Naczyńska Joanna

Nadolna Bożena
Bożena Nadolna - doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Ekonomii Menedżerskiej i Rachunkowości Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie; autorka ponad 200 artykułów oraz współautorka 20 książek dotyczących rachunkowości finansowej i zarządczej w różnych jednostkach, w tym w podmiotach leczniczych; prowadzi liczne szkolenia dla praktyków oraz zajęcia na studiach podyplomowych z tego zakresu.

Nadolska Aleksandra
Aleksandra Nadolska - doktor nauk prawnych; radca prawny; autorka wielu prac naukowych z zakresu prawa rynku finansowego, prawa europejskiego oraz prawa administracyjnego. Jej zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia związane z funkcjonowaniem europejskich rynków finansowych, gdzie dominującym nurtem jest instytucja nadzoru nad rynkiem finansowym w Unii Europejskiej i jej rola w globalnej sieci bezpieczeństwa finansowego.

Nahajewski Mariusz

Najda Magdalena
Magdalena Najda - ukończyła Psychologię i Filozofię na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowe Studium Nauk Społecznych i Politycznych na Uniwersytecie Europejskim we Florencji, w latach 1987–2001 pracownik naukowy Wydziału Psychologii UW, obecnie główny specjalista w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury, współautorka pracy z zakresu etyki prawniczej.

Naklicka Patrycja

  Nalaskowska Urszula
  Urszula Nalaskowska - radca prawny, współautor ustawy o Biurze Ochrony Rządu oraz aktów wykonawczych do niej. W roku 2007 była dyrektorem Gabinetu Szefa Biura Ochrony Rządu.

  Naleziński Bogumił
  Bogumił Naleziński - doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego; zajmuje się prawem konstytucyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki sądownictwa konstytucyjnego oraz środków ochrony wolności i praw człowieka.

  Namysłowska Monika
  Monika Namysłowska - doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; autorka i redaktor naukowy około 80 publikacji w języku polskim, niemieckim i angielskim z zakresu m.in. prawa konsumenckiego, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa reklamy, prawa nowych technologii; członek Rady Doradczej przy Prezesie UOKiK.

  Namysłowski Roman
  Roman Namysłowski - partner w Dziale Doradztwa Podatkowego Crido Taxand, lider Zespołu Podatków Pośrednich. Współautor pierwszego na polskim rynku komentarza do prawa wspólnotowego w zakresie podatku od wartości dodanej, autor i współredaktor komentarza do dyrektywy 2006/112/WE (Dyrektywa VAT. Komentarz, 2008), jednej z najczęściej cytowanych przez sądy administracyjne publikacji z zakresu spraw dotyczących zgodności polskich przepisów z prawem wspólnotowym, oraz unikalnego na rynku polskim komentarza do dyrektywy VAT z perspektywy polskich przepisów i ich zgodności z prawem unijnym (Dyrektywa VAT. Polska perspektywa, 2012). W rankingu "Dziennika Gazety Prawnej" uznany za najlepszego doradcę podatkowego w zakresie VAT w latach 2011 i 2013. Wyróżniony przez dziennik "Rzeczpospolita" w rankingu najlepszych doradców podatkowych w zakresie VAT w latach 2012 i 2013, a w 2015 r. został uznany za najlepszego doradcę podatkowego w zakresie VAT według rankingu firm doradztwa podatkowego tego dziennika.

  Napierała Jacek
  Jacek Napierała - prof. dr hab., od 1974 r. pracuje w katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Opublikował kilkadziesiąt prac z zakresu prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego.

  Narolski Mirosław
  Mirosław Narolski - adwokat, ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie, doradca prawny szpitali klinicznych i medycznych towarzystw naukowych, kierownik zespołu prawników zajmujących się problematyką prawa medycznego, prawa farmaceutycznego i żywieniowego.

  Nartowski Damian

  Naworski Jerzy P.

  Naworski Jerzy Paweł

  Nawracała Jakub

  Nawrocka Elżbieta

  Nawrot Oktawian
  Oktawian Nawrot - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Uniwersytetu Gdańskiego; w swojej pracy badawczej podejmuje problematykę etycznych i prawnych aspektów rozwoju nauk przyrodniczych, a także szeroko rozumianej filozofii prawa, w tym logiki prawniczej; za osiągnięcia na polu bioprawa i filozofii prawa otrzymał m.in. Nagrodę Miasta Gdańska "Młody Heweliusz"; zdobył wyróżnienie w konkursie czasopisma "Państwo i Prawo" na najlepsze prace habilitacyjne, a także uzyskał stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej; autor około stu publikacji naukowych, w tym kilku książek.

  Nazar Katarzyna
  Katarzyna Nazar - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

  Nazar Mirosław
  Prof. dr hab. Mirosław Nazar - kierownik Katedry Prawa Cywilnego UMCS, autor publikacji z dziedziny prawa cywilnego, rodzinnego i lokalowego; od 1997 r. do 2002 r. członek zespołu prawa rodzinnego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, a w latach 2002-2006 członek KKPC i przewodniczący jej zespołu problemowego prawa rodzinnego.

  Nazaruk Piotr

  Nędzarek Andrzej

  Nerka Arleta
  Arleta Nerka - adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, adiunkt w Salezjańskiej Wyższej Szkole Ekonomii i Zarządzania w Łodzi. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki prawa pracy, w szczególności ochrony danych osobowych pracownika oraz ubezpieczenia społecznego.

  Nesterak Janusz
  Dr Janusz Nesterak, absolwent Cybernetyki Ekonomicznej i Informatyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest inicjatorem i opiekunem merytorycznym kierunku uniwersyteckiego Rachunkowość i Controlling, a także założycielem i prezesem Stowarzyszenia Krakowska Szkoła Controllingu.
  Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z controllingiem, Performance Management, modelowaniem oraz optymalizacją procesów biznesowych, wspieraniem procesów zarządzania informatycznymi narzędziami klasy Business Intelligence, rachunkowością zarządczą, budżetowaniem, zarządzaniem finansami, analizą finansową oraz procesami zarządzania strategicznego.
  Jest autorem 170 publikacji, głównie z zakresu finansów przedsiębiorstw oraz controllingu. Autor lub współautor m.in. książek: Controlling - system oceny centrów odpowiedzialności, Controlling - novodob systém riadenia podniku, Finanse firm - długoterminowe zarządzanie finansami, współredaktor m.in. Performance Management. Concepts and methods oraz Performance Management. Implementation in business and non-profit organisations.
  Prowadził liczne seminaria: "Zarządzanie płynnością finansową i kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie. Praktyczne narzędzia", "Ocena i finansowanie projektów inwestycyjnych. Jak unikać pułapek w inwestycjach", "Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - Value Based Management. Metodyka i narzędzia", "Balanced Scorecard. Budowa i wdrożenie strategii w oparciu o system Kart Wyników i KPI", "Controlling i budżetowanie w firmie", "Rachunkowość zarządcza i controlling", "Zarządzanie finansami przedsiębiorstw" i inne.
  Ma bogate doświadczenie praktyczne. Jako konsultant uczestniczy w opracowywaniu koncepcji i wdrażaniu do firm systemu controllingu i nowoczesnych metod zarządzania finansami. Realizuje projekty doradcze m.in. w zakresie: opracowywania i wdrażania rozwiązań organizacyjnych w różnych obszarach funkcjonalnych, wdrożenia controllingu zarządczego do przedsiębiorstw, konstrukcji budżetów controllingowych, przygotowania instrukcji budżetowania w firmie, wdrożenia systemu oceny centrów odpowiedzialności, budowy wskaźników oceny wyodrębnionych organizacyjnie centrów, koncepcji systemów motywacyjnych opartych na controllingu. Jest też współautorem wielu ekspertyz ekonomiczno-finansowych, studiów wykonalności projektów inwestycyjnych, due diligence oraz wycen przedsiębiorstw w kontekście prywatyzacji, a także wprowadzenia spółek na rynek papierów wartościowych.


  Nesterowicz Mirosław
  Mirosław Nesterowicz - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych; wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; specjalista z zakresu prawa cywilnego; autor wielu publikacji z tej dziedziny, a także z prawa turystycznego.

  Nieborak Tomasz
  Tomasz Nieborak - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katedra Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji, stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Deutscher Akademischer Austauschdienst; specjalizuje się w prawie finansowym ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynku finansowego oraz finansów UE; autor ponad 50 publikacji z zakresu problematyki prawa bankowego, prawa usług finansowych UE, finansów UE oraz nadzoru i teorii regulacji rynków finansowych.

  Nieć Mateusz
  Mateusz Nieć - doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Akademii Ignatianum w Krakowie, kierownik Katedry Systemów Politycznych, politolog i medioznawca. Jest autorem licznych publikacji naukowych, w tym m.in. książek: Komunikowanie społeczne i media. Perspektywa politologiczna (Warszawa 2010) oraz Komunikowanie polityczne w społeczeństwach przedmasowych (Warszawa 2011) - która zdobyła prestiżową Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego drugiego stopnia za wybitne osiągnięcia naukowe w 2012 roku.

  Niedbała Bogusław
  Bogusław Niedbała - jest doktorem ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu. Doktorat, obroniony z wyróżnieniem na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, realizował w ramach grantu promotorskiego Ministerstwa Nauki i Informatyzacji (2005-2007). Za książkę Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie (2003) wspólnie z prof. dr hab. Marią Sierpińską otrzymał nagrodę zespołową Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (2004). Jest autorem lub współautorem kilkunastu publikacji z zakresu controllingu, m.in. w miesięczniku "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" oraz współautorem książek pod redakcją M. Sierpińskiej: System raportowania wyników w controllingu operacyjnym (2007), Controlling funkcyjny (2004). Od 10 lat zawodowo zajmuje się controllingiem, pracując kolejno w firmach: Plus Discout Sp. z o.o., Comarch S.A. (kierownik Działu Controllingu) i Siemens VAI MT Sp. z o.o., a obecnie w Siemens Sp. z o.o.

  Niedziński Tomasz
  Tomasz Niedziński - doktor nauk prawnych; adiunkt w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego; radca prawny; Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie; specjalizuje się między innymi w zagadnieniach kontroli i nadzoru wykonywanych przez inspekcje.

  Niedziółka Dorota

   Niedziółka Monika

   Niedźwiedzka Małgorzata
   Małgorzata Niedźwiedzka - absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, kierunek Zarządzanie Finansami. Posiada wiedzę zarówno praktyczną (m.in. główna księgowa w Wydawnictwie Edipresse oraz w NASK, doświadczenie na stanowisku prezesa zarządu spółki z o.o.), jak i szeroką wiedzę teoretyczną, zdobytą, poza studiami, na kursach i szkoleniach zawodowych. Ukończyła między innymi studium doradców podatkowych zorganizowane przez TAX-Audytor, kursy controllingu w Instytucie Analiz Przedsiębiorstwa, szkolenia na temat ustawy o zamówieniach publicznych oraz kurs głównego księgowego w Stowarzyszeniu Księgowych, zakończony zdobyciem dyplomu. Obecnie zatrudniona w NASK na stanowisku głównego specjalisty do spraw finansów i budżetu, w zakres obowiązków Autorki wchodzą wszelkie sprawy związane z tworzeniem budżetów i kontrolą ich wykonania, badanie opłacalności projektów, wdrażanie systemów finansowych, kontrola finansowa w przedsiębiorstwie i analiza zawieranych umów. Zdobyte doświadczenie Autorka postanowiła wykorzystać szerzej, pisząc wraz z Radosławem Kowalskim książkę pt. "Audyt wewnętrzny VAT. Zdążyć przed fiskusem" (Difin 2003). Wkrótce ukaże się jej druga część, poświęcona podatkowi dochodowemu od osób prawnych.

   Nielepkowicz Michał
   Michał Nielepkowicz - doradca podatkowy, od 2015 r. partner w Spółce Doradztwa Podatkowego Nielepkowicz & Partnerzy, do 2014 r. Szef Zespołu Podatku od Nieruchomości EY, wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i ekspert Zespołu Podatków Lokalnych Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministrze Finansów, trzykrotnie z rzędu uznany za najlepszego specjalistę w podatku od nieruchomości (ranking Rzeczpospolitej z lat 2016, 2015 i 2014), najlepszy doradca podatkowy w zakresie podatków i opłat lokalnych (ranking Dziennika Gazety Prawnej z 2014 r.).

   Niełaczna Maria

   Niemczyk Roman

   Niemiałtowska Grażyna

   Niemiec Renata
   Renata Niemiec - finansista; posiada długoletni staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego oraz doświadczenie w zakresie finansów i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych; główny księgowy w jednostce budżetowej; posiada certyfikat na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

   Niewęgłowski Adrian
   Adrian Niewęgłowski - doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; autor kilkudziesięciu prac naukowych, w tym z zakresu prawa handlowego i prawa własności intelektualnej.

   Niewiadomski Adam
   dr Adam Niewiadomski - doktor nauk prawnych, doktor nauk humanistycznych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

   Niezbecka Elżbieta
   Elżbieta Niezbecka - doktor nauk prawnych; były adiunkt w instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego i bankowego.

   Niezgoda Agnieszka

   Niezgoda Andrzej
   Andrzej Niezgoda - doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Wyróżniony w XLIX Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepszą pracę habilitacyjną. Specjalizuje się w prawie finansowym samorządu terytorialnego. Autor publikacji z zakresu finansów publicznych, prawa finansowego samorządu terytorialnego oraz publicznego prawa bankowego.

   Niezgódka-Medek Małgorzata
   Małgorzata Niezgódka -Medek - w latach 1991-1999 Dyrektor Departamentu Prawnego w Najwyższej Izbie Kontroli. Od 1999 r. sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, orzekająca obecnie w Izbie Finansowej. W latach 2006-2014 członek Krajowej Rady Sądownictwa i przez 2 lata jej wiceprzewodnicząca. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Legislacji. Autorka kilkudziesięciu artykułów w piśmiennictwie prawniczym na tematy dotyczące prawa administracyjnego, podatkowego, kontroli państwowej i tworzenia prawa, współautorka komentarzy do ustaw: o Najwyższej Izbie Kontroli, o podatku dochodowym od osób prawnych, Ordynacja podatkowa, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz książek: Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi i Koszty postępowania w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych.

   Niklas Darek

   Nita Adam
   dr hab. Adam Nita, prof. UJ - kierownik Zakładu Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, radca prawny, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA) oraz Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej, reprezentuje polskich członków w Komitecie Akademickim Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego (EATLP), autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego.

   Nita Bartłomiej

   Nitecki Stanisław
   Stanisław Nitecki - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Opolskiego, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego; sędzia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach. Jest autorem licznych publikacji naukowych z zakresu prawa administracyjnego i prawa socjalnego.

   Niżankowska Anna Maria

   Niziołek Magdalena
   doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi zajęcia m.in. z etyki służby publicznej i z samorządu terytorialnego. Radca prawny. Współpracuje z kancelarią Wardyński i Wspólnicy, w której jest członkiem Zespołu Rozwiązywania Sporów i Arbitrażu. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa publicznego, w tym prawa administracyjnego, procedur administracyjnych, procedur sądowo-administracyjnych i prawa samorządu terytorialnego. Autorka wielu publikacji z dziedziny prawa administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego.

   Niżnik-Dobosz Iwona
   Iwona Niżnik-Dobosz - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik naukowy w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego; sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie; autorka prac z zakresu prawa administracyjnego, w tym monografii: Model ustroju samorządu terytorialnego w Polsce na tle zagadnień ustrojowego prawa administracyjnego (2007), Prawne problemy procesu inwestycyjno-budowlanego i konserwatorskiego (2002) (wspólnie z P. Doboszem) oraz Stosunki kontroli w administracji publicznej demokratycznego państwa prawnego (2015). Redaktor naukowy i współautorka monografii: Przestrzeń i nieruchomości jako przedmiot prawa administracyjnego. Publiczne prawo rzeczowe (2012) oraz Zastosowanie idei public governance w prawie administracyjnym (2014).

   Niżnik-Mucha Agata
   Agata Niżnik-Mucha - doktor nauk prawnych, asystentka w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego; zajmuje się prawem konstytucyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki praw człowieka i środków ich ochrony.

   Nojszewska Ewelina
   Ewelina Nojszewska - profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych; pracownik Katedry Ekonomii Stosowanej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; przez dwie kadencje członek Rady Narodowego Funduszu Zdrowia; była przewodnicząca zespołu ds. reformy ochrony zdrowia Rzecznika Praw Obywatelskich; autorka wielu artykułów i książek poświęconych ekonomii zdrowia i badaniom funkcjonowania ochrony zdrowia.

   Nosek Wojciech

    Nowacka Ewa
    Ewa J. Nowacka - profesor nadzw. Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizuje się w dziedzinie prawa administracyjnego. Prowadzi wykłady na Wydziale Nauk Społecznych z zakresu administracji publicznej w Europie i USA, systemów władzy lokalnej, samorządu terytorialnego, ustrojowego prawa administracyjnego. Autorka monografii i artykułów publikowanych w kraju i za granicą. Prowadziła liczne badania naukowe nad samorządem terytorialnym na uniwersytetach w Szwajcarii, Niemczech, USA i Wielkiej Brytanii.

    Nowacki Artur
    Artur Nowacki - doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, autor ponad 40 publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na prawie spółek, prawie papierów wartościowych i prawie upadłościowym.

    Nowacki Józef
    Józef Nowacki - prof. dr hab., wykłada teorię i filozofię prawa na Uniwersytecie Śląskim, jest autorem wielu monografii, takich jak Analogia legis (1966), Domniemania prawne (1976), Praworządność. Wybrane problemy teoretyczne (1977), Dwa studia o rozumieniach praworządność (1980), Przepis prawny a norma prawna (1988), Prawo publiczne - prawo prywatne (1992), Rządy prawa (1995) oraz współautorem cenionego i wznawianego od wielu lat podręcznika akademickiego Wstęp do prawoznawstwa.

    Nowacki Marcin
    doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Centrum Studiów Europejskich przy UMK i Studium Polityki Zagranicznej PISM w Warszawie, radca ministra w Departamencie Prawa Unii Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pełnomocnik Rzadu RP w postepowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwosci UE, Sadem UE i Trybunałem EFTA, autor publikacji dotyczacych prawa UE, głównie prawa energetycznego i funkcjonowania Trybunału Sprawiedliwosci UE.

    Nowaczek Andrzej

    Nowak Aneta
    Aneta Nowak - doktorantka w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, prawnik w Kancelarii Mariański Group. Współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych oraz Fundacji CDiSP. Autorka bądź współautorka publikacji z zakresu prawa podatkowego.

     Nowak Artur
     Artur Nowak - radca prawny, Partner w Praktyce Podatkowej kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

     Nowak Bartłomiej
     Bartłomiej Nowak - PhD in Law from the European University Institute; Assistant Professor, Department of International and European Union Law, Kozminski University in Warsaw; the author of many studies on energy law, energy policy, the EU law and economic law, published in renowned scientific journals in Poland, UK and in the United States; theformer advisor to the President of the Energy Regulatory Office and of Counsel to Domański Zakrzewski Palinka Law Firm; a participant of grant programs and scientific projects in the area of the EU energy policy, financed for example by the European Commission.

     Nowak Celina
     Celina Nowak - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Akademii Leona Koźmińskiego i Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; ukończyła studia podyplomowe na Université Paris I Panthéon-Sorbonne; stypendystka rządu francuskiego i włoskiego, a także kilkakrotnie Towarzystwa im. Maxa Plancka; laureatka I nagrody za rozprawę doktorską w konkursie czasopisma "Państwo i Prawo" na najlepsze prace doktorskie i habilitacyjne (2008 r.) oraz nagrody głównej w konkursie Prezydenta RP "Polskie wyzwania: państwo - tożsamość - rozwój" na najlepszą pracę doktorską w kategorii "Funkcjonowanie państwa i jego instytucji" za doktorat pt. "Korupcja w polskim prawie karnym na tle uregulowań międzynarodowych" (2009 r.); Sekretarz Generalny Towarzystwa Badawczego Prawa Europejskiego; członek Rady Dyrekcyjnej Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego (AIDP). Jest autorką i redaktorką licznych publikacji naukowych z zakresu polskiego, międzynarodowego i europejskiego prawa karnego.

     Nowak Dariusz
     Dariusz Nowak - podpułkownik doktor nauk o bezpieczeństwie inżynier, zastępca dyrektora Instytutu Prawa i Administracji Obronnej, adiunkt w Katedrze Prawa Bezpieczeństwa Narodowego na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej. Autor publikacji z zakresu bezpieczeństwa narodowego, a szczególnie dotyczących aspektów prawnych funkcjonowania niemilitarnej części systemu obronnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz systemu zarządzania kryzysowego.

     Nowak Dominika
     Dominika Nowak - doktor nauk prawnych i radca prawny; absolwentka studiów podyplomowych z zakresu polskiego i europejskiego prawa spółek handlowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; beneficjentka grantu uzyskanego z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację projektu badawczego promotorskiego pt."Nieważność umowy spółki partnerskiej"; członek Europejskiego Centrum Porównawczego Prawa Gospodarczego i Prawa Spółek (Centrum C-Law.org); autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego. Wyróżniona w konkursie dla młodych autorów publikacji profesjonalnych Złote Skrzydła Gazety Prawnej.

     Nowak Edward

     Nowak Monika
     Monika Nowak - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy; autorka publikacji z obszaru indywidualnego prawa pracy - w tym m.in. monografii dotyczącej problematyki wynagrodzenia za pracę.

     Nowak Remigiusz

     Nowak Tomasz
     Tomasz Nowak - funkcjonariusz Służby Celnej w Izbie Celnej w Opolu; członek Stowarzyszenia Prawa Finansowego "Aureus" w Opolu; autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa celnego, podatkowego i administracyjnego; współredaktor książek: Regulacje w zakresie prawa celnego i podatku akcyzowego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej - polskie doświadczenia i perspektywy (2010), Kontrola podatkowa, skarbowa i celna. Wyzwania teorii i praktyki (2013), Prawo celne i podatek akcyzowy. Kierunki przeobrażeń i zmian (2014).

     Nowak-Chrząszczyk Bożena
     Bożena Nowak-Chrząszczyk - adwokat; doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych kancelariach prawnych zajmując się obsługą prawną podmiotów z branży farmaceutycznej, medycznej i żywieniowej; prowadzi szkolenia z zakresu reklamy, refundacji, ochrony danych osobowych i dystrybucji w branży FMCG.

     Nowak-Far Artur
     Prof. dr hab. Artur Nowak-Far - kierownik Katedry Prawa Europejskiego w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Katedry Prawa Finansowego i Ekonomii Wydziału Prawa i Administracji UKSW w Warszawie.

     Nowak-Gruca Aleksandra
     Aleksandra Nowak-Gruca - doktor nauk prawnych, adiunkt w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie; specjalista z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa cywilnego oraz ekonomicznej analizy prawa; prowadzi wykłady dla aplikantów prawniczych oraz liczne szkolenia dla instytucji i biznesu. Obok działalności naukowej praktykuje jako rzecznik patentowy.

     Nowak-Piechota Aneta
     Aneta Nowak-Piechota - doradca podatkowy w Mariański Group Kancelarii Prawno-Podatkowej; doktorantka w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych oraz Fundacji CDiSP. Autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa podatkowego.

     Nowakowska Elżbieta

     Nowakowska Lidia

     Nowakowski Michał

     Nowicka Aurelia
     Aurelia Nowicka - profesor doktor habilitowany; profesor zwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie prywatnym międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej. Jest autorką ponad 170 publikacji dotyczących wymienionych dziedzin, a ponadto - w zakresie prawa cywilnego i prawa spółek handlowych. Jej zainteresowania badawcze w dziedzinie własności intelektualnej koncentrują się na zagadnieniach prawa patentowego, takich jak ochrona innowacji informatycznych, biotechnologicznych i farmaceutycznych, a także udzielanie patentów europejskich i skutki tych patentów w Polsce. Przedmiotem jej badań w dziedzinie prawa prywatnego międzynarodowego są zwłaszcza zasady stosowania prawa właściwego, kolizyjnoprawna i jurysdykcyjna problematyka umów handlowych i praw własności przemysłowej oraz właściwość prawa dla zobowiązań pozaumownych.

     Nowicka-Skóra Anna

     Nowicki Henryk

     Nowicki Józef

      Nowicki Józef Edmund
      Józef Edmund Nowicki - ekspert z dziedziny prawa zamówień publicznych z ponad 15-letnim doświadczeniem w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielanie zamówień publicznych. Specjalizuje się w zamówieniach na roboty budowlane (w tym procedury FIDIC), zamówieniach sektorowych, zamówieniach współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zamówieniach na usługi ubezpieczenia w zakresie wszystkich ryzyk oraz audycie i kontroli zamówień publicznych. Właściciel i ekspert wiodący w kancelarii specjalizującej się w doradztwie z zakresu prawa zamówień publicznych, współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz kontroli zamówień publicznych. Autor ponad 450 publikacji i komentarzy praktycznych z dziedziny prawa zamówień publicznych, a także opinii i ekspertyz dotyczących stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Ekspert zewnętrzny w zakresie kontroli i oceny dokumentacji postępowań o udzielanie zamówień publicznych finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Biegły sądowy w sprawach zamówień publicznych. Wykładowca problematyki zamówień publicznych, prelegent na licznych konferencjach, zjazdach i seminariach eksperckich.

      Nowicki Krzysztof
      Krzysztof Nowicki - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu Wrocławskiego; jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia prawa karnego procesowego oraz wykonawczego, w szczególności dotyczące środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i wykonawczym, środków przymusu, ochrony praw człowieka w procesie karnym i kosztów procesu.

      Nowicki Marek

       Nowicki Marek Antoni
       Marek Antoni Nowicki - adwokat, ekspert międzynarodowy w dziedzinie praw człowieka; w okresie stanu wojennego publicysta prasy podziemnej i współpracownik podziemnych struktur "Solidarności"; w 1982 r. jeden z założycieli podziemnego Komitetu Helsińskiego w Polsce i współautor jego raportów, w tym o prawach człowieka w Polsce w stanie wojennym (raport madrycki); współzałożyciel Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka; w latach 1991-1992 pełnił obowiązki prezydenta Międzynarodowej Helsińskiej Federacji Praw Człowieka (IHF) z siedzibą w Wiedniu; w latach 1993-1999 orzekał w Europejskiej Komisji Praw Człowieka w Strasburgu (1997-1998 - wiceprezes Izby); założyciel, a następnie w latach 1990-2000 przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej; od lipca 2000 r. do końca 2005 r. był powołanym przez ONZ międzynarodowym rzecznikiem praw obywatelskich w Kosowie; od listopada 2003 r. do lutego 2008 r. był prezesem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, a w latach 2012-2016 - przewodniczącym jej Rady; od stycznia 2008 r. do czerwca 2016 r. przewodniczył Komisji Doradczej ds. Praw Człowieka ONZ (Human Rights Advisory Panel) w Kosowie; członek Kapituły Nagrody Praw Człowieka im. Václava Havla Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

       Nowik Paweł
       Paweł Nowik - doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; autor wielu publikacji z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz prawa urzędniczego; jego prace badawcze obejmują w szczególności zagadnienia związane z pozycją prawną stron stosunku pracy, równowagą prawną w zbiorowym prawie pracy i akademickim prawem pracy.

       Nowikowska Monika
       Monika Nowikowska - doktor nauk prawnych, radca prawny, specjalista z zakresu prawa prasowego; współpracuje z Katedrą Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

       Nowikowski Ireneusz
       Ireneusz Nowikowski - doktor habilitowany nauk prawnych; profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; kierownik Katedry Postępowania Karnego UMCS; pełnił obowiązki prodziekana Wydziału Prawa i Administracji oraz dyrektora Instytutu Prawa Karnego UMCS; autor wielu publikacji.

       Nowińska Ewa

       Nowińska Joanna
       Dr Joanna Nowińska - adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

       Nowocień Marta Anna

       Nowodworski Bartosz

       Nowosad Aleksandra
       Aleksandra Nowosad - doktor nauk prawnych; pracownik w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa karnego materialnego.

       Nowotarska-Romaniak Beata
       Beata Nowotarska-Romaniak - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; autorka oraz współautorka kilkunastu książek z dziedziny usług zdrowotnych i ubezpieczeniowych oraz ponad stu artykułów naukowych z zakresu strategii marketingowych, promocji oraz zachowań klientów na rynku ubezpieczeniowym, opublikowanych w kraju i za granicą; prowadzi wykłady i szkolenia m.in. dla menedżerów i pracowników placówek opieki zdrowotnej, banków oraz zakładów ubezpieczeń; współpracuje przy projekcie "Wsparcie menedżerskie dla kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

       Nowotnik Małgorzata
       Małgorzata Nowotnik - adwokat, współpracownik miedzynarodowej kancelarii prawnej.

       Nykiel Włodzimierz
       Włodzimierz Nykiel - profesor nauk prawnych, rektor Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi, kierownik Katedry Materialnego Prawa Podatkowego UŁ, członek zarządu International Fiscal Association. Przewodniczący Komisji do Spraw Doradztwa Podatkowego II kadencji. Autor ponad stu publikacji z zakresu prawa podatkowego i budżetowego. Członek Rad Programowych pism "Przegląd Podatkowy", "Prawo i Podatki" oraz "Kwartalnik Prawa Podatkowego".

       Nykiel-Mateo Anna
       Anna Nykiel-Mateo - pracuje w Komisji Europejskiej, w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji. Współpracuje z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz z Wydziałem Prawa, Ekonomii i Nauk Społecznych Uniwersytetu François-Rabelais w Tours.

       Nyman Mark