Machaczka Małgorzata

Machaj Mateusz

Machalica-Drozdek Katarzyna
Katarzyna Machalica-Drozdek - doktor nauk prawnych, pracownik Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach, autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa celnego i podatkowego.

Machińska Hanna
Doc. dr Hanna Machińska - zajmuje się wybranymi zagadnieniami teorii prawa, statystyką oraz prawem europejskim.

Machnij Marek

Machnikowska Anna
dr hab. Anna Machnikowska - profesor Uniwersytetu Gdańskiego; kierownik Katedry Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; radca prawny; zainteresowania naukowe autorki koncentrują się na charakterze władzy sędziowskiej, w tym niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz na sędziowskim kierownictwie postępowaniem cywilnym; prowadzi badania w zakresie prawa własności oraz prawa wolności, a także etyki prawniczej.

Machnikowski Piotr
Piotr Machnikowski - profesor nauk prawnych; kierownik Zakładu Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego Uniwersytetu Wrocławskiego, radca prawny. Zajmuje się zagadnieniami części ogólnej prawa cywilnego oraz prawa zobowiązań. Jest autorem czterech monografii, współredaktorem dużego komentarza do kodeksu cywilnego i kilku tomów Systemu Prawa Prywatnego, współautorem wielu monografii opublikowanych w kraju i za granicą oraz autorem wielu artykułów i glos.

Machowska Aleksandra
Aleksandra Machowska - sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, orzeka w sprawach upadłościowych (w latach 2003-2007 również w sprawach procesowych gospodarczych); od 2007 r. do 2011 r. delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości; członek Zespołu Ministra Sprawiedliwości do spraw nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego; ekspert European Judicial Training Network (EJTN); wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; autor, współautor i redaktor publikacji z zakresu prawa polskiego i francuskiego, w tym prawa upadłościowego i naprawczego oraz europejskiego.

Maciariello Joseph A.

Maciejewska Joanna
Joanna Maciejewska - radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu; przygotowuje pracę doktorską z zakresu bezpieczeństwa ekologicznego wód śródlądowych; w zakresie jej zainteresowań znajduje się: prawo ochrony przyrody, prawo cywilne, postępowanie administracyjne i prawo budowlane.

Maciejewska-Szałas Maja

Maciejko Wojciech
Wojciech Maciejko - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Przemyślu, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, adwokat, radca prawny.

Maciejwska-Szałas Maja

  Macierzyńska-Franaszczyk Elwira

  Maćkowiak Jarosław
  Jarosław Maćkowiak - doktor nauk prawnych, docent w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; w latach 2004-2007 wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; obecnie sekretarz m.st. Warszawy.

  Mączewski Krzysztof

  Mączyński Andrzej Stanisław

  Mączyński Dominik
  Dominik Mączyński - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu; w latach 2010-2014 członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego przy Ministrze Finansów; autor wielu publikacji z zakresu polskiego, europejskiego i międzynarodowego prawa podatkowego.

  Mączyński Marek
  Marek Mączyński - dr hab. nauk prawnych w zakresie prawa i dr nauk humanistycznych w zakresie historii, adiunkt w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

  Madalińska-Michalak Joanna
  Joanna Madalińska-Michalak - pedagog, profesor nauk społecznych, kierownik Katedry Dydaktyki i Pedeutologii Uniwersytetu Warszawskiego; pedagog; przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Jest autorką ponad 200 prac naukowych z zakresu pedagogiki, a zwłaszcza pedeutologii, dydaktyki i edukacji nauczycieli, m.in. Dyrektor szkoły liderem - inspiracje i perspektywy (Warszawa 2015).

  Madejczyk Mariusz
  Mariusz Madejczyk - dyrektor Biura Informatyki Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Prowadzi wspólne przedsięwzięcie wojewodów pod przewodnictwem Wojewody Podlaskiego, polegające na rozwoju i wdrażaniu jednolitego systemu elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD) w terenowej i centralnej administracji rządowej RP

  Mądry Mateusz
  Mateusz Mądry - narodowy ekspert w Europejskiej Agencji Leków w Londynie. Specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa konkurencji, prawa farmaceutycznego i postępowania administracyjnego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Ministerstwie Zdrowia, Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych oraz renomowanej kancelarii prawnej.

  Mądrzycki Błażej

  Magala Sławomir J.

  Maj Mieszko
  Mieszko Maj - psycholog organizacji. Konsultant zarządzania opartego na dowodach. Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami rozwojowymi, doradzał organizacjom międzynarodowym i krajowym. Ukończył Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania (psychologia); New Business Director w Instytucie Analiz im. Karola Gaussa sp. z o.o.

  Majak Monika

  Majcher Katarzyna
  Katarzyna Majcher - radca prawny, zastępca dyrektora Departamentu Prawa Unii Europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych; były ekspert narodowy w Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług; specjalista w zakresie prawa medycznego oraz prawa Unii Europejskiej.

  Majchrzak Aneta

  Majchrzak Bartosz
  Bartosz Majchrzak - doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Nauki Administracji i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; adwokat; członek Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Jego zainteresowania naukowe obejmują: elementy aksjologii prawa, teorię prawa administracyjnego, procedury administracyjne, prawo budowlane oraz prawo planowania i zagospodarowania przestrzennego.

  Majchrzycka-Guzowska Alina
  Alina Majchrzycka-Guzowska jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Zarządzania. Specjalizuje się w dziedzinie finansów, prawa finansowego i podatkowego. Jest autorką wielu publikacji z zakresu szeroko rozumianych finansów i prawa podatkowego, m.in. książki Podatki w gospodarce narodowej (Warszawa 2011).

  Majczyna Michał
  Michał Majczyna - Associate w Zespole VAT, Akcyzy i Ceł, doradca podatkowy. Doświadczenie zawodowe zdobywał w organach administracji, kancelarii podatkowej i jako asystent sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Doradza na rzecz podmiotów działających w różnych sektorach gospodarki, w szczególności z branży FMCG, motoryzacyjnej, budowlanej, finansowej, energetycznej oraz na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Zajmuje się bieżącym doradztwem podatkowym, przeglądami podatkowymi (due diligence), doradza klientom w toku postępowań podatkowych, postępowań kontrolnych, a także przed sądami administracyjnymi.

  Majda Rafał
  dr Rafał Majda - Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego

  Majer Piotr
  Ks. dr hab. Piotr Majer - Kierownik Katedry Prawa o Nauczycielskim i Uświęcającym Zadaniu Kościoła, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

  Majer Roman
  Roman Majer - specjalista ds. BHP, sprawuje nadzór nad firmami o zróżnicowanym charakterze działalności - biurowym, handlowym i produkcyjnym; opiniuje instrukcje dotyczące bhp na poszczególnych stanowiskach pracy; nadzoruje rejestry dotyczące wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych, badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Prowadzi doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. Przygotowuje i prowadzi szkolenia z zakresu BHP.

  Majewska Milena Daria

  Majewski Jarosław
  Jarosław Majewski - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor prawa karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; kierownik Katedry Prawa Karnego UKSW; członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości biorący udział w opracowywaniu założeń ostatniej gruntownej reformy przepisów części ogólnej kodeksu karnego; adwokat; autor wielu publikacji z różnych dziedzin prawa, przede wszystkim z zakresu teorii oraz dogmatyki prawa karnego.

  Majewski Łukasz A.
  Łukasz A. Majewski - doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie, asystent sędziego Sądu Najwyższego.

  Majka Paweł
  dr Paweł Majka - adiunkt w Zakładzie Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, prodziekan Wydziału, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, autor kilkudziesięciu opracowań z zakresu prawa podatkowego i finansowego.

  Makarewicz Juliusz
  Juliusz Makarewicz (1872-1955) - wybitny znawca prawa karnego, filozofii prawa i historii prawa, przedstawiciel tzw. nurtu socjologicznego w nauce prawa karnego, wieloletni profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, polityk i senator RP. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich prawników ostatnich wieków - nie tylko jako główny autor kodyfikacji prawa karnego materialnego z 1932 r., lecz także dzięki znakomitym dziełom, m.in. Einführung in die Philosophie des Strafrechts... (1906) czy wydanej w czterech językach pracy o ewolucji kary (1897-1907). Prowadził słynne seminarium, z którego wyszli tacy juryści jak Rafał Lemkin.

  Makowicz Bartosz
  Bartosz Makowicz, profesor prawa i kierownik Katedry Polskiego Prawa Publicznego, Europejskiego i Gospodarczego Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odra. Wykładowca i pracownik naukowy w Westfalskim Uniwersytecie Wilhelma w Münster. Zajmuje się zagadnieniami prawa publicznego, gospodarczego, europejskiego oraz porównawczego.

  Makowiec Aneta

  Makowski Dariusz
  Dariusz Makowski - doktor nauk prawnych; adiunkt w Zakładzie Prawa Ochrony Pracy w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego; autor publikacji naukowych z zakresu problematyki nietypowych form zatrudnienia oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

  Makowski Maciej
  Maciej Makowski - notariusz, prowadzi kancelarię notarialną w Warszawie

  Makowski Paweł

   Maksymowska Ewa
   Ewa Maksymowska - psycholog - praktyk, trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, wieloletnia dyrektorka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Współautorka podręcznika dla edukatorów "Wychowywać ucząc" oraz wielu artykułów - w tym dotyczących rozwiązywania konfliktów i prowadzenia mediacji. Członek/trener Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów. Autorka i realizatorka wielu szkoleń organizowanych dla środowiska oświatowego i biznesowego. Współpracuje między innymi z CMPPP, prowadząc szkolenia dotyczące problematyki interwencji kryzysowej i rozwiązywania konfl iktów oraz kieruje grupą interwentów kryzysowych Biura Edukacji miasta st. Warszawy. Dyrektorka Niepublicznej Placówki Edukacji PEN.

   Malarewicz Agnieszka
   Dr Agnieszka Malarewicz - adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, adwokat. Prowadziła badania naukowe w wielu zagranicznych ośrodkach akademickich, m.in. na Wydziale Prawa Universidad Pública de Navarra w Pampelunie (Hiszpania), w Institut d'Etudes Politiques w Rennes (Francja) oraz na University of Loyola w Chicago (USA). Autorka licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego i handlowego.

   Malarewicz-Jakubów Agnieszka

   Malatyńska Agnieszka

   Malatyńska Barbara

   Malczewski Jacek
   Jacek Malczewski - doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Historii Doktryn Politycznych i Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

   Malczyk-Herdzina Małgorzata

   Malicki Andrzej

   Malinowska Katarzyna

   Malinowska-Woźniak Katarzyna
   Katarzyna Malinowska-Woźniak - doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego; radca prawny, specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym.

   Malinowski Andrzej
   Prof. dr hab. Andrzej Malinowski - w pracy naukowej skupia się na zagadnieniach z zakresu teorii prawa, logiki, statystyki, informatyki prawniczej i teorii podejmowania decyzji.

   Malinowski Przemysław
   dr Przemysław Malinowski - radca prawny, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w Opolu; autor ponad sześćdziesięciu publikacji z zakresu prawa gospodarczego, handlowego, samorządowego, finansowego i bankowego.

   Malinowski Waldemar
   Waldemar Malinowski - praktyk zarządzający placówkami ochrony zdrowia od 1999 r., wiceprezes zarządu Jaworskiego Centrum Medycznego, od 2013 r. przewodniczący Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych, od 2016 r. prezes nowo powstałego Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych.

   Maliszewski Tomasz
   Tomasz Maliszewski, doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Ukończył studia doktoranckie w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej. Rozprawę doktorską, przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Grażyny Gierszewskiej, poświęcił kluczowym czynnikom sukcesu w szkolnictwie wyższym w Polsce.
   Pracuje w Sekcji Zarządzania Programami Rozwoju Kadry Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie. Zawodowo zajmuje się Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki oraz Programem LIDER przeznaczonym dla młodych naukowców. Uczestniczy w przygotowywaniu dokumentacji konkursowych, prowadzeniu negocjacji z wnioskodawcami, nadzorze finansowym i merytorycznym nad projektami unijnymi realizowanymi przez polskie uczelnie.
   Pracował również w Ministerstwie Sprawiedliwości, Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Ekspert ds. oceny projektów w ramach Priorytetu II i Priorytetu IV PO KL, akredytowany przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.
   W kręgu jego zainteresowań znajdują się: zarządzanie strategiczne, zarządzanie międzynarodowe, zarządzanie projektami, fundusze europejskie (w szczególności Europejski Fundusz Społeczny), uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw, szkolnictwo wyższe w Polsce i na świecie. Autor wielu publikacji naukowych z dziedziny zarządzania, konkurencyjności w szkolnictwie wyższym oraz funduszy europejskich.
   Zna biegle język angielski. W wolnych chwilach gra w squasha, jeździ na łyżwach i rowerze. Pasjonat astronomii i ciekawych podróży.


   Malmuk-Cieplak Anetta
   Anetta Malmuk-Cieplak - sędzia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach w Wydziale VI Gospodarczym, w latach 2009-2014 sędzia Sądu Rejonowego w Gliwicach w Wydziale Gospodarczym ds. Upadłościowych i Naprawczych; autorka wielu publikacji z zakresu prawa gospodarczego, współpracująca z Katedrą Postępowania Cywilnego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

   Małecka Agata

   Małecka-Łyszczek Magdalena
   Magdalena Małecka-Łyszczek - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Publicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, współpracownik Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej, autorka publikacji i ekspertyz z zakresu problematyki prawa administracyjnego.

   Małecki Mikołaj
   Mikołaj Małecki - doktor nauk prawnych i licencjat filozofii, asystent w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego; zajmuje się teorią i dogmatyką prawa karnego oraz popularyzacją wiedzy o prawie; autor ponad 40 publikacji naukowych z zakresu prawa karnego; od kilku lat prowadzi blog poświęcony polskiemu prawu karnemu "Dogmaty karnisty".

   Małecki Paweł
   Paweł Małecki - doktor inżynier; doradca podatkowy, posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych; prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego; jest wykładowcą z dziedziny prawa podatkowego m.in. na szkoleniach doradców z Izby Doradców Podatkowych i w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce; autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego (w tym komentarzy do ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

   Małecki-Tepicht Łukasz
   Łukasz Małecki-Tepicht - dyplomowany audytor sektora publicznego (CGAP), ekspert oceny projektów innowacyjnych w Ministerstwie Rozwoju, dydaktycznych w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz z zakresu e-usług (w tym e-zdrowia) w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, wykładowca i trener obecnie zawodowo związany z jedną z największych fi rm audytorskich na świecie.

   Małek Leszek
   Leszek Małek - doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki i adwokat. Specjalizuje się w prawie cywilnym, a przede wszystkim w prawie własności intelektualnej. Jest autorem publikacji z zakresu prawa autorskiego i prawa prasowego.

   Małek Milena

   Małysa-Sulińska Katarzyna
   Katarzyna Małysa-Sulińska - doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego; członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie; autorka, współautorka bądź redaktorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa i postępowania administracyjnego, w tym kilkunastu opracowań książkowych.

   Mamak Kamil
   Kamil Mamak - absolwent prawa i filozofii. Doktorant w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Katedrze Filozofii Przyrody Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Pracownik Studenckiej Poradni Prawnej UJ. Wieloletni Ambasador Rzecznika Praw Obywatelskich na WPiA UJ. Członek Zarządu w Krakowskim Instytucie Prawa Karnego. Były redaktor naczelny Internetowego Przeglądu Prawniczego TBSP UJ. Członek grupy badawczej "Filozofia w informatyce" Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Autor bloga o prawie karnym, filozofii i technologiach: criminalfuture.com.

   Mamcarz Anna
   Anna Mamcarz - adwokat, doświadczenie zawodowe zdobywała w wiodących warszawskich kancelariach prawnych, m.in. jako członek zespołu prawa karnoskarbowego i gospodarczego, czy kierując zespołem ds. nieruchomości. Współpracowała z Ministerstwem Gospodarki, głównie w zakresie analizy aktów prawnych mającej na celu ograniczenia barier w przedsiębiorczości, obecnie współpracuje z jednym z warszawskich deweloperów, członkiem polskiego Związku Firm Deweloperskich.

   Mania Karolina
   Karolina Mania - doktor nauk prawnych, adiunkt na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; członek Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Sekcji Rozwiązywania Sporów Instytutu Allerhanda. Wykładowca na studiach podyplomowych "Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów" na WPiA UJ. Stypendystka Funduszu Stypendialnego im. Ryoichi Sasakawa dla Młodych Liderów (The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund - SYLFF) (2011) oraz SYLFF Research Abroad (2012). Autorka publikacji z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR), ze szczególnym uwzględnieniem polubownych sposobów rozstrzygania sporów z zakresu własności intelektualnej w internecie oraz Online Dispute Resolution (ODR).

   Maniewska Eliza
   Eliza Maniewska - doktor nauk prawnych; członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego; autorka wielu publikacji z zakresu prawa pracy.

   Manikowski Robert
   Robert Manikowski - adiunkt na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, ekspert i praktyk specjalizujący się w projektowaniu i wdrażaniu systemów wynagradzania. Jego doświadczenia zawodowe od ponad 20 lat związane są z różnymi aspektami zarządzania zasobami ludzkimi. Pełnił obowiązki dyrektora personalnego w CZW "Węglozbyt" SA i Intercell Sp. z o.o. Finalista jednej z pierwszych edycji konkursu "Dyrektor Personalny Roku". Doświadczenia doradcze zdobywał w firmach Neuman Management Institute i Deloitte. Jest jednym z założycieli Keystone Consulting, obecnie partnerem zarządzającym w Keystone Business Advisory, firmie skoncentrowanej na biznesowych aspektach ZZL, a w szczególności na wdrażaniu efektywnych systemów motywacyjnych, projektowaniu struktur organizacyjnych i optymalizacji zatrudnienia. Współpracował z wieloma organizacjami przemysłowymi. W trakcie realizacji projektów aktywnie i z powodzeniem współpracuje z organizacjami związkowymi. Od 2000 roku łączy praktykę zawodową z pracą dydaktyczną, wykładając problematykę zarządzania zasobami ludzkimi, controllingu personalnego i zagadnień związanych z HR business partneringiem na Uniwersytecie SWPS, w Szkole Głównej Handlowej i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pasjonat podróży samochodowych, nie tyko po Europie, i fotografii podróżniczej. Zafascynowany od lat gotyckimi katedrami, które stały się inspiracją dla nazwy firmy Keystone.

   Mańko Katarzyna

   Manowska Małgorzata
   Małgorzata Manowska - doktor habilitowany nauk prawnych; sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie; profesor nadzwyczajny Uczelni Łazarskiego; Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie; prowadzi wykłady na aplikacjach: sędziowskiej, adwokackiej, radcowskiej; autorka wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego procesowego, w tym współautorka komentarzy do kodeksu postępowania cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a także książki System prawa pracy. Tom VI. Procesowe prawo pracy.

   Maraszek Magdalena
   Magdalena Maraszek - doktor nauk prawnych, autorka licznych publikacji, w szczególności z zakresu prawa karnego materialnego i procedury karnej.

   Marcewicz Olimpia
   Olimpia Marcewicz - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; radca prawny; autorka publikacji z zakresu postępowania cywilnego, w tym zwłaszcza prawa egzekucyjnego; ekspert w Ośrodku Badań Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.

   Marchaj Roman
   Roman Marchaj - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; radca prawny; autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa administracyjnego, a w szczególności prawa samorządu terytorialnego.

   Marciniak Andrzej
   Andrzej Marciniak - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Postępowania Cywilnego II na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; autor wielu publikacji z zakresu postępowania cywilnego, w tym zwłaszcza postępowania egzekucyjnego.

   Marciniak Jarosław
   Jarosław Marciniak - prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych w zakresie zarządzania pracą, ekspert w dziedzinie zarządzania pracą i prawa pracy. Od prawie 25 lat zajmuje się zarządzaniem pracownikami jako menedżer personalny, konsultant i trener. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się na kompleksowej problematyce pracy kadrowej (audyty, analizy), regulacjach wewnętrznych w firmach (regulaminy, procedury) oraz systemach ocen i motywacji. Właściciel firmy HR Audytor. Współpracuje z firmą szkoleniową Effectgroup, dla której realizuje specjalistyczne szkolenia w dziedzinie zarządzania i prawa pracy. Autor ponad 300 artykułów, komentarzy oraz opracowań dotyczących zarządzania ludźmi i prawa pracy, a także 12 książek związanych z tymi zagadnieniami (m.in. Optymalizacja zatrudnienia, Wolters Kluwer, Warszawa 2009; Regulaminy i procedury w firmie, Wydawnictwo LEX, Warszawa 2012 i 2014; Meritum HR, Wolters Kluwer, Warszawa 2011 i 2013).

   Marciniak Jarosław Witold

    Marciniak Lidia
    Lidia Marciniak - prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowych Studiów Polityki i Zarządzania Oświatą na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, współpracuje z Wydawnictwem Wolters Kluwer (obecnie wydawca publikacji Prawo Oświatowe oraz Prawo Oświatowe dla Przedszkoli), współautorka książki Prawo oświatowe. Wzory pism i dokumentów (Warszawa 2014).

    Marciniak Łukasz T.
    Łukasz T. Marciniak, naukowiec i praktyk. Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Szkoły Trenerów Zarządzania SKiTZ Matrik. Jest pracownikiem Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania UŁ, wykładowcą na kilku studiach podyplomowych, współtwórcą i koordynatorem Studium "Metod wspierania rozwoju kompetencji: Coaching, Mentoring, Konsulting personalny" na Uniwersytecie Łódzkim. Wspiera firmy jako Executive/Implementation Coach (ponad 700 godzin coachingu dla zarządzających) oraz konsultant i opiekun merytoryczny projektów team-coachingowych, wdrożeń doskonalących, reorganizacyjnych i systemowych. Jego praktyka koncentruje się na organizacji pracy powiązanej z nowoczesnymi systemami i metodami zarządzania (LEAN, TQM, BEST, TPS, QLEH itd.), zarządzaniu ludźmi w zmianach organizacyjnych, zarządzaniu wiedzą i transferze kompetencji oraz przygotowaniu zespołów trenerów i coachów wewnętrznych.
    Swoje działania realizował dotychczas we współpracy z firmami doradczymi i szkoleniowymi oraz bezpośrednio w organizacjach biznesowych, m.in. Emerson Industrial Automation, Clariant International Ltd., Philips Lighting Poland, Indesit Company, PZU SA, TRW Automotive, Cooper Standard, Saab AB, firmach grupy finansowej KBC oraz dla pracowników MARS Polska, Poczty Polskiej, Raiffeisen Bank Polska SA i mniejszych firm. Jest członkiem międzynarodowego zespołu konsultantów Consulman S.p.A oraz licznych organizacji naukowych i profesjonalnych, m.in. European Sociological Association. Od kilku lat pełni funkcję redaktora wykonawczego międzynarodowego czasopisma naukowego "Qualitative Sociology Review".


    Marciniak Monika Leśnikowska-

     Marciniuk Konrad
     dr Konrad Marciniuk - doktor nauk prawnych, radca prawny, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

     Marcisz Ewa

     Marcisz Paweł
     Paweł Marcisz - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; adwokat. W swojej działalności naukowej zajmuje się teorią prawa instytucjonalnego Unii Europejskiej. Prowadzi wykłady z prawa unijnego również na studiach podyplomowych i dla aplikantów adwokackich.

     Marcjoniak Ewa
     Ewa Marcjoniak - adwokat specjalizujący się w obsłudze prawnej zamawiających i wykonawców z zakresu prawa zamówień publicznych; były członek Krajowej Izby Odwoławczej; autorka wielu publikacji dotyczących prawa zamówień publicznych; współautorka komentarza do ustawy - Prawo zamówień publicznych.

     Marczewska-Rytko Maria
     Prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko - politolog i religioznawca na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki myśli społecznej, ruchów politycznych i religijnych, marketingu politycznego oraz stosunków międzynarodowych. Członek Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk, rad naukowych i komitetów redakcji czasopism politologicznych w Polsce i na świecie.

     Marecki Mariusz
     Mariusz Marecki - doradca podatkowy, specjalista ds. postępowań podatkowych PwC z ponad 20-letnim doświadczeniem, były pracownik administracji skarbowej, autor licznych publikacji, wieloletni przewodniczący grupy Ogólne Prawo Podatkowe Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, najlepszy specjalista do spraw postępowań podatkowych wg Rzeczpospolitej (2014 r.), członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministrze Finansów.

     Marek Andrzej
     Andrzej Marek - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, był profesorem zwyczajnym w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; wybitny specjalista z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń, kryminologii i wiktymologii; na jego bogaty dorobek naukowy złożyło się ponad 300 publikacji z tego zakresu.

     Marek Beata

      Marek Dawid
      Dawid Marek - doradca podatkowy; absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie; wieloletni pracownik i kierownik zespołu zajmującego się bieżącą obsługą podatkową podmiotów krajowych oraz zagranicznych w międzynarodowej kancelarii prawnej, obecnie członek zarządu spółki doradztwa podatkowego; autor publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej.

      Marekwia Aleksander

      Mariański Adam
      Adam Mariański - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; doradca podatkowy, adwokat, partner zarządzający w Mariański Group Kancelarii Prawno-Podatkowej, współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych. Członek zarządu polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (International Fiscal Association), członek Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego (European Association of Tax Law Professors) oraz Rady Programowej "Przeglądu Podatkowego". Autor i współautor ponad dwustu publikacji z dziedziny prawa podatkowego, w tym monografii, artykułów, glos, opinii oraz kilku praktycznych komentarzy. Zajmuje się głównie prawem finansowym, zarówno w zakresie doradztwa podatkowego, jak i postępowań administracyjnych. Specjalizuje się przede wszystkim w zagadnieniach podatku dochodowego od osób prawnych, odpowiedzialności osób trzecich, sukcesji podatkowej, kontroli i postępowania podatkowe, ochrony praw jednostki w prawie podatkowym oraz planowania podatkowego. Prowadzi szkolenia zarówno dla doradców podatkowych, jak i pracowników organów podatkowych. Wielokrotnie doradzał organizacjom samorządowym, w tym także władzom lokalnym. Aktywnie uczestniczy w procedurach legislacyjnych dotyczących prawa podatkowego.

      Mariański Janusz

      Markiewicz Anna
      Anna Markiewicz - Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w obszarze kadr, prawa pracy, zarządzania zasobami ludzkimi i komunikacji wewnętrznej w dużych organizacjach z branży przemysłowej. Pracowała jako menedżer w korporacjach Parker Hannifin, 3M, Volvo. Aktualnie pracuje jako trener i doradca.
      Absolwentka Podyplomowych Studiów Trenerów Grupowych SWPS, Podyplomowych Studiów Zarządzania Kadrami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz studiów MBA dla kadry zarządzającej HR na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.


      Markiewicz Krystian
      Krystian Markiewicz - profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zatrudniony w Katedrze Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Autor opracowań naukowych z zakresu postępowania cywilnego i prawa cywilnego materialnego.

      Markiewicz Ryszard
      Ryszard Markiewicz - profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (uprzednio: Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ, którego wspólnie z prof. Januszem Bartą był wieloletnim współdyrektorem), wspólnik w Kancelarii Markiewicz & Sroczyński, autor licznych publikacji z zakresu własności intelektualnej.

      Markowski Andrzej
      Prof. dr hab. Andrzej Markowski - językoznawca, profesor zwyczajny w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego; przewodniczący Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN; członek Prezydium Komitetu Językoznawstwa PAN; wiceprzewodniczący Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej; członek rzeczywisty Towarzystwa Naukowego Warszawskiego; zajmuje się semantyką, leksykologią, leksykografią i kulturą języka polskiego.

      Markwart Zbigniew
      Dr Zbigniew Markwart - docent w Katedrze Prawa Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej. Specjalizuje się w myśli konserwatywnej, w szczególności polskiej.

      Marody Mirosława

      Maroń Anna

      Maroń Grzegorz
      Grzegorz Maroń - doktor nauk prawnych (specjalność: teoria i filozofia prawa), adiunkt w Katedrze Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego; autor trzech książek i ponad 50 artykułów naukowych - głównie z zakresu teorii prawa, prawa konstytucyjnego i prawa wyznaniowego.

      Marszał Kazimierz
      Kazimierz Marszał - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, przez wiele lat kierownik Katedry Prawa Karnego Procesowego WPiA UŚ; twórca ośrodka nauki procesu karnego na Uniwersytecie Śląskim; autor ponad 100 opracowań z dziedziny procesu karnego.

      Marszałkowska-Krześ Elwira
      Prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ - Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, Dyrektor Instytutu Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, była członkiem Rady Legislacyjnej. Prowadzi wykłady dla aplikantów radcowskich. Autorka licznych artykułów, glos, monografii, redaktor wielu podręczników akademickich, opracowań i komentarzy z zakresu postępowania cywilnego, gospodarczego oraz prawa handlowego.

      Marten Zbigniew
      Marten Zbigniew - dr hab., absolwent psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, doktoryzował się z zagadnień psychologii zeznań świadków kłamiących. Wykładowca akademicki kilku uczelni. Współautor programu pierwszych w Polsce podyplomowych studiów psychologii sądowej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego realizowanych od 1987 r. Wieloletni biegły sądowy. Autor programów szkoleń dla sędziów, prokuratorów i kuratorów, a także pierwszych w polskiej literaturze publikacji na temat mediacji sądowych w sprawach rodzinnych oraz idei pedagogiki sądowej. Napisał m.in. "Wstęp do psychologii sądowej" oraz "Psychologię w pracy sędziego".

      Martini Jerzy
      Jerzy Martini - doradca podatkowy, członek prezydium Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Specjalizuje się w zagadnieniach podatku VAT. Z sukcesem reprezentował klientów w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w Luksemburgu. W rankingach organizowanych przez "Rzeczpospolitą" oraz "Dziennik Gazetę Prawną" był kilkukrotnie wskazywany jako najlepszy lub jeden z najlepszych doradców podatkowych w kategoriach VAT oraz Postępowania sądowe. Jest laureatem wyróżnienia Złoty Paragraf w kategorii Najlepszy doradca podatkowy. Uczestniczył w pracach legislacyjnych dotyczących podatku VAT w Ministerstwie Finansów i komisjach parlamentarnych.

      Martuszewicz Andrzej

      Martuszewicz Anna
      Anna Martuszewicz - prawnik; specjalista prawa pracy; autorka licznych artykułów i opracowań książkowych z tej dziedziny.

      Martysz Czesław
      Czesław Bartłomiej Martysz - doktor nauk ekonomicznych; adiunkt w Instytucie Finansów Szkoły Głównej Handlowej; wykładowca na Podyplomowych Studiach Prawa i Ekonomii Rynku Kapitałowego w Szkole Głównej Handlowej; praktyk rynku finansowego, pracownik Biura Instytucji Finansowych Banku Pekao SA; posiadacz licencji maklera papierów wartościowych (2262); autor wielu artykułów z zakresu finansów, współautor książki Finanse (red. J. Ostaszewski, 2013).

      Marucha-Jaworska Magdalena
      Magdalena Marucha-Jaworska - doktor nauk prawnych, ekspert prawa nowych technologii. Ekspert w Grupie eIDAS prowadzącej prace nad ustawą o usługach zaufania przy Ministerstwie Cyfryzacji, współautorka dokumentu "Założenia wdrażania eIDAS w Polsce". Specjalizuje się w zakresie prawa prywatnego porównawczego oraz elektronicznego obrotu gospodarczego z uwzględnieniem zagadnień technicznych. W latach 2009-2011 brała udział w pracach nad nowelizacją ustawy o podpisie elektronicznym. Współpracowała z Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Prawa (IDLI) w Rzymie oraz amerykańską kancelarią Hale and Dorr (WhilmerHale) w Bostonie, uczestniczyła w seminariach na Harvard University oraz zajęciach na Tufts University; stypendystka programu Tempus na Wydziale Prawa Uniwersytetu Fryderyka II w Neapolu. Jest autorką wielu publikacji, m.in. Podpisy elektroniczne, biometria, identyfikacja elektroniczna. Elektroniczny obrót prawny w społeczeństwie cyfrowym (Warszawa 2015). Od kilkunastu lat występuje na konferencjach, prowadzi szkolenia, wykłady oraz seminaria z zakresu prawa cywilnego i prawa nowych technologii, a także badania naukowe oraz doradztwo związane z elektronicznym obrotem prawnym i bezpieczeństwem transakcji elektronicznych.

      Maruszkin Radosław
      Radosław Maruszkin - doktorant w Katedrze Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centre for the Study of English and European Union Law; przebywał na rocznym stypendium naukowym na Utrecht University w Holandii; autor publikacji w czasopismach naukowych z zakresu prawa Unii Europejskiej; aktywność naukową łączy z pracą w międzynarodowej kancelarii prawnej.

      Marut Krystyna

      Maruta Marcin Jerzy

       Marzena Łabędź

        Masełbas Wojciech
        Wojciech Masełbas - doktor nauk medycznych, specjalista farmakologii i farmakologii klinicznej; wykładowca akademicki oraz pracownik organizacji prowadzącej badania kliniczne na zlecenie; praktyk zajmujący się materią badań klinicznych od 1993 r.; były prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (w trzech kadencjach), obecnie prezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na zlecenie (PolCRO).

        Maśliński Mikołaj

        Masło Krzysztof

        Masłowska Małgorzata
        Małgorzata Masłowska - absolwentka Wydziału Prawa Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku; pracownik Krajowej Administracji Skarbowej; wieloletni wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku; wykładowca i szkoleniowiec w zakresie przepisów celnych i podatkowych. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa celnego.

        Masłowski Jarosław

        Maśniak Dorota
        Dorota Maśniak - doktor habilitowany nauk prawnych; profesor w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; radca prawny specjalizująca się w sprawach ubezpieczeniowych; autorka blisko stu publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń, prawa rynku fi nansowego, prawa finansowego i cywilnego; jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki rynku ubezpieczeniowego.

        Mastalski Ryszard
        Ryszard Mastalski - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, emerytowany profesor Uniwersytetu Wrocławskiego; członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego oraz Akademii Nauki, Sztuki i Literatury w Paryżu; specjalista z zakresu prawa podatkowego, swoje zainteresowania koncentruje wokół postępowania podatkowego, zobowiązań podatkowych, źródeł prawa podatkowego, jego interpretacji i stosowania oraz zagadnień prawnych zarządzania gospodarką; autor około 300 publikacji, w tym: monografii, komentarzy, studiów, artykułów oraz glos.

        Masternak Marian
        Marian Masternak - doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

        Masternak-Kubiak Małgorzata
        Dr hab. MAŁGORZATA MASTERNAK- KUBIAK - specjalista z zakresu prawa konstytucyjnego, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Autorka kilkunastu publikacji poświęconych problematyce prawa ustrojowego, a w szczególności pozycji norm prawa międzynarodowego w prawie krajowym, instytucji kontroli konstytucyjności prawa oraz systemowi rządów. Stypendystka Instytutu Prawa Porównawczego w Lozannie. Członek Rady Programowej "Humanistycznych Zeszytów Naukowych - Prawa Człowieka". Skarbnik Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.

        Maszewski Łukasz

        Mataczyński Maciej
        Maciej Mataczyński - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, adwokat. Członek działającego przy Ministerstwie Rozwoju zespołu ds. prostej spółki akcyjnej. Ukończył studia prawnicze w Poznaniu oraz studia podyplomowe w instytucie T.M.C. Assera w Hadze. W latach 2001-2002 jako stypendysta Fulbrighta studiował w Harvard Law School. Jest autorem 65 publikacji z zakresu prawa spółek handlowych, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa europejskiego. Praca doktorska pt. Przepisy wymuszające swoje zastosowanie w prawie prywatnym międzynarodowym została wyróżniona w konkursie "Państwa i Prawa". Partner zarządzający w kancelarii Sójka Maciak Mataczyński. Zasiada w radach nadzorczych spółek publicznych.

        Matan Andrzej
        Andrzej Matan - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik naukowy w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach; autor i współautor wielu opracowań z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, w szczególności komentarza do przepisów kodeksu postępowania administracyjnego (2005, 2007 i 2010), podręcznika Postępowanie administracyjne ogólne (2003) oraz monografii: Rażące naruszenie prawa jako przesłanka odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego (2014), Umorzenie ogólnego postępowania administracyjnego (2002), Zastępstwo procesowe w ogólnym postępowaniu administracyjnym (2001), Doręczenie w postępowaniu administracyjnym ogólnym i podatkowym (1998).

        Matarewicz Jacek
        Jacek Matarewicz - Lider Praktyki VAT, Akcyzy i Ceł w Kancelarii Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o.; adwokat, doradca podatkowy oraz sędzia sądu dyscyplinarnego w Mazowieckim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych; wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu VAT, akcyzy, prawa karnego skarbowego, a także szkolenia dla aplikantów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z zakresu podatków, procedury administracyjnej oraz postępowania przed sądami administracyjnymi; w 2017 r. zajął drugie miejsce w kategorii "Akcyza" w XI edycji Rankingu Firm i Doradców Podatkowych organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna; brał udział w przygotowywaniu opinii eksperckich dla Sejmu RP w zakresie opodatkowania akcyzą energii elektrycznej oraz wyrobów węglowych; był uczestnikiem i kierownikiem zespołu w wielu projektach obejmujących przegląd prawidłowości rozliczeń VAT w spółkach z różnych sektorów gospodarki; posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentowania podatników w toku postępowań podatkowych oraz postępowań kontrolnych, jak również przed sądami administracyjnymi; doradza podmiotom działającym w różnych sektorach gospodarki; uczestniczył w procesach konsolidacji oraz przeglądach podatkowych największych polskich firm zajmujących się dystrybucją i obrotem energii elektrycznej; autor kilkuset publikacji i wypowiedzi prasowych z zakresu prawa i podatków.

        Matejun Marek

        Materna Grzegorz
        Grzegorz Materna - doktor nauk prawnych; adiunkt w Zakładzie Prawa KonkurencjiInstytutu Nauk Prawnych PAN; członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie; były pracownik Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w tym przez prawie sześć lat dyrektor Departamentu Ochrony Konkurencji zajmującego się wdrażaniem polskiego i unijnego prawa konkurencji; autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów oraz prawa własności intelektualnej, m.in. monografii Pojęcie przedsiębiorcy w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji (Warszawa, 2009); współautor komentarzy do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, red. T. Skoczny (Warszawa 2009 i 2014) i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, red. A. Wróbel (Warszawa, 2012) oraz pracy zbiorowej Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne (Warszawa, 2013).

        Matlak Andrzej
        Dr ha b. Andrzej Matlak - profesor nadzwyczajny w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista w dziedzinie prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa mediów, członek Komisji Prawa Autorskiego, redaktor naczelny serii "Prace z Prawa Własności Intelektualnej" wydawanej w ramach Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Studiów Podyplomowych Prawa Własności Intelektualnej dla sędziów, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa mediów oraz prawa cywilnego.

        Matras Jarosław

        Matschke Manfred Jürgen
        Profesor Manfred Jűrgen Matschke jest nestorem funkcjonalnej wyceny przedsiębiorstwa, która przed ponad czterdziestu laty zyskała uznanie w Niemczech. Mimo upływu lat to podejście do wyceny przedsiębiorstwa należy wciąż do najbardziej nowatorskich. Matschke, wspólnie z uprawnionym rzeczoznawcą przysięgłym, profesorem Gerritem Bróselem, dowodzi, że procedura wyceny przedsiębiorstwa powinna zawsze uwzględniać cel wyceny. Można zaryzykować twierdzenie, że gdyby poglądy Matschke i Brősela upowszechniono w skali światowej, najnowszy kryzys finansowy i gospodarczy nie wywołałby tak katastrofalnych skutków.

        Matusiak Ireneusz
        Ireneusz Matusiak - doktor nauk prawnych; radca prawny; prezes Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie; absolwent Podyplomowego Studium Prawa Autorskiego i Prasowego na Uniwersytecie Jagiellońskim; specjalizuje się w prawie autorskim - zwłaszcza w nowych technologiach i w net art – oraz w prawie prasowym.

        Matusiakiewicz Łukasz
        Łukasz Matusiakiewicz - aplikant radcowski w OIRP we Wrocławiu, urzędnik służby cywilnej, autor publikacji z dziedziny prawa podatkowego (m.in. "Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów", "Jurysdykcja Podatkowa", "Przegląd Podatkowy") specjalizujący się w procedurze podatkowej i podatku VAT.

        Matusik Grzegorz
        Matusik Grzegorz - dr, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, radca prawny, specjalista w zakresie służebności przesyłowych i w prawie nieruchomościowym.

        Matuszewski Maciej

         Matuszewski Wojciech

          Matyjas-Łysakowska Paulina

          Matys Justyna
          Dr Justyna Matys - adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim wokół odpowiedzialności odszkodowawczej oraz ochrony dóbr osobistych. Jest autorką wielu publikacji z tego zakresu, a także z innych ważnych dziedzin prawa cywilnego, np. prawa o notariacie, nabywania nieruchomości przez cudzoziemców.

          Matysiak Wiktor P.

          Matysik Barbara

          May Joanna

          May Peter
          Prof. dr Peter May, urodził się w 1958 roku w Kolonii. Po ukończeniu studiów prawniczych i uzyskaniu doktoratu z ekonomii pracował jako prawnik oraz menadżer w rodzinnej firmie swoich rodziców. W 1997 roku założył INTES, pierwszą w Niemczech firmę doradczo-szkoleniową specjalizującą się w doradztwie i szkoleniach dla właścicieli firm rodzinnych. Doradza w wielu dużych przedsiębiorstwach i w rodzinach właścicielskich, zajmując wysokie stanowiska w radach doradczych oraz radach nadzorczych.
          Wykłada na Uniwersytecie Witten/Herdecke, Uniwersytecie Ekonomicznym FHDW w Bergisch-Gladbach oraz Szkole Biznesu IMD w Lozannie w Szwajcarii. Otrzymał tytuł profesora honorowego WHU - Otto Beisheim School of Management w Vallendar.
          Regularnie publikuje artykuły i książki. Jest założycielem licznych fundacji doradzających właścicielom w ich rodzinnych firmach. Rozwinął szanowane w Niemczech inicjatywy, m.in. jako twórca Family Business Network FBN Deutschland e.V. i autor kodeksu norm obowiązujących w firmach rodzinnych Governance Kodex - pierwszego tego rodzaju przewodnika dla założycieli własnych przedsiębiorstw, których podstawę ma stanowić rodzina. Jest także inicjatorem German Family Entrepreneur of the Year Award - nagrody dla najlepszego przedsiębiorcy w biznesie rodzinnym roku.
          Żonaty, ma czwórkę dzieci, mieszka i pracuje w Bonn.


          Mazepa Jacek
          st. chor. Jacek Mazepa - technik kryminalistyki w Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Gdyni.

          Maziarz Agnieszka
          Agnieszka Maziarz - doktor nauk prawnych; sędzia Sądu Rejonowego w Sosnowcu oraz Przewodnicząca Wydziału Ksiąg Wieczystych; wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, studiów podyplomowych dla rzeczoznawców majątkowych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu; autorka szeregu publikacji naukowych oraz komentarza do postępowania wieczystoksięgowego. W praktyce zawodowej oraz pracy naukowej zajmuje się tematyką ksiąg wieczystych. Prowadzi wykłady i szkolenia dla aplikantów sędziowskich i notarialnych oraz przedstawicieli różnych grup zawodowych zajmujących się obrotem nieruchomościami.

          Maziarz Jakob

          Maziarz-Charuza Agnieszka
          Agnieszka Maziarz-Charuza - jest doktorem nauk prawnych, sędzią Sądu Rejonowego w Sosnowcu oraz przewodniczącą VI Wydziału Ksiąg Wieczystych. Niniejsza książka jest poprawioną wersją rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Marciniaka, której obrona odbyła się w 2005 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

          Mazowiecka Lidia
          Lidia Mazowiecka - doktor nauk prawnych; prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie del. do Prokuratury Krajowej; mediator w sprawach cywilnych; specjalistka w zakresie praw ofiar przestępstw i mediacji; autorka i współautorka licznych publikacji.

          Mazur Klaudia

          Mazur Lesław
          Lesław Mazur - doradca podatkowy, radca prawny, partner w Thedy & Partners.

          Mazur Łukasz

          Mazur Stanisław

          Mazur-Pawłowska Ewa
          Ewa Mazur-Pawłowska - adwokat, prowadzi autorskie kursy i szkolenia dotyczące dokumentacji w stomatologii oraz bezpieczeństwa stomatologa przed roszczeniami pacjentów, a także konsultacje indywidualnych spraw lekarzy dentystów, których reprezentuje również przed sądami.

          Mazurczak-Jasińska Eliza
          Eliza Mazurczak-Jasińska - doktor nauk prawnych; adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; autorka publikacji naukowych z zakresu prawa pracy, prawa stosunków służbowych i prawa ubezpieczeń.

          Mazurek Grzegorz
          Grzegorz Mazurek - doktor habilitowany, prof. ALK. Od 2013 roku pełni funkcję Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalizuje się w tematyce wpływu nowoczesnych technologii na marketing i zarządzanie organizacją. Pełni funkcję koordynatora studiów magisterskich i podyplomowych związanych z Internetem oraz innowacjami. Ściśle współpracuje ze środowiskiem gospodarczym, realizując projekty doradztwa strategicznego - wspierał m.in. takie marki jak Nokia, Egmont, Mars, Nikon, Polpharma oraz Senat RP. Jest autorem trzech monografii książkowych (Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości, Blogi i wirtualne społeczności - wykorzystanie w marketingu oraz Promocja w Internecie), natomiast jego artykuły naukowe znaleźć można m.in. w "Contemporary Management Research", "Journal of Systematic Organizational Research" oraz w "International Journal of Cyber Society and Education".

          Mazurek Krzysztof

          Mazurek Michał
          Michał Mazurek - doktor nauk prawnych, adiunkt w katedrze Prawa Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

          Mazurkiewicz Bartłomiej
          Bartłomiej Mazurkiewicz - prawnik, pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie; prowadzi szkolenia w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i kodeksu postępowania administracyjnego m.in. dla Biura Polityki Społecznej Miasta St. Warszawy; współpracownik Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w Krakowie i Katowicach oraz Małopolskiego i Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego; konsultant ośrodków pomocy społecznej.

          Mazuryk Marcin
          Marcin Mazuryk - doktor nauk prawnych; radca prawny, główny specjalista ds. legislacji w Ministerstwie Sprawiedliwości; ukończył aplikację legislacyjną organizowaną przez Rządowe Centrum Legislacji; wykładowca akademicki we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej w Warszawie.

          McCrary Stuart A.

          McGee Kenneth G.

          Męcina Jacek
          Jacek Męcina - doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, profesor w Katedrze Społecznego Ustroju Pracy w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego; członek Rady Dialogu Społecznego i Przewodniczący Zespołu Problemowego ds. Prawa Pracy.

          Mednis Arwid
          Dr Arwid Mednis - adiunkt w Zakładzie Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, w latach 1998-2000 przewodniczący Komitetu do spraw Ochrony Danych Osobowych w Radzie Europy. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego oraz prawa własności intelektualnej.

          Mędrala Małgorzata
          Małgorzata Mędrala - doktor nauk prawnych ze specjalnością prawo pracy; radca prawny; adiunkt w Katedrze Prawa Publicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; mediator; doświadczony szkoleniowiec i wykładowca; autorka wielu publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i postępowania cywilnego.

          Mędrzycki Radosław
          Radosław Mędrzycki - asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

          Melaniuk Marek

          Melezini Andrzej
          Andrzej Melezini - doktor nauk prawnych, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku; wykładowca akademicki związany z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; były radca prawny; członek Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej; autor ponad 100 publikacji z zakresu prawa podatkowego; wyróżniony w konkursie dla młodych autorów publikacji profesjonalnych "Złote Skrzydła Dziennika Gazety Prawnej".

          Mendrek Aneta

          Menkes Jerzy
          Prof. dr hab. JERZY MENKES jest profesorem zwyczajnym w Szkole Głównej Handlowej oraz przewodniczącym Grupy Polskiej International Law Association.

          Miąsik Dawid
          Dawid Miąsik - doktor habilitowany nauk prawnych; pracownik naukowy Zakładu Prawa Europejskiego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; autor publikacji z zakresu prawa konkurencji, sądowego stosowania prawa Unii Europejskiej oraz funkcjonowania rynku wewnętrznego.

          Miaskowska-Daszkiewicz Katarzyna

          Michalak Anna
          Anna Michalak - doktor nauk prawnych, tytuły magistra prawa i magistra archeologii uzyskała na Uniwersytecie Łódzkim, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, starszy radca orzecznictwa w Trybunale Konstytucyjnym.

          Michalak Arkadiusz
          Dr Arkadiusz Michalak - radca prawny, rzecznik patentowy, wykładowca Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie, którego jest założycielem; prowadzi Kancelarię Prawa Własności Intelektualnej, sprawował funkcję eksperta Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy implementacji do prawa polskiego dyrektywy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom handlowym oraz funkcję biegłego w postępowaniach dotyczących naruszeń praw autorskich. Specjalizuje się w prawie autorskim, patentowym, znaków towarowych, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jest autorem licznych publikacji naukowych, w tym monografii Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. Zagadnienia cywilnoprawne (2006), Interes publiczny i jego oddziaływanie na powstanie, treść i wykonywanie praw własności intelektualnej (2012) oraz komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (2008).

          Michalak Bartłomiej
          Bartłomiej Michalak - doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce; adiunkt na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; zainteresowania badawcze autora koncentrują się wokół systemów wyborczych i prawa wyborczego, partii i systemów partyjnych oraz mechanizmów funkcjonowania współczesnych systemów politycznych; współpracownik Centrum Studiów Wyborczych UMK w Toruniu.

          Michalak Damian
          Damian Michalak - radca prawny, właściciel kancelarii specjalizującej się w prawnej obsłudze podmiotów z sektora publicznego; specjalista w obszarze partnerstwa publiczno-prywatnego, prawa zamówień publicznych i prawa samorządowego; doradzał w licznych projektach dotyczących infrastruktury komunalnej, w tym przy pierwszych w Polsce inwestycjach PPP uwzględniających dofinansowanie z funduszy europejskich; wspiera zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne w realizacji przedsięwzięć PPP, poczynając od etapu analiz, poprzez postępowanie o wybór inwestora, aż po zawarcie kontraktu partnerskiego; ekspert prawny think tanku promującego idee nowoczesnego samorządu; autor wielu publikacji specjalistycznych, w tym pierwszego w Polsce bloga o partnerstwie publiczno-prywatnym "PPP w praktyce".

          Michalak Jacek
          Jacek Michalak - doktor nauk medycznych; wykładowca w Katedrze Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; pediatra, lekarz medycyny pracy, specjalista organizacji ochrony zdrowia i zdrowia publicznego; jeden z inicjatorów i pierwszych realizatorów programów promocji zdrowia w Łodzi oraz w opiece zdrowotnej nad pracującymi; konsultant w międzynarodowych firmach przemysłowych m.in. w zakresie wdrażania i ewaluacji programów promocji zdrowia pracowników; autor ponad 100 publikacji.

          Michalak Magdalena

          Michalak Marcin

          Michalczuk Grażyna
          Grażyna Michalczuk - doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia; profesor nadzwyczajny w Katedrze Finansów, Rachunkowości i Informatyki na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku; praktyk w zakresie rachunkowości; autorka ponad 140 publikacji książkowych, redakcji naukowych książek oraz artykułów naukowych publikowanych w wydawnictwach polskich i zagranicznych.

          Michalczyk Leszek
          Leszek Michalczyk - doktor nauk ekonomicznych (Uniwersytet Jagielloński, 2011 r.); pracownik naukowo-dydaktyczny (adiunkt) na Politechnice Krakowskiej; autor ponad 80 publikacji naukowych z zakresu rachunkowości, finansów i zarządzania, wydanych zarówno w Polsce, jak i za granicą; długoletni praktyk gospodarczy związany z działami księgowości, finansów i analiz ekonomicznych przedsiębiorstw małopolskich i podkarpackich; stworzył i współdefiniował pojęcia: "rachunkowość wariantowa", "inżynieria rachunkowości", "odwrócony proces decyzyjny w zarządzaniu operacyjnym".

          Michalik Małgorzata
          Małgorzata Michalik - doktor nauk ekonomicznych; wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu; współtworzyła Studium Podyplomowe Marketingu Strategicznego na Rynku Farmaceutycznym; prowadzi zajęcia m.in. z marketingu farmaceutycznego i aptecznego, badań marketingowych i negocjacji; autorka kilkudziesięciu publikacji.

          Michalik Tomasz
          Tomasz Michalik - doradca podatkowy, partner w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy.

          Michalska Aleksandra
          Aleksandra Michalska - starszy konsultant w Dziale Prawno-Podatkowym PwC w zespole Usług Finansowych. Posiada doświadczenie w świadczeniu usług doradztwa podatkowego, w tym w szczególności dla podmiotów z branży finansowej, które zdobyła w trakcie pracy w międzynarodowych firmach konsultingowych z grupy tzw. Wielkiej Czwórki. Wśród jej doświadczeń należy wskazać m.in. świadczenie usług w zakresie przeglądów podatkowych, badań typu audit of tax, badań typu due diligence podmiotów finansowych oraz podmiotów z innych branż jak również w zakresie bieżącego doradztwa dla podmiotów z branży finansowej. Obecnie zajmuje się również doradztwem przy projektach PwC w zakresie wdrożenia i przygotowania firm do Jednolitego Pliku Kontrolnego.

          Michalska Anna

          Michalska Iwona

          Michalska-Badziak Ryszarda
          Ryszarda Michalska-Badziak - doktor nauk prawnych; pracownik Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego.

          Michalska-Marciniak Monika

          Michalska-Warias Aneta
          Aneta Michalska-Warias - doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

          Michalski Bartosz

          Michalski Marek
          Marek Michalski - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dziekan tego Wydziału; prezes Sądu Polubownego przy KDPW S.A.; członek rad nadzorczych spółek publicznych; autor i współautor publikacji i opracowań naukowych dotyczących problematyki papierów wartościowych i instrumentów finansowych, prawa bankowego, prawa rynku kapitałowego oraz prawa handlowego, a także poświęconych aspektom prawnym i kulturowym mediów społecznościowych i cyberprzestrzeni; redaktor naczelny czasopisma naukowego "Człowiek w cyberprzestrzeni".

          Michalski Robert
          Robert Michalski - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; pracownik Ministerstwa Finansów. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa celnego i podatkowego.

          Michalski Sławomir

          Michałek Aneta
          Aneta Michałek - doktorantka w Katedrze Prawa Karnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, sędzia Sądu Rejonowego w Zamościu.

          Michałowska Kinga
          Dr Kinga Michałowska - adiunkt w Katedrze Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, współpracownik Wyższej Szkoły Handlowej w Krakowie oraz ROK przy Izbie Skarbowej w Krakowie, wykładowca Studiów Podyplomowych Doradztwo Podatkowe.

          Michałowska-Gorywoda Krystyna
          Prof. zw. dr hab. Krystyna Michałowska-Gorywoda - profesor w Katedrze Integracji Europejskiej im. Jeana Monneta SGH, kierownik Katedry Międzynarodowych Organizacji Gospodarczych SGH. Specjalizuje się w zakresie prawa instytucjonalnego UE i podejmowania decyzji oraz stosunków zewnętrznych Unii.

          Michna Ewa
          Ewa Michna - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

          Michniewicz-Broda Ewa
          Dr Ewa Michniewicz-Broda - sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

          Michnik Agnieszka
          Agnieszka Michnik - doktor nauk prawnych; notariusz (od 2009 r.); w latach 2003-2009 asesor, a następnie sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie; ukończyła Podyplomowe Studia z Prawa Gospodarczego i Ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; autorka publikacji z zakresu prawa gospodarczego.

          Michór Andrzej
          Andrzej Michór - doktor nauk prawnych, adiunkt w Pracowni Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego; sędzia sądu rejonowego dla Wrocławia-Krzyków; specjalizuje się w zagadnieniach prawa rynków finansowych oraz odpowiedzialności administracyjnej; autor ponad 70 publikacji, w tym komentarza do niektórych przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (SIP LEX 2010) oraz współautor komentarza do ustawy o funduszach inwestycyjnych (2014), autor monografii Odpowiedzialność administracyjna w obrocie instrumentami finansowymi (2009); członek Stowarzyszenia Prawa Finansowego Aureus w Opolu.

          Michta Dariusz

          Mielcarek Paulina
          Paulina Mielcarek - prawnik, doświadczenie zdobywała podczas pracy w krakowskich kancelariach prawnych i w sądownictwie; specjalizuje się w prawie cywilnym i administracyjnym.

          Mielczarek Marcin
          Marcin A. Mielczarek - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; autor opracowań z pogranicza prawa pracy i prawa wyznaniowego, w tym w szczególności dotyczących czasu pracy, zakazu dyskryminacji, neutralności światopoglądowej państwa i równouprawnienia związków wyznaniowych; głównym przedmiotem jego zainteresowań jest problematyka czasu pracy oraz związków prawa pracy z prawem wyznaniowym i prawem ochrony danych osobowych.

          Mielczarek Marcin A.
          Marcin A. Mielczarek - doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; autor publikacji z pogranicza prawa pracy i prawa wyznaniowego, w tym opracowań dotyczących czasu pracy, zakazu dyskryminacji, neutralności światopoglądowej państwa i równouprawnienia związków wyznaniowych.

          Mielnik Barbara

          Miemiec Marcin
          Marcin Miemiec - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr; sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu; członek kolegium redakcyjnego dwumiesięcznika "Nowe Zeszyty Samorządowe"; autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego.

          Miemiec Wiesława
          Wiesława Maria Miemiec - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; autorka prac z zakresu prawa finansowego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki systemu finansowego jednostek samorządu terytorialnego, lokalnego prawa podatkowego i finansowania zamówień publicznych.

          Miemiec Wiesława Maria

           Mierkiewicz Mateusz

           Mierzejewski Paweł
           Paweł Mierzejewski - doktor nauk prawnych; referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku (Wydział III); wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni oraz w Gdańskiej Szkole Wyższej.

           Mierzwińska-Lorencka Joanna
           Joanna Mierzwińska-Lorencka - doktor nauk prawnych; adiunkt w Zakładzie Prawa Karnego Instytutu Nauk Prawnych PAN; asystent sędziego w Izbie Karnej Sądu Najwyższego; w latach 2010-2014 wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa; prowadziła zajęcia z prawa karnego dla aplikantów aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury; współautorka kazusów dla aplikantów z dziedziny prawa karnego materialnego (2013), autorka monografii Karnoprawna ochrona dziecka przed wykorzystywaniem seksualnym (2012) oraz artykułów z dziedziny prawa karnego.

           Miętkowska Katarzyna

           Migdał Jerzy
           Jerzy Migdał - profesor doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Zakładu Prawa Karnego Wykonawczego Uniwersytetu Jagiellońskiego i kierownik Katedry Prawa Karnego Wykonawczego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; adwokat i radca prawny; członek Rady Naukowej "Przeglądu Więziennictwa Polskiego"; autor i współautor wielu monografii oraz innych publikacji naukowych z dziedziny prawa karnego wykonawczego.

           Mika Jarosław

           Miklaszewska Ewa

           Miklaszewska Katarzyna

           Mikłaszewicz Przemysław

           Mikołajczyk Barbara
           Barbara Mikołajczyk - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Śląskiego, kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji UŚ; ekspert sieci naukowej Odysseus - Academic Network for Legal Studies on Asylum and Immigration in Europe; sędzia ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (2012-2014); autorka i współautorka monografii, podręczników oraz artykułów z zakresu międzynarodowego prawa publicznego oraz prawa europejskiego

           Mikołajczyk Joanna
           Joanna Mikołajczyk - doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Obrotu Nieruchomościami i Prawa Rolnego w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Łódzkiego; adwokat w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Jest autorką publikacji z zakresu prawa rolnego, w tym koncepcji własności rolniczej i problematyki ustroju rolnego.

           Mikołajewicz Jarosław

           Mikos Marcin
           Marcin Mikos - sekretarz Polskiego Towarzystwa Prawa Medycznego, prawnik i specjalista zdrowia publicznego.

           Mikos-Skuza Elżbieta

           Mikosz Ryszard
           Dr hab. RYSZARD MIKOSZ - profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego i prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Jest autorem i współautorem ponad stu opracowań poświęconych prawnej problematyce górnictwa, ochrony środowiska, prawa cywilnego oraz sądownictwa administracyjnego. W latach 1990-1993 był doradcą Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego i członkiem komisji do spraw reformy prawa geologicznego i górniczego.

           Mikulska Dorota

           Mikulski Rafał

           Milanowska Dorota

           Milczarek Kamila

           Militz Małgorzata
           Małgorzata Militz - doradca podatkowy w GWW Tax.

           Miłek Tomasz
           Tomasz Miłek - doradca podatkowy, wspólnik w spółce doradców podatkowych w Piotrkowie Trybunalskim; przewodniczący Łódzkiego Oddziału KIDP w latach 2002-2010; członek KRDP i jej wiceprzewodniczący w latach 2010-2014; od 2014 członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego; autor oraz współautor publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym komentarzy do ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także praktycznego komentarza do postępowania podatkowego.

           Miłkowska-Rębowska Joanna
           Joanna Miłkowska-Rębowska - doktor nauk prawnych; adwokat; psycholog; w pracy naukowej koncentruje się na prawie ochrony przyrody, w szczególności prawie rybackim, prawie łowieckim oraz humanitarnej ochronie zwierząt; autorka licznych publikacji z tego zakresu.

           Miłosz Michał
           Dr Michał Miłosz jest adiunktem w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym, postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Przedmiot jego zainteresowań naukowych obejmuje również problematykę ochrony danych osobowych oraz prawa dostępu do informacji publicznej, a także zagadnienia związane z wykorzystywaniem technologii informacyjnych w administracji publicznej. Jest autorem publikacji z tego zakresu, w tym opracowań w języku angielskim. Laureat konkursu dla młodych autorów publikacji profesjonalnych Złote Skrzydła Dziennika Gazety Prawnej

           Miłowska Krystyna
           Krystyna Miłowska - radca prawny; specjalizuje się w prawie farmaceutycznym, ze szczególnym uwzględnieniem badań klinicznych; współpracuje z Polskim Związkiem Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie (POLCRO); wykładowca tematyki aspektów prawnych badań klinicznych; współautorka publikacji Umowy w Badaniach Klinicznych (Warszawa 2009), Badania Kliniczne (Warszawa 2015).

           Mioduszewski Marcin
           Dr Marcin Mioduszewski - radca prawny, absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwent studiów podyplomowych "Społeczeństwo informacyjne" na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego; autor i współautor licznych publikacji naukowych z zakresu prawa autorskiego, prawa konkurencji oraz własności intelektualnej, jest współtwórcą elektronicznych systemów świadczenia usług prawniczych; prawnik w kancelarii Markiewicz & Sroczyński w Krakowie specjalizujący się w prawie konkurencji oraz prawie autorskim; prowadzi wykłady z prawa własności intelektualnej, prawa konkurencji oraz ochrony informacji podczas konferencji oraz szkoleń dla branży naukowej, wydawniczej, fonograficznej i teleinformatycznej.

           Mirek Ireneusz
           Ireneusz Mirek - doktor nauk prawnych, pracownik naukowy Katedry Materialnego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwent podyplomowych studiów prawa europejskiego w Kolegium Europejskim Uniwersytetu w Hamburgu (Europa-Kolleg). Autor ekspertyz i opinii prawnych do projektów ustaw podatkowych dla Kancelarii Sejmu (od 1999 r.). Autor ponad stu publikacji z zakresu prawa podatkowego opublikowanych w kraju i za granicą.

           Miruć Alina

           Miś Alicja
           Dr hab. Alicja Miś - jest profesorem nadzwyczajnym UEK; jej zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce indywidualnego rozwoju w organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem teorii kariery. Nadto podejmuje zagadnienia metodologii badań naukowych, zachowań organizacyjnych oraz zmian zachodzących w organizacjach działających w globalnym otoczeniu.

           Misiejko Adrian

           Misiuk-Jodłowska Teresa
           Prof. dr hab. Teresa Misiuk-Jodłowska (zm. w 2005 r.) - profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

           Misiurek Grzegorz

           Missala Witold
           Witold Missala - absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH) w Warszawie; likwidator i syndyk; prowadzi w Warszawie kancelarię księgowo-podatkową; współpracuje m.in. z Grupą Kapitałową Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.; wielokrotnie uczestniczył w pracach legislacyjnych związanych z prawem upadłościowym i naprawczym; jest autorem i współautorem publikacji z zakresu postępowania likwidacyjnego.

           Misztal-Konecka Joanna
           Joanna Misztal-Konecka - dr nauk prawnych. Autorka prac z zakresu prawa rzymskiego oraz prawa karnego materialnego i procesowego.

           Mitrus Leszek
           Leszek Mitrus - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

           Młodawska-Mąsior Sylwia

           Młodawska-Piaseczna Małgorzata
           Małgorzata Młodawska-Piaseczna - sędzia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, posiadająca doświadczenie w zakresie orzekania w wydziale odwoławczym, obecnie orzekająca w pierwszej instancji wskazanego Sądu Okręgowego.

           Młynarczyk Katarzyna

           Młynarska-Sobaczewska Anna
           Anna Młynarska-Sobaczewska - profesor nadzwyczajny w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, m.in monografii Wolność informacji w prasie (Toruń 2003), Autorytet państwa. Legitymizacyjne znaczenie prawa w państwie transformacji ustrojowej (Toruń 2010), opracowań będących fragmentami prac zbiorowych, artykułów i glos z zakresu gwarancji i realizacji wolności i praw człowieka, wolności wypowiedzi, prawa do prywatności, a także prawnych instrumentów rozliczenia z przeszłością i legitymizacji władzy; autorka licznych ekspertyz wykonanych na zlecenie organów administracji rządowej i samorządowej.

           Modrzejewska Małgorzata

           Modrzejewski Artur

           Modrzyńska Joanna
           Joanna Modrzyńska jest absolwentką stosunków międzynarodowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Na tej samej uczelni uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Swoją karierę naukową związała z Wydziałem Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, który mieści się w jej rodzinnym Toruniu.
           Była stypendystką Fundacji im. Aleksandra von Humbolta dla Młodych Badaczy Naukowych na Uniwersytecie Ruprechta-Karola w Heidelbergu w Niemczech. Jej zainteresowania naukowe i dydaktyczne koncentrują się na różnorodnych aspektach funkcjonowania Unii Europejskiej, na tematyce związanej z protokołem dyplomatycznym oraz organizacją i funkcjonowaniem polskiej i zagranicznej służby dyplomatycznej.
           Jest autorką publikacji naukowych z zakresu funkcjonowania i polityki na rzecz rozwoju Unii Europejskiej. Umiejętności praktyczne doskonaliła podczas licznych szkoleń i spotkań seminaryjnych w International School of Protocol and Diplomacy w Brukseli, Minding Manners School w Londynie i Akademii Dyplomatycznej w Warszawie. Jest założycielką i głównym trenerem szkoły Art of Manners, gdzie dzieli się swoimi doświadczeniami z zakresu dobrych manier, stosowania zasad savoir-vivre'u w praktyce oraz organizacji spotkań oficjalnych i towarzyskich.


           Modzelewski Witold

           Mogilnicki Aleksander
           Aleksander Mogilnicki (1875-1956) - był wybitnym prawnikiem: teoretykiem, praktykiem; adwokatem w okresie zaborów; obrońcą, sędzią i kodyfikatorem w okresie II Rzeczpospolitej; obrońcą w PRL. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, a doktorat uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim, wykładał w Wolnej Wszechnicy Polskiej (1913-1939), w Szkole Nauk Społecznych i Handlowych (1915-1919), na Uniwersytecie Warszawskim (1917-1921), a po drugiej wojnie światowej na Uniwersytecie Łódzkim (1946-1952) i w Łódzkiej Wyższej Szkole Nauk Administracyjnych (1947-1948). W 1916 r., wraz z Emilem Rappaportem, przygotował projekt nowego polskiego kodeksu karnego. Był sekretarzem Komisji Kodyfikacyjnej (1919-1923), następnie wiceprezesem Sekcji Postępowania Karnego tej Komisji, głównym referentem projektu ustawy o nieletnich, ustawy postępowania karnego oraz referentem projektu ustawy o ustroju sądownictwa. Działał aktywnie w różnych organizacjach społecznych. Był nauczycielem historii w pierwszym gimnazjum z językiem polskim w Łodzi (od 1906 r.), członkiem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Opublikował 30 prac naukowych i 125 obszernych rozpraw oraz liczne artykuły w naukowych czasopismach polskich i zagranicznych. Był członkiem wielu prawniczych organizacji międzynarodowych. W 1920 r. został mianowany sędzią Sądu Najwyższego, a w 1924 r. prezesem Sądu Najwyższego, kierującym pracami Izby Karnej. Za surowe przestrzeganie zasad niezawisłości sądu i nieusuwalności sędziów naraził się władzom sanacyjnym i w 1929 r. został zdymisjonowany.

           Mojak Jan
           Jan Mojak - doktor nauk prawnych, wykładowca w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, radca prawny.

           Mojs Ewa
           Ewa Mojs - doktor habilitowany nauk o zdrowiu, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, psycholog kliniczny, nauczyciel i badacz; wykładowca na podyplomowych studiach z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia; członek Polskiego Towarzystwa Nauk o Zdrowiu oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

           Mokrzycka Anna
           Anna Mokrzycka - doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego; kierownik kilku projektów badawczych w dziedzinie prawno-społecznych problemów zdrowia publicznego i ochrony zdrowia; autorka opracowań z zakresu prawa w zdrowiu publicznym, ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych oraz systemu ochrony zdrowia.

           Moll Tomasz
           Tomasz Moll - doktor nauk prawnych, prodziekan ds. kierunków Prawo i Administracja na Wydziale Zarządzania, adiunkt w Katedrze Prawa i Administracji w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach; autor i współautor licznych publikacji z zakresu prawa administracyjnego.

           Monarcha-Matlak Aleksandra
           Dr Aleksandra Monarcha-Matlak - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1996 r. obroniła rozprawę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie jest adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz docentem w PWSZ w Gorzowie Wlkp. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, nauce o administracji, postępowaniu administracyjnym, a zwłaszcza w zagadnieniach dotyczących komunikacji elektronicznej.

           Moniuszko Adam

            Monkiewicz Jan
            Jan Monkiewicz - profesor zwyczajny nauk ekonomicznych, Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania, Zakład Finansów i Zarządzania Ryzykiem.

            Moore Christopher W.
            Christopher W. Moore jest partnerem w CDR Associates, międzynarodowej firmie z siedzibą w Boulder w stanie Kolorado, prowadzącej działalność w zakresie zarządzania grupami interesów, procesu decyzyjnego opartego na współpracy oraz zarządzania konfliktem. Jest światowej sławy mediatorem i moderatorem, projektantem systemów rozwiązywania sporów, szkoleniowcem i autorem prac z dziedziny zarządzania konfliktem.

            Morąg Leszek

            Morawski Witold
            Prof. dr hab. Witold Morawski - socjolog, kierownik Katedry Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; visiting professor/scholar na uniwersytetach w Berkeley, Bloomington, Indianapolis, Toronto, Sapporo, Bielefeld, Kolonii, Oksfordzie i Moskwie; jego zainteresowania badawcze skupiają się m.in. na socjologii i kulturze organizacji, antropologii, teorii zmiany społecznej, ekonomii rozwoju, teorii organizacji i zarządzania, globalizacji oraz transformacji ustrojowej; autor i współautor kilkuset publikacji, m.in. Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski (2012), Konfiguracje globalne. Struktury, agencje, instytucje (2010), Modernizacja Polski. Struktury - Agencje - Instytucje (red., 2010).

            Morawski Wojciech
            dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK - pracownik Katedry Prawa Finansów Publicznych Wydzialu Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikolaja Kopernika w Toruniu i okresowo Center of Czech and International Tax Law, Faculty of Law, Masaryk University Brno, radca prawny, autor ponad 300 publikacji, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego, kolegiów redakcyjnych Przeglądu Podatkowego i Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego, pełnomocnik dziekana do spraw kierunku doradztwo podatkowe, w latach 2014-2016 przewodniczący Zespołu Podatków Lokalnych Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministrze Finansów.

            Morek Rafał
            Rafał Morek - doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek zarządu i mediator Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW, jako adwokat współpracuje z kancelarią K&L Gates.

            Morris Stephen

            Morska Agnieszka

            Mościcka-Podstawka Magdalena

            Moskwa Leopold Antoni

            Mostowik Piotr
            Piotr Mostowik - doktor habilitowany nauk prawnych; pracownik naukowy Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (od 2005 r.); ukończył aplikację radcowską (2005). Współpracownik Koalicji Obywatelskiej "Dla rodziny" (od 2013 r.); asystent sędziego Trybunału Konstytucyjnego (od 2015 r.). Autor publikacji z zakresu międzynarodowego prawa prywatnego i postępowania cywilnego oraz prawa cywilnego i rodzinnego, w tym części Systemu Prawa Prywatnego (Bezpodstawne wzbogacenie w prawie cywilnym, Pochodzenie dziecka i odpowiedzialność rodzicielska w prawie prywatnym międzynarodowym) oraz opinii prawnych dla Biura Analiz Sejmowych (w tym dotyczących unijnych środków z zakresu współpracy sądowej w sprawach cywilnych). Za książkę pt. Władza rodzicielska i opieka nad dzieckiem w prawie prywatnym międzynarodowym (Kraków 2014), uzyskał pierwszą nagrodę w VII konkursie "Przeglądu Sądowego" na książkę najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości.

            Moszoro Marian
            Marian Moszoro - jest wykładowcą IESE Business School w Barcelonie oraz visiting scholar w Haas School of Business, University of California, Berkeley. Wykładał również w Warsaw Executive MBA przy SGH oraz w Wyższej Szkole Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu. W 2004 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jego praca doktorska o partnerstwie publiczno-prywatnym została wysoko oceniona i wydana jako książka. Jest autorem licznych publikacji dotyczących finansów publicznych i korporacyjnych, studiów przypadków o polskich firmach oraz książek. W latach 2005-2006 został mianowany podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów. Obecnie prowadzi prace badawcze z zakresu finansów projektów i przedsiębiorstw, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz alokacji ryzyka w inwestycjach infrastrukturalnych.

            Mozdżeń Mirosław
            Mirosław Mozdżeń - radca prawny wpisany w 2002 r. na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, wspólnik Kancelarii Prawniczej Prof. dr hab. Z. Tobor, M. Mozdżeń Sp.j.; posiada wieloletnią praktykę jako syndyk masy upadłości, nadzorca sądowy i zarządca.

            Możdżeń-Marcinkowski Michał
            dr Michał Możdżeń-Marcinkowski - doktor nauk prawnych, adwokat, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, indywidualna praktyka prawnicza

            Mozgawa Marek
            Marek Mozgawa - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, dyrektor Instytutu Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, kierownik Katedry Prawa Karnego i Kryminologii.

            Mozgawa-Saj Marta
            Marta Mozgawa-Saj - doktor nauk prawnych, pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; odbyła aplikację prokuratorską w Lublinie ukończoną złożeniem zawodowego egzaminu prokuratorskiego. Jest autorką kilkunastu artykułów naukowych (w czasopismach krajowych i zagranicznych), dotyczących problematyki szeroko rozumianego prawa karnego.

            Mroczkowski Rafał
            Rafał Mroczkowski - doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; kierownik Studiów Podyplomowych Doradztwa Finansowego; sekretarz redakcji czasopisma naukowego "Financial Law Review"; autor ponad 80 publikacji z zakresu prawa finansowego, prawa rynków finansowych, w tym prawa bankowego i prawa rynku kapitałowego; trener; radca prawny specjalizujący się w obsłudze bankowości spółdzielczej; inwestor giełdowy.

            Mrowicka Joanna
            Joanna Mrowicka - menadżer z tytułem MBA Akademii im. Leona Koźmińskiego i pracownik jednego z największych polskich szpitali klinicznych w Warszawie, dydaktyk, ekspert oceny projektów innowacyjnych, specjalista oceny ryzyka (CRMA), audytor (MF, CGAP), entuzjastka systemu akredytacji podmiotów leczniczych, zarządzania kapitałem intelektualnym, budowy marki oraz analizy efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw.

            Mrówka Rafał
            Dr Rafał Mrówka - jest adiunktem w Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach przywództwa gospodarczego, badaniach oraz rozwoju satysfakcji i zaangażowania pracowników, zarządzaniu kompetencjami pracowników, a także public relations. Poza pracą naukową od ponad dziesięciu lat zajmuje się doradztwem oraz prowadzeniem szkoleń w zakresie rozwoju kompetencji menedżerskich i przywódczych.

            Mróz Dominika

            Mróz Teresa
            Teresa Mróz - doktor habilitowany nauk prawnych; profesor w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, kierownik Zakładu Prawa Handlowego; autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa prywatnego.

            Mróz-Krysta Dominika
            Dominika Mróz-Krysta - doktor nauk prawnych, radca prawny prowadzący indywidualną kancelarię, absolwentka: Szkoły Prawa Francuskiego, Szkoły Prawa Amerykańskiego, programu Master współorganizowanego przez Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet w Orleanie; recenzent współpracujący z redakcją czasopisma naukowego "Transformacje Prawa Prywatnego"; autorka i współautorka publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego.

            Mrozek Magdalena

            Mruk Henryk
            Henryk Mruk - profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; pracownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; od 2014 r. jest członkiem Rady Społecznej Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu; zainteresowania badawcze koncentruje wokół tematyki marketingu, rynku farmaceutycznego, tworzenia strategii oraz przywództwa; autor ponad 900 publikacji, w tym m.in. książki Przywództwo w zakładach opieki zdrowotnej (Warszawa 2010).

            Mrzygłód Małgorzata

            Mucha Andrzej
            Andrzej Mucha - doktor nauk prawnych; pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Karnego Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie; prokurator Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie, aktualnie delegowany do Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie; autor publikacji z zakresu prawa karnego materialnego.

            Mucha Elżbieta
            Elżbieta Mucha - radca prawny, doradca podatkowy, specjalistka w zakresie prawa finansowego, podatkowego i gospodarczego. W latach 2003-2004 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, w latach 2002-2006 członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, a w latach 2011 i 2013 członek Komisji Egzaminacyjnej powołany przez Ministra Sprawiedliwości na egzaminie radcowskim. Wykładowca na szkoleniach organizowanych przez samorządy doradców podatkowych i radców prawnych; autorka publikacji książkowych oraz artykułów z zakresu prawa podatkowego.

            Mucha Joanna
            Joanna Mucha - doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Podyplomowego Studium Prawa Upadłościowego na WPiA UAM, radca prawny; autorka publikacji z zakresu prawa i postępowania cywilnego.

            Mućko Przemysław
            Przemysław Mućko - doktor nauk ekonomicznych o specjalności rachunkowość, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej i Zarządczej Uniwersytetu Szczecińskiego; wykładowca i trener na kursach dla księgowych oraz dla menedżerów; autor ponad 100 publikacji z zakresu rachunkowości, przede wszystkim dotyczących sprawozdawczości finansowej, obejmujących zarówno artykuły naukowe, jak i książki dla praktyków.

            Mudrecki Artur
            Artur Mudrecki - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego i Podatkowego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, od 18 lat sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, od 10 lat orzekający w Izbie Finansowej NSA. Jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego. Należy do International Fiscal Association; autor ponad 90 publikacji.

            Mularski Krzysztof
            Krzysztof Mularski - doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; autor kilkudziesięciu artykułów z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego, historii prawa sądowego, teorii prawa i semiotyki logicznej, a także ornitologii i alpinizmu; stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

            Mulvihill Mike
            Mike Mulvihill jest założycielem PossibiliTEAMS, firmy oferującej pomoc w integracji zespołów i szkolenia w postaci atrakcyjnych i innowacyjnych inicjatyw kierowanych do tradycyjnych grup w korporacjach, a także wirtualnych zespołów roboczych na całym świecie. PossibiliTEAMS jest pierwszą firmą, która ma w swej ofercie pełną gamę działań mających na celu integrację zespołów z wykorzystaniem technologii internetowych. Mike Mulvihill pracował z zespołami w różnych miastach w Stanach Zjednoczonych, Europie i Ameryce Łacińskiej, planując i organizując sesje integracyjne dla zespołów w setkach organizacji - począwszy od spółek z rankingu Fortune 500, a kończąc na małych firmach, organizacjach non profit i agencjach rządowych. Pracował m.in. dla Liberty Mutual Insurance, Pearson Digital Learning, Bank of America, McKinsey & Company, Charles Schwab, American Express, UPS, Motorola, Discover Financial Services czy Federal Highway Administration.
            Jest członkiem organizacji Society for Human Resource Management i American Society for Training and Development. Otrzymał tytuł licencjata w dziedzinie komunikacji organizacyjnej na Uniwersytecie Stanowym w Arizonie. Kontakt z nim w PossibiliTEAMS możliwy jest pod numerem telefonu 888-225-3610 lub przez e-mail: Mike@PossibiliTEAMS.com.


            Münnich Monika

            Muras Zdzisław
            Zdzisław Muras - doktor nauk prawnych; radca prawny; dyrektor Departamentu Prawnego i Rozstrzygania Sporów Urzędu Regulacji Energetyki, wieloletni praktyk z zakresu prawa energetycznego reprezentujący Prezesa URE zarówno przed krajowymi oraz unijnymi sądami wszystkich instancji, jak i w trakcie procesu legislacyjnego; doświadczony wykładowca; autor wielu publikacji naukowych.

            Murawski Michał
            Michał Murawski - doradca podatkowy, partner w spółce doradztwa podatkowego TAX BENEFIT Roszkowski Murawski Doradcy Podatkowi Sp.p.; absolwent stypendium Erasmus na Uniwersytecie w Kolonii (Niemcy); specjalizuje się w problematyce transgranicznych rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT), w szczególności transakcji łańcuchowych, projektów budowlanych oraz stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia.

            Musialski Tomasz
            Tomasz Musialski - prawnik. Od wielu lat związany z grupą doradczą ECDDP, w której pełni funkcję kierownika zespołu podatków bezpośrednich. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami dochodowymi oraz podatkiem od nieruchomości. Zajmuje się bieżącym doradztwem podatkowym, bierze udział w przeglądach podatkowych, na stałe doradza polskiemu holdingowi transportowemu, w którego skład wchodzą m.in. prywatne przedsiębiorstwa kolejowe i samochodowe. Autor i współautor wielu publikacji dotyczących zagadnień podatkowych.

            Musiał Krzysztof

             Musiał Krzysztof Jan

             Musiał Magdalena
             Magdalena Musiał - asystent w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autorka publikacji z zakresu prawa finansowego samorządu terytorialnego.

             Musiała Anna
             Anna Musiała - doktor habilitowany nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Prawa Socjalnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; autorka wielu opracowań naukowych, artykułów i glos; główny przedmiot jej zainteresowań to problematyka stosunku pracy oraz zatrudnienia niepracowniczego.

             Musolf Grzegorz
             Grzegorz Musolf - Kierownik Referatu Akcyzy i Gier Izby Celnej w Rzepinie. Funkcjonariusz celny od 1993 r., w komórce akcyzowej od 1 maja 2004 r. W okresie od lipca 2011 r. do września 2012 r. kierował pracami Biura ELO w Izbie Celnej w Rzepinie. Wykładowca i egzaminator w Służbie Celnej z zakresu podatków od 2007 r., autor licznych materiałów szkoleniowych oraz szkoleń e-learningowych z tego zakresu. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz ponad stu artykułów popularyzujących wiedzę z zakresu podatków.

             Muszyńska Anna
             Anna Muszyńska - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Karnego Materialnego Uniwersytetu Wrocławskiego; sędzia; autorka wielu publikacji z zakresu kompensacyjnej funkcji prawa karnego, w tym obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, także prawnokarnej problematyki narkomanii, współautorka komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

             Muszyńska Barbara
             Barbara Muszyńska - doktorantka w Zakładzie Prawa Stosunków Pracy Katedry Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w szczególności w problematyce upadłości i likwidacji pracodawcy oraz zwolnień grupowych.

             Mycko-Katner Izabela
             Izabela Mycko-Katner - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

             Myśliński Tomasz

             Mysłowski Paweł
             Paweł Mysłowski - doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

             Myszona-Kostrzewa Katarzyna

             Mzyk Eugeniusz