leon
       LEON KIERES - prof. dr hab. profesor Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Prawa i Administracji, prezes Instytutu Pamięci Narodowej

       Kiersnowska-Drzewiecka Anna
       Anna KiersnowskaDrzewiecka - zastępca dyrektora Departamentu ds. Podatków Bezpośrednich w ECDDP Sp. z o.o., prawnik, doradca podatkowy. Specjalizuje się w obszarze podatków dochodowych oraz podatku od nieruchomości. Autorka i współautorka licznych publikacji książkowych oraz artykułów w prasie fachowej i na portalach związanych z tematyką podatkową. Doświadczony i wieloletni wykładowca problematyki podatku dochodowego od osób prawnych.

       Kierszka Magdalena
       MAGDALENA KIERSZKA - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, w 2002 r. ukończyła aplikację sądową, asesor w Sądzie Rejonowym w Gdyni. Autorka kilku prac i artykułów poświęconych tematyce prawa karnego materialnego i procesowego.

       Kierzkowska Joanna Sylwia

       Kierzynka Rafał

       Kijowski Dariusz R.

       Kilian Agnieszka
       AGNIESZKA KILIAN - adwokat LL.M. Uniwersytet w Kolonii.

       Kilian Alina
       ALINA KILIAN - doktor nauk prawnych tłumacz języka niemieckiego i polskiego (egzamin państwowy przed Izbą Handlowo-Przemysłową w Düsseldorfie).

       Kimsey-House Henry
       Henry Kimsey-House, CPCC (Certified Professional Co-active Coach), MCC (Master Certified Coach) i jeden z pierwszych w latach 80. profesjonalnych coachów, jest współzałożycielem Coaches Training Institute (CTI) - wiodącej na świecie szkoły coachingu - oraz głównym twórcą jej prowokatywnych, opartych na uczeniu się przez doświadczenie programów szkoleniowych. CTI i wywodząca się z niego filozofia koaktywna zrewolucjonizowały życie osobiste i zawodowe ponad 35 tys. menedżerów, liderów i coachów na całym świecie. Jako aktor, który rozpoczął karierę w wieku 9 lat, Henry pogłębiał swoje rozumienie ludzkich emocji i procesu narracji w trakcie klasycznych szkoleń teatralnych, a także poprzez doświadczenie zdobyte na scenie oraz w realizacjach kinowych i telewizyjnych. Kierując się głębokim przekonaniem, że edukacja powinna polegać na uczeniu się poprzez zanurzanie się w intencjonalnie przygotowanym kontekście, a nie poprzez przyswajanie suchych porcji materiału, Kimsey-House z pasją tworzy sprzyjające uczeniu się i wywołujące transformację środowisko, w których chodzi o wszechstronne zaangażowanie uczestnika. Dzięki temu retencja sięga 80% zamiast tradycyjnych 20%. Kimsey-House nadal rozwija innowacyjne programy szkoleniowe, współpracując z innymi dynamicznymi liderami. Kończy pisanie książki poświęconej przywództwu transformacyjnemu. Mieszka z żoną, Karen Kimsey-House, na wybrzeżu północnej Kalifornii.

       Kimsey-House Karen
       Karen Kimsey-House, MFA (Master of Fine Arts), CPCC (Certified Professional Co-active Coach - CTI), MCC (Master Certified Coach - ICF), jest współzałożycielką i CEO Coaches Training Institute (CTI) - wiodącej na świecie szkoły coachingu. Jako uznana profesjonalistka w dziedzinie coachingu wraz z Laurą Whitworth i Henrym Kimsey-House założyła CTI w 1992 roku. Stworzyła koaktywną filozofię relacji, która legła u podstaw znanych na całym świecie programów coachingu i przywództwa. Jest także odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą - w 1986 roku założyła Learning Annex San Francisco, instytucję prowadzącą szkolenia dla dorosłych, i wprowadziła w niej jeden z najwyżej ocenianych programów edukacyjnych tego rodzaju w USA. Uzyskała dyplom MFA z zakresu Komunikacji Społecznej i Wiedzy o Teatrze na Uniwersytecie Temple w Filadelfii. Angażując się w promowanie koaktywności w zagrożonych środowiskach i nękanych trudnościami populacjach, nadal prowadzi warsztaty CTI i jest cenionym mówcą - uczestniczy w wielu światowych konferencjach i sympozjach. Realizuje misję transformacyjnej zmiany w skali globalnej. Mieszka ze swoim mężem Henrym Kimsey-House nad Pacyfikiem.

       Kirby Andy
       ANDY KIRBY jest trenerem i doradcą na szkoleniach treningowych prowadzonych przez Environment Training Services, Birbeck College Extra-Mural Center i Terrence Higgins Trust. Jest członkiem Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego i Instytutu Treningu i Rozwoju. Jego sztuka pt. Compromised Immunity była wielokrotnie wystawiana i została opublikowana przez wydawnictwo Methuen w 1989 roku.

       Kisielewicz Andrzej
       Andrzej Kisielewicz - doktor nauk prawnych; sędzia w Izbie Gospodarczej Naczelnego Sądu Administracyjnego; profesor w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Przemyślu, Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie; autor ponad 70 publikacji naukowych z zakresu prawa pracy i prawa administracyjnego.

       Kisielewska Justyna

        Kisielowska Marta
        Marta Kisielowska - doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego; adwokat; autorka publikacji z zakresu prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki legalności działania organów administracji publicznej w multicentrycznym systemie prawa.

        Kisilowska Helena

        Kisilowski Maciej

        Kister Agnieszka

        Kiszka Joanna Beata

         Kitler Waldemar
         Waldemar Kitler - profesor doktor habilitowany nauk o bezpieczeństwie inżynier, dyrektor Instytutu Prawa i Administracji Obronnej na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej. Autor publikacji z zakresu bezpieczeństwa narodowego, obronności i planowania obronnego, nauki o administracji, aspektów prawnych bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, obronności państwa i zarządzania kryzysowego.

         Kitłowski Edmund
         Edmund Kitłowski - doktor nauk prawnych, emerytowany nauczyciel akademicki Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 1990-1995, 1998-2001 i 2003-2005 był prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

         Kiziukiewicz Teresa
         Teresa Kiziukiewicz - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk ekonomicznych, dyrektor Instytutu Rachunkowości, kierownik Katedry Rachunkowości Finansowej i Zarządczej Uniwersytetu Szczecińskiego; dyplomowany biegły rewident; organizator, kierownik i wykładowca na studiach podyplomowych z rachunkowości i kursach dla praktyków; organizator corocznych ogólnopolskich konferencji naukowych "Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi" oraz "Dydaktyka w naukach ekonomicznych"; autorka ponad 500 publikacji oraz redaktor naukowy prac zbiorowych z zakresu rachunkowości finansowej, w tym organizacji rachunkowości, rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów, sprawozdawczości finansowej, polityki bilansowej, audytu wewnętrznego i kontroli.

         Klafkowska-Waśniowska Katarzyna
         Katarzyna Klafkowska-Waśniowska - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; wykłada prawo Unii Europejskiej, prawo i politykę audiowizualną w UE oraz prawo autorskie; wyróżniona w konkursie "Złote Skrzydła" zorganizowanym przez "Gazetę Prawną" w 2009 r. za monografię Prawa do nadań programów radiowych i telewizyjnych w prawie autorskim (Warszawa 2008); w swojej pracy badawczej zajmuje się problematyką mediów audiowizualnych i nowych technologii; autorka wielu publikacji, w których łączy zainteresowanie prawem Unii Europejskiej, prawem autorskim i rozwojem mediów.

         Klak Joanna

         Klat-Górska Elżbieta
         Elżbieta Klat-Górska - doktor nauk prawnych; adiunkt w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Studiów Podyplomowych Prawa Gospodarki Nieruchomościami, wykładowca na Studiach Podyplomowych Egzekucji Administracyjnej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu; autorka publikacji z zakresu prawa obrotu nieruchomościami i prawa rolnego, a także prawa zagospodarowania przestrzennego.

         Klat-Wertelecka Lidia
         Lidia Klat-Wertelecka - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; kierownik Studiów Podyplomowych Egzekucji Administracyjnej UWr; wykładowca na podyplomowych studiach z zakresu: administracji publicznej, prawa gospodarki nieruchomościami, samorządu terytorialnego, egzekucji administracyjnej; autorka ponad 100 publikacji naukowych z zakresu postępowania administracyjnego, egzekucji administracyjnej i postępowania sądowoadministracyjnego.

         Klatka Jędrzej

         Klaus Witold
         Witold Klaus - dr, adiunkt w Zakładzie Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.

         Klein Ludwina
         Ludwina Klein - adwokat w Departamencie Nieruchomości i Budownictwa CMS Polska. Przed dołączeniem do CMS zdobywała doświadczenie w praktyce rozwiązywania sporów i arbitrażu kancelarii Wardyński i Wspólnicy oraz w renomowanych międzynarodowych kancelariach prawnych w Polsce i za granicą. Jest autorką publikacji z zakresu arbitrażu międzynarodowego.

         Klich Aleksandra
         Aleksandra Klich - doktor nauk prawnych, pracownik Katedry Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego; absolwentka Université d'été du Droit Continental na Sorbonie w Paryżu.

         Klich Jacek
         Jacek Klich - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, doktor nauk ekonomicznych, doktor nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pracownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej UEK; autor publikacji z zakresu zarządzania w systemie ochrony zdrowia oraz procesów restrukturyzacji w nim zachodzących.

         Klimas Magdalena
         Magdalena Klimas - doktor nauk prawnych; aplikant radcowski; ukończyła podyplomowe studia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; pracuje w kancelarii adwokackiej.

         Klimaszewski Michał
         Michał Klimaszewski - doktor nauk prawnych, adwokat; wykładowca akademicki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; członek Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Jego zainteresowania naukowe obejmują prawne zagadnienia funkcjonowania szkolnictwa wyższego oraz ustrój organów administracji publicznej.

         Klimczak Karol

         Klimczak Katarzyna
         Katarzyna Klimczak - pracownik naukowo - dydaktyczny Katedry Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wykładowca Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Ekonomiczno - Informatycznej w Warszawie. Autorka artykułów i referatów z zakresu rachunkowości.

         Klimczyk Adam

         Klimek Andrzej

         Klimek Grzegorz
         Grzegorz Klimek - doktorant w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa leśnego i ochrony przyrody; asystent sędziego w wojewódzkim sądzie administracyjnym; w zakresie jego zainteresowań znajdują się: prawo ochrony środowiska, prawo administracyjne materialne i procesowe.

         Klimek Krzysztof

         Klimkiewicz Katarzyna

         Klimkiewicz Luiza
         Luiza Klimkiewicz - prawnik, wykładowca i konsultant; zawodowo związana z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Specjalizuje się w zakresie prawa pomocy publicznej i zagadnieniach związanych z finansowaniem systemu rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych, zwłaszcza dotyczących wpłat na PFRON. Jest autorką ponad stu publikacji i artykułów z tej dziedziny. Brała udział w pracach systemowych i legislacyjnych dotyczących m.in. wszystkich wdrożonych projektów aktów wykonawczych związanych z wpłatami na PFRON.

         Klimkowicz Jan

         Klinowski Mateusz

         Kliombka-Jarzyna Justyna
         Justyna Kliombka-Jarzyna - trenerka, coach, menedżer. Zrealizowała ponad 18.000 godzin szkoleniowych. Jej głównym obszarem specjalizacji jest rozwijanie kompetencji managerów wysokiego i średniego szczebla w obszarze skuteczności osobistej i przywództwa oraz ich wspieranie w przezwyciężaniu wewnętrznych barier i ograniczeń. W praktyce trenerskiej wykorzystuje doświadczenie terapeutyczne w nurcie psychodynamicznym. Od 14 lat jest związana z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie jako praktyk prowadzi zajęcia w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

         Kloc Katarzyna

          Klonowski Kamil
          Kamil Klonowski - doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie; autor opracowań naukowych z zakresu postępowania administracyjnego.

          Klubińska Maja
          Maja Klubińska - doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; radca prawny.

          Kludacz Magdalena
          Magdalena Kludacz - doktor nauk ekonomicznych, specjalistka w zakresie rachunkowości; adiunkt w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej, filia w Płocku.

          Kludacz-Alessandri Magdalena
          Magdalena Kludacz-Alessandri - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej; specjalizuje się w tematyce rachunkowości finansowej i zarządczej podmiotów leczniczych; autorka licznych publikacji krajowych i zagranicznych w tym zakresie.

          Kluszczyńska Zofia
          Zofia Kluszczyńska - sędzia Sądu Apelacyjnego w Sądzie Okręgowym w Katowicach.

          Klyta Wojciech
          Wojciech Klyta - doktor habilitowany nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego; autor prac naukowych poświęconych zagadnieniom prawa prywatnego międzynarodowego z uwzględnieniem międzynarodowego prawa spółek i międzynarodowego prawa upadłościowego; radca prawny.

          Kłączyńska Natalia
          Natalia Kłączyńska - doktor nauk prawnych; główny specjalista w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich; nauczyciel akademicki; autorka wielu publikacji z zakresu prawa karnego oraz praw człowieka, w tym m.in. dotyczących prawnokarnej ochrony wolności sumienia i wyznania.

          Kłagisz Rafał

          Kłak Czesław Paweł
          Dr Czesław Paweł Kłak - adiunkt w Zakładzie Prawa Karnego i Postępowania Karnego Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Przemyśl-Rzeszów, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

          Kłeczek Ryszard
          Dr hab. Ryszard Kłeczek - jest pracownikiem naukowym Instytutu Marketingu Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Prowadzi zajęcia dla studentów i menedżerów m.in. z zakresu zarządzania marką, strategii kreatywnej w reklamie i innych obszarów marketingu. Autor i współautor artykułów oraz książek z dziedziny marketingu, m.in. wydanej w 2006 roku książki Zarządzanie marką.

          Kłosowski Andrzej
          Andrzej Kłosowski - doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu; menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu operacyjnym w otoczeniu międzynarodowym; niezależny ekspert i doradca w zakresie kształtowania strategii, optymalizacji procesów, jakości i marketingu usług profesjonalnych, w tym prawniczych; autor kilkunastu publikacji w dziedzinie zarządzania, marketingu i jakości usług.

          Kmieciak Zbigniew
          Zbigniew Kmieciak - profesor doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego; w dorobku naukowym posiada około 300 publikacji dotyczących problematyki prawa i postępowania administracyjnego; jest autorem licznych ekspertyz i opinii prawnych z tej dziedziny; od wielu lat aktywnie uczestniczy w życiu naukowym, zarówno na forum krajowym, jak i zagranicznym.

          Kmiecik Zbigniew

           Kmiecik Zbigniew R.
           Zbigniew R. Kmiecik - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; autor publikacji z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, a także prac dotyczących statusu prawnego osób z zaburzeniami psychicznymi; uczestnik projektu mającego na celu opracowanie i wdrożenie wolontariackiego modelu środowiskowej opieki psychiatrycznej, realizowanego w ramach programu INNOWACJE SPOŁECZNE Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

           Knabe Jakub

           Knap Waldemar

           Knoppek Krzysztof
           Krzysztof Knoppek - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Zakładu Postępowania Cywilnego; autor licznych publikacji; specjalizuje się w problematyce postępowania dowodowego, środkach zaskarżenia oraz zagadnieniach funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych. Przez długi czas wykonywał też zawód adwokata, a przedtem - radcy prawnego.

           Knosala Ernest
           Prof. dr hab. Ernest Knosala jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie pełni funkcję kierownika Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego. Prowadzi wykłady na Politechnice Śląskiej. Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych z prawa administracyjnego oraz nauki administracji, m.in.: Doradztwo naukowe w świetle prawa administracyjnego (Katowice 1981), Prawne układy sterowania w administracji publicznej (Katowice 1998), Decyzja i doradztwo w administracji publicznej (Bytom 2003), Rozważania z teorii nauki administracji (Tychy 2004), Zarys nauki administracji (wyd. 3, Warszawa 2010).

           Knysiak-Molczyk Hanna

           Knysiak-Sudyka Hanna
           Hanna Knysiak-Sudyka - profesor doktor habilitowany; profesor nadzwyczajny w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie; autorka kilkudziesięciu prac z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, w tym monografii na temat uprawnień strony w postępowaniu administracyjnym i skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz współautorka komentarza do kodeksu postępowania administracyjnego.

           Koba Laura

           Koc Stanisław
           Stanisław Koc - Biegły rewident.

           Kocemba Karolina
           Karolina Kocemba - doktor prawa, adwokat i partner w kancelarii Tomczak i Partnerzy; specjalizuje się głównie w szeroko rozumianym prawie cywilnym, także w prawie rynku kapitałowego, w szczególności w zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem spółek giełdowych, zajmuje się także działalnością dydaktyczną.

           Koch Andrzej
           Andrzej Koch jest pracownikiem naukowym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

           Kochowska Ewelina
           Ewelina Kochowska - radca prawny. Ukończyła prawo i stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim, a także studia podyplomowe w zakresie prawa handlowego prowadzone przez Uniwersytet w Poitiers i Uniwersytet Warszawski. Jest absolwentką Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Posiada wieloletnie praktyczne doświadczenie w dziedzinie stosowania prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego związane z pracą w Ministerstwie Sprawiedliwości i Ministerstwie Skarbu Państwa. Specjalizuje się w międzynarodowym prawie gospodarczym, międzynarodowej procedurze cywilnej, międzynarodowym rozstrzyganiu sporów, prawie prywatnym międzynarodowym, publicznym prawie gospodarczym oraz prawie spółek handlowych.

           Kocielski Przemysław

           Kociołek-Pęksa Anna

           Kociubiński Piotr
           Piotr Tomasz Kociubiński - doktor nauk prawnych związany z Katedrą Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego; adwokat; specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego, autor artykułów poświęconych tej tematyce.

           Kocoł Tomasz

           Kocot Wojciech

            Kocot Wojciech J.
            Wojciech J. Kocot - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Prawa Cywilnego Porównawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; radca prawny.

            Koczur Sebastian
            Sebastian Koczur - doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego; adwokat.

            Koczur Wiesław
            Wiesław Koczur - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, kierownik Zakładu Polityki Społecznej.

            Kohutek Konrad
            Konrad Kohutek - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego, kierownik Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych tej uczelni; stypendysta Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundacji im. Alexandra von Humboldta; członek kolegium redakcyjnego internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego; członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Autor ponad 150 publikacji, w tym 4 monografii oraz kilkunastu komentarzy do ustaw krajowych i rozporządzeń unijnych - głównie z prawa konkurencji, ale także innych publicznoprawnych aspektów prawa gospodarczego ( www.kohutek.pl ).

            Kojder Andrzej

            Kokorzecka-Piber Maria

            Kokowski Jakub
            Jakub Kokowski - adwokat w praktyce restrukturyzacji i upadłości kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

            Kolan Jakub

            Kolańczyk Kazimierz

            Kolanowski Tomasz
            Tomasz Kolanowski - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego (od 2011 r.); w latach 2004-2011 sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku; były pracownik administracji podatkowej; ukończył aplikację radcowską; członek Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego; autor publikacji z zakresu prawa podatkowego.

            Kolasa Dominika

             Kolasa Katarzyna
             Katarzyna Kolasa - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Farmakoekonomiki na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; od wielu lat jest zawodowo związana z sektorem ochrony zdrowia; autorka licznych publikacji poświęconych zasadom wydatkowania publicznych środków na refundację produktów farmaceutycznych oraz procesowi oceny technologii medycznych.

             Kolbus Monika

             Koleśnik Jan
             dr Jan Koleśnik - absolwent Szkoły Głównej Handlowej; obecnie adiunkt w Katedrze Bankowości SGH w Warszawie. W latach 2000-2002 pracownik Biura Polityki Nadzorczej Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego Narodowego Banku Polskiego. W latach 2003-2007 doradca prezesa Związku Banków Polskich. Od maja 2007 r. pełni funkcję doradcy prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Autor licznych publikacji z zakresu polskich i unijnych regulacji ostrożnościowych oraz wymogów kapitałowych. Członek PRMIA Polska oraz Polskiego Towarzystwa Finansów i Bankowości.

             Kołacz Jacek
             Jacek Kołacz - absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ, doktorant w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego UJ, plikant radcowski, prawnik praktyk, autor publikacji z zakresu prawa gospodarczego publicznego oraz prywatnego.

             Kołaczkowski Bartosz
             Bartosz Kołaczkowski - doktor nauk prawnych; adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu; doświadczony dydaktyk; kilkukrotny laureat konkursów na najlepszego wykładowcę; specjalizuje się w prawie administracyjnym, a w szczególności w prawie samorządowym; autor kilkudziesięciu opracowań naukowych.

             Koładkiewicz Izabela
             Dr Izabela Koładkiewicz - adiunkt w Centrum Studiów Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; ekspert w dziedzinie nadzoru korporacyjnego. Jej zainteresowania badawcze obejmują zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami, w tym problematykę prowadzenia firm rodzinnych; autorka publikacji polskich i zagranicznych dotyczących nadzoru korporacyjnego, a w szczególności funkcjonowania rad nadzorczych.

             Kołakowska-Halbersztadt Zofia

             Kołodziejczyk Agnieszka
             Agnieszka Kołodziejczyk - doktor nauk prawnych; adwokat; specjalistka z zakresu funduszy strukturalnych i prawa Unii Europejskiej; autorka publikacji na temat postępowania karnego.

             Kołodziejczyk Justyna

             Kołodziejczyk Piotr

             Kołodziejska Ewelina
             Ewelina Kołodziejska - magister prawa, absolwentka Podyplomowych Studiów Podatkowych oraz Międzynarodowych Strategii Podatkowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Praktyk w zakresie opodatkowania krajowego, jak i międzynarodowego.

             Kołodziejska Jolanta

             Kołodziejski Paweł

             komentarz rubryka:

              Komierzyńska-Orlińska Eliza

              Komorowska Paulina
              Paulina Komorowska - aplikant adwokacki; associate w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; w ramach programu stypendialnego Erasmus studiowała na Uniwersytecie w Leuven w Belgii; specjalizuje się w prawie konkurencji i ochrony konsumentów, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ochronie danych osobowych; do jej szczególnych zainteresowań należą zagadnienia z pogranicza prawa konkurencji i ochrony danych osobowych oraz z zakresu private enforcement; doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych kancelariach prawnych w Warszawie; doradza klientom prowadzącym działalność w różnych sektorach, w tym w sektorze nowych technologii.

              Konarska Teresa
              Teresa Konarska - prawnik; szef i właściciel kancelarii prawnej zajmującej się prawem pracy i prawem oświatowym; od wielu lat prowadzi szkolenia w tym zakresie; komentator i publicysta prawny; wykładowca prawa pracy i prawa administracyjnego oraz prawa oświatowego.

              Konarska-Wrzosek Violetta
              Violetta Konarska-Wrzosek - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Katedry Prawa Karnego i Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; specjalistka w zakresie prawa karnego materialnego: powszechnego, skarbowego, wykroczeń i w problematyce nieletnich; autorka 116 publikacji naukowych z tego zakresu.

              Konarski Xawery
              Xawery Konarski - adwokat, wspólnik w Kancelarii Prawnej Traple Konarski Podrecki, nadzoruje prace dla kilkudziesięciu podmiotów z branży IT i TMT. Ekspert prawny Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) oraz Związków Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Jako ekspert środowisk gospodarczych brał udział w pracach legislacyjnych nad szeregiem ustaw z zakresu prawa nowych technologii. Arbiter Sądu Polubownego ds. domen internetowych przy PIIT. Autor pozycji naukowych z zakresu prawa danych osobowych i prawa nowych technologii, w tym książek: "Internet i prawo w praktyce" (2002), "Komentarz do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną" (2004). W 2008 r. nominowany jako ekspert z Polski w Legal Media Group Guide to the World's Leading Technology, Media&Telecommunications Lawyers.

              Konczewski Paweł
              Paweł Konczewski - doktor nauk humanistycznych w dziedzinie archeologii; wykładowca w Instytucie Archeologii oraz na Międzywydziałowych Studiach Podyplomowych Archeologii Sądowej na Uniwersytecie Wrocławskim; brał udział w badaniach grobów ofiar zbrodni wojennych i zbrodni komunistycznych na terenie Polski; autor kilkudziesięciu publikacji dotyczących archeologii oraz zagadnień związanych z badaniem konfliktów zbrojnych i towarzyszących im zdarzeń przestępczych, szczególnie z badaniem grobów ofiar.

              Kondrat Mariusz
              Mariusz Kondrat - doktor nauk prawnych, rzecznik patentowy, adwokat; partner zarządzający w kancelarii specjalizującej się w prawach własności przemysłowej i prawie farmaceutycznym. Od ponad 10 lat jest czynnie zaangażowany w tworzenie i interpretowanie polskiego prawa farmaceutycznego i prawa własności przemysłowej; autor licznych publikacji dotyczących farmacji, wyrobów medycznych, suplementów diety i znaków towarowych.

              Kondratiewa-Bryzik Jelena
              Jelena Kondratiewa-Bryzik - doktor nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Woroneżu (Rosja) oraz studiów doktoranckich, prowadzonych przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Obecnie adiunkt w Poznańskim Centrum Praw Człowieka INP PAN. Autorka licznych publikacji, w szczególności z zakresu praw człowieka.

              Konert Anna
              Anna Konert - doktor habilitowany nauk prawnych; prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, kierownik studiów podyplomowych z prawa lotniczego; dyrektor Regionalnego Centrum Szkoleń IATA w Warszawie; uhonorowana Medalem Rektora za uzyskanie tytułu Najlepszej Absolwentki UMK w Toruniu w 2005 r., uhonorowana stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2012 r. Specjalizuje się w prawie lotniczym od 2005 r., w latach 2006-2007 pracowała w departamencie prawnym przewoźnika lotniczego Air France w Nowym Jorku.

              Konert Anna

               Konieczny Jerzy
               Jerzy Konieczny - dr hab. nauk prawnych (specjalizacja: kryminalistyka), w latach 1975–1990 pracownik Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego, potem w administracji państwowej, m.in. jako szef Urzędu Ochrony Państwa. Od roku 2001 kierownik Katedry Kryminalistyki i Kryminologii Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, prof. nadzwyczajny tej uczelni.

               Konieczny Katarzyna
               Katarzyna Konieczny jest doktorem nauk prawnych, specjalistą w zakresie umów o roboty budowlane. W latach 2005-2008 była dyrektorem jednostki budżetowej województwa śląskiego - Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego (ŚCSI) w Katowicach. W latach 2002-2005 i 2009-2011 pracowała przy realizacji projektu "Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska" współfinansowanego z Funduszu Spójności, w ramach którego zrealizowano kilkanaście kontraktów budowlanych opartych na Warunkach Kontraktowych FIDIC.

               Konik Piotr

               Koniuszewska Ewa
               Ewa Koniuszewska - adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Szczecińskiego, autorka kilkunastu publikacji, przede wszystkim z zakresu tematyki dotyczącej samorządu terytorialnego.

               Konopacka Magdalena
               LL.M., jest adiunktem w Katedrze Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, specjalizuje się w dziedzinie komparatystyki prawniczej. Ukończyła studia w Gandawie (Master in Advanced Studies in European and Comparative Law).

               Konstankiewicz Marek
               Marek Konstankiewicz - doktor nauk humanistycznych w zakresie historii; historyk, archiwista i administratywista; adiunkt w Zakładzie Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii w Instytucie Historii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wcześniej pracownik Archiwum Państwowego w Lublinie; autor kilkudziesięciu prac naukowych, m.in. z zakresu prawa archiwalnego, prawnej regulacji postępowania z dokumentacją oraz historii kancelarii.

               Kopaczyńska-Pieczniak Katarzyna
               Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji UMCS; radca prawny; autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa cywilnego i handlowego dotyczących w szczególności problematyki prawa spółek, umów i prawa konkurencji; wykłada prawo handlowe, prawo umów w obrocie gospodarczym oraz prawo konkurencji na studiach prawniczych i administracyjnych, a także podyplomowych.

               Kopczyk Renata
               Renata Kopczyk - doktor nauk prawnych; aplikant adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu; członek komisji prawnej Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego oraz ekspert krajowy w programie badawczym Instytutu Assera "Badanie dotyczące praw organizatorów sportowych w UE"; w pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje się problematyką funkcjonowania sportu w prawie międzynarodowym i europejskim; autorka kilkunastu publikacji poświęconych prawu sportowemu w Unii Europejskiej.

               Kopeć Marcin
               Marcin Kopeć - doktor nauk prawnych; radca prawny specjalizujący się w prawie administracyjnym i cywilnym; autor artykułów z zakresu prawa farmaceutycznego oraz medycznego.

               Koper Iwona

               Koper Radosław
               Radosław Koper - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Śląskiego, pracownik Katedry Prawa Karnego Procesowego WPiA UŚ; specjalista w zakresie procesu karnego i prawa prasowego; autor kilkudziesięciu opracowań o charakterze naukowym i dydaktycznym.

               Kopijer Paweł

               Koppett Kat
               Kat Koppett jest założycielką Koppett + Company, firmy konsultingowej i trenerskiej specjalizującej się w szkoleniach z wykorzystaniem technik teatralnych oraz opowiadania historii (storytelling) dla profesjonalistów z różnych dziedzin w celu zwiększenia efektywności. Jest absolwentką studiów aktorskich (New York University) oraz psychologii organizacji (Columbia University). Tworzyła i prowadziła szkolenia dla takich firm jak Chanel, GE, Apple, Kaiser-Permanente, JPMorgan Chase, Eli Lilly. Jest wykładowcą w Rensselaer Polytechnic Lally School of Management.

               Korbas Mateusz
               Mateusz Korbas - starszy konsultant w Dziale Prawno-Podatkowym PwC w zespole Doradztwa Podatkowego IT (ITBC); ekspert PwC w zakresie optymalizacji i automatyzacji rozliczeń podatkowych. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. realizację projektów: wdrożenie Aplikacji do raportowania podatkowego (w szczególności generowanie raportów z systemu finansowo-księgowego (SAP), opracowanie wymagań do procesu ładowania danych do Aplikacji, opracowanie wymagań funkcjonalnych dla modułów rozwiązania, generowanie deklaracji podatkowych i struktur JPK) oraz wysyłanie deklaracji podatkowych i struktur JPK.

               Korcyl-Wolska Marianna
               Marianna Korcyl-Wolska - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego, kierownik Katedry Postępowania Karnego na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych tej uczelni; wieloletni dydaktyk i egzaminator w Katedrze Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestniczyła w pracach zespołów powołanych przez Ministra Sprawiedliwości we wrześniu 2003 r. oraz w lutym 2008 r. w celu opracowania projektu ustawy regulującej całościowo prawo nieletnich w Polsce zgodnie ze standardami międzynarodowymi.

               Korczak Karol
               Karol Korczak - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Informatyki Ekonomicznej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego; członek Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej oraz Polskiego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia; swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół szeroko rozumianej informatyzacji sektora ochrony zdrowia.

               Korczyński Tomasz

               Kordasiewicz Bogudar

               Kordasiewicz Stanisław

                Kordela Marzena

                Kordziński Jarosław
                Jarosław Kordziński - trener, coach, tutor, mediator i nauczyciel. Zrealizował i przeprowadził wiele projektów szkoleniowych przygotowujących uczestników do praktycznego wykorzystania technik komunikacyjnych w szkole. Jest autorem książek z tego zakresu, w tym m.in.: Dyrektor szkoły - moderator, facylitator, coach (Warszawa 2015), Nauczyciel, trener, coach (Warszawa 2013), Zarządzanie rozwojem szkoły (Warszawa 2012).

                Koredczuk Józef

                Korkowska-Krokos Karolina

                Kornacki Paweł
                Paweł Kornacki - doktor nauk prawnych; sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach; autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego i prawa karnego.

                Kornak Magdalena
                Dr Magdalena Kornak - ukończyła doktoranckie studia nauk prawnych w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie jest adiunktem na Wydziale Prawa Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy oraz współpracuje z Dolnośląską Izbą Komorniczą w zakresie szkolenia aplikantów komorniczych. Przedmiotem jej zainteresowań naukowo-badawczych są głównie zagadnienia taktyki kryminalistycznej i procesu karnego, a zwłaszcza osobowe źródła dowodowe, uwarunkowania, którym podlegają, wykorzystywanie psychologii sądowej w procesie karnym oraz prawa dowodowego. W tym zakresie opublikowała szereg publikacji w czasopismach prawniczych.

                Kornberger-Sokołowska Elżbieta
                Elżbieta Kornberger - Sokołowska - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego.Wykłada na Wydziale Prawa i Administracji UW oraz w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa sektora finansów publicznych, w szczególności w problematyce systemu finansów jednostek samorządu terytorialnego.

                Kornobis-Romanowska Dagmara
                Dr hab. Dagmara Kornobis-Romanowska - adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Uniwersytecie Wrocławskim. Wykładowca i autorka publikacji z zakresu prawa europejskiego, wydanych w kraju i za granicą. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego.

                Korobowicz Artur
                Artur Korobowicz - był profesorem nauk prawnych; w latach 1982-1987 i 1998-2008 dyrektorem Instytutu Historii i Teorii Państwa i Prawa, a w latach 1978-2008 kierownikiem Katedry Historii Państwa i Prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Członek Komisji Wspólnej Historyków Polskiej Akademii Nauk i Rosyjskiej Akademii Nauk; prezes Lubelskiego Towarzystwa Naukowego; członek Polskiego Towarzystwa Historycznego. W latach 2001-2005 sędzia Trybunału Stanu. Głównym przedmiotem jego badań naukowych było sądownictwo ormiańskie w dawnej Rzeczypospolitej, prawo wyznaniowe Królestwa Polskiego oraz ustrój sądów i prawo sądowe w Księstwie Warszawskim, Królestwie Polskim i w pierwszych latach II Rzeczypospolitej. Był autorem ponad 80 prac naukowych.

                Korol Tomasz
                Tomasz Korol - doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz University of Applied Sciences Stralsund w Niemczech, autor 50 artykułów oraz współautor kilku monografii z zakresu prognozowania sytuacji finansowej firm. Specjalizuje się w opracowywaniu systemów wczesnego ostrzegania przedsiębiorstw przy wykorzystaniu innowacyjnych metod analizy ekonomicznej. Od 2001 roku wykładowca ekonomii i finansów na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W latach 2002-2007 wykładał również finanse międzynarodowe w University of Applied Sciences Stralsund w Niemczech. W roku akademickim 2008-2009 profesor nadzwyczajny w Tecnologico de Monterrey w Meksyku, a w latach 2012-2013 w Katedrze Finansów Międzynarodowych l-Shou International University na Tajwanie. Strona internetowo: www.korol.eu

                Koroluk Sławomir
                SŁAWOMIR KOROLUK - dr, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, ukończył aplikację sędziowską. Dziekan Wydziału Pomorskiego w Gdańsku - Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. Prowadzi Biuro Analiz Prawnych w Gdyni.

                 Koronkiewicz Joanna
                 Joanna Koronkiewicz - doktor nauk prawnych; doradca podatkowy i Senior Manager z 10-letnim doświadczeniem zdobytym w jednej z największych fi rm doradztwa podatkowego - KPMG Tax. Autorka jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA).

                 Koronkiewicz-Wiórek Anna
                 Anna Koronkiewicz-Wiórek - doktor nauk prawnych; adwokat po sądowej aplikacji etatowej; członek The International Forum of Travel and Tourism Advocates (IFTTA); autorka publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, turystycznego oraz prawa spółek.

                 Korporowicz Violetta
                 Violetta Korporowicz - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny zatrudniona w Instytucie Gospodarstwa Społecznego, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH w Warszawie. Wykładała na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Akademii Finansów i Biznesu "Vistula". Autorka i współautorka licznych książek i artykułów z zakresu ekonomii zdrowia, polityki ochrony zdrowia, ekonomii środowiska i polityki ochrony środowiska. Od kilkunastu lat kieruje Podyplomowymi Studiami Zarządzania Podmiotami Leczniczymi, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH.

                 Korus Paweł

                 Korybski Andrzej
                 Andrzej Korybski - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pracownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji UMCS, prowadzi zajęcia z zakresu prawoznawstwa, logiki dla prawników, negocjacji i mediacji, nauki legislacji, techniki legislacyjnej oraz zawodów prawniczych i edukacji prawniczej; autor ponad 90 publikacji naukowych z zakresu prawoznawstwa, w tym 11 monografii i podręczników akademickich.

                 Korycki Stefan
                 Stefan Korycki - dr hab., profesor Katedry Prawa Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie

                 Korytowska Anna

                 Korzeniowski Piotr
                 Piotr Korzeniowski - profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Zakładu Prawa Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie; autor licznych publikacji naukowych z zakresu prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska.

                 Korzycka Małgorzata
                 Prof. dr hab. Małgorzata Korzycka - zatrudniona od 1971 r. jako pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uczennica Profesora Andrzeja Stelmachowskiego. Od 1999 r. kierownik Pracowni Prawa Żywnościowego, Katedra Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności, Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych. Jej dorobek naukowy obejmuje liczne prace z zakresu prawa rolnego, żywnościowego i własności intelektualnej w obszarze rolnictwa i żywności. Autorka monografii: "Ochrona własności rolniczej", Warszawa 1979, "Wyłączne prawo do nowej odmiany rośliny uprawnej", Warszawa 1990, "Prawo żywnościowe. Zarys prawa polskiego i wspólnotowego", Warszawa 2005, 2007. Współautorka podręczników "Prawo rolne" (red. A. Stelmachowski), Warszawa 1987, 2003, 2005, 2008, 2009 (następne wydania 2011, 2013 i 2015 red. P. Czechowski), oraz "Polskie prawo rolne na tle ustawodawstwa Unii Europejskiej", Warszawa 1994, 1997, 1999. Ukończyła aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim.
                 Przebywała na stypendiach, wykładała i pracowała naukowo za granicą: w USA, Holandii, Belgii i Włoszech, m.in. w Ostrom Workshop in Political Theory and Policy Analysis, Bloomington, Indiana University (1983-1985 i 1995-1997), kierowanym przez Elinor Ostrom (Noblistki 2009) i Vincenta Ostroma.
                 Były członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, członek Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów, członek Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Rolnego (C.E.D.R.), członek Kolegium Naukowego ds. Jakości Produktów Żywnościowych przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członek rad programowych czasopism krajowych: "Przegląd Prawa Rolnego", "Studia Iuridica Agraria", "Forum Prawnicze", a także "European Food and Feed Law Review".


                 Kościółek Anna
                 Anna Kościółek - doktor nauk prawnych; adiunkt w Zakładzie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prowadzi wykłady, głównie na temat prawa nowoczesnych technologii, na zagranicznych uniwersytetach (Staffordshire University, Universidad de Zaragoza). Jest laureatką nagrody Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z 2011 r. za uzyskanie stopnia doktora przed 30 rokiem życia.

                 Kościuk Dominik

                 Kościukiewicz Kazimierz
                 Kazimierz Kościukiewicz - z wykształcenia technolog leśnictwa. Od trzydziestu lat pracuje w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy, w branżach: budowlanej, transportu budowlanego i komunalnej. Współpracował z agencjami prasowymi jako fotoreporter, a po ukończeniu szesnastomiesięcznego kursu dziennikarskiego publikuje w prasie teksty i zdjęcia, w tym również z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest autorem książki "BHP w budownictwie", Wolters Kluwer 2010.

                 Kosicki Artur
                 Artur Kosicki - wspólnik w Kancelarii Michał Wierzbicki i Wspólnicy sp.k. w Białymstoku, przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. Dariusza R. Kijowskiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

                 Kosieradzka-Federczyk Agata
                 Agata Kosieradzka-Federczyk - doktor nauk prawnych, adiunkt w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie, członek Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji; specjalizuje się w problematyce ocen oddziaływania na środowisko; autorka wielu opracowań naukowych i praktycznych z zakresu ochrony środowiska i postępowania administracyjnego, radca prawny.

                 Kosieradzki Tomasz
                 Tomasz Kosieradzki - doradca podatkowy; partner w kancelarii A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz S.K.A.; zajmuje się stałą obsługą firm deweloperskich, budowlanych oraz inwestorów na rynku nieruchomości; prowadzi szkolenia z zakresu prawa podatkowego dla firm deweloperskich, a także stowarzyszeń i związków branżowych związanych z rynkiem nieruchomości.

                 Kosikowski Cezary
                 Cezary Kosikowski - profesor zwyczajny nauk prawnych, dr h.c. Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafarika w Koszycach na Słowacji; specjalista z zakresu prawa finansowego i publicznego prawa gospodarczego.

                 Kosiniak Joanna
                 Joanna Kosiniak - kierownik Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

                 Kosior Ewa
                 Ewa Kosior - doktor nauk prawnych; adwokat; specjalizuje się w prawie umów i kwestiach związanych z prawem wierzytelności; autorka kilkunastu publikacji z dziedziny prawa prywatnego.

                 Kosonoga Jacek
                 Jacek Kosonoga - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uczelni Łazarskiego w Warszawie; dyrektor Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego; redaktor naczelny czasopisma "Veritas Iuris"; autor około 100 publikacji z zakresu prawa karnego procesowego i materialnego.

                 Kosowski Jakub
                 Jakub Kosowski - doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin; autor kilkudziesięciu publikacji naukowych (monografii, podręczników, artykułów) z zakresu prawa karnego, prawa organizacji pozarządowych oraz prawa sportowego.

                 Kossowska Małgorzata
                 Małgorzata Kossowska - doktor psychologii, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, współwłaścicielka firmy doradczo-szkoleniowej Fabryka Szkoleń. W 1999 r. uzyskała Międzynarodowy Certyfikat Treningów i Rozwoju Zawodowego wydany przez Thames Valley University w Londynie. Jest autorką książek i wielu popularnonaukowych artykułów z zakresu psychologii biznesu.

                 Kostański Piotr
                 Piotr Kostański - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego praca doktorska Die Schutzwirkung des Patents została nagrodzona I Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie na najlepszą pracę naukową z zakresu ochrony własności przemysłowej organizowanym przez Urząd Patentowy RP (2009). Prowadził kilkakrotnie badania naukowe w Institut für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht Uniwersytetu w Kolonii, a także w Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb w Monachium. Członek Deutsche Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) i International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property (ATRIP); członek-założyciel Stowarzyszenia Prawa Własności Intelektualnej i Konkurencji z siedzibą w Warszawie. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji, w tym współautor i redaktor komentarza Prawo własności przemysłowej (dwa wydania). Praktykujący adwokat.

                 Kostecki Sebastian
                 Sebastian Kostecki - doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; specjalizuje się w zagadnieniach prawa cywilnego; w 2007 r. ukończył aplikację sądową i zdał egzamin sędziowski. Jest wykładowcą w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi oraz członkiem Komisji Doskonalenia Zawodowego ORA.

                 Kostera Monika
                 Monika Kostera jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego i profesorem na Uniwersytecie w Bradford w Wielkiej Brytanii oraz profesorem gościem na Uniwersytecie Linneusza w Szwecji, University of Leicester i University of Essex w Wielkiej Brytanii. Jest autorką i redaktorem naukowym 35 książek w języku polskim i angielskim opublikowanych m.in. przez takie wydawnictwa jak Blackwell, Edward Elgar, Polity oraz licznych artykułów naukowych w międzynarodowych czasopismach, m.in. "Organization Studies", "Journal of Organizational Behavior" i "Organizational Dynamics". Jest współredaktorem pisma naukowego "Management Learning" oraz członkinią rady redakcyjnej 11 pism. Obecnie zajmuje się zarządzaniem humanistycznym i samoorganizacją oraz samorządnością.

                 Kostka Zdzisław
                 Zdzisław Kostka - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, orzeka m.in. w sprawach z zakresu prawa budowlanego.

                 Kostka-Twór Julita

                  Kostrubiec Jarosław
                  Jarosław Kostrubiec - doktor nauk prawnych; adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie; stypendysta Deutscher Akademischer Austausch Dienst w Niemczech w Katedrze Prawa Publicznego, Ogólnej Nauki o Państwie i Filozofii Prawa Wydziału Prawa Uniwersytetu Karola Ruprechta w Heidelbergu; uczestnik seminarium w Instytucie Maxa Plancka we Frankfurcie nad Menem; członek zarządu Stowarzyszenia Stypendystów DAAD w Polsce i Polskiego Towarzystwa Myśli Politycznej; sekretarz redakcji czasopisma naukowego Studia Iuridica Lublinensia; redaktor naczelny czasopisma naukowego "Studenckie Zeszyty Naukowe".

                  Kostrzewa Magdalena
                  Magdalena Kostrzewa - pracownik Oddziału ZUS w Warszawie; autorka publikacji z zakresu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, w tym koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw UE.

                  Kostrzewa Piotr
                  Piotr Kostrzewa - radca prawny; autor licznych publikacji z zakresu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; były pracownik Departamentu Ubezpieczeń i Składek Centrali ZUS.

                  Kosut Anna
                  Anna Kosut - doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Zakładu Prawa Pracy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, radca prawny. Autorka wielu publikacji z zakresu indywidualnego prawa pracy, prawnej regulacji bezrobocia oraz zatrudniania osób odbywających karę pozbawienia wolności. Wykładowca prawa pracy dla aplikantów radcowskich i notarialnych.

                  Koszel Elżbieta
                  Dr Elżbieta Koszel - jest Sędzią Sądu Okręgowego w Zamościu, ukończyła studia doktoranckie i uzyskała stopień doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym i spółdzielczym.

                   Kotler Philip
                   Philip Kotler jest profesorem marketingu międzynarodowego w Kellogg School of Management przy Northwestern University. Studia magisterskie w zakresie ekonomii ukończył na Uniwersytecie w Chicago, doktorat w tej samej dziedzinie uzyskał zaś w MIT. Jest autorem książki Marketing Management wydanej przez Pearson Prentice Hall, która doczekała się trzynastu wydań i stała się najpopularniejszym podręcznikiem do marketingu w szkołach biznesu na całym świecie. Ma ponadto w swym dorobku kilkadziesiąt innych popularnych książek oraz sto kilkadziesiąt artykułów opublikowanych w czasopismach fachowych. Jest jedynym autorem, który trzykrotnie zdobył prestiżową nagrodę Alpha Kappa Psi za artykuł roku w periodyku "Journal of Marketing".
                   Profesor Kotler był pierwszym laureatem dwóch prestiżowych nagród: Distinguished Marketing Educator of the Year Award przyznawanej przez American Marketing Association oraz Philip Kotler Award for Excellence in Health Care Marketing, przyznawanej przez Academy for Health Care Services Marketing. Wśród licznych wyróżnień, jakie otrzymał, wymienić należy Sales and Marketing Executives International Marketing Educator of the Year Award, The European Association of Marketing Consultants and Trainers Marketing Excellence Award, Charles Coolidge Parlin Marketing Research Award oraz Paul D. Converse Award przyznawaną przez American Marketing Association za "wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki marketingu". W niedawnym plebiscycie "Financial Times", przeprowadzonym wśród tysiąca menedżerów wyższego szczebla zarządzania na całym świecie, profesor Kotler znalazł się na czwartym miejscu listy "najbardziej wpływowych autorów w dziedzinie biznesu" w XXI wieku.
                   Philip Kotler pełnił funkcję przewodniczącego College of Marketing w Institute of Management Sciences, dyrektora American Marketing Association oraz członka rady Marketing Science Institute. Świadczył usługi doradcze dla wielu ważnych amerykańskich i międzynarodowych firm w zakresie planowania, strategii i organizacji marketingowej, a także marketingu międzynarodowego. Wiele podróżował, wygłaszając wykłady w Europie, Azji i Ameryce Południowej, a także doradzał firmom i rządom wielu krajów w dziedzinie globalnych praktyk i perspektyw marketingowych.


                   Kotłowski Dariusz
                   Dariusz E. Kotłowski - doktor nauk prawnych; adwokat; wykładowca akademicki; autor i współautor ponad stu publikacji z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego i organizacji wymiaru sprawiedliwości; członek Polskiego Towarzystwa Legislacji.

                   Kotłowski Dariusz E.

                    Kotowski Wojciech
                    Wojciech Kotowski - prawnik, zawodowo związany z organami prokuratury; pełni funkcje sekretarza redakcji miesięcznika "Prokuratura i Prawo" i redaktora naczelnego miesięcznika "Paragraf na Drodze"; członek rady naukowej miesięcznika "Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych"; autor ponad stu publikacji książkowych, w tym komentarzy do: Prawa o ruchu drogowym (Warszawa 2011), Kodeksu wykroczeń (Warszawa 2009), ustawy o Policji (Warszawa 2012) oraz opracowania Problematyka wypadków drogowych (Warszawa 2016).

                    Kotulski Mariusz
                    Mariusz Kotulski - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego; sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie; autor ponad stu publikacji z zakresu prawa samorządu terytorialnego, prawa i postępowania administracyjnego, w tym monografii: Podatek od nieruchomości w praktyce i orzecznictwie (2002).

                    Kouzes James M.

                    Kowalczuk-Pakuła Izabela
                    Izabela Kowalczuk-Pakuła - radca prawny; doradza w zakresie ochrony prywatności, danych osobowych, tajemnicy handlowej oraz własności intelektualnej, a także w sprawach dotyczących praw konsumentów, prawa nowych technologii oraz prawnych aspektów reklamy i promocji; arbiter Sądu Polubownego ds. Konsumenckich przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

                    Kowalczyk Aldona
                    Aldona Kowalczyk - radca prawny, szef zespołu prawa zamówień publicznych w kancelarii Salans. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu w Hamburgu i Europa Kolleg Hamburg oraz Podyplomowego Studium Ubezpieczeń w Szkole Głównej Handlowej. Specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego i prawa ubezpieczeń. Autorka licznych publikacji.

                    Kowalczyk Elżbieta

                    Kowalczyk Paweł

                     Kowalczyk-Rólczyńska Patrycja
                     Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska - doktor nauk ekonomicznych; od 2005 r. pracuje jako adiunkt w Katedrze Ubezpieczeń na Wydziale Zarządzania, informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Autorka wielu prac naukowych z zakresu nieruchomości, ubezpieczeń oraz zastosowań metod ilościowych w ekonomii. Jej zainteresowania skupiają się przede wszystkim na finansowaniu rynku nieruchomości, ubezpieczeniach towarzyszących kredytom hipotecznym oraz produktach typu equity release.

                     Kowalewska Anna
                     ANNA KOWALEWSKA - absolwentka socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, laureatka nagrody im. F. Znanieckiego za pracę magisterską. Od 1998 r. zatrudniona w instytucie badawczym Pentor Rese-arch International, obecnie na stanowisku Associate Director. Prowadzi badania ilościowe o tematyce spo-łeczno-gospodarczej, ewaluacje i badania eksperckie. W latach 2007-2008 kierownik badania eksperckiego Delphi w Narodowym Programie Foresight Polska 2020.

                     Kowalewska Ewa
                     Ewa Kowalewska - asystentka w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego; autorka i współautorka około 20 publikacji z zakresu prawa finansowego, w szczególności prawa bankowego oraz finansów publicznych.

                     Kowalewska-Borys Ewa
                     Ewa Kowalewska-Borys - doktor nauk prawnych, mgr.iur.comp. Uniwersytetu w Bonn; adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; stypendystka Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität in Bonn, Martin-Luther Universität in Halle, Universität Bern in Schweiz; zainteresowania naukowe autorki skupiają się wokół polskiej procedury karnej, niemieckiego modelu postępowania karnego, problematyki świadka koronnego, prawnokarnych aspektów dziennikarstwa.

                     Kowalik Rafał

                     Kowalik-Bańczyk Krystyna
                     Krystyna Kowalik-Bańczyk - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, adiunkt na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa Unii Europejskiej.

                     Kowalska Iwona
                     Iwona Kowalska - doktor nauk politycznych, adiunkt w Instytucie Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego; kierownik oraz uczestniczka wielu programów badawczych, autorka licznych artykułów, ekspertyz i raportów w dziedzinie zdrowia publicznego, polityki zdrowotnej i społecznej, systemów zdrowotnych oraz decentralizacji w ochronie zdrowia.

                     Kowalska-Mańkowska Iwona
                     Iwona Kowalska-Mańkowska - radca prawny, przez wiele lat specjalizująca się w problematyce prawnej obrotu gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru prawa bankowego; świadczyła pomoc wiodącym bankom krajowym. Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w organach administracji, prowadząc postępowania administracyjne. Od 1999 r. współpracuje z Mazowiecką Kasą Chorych, a później jej następcą - Narodowym Funduszem Zdrowia.

                     Kowalski Artur

                     Kowalski Radosław
                     Radosław Kowalski - prawnik, doradca podatkowy. Specjalista w zakresie windykacji. Właściciel kancelarii CEiD Kancelaria Doradztwa Podatkowego. Współwłaściciel firmy Centrum Edukacji i Doradztwa. Autor wielu publikacji na temat spraw podatkowych (Vademecum Głównego Księgowego - Difin, Vademecum Podatkowo Księgowe - Difin, Gabinet Lekarski - WiP (tematy podatkowe), Puls Biznesu). Publikacje książkowe: "Wierzyciel - Podatnik. Podatkowe aspekty windykacji", Difin 2003 r. "Zdążyć przed fiskusem. Wewnętrzny audyt podatkowy - VAT", Difin 2003 r. - współautor, "Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, Książka podatkowa", Difin 2003 r. Wykładowca z zakresu podatków i windykacji. Twórca wielu programów szkoleniowych z zakresu podatków i windykacji.

                     Kowalski Radosław Stanisław

                      Kowalski Wojciech
                      Wojciech Kowalski - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Pracowni Prawa Własności Intelektualnej i na Dobrach Kultury w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego; autor ponad 100 publikacji naukowych. Ekspert UNESCO w sprawach dziedzictwa kulturowego. Od 1998 roku pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych ds. restytucji dóbr kultury, prowadzi rozmowy bilateralne na temat likwidacji skutków wojny w dziedzinie kultury oraz sprawy odzyskania konkretnych obiektów zrabowanych w czasie okupacji w Polsce, a odnalezionych za granicą.

                      Kozak Artur
                      Artur Kozak - profesor nadzwyczajny doktor habilitowany Uniwersytetu Wrocławskiego i Opolskiego; autor wpływowych w środowisku teoretyków i filozofów opracowań (w tym m.in. wydanej pośmiertnie monografii pt. Myślenie analityczne w nauce prawa i praktyce prawniczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2010) poświęconych zagadnieniom wpływu dorobku teorii prawa - w szczególności jej nurtu analitycznego - na współczesną zawodową praktykę prawniczą; w polskiej ogólnej nauce o prawie łączony z autorską koncepcją tzw. juryscentryzmu. Znany jest również z badań nad instrumentalizacją prawa oraz modelami współczesnej praktyki prawniczej.

                      Kozak Zbigniew Edward

                       Kozerska Ewa
                       Ewa Kozerska - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katerze Historii Państwa i Prawa oraz Doktryn Polityczno-Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego; obszar jej zainteresowań naukowych obejmuje: nowożytną historię ustroju i prawa, naukę o polityce, doktryny polityczne i prawne, zwłaszcza katolicką naukę społeczną, koncepcje społeczeństwa obywatelskiego, myśl liberalną i konserwatywną, teoretyczne i aksjologiczne uwarunkowania Unii Europejskiej.

                       Kozicka Beata

                       Kozielewicz Wiesław
                       Wiesław Kozielewicz - sędzia Sądu Najwyższego, przewodniczący IV Wydziału Kasacyjnego w Izbie Karnej, orzeka również w sprawach dyscyplinarnych; organizował w Sądzie Najwyższym Wydział do spraw dyscyplinarnych i był jego przewodniczącym; wykładowca; autor ponad siedemdziesięciu publikacji z zakresu prawa dyscyplinarnego, prawa karnego materialnego i procesowego oraz historycznoprawnych.

                       Kozieł Grzegorz
                       Grzegorz Kozieł - doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa handlowego, adiunkt w Instytucie Prawa Cywilnego - Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS, Master en Menagement Européen EDHEC Bussines School Lille-Nice France - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; autor ponad 60 publikacji, w tym artykułów, monografii, komentarzy, skryptów z zakresu prawa cywilnego, handlowego, podmiotów niekomercyjnych (fundacji i stowarzyszeń), własności intelektualnej i dofinansowania ze środków UE, w tym. m.in. "Przeniesienie praw i obowiązków wspólników w handlowych spółkach osobowych. Uwagi na gruncie regulacji art. 10 k.s.h.", Kraków 2006, "Status prawny wierzyciela wspólnika w spółce jawnej. Uwagi materialno-prawne", Warszawa 2016, autor części komentarza "Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, red. A. Kidyba, Wolters Kluwer, wyd. 1 i 2", i opracowania "Pozakodeksowe umowy handlowe", red. A. Kidyba, Wolters Kluwer Warszawa 2013; radca prawny; przedmiotem jego zainteresowań, badań naukowych i wykładów są przede wszystkim: spółki handlowe, umowy handlowe, prawo własności intelektualnej, prawo podmiotów niekomercyjnych, prawo jednostek systemu opieki zdrowotnej, fundusze UE.

                       Kozik Patrycja

                       Kozikowska Karina

                       Kozińska Joanna

                       Kozioł Agata

                       Kózka Maria

                       Kozłowska Agata

                       Kozłowska Aleksandra

                       Kozłowska Małgorzata

                       Kozłowska-Chyła Beata
                       Beata Kozłowska-Chyła - doktor habilitowany nauk prawnych; adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Prawa Handlowego Instytutu Prawa Cywilnego, wykładowca na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego; radca prawny specjalizujący się w sprawach gospodarczych; członek zarządów i rad nadzorczych dużych spółek akcyjnych, w tym działających w branży ubezpieczeniowej; arbiter rekomendowany w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie; autorka licznych publikacji naukowych z zakresu prawa spółek, prawa papierów wartościowych, problematyki przekształceń własnościowych i prywatyzacji przedsiębiorstw oraz prawa ubezpieczeniowego.

                       Kozłowska-Kalisz Patrycja
                       Patrycja Kozłowska-Kalisz - doktor nauk prawnych, starszy wykładowca w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

                       Kozłowski Kacper

                       Kozłowski Marek
                       Marek Kozłowski - psycholog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej. Ma ponad piętnastoletnie doświadczenie w biznesie, w tym w obszarze HR, mediów oraz wdrażania aplikacji chmurowych z zakresu HCM. Pracował jako ekspert w Departamencie Zarządzania Kapitałem Ludzkim PKP SA, attraction and recruitment assistant manager w PwC oraz szef Zespołu Employer Branding w Ringier Axel Springer Polska. Realizował projekty z zakresu rekrutacji, komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, tworzenia strategii personalnych oraz zarządzania zasobami ludzkimi w środowiskach zróżnicowanych kulturowo, a także budowania marek pracodawców w różnych branżach. Ma również kilkuletnie doświadczenie sprzedażowe w Monster Polska jako international sales manager. Obecnie związany z obszarem wdrożeń oraz consultingu sprzedażowego rozwiązań chmurowych wspierających zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach. Autor wielu artykułów z zakresu employer brandingu opublikowanych zarówno w prasie, jak i na branżowych stronach internetowych.

                       Kozłowski Remigiusz
                       Prof. nadzw. dr inż. Remigiusz Kozłowski, pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Logistyki Uniwersytetu Łódzkiego. Pracował także przez kilka lat w przedsiębiorstwach oraz zajmuje się konsultingiem. Redaktor siedmiu książek. Współautor kolejnych siedmiu i autor trzech książek oraz wielu artykułów naukowych z zakresu zarządzania produkcją, logistyki, zarządzania projektami i zastosowania zaawansowanych technologii. Aż trzy z tych książek mają już drugie wydania a jedna nawet trzecie. Prowadzi seminaria i zajęcia na kilku uczelniach wyższych. Zaangażowany w pracę ze studentami, m.in. jako opiekun Koła Naukowego Logistyki Uni-Logistics.

                       Koźmiński Andrzej K.
                       Prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński - profesor nauk ekonomicznych specjalności "organizacja i zarządzanie", członek korespondent PAN, przez 18 lat rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, obecnie jej prezydent, przewodniczący Rady Powierniczej ALK, kierownik Katedry Zarządzania; prezes zarządu Międzynarodowej Szkoły Zarządzania S.A. W latach 1982-1989 dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a w latach 1991-1996 - dyrektor Międzynarodowego Centrum Zarządzania UW. Opublikował ponad 400 prac naukowych z tej dziedziny w wielu językach (głównie po polsku, angielsku i po francusku), w tym 45 książek. Wiele z nich było tłumaczonych. Visiting professor na wielu renomowanych uczelniach zagranicznych. Przewodniczący i członek rad nadzorczych notowanych na GWP w Warszawie. Zainteresowania badawcze: teoria organizacji i zarządzania, zarządzanie międzynarodowe, zarządzanie w krajach postsocjalistycznych.

                       Koźmiński Krzysztof

                       Kozub-Ciembroniewicz Wiesław

                       Kożuch Artur

                       Krajewska Aleksandra
                       Aleksandra Krajewska - doktorantka w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; prawnik w Mariański Group Kancelarii Prawno-Podatkowej; współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych oraz Fundacji CDiSP. Autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa podatkowego.

                       Krajewski Krzysztof

                       Krajewski Marcin
                       Marcin Krajewski - doktor habilitowany nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego; radca prawny; partner w spółce prawniczej zajmującej się obsługą przedsiębiorców; specjalista z zakresu prawa ubezpieczeń i prawa zobowiązań; autor kilkudziesięciu prac z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych, zawierania umów, odpowiedzialności kontraktowej oraz naprawienia szkody.

                       Krajewski Radosław
                       Dr RADOSŁAW KRAJEWSKI - absolwent prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, doktor nauk prawnych (stopień naukowy uzyskany na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II). Odbył również aplikację prokuratorską. Obecnie adiunkt Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Autor kilkudziesięciu opracowań z zakresu prawa.

                       Krakała Artur

                       Kramer Matthias
                       Prof.dr Matthias Kramer - dziekan kierunku Ekonomika Przedsiębiorstwa i kierownik Katedry Ogólnej Ekonomiki Przedsiębiorstwa o specjalności Controlling i Zarządzanie Środowiskiem w IHI Zittau.

                       Krasnodębski Robert
                       Robert Krasnodębski - radca prawny, doradca podatkowy; w 2015 r. został wyróżniony w XII edycji konkursu Prawnik Pro Bono współorganizowanego przez dziennik "Rzeczpospolita" i Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

                       Krasowska Aleksandra

                       Krasuska-Terrillon Anna
                       Anna Krasuska-Terrillon - adwokat, wpisana na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach (w latach 1997-2001 praktyka zawodowa w kancelariach adwokackich we Francji, stypendystka Ordre des Avocats de Paris w 1991 r. i The Canadian Bar Association w 1992 r.); konsul honorowy Francji w Katowicach; specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

                       Krasuski Andrzej
                       Andrzej Krasuski - doktor nauk prawnych, radca prawny, od blisko dziewiętnastu lat specjalizuje się w regulacjach prawnych odnoszących się do rynku telekomunikacyjnego, w tym w szczególności w prawie telekomunikacyjnym, prawie mediów i ochronie danych osobowych. Jest autorem szeregu publikacji książkowych oraz artykułów naukowych z tej dziedziny. Jego rozprawa doktorska (2003 r.) odnosiła się do reglamentacji prawnej działalności telekomunikacyjnej w Polsce na tle prawa wspólnotowego. W bieżącej pracy doradza w złożonych sprawach dotyczących regulacji na rynku telekomunikacyjnym (tj. nakładania, zmiany i znoszenia obowiązków regulacyjnych na określonych rynkach właściwych), współpracy międzyoperatorskiej, zarządzania dobrami rzadkimi, ochrony danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną. Posiada rozległe doświadczenie w postępowaniach przed Prezesem UKE, GIODO i Prezesem UOKiK. Doradzał również w postępowaniach przed Komisją Europejską. Posiada znaczące doświadczenie w postępowaniach prowadzonych przed sądami administracyjnymi jak również sądami powszechnymi w sprawach związanych z prowadzeniem działalności na rynku telekomunikacyjnym. Swoje doświadczenie zawodowe łączy z działalności w izbach branżowych oraz działalności szkoleniową, współpracując między innymi z Instytutem Łączności. Od wielu lat wyróżniany w międzynarodowych rankingach, jako jeden z czołowych prawników zajmujących się prawem telekomunikacyjnym, mediów i ochroną danych osobowych.
                       Obszar specjalizacji obejmuje zagadnienia związane z reglamentacją działalności gospodarczej na rynku telekomunikacyjnym i rynku mediów. W szczególności interesują go zagadnienia związane ze współpracą międzyoperatorską, w tym skuteczność regulacji ex ante i postępująca liberalizacja w tym zakresie. W ramach tego zagadnienia zajmuje się również rolą Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie zapewniania równoprawnej konkurencji na rynku telekomunikacyjnym. Przedmiotem jego zainteresowania jest również obszar zagadnień związanych z tworzeniem usług telekomunikacyjnych. Zagadnienie to nabiera szczególnego znaczenia w związku z oferowaniem usług konwergentnych, w których czysta usługa telekomunikacyjna, polegająca na transmisji sygnałów w sieci telekomunikacyjnej przenika się z mediami i sferą technologii informacyjnych. Kolejnym obszarem specjalizacji jest ochrona danych osobowych. Powyższymi zagadnieniami dr. Krasuski zajmuje się w praktyce. Od dziesięciu lat świadczy pomoc prawną w wielu aspektach związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą na rynku telekomunikacyjnym i rynku mediów. Świadczona pomoc prawna obejmuje: zagadnienia regulacyjne, przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów międzyoperatorskich (w tym umów o połączeniu sieci, umów o dostępie do usług telekomunikacyjnych świadczonych na warunkach hurtowych, umów roamingowych itd.), umów na dostawę sprzętu telekomunikacyjnego, wzorców umownych na świadczenie usług telekomunikacyjnych, jak również udział w przetargach na rezerwację częstotliwości. Zakres obsługi prawnej obejmuje również pomoc prawną w postępowaniach regulacyjnych przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej (np. związanych z posiadaniem znaczącej pozycji rynkowej, wykonywaniem obowiązków regulacyjnych oraz naruszaniem przepisów prawa telekomunikacyjnego).


                       Krawczyk Ireneusz
                       IRENEUSZ KRAWCZYK - radca prawny, prowadzi własną kancelarię i współpracuje z kancelarią "Chałas, Wysocki i Partnerzy", w latach 2001- 2002 dyrektor Departamentu Prawnego Banku Ochrony Środowiska, 1999 -2001 wicedyrektor Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru Ministerstwa Finansów, członek Zespołu opracowującego projekt Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ustawy o opłacie skarbowej; wykładowca m.in. w Zrzeszeniu Prawników Polskich i Szkole Głównej Administracji i Zarządzania w Warszawie; autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego (m.in. Komentarz do ustawy - Ordynacja podatkowa, 1998; Oficjalne interpretacje Ministerstwa Finansów, tom I: Podatek dochodowy od osób prawnych, wyd. 2, 2002; Komentarz do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, 2001; Komentarz do ustawy o opłacie skarbowej, 2001).

                        Krawczyk Mariusz
                        Mariusz Krawczyk - doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego; autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, w tym monografii: Zasada aktualności a stosowanie prawa administracyjnego (2013) oraz Podstawy władztwa administracyjnego (2016).

                        Krawczyk Michał

                        Krawczyk Ryszard Paweł

                        Kręgulec Rafał
                        Rafał Kręgulec - absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i Uniwersytetu Warszawskiego, doktorant w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, wykładowca w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie i w innych uczelniach; zajmuje się problematyką bezpieczeństwa w obszarze prawa policyjnego, jak również problematyką polskiej służby zagranicznej i prawa dyplomatycznego. Autor kilku artykułów i publikacji we wskazanym zakresie.

                        Krekora Magdalena
                        Dr Magdalena Krekora jest adwokatem i rzecznikiem patentowym, prowadzi własną kancelarię. Od wielu lat specjalizuje się w prawie farmaceutycznym i prawie własności intelektualnej. Jest współautorem prawa farmaceutycznego obecnie obowiązującego w Polsce. Bierze także udział w międzynarodowych projektach finansowanych przez Komisję Europejską oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju jako ekspert w dziedzinie prawa farmaceutycznego i prawa własności intelektualnej.

                        Krekora-Zając Dorota
                        Dr Dorota Krekora-Zając jest wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz autorką monografii i licznych artykułów dotyczących prawa medycznego, cywilnego i rodzinnego.

                        Kremens Karolina
                        Karolina Kremens - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu Wrocławskiego; adwokat; asesor prokuratury (2009-2012); absolwentka studiów LL.M. (Master of Laws) na Uniwersytecie w Ottawie; obecnie stypendystka Fullbrighta w University of Connecticut School of Law; jej zainteresowania badawcze obejmują: prawo porównawcze, anglosaski proces karny, międzynarodowe postępowanie karne, prawo dowodowe, strukturę i funkcjonowanie prokuratury.

                        Kremer Jan

                        Krempa Sławomir
                        dr Sławomir Krempa - partner odpowiedzialny za podatkowe doradztwo transakcyjne i w zakresie nieruchomości w PwC Polska, absolwent studiów magisterskich Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Prawa i Administracji) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, praca doktorska na temat aspektów podatkowych fuzji i przejęć, autor książki i wielu publikacji dotyczących podatkowych aspektów procesów restrukturyzacyjnych, współautor wydawnictw International Bureau of Fiscal Documentation, członek Kolegium Redakcyjnego Przeglądu Podatkowego, członek IFA.

                        Krok Wojciech

                        Król Marianna
                        Marianna Król - psycholog, doktorantka w Zakładzie Psychologii Społecznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkini Interdyscyplinarnego Centrum Badań i Rozwoju Organizacji przy Zakładzie Psychologii Społecznej w Instytucie Psychologii UJ, współwłaścicielka i partner w firmie doradczej 313 Consulting, zajmującej się tworzeniem i wdrażaniem innowacyjnych projektów rekrutacyjnych i rozwojowych z wykorzystaniem autorskich gier symulacyjnych. Współpracownik i wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi kursy akademickie z zakresu psychologii coachingu i biznesowych gier symulacyjnych. Jako trener i coach specjalizuje się w prowadzeniu programów rozwojowych dla firm i organizacji, w ramach których prowadzi szkolenia z zakresu umiejętności miękkich niezbędnych do skutecznego działania w złożonym środowisku biznesowym oraz indywidualne sesje coachingowe skoncentrowane na zwiększaniu efektywności i motywacji pracowników. Autorka artykułów z zakresu zastosowania biznesowych gier symulacyjnych jako narzędzia oceny i rozwoju.

                        Król Monika A.

                        Król Paweł
                        Paweł Król - doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

                        Królak-Werwińska Joanna
                        Joanna Królak-Werwińska - ekspert z ponad 25-letnim doświadczeniem w dziedzinie bankowości i fi nansów międzynarodowych. W latach 1993-2004 dyrektor Departamentu Zagranicznego Kredyt Banku SA w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie bankowe w dziedzinie współpracy międzynarodowej oraz rozliczeń i fi nansowania handlu zagranicznego, zdobyte podczas pracy zawodowej w jedynych w Polsce do 1989 r. bankach dewizowych: Banku Handlowym SA oraz Pekao SA, a także w ich oddziałach w Londynie i Paryżu. Autorka wielu publikacji, wykładowca, tłumacz. W 2000 r. z rąk Prezesa Narodowego Banku Polskiego otrzymała odznakę "Zasłużony dla Bankowości RP".

                        Królikowska Aleksandra

                        Królikowska Katarzyna

                        Królikowski Jakub
                        Jakub Królikowski - w latach 2007-2009 pracownik Biura Trybunału Konstytucyjnego; w latach 2009-2017 asystent sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

                        Krot Katarzyna
                        Dr Katarzyna Krot - jest pracownikiem Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej oraz autorką licznych publikacji z zakresu zarządzania i marketingu w placówkach opieki zdrowotnej. Swoje zainteresowania naukowe poszerza uczestnicząc w wielu projektach konsultingowych.

                        Kruczalak-Jankowska Joanna
                        Joanna Kruczalak-Jankowska - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Katedry Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego Wydziału Prawa i Administracji UG; autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa handlowego, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

                        Krüger Jarosław
                        Jarosław Krüger - radca prawny; długoletni pracownik Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; dyrektor Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu; autor wielu publikacji poświęconych prawu konkurencji.

                        Kruger Jarosław

                         Kruk Emil
                         Dr Emil Kruk - adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa administracyjnego. Przedmiotem jego zainteresowań jest prawo publiczne ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności administracyjnej, sankcji administracyjnych oraz prawnych aspektów alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów i sporów.

                         Kruk Ewa
                         Ewa Kruk - doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; adwokat.

                         Krukowski Józef

                         Kruś Maciej
                         Maciej Kruś - doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Magister Legum (LL.M.) na Humboldt-Universität w Berlinie; radca prawny; specjalizuje się w zagadnieniach administracyjnoprawnej reglamentacji procesu inwestycyjno-budowlanego oraz działalności gospodarczej.

                         Kruszka Leopold

                         Kruszyński Piotr
                         Piotr Kruszyński - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Zakładu Międzynarodowego Postępowania Karnego Instytutu Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; adwokat; dyrektor Ośrodka Badawczego Adwokatury Polskiej im. Witolda Bayera Naczelnej Rady Adwokackiej; autor wielu publikacji z zakresu postępowania karnego.

                         Kruszyński Rafał Jerzy
                         dr Rafał Jerzy Kruszyński - doktor nauk prawnych, radca prawny prowadzący własną praktykę w formie Kancelarii Radcy Prawnego; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, uzyskał Medal "Za chlubne studia"; ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi; pracownik UŁ; sekretarz redakcji serii monograficznej "Jurysprudencja" poświęconej kluczowym kwestiom filozofii prawa; autor licznych publikacji z zakresu prawa farmaceutycznego i medycznego; uczestnik wielu międzynarodowych i krajowych konferencji poświęconych tematyce prawa farmaceutycznego.

                         Krużewski Bartosz
                         Bartosz Krużewski - adwokat, partner w międzynarodowej kancelarii Clifford Chance; prowadzi grupę rozwiązywania sporów arbitrażowych i sądowych w warszawskim biurze kancelarii; reprezentuje klientów w arbitrażu krajowym i międzynarodowym; Przewodniczący Komisji Arbitrażowej ICC Polska, członek zarządu ICC Polska. Arbiter w sprawach prowadzonych przed sądami instytucjonalnymi i ad hoc.

                         Kryczka Sebastian

                         Kryński Andrzej

                         Krysiak Anna

                         Krysińska-Wnuk Lena
                         Lena Krysińska-Wnuk - doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy Polskiej Akademii Nauk. Przez 6 lat prowadziła zajęcia z prawa pracy w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Jest autorką licznych publikacji poświęconych tematyce prawa pracy.

                         Krywan Tomasz
                         Tomasz Krywan - prawnik specjalizujący się w interpretacji przepisów prawa podatkowego.

                         Krzan Bartłomiej

                         Krzemiński Zdzisław
                         Zdzisław Krzemiński - jest adwokatem, autorem kilkunastu książek z zakresu prawa rodzinnego, procedury cywilnej, ustroju adwokatury oraz historii adwokatury, a ponadto stu kilkudziesięciu artykułów z zakresu tej tematyki.

                         Krześniak Eligiusz

                          Krześniak Eligiusz Jerzy
                          Eligiusz Jerzy Krześniak - doktor nauk prawnych, adwokat; wspólnik Squire Patton Boggs Święcicki Krześniak sp. k.; studiował i szkolił się także na uniwersytetach w Niemczech (Marburg i Bonn), w Stanach Zjednoczonych w Charlotte (UNCC) i Los Angeles (UCLA); arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan; autor i współautor książek naukowych oraz wielu artykułów z zakresu polskiego, niemieckiego i amerykańskiego prawa ze szczególnym uwzględnieniem prawa handlowego (m.in. monografie Spółka partnerska ze szczególnym uwzględnieniem spółek adwokatów i radców prawnych, Zakamycze 2002 oraz Spółka partnerska w systemie prawa niemieckiego i prawa amerykańskiego, Zakamycze 2003); wskazywany jako wiodący prawnik w Polsce w corocznym rankingu dziennika "Rzeczpospolita" oraz międzynarodowych rankingach Chambers Europe i Legal 500; przewodniczący Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej Polskiego Związku Golfa.

                          Krziskowska Katarzyna

                          Krzymiński Maksymilian

                          Krzysztofek Mariusz
                          Mariusz Krzysztofek - doktor nauk prawnych; zarządza ochroną danych osobowych w Polsce i za granicą, w szczególności w międzynarodowych grupach finansowych; ukończył studia podyplomowe na Georgetown University i University of Wisconsin-La Crosse w Stanach Zjednoczonych; administrator bezpieczeństwa informacji, trener, audytor i konsultant z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie ochrony danych osobowych, współpracujący z instytucjami finansowymi, sądami, organami nadzorczymi, firmami informatycznymi i w innych branżach; autor wielu książek, artykułów i analiz z zakresu ochrony danych osobowych i tajemnic zawodowych, w tym pierwszej książki, również w języku angielskim na rynki europejskie, będącej obszernym omówieniem unijnej reformy ochrony danych osobowych.

                          Krzysztofik Edyta
                          Edyta Krzysztofik - dr nauk prawnych, asystent w Katedrze Prawa Unii Europejskiej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Specjalizuje się w prawie instytucjonalnym i materialnym Unii Europejskiej oraz funduszach strukturalnych, prowadzi z tego zakresu zajęcia oraz szkolenia. Autorka publikacji z zakresu prawa wspólnotowego.

                          Krzywoń Adam
                          Adam Krzywoń - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, od 2010 r. członek oraz sekretarz Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, sekretarz naukowy kwartalnika "Przegląd Legislacyjny". Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem konstytucyjnych aspektów władztwa daninowego, konstytucyjnego ustroju gospodarczego, praw i wolności jednostek oraz statusu samorządu terytorialnego.

                          Książek Bogusław
                          Bogusław Książek - doktor nauk prawnych; adwokat; wykładowca prawa spółek i prawa umów w obrocie gospodarczym; autor publikacji z dziedziny prawa spółek, prawa umów gospodarczych i prawa nieruchomości.

                          Książek Daniel
                          Daniel Książek - doktor nauk prawnych; pracownik w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego; radca prawny; wspólnik zarządzający kancelarią prawną specjalizującą się w prawie pracy; prezes zarządu Centrum Prawa Pracy i Stosunków Przemysłowych; członek zespołu pełnomocnika rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. prawnych.

                          Książek Monika

                          Księżak Paweł
                          Paweł Księżak - doktor habilitowany nauk prawnych; profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Obrotu Nieruchomościami i Prawa Rolnego w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; radca prawny; prowadzi wykłady i szkolenia z prawa spadkowego, doradza i reprezentuje przed sądem w sprawach spadkowych. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym wielu poświęconych prawu spadkowemu (m.in. monografii Zachowek w polskim prawie spadkowym, Warszawa 2009 i Zapis windykacyjny, Warszawa 2011).

                          Księżopolska-Breś Agnieszka
                          ukończyła studia magisterskie i doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; odbyła aplikację prokuratorską w Prokuraturze Okręgowej w Lublinie. Obecnie pracuje na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Lublinie. Jest autorką kilku publikacji z zakresu prawa karnego.

                          Kuba Magdalena
                          Magdalena Kuba - doktor nauk prawnych specjalizujący się w obszarach: prawo pracy i ochrona danych osobowych; adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego; kierownik studiów podyplomowych "Kadry i płace w prawie i praktyce" w ALK; wieloletni trener i konsultant firm doradczych i szkoleniowych; autor publikacji z zakresu indywidualnego prawa pracy i ochrony danych osobowych (w tym rozprawy doktorskiej pt. Prawne formy kontroli pracownika w miejscu pracy wyróżnionej nagrodą I stopnia przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych); wielokrotny prelegent konferencji naukowych i seminariów biznesowych poświęconych problematyce pracowniczej.

                          Kubacki Artur Dariusz
                          Artur Dariusz Kubacki - doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, tłumacz przysięgły języka niemieckiego, członek Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS oraz członek Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich i Stowarzyszenia Germanistów Polskich. W 2005 r. został powołany do Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych w Ministerstwie Sprawiedliwości, zaś w 2013 r. do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin na tłumacza przysięgłego. Jest autorem i współautorem publikacji z dziedziny języka i przekładu specjalistycznego, w tym autorem monografii "Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego" (Warszawa 2012).

                          Kubacki Ryszard
                          Ryszard Kubacki - doradca podatkowy, autor i współautor publikacji z zakresu prawa podatkowego i karnego skarbowego. Autor i współautor m.in. komentarzy do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o VAT oraz publikacji VAT 2007. 1335 interpretacji i wyjaśnień.

                          Kubal Robert

                           Kubas Ewa

                           Kubiak Rafał

                           Kubiak Stanisław
                           Stanisław Kubiak - adwokat specjalizujący się w prawie karnym i karnym skarbowym. Jest współautorem publikacji dotyczących prawa karnego i karnego skarbowego, a także odpowiedzialności porządkowej w postępowaniu podatkowym. Prowadzi zajęcia dla doradców podatkowych z prawa karnego skarbowego.

                           Kubiak-Cyrul Agnieszka

                           Kubica Iwona

                           Kubicki Leszek

                           Kubiński Piotr
                           Piotr Kubiński - adiunkt Instytutu Prawa Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Zakładu Prawa i Postępowania Cywilnego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

                           Kubot Zdzisław
                           prof. dr hab. Zdzisław Kubot - Pracownik zatrudniony w Instytucie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; autor publikacji z zakresu prawa pracy, prawa medycznego, prawa grup kapitałowych oraz prawa sportowego.

                           Kuc Oktawian

                           Kuca Grzegorz

                           Kucharczyk Małgorzata

                           Kucharewicz Iwona

                           Kucharski Bartosz
                           Bartosz Kucharski - dr prawa; adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego; adwokat; specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym, zwłaszcza w problematyce ubezpieczeń gospodarczych; autor monografii Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia, Warszawa 2010, nagrodzonej I nagrodą w konkursie TEMIDA, oraz podręcznika Polish commercial law in a Nutshell, Łódź 2015.

                           Kucharski Dominik

                           Kucharski Krzysztof

                           Kucharski Przemysław

                           Kuchmacz Jerzy
                           Jerzy Kuchmacz - pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz szkolenia z zakresu rachunkowości podatkowej, finansowej i zarządczej.

                           Kucia-Guściora Beata

                           Kuciński Jerzy
                           Jerzy Kuciński - profesor doktor habilitowany nauk politycznych; profesor zwyczajny w Katedrze Prawa Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie, prorektor ds. dydaktycznych i studenckich tej uczelni; dwukrotny laureat nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za działalność naukową; członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Jest autorem i współautorem ponad 160 prac naukowych publikowanych w kraju i za granicą.

                           Kuciński Kazimierz

                           Kućka Michał
                           Michał Kućka - doktor nauk prawnych; asystent w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego; starszy radca orzecznictwa w Zespole Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków w Biurze Trybunału Konstytucyjnego; autor publikacji poświęconych prawu rzeczowemu i prawu zobowiązań.

                           Kuczkiewicz Mik

                           Kuczur Tomasz
                           Tomasz Kuczur - doktor habilitowany z zakresu nauk społecznych i doktor nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kierownik Zakładu Współczesnych Systemów Politycznych w Instytucie Nauk Politycznych tej Uczelni; członek Rady Narodowego Funduszu Zdrowia (od 2015); autor publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa karnego oraz prawa medycznego.

                           Kuczyńska Hanna
                           Hanna Kuczyńska - doktor habilitowany nauk prawnych; profesor w Instytucie Nauk Prawnych PAN, pracownik Zakładu Prawa Karnego INP PAN; asystent sędziego w Izbie Karnej Sądu Najwyższego; wykładowca w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji; ukończyła aplikację prokuratorską; stypendystka Instytutu Maxa Plancka; autorka trzech monografii z zakresu międzynarodowego postępowania karnego oraz kilkudziesięciu artykułów poświęconych tej dziedzinie i zagadnieniom polskiego prawa procesowego i materialnego.

                           Kuczyński Grzegorz
                           Grzegorz Kuczyński - doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, specjalista w zakresie prawa cywilnego i prasowego. Od dwóch kadencji pełni funkcję sędziego dyscyplinarnego, a wcześniej był zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku.

                           Kuczyński Tadeusz
                           prof. dr hab. Tadeusz Kuczyński - kierownik Zakładu Prawa Pracy na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; autor lub współautor wielu opracowań naukowych z zakresu prawa pracy i prawa stosunków służbowych.

                           Kudela Krystian

                           Kudert Stephan
                           Prof. dr hab. Stephan Kudert - profesor zwyczajny na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (od 1994 r.), visiting profesor w European School of Management and Technology w Berlinie, wykładowca na uniwersytecie w Hamburgu, kierownik naukowy Niemieckiego Instytutu Naukowego Doradców Podatkowych w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, niemiecki doradca podatkowy (od 1990 r.) oraz wykładowca w Federalnej Izbie Doradców Podatkowych. Specjalizuje się w międzynarodowym prawie podatkowym, w tym w optymalizacji inwestycji transgranicznych w obszarze Polska - Niemcy.

                           Kudła Jacek

                           Kudrycka Barbara
                           Barbara Kudrycka - profesor tytularny Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Publicznej (2003). Od marca 1998 r. do sierpnia 2007 r. była rektorem Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku. Od października 2003 r. kieruje Katedrą Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, a od października 2002 r. również Zakładem Nauki Administracji Publicznej w tej katedrze. Od 2007 roku pełni funkcję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

                           Kujawski Grzegorz
                           Grzegorz Kujawski - doktor nauk ekonomicznych specjalizujący się w obszarze kontroli skarbowej; doradca podatkowy, partner w kancelarii KNDP sp. z o.o. (od 2009 r.); w latach 1997-2002 był dyrektorem finansowym i głównym księgowym spółek z kapitałem zagranicznym, wyróżniony przez "Dziennik Gazetę Prawną" w Rankingu Doradców Podatkowych 2012 - zajął I miejsce w zakresie podatków dochodowych; autor krajowych i zagranicznych publikacji z zakresu podatków dochodowych i rynków kapitałowych, a także m.in. kwestii obejścia prawa podatkowego.

                           Kukulski Ziemowit
                           Ziemowit Kukulski - doktor nauk prawnych w zakresie prawa finansowego, adiunkt w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; zastępca kierownika Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych; autor kilkunastu publikacji z zakresu międzynarodowego i polskiego prawa podatkowego.

                           Kukuła Marcin
                           Marcin Kukuła - starszy konsultant w Zespole ds. Podatku od Nieruchomości w Deloitte Doradztwo Podatkowe, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, jego zainteresowania naukowe obejmują w szczególności zagadnienia z zakresu podatku od nieruchomości oraz procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej.

                           Kukuła Zygmunt

                           Kukuryk Krzysztof
                           Krzysztof Kukuryk - doktor nauk prawnych; adwokat; wykładowca w Okręgowych Radach Adwokackich w Lublinie i Warszawie; członek prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie, członek komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego; autor publikacji z zakresu prawa europejskiego, filozofii prawa oraz retoryki i argumentacji prawniczej.

                           Kukuryk Piotr
                           Piotr Kukuryk - pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Prawa Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

                           Kulczycka Luiza

                           Kulczyk Wojciech
                           Wojciech Kulczyk - prawnik; członek zespołu prawa konkurencji kancelarii Wierciński, Kwieciński, Baehr; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; doradza klientom kancelarii w sprawach z zakresu polskiego i unijnego prawa konkurencji; ma bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów kancelarii z branży energetycznej, chemicznej, transportowej, lotniczej, budowlanej, ubezpieczeniowej, spożywczej, farmaceutycznej w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczących nadużywania pozycji dominującej, porozumień ograniczających konkurencję oraz kontroli koncentracji.

                           Kulesza Cezary
                           Cezary Kulesza - profesor doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Katedry Postępowania Karnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; adwokat; w latach 2010-2016 członek Zespołu Doradców Prokuratora Generalnego ds. Ofiar Przestępstw; stypendysta m.in. Fundacji Fulbrighta; autor ponad 150 publikacji z postępowania karnego, prawa karnego skarbowego i wiktymologii.

                           Kulesza Michał
                           Michał Kulesza - profesor Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Zakładu Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji UW; uczestnik obrad Okrągłego Stołu, ekspert OKP, współtwórca reform administracyjnych w III RP; współautor ustawy o samorządzie gminnym z 1990 r. oraz wielu późniejszych projektów, programów i ustaw z zakresu administracji publicznej; doradca rządu (1991-1992), pełnomocnik rządu ds. reformy administracyjnej (1992-1994 i 1997-1999); założyciel tygodnika „Wspólnota” oraz miesięcznika naukowego „Samorząd Terytorialny”; prezes Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej (2001-2004), ekspert Rady Europy, radca prawny; autor ponad 150 publikacji naukowych.

                           Kulicki Jacek
                           Jacek Kulicki - doktor nauk prawnych; wieloletni pracownik administracji skarbowej, obecnie zatrudniony w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, gdzie kieruje zespołem ds. podatków; w latach 2007-2008 pełnił obowiązki dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie; członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego II kadencji; od 2002 r. wpisany na listę doradców podatkowych; w latach 1993-2008 wykładowca prawa podatkowego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; autor i współautor wielu publikacji z zakresu podatków i prawa podatkowego, napisał m.in.: Zasady opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodów (1992), Podatki i prawo podatkowe (1995), Ordynacja podatkowa (1999), Podatek dochodowy od osób fizycznych (wyd. 2. 2002), Procedury kontrolne w sprawach zobowiązań podatkowych (2012), Kontrola skarbowa. Komentarz (wyd. 2. 2013), Administracja danin publicznych w Polsce (2014).

                           Kulig Karol
                           Karol Kulig - doktor nauk prawnych; pracownik jednej z największych polskich kancelarii specjalizujących się w prawie pracy; szkoleniowiec; autor artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

                           Kulik Marek
                           Marek Kulik - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

                           Kulińska-Kępa Zuzanna
                           Zuzanna Kulińska-Kępa - doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Prawa Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; specjalizuje się w międzynarodowym prawie ochrony praw człowieka, w tym zwłaszcza w ochronie praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, oraz w międzynarodowym prawie kosmicznym; autorka artykułów poświęconych tej tematyce; Prezeska Amnesty International Polska (2007-2011 i 2015-2017), członek Międzynarodowej Rady Wykonawczej Amnesty International (2011-2013); współpracuje z kancelariami adwokackimi w zakresie postępowań dotyczących ochrony praw człowieka.

                           Kulus Marek
                           Prof. dr hab. med. Marek Kulus - lekarz, pediatra, prorektor ds. dydaktyczno-wychowawczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; kierownik Kliniki Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego WUM; członek Zespołu Języka Medycznego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN; członek licznych towarzystw naukowych i rad naukowych czasopism; zajmuje się problemami pneumonologii i alergologii dziecięcej, w szczególności epidemiologii, patogenezy, diagnostyki i leczenia astmy u dzieci, jej wczesnego rozpoznania, jak również problematyką związaną z nadreaktywnością oskrzeli, optymalizacją diagnostyki i terapii ostrych oraz przewlekłych chorób układu oddechowego.

                           Kułak Krzysztof
                           Krzysztof Kułak - doktor nauk prawnych, adwokat, naukowo jest związany z Zakładem Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; specjalizuje się w prawie cywilnym; autor publikacji z zakresu prawa handlowego.

                           Kułak Maciej
                           Maciej Kułak - doktorant w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, przez kilka lat prawnik Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.

                           Kumala Krzysztof
                           Krzysztof Kumala - prawnik; zajmuje się zagadnieniami związanymi z obrotem i marketingiem produktów leczniczych, środków spożywczych, wyrobów medycznych oraz kosmetyków. Bierze udział w audytach badających zgodność działań podejmowanych przez firmy farmaceutyczne z przepisami prawa. W zakres jego zainteresowań wchodzą także kwestie dotyczące biologicznych produktów leczniczych i badań klinicznych. Przed rozpoczęciem współpracy z kancelarią zajmował się koordynacją prac sądu dyscyplinarnego dla Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA. Współzałożyciel stowarzyszenia "Pharma Business Club".

                           Kumela-Romańska Magdalena
                           Magdalena Kumela-Romańska - doktor nauk prawnych z wieloletnią praktyką w kancelarii radcy prawnego; autorka publikacji dotyczących praw cudzoziemców.

                           Kumor-Jezierska Elżbieta

                            Kumor-Jezierska Ewelina
                            Ewelina Kumor-Jezierska - doktor nauk prawnych, pracownik w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokat. Specjalizuje się w dziedzinie prawa pracy (w szczególności w zakresie indywidualnego prawa pracy oraz zatrudnienia w służbach mundurowych), prawa autorskiego oraz prawa karnego. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa pracy, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym.

                            Kunda Katarzyna

                             Kundera Jarosław
                             Jarosław Kundera, dr hab., profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Zakładu Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych oraz Ośrodka Badań i Dokumentacji Unii Europejskiej Instytutu Nauk Ekonomicznych. Wykłada ekonomię i ekonomikę Unii Europejskiej oraz tematykę funduszy strukturalnych. W latach 1997-2001 był członkiem Sekcji Ekonomii Komitetu Badań Naukowych. Od 1966 roku aktywnie działa w ramach programu "Jean Monnet". Jest autorem wielu publikacji - książek, raportów i artykułów - na temat integracji krajów UE.

                             Kunert-Diallo Agnieszka
                             Agnieszka Kunert-Diallo - doktor nauk prawnych, wykładowca w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu, ekspert w departamencie prawnym Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. oraz w Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Autorka kilkunastu publikacji z zakresu prawa lotniczego i europejskiego.

                             Kunicki Ireneusz
                             Ireneusz Kunicki - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego; autor wielu publikacji z dziedziny postępowania cywilnego, poświęconych przede wszystkim orzecznictwu w tym zakresie, postępowania egzekucyjnego i międzynarodowego postępowania cywilnego.

                             Kuniewicz Zbigniew
                             Zbigniew Kuniewicz - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, dziekan Wydziału Prawa i Administracji oraz kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Handlowego WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego; autor ponad 100 publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego i handlowego.

                             Kunkiel-Kryńska Aleksandra
                             Aleksandra Kunkiel-Kryńska - doktor nauk prawnych; radca prawny; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego prowadzonego przez Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet w Cambridge; stypendystka na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie; specjalizuje się w prawie europejskim i prawie cywilnym; autorka licznych publikacji m.in. z zakresu prawa konsumenckiego.

                             Kuraś Bartosz

                             Kurczewska Joanna

                             Kurdziel Beata
                             Beata Kurdziel - sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie. W działalności orzeczniczej zajmuje się sprawami cywilnymi, jest wizytatorem w zakresie tych spraw. Jest także wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz wykładowcą w ramach aplikacji adwokackiej. Szczególnie interesuje się zagadnieniami związanymi z własnością i ograniczonymi prawami rzeczowymi.

                             Kurek Łukasz
                             Łukasz Kurek - doktor nauk prawnych w Katedrze Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej UJ, członek Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych.

                             Kurosz Krzysztof
                             dr Krzysztof Kurosz - Katedra Prawa Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki.

                             Kurowska Alicja

                             Kurowski Krzysztof
                             Krzysztof Kurowski - asystent sędziego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy; autor publikacji naukowych z zakresu prawa karnego materialnego oraz postępowania karnego.

                             Kurowski Michał
                             Michał Kurowski - doktor nauk prawnych, prokurator Prokuratury Okręgowej del. do Prokuratury Krajowej, wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki Uniwersytetu Łódzkiego, autor publikacji z zakresu prawa karnego procesowego i materialnego.

                             Kursa Sławomir
                             Sławomir Patrycjusz Kursa - doktor nauk prawnych; wieloletni dydaktyk, adiunkt na Wydziale Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie i na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie; wykładał na Universita degli Studi di Bari; uczestnik konferencji naukowych w Polsce i za granicą; autor wielu publikacji z zakresu prawa rzymskiego, m.in. monografii La diseredazione nel diritto giustinianeo (Cacucci Editore, Bari 2012). Obecnie prowadzi badania w ramach grantu NCN pt. Otwarcie i wykonanie testamentu w prawie justyniańskim.

                             Kuryłowicz Marek
                             Prof. dr hab. Marek Kuryłowicz - profesor prawa rzymskiego na UMCS i KUL, Uniwersytecie Rzeszowskim oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Liczne publikacje Autora dotyczą: rzymskiego prawa rodzinnego i prawa spadkowego (z elementami prawa pogrzebowego), studiów nad rzymskim prawem karnym, badań nad dziejami prawa rzymskiego w Polsce oraz historią europejskiego notariatu. Odnoszą się również do nurtów badawczych związków prawa z obyczajami w antycznym Rzymie oraz tradycji prawa rzymskiego we współczesnej kulturze prawnej, a także problematyki z zakresu innych praw antycznych.

                             Kurzajewski Maciej
                             Maciej Kurzajewski - Zastępca Dyrektora w departamencie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego zajmującym się usługami maklerskimi i infrastrukturą rynku kapitałowego. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe, związane z tematyką funkcjonowania rynku kapitałowego, a w szczególności dotyczące działalności rynków regulowanych i podmiotów świadczących usługi maklerskie. Brał czynny udział w opracowaniu projektów szeregu ustaw i aktów wykonawczych dotyczących rynku finansowego, w tym implementujących system MiFID w polskim systemie prawa. Uczestnik prac Komitetów organów unijnych, Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Komitetu Europejskich Regulatorów Rynków Papierów Wartościowych w zakresie przygotowania przepisów prawa unijnego, a następnie jednolitego stosowania tych regulacji. Członek Komitetu ds. Pośredników Finansowych w Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych - instytucji zrzeszającej organy regulujące i nadzorujące rynki finansowe z różnych krajów świata.

                             Kurzępa Bolesław
                             Bolesław Kurzępa - doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Stalowej Woli oraz na Politechnice Rzeszowskiej, a ponadto wykładowca w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach. Autor publikacji książkowych, komentarzy oraz ponad 250 artykułów, glos i recenzji z zakresu prawa karnego i innych dziedzin prawa. Redaktor naczelny miesięcznika "Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych" i redaktor "Orzecznictwa Sądowego w Sprawach Gospodarczych".

                             Kurzyna-Chmiel Danuta
                             Danuta Kurzyna-Chmiel - doktor nauk prawnych, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego - Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie; autorka wielu prac z zakresu prawa administracyjnego, w tym monografii: Nadzór wojewody nad samorządem terytorialnym (Bielsko-Biała 2003), Podstawy prawne i organizacyjne oświaty. Prawo oświatowe w zarysie (Warszawa 2006, 2009).

                             Kurzynoga Małgorzata
                             Małgorzata Kurzynoga - doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Europejskiego i Zbiorowego Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2015-2018); autorka około 40 publikacji z zakresu prawa pracy.

                             Kuś Artur
                             Artur Kuś - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego; sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie; autor publikacji z zakresu prawa Unii Europejskiej, prawa celnego, konstytucyjnego, administracyjnego i podatkowego.

                             Kusak Martyna
                             Martyna Kusak - doktor nauk prawnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu w Gandawie (Belgia); specjalizuje się w międzynarodowym postępowaniu karnym, realizuje projekty naukowe z tego zakresu, w tym granty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki; adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego UAM w Poznaniu oraz post-doc w Institute for International Research on Criminal Policy (Belgia); uczestniczka wielu krajowych i zagranicznych konferencji i seminariów poświęconych współpracy międzynarodowej w sprawach karnych.

                             Kusio-Szalak Iwona
                             Iwona Kusio-Szalak - radca prawny; od 2001 r. pracownik Ministerstwa Finansów, w tym od 2002 r. Wydziału Ocen Departamentu Koordynacji Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego Ministerstwa Finansów; aktywny członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska; odbyła we Francji staż poświęcony zagadnieniom kontroli finansowej i audytu wewnętrznego.

                             Kuszpit-Bachar Patrycja

                             Kużelewski Dariusz
                             Dariusz Kużelewski - doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; zainteresowania naukowe: sprawiedliwość naprawcza, mediacja między pokrzywdzonym a oskarżonym, konsensualizm w procesie karnym, udział czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości, wiktymologia, prawo policyjne.

                             Kuźma Marcin

                             Kuźmicka-Sulikowska Joanna
                             Joanna Kuźmicka-Sulikowska - doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; radca prawny; zajmuje się problematyką prawa cywilnego oraz klinicznego nauczania prawa; autorka wielu publikacji, w tym m.in. dotyczących prawa spadkowego, rzeczowego, problematyki przedawnienia oraz odpowiedzialności deliktowej.

                             Kuźniacki Błażej
                             Błażej Kuźniacki - doktor nauk prawnych (PhD, University of Oslo); badacz naukowy na Singapore Management University - Tax Academy Centre for Excellence in Taxation; wykładowca w Instituto Brasileiro de Direito Tributário, IBDT, Săo Paulo; współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi; Of Counsel w kancelarii prawnej PATH Augustyniak, Hatylak i Wspólnicy; członek International Fiscal Association - oddział w Polsce i w Norwegii; laureat Stypendium START 2015 Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz IFA President YIN Scientific Award (2016); prelegent na licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach; autor ponad 60 publikacji, w języku polskim i angielskim, z zakresu krajowego (również komparatystyka), międzynarodowego i europejskiego prawa podatkowego.

                             Kuźniak Michał

                             Kuźniar Jerzy
                             Jerzy Kuźniar - sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w st. spoczynku; specjalista prawa ubezpieczeń społecznych.

                             Kwadrans Łukasz

                             Kwapisz Krystyna

                             Kwapisz-Krygel Krystyna
                             Krystyna Kwapisz-Krygel - radca prawny; zajmuje się stałą obsługą prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych; autorka licznych publikacji z zakresu prawa gospodarczego.

                             Kwaśnicka Kamila
                             Kamila Kwaśnicka - doktor nauk prawnych, absolwentka studiów prawniczych i administracyjnych na Uniwersytecie Wrocławskim. Laureatka X edycji ogólnopolskiego konkursu Fundacji im. Nowickiego i Deutsche Bundesstiftung Umwelt na najlepszych absolwentów wyższych uczelni w dziedzinie ochrony środowiska. Od 2008 r. pracownik akademicki w Zentrum für Rechts- und Verwaltungswissenschaften - Brandenburgische Technische Universität Cottbus. Od 2010 r. adiunkt w Zakładzie Polityki Gospodarczej i Prawa na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

                             Kwiatkowska Monika
                             Monika Kwiatkowska - radca prawny, mediator, arbiter sądu polubownego, specjalista z zakresu prawa farmaceutycznego, współautorka publikacji Meritum. Prawo farmaceutyczne (Warszawa 2016), ekspert współpracujący m.in. z Serwisem Prawo i Zdrowie Wolters Kluwer Polska SA.

                             Kwiatkowska-Cylke Marta

                              Kwiatkowski Paweł
                              Paweł Kwiatkowski - adwokat w kancelarii GESSEL. W ramach swojej praktyki w dziale postępowań sądowych i arbitrażowych reprezentuje klientów w kluczowych sprawach o charakterze krajowym i międzynarodowym. Współautor tłumaczeń z zakresu międzynarodowego arbitrażu. Współpracował z Komitetem Arbitrażowym Sądu Arbitrażowego Lewiatan przy przygotowaniu regulaminu postępowania apelacyjnego. Członek Young Arbitration Practitioners in Poland at the Lewiatan Court of Arbitration.

                              Kwiatkowski Stefan

                               Kwiatkowski Stefan M.
                               Stefan M. Kwiatkowski - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk humanistycznych, prorektor ds. nauki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; zastępca przewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN oraz zastępca przewodniczącego Komitetu Rozwoju Edukacji Narodowej PAN, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie; autor ponad 600 artykułów; autor, współautor, redaktor naukowy ponad 80 książek i raportów z badań.

                               Kwiatkowski Zbigniew
                               Zbigniew Kwiatkowski - profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego, kierownik Zakładu Prawa Karnego Procesowego w Międzywydziałowym Instytucie Prawa i Administracji UO. Sędzia Sądu Okręgowego w Opolu. Autor licznych publikacji naukowych, w tym monografii, artykułów problemowych i glos do orzeczeń Sądu Najwyższego. Jego zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół problematyki interdyscyplinarnej. Obejmują one prawo karne materialne i prawo karne procesowe. Specjalizuje się natomiast w procedurze karnej, a zwłaszcza w problematyce prawa dowodowego.

                               Kwieciński Adam
                               Adam Kwieciński - doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Wykonawczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; kierownik Studiów Podyplomowych Prawa Karnego Wykonawczego na Uniwersytecie Wrocławskim; autor kilkudziesięciu publikacji poświęconych zagadnieniom prawa karnego i karnego wykonawczego, w tym monografii Lecznicze środki zabezpieczające w polskim prawie karnym i praktyka ich wykonywania.

                               Kwieciński Tomasz
                               Tomasz Kwieciński - doktor nauk prawnych; radca prawny; starszy wspólnik kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr; ceniony specjalista w zakresie postępowań sądowych i administracyjnych; wielokrotnie reprezentował i nadal zastępuje klientów w postępowaniach przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów; autor bądź współautor wielu publikacji, w tym komentarzy do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, prawa zamówień publicznych oraz ustawy o gospodarce komunalnej; były wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; rekomendowany jako wiodący specjalista w zakresie sporów sądowych i arbitrażowych oraz prawa ubezpieczeń przez międzynarodowe prestiżowe rankingi prawników.

                               Kwietko-Bębnowski Marek
                               Marek Kwietko-Bębnowski - doradca podatkowy prowadzacy własną kancelarię od ponad 25 lat; członek Państwowej Komisji ds. Doradztwa Podatkowego II, III, V i VI kadencji, w latach 2002-2010 członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych, w tym jej wiceprzewodniczący odpowiedzialny za współpracę z parlamentem i Ministerstwem Finansów; autor wielu artykułów o tematyce podatkowej, współautor komentarza do ustawy o doradztwie podatkowym (2. wydanie, Warszawa 2015).

                               Kycia Jarosław
                               JAROSŁAW KYCIA - pełnomocnik zarządu ds. prawnych w Scanmed S.A. w Krakowie.