Labelle-Pichevin Fabienne
dr Fabienne Labelle-Pichevin - Maître de conférences (wykładowca), Uniwersytet François Rabelais w Tours (Francja).

Lach Arkadiusz
Arkadiusz Lach - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownik Katedry Postępowania Karnego. Autor ponad 100 publikacji naukowych.

Lach Bogdan
Bogdan Lach - doktor nauk prawnych, biegły z zakresu psychologii, specjalista w dziedzinie przestępstw związanych z użyciem przemocy; uczestniczył w ponad 300 sprawach, w których stworzył profile psychologiczne i kryminalistyczne; członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

Lach Daniel Eryk
Dr Daniel Eryk Lach – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Prawa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, gdzie uzyskał tytuł Magister Legum (LL.M.) w zakresie prawa niemieckiego; adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Prawa Socjalnego WPiA UAM, asystent Sędziego Sądu Najwyższego; radca prawny.

Lachiewicz Stefan

Lachner Jacek

Lachowicz Marcin

Lachowski Jerzy
Dr hab. Jerzy Lachowski - profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii WPiA UMK. Czynny adwokat. Autor oraz współautor 50 publikacji naukowych z zakresu prawa karnego materialnego oraz wykonawczego.

Lackoroński Bogusław

Ladziński Andrzej
Andrzej Ladziński - doradca podatkowy, wspólnik zarządzający GWW Tax, specjalizujący się w planowaniu podatkowym wewnątrzgrupowych procesów restrukturyzacyjnych, a także w zakresie zarządzania ryzykiem podatkowym, autor licznych publikacji dotyczących zagadnień związanych z unikaniem opodatkowania i obejściem prawa podatkowego, od 2005 r. członek Rady Podatkowej przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Lamch-Rejowska Marta
Marta Lamch-Rejowska - radca prawny, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa i Gospodarki Unii Europejskiej we Wrocławiu; specjalista ds. zamówień publicznych, trener, autorka licznych publikacji. Od 2004 r. doradza zamawiającym i wykonawcom w procesach ubiegania się o zamówienia publiczne i udzielania zamówień publicznych.

Lampart Marta
Marta Lampart - doktorantka w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie; autorka publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa znaków towarowych.

Lang Grzegorz

Lang Jacek
Jacek Lang - profesor nauk prawnych, profesor zwyczajny w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, profesor zwyczajny w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce na Wydziale Administracji.

Langer Daria

Langer-Babicz Danuta

Lapierre Jerzy
Doc. dr Jerzy Lapierre (zm. w 2014 r.) - nauczyciel akademicki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Korespondent francuskiego czasopisma naukowego "Revue Generale de Droit Processuel", wydawanego w Paryżu przez prestiżowe Wydawnictwo Dalloza.

Lasek Łukasz
Łukasz Lasek - adwokat w praktyce postępowań sądowych i arbitrażowych kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Ma doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sporach sądowych i arbitrażowych. Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim (2011). Odbył również roczne studia na Indiana University Maurer School of Law w Bloomington w Stanach Zjednoczonych (2012).

Lasiński-Sulecki Krzysztof
dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki - kierownik Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, adiunkt w Katedrze Prawa Finansów Publicznych tego uniwersytetu, doradca podatkowy, od 2008 r. współpracownik IBFD w Amsterdamie - polski korespondent International VAT Monitor, w latach 2011-2012 senior visiting tax researcher w Institute for Austrian and International Tax Law w Wiedniu, od 2012 r. do 2014 r. członek Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej ds. VAT (the VAT Expert Group).

Laskowska Ewa
Ewa Laskowska - doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka studiów podyplomowych (LL.M.) na Wydziale Prawa Ruprecht-Karls-Universität w Heidelbergu oraz Szkoły Prawa Niemieckiego UJ. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i prawie Unii Europejskiej; autorka wielu publikacji z tego zakresu w prasie branżowej i punktowanych czasopismach naukowych; wykładowca na szkoleniach, konferencjach naukowych i seminariach międzynarodowych. Wyróżniona nagrodą przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie na najlepszą pracę doktorską zorganizowanym przez Urząd Patentowy RP w 2015 r.

Laskowska Katarzyna
Katarzyna Laskowska - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; jej zainteresowania naukowe koncentrują się na prawie karnym materialnym oraz kryminologii.

Laskowska Marzena
Marzena Laskowska - doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych PAN; zajmuje się prawem konstytucyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień kontroli konstytucyjności prawa.

Laskowska-Hulisz Agnieszka
Agnieszka Laskowska-Hulisz - doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Laszczyński Łukasz
Łukasz Laszczyński - prawnik, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym im. Oskara Langego we Wrocławiu; trener, autor ponad 100 publikacji prasowych poświęconych zamówieniom publicznym. Od 2006 r. doradza przedstawicielom zamawiających i wykonawców w zakresie prawa zamówień publicznych.

Laszuk Mirosława
Mirosława Laszuk - doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Ekonomii i Nauk Społecznych Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej. W 2009 r. ekspert w pracach nad rządowym projektem ustawy o Służbie Celnej. Jest autorką i współautorką około 100 publikacji z zakresu prawa celnego, administracji celnej oraz polityki celnej.

Latawiec-Chara Dominika
Latawiec-Chara Dominika - specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie gospodarczym, w szczególności w prawie spółek. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz aplikantem adwokackim przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Latkowski Mateusz
Mateusz Latkowski - doradca podatkowy, prowadzący kancelarię doradztwa podatkowego, współpracownik Kancelarii Mariański Group. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor bądź współautor publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Latos-Miłkowska Monika
Monika Latos-Miłkowska - doktor habilitowany nauk prawnych, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy, w tym monografii Ochrona interesu pracodawcy (2013) oraz Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika (z Łukaszem Pisarczykiem, 2005); specjalizuje się w problematyce restrukturyzacji zakładów pracy, zbiorowego prawa pracy, czasu pracy, ochrony trwałości stosunku pracy oraz uprawnień związanych z rodzicielstwem; od wielu lat - jako jedna z niewielu przedstawicieli nauki prawa pracy - zajmuje się również tematyką następstw upadłości i likwidacji w prawie pracy.

Latusek-Jurczak Dominika
Dr hab. Dominika Latusek-Jurczak, prof. ALK - kierownik Katedry Zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego, visiting scholar w Institute for Research in Social Sciences na Uniwersytecie Stanforda w USA. Wyróżniona stypendium dla wybitnych młodych naukowców przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, laureatka programu „Lider” w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, stypendystka Fundacji Fulbrighta. Od 2012 r. członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN. Zajmuje się badaniem praktyk zarządzania w relacjach międzyorganizacyjnych, teorią sieci społecznych i zaufania oraz prowadzi jakościowe terenowe badania organizacji w Polsce, Niemczech i Dolinie Krzemowej w USA.

Lebowa Dorota

Lechna Mirella

Leciak Michał
Michał Leciak - doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; specjalista z zakresu prawa karnego, w tym w obszarze ochrony informacji niejawnych, prawa sportowego, a także problematyki przedawnienia oraz wybranych środków karnych; autor ponad 80 publikacji naukowych, w tym książki Tajemnica państwowa w zeznaniach świadka w polskim ustawodawstwie. Zarys problematyki, Toruń 2007; radca prawny.

Leconte Michał
Michał Leconte - doradca podatkowy, aplikant radcowski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, menedżer w Deloitte Doradztwo Podatkowe, autor publikacji m.in. z zakresu podatków dochodowych oraz międzynarodowego prawa podatkowego.

Leja Andżelika
Andżelika Leja - uczestniczka seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Autorka publikacji obejmujących problematykę zatrudnienia w służbie cywilnej, prowadzi szkolenia z tego zakresu tematycznego skierowane do członków korpusu służby cywilnej w tym osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej. Senior Lawyer w jednej z krakowskich kancelarii pranych.

Leja Krzysztof
Krzysztof Leja, doktor nauk ekonomicznych, doktor habilitowany nauk o zarządzaniu; od 1973 roku związany z Politechniką Gdańską; absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej; w latach 1978-1991 asystent i specjalista na tym Wydziale, 1992-2002 zastępca dyrektora administracyjnego PG; 2002-2008 prodziekan ds. kształcenia ustawicznego; obecnie prodziekan ds. nauki Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce doskonalenia organizacji i zarządzania współczesną uczelnią. Jest autorem mo nografii Instytucja akademicka. Strategia. Efektywność. Jakość i ponad 100 publikacji naukowych oraz popularnonaukowych dotyczących szkolnictwa wyższego.

Lekston Mariusz
Mariusz Lekston - doktor nauk prawnych, prorektor ds. organizacyjno-prawnych i polityki kadrowej Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, wykonujący czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w imieniu uczelni, adiunkt w Instytucie Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Autor publikacji obejmujących problematykę zatrudnienia nauczycieli akademickich.

Lemańska Elżbieta
Elżbieta Lemańska - doktor nauk prawnych; starszy asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku; autorka publikacji z zakresu problematyki wywłaszczenia nieruchomości oraz procedury sądowoadministracyjnej.

Lemańska Joanna
Joanna Lemańska - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego; radca prawny; uczestnik wielu projektów badawczych, w tym międzynarodowych; autorka lub współautorka kilku monografii i kilkudziesięciu artykułów (krajowych i zagranicznych) z zakresu prawa administracyjnego, w tym głównie dotyczących samorządu terytorialnego, postępowania administracyjnego oraz prawa administracyjnego materialnego.

Lemańska Joanna Bożena

  Lemkowski Marcin
  dr Marcin Lemkowski - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu; adwokat, autor artykułów i glos z zakresu materialnego i procesowego prawa cywilnego.

  Lemonnier Mariola
  Mariola Lemonnier - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Finansowego.

  Lenarczyk Paweł

  Lenart Regina
  Regina Lenart - doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu; wykładowca akademicki i trener biznesu; jej zainteresowania naukowe dotyczą zarządzania strategicznego, zarządzania wiedzą i zarządzania organizacją szkolną; ma wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w placówkach oświatowych; autorka artykułów o tematyce oświatowej.

  Lenart Tomasz

  Lenik Piotr
  Piotr Lenik - doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu; kierownik Zakładu Zarządzania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie; dyrektor dużego szpitala publicznego; doradca w zakresie organizacji i zarządzania oraz marketingu; członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami oraz Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej i Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali; autor kilkudziesięciu publikacji.

  Lenio Paweł

  Leoński Zbigniew
  Zbigniew Leoński - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, jeden z najwybitniejszych administratywistów polskich, w latach 1981-2000 kierownik Katedry Prawa Administracyjnego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; autor ponad 300 publikacji z zakresu prawa administracyjnego.

  Lesińska Joanna

  Leśniak Dorota
  Dorota Leśniak - doktor nauk prawnych; radca prawny; wieloletni pracownik Departamentu Prawnego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego; uczestnik prac legislacyjnych nad regulacjami rynku finansowego, w tym implementujących dyrektywę "Wypłacalność II" do krajowego porządku prawnego; autorka i współautorka publikacji z zakresu problematyki prawa usług finansowych, w szczególności funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego.

  Leśniak Olga
  Olga Leśniak - referendarz w Wydziale IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie; ukończyła aplikację komorniczą i aplikację sądową; od kilku lat prowadzi zajęcia dla aplikantów komorniczych; współautorka komentarza Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne (Warszawa 2013).

  Leśnikowska-Marciniak Monika

  Leśnodorski Bogusław

  Leszczewski Tomasz
  Tomasz Leszczewski - doradca podatkowy, Senior Tax Consultant w Praktyce Podatkowej kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

  Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara
  Dagmara Leszczyńska - Trochonowicz - księgowa, posiada licencję Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Prowadzi własną kancelarię rachunkową.

  Leszczyński Leszek
  Leszek Leszczyński - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, członek Komitetu Nauk Prawnych PAN, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego; autor około 230 publikacji naukowych z zakresu teorii i filozofii prawa, w tym zwłaszcza teorii stosowania prawa, europejskiego systemu praw człowieka, integracji europejskiej oraz komparatystyki prawniczej (ze szczególnym uwzględnieniem prawa anglosaskiego i japońskiego).

  Lewandowicz-Machnikowska Monika
  Monika Lewandowicz-Machnikowska - doktor habilitowany nauk prawnych; adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy i kierownik Pracowni Ubezpieczeń Społecznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; radca prawny; członek nieetatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu; mediator w sporach zbiorowych; specjalizuje się w indywidualnym prawie pracy i prawie zabezpieczenia społecznego; prowadzi badania naukowe dotyczące czynności prawnych w prawie pracy, konkurencji w stosunkach pracy, psychospołecznych zagrożeń w środowisku pracy oraz świadczeń socjalnych.

  Lewandowska Adrianna
  Dr Adrianna Lewandowska - MBA, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy, od lat wspiera firmy rodzinne w zakresie strategii rozwoju, procesów sukcesyjnych i zarządzania zmianą oraz tworzy konstytucje dla firm rodzinnych. Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego. Należy do Międzynarodowej Sieci Doradców Strategicznych w Berlinie oraz International Family Enterprise Research Academy IFERA. Była pomysłodawczynią i liderem merytorycznym projektu sukcesyjnego "Kody wartości - efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych". Executive Advisor w Internationaler Controller Verein e.V. w Monachium, akredytowany partner PARP. Absolwentka zagranicznego MBA, stypendystka Uniwersytetu St. Gallen w Center for Family Business i Uniwersytetu Wiedeńskiego w Institut für Familienunternehmen. Wykłada na MBA oraz licznych studiach podyplomowych.
  Autorka publikacji, komentarzy, wypowiedzi publicystycznych i biznesowych oraz książek dedykowanych firmom rodzinnym: Stawka większa niż biznes. Strategie rozwoju firm rodzinnych i Kody wartości. Czyli jak skutecznie przejść sukcesję w firmach rodzinnych


  Lewandowska Hanna

   Lewandowska Kamila

   Lewandowska Lucyna
   Lucyna Lewandowska - profesor doktor habilitowana nauk ekonomicznych, profesor zwyczajna w Katedrze Ekonomii Przemysłu i Rynku Kapitałowego Uniwersytetu Łódzkiego; członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Łodzi; wchodzi w skład Rady Programowej czasopisma naukowego PTE "Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego". Była członkiem Rady Naukowej czterech edycji międzynarodowych konferencji naukowych z cyklu Technical & Economic Aspects of Industrial Reconversion Conferences organizowanych przez Politechnikę Częstochowską i Institut Supérieur Industriel Pierrard z Belgii; autorka ponad 170 prac naukowo-badawczych z zakresu przedsiębiorczości, koncepcji zarządzania i finansowania rozwoju firm oraz finansowania innowacji w przedsiębiorstwach opartych na wiedzy.

   Lewandowski Mateusz

   Lewandowski Piotr
   Piotr Lewandowski - doktor nauk prawnych, dziekan i adiunkt Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, radca prawny, visiting scholar w St Hugh's College Uniwersytetu w Oxfordzie, stypendysta Uniwersytetu w Hamburgu; autor publikacji z zakresu prawa rzeczowego, prawa morskiego, prawnych aspektów ochrony środowiska oraz glos komentujących orzeczenia Sądu Najwyższego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z zakresu ochrony prawa własności.

   Lewandowski Remigiusz
   Remigiusz Lewandowski - ekspert zajmujący się bezpieczeństwem ekonomicznym, bezpieczeństwem identyfikacyjnym oraz cyberbezpieczeństwem. W swojej karierze zawodowej związany m.in. z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A, a także z wieloma spółkami kapitałowymi działającymi w branży IT i e-payments, gdzie zajmował stanowiska zarządcze. Równocześnie współpracuje z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, na którym w 2011 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych. Jest członkiem Rady Przemysłowo-Programowej Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Zainteresowania badawcze dra R. Lewandowskiego obejmują bezpieczeństwo ekonomiczne, zarządzanie strategiczne, zarządzanie finansami oraz zagadnienia corporate governance. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz rozdziałów w monografiach poświęconych wyżej wskazanym zagadnieniom.

   Lewandowski Robert
   Dr Robert Lewandowski - jest absolwentem wydziału germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentem wydziału prawa i doktorem nauk prawnych Uniwersytetu w Moguncji (Niemcy), wykładowcą w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz adwokatem w warszawskim biurze kancelarii Derra, Meyer & Partner.

   Lewandowski Roman

   Lewandowski Sławomir
   Dr hab. Sławomir Lewandowski - swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki teorii prawa, prawniczych zastosowań logiki, metodologii nauk prawnych i argumentacji prawniczej.

   Lewandowski Tomasz

   Lewaszkiewicz-Petrykowska Biruta
   Prof. zw. dr hab. Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska - Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego

   Lewicka Renata

   Lewicki Marek

   Lewińska Urszula

   Li Charlene

   Libera Bogdan
   BOGDAN LIBERA - oficer wywiadu z długoletnim doświadczeniem w środowisku międzynarodowym, generał brygady, w latach 1994 - 1996 i 1997 - 2001 dyrektor Zarządu Wywiadu Urzędu Ochrony Państwa, w latach 2002 - 2005 ekspert komisji sejmowych w zakresie problematyki służb specjalnych i ochrony informacji niejawnych.

   Liberadzki Kamil

   Liberadzki Marcin

   Lic Jan

   Lichosik Anna
   Anna Lichosik - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, licencjackich studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie oraz magisterskich studiów drugiego stopnia na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Obecnie Investment Operations Associate u jednego z zarządzających aktywami funduszy inwestycyjnych.

   Lipiński Andrzej

   Lipniewicz Rafał
   Rafał Lipniewicz - doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Polityki Gospodarczej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; specjalizuje się w problematyce międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego.

   Lipowicz Irena
   Irena Lipowicz - profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego UKSW; w latach 2010–2015 r. Rzecznik Praw Obywatelskich.

   Lipowicz Łukasz

   Lipski Jacek
   Dr Jacek Lipski - adiunkt na Wydziale Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, autor licznych publikacji z zakresu prawa administracyjnego, współautor ustawy o Biurze Ochrony Rządu oraz aktów wykonawczych do niej. W roku 2007 był zastępcą Szefa Biura Ochrony Rządu.

   Lipski Jan
   Jan Lipski - radca prawny, ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.

   Liptak Zbigniew
   Zbigniew Liptak - doradca podatkowy, partner w Zespole Doradztwa Regulacyjnego w Dziale Doradztwa Podatkowego EY.

   Lis Wojciech
   Wojciech Lis - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim; autor publikacji z zakresu prawa prasowego, bezpieczeństwa państwa, prawa policyjnego i prawa administracyjnego.

   Lisiecka Agnieszka

   Lisowski Jacek
   Jacek Lisowski - doktor habilitowany nauk ekonomicznych; kierownik Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, profesor nadzwyczajny UEP; w latach 1995-1997 pracownik firmy brokerskiej; w 1999 r. wiceprezes Zarządu Portu Lotniczego Poznań-Ławica; w latach 1999-2005 dyrektor Oddziału TUiR Warta S.A. w Poznaniu; w latach 2005-2013 niezależny konsultant i doradca w zakresie ubezpieczeń gospodarczych; w latach 2013-2016 członek Rady Nadzorczej PTE Allianz S.A.; od 2016 r. członek Rady Nadzorczej TUiR Allianz Polska S.A. i TU Allianz Życie Polska S.A.; kierownik czterech edycji specjalistycznego Studium Podyplomowego Ubezpieczeń Finansowych (Gospodarczych) i Windykacji; obecnie Kierownik XXV edycji Studium Podyplomowego Ubezpieczeń Gospodarczych na UEP; członek Jury w Konkursie na najlepsze prace doktorskie, magisterskie, licencjackie i podyplomowe z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych organizowanym przez Rzecznika Finansowego (Ubezpieczonych), Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej oraz Gazetę Ubezpieczeniową; członek Kapituły Konkursu "Dyrektor Finansowy Roku" organizowanego przez Association of Chartered Certified Accountants, Euler Hermes oraz Rzeczpospolitą; członek Rad Naukowych czasopism "Rozprawy Ubezpieczeniowe" i "Central European Review of Economics & Finance" oraz wiceprzewodniczący Rady Programowej Wiadomości Ubezpieczeniowych; od 2015 r. członek the Board of Governors Asia-Pacific Risk & Insurance Association oraz członek Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk; autor i współautor kilkudziesięciu książek, artykułów i opracowań z dziedziny ubezpieczeń.

   Lisowski Krzysztof

   Lissoń Piotr
   Piotr Lissoń - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor oraz redaktor opracowań naukowych z zakresu publicznego prawa gospodarczego, w szczególności prawa energetycznego, prawa konkurencji oraz prawa gospodarki komunalnej. Prowadzi wykłady z prawa energetycznego oraz publicznego prawa gospodarczego. Stypendysta Thomas Berberich-Stiftung w Bonn. Uczestnik międzynarodowego projektu naukowego Ius Publicum Europeum (opracowanie europejskiego systemu prawa publicznego), realizowanego przez Max-Planck-Institut w Heidelbergu (Niemcy). Członek Jury Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Energetycznego "Prawo z energią" organizowanego przez The European Law Students' Association (ELSA). Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji (SPK) w Warszawie oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) w Warszawie. Współpracuje z kancelarią WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.

   Liszcz Teresa
   Teresa Liszcz - doktor habilitowany nauk prawnych; profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; w latach: 1989-2015 kierownik Zakładu Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji tej uczelni; 1989-2001 (z przerwą w okresie 1993-1997) - poseł na Sejm (przewodnicząca Komisji Ustawodawczej, członek Komisji Konstytucyjnej i Komisji Polityki Społecznej); 1988-1998 - członek Komisji ds. Reformy Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, a w 2006 r. - członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy; 2001-2005 - senator (przewodnicząca Senackiej Komisji Ustawodawstwa i Praworządności); od grudnia 2006 r. do grudnia 2015 r. - sędzia Trybunału Konstytucyjnego (obecnie w stanie spoczynku); autorka około 200 publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym monografii, komentarzy i podręczników akademickich.

   Liszewska Agnieszka
   Agnieszka Liszewska - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa karnego, w tym m.in. monografii "Odpowiedzialność karna za błąd w sztuce lekarskiej" (Zakamycze 1998).

   Liszke Wiesława

    Litwińczuk Hanna
    Hanna Litwińczuk - profesor nauk prawnych; kierownik Katedry Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; specjalizuje się w międzynarodowym i europejskim prawie podatkowym oraz opodatkowaniu działalności gospodarczej; autorka wielu publikacji o tematyce podatkowej.

    Litwińczuk Hanna Elżbieta

     Litwiński Paweł
     Dr Paweł Litwiński - adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz ekspert Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Pracę doktorską obronił w wyróżnieniem na WPiA Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, prawie telekomunikacyjnym i prawie nowych technologii.

     Lityński Adam
     Adam Lityński - profesor zw. dr hab., kierownik Katedry Historii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz kierownik Katedry Nauk Historycznoprawnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; były prorektor UŚ (1992-1993). Członek Komitetu Redakcyjnego "Czasopisma Prawno-Historycznego", Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym, Komitetu Nauk Prawnych PAN (1993-1996), Śląsko-Dąbrowskiego Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" (1989).

     Liwo Marian

     Liwowski Bolesław
     Bolesław Liwowski doktor nauk ekonomicznych, w latach 1952–2001 nauczyciel akademicki – najpierw w Wyż-szej Szkole Ekonomicznej w Łodzi, a od 1961 roku na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 1998–2003 profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania. Obec-nie prowadzi wykłady w Wyższej Szkole Kupieckiej w Łodzi. Do głównych obszarów jego zainteresowań naukowych należą: organizacja i zarządzanie produkcją, ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu organizacji procesów produkcyjnych.

     Liżewski Sławomir

     Lodziński Krzysztof
     KRZYSZTOF LODZIŃSKI - absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i organizacji placówek oświatowych, a także z zakresu nadzoru pedagogicznego. Doświadczenie zawodowe uzyskane podczas pracy na stanowisku dyrektora szkoły oraz w Ministerstwie Edukacji Narodowej od kilku lat wykorzystuje w serwisie Prawo Oświatowe prowadzonym przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

     Loranc-Borkowska Jolanta

     Lubasz Dominik
     Dominik Lubasz - doktor nauk prawnych, radca prawny, partner zarządzający w Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych; specjalizuje się w prawie nowych technologii, e-commerce, własności intelektualnej, ochronie danych osobowych oraz w polskim i europejskim prawie gospodarczym; autor wielu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz handlu elektronicznego, w tym komentarzy do ustawy o prawach konsumenta, o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, ustawy o ochronie baz danych; absolwent studiów podyplomowych z prawa ochrony konkurencji i konsumenta na Uniwersytecie Jagiellońskim, Studium Menedżerskiego organizowanego przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Robert H. Smith School of Business - University of Maryland oraz Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego organizowanej przez UŁ we współpracy z Uniwersytetem Wilhelma w Münster; ekspert Stowarzyszenia Konsumentów Polskich ds. handlu elektronicznego, ekspert legislacyjny Izby Gospodarki Elektronicznej Ecommerce Polska.

     Lubbe Andrzej

     Lubelski Marek Jan

     Lubiński Kazimierz
     Kazimierz Lubiński - profesor doktor habilitowany, Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Redaktor naczelny "Comparative Law Review" oraz członek Rady Programowej "Polskiego Procesu Cywilnego". Zainteresowania badawcze: postępowanie cywilne, komparatystyka prawa procesowego, organizacja i funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych.

     Lubiszewski Maciej
     Maciej Lubiszewski - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Praw Człowieka i Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; jego zainteresowania badawcze koncentrują się na europejskim systemie ochrony praw człowieka, a w szczególności na problematyce funkcjonowania Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w dobie przemian; autor kilkunastu opracowań poświęconych tej dziedzinie.

     Ludera-Ruszel Agata
     Agata Ludera-Ruszel - doktor nauk prawnych z zakresu prawa pracy, adiunkt w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Rzymskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego; asystent sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie. Jest członkiem stowarzyszenia prawa pracy i zabezpieczenia społecznego (Polish Association for Labour Law and Social Security). Prowadziła zajęcia z zakresu prawa pracy w Hiszpanii (Universidad CEU Cardenal Herrera), Włoszech (Universita degli Studi di Genova), Belgii (Vives University College w Kortrijk) oraz na Łotwie (Banku Augstskola School of Business and Finance). Odbyła staż naukowy na Uniwersytecie w Genewie oraz na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie; stypendystka programu DAAD oraz laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców; recenzentka krajowych i zagranicznych czasopism naukowych, autorka publikacji naukowych z zakresu prawa pracy, uczestniczka krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

     Ludwiczyńska Anna
     Anna Ludwiczyńska - od 2006 r. sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, wcześniej referendarz sądowy w Krajowym Rejestrze Sądowym. Orzekała w wydziale gospodarczym procesowym, wydziale Krajowego Rejestru Sądowego, aktualnie od 2012 r. w wydziale do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Delegowana w latach 2007-2009 do Ministerstwa Sprawiedliwości jako główny specjalista w Departamencie Sądów Powszechnych w Wydziale Spraw Gospodarczych; była m.in. członkiem zespołu do spraw realizacji projektu rejestracji spółek w ciągu 24 godzin, powołanego przez Ministra Sprawiedliwości w styczniu 2009 r.

     Ludwikowski Rett R.
     Rett R. Ludwikowski - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych; dyrektor Instytutu Prawa Porównawczego i Międzynarodowego na wydziale prawa Katolickiego Uniwersytetu Ameryki w Waszyngtonie. Do 1982 r. kierował Zakładem Współczesnych Ruchów i Myśli Politycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie wykładał filozofię oraz doktryny polityczne i prawne. Po wyjeździe do Stanów Zjednoczonych prowadził badania w Stanford University w Kalifornii, w Alfred University w stanie Nowy Jork, w Heritage Foundation w Waszyngtonie i innych amerykańskich ośrodkach badawczych. Był również stypendystą Instytutu Maxa Plancka w Hamburgu i dwukrotnie stypendystą Fundacji Fulbrighta. Jest autorem ponad dwudziestu książek, wydanych zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych, m.in.: Główne nurty polskiej myśli politycznej 1815-1890; The Beginning of the Constitutional Era (z W. Foxem); Constitution Making in the Region of Former Soviet Dominance; Prawo konstytucyjne porównawcze; Comparative Human Rights and Fundamental Freedoms (razem z G. Flantzem); Handel międzynarodowy.

     Luma Agnieszka

     Luty Zbigniew
     Zbigniew Luty - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk ekonomicznych, inżynier, kierownik Katedry Rachunkowości Finansowej i Kontroli Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; przewodniczący Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Opracował i wdrożył unikatowy w skali kraju program studiów podyplomowych spełniający warunki uzyskania certyfikatu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych; studia były realizowane w: Olsztynie, Lublinie, Gorzowie Wielkopolskim, Opolu, Legnicy oraz Wrocławiu. Uzyskał akredytację i wdrożył program kształcenia ACCA na poziomie licencjackim i magisterskim. Organizator i kierownik 15 edycji międzynarodowej konferencji "Normy rachunkowości". Aktywny uczestnik wielu konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w tym światowych kongresów księgowych w Malezji, Francji oraz Rumunii. Specjalizuje się w rachunkowości finansowej i rachunku kosztów. Przeprowadził pierwsze w Polsce badania w zakresie wirtualnych informacji w sprawozdaniach finansowych oraz manipulacji w procesach restrukturyzacji właścicielsko-majątkowej. Autor czterech i współautor trzech monografii, autor około 80 artykułów naukowych z zakresu transformacji kapitałowo-majątkowej oraz manipulacji sprawozdawczą informacją finansową.

     Lutze Heather