Caban Łukasz
Łukasz Caban - adwokat specjalizujący się m.in. w obsłudze sporów i postępowań sądowych z zakresu prawa medycznego, a także w doradztwie prawnym z zakresu przepisów dotyczących świadczenia usług medycznych oraz w zakresie danych osobowych i danych medycznych.

Caekelbergh Aime F.

Cain Jim
Dr Jim Cain jest autorem wielu publikacji na temat budowania zespołu i społeczności, takich jak Teamwork & teamplay, The revised and expanded book of raccoon circles, Teambuilding puzzles, a teachable moment, Essential staff training activities, Find something to do, It's all in the cards. W przeszłości był dyrektorem wykonawczym stowarzyszenia ACCT (Association for Challenge Course Technology), starszym konsultantem ds. korporacyjnego budowania zespołu na uniwersytecie Cornell, a także założycielem, dyrektorem i kreatywną siłą napędową swojej firmy szkoleniowej Teamwork & Teamplay. Jim Cain często świadczy usługi jako specjalista ds. rozwoju pracowników w zakresie budowania jedności, wspólnoty i więzi, przywództwa, kultury przedsiębiorstwa, zaangażowania i pracy zespołowej. Dotychczas miał okazję podzielić się swoją wiedzą z indywidualnymi słuchaczami i organizacjami w 47 stanach i 23 krajach.

Caleińska-Grzegorczyk Katarzyna

Całka Edyta
Edyta Całka - doktor nauk prawnych, adunkt w Katedrze Prawa Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Cameron Kim S.
Kim S. Cameron jest wykładowcą teorii organizacji i zarządzania w Ross School of Business na Uniwersytecie Michigan oraz profesorem w School of Education na Uniwersytecie Michigan. Był dziekanem i wykładowcą zarządzania w Weatherhead School of Management na Uniwersytecie Case Western Reserve, prodziekanem i wykładowcą w Marriott School of Management na Uniwersytecie Brighama Younga, kierownikiem katedry i kilku programów szkoleniowych dla kadry kierowniczej na Uniwersytecie Michigan. Pracował również na wydziałach Uniwersytetu Wisconsin-Madison i Ricks College. Zorganizował Dział Studiów nad Organizacją w National Center for Higher Education Management Systems w Boulder w Kolorado, którym następnie kierował.
Wyniki swoich badań nad etosem organizacji, downsizingiem, efektywnością, kulturą i doskonaleniem umiejętności przywódczych opublikował w ponad 120 artykułach i 14 książkach. Wśród najnowszych publikacji książkowych są Positive Organizational Scholarship (Berrett-Koehler 2003), Leading with Values (Cambrdige University Press 2006), Competing Values Leadership (Elgar 2006), Making the Impossible Possible (Berrett-Koehler 2006), The Virtuous Organization (World Scientific 2008), Positive Leadership (Berrett-Koehler 2008), Developing Management Skills (VII wydanie, Pretince Hall 2010) i Organizational Effectiveness (Elgar 2010). Obecnie zajmuje się korzystnymi tendencjami w organizacjach, prowadzącymi do spektakularnych osiągnięć. Szczególnie skupia się nad badaniami etosu organizacji i jego związku z wynikami działalności.
Cameron uzyskał licencjat i stopień magistra nauk ścisłych na Uniwersytecie Brighama Younga, a stopień magistra nauk humanistycznych i tytuł doktora na Uniwersytecie Yale. Pracował w Krajowej Radzie ds. Badań, był prezesem Bay Assett Funding Corporation i stypendystą programu Fulbrighta. W roku 2000 ukończył Leadership Cleveland Class, jest laureatem nagrody dla wybitnych wychowawców przyznawanej przez Organizational Behavior Teaching Society. Obecnie jest konsultantem w wielu firmach, organizacjach rządowych i oświatowych w Ameryce Północnej i Południowej, Azji, Europie i Afryce.
Jest żonaty z Melindą z domu Cummings i ma siedmioro dzieci.


Capiga Mirosława
Dr hab. Mirosława Capiga - profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, jest pracownikiem Katedry Bankowości i Rynków Finansowych i autorką wielu publikacji z zakresu bankowości, zarządzania ryzykiem bankowym, zarządzania bankiem, działalności kredytowej, bezpieczeństwa finansowego.

Cebrowska Teresa
Teresa Cebrowska - doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Rachunkowości Finansowej i Kontroli Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, biegły rewident badający rocznie kilka sprawozdań finansowych spółek, członek rad nadzorczych spółek, członek Komitetu Standardów Rachunkowości powołanego przez Ministra Finansów, członek Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów, członek Komisji Programowej Czasopisma "Rachunkowość"; autorka publikacji z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości i analizy finansowej.

Cegiełko Paweł
Paweł Cegiełko - radca prawny; doktorant w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; specjalista z zakresu prawa pracy i prawa medycznego; swoje zainteresowania naukowe skupia przede wszystkim na niepracowniczych stosunkach zatrudnienia oraz odrębnych od kodeksowego prawa pracy regulacjach normatywnych określonych zawodów i grup zawodów (przykładowo: pracownicy podmiotów leczniczych, personel lotniczy, nauczyciele akademiccy, pracownicy instytutów badawczych, sędziowie).

Ceglarska-Piłat Katarzyna
Katarzyna Ceglarska-Piłat - doktor nauk prawnych; sędzia; naczelnik Wydziału ds. Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Cejmer Mirosław
MIROSŁAW CEJMER - doktor (WPiA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), absolwent WPiA Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Nauk o Państwie i Prawie Reńskiego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn, badania naukowe w Niemczech łączy od kilku lat z pracą w międzynarodowych kancelariach prawniczych w Berlinie, a obecnie we Frankfurcie nad Menem.

Celińska-Grzegorczyk Katarzyna

Cempura Aleksandra
Aleksandra Cempura - adwokat; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Wydziału Administracji, Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Orleanie we Francji; autorka publikacji dla prawników praktyków oraz dla aplikantów. Prowadzi kancelarię adwokacką. Jest mediatorem przy Centrum Mediacyjnym Naczelnej Rady Adwokackiej, a także mediatorem wpisanym na listę biegłych Sądu Okręgowego w Krakowie w sprawach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych.

Chałubińska-Jentkiewicz Katarzyna
dr hab. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, prof. ASzWoj - Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny; Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Chandler Genevieve E.

Chańska Weronika
Weronika Chańska - doktor nauk humanistycznych; adiunkt w Zakładzie Filozofii i Bioetyki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego; absolwentka studiów z zakresu filozofii na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka; od 2011 r. członkini Komitetu Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk; laureatka licznych krajowych i zagranicznych stypendiów naukowych; autorka wielu prac z zakresu bioetyki, w tym książki Nieszczęsny dar życia. Filozofia i etyka jakości życia w medycynie współczesnej (Wrocław 2009); współredaktorka tomu Bioetyka w zawodzie lekarza (Warszawa 2010).

Chazan Ryszarda

Chełchowski Andrzej
dr Andrzej Chełchowski - doktor nauk prawnych, radca prawny

Cherka Maksymilian
Maksymilian Cherka - adwokat; doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; od 2004 r. współpracownik (of counsel) Krajowej Rady Notarialnej oraz doradca izb samorządu notarialnego; w latach 2007-2009 członek Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów; autor kilkudziesięciu ekspertyz i opinii prawnych dla organów władzy i administracji publicznej oraz licznych publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego; wspólnik w kancelarii prawnej, odpowiedzialny za prawną obsługę dużych projektów deweloperskich; specjalizuje się w problematyce planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska oraz procedury administracyjnej.

Chlebowicz Piotr
Piotr Chlebowicz - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; w latach 2003-2006 odbył aplikację prokuratorską zakończoną egzaminem prokuratorskim; członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego i Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii; autor i współautor publikacji z zakresu prawa karnego, kryminologii i kryminalistyki.

Chluska Jolanta
Jolanta Chluska - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry Finansów, Bankowości i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej; biegły rewident badający sprawozdania finansowe m.in. podmiotów leczniczych, wykładowca na kursach rachunkowości dla kandydatów na głównych księgowych i głównych księgowych, kandydatów na biegłych rewidentów i biegłych rewidentów; autorka licznych publikacji naukowych na temat rachunkowości podmiotów leczniczych, w tym monografii habilitacyjnej Model rachunku kosztów standardowych świadczeń zdrowotnych szpitala, 2008.

Chłopecki Aleksander
Aleksander Chłopecki - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych; profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Prezes Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego; współpracuje z uznaną kancelarią prawną; członek rad nadzorczych spółek publicznych; pełnił m.in. funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz członka Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.; autor i współautor wielu książek i kilkudziesięciu artykułów poświęconych prawu papierów wartościowych, prawu handlowemu i cywilnemu, jest również współautorem części regulacji prawnych obowiązujących w przeszłości i obecnie na polskim rynku kapitałowym; członek European Securities and Markets Authority Stakeholder Group do 2014 r.

Chmaj Marek
Marek Chmaj - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Publicznego i Praw Człowieka na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie; specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego i administracyjnego; stały ekspert komisji sejmowych i senackich; praktykujący radca prawny, aktywnie działający pro bono; członek Rady Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości; arbiter w Sądzie Polubownym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz w Sądzie Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan; autor, współautor i redaktor naukowy ponad 30 publikacji książkowych z zakresu partii politycznych, systemów wyborczych i systemu politycznego Rzeczypospolitej Polskiej.

Chmaj Marek Jacek

  Chmielarz-Grochal Anna

  Chmielecki Michał
  Michał Chmielecki - doktor, ekspert w dziedzinie negocjacji międzynarodowych, wykładowca amerykańskiej uczelni Clark University. Ma przeszło 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla średniej i wyższej kadry menedżerskiej. Prowadził szkolenia m.in. dla PGNiG, Centrum Badań Kosmicznych, Tauronu. Pełni funkcję Associate Editor w czasopiśmie "Journal of Intercultural Management". Współpracuje z Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych.

  Chmielewska Emilia
  Emilia Chmielewska - adwokat, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim (2011 r.), obecnie doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się prawem autorskim, prawem własności przemysłowej, prawem cywilnym i prawem farmaceutycznym. Ponadto posiada tytuł licencjata z zakresu kulturoznawstwa (porównawcze studia cywilizacji).

  Chmielewska-Cholewa Magdalena
  Magdalena Chmielewska-Cholewa - doradca podatkowy, menedżer w Zespole Podatków Pośrednich w Dziale Doradztwa Podatkowego EY.

  Chmielewski Piotr

  Chmielnicki Paweł
  Paweł Chmielnicki - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, kierownik Katedry Teorii Prawa WSIZ; redaktor naczelny ogólnopolskiego miesięcznika "Przegląd Prawa Publicznego"; Prezes Zarządu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa; członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej; autor ponad 160 publikacji z zakresu wiedzy o materialnych źródłach prawa, prawa administracyjnego i ekonomii instytucjonalnej.

  Choduń Agnieszka
  Agnieszka Choduń - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Tworzenia i Wykładni Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego; członek Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, sekretarz Zespołu Języka Prawnego RJP PAN; członek Zarządu Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofi i Prawa i Filozofi i Społecznej (IVR); autorka i współautorka kilkudziesięciu artykułów z zakresu teorii prawa i języka prawnego.

  Chojna-Duch Elżbieta

  Chojna-Duch Elżbieta Irena

   Chojnacka Aleksandra

   Chojnacki Jacek
   Jacek Chojnacki - radca prawny, specjalista w zakresie prawa medycznego; od ponad 10 lat współpracuje z instytucjami zajmującymi się ochroną zdrowia, w tym z Ministerstwem Zdrowia, Głównym Inspektoratem Sanitarnym, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie; przewodniczący Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie.

   Chojniak Łukasz
   Łukasz Chojniak - doktor nauk prawnych; adiunkt w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej) Uniwersytetu Warszawskiego; adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie i rzecznik dyscyplinarny Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w latach 2013-2016; autor i współautor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania karnego, m.in. raportu dotyczącego przyczyn niesłusznych skazań w Polsce.

   Chojnicka Krystyna
   Krystyna Chojnicka

   Chomiczewski Witold

   Chorązka Jadwiga

   Chorąży Krzysztof
   KRZYSZTOF CHORĄŻY - pracownik naukowy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

   Choromańska Zoja

   Chowaniec Jakub

   Chrabąszcz Robert

   Chrapoński Dariusz
   Dariusz Chrapoński - doktor nauk prawnych; sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach orzekający w sprawach gospodarczych; wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie; autor publikacji z zakresu prawa cywilnego i prawa upadłościowego.

   Chromicka Dorota
   Dorota Chromicka - asystent w Katedrze Prawa Informatycznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, asystent sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa nowych technologii, informatyzacji postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.

   Chróścicki Andrzej
   Andrzej Chróścicki - prawnik, doradca Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych oraz Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka. Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Zarządzania Projektami Finansowymi, pełni funkcję Prezesa Zarządu Law, Insurance & Finance Sp. z o.o. Jest ekspertem Rady Rozwoju Rynku Kapitałowego w dziedzinie prawa gospodarczego, ubezpieczeniowego i finansowego. Prowadzi szkolenia i wykłady w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Gdańskiej Akademii Bankowej, Europejskiej Akademii Planowania Finansowego, Centrum Analizy Wartości, Instytucie Finansów Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Autor licznych publikacji prawniczych oraz artykułów w czasopismach specjalistycznych.

   Chróścicki Piotr

   Chróścielewski Wojciech
   Wojciech Chróścielewski - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Polskiego Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Łódzkiego, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku; autor i współautor ponad 150 opracowań naukowych (monografii, podręczników, komentarzy, artykułów, studiów i glos) z zakresu prawa i postępowania administracyjnego.

   Chrzanowski Wojciech

   Chuderski Jerzy
   prawnik, doradca podatkowy, długoletni pracownik administracji celnej. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną, pecjalizuje się w postępowaniach celnych, postępowaniach podatkowych związanych z importem towarów oraz w ostępowaniach akcyzowych. Autor ponad stu publikacji z zakresu prawa celnego.

   Chuderski Krzysztof
   politolog, prowadzi własną agencję celną, zajmuje się praktycznym zastosowaniem przepisów prawa celnego. W obszarze jego zainteresowań leży historia i charakterystyka prawa celnego oraz teoria stosowania procedur celnych.

   Chwalba Jakub

   Chybalski Piotr

   Ciapała Jerzy

   Cichoń Paweł

   Cichy Mateusz

   Ciechan-Kujawa Marlena
   MARLENA CIECHAN-KUJAWA - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt Katedry Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z rachunkowością zarządczą, zarządzaniem jakością oraz analizą efektywności działalności przedsiębiorstw. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji dotyczących tych zagadnień. Od 1996 roku współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami w kraju i za granicą w charakterze konsultanta i audytora systemów zarządzania jakością.

   Ciecierski Michał
   Michał Ciecierski - radca prawny, wspólnik w kancelarii prawnej "Kubik, Sawczuk-Paluch, Stańdo, Wyszatkiewicz i Partnerzy. Kancelaria Radców Prawnych Jurysta" z siedzibą w Opolu; członek Stowarzyszenia Prawa Finansowego "Aureus" przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, prowadzi zajęcia na WPiA Uniwersytetu Opolskiego i w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu; były pracownik Izby Skarbowej w Opolu i były pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu; autor wielu publikacji, głównie z zakresu prawa podatkowego.

   Ciećwierz Jan

   Ciemiński Marcin
   Marcin Ciemiński - doktor nauk prawnych; adwokat; autor publikacji z zakresu prawa cywilnego oraz procedury cywilnej, ma bogate doświadczenie w postępowaniach sądowych dotyczących między innymi odpowiedzialności odszkodowawczej oraz szkód na osobie.

   Ciepiela Iwona
   dr nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, autorka prac naukowych z zakresu prawa bankowego.

   Ciepła Helena
   Helena Ciepła - doktor nauk prawnych; sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku; wykładowca w Uczelni Łazarskiego w Warszawie; autorka wielu prac z zakresu prawa cywilnego i postępowania cywilnego, prawa rodzinnego oraz z zakresu problematyki wieczystoksięgowej.

   Ciesielska Dorota
   Dorota Ciesielska - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej, sekretarz naukowy i wykładowca na Podyplomowych Studiach Zarządzania Wartością Firmy, partner w firmie analityczno-konsultingowej SEENDICO Doradcy. Prowadzi projekty badawcze dotyczące: offshoringu usług, bezpośrednich inwestycji zagranicznych, innowacji, kapitału intelektualnego oraz budowania wartości przez przedsiębiorstwa. Dorobek naukowy autorki obejmuje szereg badań i publikacji naukowych oraz publicystycznych m.in. w Kwartalniku Nauk o Przedsiębiorstwie, CEO, Forbes. Prowadzi zajęcia dotyczące outsourcingu, offshoringu oraz zarządzania usługami w globalnej gospodarce.

   Ciesielski Mateusz

   Cieślak Iwona

   Cieślak Magdalena
   Magdalena Cieślak - aplikantka radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

   Cieślak Rafał
   Rafał Cieślak - doktor nauk prawnych; radca prawny; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego; adiunkt w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW; autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu PPP i funduszy unijnych; posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej projektów współfinansowanych ze środków europejskich oraz PPP i koncesji, w tym pierwszych realizowanych przedsięwzięć PPP w Polsce.

   Cieślak Sławomir
   dr hab. Sławomir Cieślak - profesor nadzwyczajny w Katedrze Postępowania Cywilnego I Uniwersytetu Łódzkiego; profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego; kierownik Zakładu Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; redaktor naczelny czasopisma naukowego "Przegląd Prawa Egzekucyjnego"; członek zespołów problemowych Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości; członek zarządu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych z siedzibą w Krakowie; adwokat; autor licznych publikacji naukowych z zakresu prawa procesowego cywilnego.

   Cieślak Wojciech
   Dr hab. Wojciech Cieślak, profesor UG - kierownik Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminologii Uniwersytetu Gdańskiego; autor kilkudziesięciu prac naukowych (monografi e, artykuły, glosy) z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, m.in.: Wymuszenie rozbójnicze (2000) oraz Nawiązka w polskim prawie karnym (2006). Pracę na uczelni łączy z wykonywaniem zawodu adwokata.

   Cieślak Zbigniew
   Zbigniew Cieślak - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; kierownik Katedry Nauki Administracji i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, sędzia Państwowej Komisji Wyborczej, członek Rady Służby Publicznej, członek Rady Krajowej Szkoły Administracji Publicznej; twórca i opiekun naukowy Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Jego zainteresowania i przedmiot badań to: nauka administracji (ze szczególnym uwzględnieniem aspektów aksjologicznych administracji publicznej), teoria prawa administracyjnego, prawo administracyjne ustrojowe, postępowanie administracyjne, prawo urzędnicze i prawo ochrony środowiska.

   Cieslewicz Nicholas
   Nicholas Cieslewicz - asystent w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, adwokat

   Cieślik Artur

   Cieślik Jerzy
   Dr hab. Jerzy Cieślik - profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; ekspert w dziedzinie ambitnych form przedsiębiorczości (przedsiębiorczości technologicznej, międzynarodowej, w przemysłach kreatywnych); koordynator ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej (SEIPA); autor wielu publikacji, w tym m.in. podręcznika pt. Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes (Warszawa 2006).

   Cieślik Ziemowit
   Ziemowit Cieślik - doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; naczelnik Wydziału Analiz Prawa Europejskiego i Międzynarodowego w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu; autor publikacji z dziedziny prawa administracyjnego i prawa Unii Europejskiej.

   Cieśliński Marcin Mikołaj

   Cioch Henryk
   Prof. zw. dr hab. Henryk Cioch - adwokat, wykładowca na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Kierownik Zakładu Prawa Spółdzielczego i Organizacji Spółdzielczości (UMCS) oraz Kierownik I Katedry Prawa Cywilnego (KUL). Jest Przewodniczącym Rady Naukowej Spółdzielczego Instytutu Naukowego.
   Zajmuje się problematyką prawa cywilnego, prawa spółdzielczego, prawa fundacyjnego i stowarzyszeniowego. Brał udział w przygotowywaniu kilku projektów ustaw spółdzielczych. Jest autorem licznych publikacji naukowych, ekspertyz i opinii prawnych dla różnych instytucji.


   Cioch Paweł
   Paweł Cioch - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego KUL; radca prawny prowadzący własną kancelarię; autor publikacji z zakresu prawa i postępowania cywilnego.

   Cisowska-Sakrajda Ewa

    Ciszewski Jan
    Jan Ciszewski - dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego w Ministerstwie Sprawiedliwości, autor wielu publikacji z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego.

    Ciszewski Jerzy
    Jerzy Ciszewski - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Gdańskiego; kierownik Katedry Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji UG; długoletni praktyk: był sędzią, wykonywał zawód radcy prawnego i adwokata, a obecnie jest notariuszem; specjalizuje się w prawie spółek; autor wielu artykułów i monografii prawniczych.

    Citkowska-Kimla Anna
    Prof. dr hab. Anna Citkowska-Kimla

    Collins Jim

    Constant Benjamin

    Cooper Birk
    Birk Cooper zdobył tytuł licencjata w dziedzinie nauk konsumenckich nadany przez Uniwersytet Wisconsin w Madison. Jako menedżer projektu w Brandgarten pracował z takimi grupami jak Plastic Ingenuity, Conney Safety, Wisconsin Historical Society, Anchor Wall Systems oraz Wisconsin Entrepreneur's Network.

    Cooper Scott
    Scott Cooper jest prezesem Marketing Engine Group, firmy zajmującej się planowaniem marketingowym. Może pochwalić się bogatym doświadczeniem - jego działalność w zakresie planowania marketingowego obejmowała współpracę z korporacjami i agencjami oraz koncentrowała się na nauczaniu i pisaniu książek. Był starszym wiceprezesem działu marketingu i brandingu korporacyjnego w Brown Shoe Corporation, wartym 2,7 miliarda dolarów liderem w branży marek obuwia sprzedawanego hurtowo i detalicznie, a także starszym wiceprezesem w dziale marketingu w Famous Footwear, rodzinnym przedsiębiorstwie prowadzącym detaliczną sprzedaż obuwia w ponad tysiącu punktów sprzedaży. Wcześniej Cooper był prezesem Hiebing Group, firmy zajmującej się marketingiem marek, której klientami były: American Automobile Association, Mercury Marine, Coors Beer i Culligan. Scott Cooper napisał trzy inne bestsellery na temat planowania marketingowego, które opublikowane zostały przez wydawnictwo McGraw Hill. Wykładał w U niversity of Wisconsin Business School i prowadził warsztaty szkoleniowe dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Posiada tytuł licencjata w dziedzinie ekonomii, który uzyskał w U niwersytecie Wisconsin. Ukończył również studia MBA w U niwersytecie Miami w Oxford w stanie Ohio. Z autorem skontaktować się można poprzez witrynę internetową www.marketingenginegroup.com.

    Cora Stanisław

    Corso Michael J.
    Dr Michael J. Corso - dyrektor do spraw nauczania w Quaglia Institute for Student Aspirations gdzie łączy działalność naukową, badając opinie uczniów na temat szkolnictwa, z praktyczną pracą z uczniami, nauczycielami i zarządami szkół; od ponad dwudziestu pięciu lat pracuje jako pedagog, posiada doświadczenie zdobyte na każdym poziomie szkolnym, od nauczania początkowego po szkolnictwo wyższe.

    Cudak Arkadiusz

    Cudowski Bogusław
    Dr hab. Bogusław Cudowski - profesor nadzwyczajny Uniwersytetu w Białymstoku, Katedra Prawa Pracy, kierownik Zakładu Zbiorowych Stosunków Pracy, radca prawny. Autor ponad 80 publikacji, przede wszystkim z zakresu prawa pracy. Główne zainteresowania naukowe to zbiorowe prawo pracy, obowiązki i uprawnienia pracownicze w warunkach społecznej gospodarki rynkowej oraz prawo urzędnicze.

    Culepa Michał

    Cummins Ann
    Ann Cummins - jest konsultantką w dziedzinie zarządzania, specjalizuje się w zarządzaniu wynagrodzeniami i efektywnością pracy.

    Cwynar Wiktor

    Cybula Piotr
    Dr Piotr Cybula - radca prawny, adiunkt w Zakładzie Prawa na Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie oraz w Katedrze Turystyki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; członek International Forum of Travel and Tourism Advocates; zainteresowania naukowe i zawodowe: prawo cywilne, prawo turystyczne, prawo ubezpieczeniowe oraz prawo konsumenckie.

    Cybulko Anna

     Cybulska Agnieszka

      Cybulska Renata

      Cyman Damian
      Damian Cyman - doktor nauk prawnych; radca prawny; adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w Katedrze Prawa Finansowego; autor wielu publikacji z zakresu prawa finansowego; w swoich badaniach koncentruje się na zagadnieniach rynku finansowego, w szczególności usług płatniczych i ochrony konsumenta.

      Cyrul Wojciech
      Dr Wojciech Cyrul - adiunkt w Katedrze Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował prawo i teorię prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, Catholic University of Washington DC i European Academy of Legal Theory w Brukseli. Obecnie jest członkiem zarządu The European Association for Teaching Legal Theory, profesorem European Academy of Legal Theory, członkiem Center for Legislation, Regulation and Legisprudence (C.R.L.R.) w Brukseli oraz polskiej sekcji IVR. Pracował na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Katholieke Universiteit Brussel. Obecnie prowadzi wykłady z teorii państwa i legislacji na University of Vienna oraz wykłada wpływ IT na interpretację prawniczą na Stockholm University. Jest autorem licznych publikacji z zakresu teorii i filozofii prawa, w tym omawiających wpływ ICT i IT na prawo oraz praktykę jego tworzenia i stosowania.

      Czachórski Witold

      Czaja Adam

      Czajka-Marchlewicz Bogna
      Bogna Czajka-Marchlewicz, radca prawny specjalizujący się w prawie administracyjnym, w szczególności prawie budowlanym oraz prawie ochrony środowiska. Autorka licznych publikacji i szkoleń z zakresu procedury administracyjnej oraz zagadnień związanych z realizacją inwestycji budowlanych skierowanych do instytucji publicznych, pracowników administracji publicznej oraz podmiotów prywatnych.

      Czajkowska Agnieszka
      Agnieszka Czajkowska - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; radca prawny; były wieloletni dyrektor Biura Prawnego PZU SA/PZU Życie SA, obecnie dyrektor ds. postępowań sądowych i pozasądowych w Biurze Prawnym PZU SA/PZU Życie SA; członek Komisji Prawno-Legislacyjnej PIU.

      Czajkowska Alicja
      Alicja Czajkowska - radca prawny w Urzędzie Stanu Cywilnego m.st. Warszawy; były wykładowca na studiach podyplomowych dla kierowników i pracowników urzędów stanu cywilnego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II; autorka wielu publikacji i komentarzy z dziedziny rejestracji stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

      Czajkowska-Dąbrowska Monika

      Czajor Przemysław
      Przemysław Czajor - adiunkt w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego; doświadczony trener, konsultant, współautor projektów wdrożeniowych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, rachunkowości zarządczej, budżetowania i controllingu dla polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw. Od ponad 10 lat bierze udział w projektach wdrożeniowych z zakresu opracowania i wdrażania polityki rachunkowości (w tym dla jednostek stosujących MSSF), zakładowych planów kont oraz systemów controllingu i rachunkowości zarządczej; autor i współautor wielu książek, artykułów i analiz z zakresu sprawozdawczości finansowej dla praktyków.

      Czakon Wojciech
      Wojciech Czakon jest profesorem nauk ekonomicznych, kierownikiem Katedry Teorii Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz Katedry Zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, wydział w Chorzowie. Specjalizuje się w problematyce zarządzania strategicznego, zarządzania efektywnością operacyjną i strategiczną przedsiębiorstwa, a także dotyczącej systemów informacji i podejmowania decyzji finansowych. Jest autorem ponad 140 prac naukowych w językach polskim i angielskim, w tym trzech monografii. Prowadził wykłady na uczelniach w Polsce, Belgii i we Francji. Kierował projektami badawczymi finansowanymi ze środków Unii Europejskiej w 7 Programie Ramowym oraz w Horyzoncie 2020, a także finansowanymi ze środków Narodowego Centrum Nauki. Jest redaktorem naczelnym "Journal of Economics and Mangement", a także członkiem redakcji "Journal of Family Business Strategy", "European Management Review", "International Journal of Business Environment" oraz ekspertem miesięcznika "Controlling i Rachunkowość Zarządcza". Uczestniczy w pracach międzynarodowych i krajowych stowarzyszeń akademickich: Europejskiej Akademii Zarządzania (EURAM) - jako jej wiceprezydent i współprzewodniczący programu doktorskiego, Europejskiego Instytutu Zaawansowanych Studiów Zarządzania (EIASM), a także Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk.

      Czaplicki Kamil

      Czaplicki Kazimierz W.
      Kazimierz W. Czaplicki - kierownik Krajowego Biura Wyborczego, sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej; uczestnik prac legislacyjnych nad wszystkimi ustawami wyborczymi i referendalnymi; autor projektu samorządowej ordynacji wyborczej (styczeń 1998).

      Czapliński Władysław
      WŁADYSŁAW CZAPLIŃSKI - prof. dr hab. dyrektor Instytutu Nauk Prawnych PAN i profesor w Centrum Europejskim UW; autor wielu monografii i artykułów w zakresie prawa międzynarodowego publicznego i prawa Unii Europejskiej.

      Czapnik Marcin
      Marcin Czapnik - działa w Sekcji Prawa Konstytucyjnego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ

      Czapska Janina
      Janina Czapska - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Katedry Socjologii Prawa UJ; w latach 2010-2014 kierownik Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów przy Wydziale Prawa i Administracji UJ. W pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim problemami z pogranicza psychologii społecznej i nauk prawnych; w publikacjach z ostatnich lat koncentruje uwagę na społecznych aspektach procesów stosowania i przestrzegania prawa, w tym zwłaszcza na zapewnianiu bezpieczeństwa w państwie, penalnym populizmie oraz mediacji.

      Czapski Michał

       Czarkowska Lidia D.

       Czarkowska Małgorzata

       Czarnecka Agnieszka

       Czarnecki Paweł
       Dr Paweł Czarnecki - adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego UJ, w latach 2010-2015 asystent w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości, opiekun naukowy Koła Postępowania Karnego TBSP UJ; od 2005 r. kurator społeczny przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ (2006 r.), natomiast w 2012 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych po przedstawieniu rozprawy doktorskiej "Postępowanie dyscyplinarne wobec osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego" (promotor prof. dr hab. Piotr Hofmański). Czynny propagator honorowego krwiodawstwa, miłośnik dydaktyki i dyskursu naukowego - entuzjasta akademickich wyzwań nie tylko na karnoprocesowej niwie.

       Czarnecki Paweł
       Paweł Czarnecki - doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; autor publikacji z zakresu prawa pracy.

       Czarniak Paweł

       Czarnik Zbigniew
       Zbigniew Czarnik - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Przemyślu, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

       Czarnik Zbigniew

        Czarnowski Aleksander P.

         Czarny-Drożdżejko Elżbieta
         Elżbieta Czarny-Drożdżejko - doktor nauk prawnych, wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Zajmuje się problematyką prawa prasowego (także w zakresie radiofonii i telewizji), karną ochroną własności intelektualnej, prawem do informacji publicznej, ochroną danych osobowych oraz karnymi zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem mediów. Jest autorką licznych artykułów naukowych w czasopismach prawniczych oraz pracach zbiorowych.

         Czebotar Łukasz
         Łukasz Czebotar - doktorant w Katedrze Prawa Karnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

         Czech Bronisław

         Czech Ewa

         Czech Konrad
         Konrad Czech - doktor nauk prawnych; ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (summa cum laude); absolwent studiów LL.M. na New York University School of Law i National University of Singapore; studiował również na University of Florida Levin College of Law i University of Sheffield; odbył staż w niemieckim butiku arbitrażowym z listy GAR 100 / Legal 500.

         Czech Tomasz
         Tomasz Czech - doktor nauk prawnych; radca prawny; autor cenionych komentarzy m.in. do ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy deweloperskiej, ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, a także wielu innych publikacji z dziedziny prawa cywilnego i bankowego.

         Czechowski Marcin

         Czechowski Paweł
         Paweł Czechowski - prof. dr hab., prof. zw. w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Prawa Rolnego.

         Czekierda Piotr
         Piotr Czekierda - jeden z prekursorów metody tutoringu w Polsce. Był inicjatorem i współautorem pierwszych programów tutorskich we Wrocławiu oraz innych miastach w Polsce. Promuje także kulturę mentoringu oraz dobrego przywództwa. Prezes Collegium Wratislaviense, wiodącego ośrodka edukacji spersonalizowanej, który prowadzi Szkołę Tutorów (ponad 600 certyfikowanych tutorów w całej Polsce). Certyfikowany trener biznesu (Pracownia Psychologiczna Elżbiety Sołtys / Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości). Z wykształcenia jest politologiem, studiował także filozofię na Uniwersytecie Wrocławskim i biznes na IESE Business School w Barcelonie. W 2003 r. jako pracownik Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa został laureatem Nagrody Głównej Pro Publico Bono dla Najlepszej Lokalnej Inicjatywy Edukacyjnej. W latach 2006-2008 był tutorem Programu Liderzy PAFW realizowanego przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów. W 2014 r. jako członek założyciel Stowarzyszenia na rzecz Edukacji i Rodziny "Nurt" otrzymał Nagrodę Prezydenta Wrocławia, m.in. za organizację wrocławskiego Orszaku Trzech Króli. Społecznie pełni funkcję prezesa Fundacji Rodzina i Przedsiębiorczość. Żonaty, tata trójki dzieci.

         Czepek Jakub
         Jakub Czepek - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Praw Człowieka i Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; specjalizuje się w prawie międzynarodowym oraz prawie międzynarodowym praw człowieka. Głównym obszarem jego zainteresowań jest funkcjonowanie i orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; autor licznych publikacji dotyczących zobowiązań pozytywnych państwa, wymuszonych zaginięć, procedury pilotażowej oraz szeroko pojętych praw człowieka, łącznie z praktyką polską w tym zakresie.

         Czepelak Marcin
         Dr Marcin Czepelak - adiunkt w Katedrze Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stypendysta Max - Planck - Gesellschaft oraz Visiting Fellow of the University of Cambridge (Lauterpacht Centre for International Law).

         Czepita Stanisław Jan

         Czernecka Małgorzata
         Małgorzata Czernecka - prezes zarządu Human Power. Psycholog, trener i coach. W latach 2004-2014 specjalizowała się w zwiększaniu efektywności procesów rozwojowych w dużych organizacjach. Tworzyła i promowała innowacyjne rozwiązania oparte na wykorzystaniu nowych form szkoleniowych, łącząc wiedzę z zakresu psychologii poznawczej, uczenia się i pamięci, neurolingwistyki i andragogiki z wiedzą o nowych technologiach. Obserwatorka i uczestniczka zmian, jakie niosą w stylu życia i pracy nowe technologie. Obecnie specjalizuje się w obszarze podnoszenia skuteczności i efektywności pracowników dużych organizacji, work-life balance oraz psycho-immunologii. Założyciel i Partner w firmie doradczo-szkoleniowej HRP, wiceprzewodnicząca Komisji ds. E-learningu działającej przy Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych, współzałożycielka XY Learning Team.

         Czerniak-Swędzioł Justyna
         Justyna Czerniak-Swędzioł - doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego; wykładowca na Podyplomowych Studiach Prawa Pracy organizowanych przez Katedrę Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ; koordynator Sekcji Prawa Pracy w Studenckiej Poradni Prawnej UJ; radca prawny w OIRP w Krakowie; autorka licznych publikacji dotyczących m.in. zakazu konkurencji w stosunkach pracy oraz uprawnień rodzicielskich, obejmujących monografię, artykuły naukowe oraz publikacje dydaktyczne.

         Czerniawski Michał

          Czerniawski Ryszard
          Ryszard Czerniawski - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS, radca prawny; współorganizator polskiego rynku kapitałowego. W latach 1991-1994 był dyrektorem Działu Prawnego GPW i prezesem Sądu Giełdowego; od 1994 r. do 2006 r. wiceprezes Zarządu GPW, przewodniczący Rady Nadzorczej KDPW; w okresie od 2006 r. do 2012 r. doradca w kancelarii Wardyński i Partnerzy, a w latach 2012-2015 Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich. Jest autorem kilkudziesięciu pozycji książkowych z zakresu prawa cywilnego, handlowego i rynku kapitałowego.

          Czerski Piotr
          Piotr Czerski - doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Rejonowego w Lubartowie. Autor (współautor) artykułów i opracowań monograficznych z zakresu prawa podatkowego.

          Czerw Jarosław
          Jarosław Czerw - doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Administracji i Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie; sekretarz gminy i radny rady powiatu (czwartą kadencję); pełnił m.in. funkcje: sekretarza miasta, wicestarosty oraz przewodniczącego rady powiatu. W swojej pracy naukowej specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem administracyjnym, w szczególności prawem samorządu terytorialnego.

          Czerwińska Małgorzata

          Czerwińska-Koral Katarzyna
          dr Katarzyna Czerwińska-Koral - Katedra Prawa Rolnego i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski.

          Czerwiński Jan
          Jan Czerwiński - radca prawny, Tax Manager w Praktyce Podatkowej kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

          Człowiekowska Joanna
          Joanna Człowiekowska - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego; radca prawny; pracownik samorządowy; autorka i współautorka opracowań z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procesowego.

          Czohara Andrzej
          Dr Andrzej Czohara - radca prawny; wieloletni dyrektor departamentu do spraw wyznań religijnych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (do 2006 r.); członek zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego; członek kolegium redakcyjnego "Przeglądu Prawa Wyznaniowego". Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa wyznaniowego i praw człowieka.

          Czop Paweł
          Paweł Czop - doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

          Czub Krzysztof
          Krzysztof Czub - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Rzecznik Patentowy UG; polski i europejski rzecznik patentowy, członek Krajowej Rady Rzeczników Patentowych; autor wielu publikacji z dziedziny prawa: cywilnego, autorskiego i własności przemysłowej.

          Czuba-Wąsowska Magdalena

          Czubakowska Ksenia
          Ksenia Czubakowska - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk ekonomicznych, pracownik Instytutu Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego; były członek Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce; wieloletni organizator i kierownik studiów podyplomowych z rachunkowości; autorka wielu publikacji oraz redaktor naukowy prac zbiorowych z rachunkowości finansowej i zarządczej oraz controllingu, rachunku kosztów, sprawozdawczości finansowej, w szczególności skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz polityki bilansowej.

          Czubała Anna
          Prof. dr hab. Anna Czubała swoje zainteresowania naukowe skupia na problematyce dystrybucji, wartości klientów oraz marketingu usług.

          Czuryk Małgorzata
          Małgorzata Czuryk - doktor nauk prawnych; adiunkt i dyrektor Instytutu Prawa i Administracji na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Oborny Narodowej; stypendystka z zakresu prawa UE w Instytucie Europejskim w Saarbrücken w Niemczech; ukończyła aplikację sądową i zdała egzamin sędziowski.

          Czyszek Justyna
          Justyna Czyszek - magister prawa; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów LL.M. na University of Connecticut School of Law.

          Czyszek Szymon
          Szymon Czyszek - magister prawa; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

          Czyżowicz Wiesław