Gabriel-Węglowski Michał
Michał Gabriel-Węglowski - doktor nauk prawnych, prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku; autor kilkudziesięciu książek i opracowań naukowych z zakresu prawa karnego (zwłaszcza procesowego) oraz funkcjonowania prokuratury, w tym m.in.: komentarza do ustawy o świadku koronnym (2011), dwóch komentarzy do obszernych części regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (2009 i 2013) oraz monografii Przestępstwa przeciwko humanitarnej ochronie zwierząt (2008); współautor opracowania Przestępczość zorganizowana. Fenomen. Współczesne zagrożenia. Zwalczanie. Ujęcie praktyczne (2013).

Gadacz Marek

  Gadomska-Radel Anna.
  Anna Gadomska-Radel - doktor nauk prawnych, studia doktoranckie ukończyła w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; radca prawny; wykładowca w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku, na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku oraz w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku w zakresie szkolenia aplikantów; autorka oraz współautorka opracowań z zakresu postępowania karnego.

  Gądzik Zuzanna
  Zuzanna Gądzik - doktorantka w Katedrze Prawa Karnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

  Gajda Agnieszka
  Agnieszka Gajda - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; zajmuje się przede wszystkim problematyką praw człowieka oraz władzy sądowniczej.

  Gajda-Roszczynialska Katarzyna
  Katarzyna Gajda-Roszczynialska - doktor nauk prawnych; pracownik Zakładu Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie (Wydział I Cywilny); członek założyciel oraz kierownik biura Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół postępowania cywilnego oraz prawa konsumenckiego. Jest autorką i współautorką licznych publikacji z zakresu postępowania cywilnego.

  Gajdzińska-Sudomir Monika

  Gajewska-Kraczkowska Hanna Maria

  Gajewski Dominik
  Dominik J. Gajewski - doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Prawa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; adwokat specjalizujący się w europejskim i międzynarodowym prawie podatkowym; członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministrze Finansów RP; autor 7 monografii oraz 130 artykułów naukowych z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego.

  Gajewski Rafał
  Rafał Gajewski - prawnik, pracownik Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot, prezes Zarządu Instytutu Metropolitalnego, redaktor naczelny czasopisma naukowego "Metropolitan. Przegląd Naukowy".

  Gajewski Sebastian
  Sebastian Gajewski - prawnik, autor publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego, prowadzi zajęcia z prawa administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; doświadczenie zdobywał m.in. jako asystent sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego (Izba Gospodarcza), współpracował także z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych.

  Galewska Ewa
  Ewa Galewska - doktor nauk prawnych; adiunkt w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; radca prawny; autorka wielu publikacji w języku polskim i angielskim dotyczących prawa telekomunikacyjnego, prawa konkurencji oraz prawa nowych technologii.

  Galicki Jan
  Dr hab. Jan Galicki - wybitny ekonomista w dziedzinie zarządzania, dydaktyk. Zajmuje się teorią i praktyką zarządzania zarówno w przedsiębiorstwach, jak i w jednostkach budżetowych. Autor licznych publikacji; działacz Polskiego Towarzystwa Nauk o Zdrowiu, pracuje w Pracowni Finansów i Rachunkowości w Ochronie Zdrowia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

  Gałecki Piotr
  Piotr Gałecki - profesor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii, specjalista psychiatra, specjalista seksuolog. Przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie psychiatrii, ekspert komisji sejmowych, członek Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, członek Rady ds. Zdrowia Publicznego, również wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, redaktor naczelny Medical Science and Technology. W pracy klinicznej, dydaktycznej oraz badawczej dą ż y do poznania biologicznych uwarunkowań chorób psychicznych, głównie depresji. Autor i współautor ponad 300 publikacji naukowych w czasopismach zagranicznych i krajowych, także współautor wielu pozycji książkowych, m.in. dotyczących tzw. pogranicza prawa i psychiatrii, w tym współautor Metodyki pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych, nieletnich oraz wykroczeń.

  Gałęska-Śliwka Anita
  ANITA GAŁĘSKA-ŚLIWKA - pracownik naukowy w Zakładzie Podstaw Prawa Medycznego Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczyi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej zainteresowania badawcze to prawo medyczne, szczególnie w jego karnym aspekcie, oraz kryminalistyka. Jest autorką i współautorką licznych publikacji z tego zakresu zarówno w pismach prawniczych, jak i medycznych. Tworzy cykl "Respicefinem" w wydawnictwie Medical Tribune. Współpracuje z Polskim Towarzystwem Bioetycznym przy tworzeniu bazy dotyczącej tematyki prawa medycznego oraz z TVN MED i Wolters Kluwer przy konkursie "Wirtualny Pacjent".

  Gapska Edyta
  Edyta Gapska - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; ukończyła aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie; autorka publikacji naukowych z zakresu postępowania cywilnego, m. in. Wady orzeczeń sądowych w postępowaniu cywilnym (2009), Czynności decyzyjne sądów w postępowaniu cywilnym (2010), Koszty postępowania cywilnego. Komentarz (2012).

  Garbarczuk Ewa
  Ewa Garbarczuk - prawnik; praktyk zamówień publicznych posiadający doświadczenie w udzielaniu zamówień publicznych w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych, zajmuje się również planowaniem zamówień publicznych swojej jednostki.

  Garbicz Marek
  Marek Garbicz - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od lat prowadzi wykłady z ekonomii rozwoju dla studentów SGH. Jego zainteresowania naukowe dotyczą teorii ekonomii, ekonomii rozwoju i funkcjonowania rynków energetycznych.

  Gardawski Juliusz
  Prof. dr hab. Juliusz Gardawski - ur. w 1948 roku, jest kierownikiem Katedry Socjologii Ekonomicznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w której pracuje od 1972 roku. Główne przedmioty zainteresowań to socjologia ekonomiczna, postawy pracowników przemysłu, społeczne aspekty prywatnej przedsiębiorczości, związki zawodowe, dialog społeczny. Od 2005 roku współpracuje z Instytutem Socjologii UMCS w Lublinie.

  Gargul Michał

  Garlicki Leszek
  Leszek Garlicki - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego; doktor honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego; w latach 1993-2001 - sędzia Trybunału Konstytucyjnego, w okresie 2002-2012 - sędzia oraz prezes izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; obecnie wiceprezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego; wykładowca na wielu uczelniach zagranicznych, w tym Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne), New York University, Yale University i Hong Kong University. Jest autorem kilkuset publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, sądownictwa konstytucyjnego oraz ochrony praw człowieka.


  Garnowski Konrad

  Garstka Tomasz
  Tomasz Garstka - psycholog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, szkolił się w zakresie socjoterapii i psychoterapii psychoanalitycznej. Jest członkiem Klubu Sceptyków Polskich. Obecnie w ramach fundacji Wsparcie i Rozwój zajmuje się prowadzeniem warsztatów i szkoleń dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, podczas których opiera się na wynikach badań naukowych lub prezentuje standardy badania efektywności przedstawianych metod. Jest autorem tekstów popularyzujących naukowy sceptycyzm i myślenie krytyczne w oświacie publikowanych w piśmie "Dyrektor Szkoły".

  Gasiński Łukasz
  Łukasz Gasiński - doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi zajęcia z prawa handlowego; laureat nagrody Fundacji Vontobel za najlepszą pracę magisterską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz nagrody Harlan Fiske Stone Scholar przyznanej na Columbia University, gdzie studiował jako stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej; radca prawny, adwokat stanu Nowy Jork, partner w dużej międzynarodowej kancelarii prawnej; autor licznych publikacji, w tym podręcznika do prawa handlowego.

  Gąsiorek Krystyna

  Gąsiorek Piotr
  Piotr Gąsiorek - radca prawny zatrudniony w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim oraz prowadzący indywidualną praktykę; autor wielu publikacji z zakresu prawa oświatowego, m.in. artykułów w miesięczniku "Dyrektor Szkoły" oraz odpowiedzi i komentarzy w Serwisie LEX Prawo Oświatowe.

  Gąsiorowski Kuba

  Gąsiorowski Kuba Ryszard

  Gawarkiewicz Żanetta

  Gawlas Daniel

  Gawlik Zdzisław
  Dr hab. Zdzisław Gawlik - profesor nadzwyczajny w Zakładzie Prawa Cywilnego Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu i w Katedrze prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

  Gawron Aleksandra

   Gawron Jacek

   Gawrońska-Baran Andrzela

   Gawroński Henryk
   Henryk Gawroński - doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Nauk Administracyjnych i prodziekan Wydziału Administracji i Ekonomii Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu. Starszy wykładowca Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Członek Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej (SEAP) w Białymstoku. Jego zainteresowania naukowo-badawcze obejmują zagadnienia organizacji i zarządzania w podmiotach sektora publicznego w ramach tworzącej się subdyscypliny nauk o zarządzaniu: zarządzanie publiczne, w szczególności zagadnienia dotyczące zarządzania strategicznego w samorządach terytorialnych, w tym zarządzania finansami, zarządzania czynnikami konkurencyjności terytorium, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz partycypacji społecznej i przywództwa. Współpracownik internetowego serwisu samorządowego Wolters Kluwer: http://www.lex.pl/samorzad/. Autor kilkudziesięciu artykułów i rozdziałów w książkach. Współredaktor rocznika naukowego "Acta Elbingensia" w serii: prawo, administracja, zarządzanie publiczne.

   Gawroński Krzysztof
   Krzysztof Gawroński jest byłym głównym wizytatorem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W swojej pracy zawodowej, badawczej i publikacjach wykorzystał bogatą wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Od wielu lat prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych i kursach specjalistycznych z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Wiele publikuje, ostatnio "Meritum. Prawo oświatowe", wydane w serii Meritum przez Wolters Kluwer Polska, którego jest współredaktorem naukowym i współautorem.

   Gawroński Maciej

   Gawrysiak-Zabłocka Aleksandra
   Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; radca prawny; jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół polskiego prawa gospodarczego, prawa Unii Europejskiej i jego wpływu na prawo państw członkowskich oraz porównawczej analizy instytucji prawnych; autorka książek i artykułów z tego zakresu.

   Gazecka Natalia
   Natalia Gazecka - kierownik projektów IT; praktyk zamówień publicznych posiadający doświadczenie w zarządzaniu projektami wdrożeń systemów back-office z wykorzystaniem zwinnych metodyk projektowych.

   Gdesz Mirosław

   Geburczyk Filip
   Filip Geburczyk - doktorant przy Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Research Network on EU Administrative law.

   Gensikowski Piotr
   Piotr Gensikowski - doktor nauk prawnych; sędzia Sądu Rejonowego w Grudziądzu; wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.

   Gerecka-Żołyńska Anna
   Anna Gerecka-Żołyńska - doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; autorka publikacji z zakresu prawa karnego procesowego oraz prawnej ochrony dóbr kultury.

   Gerland Gunilla

   Geromin Maciej
   Maciej Geromin - adwokat, od 2012 r. Członek Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego; uczestniczył jako ekspert w pracach nad tzw. nową upadłością konsumencką i ustawą - Prawo restrukturyzacyjne; członek Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda w Krakowie; autor publikacji naukowych z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

   Gersdorf Małgorzata
   Małgorzata Gersdorf - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych; Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego; kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; zastępca redaktora naczelnego miesięcznika "Praca i Zabezpieczenie Społeczne"; w latach 2005-2008 prorektor Uniwersytetu Warszawskiego; specjalizuje się w prawie stosunku pracy.

   Gęsiak Katarzyna
   Katarzyna Gęsiak - prawnik praktykujący w obszarze life science oraz zagadnieniach znakowania produktów (w tym oświadczeń).

   Gęsicka Daria Katarzyna
   Daria Katarzyna Gęsicka - doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; filolog ze specjalnością filologia angielska. Jest autorką publikacji (w tym anglojęzycznych) z zakresu prawa autorskiego, prawa cywilnego oraz prawa nowych technologii.

   Gessel-Kalinowska-vel-Kalisz Beata
   Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz - doktor nauk prawnych; członek rzeczywisty Królewskiego Instytutu Arbitrażowego w Londynie (CIArb); wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; od 2011 r. Prezes Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan, od 2015 r. członek Sądu ICC; ekspert w dziedzinie arbitrażu, transakcji fuzji i przejęć oraz private equity/venture capital, a także prawa handlowego; posiada bogate doświadczenie w zakresie sądownictwa polubownego, wzięła udział jako arbiter w ponad 100 międzynarodowych i krajowych postępowaniach arbitrażowych prowadzonych według reguł ICC, FCC, UNCITRAL, Lewiatan i KIG; autorka wielu publikacji naukowych, w tym książki Oświadczenia i zapewnienia w umowie sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (w świetle zasady swobody umów).

   Gewald Witold
   Witold Gewald - radca prawny, posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego, specjalista z zakresu prawa gospodarczego, wieloletni praktyk w tych dziedzinach pełniący funkcje nadzorcy sądowego i syndyka masy upadłości w licznych postępowaniach upadłościowych.

   Ghazal Nicholas
   Nicholas Ghazal - doktor nauk prawnych; radca prawny; absolwent stacjonarnych studiów magisterskich oraz doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; specjalizuje się w prawie własności intelektualnej; autor artykułów z tej dziedziny i współautor publikacji dydaktycznych dla studentów.

   Giaro Maciej

   Giaro Tomasz
   Tomasz Giaro - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik jego Zakładu Europejskiej Tradycji Prawnej; redaktor naczelny czasopisma "Studia Iuridica"; członek Komitetu Nauk Prawnych PAN, Przewodniczący Rady Programowej Stacji PAN w Rzymie, laureat Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w obszarze nauk humanistycznych i społecznych.

   Gibiński Maciej
   Maciej Gibiński - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie odbywa studia doktoranckie; doradca jednostek organizacyjnych opieki zdrowotnej.

   Giedrewicz-Niewińska Aneta
   Aneta Giedrewicz-Niewińska - doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; autorka licznych publikacji naukowych w szczególności z zakresu podstaw nawiązania stosunku pracy, m.in. w samorządzie terytorialnym; przedmiotem jej badań naukowych jest również historia prawa pracy, a także europejskie prawo pracy, w tym zatrudnianie urzędników unijnych oraz uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami ponadnarodowymi.

   Gienas Krzysztof
   Dr Krzysztof Gienas - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, asesor Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód. Autor wielu publikacji z dziedziny prawa autorskiego oraz prawa nowych technologii.

   Gierach Ewelina

   Gierowski Józef Krzysztof
   Józef Krzysztof Gierowski -dr praw, dr hab. psychologii, prof. nauk medycznych, prof. w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie (od 1994), kierownik Zakładu Patologii Społecznej Katedry Psychiatrii UJ CM (1991-996), kieruje Zakładem Psychologii Lekarskiej, a także Pracownią Psychopatologii Sądowej Katedry Psychiatrii UJ CM (od 2003), przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie (2003-2007), przewodniczący Komisji ds. Rekomendacji dla biegłych psychologów PTP (od 2002), laureat Nagrody I stopnia im. Prof. Bohdana Zawadzkiego "w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju psychologicznej praktyki sądowej i klinicznej"(2004), autor i współautor ponad 250 publikacji naukowych z zakresu psychologii, psychiatrii sądowej i psychologii lekarskiej oraz monografii.

   Gierszewska Karolina
   Karolina Gierszewska - członek zarządu ECDDP Sp. z o.o., prawnik, doradca podatkowy. Zawodowo związana z podatkami od 2002 r. Przez pierwsze lata pracy w Dziale Podatków Pośrednich Urzędu Skarbowego gromadziła doświadczenie związane z prowadzeniem postępowań podatkowych oraz wydawaniem decyzji wymiarowych. Z doradztwem podatkowym związana jest od 2005 r. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu rozliczeń podatku VAT oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Doradza w rozliczeniach podatników należących do różnych branż - zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym (m.in. w uczelniach wyższych). Na prowadzonych przez siebie szkoleniach potrafi łączyć wiedzę teoretyczną z wieloletnią praktyką. Autorka wielu publikacji prasowych oraz książkowych o tematyce podatkowej.

   Giesen Beata
   dr Beata Giesen - Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego

   Giesen Richard
   Prof. dr. hab. Richard Giesen, Zentrum für Arbeitsbeziehungen und Arbeitsrecht (ZAAR), Ludwig-Maximilians-Universität München.

   Giętkowski Radosław
   Dr Radosław Giętkowski - adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autor artykułów z zakresu nauki o karze publikowanych w Państwie i Prawie, Palestrze czy Przeglądzie Sądowym

   Giezek Jacek
   Jacek Giezek - profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Katedry Prawa Karnego Materialnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr; adwokat, członek Naczelnej Rady Adwokackiej; autor ponad 160 publikacji z zakresu prawa karnego materialnego i prawa karnego gospodarczego.

   Gil Damian
   Dr Damian Gil - adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Postępowania Karnego na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli, opiekun Koła Naukowego Studentów Prawa, wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach. Zajmuje się prawem karnym procesowym, zwłaszcza problematyką postępowań szczególnych i sprzeciwu jako szczególnego środka zaskarżenia w procesie karnym. Opublikował kilkadziesiąt prac naukowych z zakresu postępowania karnego. Członek Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego.

   Gil Izabela

    Gil Izabella
    dr hab. Izabella Gil - adiunkt w Zakładzie postępowania cywilnego Instytutu Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; radca prawny; prowadzi wykłady dla referendarzy, asystentów sędziowskich, adwokatów, radców prawnych i aplikantów radcowskich; autorka artykułów, recenzji i monografii, współautorka podręczników akademickich, opracowań i komentarzy z zakresu postępowania cywilnego.

    Gil Piotr
    Piotr Gil - doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, kierownik Centrum Mediacji na WPiA UO; radca prawny; wykładowca prowadzący szkolenia dla Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu i w Wałbrzychu oraz dla Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu; autor i współautor publikacji z zakresu postępowania cywilnego.

    Ginter Artur
    Artur Ginter - archeolog i informatyk, kierownik Archeologicznego Laboratorium Datowania Termoluminescencyjnego w Katedrze Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego, przedsiębiorca w zakresie m.in. badań archeologicznych i archeologiczno-architektonicznych, a także kierownik wielu takich badań na obszarze całej Polski.

    Ginter Peter M.
    Peter M. Ginter przewodniczy wydziałowi organizacji i polityki w ochronie zdrowia w Lister Hill Center for Health Policy na Uniwersytecie Alabamy w Birmingham.

    Gizbert-Studnicki Tomasz
    Tomasz Gizbert-Studnicki - profesor doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Katedry Teorii Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego; autor ponad 100 artykułów z dziedziny analitycznej teorii prawa, a w szczególności teorii interpretacji, teorii języka prawa i argumentacji prawniczej.

    Giżejowska Alina

    Glanowski Grzegorz

    Glibowski Krzysztof
    Krzysztof Glibowski - doktor nauk prawnych, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta Uniwersytetu w Oksfordzie i Fundacji Fulbrighta na Uniwersytecie w Pittsburghu; adwokat, doradca komisji śledczej do zbadania prawidłowości prywatyzacji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa administracyjnego i gospodarczego.

    Glicz Marcin
    Marcin Glicz - doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; autor publikacji z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

    Gliniecki Andrzej
    Andrzej Gliniecki - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego od prawie dwudziestu lat; redaktor naukowy i współautor publikacji Prawo budowlane. Orzecznictwo sądów administracyjnych (wyd. 2, 2009) oraz Prawo budowlane. Komentarz (wyd. 3, 2016).

    Gliniecki Bartłomiej
    Dr Bartłomiej Gliniecki - adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autor publikacji z zakresu prawa handlowego, w tym poświęconych umowie deweloperskiej oraz firmie przedsiębiorcy. Laureat konkursu dla młodych autorów publikacji profesjonalnych Złote Skrzydła Dziennika Gazety Prawnej.

    Glinka Beata
    Beata Glinka jest profesorem nauk ekonomicznych, kieruje Zakładem Innowacji Organizacyjnych i Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, jest także dyrektorem Centrum Przedsiębiorczości WZ UW. Redaguje kwartalnik naukowy "Problemy Zarządzania", jest recenzentką kilku zagranicznych pism naukowych. Jej zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia związane z przedsiębiorczością, projektowaniem i rozwojem organizacji, kulturowym kontekstem działania przedsiębiorców i organizacji. Jest autorką wielu publikacji poświęconych tej tematyce. Wykładała na wielu uczelniach w Polsce i za granicą, była również visiting researcherem na uczelniach w Szwecji i USA. Jest laureatką stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, a także Stypendium Fulbrighta.

    Glińska Ewa
    Ewa Glińska - adiunkt w Katedrze Marketingu i Przedsiębiorczości na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej; laureatka II nagrody za pracę doktorską w konkursie czasopisma "Samorząd Terytorialny" na najlepsze rozprawy dotyczące zagadnień samorządu i decentralizacji w 2005 roku; autorka i współautorka ponad stu publikacji naukowych z zakresu marketingu terytorialnego i zarządzania miastem, w tym książki "Wizerunek miasta - od koncepcji do wdrożenia"; współautorka wielu strategii rozwoju i ekspertyz dla jednostek samorządu terytorialnego.

    Gliszczyńska Aleksandra

    Gliszczyńska-Grabias Aleksandra
    Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, doktor nauk prawnych, pracuje w Poznańskim Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Uniwersytetu Yale oraz Uniwersytetu Cambridge. Prowadzi badania nad zagadnieniami wolności słowa, prawnych aspektów przeciwdziałania dyskryminacji i nienawiści na tle rasowym, etnicznym i religijnym oraz nad funkcjonowaniem systemu ochrony praw człowieka w ramach ONZ.

    Gliwiński Kamil
    Kamil Gliwiński - radca prawny; współpracuje z warszawskimi kancelariami, przede wszystkim w zakresie procesów cywilnych, w szczególności związanych z egzekucją wierzytelności. Bogate doświadczenie pozwala mu na efektywne świadczenie pomocy przy zabezpieczaniu wierzytelności. W praktyce zawodowej nastawiony jest na wyspecjalizowaną obsługę podmiotów gospodarczych.

    Glumińska-Pawlic Jadwiga

    Gluza Paulina

    Głąbiński Andrzej

    Gładoch Monika

    Głodowski Włodzimierz
    Włodzimierz Głodowski - doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; radca prawny, wielokrotny arbiter sądów polubownych; autor licznych publikacji z zakresu postępowania cywilnego.

    Głowacka Dorota
    Dorota Głowacka - doktorantka w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Prawniczka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka koordynująca prace programu "Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce".

    Głowacka Maria Danuta
    Maria Danuta Głowacka - doktor habilitowany nauk humanistycznych; kierownik Katedry i Zakładu Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej oraz kierownik Podyplomowego Studium Zarządzania w Opiece Zdrowotnej na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; prezes Polskiego Towarzystwa Nauk o Zdrowiu; wieloletni nauczyciel akademicki; autorka licznych publikacji z zakresu organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia.

    Głuchowski Jan
    Profesor dr hab. Jan Głuchowski - dziekan Wydziału Prawa i Administracji oraz prorektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, obecnie rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Autor ponad 200 publikacji, członek 7 międzynarodowych komitetów redakcyjnych i kilku organizacji, m.in. European Association of Tax Law Professors (także członek Komitetu Naukowego EATLP).

    Gmurzyńska Ewa
    Ewa Gmurzyńska - doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; kierownik Centrum Prawa Amerykańskiego na WPiA UW, członek zarządu i mediator w sprawach cywilnych (gospodarczych) Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW; radca prawny.

    Gnatowska Adrianna

     Gnela Bogusława
     Bogusława Gnela - profesor zwyczajny doktor habilitowany; kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autorka stu kilkudziesięciu publikacji dotyczących prawa cywilnego, handlowego i prywatnego międzynarodowego. Jej dorobek naukowy w zakresie prawa prywatnego międzynarodowego stanowią prace poświęcone przysposobieniu (rozprawa doktorska wyróżniona w 1985 r. w XXVII Ogólnopolskim Konkursie "Państwa i Prawa"; glosy, artykuły i opracowania w publikacjach zbiorowych, w tym rozdział XX, Przysposobienie (w:) System Prawa Prywatnego, t. 20c, Prawo prywatne międzynarodowe, red. M. Pazdan, Warszawa 2015), umowom konsumenckim (np. Umowa konsumencka w polskim prawie cywilnym i prywatnym międzynarodowym, Warszawa 2013) oraz innym zagadnieniom (np. Geneza polskich ustaw o prawie prywatnym międzynarodowym (w:) Regnare gubernare administrare. Prawo i władza na przestrzeni wieków. Prace dedykowane profesorowi Jerzemu Malcowi z okazji 40-lecia pracy naukowej, red. S. Grodziski, A. Dziadzio, Kraków 2012).

     Gnusowski Marek
     Marek Gnusowski - doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, prawnik, adiunkt w Katedrze Badań Rynku i Usług na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; jego zainteresowania badawcze dotyczą zarządzania organizacjami świadczącymi usługi profesjonalne; doradza kancelariom prawnym, w tym w zakresie budowania strategii marketingowych.

     Gnys Anna
     Anna Gnys - od 1990 r. główny specjalista ds. legislacji w Ministerstwie Sprawiedliwości w zakresie spraw gospodarczych, głównie upadłościowych; ukończyła aplikację prokuratorską, legislacyjną i studia doktoranckie w Polskiej Akademii Nauk.

     Goban-Klas Tomasz
     Tomasz Goban-Klas - profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor emeritus Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Katedry Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie; recenzent Narodowego Centrum Nauki, Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów; członek Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus" Polskiej Akademii Nauk; autor publikacji z zakresu mediów i komunikacji społecznej.

     Gocan Irmina
     Irmina Gocan - Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w obszarze strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w branży przemysłowej, obecnie pracuje jako menedżer w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Wieloletni autor publikacji Serwisu HR Wolters Kluwer Polska. Wykładowca na SWPS oraz WSTH. Pracuje też jako trener.
     Absolwentka m.in. Podyplomowych Studiów z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi SWPS, Studium Trenerów Grupowych SWPS i Laboratorium Psychoedukacji, oraz studiów MBA dla kadry zarządzającej HR na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.


     Godlewska Justyna

     Godlewska-Michalak Barbara

     Godlewski Rafał
     Godlewski Rafał - radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

     Goettel Aleksy
     Aleksy Goettel - doktor nauk prawnych; swoje zainteresowania koncentruje wokół obszarów, w których widoczne są szczególne związki prawa podatkowego z prawem prywatnym, i w tym zakresie podejmuje również tematykę stosunków rodzinnych na gruncie regulacji podatkowoprawnych; autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu różnych dziedzin prawa podatkowego.

     Goettel Mieczysław
     Mieczysław Goettel - profesor tytularny na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie kieruje Zakładem Prawa Cywilnego; współpracuje także z Instytutem Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

     Goj Michał
     Michał Goj - doradca podatkowy, dyrektor w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY, w ramach EY współpracuje z międzynarodowym zespołem EU Champions, w 2015 r. zajął II miejsce w rankingu Dziennika Gazety Prawnej w kategorii "spory przed sądami".

     Gójska Agata

      Gola Alfred

      Golat Rafał
      Rafał Golat - radca prawny, zatrudniony w Biurze Obsługi Prawnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Arbiter Sądu Polubownego do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Autor licznych publikacji prasowych i książkowych na tematy związane z prawem kultury, własności intelektualnej, cywilnym, gospodarczym i podatkowym. Wykładowca (trener) z zakresu m. in. prawa autorskiego i praw pokrewnych, w szczególności z zakresu działalności projektowej.

      Goldiszewicz Agnieszka
      Agnieszka Goldiszewicz - doktor nauk prawnych, pracownik naukowy w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; autorka publikacji z zakresu prawa handlowego, w tym poświęconych umowom handlowym zawieranym w obrocie gospodarczym.

      Golęba Anna
      Anna Golęba - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie; autorka opracowań naukowych z zakresu postępowania administracyjnego, w tym monografii Autokontrola decyzji administracyjnej (Kraków 2012).

      Golec Sylwester
      Sylwester Golec - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, orzekający w sprawach podatkowych; wcześniej pracownik organów kontroli skarbowej; uczestnik studiów doktoranckich w katedrze prawa podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; autor publikacji w Przeglądzie Podatkowym.

      Golecki Mariusz

      Golecki Mariusz Jerzy
      Dr Mariusz Jerzy Golecki - adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa, członek organizacji: European Association of Law and Economics, Societa Italiana di Diritto ed Economia, Atlantic Economic Association, Japanese Economic Policy Association oraz współpracownik Cambridge Forum for Legal and Political Philosophy na Uniwersytecie w Cambridge. Jest autorem licznych publikacji z zakresu teorii i filozofi i prawa, ekonomii prawa oraz prawa cywilnego.

      Goleń Grzegorz
      Grzegorz Goleń - doradca podatkowy; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej; członek Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji przygotowujący rozprawę doktorską z zakresu prawa podatkowego; autor artykułów z zakresu prawa administracyjnego i podatkowego.

      Golonka Anna
      Anna Golonka - doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Karnego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa karnego o tematyce karnogospodarczej, zwłaszcza dotyczących przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (w tym monografii poświęconej tym zagadnieniom), a także opracowań obejmujących problematykę związaną z wpływem zaburzeń psychicznych na odpowiedzialność karną sprawcy czynu zabronionego i ze znaczeniem świadomości w prawie karnym.

      Golonka Monika
      Monika Golonka - doktor zarządzania, adiunkt w Katedrze Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego; absolwentka programu Executive MBA ALK. Pracowała w polskich i międzynarodowych firmach tworzących rozwiązania teleinformatyczne; autorka artykułów publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych. Do interesujących ją zagadnień należą relacje konkurowania i współpracy, niepewności i zaufania, rozwój organizacji w skali międzynarodowej oraz różnice międzykulturowe. Prowadzi zajęcia z przywództwa, zachowań organizacyjnych, umiędzynarodowienia przedsiębiorstw i zarządzania zmianą.

      Gołaczyński Jacek
      Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński - profesor w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) tamże; sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu; członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego; podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości odpowiedzialny za projekty związane z informatyzacją resortu; autor i współautor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego i prywatnego międzynarodowego oraz redaktor naczelny e-Biuletynu CBKE „Prawo Mediów Elektronicznych” wydawanego w ramach Monitora Prawniczego.

      Gołba Zdzisław
      Zdzisław Gołba - doktor nauk prawnych; adwokat; wieloletni i doświadczony praktyk w sprawach cywilnych, prowadził sprawy dotyczące roszczeń poszkodowanych w wypadkach drogowych; autor monografii Rozwój władz Królestwa Polskiego w okresie powstania listopadowego (1971) oraz Służebności gruntowe, drogowe, osobiste i przesyłu (2016).

      Gołda-Sobczak Maria

      Gołębiowski Krzysztof
      Krzysztof Gołębiowski - doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

      Gomułowicz Andrzej
      Andrzej Gomułowicz - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Katedry Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; prowadzi wykłady dla studentów Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą; jest zastępcą redaktora naczelnego czasopisma "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego", członkiem rady programowej czasopisma "Prawo i Podatki"; był członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego drugiej kadencji; obecnie jest członkiem Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; autor wielu prac naukowych z zakresu teorii podatków i prawa podatkowego, praktyki tworzenia i stosowania prawa podatkowego, polityki podatkowej.

      Gonera Katarzyna
      Katarzyna Gonera - Sędzia Sądu Najwyższego.

      Gonet Wojciech
      Wojciech Gonet - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej; notariusz; autor 77 publikacji naukowych.

      Góra-Błaszczykowska Agnieszka
      dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska - profesor SWPS; specjalizuje się w postępowaniu cywilnym; członek rad naukowych i recenzent kilku czasopism naukowych; opiekun naukowy i recenzent wielu rozpraw doktorskich; jest nie tylko teoretykiem prawa, ale także dydaktykiem - pracownikiem naukowym Uniwersytetu SWPS oraz wykładowcą na szkoleniach dla radców prawnych, adwokatów i sędziów, a także praktykiem - sędzią; autorka wielu publikacji dotyczących głównie orzeczeń i środków ich zaskarżania.

      Gorajewski Paweł

      Góral Lesław
      Dr Lesław Góral – wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor i współautor wielu publikacji z zakresu prawa bankowego. Jego zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia publicznoprawnej ochrony rynku bankowego zarówno w wymiarze krajowym, jak i europejskim.

      Góral Urszula

      Góral Zbigniew
      Zbigniew Góral - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Katedry Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji UŁ.

      Góralczyk Wojciech
      Wojciech Góralczyk (zm. w 1994 r.) - był wybitnym znawcą prawa międzynarodowego publicznego, w tym szczególnie prawa morza; jako przedstawiciel Polski uczestniczył wielokrotnie w konferencjach miedzynarodowych poswieconych kodyfi kacji prawa morza. Autor kilkudziesieciu artykułów naukowych oraz wciaz aktualnych monografii i podreczników.

      Góralska Renata
      Renata Góralska - doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Dydaktyki i Kształcenia Nauczycieli na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego; jej badania i publikacje koncentrują się na dydaktyce ogólnej i dydaktyce szkoły wyższej, a zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim problematyki emocjonalnych aspektów kształcenia, zwłaszcza rozwijania kompetencji emocjonalnych nauczycieli i studentów przygotowujących się do pełnienia roli nauczyciela.

      Góralski Jan

      Góralski Witold M.

      Gorazda Marcin

      Gorczyński Grzegorz
      Dr Grzegorz Gorczyński - jest adiunktem w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, autorem kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego i prawa spółek, a zarazem czynnym radcą prawnym, zajmującym się obsługą prawną przedsiębiorców.

      Górecki Dariusz
      Dariusz Górecki - kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego UŁ i Zakładu Polskiego Prawa Konstytucyjnego.

      Górecki Jacek
      Jacek Górecki ƒ- profesor doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierownik Samodzielnego Zakładu Prawa Gospodarczego i Handlowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach; członek zespołów problemowych Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego; radca prawny.

      Górecki Piotr
      Piotr Górecki - doktor nauk prawnych; sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu; w latach 1996-2006 adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; w okresie od 2002 do 2006 r. członek Krajowej Rady Sądownictwa, a od 2004 r. jej wiceprzewodniczący; członek zespołu ekspertów powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do opracowania modelowych zmian ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich; autor wielu opracowań z zakresu postępowania karnego, skargi na przewlekłość postępowania oraz postępowania w sprawach nieletnich.

      Górecki Wojciech

      Gorgol Andrzej
      Andrzej Gorgol - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Zielonogórskiego i Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego UZ; radca prawny, członek SKO w Lublinie; autor licznych prac naukowych z zakresu prawa finansowego.

      Gorgol Andrzej Marek

       Górka Katarzyna

       Górka Maciej
       Maciej Górka - doktor nauk prawnych; szef wydziału w Dyrekcji Generalnej ds. rynku wewnętrznego i usług, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw w Komisji Europejskiej w Brukseli.

       Górniak Amelia

        Górnicz-Mulcahy Agnieszka
        Dr Agnieszka Górnicz-Mulcahy - jest adiunktem w Zakładzie Prawa Pracy Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się problematyką prawa własności przemysłowej i jest autorką artykułów z tego zakresu.

        Górniok Oktawia
        Oktawia Górniok - prof. zw. dr hab., pracownik Uniwersytetu Śląskiego.

        Górny Witold
        Witold Górny - doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

        Górowski Wojciech

        Górska Natalia

        Górski Adam
        Dr Adam Górski - adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

        Górski Antoni
        Antoni Górski - sędzia Sądu Najwyższego; przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa.

        Górski Marcin
        Marcin Górski - doktor nauk prawnych; adiunkt Katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego; radca prawny; członek Komisji Praw Człowieka KRRP; dyrektor Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Łodzi; autor i współautor ok. 140 publikacji z zakresu prawa UE i międzynarodowego, w tym m.in. fragmentów w: System ochrony prawnej Unii Europejskiej pod red. A. Wyrozumskiej, Granice swobody orzekania sądów międzynarodowych i Dialogue between national courts of selected Central and Eastern European States and the ECtHR concerning the ECHR.

        Górski Marcin Jakub
        Marcin Jakub Górski - praktyk w zakresie cen transferowych, doświadczony trener i wykładowca oraz doradca w dziedzinie transfer pricingu i optymalizacji podatkowej; były członek Centrum Kompetencyjnego do spraw cen transferowych i przerzucania dochodów - optymalizacji podatkowej UKS w Warszawie; poprzednio pracownik Ministerstwa Finansów odpowiedzialny za prowadzenie kontroli decyzji APA, uczestnik spotkań z przedstawicielami europejskich administracji podatkowych, ekspertami w tematyce cen transferowych oraz optymalizacji podatkowej.

        Górski Marek
        Marek Górski - profesor doktor habilitowany nauk prawnych; profesor zwyczajny Uniwersytetu Szczecińskiego; kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji US; autor licznych publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska: monografii, komentarzy do ustaw, artykułów naukowych oraz opracowań o charakterze popularyzatorskim, interpretujących i wyjaśniających nowe przepisy.

        Gorzelak Anna

        Gos Waldemar
        Waldemar Gos - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Szczecińskiego zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego, wieloletni wykładowca na studiach MBA, studiach podyplomowych i kursach; konsultant rozwiązań dla praktyki w zakresie opracowania zakładowego planu kont, sporządzania sprawozdania finansowego, wdrażania informatycznych systemów rachunkowości; autor i współautor ponad 400 książek, artykułów naukowych i referatów z zakresu rachunkowości fi nansowej i zarządczej, sprawozdawczości finansowej.

        Goss Mikołaj
        Mikołaj Goss - doktor nauk prawnych w zakresie prawa administracyjnego, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej; adwokat, partner w polskiej kancelarii prawnej wyspecjalizowanej w doradztwie w obszarze regulacji sektorów energetycznego, górniczego, kolejowego oraz medycznego. Doradzał amerykańskim przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze ropy i gazu, prowadząc jednocześnie wieloletnie badania nad jakością polskiego prawa administracyjnego regulującego tę dziedzinę. Jest autorem wielu artykułów poświęconych prawu energetycznemu i prawu gospodarczemu.

        Gotkowska Anna
        radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się w prawie ochrony zdrowia, prawie gospodarczym oraz prawie pracy; przez kilka lat była autorem wielu artykułów w poradniku "Gabinet Lekarski", obecnie współpracuje z Serwisem "Prawo i Zdrowie", prowadzi własną kancelarię prawną.

        Gotowicz Mariusz
        Mariusz Gotowicz- doradca podatkowy, nr wpisu 03727. Uznany prelegent prowadzący szkolenia i audycje edukacyjne z zakresu podatków, autor wielu publikacji prasowych. Prekursor stosowania zasad zarządzania relacjami z klientami (CRM) przez doradców podatkowych, autor szeregu artykułów dotyczących zarządzania i prowadzenia kancelarii oraz biur rachunkowych. Prowadzona przez niego Kancelaria została uhonorowana wieloma wyróżnieniami i nagrodami związanymi z zarządzaniem, normami i zasadami jakości.

        Goździaszek Łukasz

        Goździewicz Grzegorz
        Grzegorz Goździewicz - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Katedry Prawa Pracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; dziekan Wydziału Prawa UMK (1996-1999); w latach 1995-2012 kierownik Katedry Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; członek Komisji Reformy Prawa Pracy (1990-2002) oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy (2002-2007); autor wielu publikacji naukowych, w tym monografii, studiów, artykułów i komentarzy z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

        Goździewicz-Biechońska Justyna
        Justyna Goździewicz-Biechońska - doktor nauk prawnych, magister inżynier architekt posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej; nauczyciel akademicki; specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności prawie budowlanym i prawie zagospodarowania przestrzennego; jej zainteresowania badawcze i praktyka zawodowa koncentrują się wokół prawnych aspektów procesu inwestycyjno-budowlanego.

        Grabarczyk Jarosław
        Jarosław Grabarczyk - doktor nauk prawnych; wieloletni pracownik administracji podatkowej specjalizujący się w problematyce podatków dochodowych; obecnie pełni funkcję zastępcy kanclerza Uniwersytetu Łódzkiego.

        Grabiec Mateusz

        Grabowska Sabina

        Grabowski Andrzej
        Andrzej Grabowski - doktor habilitowany nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Teorii Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego; autor m.in. obszernej monografii Juristic Concept of the Validity of Statutory Law (2013) oraz wielu prac z zakresu analitycznej teorii prawa.

        Grabowski Krzysztof

        Grabowski Radosław

        Grajewski Artur

        Grajewski Jan
        Prof. zw. dr hab. Jan Grajewski
        był kierownikiem Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminologii Uniwersytetu Gdańskiego i profesorem Wyższej Szkoły Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni; w latach 1990-2000 sędzią Sądu Najwyższego w Izbie Karnej, stypendystą Towarzystwa Maxa Plancka (Niemcy). Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 120 opracowań z zakresu prawa karnego procesowego, opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach i książkach, w tym znane i popularne podręczniki oraz komentarze do kodeksu postępowania karnego.


        Grajewski Krzysztof
        Dr Krzysztof Grajewski - adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych Uniwersytetu Gdańskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na prawie parlamentarnym, w szczególności na problematyce statusu prawnego posłów i senatorów. Autor lub współautor ponad 50 opracowań z zakresu prawa konstytucyjnego, w tym monografi i: Immunitet parlamentarny w prawie polskim (Warszawa 2001) oraz Status prawny posła i senatora (Warszawa 2002 i 2006). Od 2003 r. stale współpracuje z Biurem Analiz Sejmowych (Biurem Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu). Był ekspertem Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich kilku kadencji. W VI kadencji Sejmu - ekspert Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie Konstytucji RP. Od 2005 r. - członek Kolegium Redakcyjnego "Gdańskich Studiów Prawniczych - Przeglądu Orzecznictwa", od 2008 r. - redaktor naczelny czasopisma "Krajowa Rada Sądownictwa. Kwartalnik".

        Graliński Wojciech

        Granat Mirosław
        Mirosław Granat - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; sędzia Trybunału Konstytucyjnego (2007-2016); interesuje się zasadami Konstytucji RP, sądową kontrolą konstytucyjności prawa, prawem parlamentarnym.

        Grecki Wojciech
        Wojciech Grecki - adwokat specjalizujący się w prawie administracyjnym, gospodarczym i inwestycyjnym.

        Grego-Hoffmann Małgorzata
        Małgorzata Grego-Hoffmann - doktor nauk prawnych; radca prawny; autorka publikacji z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.

        Grobel Stanisław
        Stanisław Grobel - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Rzeszowskiego, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, kierownik Katedry Prawa na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; autor publikacji z zakresu prawa cywilnego.

        Grochalski Marek

        Grochowski Mateusz

        Groele Bartosz
        Bartosz Groele - adwokat; partner w kancelarii Tomasik, Pakosiewicz, Groele Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska; prowadzi projekty dotyczące zmian podmiotowych przedsiębiorstw, projekty restrukturyzacyjne oraz angażuje się w skomplikowane procesy sądowe; ma bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań upadłościowych, zarówno z pozycji reprezentanta upadłego, jak i z pozycji wierzyciela; doktorant w katedrze prawa cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego (ukończone studia doktoranckie); absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz podyplomowego studium prawa konkurencji i ochrony konsumentów prowadzonego przez Instytut Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego; autor licznych publikacji z zakresu prawa; ekspert w ramach zespołu Ministra Sprawiedliwości do spraw nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego; uczestniczył również w charakterze eksperta w pracach legislacyjnych nad ustawą - Prawo restrukturyzacyjne; wiceprzewodniczący Zespołu ds. prawa gospodarczego przy Ministerstwie Rozwoju; wiceprezes Zarządu Instytutu Allerhanda; współpracownik naukowy Europejskiego Centrum Porównawczego Prawa Gospodarczego i Prawa Spółek (Centrum C-Law.org).

        Gromnicka Ewa
        GROMNICKA EWA - doktorantka na European University Institute we Florencji.

        Gromska-Szuster Irena

        Gromski Włodzimierz
        Włodzimierz Gromski - profesor nadzwyczajny doktor habilitowany w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, którego główne zainteresowania badawcze stanowią: teoria i filozofia prawa, a zwłaszcza funkcjonowanie prawa w społeczeństwie (autonomia i instrumentalny charakter prawa), teoria i normatywna koncepcja źródeł prawa, polityka prawa i technika legislacyjna oraz ekonomiczna analiza prawa.

        Gronkiewicz-Waltz Hanna
        Hanna Gronkiewicz-Waltz - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, profesor i kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego, Gospodarczego i Bankowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prezes Narodowego Banku Polskiego w latach 1992-2000, wiceprezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie w latach 2001-2005. Od 4.12.2016 r. Prezydent m.st. Warszawy. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu prawa administracyjnego, samorządu lokalnego, prawa publicznego gospodarczego, prawa bankowego, prawa europejskiego, m.in. monografii: Bank centralny. Od gospodarki planowej do rynkowej. Zagadnienia administracyjnoprawne (1994) oraz Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa (2010, 2011).

        Gross Anna

        Grucza Bartosz

        Grudzewski Wiesław Maria
        Prof. Wiesław Maria Grudzewski - profesor Szkoły Handlowej. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym i badaniach operacyjnych. Członek międzynarodowych stowarzyszeń naukowych i zawodowych, redaktor naczelny miesięcznika "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" oraz anglojęzycznego "Economic and Organization of Enterprise", ukazującego się w wersji elektronicznej. Profesor wizytujący w California State University (1994), Seattle Pacific University (2001) oraz Robert Morris University School of Business (2007). Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk. Inicjator wielu programów naprawczych. Autor i współautor około 40 książek oraz 400 artykułów naukowych.

        Grudziński Dariusz
        Dariusz Grudziński - starszy konsultant w Zespole ds. Podatku od Nieruchomości w Deloitte Doradztwo Podatkowe, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, specjalizuje się w problematyce podatku od nieruchomości.

        Gruszczyńska Beata
        Dr Beata Gruszczyńska - jest kryminologiem, specjalistą w zakresie międzynarodowych statystyk przestępczości. Jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Kieruje także Sekcją Analiz Statystycznych w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości. Jest ekspertem European Sourcebook, Eurostatu i Rady Europy. Autorka kilkudziesięciu krajowych i zagranicznych publikacji z zakresu kryminologii i polityki karnej. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych, w tym członkiem - założycielem European Society of Criminology. Należy do Editorial Board czasopisma European Journal on Criminal Policy and Research.

        Gruszczyński Marek

        Gruszecka Dagmara
        Dagmara Gruszecka - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Materialnego Uniwersytetu Wrocławskiego; adwokat; obecnie stypendystka Fundacji Aleksandra von Humboldta na Georg August Universität w Getyndze; w pracy naukowej zajmuje się prawem dowodowym, modelem postępowania odwoławczego i zagadnieniami prawnoporównawczymi, zwłaszcza dotyczącymi procesu karnego państw niemieckojęzycznych, jak również problematyką przypisania odpowiedzialności karnej, rozszerzania kryminalizacji oraz strukturami narażenia na niebezpieczeństwo dobra prawnego.

        Gruszecki Krzysztof
        Krzysztof Gruszecki - radca prawny specjalizujący się w sprawach z zakresu ochrony środowiska; przez wiele lat był etatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy; w latach 2004-2009 pracował na stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku, następnie w Bydgoszczy; autor komentarzy do: ustawy o ochronie przyrody, Prawa ochrony środowiska, ustawy o dostępie do informacji o stanie środowiska, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także ponad 200 artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony środowiska, postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego.

        Grutzner Fritz
        Fritz Grutzner ma ponad dwadzieścia lat doświadczenia we współpracy z amerykańskimi i zagranicznymi firmami w zakresie tworzenia zwycięskich strategii marki. Jest prezesem Brandgarten, firmy zajmującej się opracowaniem strategii marki, która pomaga przedsiębiorstwom odkrywać ich prawdziwą opowieść o marce i przedstawiać ją w interesujący sposób. Przez założeniem Brandgarten Grutzner był wiceprezesem działu marketingu w firmie Johnson & Johnson. Jako strateg markowy Fritz Grutzner wykorzystywał zrozumienie emocjonalnej potęgi marek i opowieści o nich w celu rozwinięcia takich marek jak Snap-on Tools, Oscar Mayer, Snapper, KI, Eli Lilly czy Heatilator, jak również organizacji non profit, takich jak Wilderness Society czy Wisconsin Historical Society. Posiada tytuł magistra filologii germańskiej nadany przez Uniwersytet Wisconsin, a także ukończył studia MBA w Thunderbird School of Global Management. Można się z nim skontaktować poprzez witrynę internetową www.brandgarten.com.

        Gruza Ewa
        Ewa Gruza - profesor doktor habilitowany nauk prawnych; pracownik naukowy w Katedrze Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół zagadnień z zakresu wykorzystania psychologii w procesie karnym, taktyki kryminalistycznej oraz prawa dowodowego, w tym teorii opiniowania. Opublikowała ponad 140 prac naukowych i popularnonaukowych, jest redaktorem naukowym "Problemów Współczesnej Kryminalistyki". Umiejętnie łączy wiedzę teoretyczną z praktyką procesową. Od wielu lat specjalizuje się w badaniach pismoznawczych, jest ekspertem w tej dziedzinie.

        Grygiel-Kaleta Żaneta
        Żaneta Grygiel-Kaleta - doktor nauk prawnych, wykładowca w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Jest autorką publikacji z zakresu indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy.

        Grykiel Jarosław
        Jarosław Grykiel - adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

         Grykowska Magdalena

          Gryn Bartłomiej
          Bartłomiej Gryn - absolwent kierunku finanse i bankowość oraz Podyplomowych Studiów Międzynarodowych Strategii Podatkowych w Szkole Głównej Handlowej, wieloletni pracownik odpowiedzialny za podatki w korporacjach międzynarodowych, obecnie jako kierownik ds. podatków na region Europy Środkowo-Wschodniej.

          Gryszczyńska Agnieszka
          Gryszczyńska Agnieszka - dr inż., absolwentka kierunków prawo, administracja, informatyka i ekonometria. Adiunkt w Katedrze Prawa Informatycznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Asesor Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie. Prowadziła szkolenia dla sędziów i innych użytkowników systemu Nowa Księga Wieczysta. Autorka publikacji poświęconych informatyzacji rejestrów publicznych, elektronicznej administracji i podpisowi elektronicznemu.

          Grzanka Przemysław
          Przemysław Grzanka - starszy konsultant w Dziale Prawno-Podatkowym PwC w zespole Doradztwa Podatkowego IT (ITBC); licencjonowany doradca podatkowy. Przed dołączeniem do PwC pracował w Urzędzie Kontroli Skarbowej. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu kontroli podatkowych i postępowań kontrolnych oraz problemów odpowiedzialności karnej skarbowej. Wielokrotnie brał udział w kontrolach podatkowych i skarbowych. Posiada również doświadczenia w projektach i postępowaniach dotyczących oszustw z zakresu podatku CIT i VAT oraz podatku akcyzowego. Obecnie doradza przy projektach PwC w zakresie wdrożenia i przygotowania firm do Jednolitego Pliku Kontrolnego.

          Grzęda Ewa

          Grzegorczyk Filip
          FILIP GRZEGORCZYK - absolwent UJ, prawnik, asystent w Katedrze prawa Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Wykładowca w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Specjalizuje się w europejskim prawie wspólnotowym, w tym i konsumenckim. Autor publikacji z tego zakresu.

          Grzegorczyk Paweł
          Paweł Grzegorczyk - profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i wykładowca Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą; członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego; autor licznych publikacji z zakresu prawa procesowego cywilnego, w tym monografii i komentarzy; do grudnia 2015 r. członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.

          Grzegorczyk Tomasz
          Tomasz Grzegorczyk - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Postępowania Karnego i Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; sędzia Sądu Najwyższego (w Izbie Karnej); specjalista z zakresu postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, postępowania w sprawach nieletnich i w sprawach o wykroczenia. Opublikował ponad 300 prac naukowych, w tym ponad 40 książek i opracowań zwartych, bez mała 30 glos do orzeczeń Sądu Najwyższego oraz 200 artykułów naukowych, a także wiele recenzji i sprawozdań naukowych. Jest autorem m.in. opracowań: Kodeks karny skarbowy. Komentarz (2000, 2001, 2006 i 2009), Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz (2001, 2003, 2005, 2008 i 2012), Prawo dewizowe. Komentarz (2003) oraz współautorem m.in. książek: Polskie postępowanie karne (z J. Tylmanem - 1998, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009 i 2011), Kodeks wykroczeń. Komentarz (z M. Zbrojewską i W. Jankowskim 2010 i 2013). Od listopada 2004 r. do lutego 2006 r. był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości i przewodniczącym Zespołu Postępowania Karnego tej Komisji. W 2009 r. został ponownie członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, w ramach której brał udział w przygotowaniu projektu nowelizacji kodeksu postępowania karnego, uchwalonej 27 września 2013 r. Od listopada 2013 r. jest członkiem nowej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego.

          Grzegorczyk Wojciech
          Wojciech Grzegorczyk- prof. dr hab., jest kierownikiem Zakładu Strategii Marketingowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

          Grzejdziak Łukasz
          Łukasz Grzejdziak - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Głównym obszarem jego zainteresowań naukowych jest szeroko rozumiane prawo ochrony konkurencji, w tym prawo pomocy państwa i prawo antymonopolowe; doradca z zakresu prawa ochrony konkurencji, w tym prawa pomocy publicznej, dla organów administracji publicznej i przedsiębiorców; autor i współautor publikacji z dziedziny prawa pomocy państwa i prawa antymonopolowego.

          Grzesiok-Horosz Agnieszka
          Agnieszka Grzesiok-Horosz - doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Administracji i Prawa na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach; autorka wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego; specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i prawie mediów.

          Grześkiewicz Władysław
          Władysław Grześkiewicz - doktor nauk ekonomicznych, były wieloletni pracownik administracji skarbowej; prowadził wykłady na studiach podyplomowych z zakresu egzekucji administracyjnej w Centrum Kształcenia Kadr Skarbowości Ministerstwa Finansów; jest autorem publikacji na temat administracyjnego postępowania egzekucyjnego, m.in.: Egzekucja administracyjna - teoria i praktyka z orzecznictwem sądowoadministracyjnym (2006) oraz współautorem opracowania Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz (2015).

          Grześkiewicz Władysław

           Grzeszczak Robert
           Robert Grzeszczak - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego; członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk kadencji 2015-2018, członek Rady Programowej Programu Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, Polskiej Grupy International Law Association, członek rad programowych, kolegiów redakcyjnych oraz recenzenckich wielu czasopism naukowych.

           Grzeszczyk Wincenty
           WINCENTY GRZESZCZYK - dr nauk prawnych, prokurator Prokuratury Krajowej, uczestniczący w pracach dwóch zespołów działającej od 1989 r. przy Ministrze Sprawiedliwości Komisji do spraw Reformy Prawa Karnego: Zespole do spraw ujednolicenia rozwiązań prawa karnego i prawa o wykroczeniach oraz Zespole prawa karnego skarbowego, specjalizujący się w problematyce prawa karnego procesowego.

           Grzonka Lesław
           Lesław Grzonka - doktor nauk prawnych, adiunkt i kierownik Zakładu Podstaw Prawa na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej, dyrektor Instytutu Administracji Państwowej i Instytucji Europejskich w Prywatnej Wyższej Szkole Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie.

           Grzyb Magdalena

           Grzybczyk Katarzyna
           Katarzyna Grzybczyk - doktor habilitowany nauk prawnych; pracownik Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się problematyką prawa cywilnego, autorskiego i prawa reklamy; autorka licznych publikacji z tego zakresu, m.in. Lokowanie produktu. Zagadnienia prawne (Warszawa 2012), Prawo reklamy (Warszawa 2012).

           Grzybowski Marek

           Grzybowski Tomasz
           Tomasz Grzybowski - doktor nauk prawnych; radca prawny; starszy asystent sędziego w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego; autor publikacji z zakresu teorii prawa, prawa podatkowego i postępowania sądowoadministracyjnego.

           Grzymkowska Maja
           Dr MAJA GRZYMKOWSKA - jest laureatką Nagrody imienia Stanisława Kutrzeby, przyznawanej przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Karola Ruprechta w Heidelbergu oraz Instytut Maxa Plancka Prawa Międzynarodowego i Publicznego Prawa Porównawczego. Współpracuje z Instytutem Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich.

           Gubrynowicz Aleksander
           Aleksander Gubrynowicz - doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; pracownik Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk; wykłada również w Collegium Civitas; autor wielu publikacji dotyczących międzynarodowego prawa ochrony środowiska, międzynarodowego prawa ochrony inwestycji, prawa europejskiego, prawa lotniczego i prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, jak również kilkudziesięciu pozycji poświęconych Europie Środkowej i Wschodniej; komentator bieżących wydarzeń z zakresu polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych w radiu i telewizji.

           Gudkova Svetlana
           Svetlana Gudkova - adiunkt Katedry Przedsiębiorczości Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadzi badania w zakresie uwarunkowań rozwoju małych przedsiębiorstw, w szczególności wpływu takich czynników niematerialnych, jak wiedza i kapitał społeczny. Jest autorką wielu publikacji na temat przedsiębiorczości, które ukazały się zarówno w Polsce, jak i za granicą.

           Gudowski Jacek
           Jacek Gudowski - sędzia Sądu Najwyższego; przewodniczący Wydziału Problemowego w Izbie Cywilnej, redaktor naukowy oraz autor wielu cenionych publikacji z zakresu prawa cywilnego i postępowania cywilnego oraz prawa ustroju sądów; przez wiele lat - do grudnia 2015 r. - członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.

           Guła Przemysław
           PRZEMYSŁAW GUŁA - doktor nauk medycznych, specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii. Ekspert w dziedzinie medycyny ratunkowej. Lekarz TOPR. Współzałożyciel krakowskiego Instytutu Ratownictwa Medycznego. Komandor Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym. Uczestnik wielu zagranicznych staży i szkoleń w zakresie medycyny ratunkowej.

            Gumola Mariusz
            Mariusz Gumola - doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem; współpracował z renomowanymi kancelariami podatkowymi i prawnymi, zdobywając praktyczne doświadczenie w obszarze prawa podatkowego i karnego skarbowego, a także w reprezentowaniu podatników w kontaktach i sporach z aparatem skarbowym, w tym dotyczących podatków pośrednich; współpracuje z Centrum Pomocy Profesjonalisty Wolters Kluwer; jest autorem licznych publikacji w prasie specjalistycznej i codziennej oraz współautorem kilku publikacji książkowych o tematyce podatkowej.

            Gumularz Mirosław

            Gutowski Maciej

             Guza Leszek

              Guzek Elżbieta

              Guzik-Makaruk Ewa

               Guzik-Makaruk Ewa M.
               Ewa M. Guzik-Makaruk - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; w sferze jej zainteresowań pozostaje prawo karne materialne, prawo karne medyczne, problemy związane z działalnością sekt religijnych, a także prawnokarne i kryminologiczne aspekty transplantacji organów, tkanek i komórek.

               Gwardzińska Ewa
               Ewa Gwardzińska - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej; konsultantka Polskiej Izby Cła Logistyki i Spedycji (PICLiS); w latach 2015-2016 członek Rady Konsultacyjnej Służby Celnej. Autorka wielu prac z zakresu przedstawicielstwa celnego i ustawodawstwa celnego UE w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

               Gwóźdź Damian

               Gwoździewicz-Matan Paulina
               Paulina Gwoździewicz-Matan - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; radca prawny; autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego oraz prawa autorskiego, w tym dotyczących problematyki prawnych aspektów funkcjonowania rynku sztuki oraz prawa ochrony dóbr kultury.

               jr Wojciech Góralczyk
               Wojciech Góralczyk jr - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Akademii Leona Koźmińskiego, od 1997 r. kierownik Katedry Administracji i Prawa Administracyjnego; radca prawny; w latach 1972-1992 pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, 1991-2008 koordynator i wykładowca Krajowej Szkoły Administracji Publicznej; w latach 2007-2010 wiceprzewodniczący Institut International des Sciences Administratives w Brukseli.