Sabat Marcin
Marcin Sabat - doktor nauk prawnych; pracownik Departamentu Bezpieczeństwa Stadionów Lokalnego Komitetu Organizacyjnego UEFA EURO 2012™ w Polsce, odpowiedzialny za planowanie koncepcyjne i wdrażanie projektów, głównie w obszarze bezpieczeństwa stadionowego (m.in. stewarding stadionowy, szkolenia kadry ds. bezpieczeństwa); delegat (audytor) Polskiego Związku Piłki Nożnej ds. bezpieczeństwa na meczach piłkarskich szczebla centralnego.

Sabuda Anna

Saczywko Maksymilian
Maksymilian Saczywko - prawnik specjalizujący się w prawie spółek handlowym i prawie cywilnym, doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autor publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego i prawa handlowego.

Sadocha Sławomir
Sławomir Sadocha - doradca podatkowy wykonujący zawód od 1993 r., w latach 2002-2010 członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych, w tym jej wiceprzewodniczący. Koordynator projektu nowelizacji Zasad Etyki Doradców Podatkowych, następnie zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP III kadencji. Autor publikacji o tematyce podatkowej i gospodarczej.

Sadowski Krzysztof
Krzysztof Sadowski - doktor nauk prawnych; referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach delegowany do wykonywania obowiązków w Ministerstwie Sprawiedliwości; wykładowca akademicki; autor i współautor ponad stu publikacji z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego i organizacji wymiaru sprawiedliwości; członek Polskiego Towarzystwa Legislacji.

Sadowski Mirosław
Mirosław Sadowski - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Pracowni Badań Praw Orientalnych w Katedrze Doktryn Politycznych i Prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Radca prawny od 1995 r.; wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Badacz prawa islamu, doktryn politycznych i prawnych, historii gospodarczej i katolickiej nauki społecznej. Autor publikacji książkowych, artykułów i opracowań naukowych. Redaktor naczelny dwóch czasopism naukowych: "Wrocławskie Studia Erazmiańskie" i "Radca Prawny. Zeszyty Naukowe".

Sadulski Dawid

Safjan Marek
Marek Safjan - profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 1998-2006. Był przedstawicielem Polski w Komitecie ds. Bioetyki Rady Europy. Uczestniczy w pracach Komitetu Etyki w Nauce Polskiej Akademii Nauk. Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności oraz Międzynarodowej Akademii Prawa Porównawczego. Autor wielu książek i artykułów z dziedziny prawa cywilnego, prawa medycznego i prawa konstytucyjnego. Jest członkiem Komitetu Helsińskiego.

Sagan Adam
Dr hab. Adam Sagan jest pracownikiem naukowym Katedry Analizy Rynku i Badań Marketingowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania naukowe dotyczą metodologii badań społecznych i marketingowych oraz komunikacji marketingowej. Szczególnie interesuje się analizami z wykorzystaniem zmiennych i klas ukrytych. Jest autorem i współautorem podręczników dotyczących analizy rynku i badań marketingowych, m.in. Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, Symbolika produktu w systemie komunikacji marketingowej. Studium teoretyczno-metodologiczne.

Sagan Beata

Sagan Stanislaw
STANISLAW SAGAN - profesor i kierownik Zakladu Ustrojów Panstw Europejskich na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, wieloletni prorektor UR, doktor honoris causa Uniwersytetów w Berdyansku i Mikolajewie, a takze Prezydent Stowarzyszenia Uniwersytetów Regionu Karpackiego. Jest autorem kilkudziesieciu opracowan naukowych, w tym monografii poswieconych ustrojom panstw nordyckich, takze kilku wydan podreczników do prawa konstytucyjnego, organów i korporacji ochrony prawa, nauki o panstwie wspólczesnym.

Saganek Przemysław
dr PRZEMYSŁAW SAGANEK - adiunkt w Zakładzie Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej INP PAN; specjalista z zakresu prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej; od 2008 r. prodziekan w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie; autor ponad 20 opracowań z zakresu prawa wspólnotowego i międzynarodowego.

Sakowicz Andrzej
Andrzej Sakowicz - doktor habilitowany nauk prawnych; profesor w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; stypendysta Towarzystwa im. Maxa Plancka, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; autor ponad 100 publikacji z zakresu prawa i procesu karnego, europeizacji prawa karnego oraz problematyki ochrony praw człowieka.

Sakowska Agnieszka

Sakowska-Baryła Marlena
dr Marlena Sakowska-Baryła jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, wykładowcą w ramach studiów podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Naczelnej Organizacji Technicznej w Łodzi oraz aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych w urzędzie miejskim, kierując Zespołem ds. Ochrony Danych Osobowych. Jej specjalizacja to ochrona danych osobowych, prawo do informacji oraz prawo samorządu terytorialnego. Jest autorką i współautorką wielu publikacji z dziedziny ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej. Od 2001 r. prowadzi wykłady, szkolenia, seminaria i warsztaty z zakresu ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej.

Sakowski Krzysztof
Krzysztof Sakowski - prokurator Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie; w sferze jego zainteresowań zawodowych znajduje się odpowiedzialność karna pracowników służby zdrowia.

Salachna Joanna M.
Joanna M. Salachna - profesor doktor habilitowany nauk prawnych; profesor zwyczajny w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, radca prawny; specjalizuje się w prawie finansów publicznych, w szczególności w prawie finansowym samorządu terytorialnego; posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne - ponad 15 lat była członkiem kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, a przez kilkanaście lat orzekała w sprawach naruszeń dyscypliny finansów publicznych; autorka i współautorka ponad 150 publikacji naukowych.

Salachna Joanna Małgorzata

  Salamonowicz Marek
  Marek Salamonowicz - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; konsultant i ekspert przy Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM oraz Polsko-Amerykańskiej Radzie Współpracy (USPTC); członek Komisji ds. Własności Intelektualnej UWM; absolwent Programu TOP 500 Innovators: Science - Management - Commercialization (Stanford University 2012); autor wielu publikacji i opinii prawnych w zakresie ochrony i komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych.

  Salwa Zbigniew
  Prof. zw. dr hab. Zbigniew Salwa - specjalista w zakresie prawa pracy, wieloletni profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie profesor w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wieloletni członek Komisji Reformy Prawa Pracy. Autor ponad 200 prac naukowych (monografii, podręczników akademickich, komentarzy, studiów i artykułów). Redaktor naczelny miesięcznika „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”.

  Samborski Edward

  Samborski Michał
  Michał Samborski - doradca podatkowy, prawnik, ekspert podatkowy w ECDDP Sp. z o.o.; specjalizuje się w tematyce podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych; autor licznych artykułów związanych z tematyką podatkową oraz współautor książek z zakresu podatku VAT.

  Samborski Włodzimierz

  Samol Sebastian
  Dr Sebastian Samol - adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Prawa Socjalnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w problematyce praw i obowiązków stron stosunku pracy, podróży służbowych oraz zatrudnienia w służbie publicznej. Autor publikacji z tej dziedziny.

  Samonek Aleksandra

  Samuła Maciej

  Sandahl Phillip
  Phillip Sandahl, znany na całym świecie coach, trener, autor i mówca, jest współzałożycielem Team Coaching International (TCI), który pomaga organizacjom doskonalić funkcjonowanie dzięki sile zespołów. Wraz z Alexis Phillips rozwinął również Team Diagnostic™ - model efektywności zespołu oraz zestaw czterech zintegrowanych narzędzi szacunkowych stosowanych przez setki zespołów na całym świecie. Oryginalne narzędzie szacunkowe Team Diagnostic™ dostępne jest w 18 językach, a w 33 krajach szkoleni są obecnie certyfikowani coachowie pracujący z zespołami. Sandahl jest również byłym starszym trenerem w CTI. Odegrał ważną rolę w rozwoju coachingu na skalę międzynarodową i jest pionierem w dziedzinie coachingu zespołów. Można skontaktować się z nim pod adresem phillip@teamcoachinginternational.com albo za pośrednictwem strony internetowej: www.teamcoachinginternational.com.

  Sanetra Walerian
  Walerian Sanetra - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych; zatrudniony na Uniwersytecie Wrocławskim, następnie na Uniwersytecie w Białymstoku, a obecnie w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu; od 1990 r. sędzia Sądu Najwyższego, obecnie w stanie spoczynku; w latach 2001-2013 Prezes tego Sądu kierujący Izbą Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych; przez 10 lat przewodniczył zespołom orzekającym Komisji Orzekającej przy Urzędzie Patentowym; sędzia Komisji Odwoławczej Europejskiej Agencji Kosmicznej; autor około 480 publikacji o różnym charakterze.

  Sankowska Anna
  Dr inż. Anna Sankowska - adiunkt w Katedrze Systemów Zarządzania Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej. Zajmuje się problematyk organizacji i zarządzania. Doświadczenie naukowe zdobywała na stażu badawczym w Pennsylvania State University w Stanach Zjednoczonych oraz University of Stockholm w Szwecji. Autorka i współautorka około 60 publikacji. Laureatka konkursu na najlepsze dysertacje doktorskie z zakresu nauk ekonomicznych i zarządzania "Nowe trendy".

  Sapeta Joanna
  Joanna Sapeta - prawnik; członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie; autorka i współautorka opracowań z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, prowadzi także szkolenia dla pracowników organów administracji publicznej.

  Sapeta Tomasz

  Sarbiński Rafal Marcin
  Rafał Marcin Sarbiński - doktor nauk prawnych; adwokat; pełni funkcję arbitra Komisji Prawa Autorskiego; w 2009 r. został powołany przez Ministra Sprawiedliwości w skład państwowej komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego; autor publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania cywilnego; arbiter w sprawach arbitrażowych ad hoc i stałym sądownictwie polubownym. Prowadzi kancelarię adwokacką w Warszawie.

  Sarna Alicja

  Sarnacka Alina
  Alina Sarnacka - ma wieloletnie doświadczenie w doradztwie finansowym, głównie dla sektora publicznego; jej kompetencje obejmują optymalizację finansowania inwestycji publicznych wraz z pozyskiwaniem środków oraz partnerstwo publiczno-prywatne.

  Sarnecki Paweł
  Paweł Sarnecki - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego; do 2009 r. pełnił funkcję kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie jest profesorem w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach; były członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, członek Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie; w latach 1993-1997 uczestniczył w pracach nad Konstytucją RP jako stały ekspert Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego; przez wiele lat kontynuował działalność doradczą w Sejmie jako główny specjalista do spraw legislacji w Biurze Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu; od 1993 r. zasiada w komitecie redakcyjnym "Przeglądu Sejmowego".

  Sarnes Grażyna
  Grażyna Sarnes - doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Sarżyński Hubert

  Sasak Janusz

  Sawczuk Wojciech

  Sawczyn Wojciech
  Wojciech Sawczyn - doktor habilitowany nauk prawnych; pracownik naukowy Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Sawicka Krystyna
  Krystyna Sawicka - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, zastępca kierownika Katedry Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr; kierownik Podyplomowego Studium Zarządzania Jednostkami Gospodarczymi; autorka licznych opracowań z zakresu prawa finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem prawa finansów samorządu terytorialnego i prawa celnego.

  Sawicki Janusz
  Janusz Sawicki - profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor habilitowany nauk prawnych; od 2016 r. kierownik Katedry Prawa o Wykroczeniach, Karnego Skarbowego i Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. Ukończył aplikację sędziowską. Specjalizuje się w prawie karnym, prawie karnym skarbowym i prawie o wykroczeniach. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz na autonomicznych instytucjach prawa karnego skarbowego. Autor monografii, podręczników i artykułów z zakresu wymienionych dziedzin prawa. Od 2013 r. członek Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego; w 2017 r. powołany przez Ministra Sprawiedliwości w skład Zespołu do spraw zapobiegania przestępstwom wynikającym z nienawiści religijnej i rasowej, którego zadaniem jest opracowanie analiz prawnych i projektu odpowiednich rozwiązań legislacyjnych.

  Sawicki Kazimierz
  Kazimierz Sawicki - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny w Instytucie Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego; dyplomowany biegły rewident; autor około 600 publikacji i redaktor naukowy prac zbiorowych z zakresu rachunkowości finansowej, rachunku i analizy kosztów oraz polityki bilansowej.

  Sawicki Stefan
  Stefan Sawicki - jeden z uczniów prof. Wojciecha Góralczyka, nauczyciel akademicki; specjalista w zakresie prawnej problematyki międzynarodowego ruchu osobowego i organizacji międzynarodowych oraz prawa dyplomatycznego i konsularnego; autor wielu artykułów naukowych, monografii oraz podręczników.

  Sawiński Jarema

  Scannell Edward E.
  Edward E. Scannell jest aktywnym członkiem National Speakers Association. Przeprowadził dotychczas ponad tysiąc prezentacji, seminariów i warsztatów w Stanach Zjednoczonych i za granicą. Jest autorem i współautorem dwudziestu kilku książek i ponad stu artykułów na temat rozwijania zasobów ludzkich, kreatywności, budowania zespołu i zarządzania. Seria jego książek Games Trainers Play sprzedała się w ponad milionie egzemplarzy na całym świecie. Edward Scannell pełnił funkcję prezesa American Society for Training and Development (ASTD), a także dyrektora International Federation of Training and Development Organizations (IFTDO). Pełnił także funkcję prezesa Kapituły Arizona w organizacji Meeting Professionals International (MPI), a następnie został wybrany międzynarodowym prezesem tej organizacji, którą to funkcję piastował w latach 1990-1991, łącznie z innymi funkcjami pełnionymi w tej organizacji: Chair of MPI's Chancellors oraz Dean of the MPI Institute Program. Przyznano mu tytuł MPI's International Planner of the Year w roku 1995, a jako jedna z pięciu osób został zaproszony do "Convention Industry Hall of Leaders" w roku 2007. Edward Scannell był prezesem Stowarzyszenia National Speakers Association (NSA) w latach 1991-1992 oraz otrzymał najwyższe wyróżnienie przyznawane przez NSA, Cavett Award, w 1999 roku. Prowadził zajęcia na University of Northern Iowa oraz Arizona State University's College of Business. Obecnie pracuje jako dyrektor Center for Professional Development and Training w Scottsdale, w stanie Arizona.

  Scannell Mary
  Mary Scannell, założycielka Biz Team Tools, jest wybitną trenerką znaną ze swego angażującego, entuzjastycznego stylu. Przez prawie dwie dekady opracowywała i prowadziła programy szkoleniowe obejmujące tematykę komunikacji, zarządzania zmianą, procesu przechodzenia od konfliktu do współpracy i obsługi klienta. Długa lista jej klientów obejmuje spółki z listy Fortune 500, a także liczną grupę niewielkich przedsiębiorstw działających w rozmaitych branżach.
  Mary Scannell jest autorką książki Zbiór gier z zakresu rozwiązywania konfliktów i współautorką Zbioru gier i zabaw motywacyjnych dla zespołów. Jest także członkiem stowarzyszeń American Society for Training and Development oraz Association for Experiential Education. Uzyskała dyplom licencjacki Szkoły Biznesu W.P. Careya przy Uniwersytecie Stanowym w Arizonie. Mieszka w Tempe w stanie Arizona, wraz ze swym mężem, Kerrym.
  Jej doświadczenie w grach i ćwiczeniach grupowych jest bardzo bogate - od krótkich ćwiczeń przeprowadzanych w sali szkoleniowej po organizowane na wielką skalę imprezy przygodowe na świeżym powietrzu. Mary jest aktywnym członkiem swej społeczności i od ponad dekady współpracuje z lokalną organizacją non profit, stawiając sobie za cel pomoc młodzieży ze stanu Arizona w umacnianiu więzi ze szkołą, domem rodzinnym i społeczeństwem (EducationalEndeavors.com) przez zajęcia empiryczne i inicjatywy organizowane w parkach linowych.
  Aby uzyskać więcej informacji lub zaprosić Mary Scannell do pracy ze swoim zespołem należy skontaktować się z Biz Team Tools pod numerem telefonu 800-838-1535 lub wysłać e-mail za pośrednictwem witryny BizTeamTools.com.


  Scheuring Krzysztof
  KRZYSZTOF SCHEURING- radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studium Prawa Europejskiego, uczestnik zajęć praktycznych i seminaryjnych w Parlamencie Europejskim i Europejskim Trybunale Sprawiedliwości, autor publikacji z zakresu prawa wspólnotowego.

  Schmidt Kazimierz
  Kazimierz Schmidt - główny specjalista w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w problematyce dokumentu elektronicznego, podpisu elektronicznego, funkcjonowania e-administracji oraz archiwów elektronicznych. Autor artykułów na temat zarządzania dokumentacją i stosowania dokumentu elektronicznego w praktyce administracyjnej.

  Schmidt Reiner

  Schreiber Hanna
  Hanna Schreiber - doktor nauk humanistycznych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Wydział Historyczny). Członek Rady Naukowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych oraz Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. Wykładowca w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka wielu artykułów oraz ekspertyz poświęconych ochronie kultury, dziedzictwa kulturowego, dóbr kultury, jak również kulturowym aspektom stosunków międzynarodowych.

  Sczaniecki Michał

  Sęczkowski Dominik
  mgr Dominik Sęczkowski - Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki.

  Sędkowska Aleksandra
  Aleksandra Sędkowska - radca prawny, zatrudniona w Izbie Skarbowej, w Izbie Celnej oraz w Urzędzie Kontroli Skarbowej; były pozaetatowy członek Regionalnej Izby Obrachunkowej; doktorant w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, wykładowca na kursach doskonalenia zawodowego z zakresu prawa podatkowego, prowadziła zajęcia m.in. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego; autorka wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego i finansów publicznych.

  Sęk Małgorzata
  Małgorzata Sęk - asystent w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalista w Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi.

  Sekita Jarosław
  Jarosław Sekita - doradca podatkowy, prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1995-1996 pracownik Ministerstwa Finansów (Departament Podatków Bezpośrednich i Opłat). Od 1996 r. pracownik merytoryczny spółki doradztwa podatkowego. Od 2006 r. pracownik oraz członek zarządu Meritum Doradcy Podatkowi Sp. z o.o. Specjalizacja: podatki dochodowe oraz międzynarodowe prawo podatkowe. Autor książek: Opodatkowanie dochodów z udziałów i akcji (1996), Opodatkowanie dochodów zagranicznych, (1998), Problemy podatkowe w spółkach kapitałowych (2000), Opodatkowanie obrotu wierzytelnościami (2005), Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z inwestowania i lokacji majątku (2011), Podatki dochodowe. 522 wyjaśnienia i interpretacje (2015). Współautor licznych pozycji z zakresu prawa podatkowego. Wieloletni wykładowca dla praktyków podatkowych oraz studentów.

  Sękowska-Kozłowska Katarzyna
  Katarzyna Sękowska-Kozłowska - doktor nauk prawnych, adiunkt w Poznańskim Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN; autorka publikacji poświęconych w szczególności ochronie praw człowieka w ramach ONZ oraz problematyce dyskryminacji.

  Sekulski Piotr
  Piotr Sekulski - magister, doktorant w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Sekuła Zofia
  ZOFIA SEKUŁA - doktor, absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Łódzkiego, od dwudziestu pięciu lat jest pracownikiem naukowo - dydaktycznym Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, a od dwóch lat także Wyższej Szkoły Zarządzania EDUKACJA we Wrocławiu. Autorka ponad stu artykułów publikowanych w prasie fachowej, sześciu monografii i dwóch skryptów dotyczących wynagradzania, polityki płac, planowania zatrudnienia i controllingu personalnego. Zajmuje się projektowaniem układów zbiorowych pracy, systemów wynagrodzeń wraz z wartościowaniem pracy, polityki płac i systemów ocen pracowniczych. Jest ekspertem w zakresie polityki personalnej i motywowania pracowników. Współpracuje z firmą doradczo - szkoleniową Petex.

  Selera Paweł
  Paweł Selera - doktor nauk prawnych, LL.M.; doradca podatkowy. Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego w Niemczech oraz Polsce. Odbył staż w Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej Komisji Europejskiej w Brukseli. Jest stypendystą Instituto Politecnico de Braganca; laureat konkursu dla młodych autorów publikacji profesjonalnych Złote Skrzydła "Dziennika Gazety Prawnej"; autor wielu publikacji, głownie z zakresu europejskiego prawa podatkowego, w tym książki Transakcje wewnątrzwspólnotowe w VAT. Analiza praktyczna (Warszawa 2012).

  Serafin Katarzyna
  Katarzyna Serafin - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; autorka publikacji naukowych z zakresu zarówno zbiorowego, jak i indywidualnego prawa pracy.

  Serafin Teresa
  Teresa Serafin - dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, nauczyciel i wychowawca dzieci niewidomych z upośledzeniem umysłowym, długoletni pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej. Współpracowała m.in, z Komitetem Ekspertów przy Komisji Zdrowia i Edukacji Unii Europejskiej w Strasburgu, Polskim Komitetem Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICER Krajową Radą ds. Osób Niepełnosprawnych, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Autorka wielu publikacji z dziedziny kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  Serafin Tobiasz
  Tobiasz Serafin - asystent w Zakładzie Komunikacji Społecznej i Prawa Prasowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

  Serwach Małgorzata
  Małgorzata Serwach - Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego.

  Serzhanova Viktoriya
  SERZHANOVA VIKTORIA - adiunkt w Zakladzie Ustrojów Panstw Europejskich na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jest autorka opracowan naukowych poswieconych ustrojom panstw europejskich, w tym tlumaczen konstytucji Luksemburga, Finlandii i Armenii. Zajmuje sie ustrojami panstw nordyckich. Jest autorka monografii dotyczacej ustroju politycznego Finlandii.

  Seweryński Michał
  Michał Seweryński - profesor zwyczajny nauk prawnych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; autor, współautor i redaktor licznych prac naukowych z zakresu prawa pracy; visiting professor na uniwersytetach zagranicznych; współprzewodniczący Rady Naukowej Société Historique et Littéraire Polonaise w Paryżu; senator Rzeczypospolitej Polskiej.

  Shiver John M.

  Sibiga Grzegorz
  dr GRZEGORZ SIBIGA - dr prawa, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Ekspert prawny m.in. w: Zespole ds. Usuwania Barier Prawnych i Proceduralnych w e-Administracji przy Komitecie Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności, Stowarzyszeniu Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, Komitecie Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej.Autor licznych publikacji dotyczących dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych oraz prawnych zagadnień e-urzędu. Członek rad programowych czasopism poświęconych problematyce zastosowania nowych technologii ("Prawo nowych technologii", "IT w administracji", "Elektroniczna Administracja"). W przeszłości m.in. inspektor oraz dyrektor departamentu rejestracji zbiorów danych osobowych w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Uczestniczył także jako ekspert w programach organizacji pozarządowych dotyczących dostępności informacji oraz zastosowania informatyki w administracji publicznej (Instytut Spraw Publicznych, Transparency International Polska).

  Siciński Piotr

  Sidelnik Marcin
  Marcin Sidelnik - dyrektor w Dziale Prawno-Podatkowym PwC odpowiedzialny za zespół Doradztwa Podatkowego IT (ITBC). W ramach realizowanych projektów nadzoruje wdrożenia rozwiązań IT wspierających rozliczenia podatkowe oparte o systemy klasy ERP oraz własne oprogramowanie stworzone przez zespół PwC. W latach 2010-2015 był zaangażowany w największy projekt IT w polskiej administracji państwowej - e-Podatki realizowany przez PwC dla Ministerstwa Finansów. Współautor koncepcji transformacji polskiej administracji podatkowej. Obecnie jest dyrektorem zarządzającym projektami PwC dotyczącymi wdrożenia i przygotowania firm do Jednolitego Pliku Kontrolnego.

  Sidor-Rządkowska Małgorzata
  Dr Małgorzata Sidor-Rządkowska - absolwentka filozofii (specjalizacja etyka), doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje jako wykładowca zarządzania zasobami ludzkimi na studiach MBA i podyplomowych w Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Akademii Leona Koźmińskiego i na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzi też zajęcia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz wykłady gościnne na uniwersytetach w Białymstoku i Łodzi. Autorka ponad 100 artykułów oraz wielu książek, w tym takich pozycji, jak: Etyczne aspekty rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk 1997), Zarządzanie personelem w małej firmie (Oficyna Ekonomiczna 2004, 2010), Kompetencyjne systemy ocen pracowników (Wolters Kluwer 2006, 2011), Motywowanie. Wynagradzanie. Nagradzanie (współautorka, Wydawnictwo Infor 2004), Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków (redaktor naukowy, Wolters Kluwer 2009), Profesjonalny coaching. Zasady i dylematy etyczne w pracy coacha (Wolters Kluwer 2012), Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej (Wolters Kluwer 2013), Mentoring. Teoria, praktyka, studia przypadków (redaktor naukowy, Wolters Kluwer 2014). Współtwórca i wykładowca Podyplomowego Studium Trenerów Biznesu, Oświaty i Administracji oraz Podyplomowego Studium Coachingu i Mentoringu prowadzonych wspólnie przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej i Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Od kilkunastu lat pracuje jako trener i konsultant ds. HR w firmach różnych branż i wielkości, zarówno o charakterze biznesowym, jak i administracyjnym. Jest autorką kilkudziesięciu programów szkoleniowych, w tym kilkunastu programów szkoleń e-learningu. Zajmuje się m.in. pomiarem kapitału ludzkiego organizacji, rekrutacją i selekcją pracowników, polityką szkoleniową, wdrażaniem systemów ocen okresowych (w tym oceny 360°), kształtowaniem ścieżek kariery zawodowej, zapobieganiem fluktuacji pracowników, podnoszeniem kompetencji interpersonalnych kierowników liniowych. Specjalizuje się także w zagadnieniach zarządzania przez wartości. Prelegent na wielu konferencjach poświęconych etyce biznesu, kształtowaniu strategii personalnych i doskonaleniu umiejętności menedżerskich polskiej kadry kierowniczej. Przewodnicząca jury ogólnopolskiego konkursu Top Menedżer HR, przewodnicząca Komisji Certyfikacyjnej Konsultantów ds. Rekrutacji przy Polskim Forum HR, członek Komitetu Oceniającego Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi. W roku 2011 magazyn "Nowoczesna Firma" poprosił przedstawicieli branży personalnej o odpowiedzi na pytanie, kto ich zdaniem wywarł największy wpływ na kształtowanie zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Małgorzata Sidor-Rządkowska znalazła się w gronie najczęściej wymienianych osób (por. 20 lat HR w Polsce. Wewnętrzna siła i pasja - naukowcy, politycy, doradcy i praktycy, którzy kształtowali oblicze polskiego HR-u, „Nowoczesna Firma”, kwiecień 2011).

  Sidorko Andrzej
  Andrzej Sidorko - radca prawny; absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od maja 1999 r. prawnik w Mazowieckiej Regionalnej Kasie Chorych, a następnie w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Współpracował m.in. z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i firmami informatycznymi. Autor licznych publikacji (ponad 150) z zakresu ochrony zdrowia oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

  Siedlecka-Andrychowicz Agnieszka

   Siemaszko Andrzej

   Siemiątkowski Tomasz
   Tomasz Siemiątkowski - doktor nauk ekononomicznych, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; adwokat. Przebywał w wielu renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych, m.in.: University of Minnesota, Carlson School of Management, University of California - Berkeley, Boalt Hall School of Law oraz Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht w Hamburgu. Pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., PKO BP S.A. oraz PLL LOT S.A. Obecnie jest członkiem rady nadzorczej Royal Bank of Scotland Polska S.A., a także wiceprzewodniczącym Rady Fundacji Piłkarstwa Polskiego. Specjalizuje się w problematyce fuzji, przejęć i restrukturyzacji, prawa rynku kapitałowego, arbitrażu, prawa korporacyjnego oraz bankowego i ubezpieczeniowego, a także energetycznego.

   Siemion Monika

   Sieńczyło-Chlabicz Joanna
   Prof. zw. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz - kierownik Katedry Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie; sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

   Sieńczyło-Chlabicz Joanna Dorota

    Sieniuć Magdalena
    Dr Magdalena Sieniuć - adiunkt w Zakładzie Sądownictwa Administracyjnego UŁ, referendarz w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi.

    Sienkiewicz Zofia
    Zofia Sienkiewicz - profesor zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego; profesor Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu; autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa karnego materialnego, prawa o wykroczeniach, polityki kryminalnej oraz prawa nieletnich.

    Sieńko Agnieszka
    mec. Agnieszka Sieńko jest radcą prawnym, specjalistą w zakresie prawa ochrony zdrowia i ubezpieczenia zdrowotnego. Prowadzi wykłady i szkolenia z tej dziedziny. Jest autorką wielu publikacji, współpracownikiem Serwisu Prawo i Zdrowie. Ma wieloletnie doświadczenie w organizacji rynku ochrony zdrowia. Współpracowała z Branżową Kasą Chorych dla Służb Mundurowych i Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Obecnie w ramach własnej kancelarii prowadzi obsługę zakładów opieki zdrowotnej w tym dużych szpitali publicznych. Zajmuje się także obsługą prawną innowacyjnych projektów dedykowanych rynkowi usług medycznych a realizowanych ze środków unijnych. Jest nauczycielem akademickim.

    Sieńko Agnieszka

     Sieńko Małgorzata
     Małgorzata Sieńko - wicedyrektor Departamentu Studiów i Analiz Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

     Sieńko Robert
     Robert Sieńko - prawnik, doktorant w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

     Siennicki Tomasz
     Tomasz Siennicki - doradca podatkowy; wspólnik w kancelarii KNDP Doradztwo Podatkowe sp. z o.o.; członek Rady Podatkowej przy Ministrze Finansów. Podatkami, w tym w szczególności zagadnieniami związanymi z podatkiem od towarów i usług, zawodowo zajmuje się od ponad 15 lat. Autor i współautor artykułów oraz pozycji książkowych o tematyce podatkowej.

     Sieradzka Małgorzata
     Dr Małgorzata Sieradzka - adwokat prowadzący Kancelarię Adwokacką MSW, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, specjalizuje się w prawie antymonopolowym, w tym konkurencji oraz prawie zamówień publicznych; autorka i współautorka licznych komentarzy i monografii oraz publikacji naukowych, w tym m.in. pierwszego na rynku wydawniczym komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (wspólnie z K. Kohutkiem, 2008, wydanie drugie 2014), komentarza do ustawy o dochodzeniu roszczeń grupowych (2015), monografii Zmowy przetargowe w świetle prawa zamówień publicznych oraz prawa konkurencji (2015), w swoim dorobku naukowym ma liczne glosy do orzeczeń Sądu Najwyższego; prowadzi szkolenia; jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji oraz CARS.

     Sierakowski Bartosz

     Siergiej Iwona

     Sierociński Piotr

     Sierocka Iwona
     Iwona Sierocka - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalizuje się w problematyce zbiorowego prawa pracy oraz w zagadnieniach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Autorka kilkudziesięciu publikacji dotyczących układów zbiorowych pracy, odpowiedzialności pracowników, ubezpieczeń społecznych zleceniobiorców i wykonawców dzieła.

     Sierpowska Iwona
     Iwona Sierpowska - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy; dyrektor Instytutu Administracji w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu; kierownik Zakładu Nauk o Administracji PWSZ w Legnicy; współpracownik ośrodków szkoleniowych; specjalista z zakresu prawa administracyjnego i prawa socjalnego; autorka monografii, podręczników i innych opracowań książkowych oraz licznych artykułów w czasopismach recenzowanych z zakresu ustrojowego prawa administracyjnego, pomocy społecznej i problematyki socjalnoprawnej; laureatka nagrody Złote Skrzydła "Gazety Prawnej" przyznanej za książkę Prawo pomocy społecznej w kategorii "Profesjonalna publikacja z zakresu prawa pracy".

     Sikacz Hanna

     Sikora Kamil
     Kamil Sikora - doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie; autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zwłaszcza prawa samorządu terytorialnego, ustroju administracji publicznej i bezpieczeństwa wewnętrznego.

     Sikorski Andrzej

     Sikorski Grzegorz

     Sikorski Rafał

     Sikorski Sebastian
     Sebastian Sikorski - doktor nauk prawnych; adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych w Zakładzie Prawa i Administracji Politechniki Warszawskiej; adwokat specjalizujący się w prawie medycznym, cywilnym i gospodarczym; ekspert w Centrum Badań nad Funkcjonowaniem Systemu Ochrony Zdrowia zorganizowanym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; autor wielu publikacji.

     Silberman Mel
     Dr Mel Silberman przez czterdzieści jeden lat wykładał na wydziale Adult and Organizational Development na Uniwersytecie Temple, gdzie w 2000 roku otrzymał Nagrodę Wielkiego Nauczyciela. Zyskał międzynarodowe uznanie dzięki wkładowi, jaki wniósł w dziedzinę szkoleń. Zdobył licencjat z socjologii na Uniwersytecie Brandeis, a następnie stopień magistra i doktora na Uniwersytecie Chicagowskim w dziedzinie psychologii wychowawczej. Był prezesem firmy Acitve Training, oferującej szeroką gamę usług z zakresu rozwijania umiejętności szkoleniowych o różnorodnej tematyce. Prowadził seminaria dotyczące aktywnych technik szkoleniowych dla setek firm i organizacji rządowych na całym świecie. Jako popularny prezenter na konferencjach szkoleniowych przemawiał do publiczności z American Society for Training and Development, International Society for Performance Improvement, North American Simulation and Gaming Association oraz czasopisma "Training". Był autorem i redaktorem ponad trzydziestu książek. Metody aktywizujące w szkoleniach to jedno z najczęściej czytanych opracowań z dziedziny szkoleń i rozwoju. Mel Silberman jest również autorem następujących książek: 101 Ways to Make Training Active, The Best of Active Training, The 60-Minute Active Training Series oraz PeopleSmart. Zmarł w 2010 roku.

     Silicki Krzysztof

      Silvert Daniel
      Daniel Silvert jest rozchwytywanym coachem i mówcą. Prowadzi programy szkoleniowe dotyczące stylów DISC, pracy zespołowej, odpowiedzialności i zmiany. W początkach swojej kariery skupiał się na zagadnieniach dotyczących rozwoju kariery i jako coach doradzał setkom przedstawicieli wyższej kadry zarządzającej, jak przeprowadzać zmiany w życiu zawodowym. Dzielił się swoją unikalną wiedzą z agendami rządowymi oraz takimi firmami, jak choćby Adidas, Dell, Dow Jones, Home Depot, L'Oreal, L-3 Communications, Merc, SAP, Situs, WL Gore, oraz z Departamentem Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

      Simbierowicz Maciej

      Sitarz Olga

      Sitko Joanna Jowita
      Joanna Jowita Sitko - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Organizacji Przedsiębiorstwa na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej, do 2009 r. pracownik naukowy Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; rzecznik patentowy oraz wspólnik w kancelarii prawno-patentowej; stypendystka Rządu Francuskiego (Universite Paris-Sorbonne, Universite Pantheon-Assas) oraz beneficjentka grantu uzyskanego z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji na realizację rozprawy doktorskiej "Firma i jej ochrona" (Londyn - The Queen Mary Intellectual Property Research Institute); członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej (AIPPI). Autorka licznych publikacji z dziedziny prawa własności przemysłowej.

      Sitniewski Piotr
      Piotr Sitniewski - doktor nauk prawnych; wykładowca akademicki z zakresu ustroju samorządu terytorialnego, prawa administracyjnego, rozwiązań prawnych o charakterze antykorupcyjnym; prowadzi szkolenia na temat dostępu do informacji publicznej skierowane m.in. do członków korpusu Służby Cywilnej; były członek pozaetatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, członek Zespołu Nauk Społecznych i Prawnych Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2008-2012), obecnie ekspert PKA; autor wielu publikacji z dziedziny jawności życia publicznego, w tym komentarza do ustawy o dostępie do informacji publicznej.

      Siudak Łukasz
      Łukasz Siudak - doktor nauk prawnych, radca prawny z bogatym doświadczeniem praktycznym w zakresie nieruchomości i procesu inwestycyjnego; autor wielu artykułów w prasie branżowej; prowadzi kancelarię radcowską.

      Siwek Marek
      Marek Siwek - doktor nauk prawnych; sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie; wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

      Siwicki Maciej
      Maciej Siwicki - L.L.M., doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WPiSM Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, absolwent Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego na WPiA Uniwersytetu Gdańskiego przy współpracy z Uniwersytetem w Kent (USA). Tytuł Lex/Legum Magister uzyskał na Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem za pracę Werbung im Rundfunk und Internet. Pracę doktorską Przeciwdziałanie nawoływaniu do nienawiści na tle rasowym i propagowaniu faszyzmu z wykorzystaniem Internetu. Studium z zakresu prawa karnego obronił na WPiA UMK w 2009 r.

      Siwik Lidia
      Lidia Siwik - doktor nauk prawnych; radca prawny; adiunkt w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego Instytutu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; specjalistka w dziedzinie europejskiego prawa handlowego i międzynarodowych kontraktów; autorka wielu publikacji z zakresu prawa spółek i prawa umów.

      Siwik Zygfryd

      Siwiński Włodzimierz

      Siwy Małgorzata

      Skalska Magdalena

      Skąpski Michał
      dr hab. Michał Skąpski - profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Szczecińskiego; kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego; autor kilkudziesięciu publikacji naukowych poświęconych teoretycznym zagadnieniom prawa pracy, indywidualnym i zbiorowym stosunkom pracy oraz prawnej regulacji rynku pracy.

      Skawiańczyk Krzysztof
      Krzysztof Skawiańczyk - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, doktor nauk prawnych. Opublikował szereg artykułów z dziedziny prawa gospodarczego prywatnego, w szczególności z zakresu zmian kapitałowych w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Poza działalnością naukową wykonuje zawód adwokata, jest partnerem w kancelarii Skawiańczyk & Stanek Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska z siedzibą w Krakowie. Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

      Skibińska Ewa
      Ewa Skibińska - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; ekspert z zakresu polskiego prawa gospodarczego, prawa prywatnego międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej współpracujący z kancelariami prawniczymi oraz innymi podmiotami gospodarczymi; autorka książek (komentarzy, monografii, podręczników) i artykułów z tego zakresu.

      Skibińska Magdalena

      Skibińska Małgorzata
      Małgorzata Skibińska - doktor nauk społecznych, prawnik; ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz zarządzania zespołami pracowników; ukończyła studia Master of Business Administration oraz studia podyplomowe z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz zarządzania zasobami ludzkimi; wieloletni dyrektor personalny w firmie ubezpieczeniowej; doświadczenie zawodowe oraz umiejętności analityczne wykorzystuje, świadcząc usługi doradcze dla firm i opracowując optymalne rozwiązania w procesach pracy z uwzględnieniem przepisów prawa oraz aspektu finansowego; dodatkowo uczestniczy w tworzeniu nowych produktów opartych na profesjonalnym i kompleksowym doradztwie z zakresu prawa pracy oraz rozwiązań HR.

      Skibiński Piotr
      Piotr Skibiński - sędzia Sądu Rejonowego w Stargardzie do 2009 r.; w latach 2007-2009 delegowany do pełnienia czynności głównego specjalisty w Departamencie Sądów Powszechnych Ministerstwa Sprawiedliwości; od 2009 r. notariusz w Stargardzie; autor publikacji z zakresu prawa cywilnego i prawa cywilnego procesowego, w tym artykułów: Reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej na gruncie ustawy o własności lokali ("PS" 2007), Odpowiedzialność odszkodowawcza za niestaranne prowadzenie negocjacji ("Rejent" 2006).

      Skiepko Krystyna
      Krystyna Skiepko - Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie (Cywilny Wydział Odwoławczy), ma wieloletnią praktykę w zakresie orzekania w sprawach z dziedziny prawa cywilnego, w tym w sprawach o podział majątku wspólnego.

      Skinder-Pik Monika
      Monika Skinder-Pik - prokurator Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, w latach 2007-2013 delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości; wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; ekspert Europejskiej Sieci Kształcenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN).

      Składowski Konrad

      Skoczny Tadeusz
      Tadeusz Skoczny - profesor nauk prawnych; kierownik Zakładu Europejskiego Prawa Gospodarczego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; dyrektor Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); autor wielu publikacji naukowych.

      Skoczylas Andrzej
      Andrzej Skoczylas - profesor zwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego tej uczelni; sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego; autor ponad 120 opracowań naukowych (monografii, komentarzy, podręczników, artykułów i glos).

      Skoczylas Tomasz

      Skoczyński Jacek
      Dr Jacek Skoczyński - adiunkt Wydziału Prawa i Administracji UW, członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, znawca zbiorowego prawa pracy, stosunków pracy z mianowania oraz prawa pracy Unii Europejskiej.

      Skoczyński Tomasz
      Tomasz Skoczyński - radca prawny, specjalista w zakresie obsługi prawnej inwestycji infrastrukturalnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów publicznych i prywatnych z zakresu prawa zamówień publicznych, a także partnerstwa publiczno-prywatnego. Członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców FIDIC. Autor szeregu ekspertyz prawnych i publikacji.

      Skóra Agnieszka
      Dr Agnieszka Skóra - adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku. Zainteresowania naukowe Autorki koncentrują się wokół problematyki orzekającego postępowania administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego w administracji (również w aspekcie prawnoporównawczym). Za rozprawę doktorską Reformatio in peius w postępowaniu administracyjnym (Gdańsk 2002) uzyskała drugą nagrodę w XXXVII Ogólnopolskim Konkursie "Państwa i Prawa" na najlepsze prace habilitacyjne i  doktorskie w 2002 r. W 2006 r. otrzymała nagrodę I stopnia JM  Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za rozdział pt. Estonia w pracy zbiorowej Postępowanie administracyjne w Europie.

      Skorczyńska Ewa
      Ewa Skorczyńska - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego; były pracownik samorządowy w Wydziale Architektury i Urbanistyki Miasta Krakowa, kierownik Referatu Prawnego; autorka wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego, w tym monografii: Sukcesja uprawnień i obowiązków administracyjnych (2009).

      Skorupa-Wulczyńska Aneta
      Aneta Skorupa-Wulczyńska - tłumacz przysięgły języka angielskiego, zdobyła wykształcenie filologiczne, lingwistyczne oraz prawnicze. Ma wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego prawniczego oraz tłumaczeniu tekstów prawnych i prawniczych. Prowadzi kursy specjalistyczne dla wielu instytucji i kancelarii prawnych. Właścicielka biura szkoleń i tłumaczeń specjalistycznych Lingualex.

      Skorupka Jerzy
      Jerzy Skorupka - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu Wrocławskiego; sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu; redaktor naczelny czasopisma "Wrocławskie Studia Sądowe"; autor blisko 200 prac z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego.

      Skowron Andrzej

      Skowron Barbara

      Skowron Krzysztof
      Krzysztof Skowron - doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Zakładzie Administracji i Prawa na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach; specjalizuje się w problematyce teorii zarządzania placówkami służby zdrowia; wieloletni praktyk zarządzania podmiotami leczniczymi.

      Skowron Radosław T.

      Skowron Rafał
      Rafał Skowron - doktorant w Katedrze Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; aplikant sądowy w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

      Skowronek Grzegorz
      Grzegorz Skowronek - profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, doktor habilitowany nauk prawnych, radca prawny. Specjalizuje się w problematyce przestępczości celnej, podatkowej i hazardowej. Jego zainteresowania badawcze związane są także z zagadnieniami postępowania karnego i prawa karnego skarbowego. Autor ponad 50 prac z zakresu wymienionych dziedzin prawa, w tym czterech książek.

      Skowrońska Eliza

      Skowrońska-Bocian Elżbieta
      Elżbieta Skowrońska-Bocian - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku; od lat zajmuje się problematyką prawa spadkowego, a także prawa rzeczowego (przede wszystkim zagadnieniem własności) i rodzinnego w zakresie stosunków majątkowych małżonków; jest autorytetem w tych dziedzinach; autorka wielu cenionych publikacji, w tym monografii, komentarzy oraz podręczników akademickich.

      Skrętowicz Edward
      Edward Skrętowicz - profesor doktor habilitowany; były wieloletni kierownik Katedry Postępowania Karnego i dyrektor Instytutu Prawa Karnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; były profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

      Skrzydło Wiesław
      Wiesław Skrzydło - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, wykładowca na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Przemyślu (Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie); autor licznych opracowań monograficznych, rozpraw i studiów z zakresu prawa konstytucyjnego i ustrojów państw współczesnych.

      Skrzydło-Tefelska Ewa
      dr EWA SKRZYDŁO-TEFELSKA - pracownik naukowy w Zakładzie Prawa Unii Europejskiej UMCS w Lublinie; od 1993 r. prowadzi wykłady zarówno akademickie, jak i dla praktyków z zakresu prawa europejskiego; od 1995 r. prowadzi gościnnie wykłady w Uniwersyteckim Centrum Europejskim przy Uniwersytecie Nancy II we Francji; autorka wielu publikacji poświęconych różnym aspektom prawa UE, w szczególności swobodom rynku wewnętrznego UE.

      Skrzypczak Zofia

      Skrzypek Elżbieta
      Elżbieta Skrzypek - profesor zwyczajny nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Zarządzania Jakością i Wiedzą Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autorka ponad 350 publikacji naukowych poświęconych problematyce zarządzania jakością, procesami oraz wiedzą i kapitałem intelektualnym. Autorka wielu rozwiązań organizacyjnych o znacznej przydatności aplikacyjnej dla biznesu. Laureatka Polskiej Nagrody Jakości w zakresie nauki. Wieloletni sędzia i członek kapituły Polskiej Nagrody Jakości. Za książkę Jakość i efektywność (Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000) otrzymała nagrodę Ministerstwa Edukacji Narodowej.

      Skrzypska Dorota
      Dorota Skrzypska - doktorantka Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, główna księgowa jednostki sektora finansów publicznych.

      Skubisz Ryszard
      Ryszard Skubisz - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

      Skubisz-Kępka Katarzyna
      Dr Katarzyna Skubisz-Kępka - adiunkt w I Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL; adwokat. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół prawa mediów oraz ochrony dóbr osobistych.

      Skubiszak-Kalinowska Irena
      Irena Skubiszak-Kalinowska - radca prawny prowadzący własną kancelarię; wykładowca studiów podyplomowych z wieloletnim doświadczeniem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w Szkole Głównej Handlowej i Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie; członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji i zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych; były arbiter z listy Prezesa UZP; były ekspert przy Ministerstwie Gospodarki; wyróżniona w rankingu indywidualnych prawników Chambers Global 2016 jako jeden z najlepszych specjalistów w dziedzinie zamówień publicznych w Polsce; autorka kilkuset publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz ubezpieczeń.

      Skuczyński Paweł

      Skupiński Jan
      Jan Skupiński - profesor zwyczajny Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, do 2013 r. kierownik Zakładu Prawa Karnego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; autor licznych publikacji z zakresu prawa karnego i polityki kryminalnej; uczestnik międzynarodowych kongresów prawa karnego, kryminologii i prawa porównawczego; w latach 1992-2011 adwokat i radca prawny w Warszawie.

      Skwara Bartosz
      doktor nauk prawnych, stypendysta Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, członek Rady Naukowej „Deutsch - Polnische Juristen-Zeitschrift”. Jest adiunktem na Wydziale Prawa Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy. Wykłada także w Podyplomowym Studium Legislacji Uniwersytetu Wrocławskiego, w Deutsch-Polnische Rechtsschule na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie oraz w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu.

      Skwarło Radosław

      Słabuszewski Robert
      Robert Słabuszewski - doktor nauk prawnych, sędzia sądu rejonowego, przewodniczący wydziału cywilnego.

      Sławatyniec Łukasz
      Łukasz Sławatyniec - adwokat, przez lata związany z międzynarodowymi kancelariami prawnymi, obecnie dyrektor prawny na Europę Środkową i Południową w wiodącej firmie farmaceutycznej.

      Słomczyński Kazimierz M.

      Słomka-Gołębiowska Agnieszka
      Agnieszka Słomka-Gołębiowska - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; członek Rady Nadzorczej mBanku; od 2006 roku zasiada w radach nadzorczych spółek kapitałowych.

      Słomski Marcin
      Marcin Słomski - doktor nauk prawnych, LL.M; adwokat; wykładowca Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie; myśliwy, obrońca przed Sądami Łowieckimi, członek macierzysty KŁ „Podwawelskie” w Krakowie; autor wielu publikacji naukowych.

      Sługocka Martyna

      Sługocki Janusz
      Janusz Sługocki - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, wykładowca na uniwersytetach we Włoszech (w Bari i w Katanii) oraz w Hiszpanii (w Barcelonie); od 2006 r. opiekuje się zespołem pałacowo-parkowym z XVIII w. (województwo warmińsko-mazurskie); prowadzi kancelarię adwokacką, w ramach której zajmuje się m.in. sprawami z zakresu prawa ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; autor wielu książek i artykułów naukowych z zakresu prawa administracyjnego (m.in. Regionalism in Europe. Traditions and New Trends (red.), Bydgoszcz-Genewa 1993; Pozycja prawnoustrojowa regionu, t. I-II, Olsztyn 1996-1997; Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej we Włoszech, Poznań-Szczecin 2005; Administracja publiczna i prawo administracyjne wobec integracji europejskiej (red.), Szczecin 2003; Prawo administracyjne. Zagadnienia ustrojowe, Warszawa 2012).

      Słyk Jerzy

      Słysz Aleksander
      Aleksander Słysz - doktor nauk prawnych, doradca podatkowy; prowadzi szkolenia z zakresu prawa podatkowego; prelegent na konferencjach naukowych; autor i współautor licznych publikacji, w tym m.in. Opodatkowanie podatkiem od gier bukmacherstwa - rozważania na temat podatku, podatnika, stawki i wpływu podatku na stosunek wpłaty do wygranej (2015), Nabycie lokalu lub domu od dewelopera. Wykładnia przepisów i efekty ich stosowania (2014), Środki ochrony praw słusznie nabytych w świetle Konstytucji RP i prawa Unii Europejskiej (2012).

      Smaga Marcin

      Smaga Marta
      Marta Smaga jako dyrektor działu technologii i rozwoju w Money.pl zajmowała się projektami służącymi rozwojowi portalu. Była też odpowiedzialna za stworzenie serwisów lifestyle’owych – iWoman.pl, MenStream.pl i Platine.pl – od ich koncepcji po monetyzację. Na Uniwersytecie Wrocławskim i w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej we Wrocławiu prowadzi zajęcia między innymi z dziennikarstwa internetowego i PR-u w internecie. Jest ekspertką w dziedzinie tworzenia i wdrażania biznesowych strategii przedsięwzięć online. Specjalizuje się w metodach pozyskiwania użytkowników oraz ich aktywizacji, w tym w SEO i SEM.

      Smarż Joanna

      Smith Judith

      Smith Peter C.
      Peter C. Smith jest profesorem ekonomii na University of York.

      Smolak Marek
      Marek Smolak - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; pracuje w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa UAM oraz w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa UKSW. Przedmiotem jego zainteresowań naukowych jest problematyka wykładni prawa, etyki prawniczej oraz teorii konstytucjonalizmu.

      Smoleń Paweł
      Paweł Smoleń - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, kierownik Katedry Finansów i Prawa Finansowego KUL; autor lub współautor licznych prac naukowych z zakresu prawa finansowego.

      Smoleń Tomasz
      Dr Tomasz Smoleń zajmuje się marketingiem dóbr kultury, marketingiem usług oraz kulturowym otoczeniem działalności marketingowej firmy.

      Smółka Paweł
      Dr Paweł Smółka - dyrektor do spraw badań i rozwoju w Advisio Poland Sp. z o.o.; w obszarze HR domeną jego zainteresowań jest metodologia pomiaru i doskonalenia kompetencji zawodowych oraz zarządzanie kompetencjami; konstruktor narzędzi do oceny predyspozycji i kompetencji zawodowych w formule on-line (e-assessment) na potrzeby selekcji zawodowej oraz wspierania rozwoju pracowników; twórca specjalistycznych programów szkoleniowych, w tym certyfikacyjnych, oraz dydaktycznych, w tym realizowanych on-line (e-learning); prelegent konferencji naukowych i branżowych; autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych (instruktażowych).

      Smusz-Kulesza Monika
      Monika Smusz-Kulesza - doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Europejskiego i Zbiorowego Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; referendarz sądowy.

      Smyk Marcin

      Smythe John
      JOHN SMYTHE - specjalizuje się w komunikacji wewnątrzorganizacyjnej oraz zarządzaniu. Jest założycielem i wspólnikiem firmy doradczej Engage for Change. Wcześniej jako współpracownik McKinsey prowadził badania nad zaangażowaniem pracowników, a także zajmował wyższe stanowiska w trzech amerykańskich korporacjach: Occidental Oil, Bechtel Corporation i Marathon Oil, odpowiadając za komunikację publiczną. Kiedy w roku 2003 John Smythe odszedł ze SmytheDorwardLambert - firmy doradczej uznawanej za lidera w dziedzinie teorii komunikacji wewnątrzorganizacyjnej - skorzystał z zaproszenia McKinsey i przez krótki czas współpracował z tą agencją, prowadząc badania obejmujące 60 przedsiębiorstw i instytucji z Europy i Ameryki Północnej, a dotyczące aktualnych metod angażowania liderów i pracowników w realizację strategii i zmiany. Wyniki tych badań udostępnia firma Engage for Change. Przed założeniem w roku 1989 SmytheDorwardLambert autor pracował w latach 1985–1989 w działającej na tym samym polu firmie Wolff Olins/Smythe, której był jednym z założycieli. W roku 1989 opublikował (z Colette Dorward i Jerome'em Rebackiem, współzałożycielami SmytheDorwardLambert) książkę Corporate Reputation, The New Strategic Asset.

      Snarski Tomasz
      Tomasz Snarski - asystent w Katedrze Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; aplikant adwokacki.

      Sobańska Irena
      Irena Sobańska - kierownik Katedry Rachunkowośći Uniwersytetu Łódzkiego, konsultant zmian polskiego prawa w zakresie rachunkowości, znawca międzynarodowych regulacji rachunkowości i ceniony ekspert. Wykładowca i szkoleniowiec w zakresie rachunkowości i controllingu.

      Sobczak Alicja

      Sobczak Jacek
      Jacek Sobczak - profesor doktor habilitowany; kierownik Katedry Prawa Ochrony Własności Intelektualnej i prodziekan ds. nauki na Wydziale Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS; sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku; jego zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień z zakresu problematyki prawa prasowego, wolności prasy, systemów medialnych, prawa autorskiego i reklamy, a także historii państwa i prawa; autor licznych rozpraw, artykułów, recenzji i książek.

      Sobczak Krzysztof
      Krzysztof Sobczak - dziennikarz i publicysta prawny, redaktor naczelny serwisów internetowych Wolters Kluwer Polska SA; był m.in. redaktorem naczelnym "Gazety Prawnej" i szefem "żółtych stron" w "Rzeczpospolitej"; współautor książek: Rzeźbienie państwa prawa. 20 lat później (z Ewą Łętowską, 2012), Państwo prawa jeszcze w budowie (z Andrzejem Zollem, 2013) i Służąc rządom dobrego prawa (z Andrzejem Rzeplińskim, 2015).

      Sobczak Michalina

      Sobczak Witold

      Sobczyk Arkadiusz
      Arkadiusz Sobczyk - profesor zwyczajny doktor habilitowany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; praktyk i teoretyk prawa pracy.

      Sobczyk-Sarbińska Katarzyna
      Katarzyna Sobczyk-Sarbińska - radca prawny; arbiter w sprawach arbitrażowych ad hoc. Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując m.in. w Biurze Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie zajmowała się problematyką prawną nieruchomości. Prowadzi kancelarię radcowską w Warszawie.

      Sobieralski Krzysztof
      KRZYSZTOF SOBIERALSKI jest doktorem, adiunktem w Zakładzie postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

      Sobierańska Dorota

      Sobieska Irena
      Irena Sobieska - doktor nauk ekonomicznych, doradca podatkowy prowadzący Kancelarię Prawa Podatkowego, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego; autorka i współautorka licznych publikacji o tematyce podatkowej.

      Sobieska Maria

      Sobocha Beata
      Beata Sobocha - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego.

      Sobocińska Magdalena
      Dr Magdalena Sobocińska - jest pracownikiem naukowym Katedry Badań Marketingowych w Instytucie Marketingu Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Prowadzi również zajęcia w PWSFTViT im. L. Schillera w Łodzi na Wydziale Organizacji Sztuki Filmowej. Jest autorką i współautorką ponad 50 artykułów z zakresu funkcjonowania rynku kultury, badań marketingowych, komunikacji marketingowej, zastosowania Internetu w marketingu oraz książki Zachowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury.

      Sobol Michał
      Michał Sobol - doktor nauk prawnych; asystent sędziego w Sądzie Rejonowym w Pszczynie; rozprawę doktorską dotyczącą władzy dyskrecjonalnej administracji obronił z wyróżnieniem Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; autor artykułów naukowych poświęconych prawu administracyjnemu i sądownictwu administracyjnemu w Polsce i we Francji.

      Sobolewski Przemysław

      Soczyński Tomasz

       Sodolska Ewa

       Sójka Tomasz
       Tomasz Sójka - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; adwokat; stypendysta Uniwersytetu Oksfordzkiego, DePaul University w Chicago oraz Instytutu TMC Assera w Hadze; w latach 2006-2008 członek Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie; specjalizuje się w prawie spółek, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynków kapitałowych oraz regulacji dotyczących obrotu papierami wartościowymi; autor kilkudziesięciu publikacji, m.in. Obowiązki informacyjne spółek publicznych i odpowiedzialność cywilna za ich naruszenie (2008), Umowa objęcia akcji (2012) oraz współautor m.in. Prawo rynku kapitałowego. Komentarz (2016).

       Sójka-Zielińska Katarzyna
       Katarzyna Sójka-Zielińska - profesor zwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; autorka ponad 200 publikacji z zakresu prawa prywatnego i karnego nowożytnej Europy, historii myśli kodyfikacyjnej oraz dziejów ochrony praw człowieka i wolności obywatelskich.

       Sokal Piotr
       Piotr Sokal - doktor nauk prawnych, radca prawny, specjalista w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, podatkowego i upadłościowego, autor licznych publikacji naukowych.

       Sokala Andrzej
       Andrzej Sokala - profesor doktor habilitowany nauk prawnych; pomysłodawca i kierownik Centrum Studiów Wyborczych oraz kierownik Katedry Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; w latach 1991-2004 dyrektor toruńskiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego - odznaczony przez Prezydenta RP w 2000 r. Złotym Krzyżem Zasługi "za zasługi w działalności na rzecz demokratyzacji prawa wyborczego i przeprowadzanych wyborów"; autor około stu publikacji naukowych z zakresu prawa rzymskiego i prawa wyborczego (w tym m.in. monografii Administracja wyborcza w obowiązującym prawie polskim, 2010).

       Sokolewicz Wojciech
       Prof. dr hab. Wojciech Sokolewicz jest pracownikiem naukowym Katedry Prawa Konstytucyjnego Akademii Leona Koźmińskiego. W 1964 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych, w 1969 r. – doktora habilitowanego. Tytuł profesora zwyczajnego otrzymał w 1987 r. W latach 1993–1998 był sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Pracował jako doradca w Kancelarii Rady Państwa, Kancelarii Prezydenta RP, Biurze Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, a także jako członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Był też stałym ekspertem Komisji Konstytucyjnej Sejmu X kadencji. Aktywny uczestnik obrad Okrągłego Stołu. Jego zainteresowania naukowe obejmują problematykę ustroju organów państwowych, zasad podstawowych Konstytucji RP, porównawczego prawa konstytucyjnego oraz wolności prasy. Jest autorem i współautorem ponad 500 publikacji, artykułów, recenzji, w tym komentarza do Konstytucji.

       Sokół Wojciech

       Sokołowska Anna
       Anna Sokołowska - doktor nauk prawnych; ekspert z zakresu prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ubezpieczeń społecznych; wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy; zawodowo związana z Centralą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zajmowała się problematyką ubezpieczeń i składek oraz ubezpieczeń międzynarodowych, odpowiadała m.in. za realizację zadań związanych z delegowaniem pracowników w ramach świadczenia usług; koordynator i uczestnik projektów krajowych i międzynarodowych oraz kampanii społecznych w obszarze ochrony pracy; wykładowca na uczelniach wyższych, recenzent publikacji i prac dyplomowych; trener i doradca w zakresie stosowania przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; autor publikacji oraz uczestnik konferencji związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce.

       Sokołowska Dorota
       Dorota Sokołowska - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego; specjalizuje się w prawie handlowym i własności intelektualnej; autorka wielu publikacji z tego zakresu.

       Sokołowska Ewa
       Ewa Sokołowska - dr nauk humanistycznych, od 2008 roku jest adiunktem w Zakładzie Psychologii Rozwoju i Wychowania APS. Pracowała też jako asystent na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, najpierw w Zakładzie Psychologii Klinicznej Dziecka (od 1993 roku), a potem w Zakładzie Psychologii Wychowania i Rozwoju (od 2004 roku). Ma doświadczenie w pracy dziećmi i młodzieżą przeżywającą niepowodzenia szkolne oraz w pracy z rodzicami, która koncentruje się na problemach wychowawczych, również tych, które wiążą się z zaburzeniami zachowania. Część swoich doświadczeń praktycznych i refleksję teoretyczną opisała w trzech książkach: "Gdy dziecko zdaje egzamin. Scenariusze warsztatów psychologicznych dla rodziców" (2008); "Jak być skutecznym i zadowolonym nauczycielem" (2007) oraz "Jak postępować z agresywnym uczniem. Zmiana sposobu myślenia i działania" (2007).

       Sokołowska-Strug Ewa
       Ewa Sokołowska-Strug - doradca podatkowy, prawnik, członek Zarządu ECDDP Sp. z o.o., wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych; specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług oraz postępowaniem przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi; autorka licznych publikacji eksperckich z zakresu prawa podatkowego oraz uznany wykładowca problematyki podatku od towarów i usług.

       Sokołowski Tomasz
       Tomasz Sokołowski - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; w latach 1998-2008 kierownik Katedry Prawa Cywilnego Uniwersytetu Gdańskiego; adwokat. Specjalizuje się w prawie cywilnym, jest znawcą prawa rodzinnego; ekspert Komisji ds. Rodziny w Sejmie RP III i IV Kadencji; należał do zespołu prawa rodzinnego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego; autor i wspołautor licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego (Władza rodzicielska nad dorastającym dzieckiem, 1987; Skutki prawne rozwodu, 1996; Prawo rodzinne. Zarys wykładu, 2004, wyd. 6 2013; Umowy w obrocie gospodarczym, 2006; System Prawa Prywatnego, t. 11: Prawo rodzinne i opiekuńcze, 2009; Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1: Część ogólna, 2009, t. 3: Zobowiązania, 2010; Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, 2010, wyd. 2 2013).

       Sołoniewicz Kacper
       Kacper Sołoniewicz - aplikant adwokacki w Kancelarii Mariański Group reprezentujący podatników w sporach z administracją podatkową, w szczególności w sprawach dotyczących opodatkowania dochodów nieujawnionych, członek Izby Adwokackiej w Łodzi; autor bądź współautor publikacji z zakresu prawa podatkowego.

       Sołtys Agnieszka
       Agnieszka Sołtys - doktor nauk prawnych; adiunkt w Zakładzie Prawa Europejskiego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; ukończyła studia podyplomowe prawa europejskiego na Uniwersytecie w Oksfordzie; radca prawny, przez wiele lat pracowała w międzynarodowej kancelarii prawnej; autorka publikacji z zakresu prawa Unii Europejskiej.

       Sołtysińska Aleksandra
       Aleksandra Sołtysińska - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie; specjalizuje się w szczególności w problematyce zamówień publicznych w prawie Unii Europejskiej, implementacji dyrektyw do krajowego porządku prawnego, a także stosowania środków ochrony prawnej w dziedzinie zamówień publicznych; prowadzi wykłady akademickie oraz szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych i prawa ustrojowego; autorka wielu publikacji z dziedziny zamówień publicznych.

       Sołtysińska Iwona
       doktorantka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego; współwłaścicielka Fabryki Szkoleń. Od 10 lat pracuje z grupami zadaniowymi. W latach 1992 - 1998 odbywała intensywne szkolenia z zakresu indywidualnej i grupowej psychoterapii psychodynamicznej. W prowadzonych przez siebie szkoleniach wykorzystuje zarówno doświadczenia terapeutyczne, jak i wieloletnią praktykę w pracy z grupami twórczego myślenia.

       Sołtysiński Stanisław
       STANISŁAW SOŁTYSIŃSKI - prof. dr hab., profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

       Soniewicka Marta
       Marta Soniewicka - adiunkt w Katedrze Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

       Soniewiecka Marta

       Soprych Maciej
       Maciej Soprych - członek zarządu w spółkach kapitałowych, dyrektor finansowy, absolwent Szkoły Głównej Handlowej, członek stowarzyszenia biegłych księgowych w Wielkiej Brytanii - ACCA. Posiada szeroką wiedzę z zakresu księgowości, ustawy o rachunkowości, międzynarodowych standardów rachunkowości oraz rachunkowości zarządczej. Jako dyrektor finansowy projektował i kierował pracami związanymi z usprawnieniami w obszarze finansowo księgowym.

       Sorbian Danuta
       Danuta Sorbian - doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; wieloletni zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy, od 2007 r. na stanowisku Zastępcy Dyrektora tego Urzędu; autorka publikacji dotyczących rejestracji stanu cywilnego oraz wykładowca na podyplomowych studiach w zakresie administracji i rejestracji stanu cywilnego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II; prowadzi szkolenia doskonalenia zawodowego kierowników i pracowników urzędów stanu cywilnego.

       Sosin-Ziarkiewicz Paulina
       Paulina Sosin-Ziarkiewicz - radca prawny, adwokat; posiada praktyczne doświadczenie w stosowaniu prawa farmaceutycznego zdobyte w departamencie prawnym jednego z centralnych organów administracji publicznej z sektora farmaceutycznego, obecnie kieruje jego pracami jako dyrektor; prowadziła liczne postępowania administracyjne i sądowe dotyczące działalności aptek, hurtowni farmaceutycznych oraz wytwórców i importerów produktów leczniczych.

       Sośnicka Aneta
       Aneta Sośnicka - doktor nauk prawnych; adwokat; autorka publikacji z zakresu prawa karnego, ze szczególnym uwzględnieniem przestępstwa i wykroczenia przywłaszczenia.

       Sosnowski Paweł
       Paweł Sosnowski - doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa i Administracji na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej; pracownik Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa; radca prawny specjalizujący się w zagadnieniach ustroju samorządu terytorialnego i jego zadań, ze szczególnym uwzględnieniem planowania przestrzennego; autor kilkudziesięciu opinii do planów miejscowych oraz studiów uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy; pełnił funkcje zastępcy burmistrza dzielnicy oraz zastępcy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy.

       Sowiński Cezary
       Cezary Sowiński - doktor nauk ekonomicznych, doradca podatkowy; dyrektor w dziale Customs and Regulatory Affairs Europe firmy DHL Express; specjalista w dziedzinie prawa celnego, podatku VAT i akcyzy w obrocie towarowym z zagranicą; autor ponad dwudziestu artykułów naukowych.

       Sowiński Tomasz
       Tomasz Sowiński - doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; autor ponad dwustu publikacji z zakresu finansów publicznych, prawa finansowego, administracyjnego, ubezpieczeń społecznych, gospodarki wodnej, m.in. poruszających tematykę finansów ubezpieczeń emerytalnych, samorządu terytorialnego i Unii Europejskiej.

       Spigarska Ewa
       Ewa Spigarska - doktor nauk ekonomicznych; pracownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Gdańskiego. Licencjonowany zarządca nieruchomościami. Współautorka książki Wspólnota mieszkaniowa - ewidencja, dokumentacja i rozliczanie (2003), autorka artykułów na temat zarządzania nieruchomościami - w zakresie problematyki finansowej. Wykładowca przedmiotów związanych z zarządzaniem nieruchomościami, ekspert w zakresie towarzystw Budownictwa Społecznego.

       SPPiUS Redakcja
       Redakcja Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

        Springer Andrzej
        Andrzej Springer - radca prawny, specjalizuje się w prowadzeniu procesów i wszelkich postępowań spornych przed sądami powszechnymi o trybunałami arbitrażowymi oraz postępowań przed organami administracji, w tym szczególności w sprawach dotyczących procesu inwestycyjnego, umów deweloperskich, roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, postępowań dotyczących klauzul niedozwolonych. Wykładowca Oirp w Warszawie z zakresu procedury cywilnej.

        Spurek Sylwia
        Sylwia Spurek - doktor nauk prawnych; w 2004 r. ukończyła aplikację legislacyjną; autorka kilkudziesięciu publikacji dotyczących problemu przemocy w rodzinie, a także kwestii równego traktowania i dyskryminacji; wykładowczyni na studiach podyplomowych Gender Studies na Uniwersytecie Warszawskim oraz Polskiej Akademii Nauk; członkini Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego; certyfikowana specjalistka w zakresie pomocy ofiarom przemocy (Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"). Specjalizuje się również w prawie państwowym i administracyjnym, w tym w kwestiach procesu stanowienia prawa, lobbingu i rzecznictwa interesów oraz dostępu do informacji publicznej. Obecnie jest radcą Prezesa Rady Ministrów w Departamencie Prawnym KPRM.

        Spyra Tomasz

        Srebalová Mária

        Sroczyński Jarosław
        Jarosław Sroczyński - radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych, były pracownik naukowy Instytutu Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek zespołu legislacyjnego do spraw projektu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, współautor projektów rozporządzeń Rady Ministrów dotyczących zwolnień grupowych dla sektora ubezpieczeniowego oraz transferu technologii, projektu wytycznych Prezesa UOKiK w sprawie kontroli koncentracji, a także autor projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie polityki łagodności względem karteli (leniency), ekspert prawny UOKiK w zakresie implementacji dyrektywy o zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych; prowadzi szeroką praktykę w sprawach postępowań przed organami antymonopolowymi, od lat otrzymuje nominacje "rekomendowanego prawnika" w dziedzinie prawa konkurencji.

        Sroczyński Michał
        Michał Sroczyński - doradca podatkowy w Kancelarii Mariański Group reprezentujący podatników w sporach z administracją podatkową, w szczególności w sprawach dotyczących opodatkowania dochodów nieujawnionych; były pracownik organów kontroli skarbowej; autor bądź współautor publikacji z zakresu prawa podatkowego.

        Srogosz Tomasz
        Tomasz Srogosz - doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie; adwokat, członek Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera przy Naczelnej Radzie Adwokackiej; autor publikacji dotyczących zagadnień prawa międzynarodowego publicznego, w tym m.in. upadłości i budowania państw, wojny hybrydowej, posiadania broni nuklearnej, sukcesji, zwalczania nielegalnego obrotu narkotykami oraz praw osób z niepełnosprawnością.

        Srogosz Tomasz

         Sroka Tomasz
         Tomasz Sroka - doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Prawa Karnego oraz Zakładzie Bioetyki i Prawa Medycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca prawa karnego i prawa medycznego na Wydziale Prawa i Administracji oraz Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UJ; asystent sędziego Trybunału Konstytucyjnego

         Srokosz Witold
         Dr Witold Srokosz - adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, autor licznych publikacji poświęconych prawu bankowemu i prawu rynku finansowego Unii Europejskiej, członek rady programowej miesięcznika "Monitor Prawa Bankowego".

         Stachowiak Małgorzata
         Małgorzata Stachowiak - absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, English and European Law Study Centre. Prawnik z doświadczeniem w zakresie administracji gospodarczej, ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych (były dyrektor Departamentu Analiz i Kontroli Urzędu Zamówień Publicznych), procedur udzielania zamówień finansowych ze środków pomocowych UE, tworzenia procedur wewnętrznych dla systemów zarządzania. Uczestniczyła w pracach nad projektem ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz tworzeniem systemu kontroli przestrzegania procedur dla środków krajowych i unijnych.

         Stachowska Marta

          Stachura Monika

           Stachurski Wojciech
           Wojciech Stachurski - doktor nauk prawnych, prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, autor i współautor monografii, komentarzy, artykułów z zakresu prawa finansowego, podatkowego oraz procedur podatkowych, a także z zakresu prawa gospodarczego publicznego.

           Stachyra Grzegorz
           Grzegorz Stachyra - radca prawny, manager w Rödl & Partner, absolwent Wydziału Prawa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent Podyplomowych Studiów Międzynarodowych Strategii Podatkowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

           Stahl Małgorzata
           Małgorzata Stahl - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku, autorka i współautorka licznych publikacji z zakresu prawa administracyjnego, w tym teorii prawa administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego i sądownictwa administracyjnego.

           Stamblewska-Urbaniak Ewelina

           Stańczyk Małgorzata
           Małgorzata Stańczyk - psycholog i dziennikarka. Popularyzuje wiedzę psychologiczną i metody edukacji wyrastające z głębokiego szacunku do dziecka i zaufania do jego rozwoju. Zaangażowana w działania Fundacji Przystanek Twórczość. Prowadzi warsztaty i konsultacje dla rodziców.

           Stańczyk Mateusz

            Stańdo-Kawecka Barbara
            DR BARBARA STAŃDO - KAWECKA - ukończyła studia pedagogiki resocjalizacyjnej i studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1982 r. pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim, początkowo w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Filozoficzno - Historycznym, a następnie w Katedrze Prawa i Polityki Penitencjarnej na Wydziale Prawa i Administracji. Jest autorką podręcznika Prawne podstawy resocjalizacji oraz blisko 50 artykułów i rozdziałów w książkach, w tym kilkunastu obcojęzycznych.

            Stanek Aleksander
            Aleksander Stanek - doradca podatkowy, członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych I i II kadencji, wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych w II kadencji, współtwórca systemu ubezpieczeń doradców podatkowych rekomendowanych doradcom podatkowym przez Krajową Radę Doradców Podatkowych, a także współautor propozycji pakietu zmian do ustawy o doradztwie podatkowym, uwzględnionych w rządowym projekcie zmian ustawy o doradztwie podatkowym, które zostały uchwalone w czerwcu 2010 r.

            Stanek Julia
            Julia Stanek - doktor nauk prawnych, lekarz medycyny, ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

            Stangret-Smoczyńska Anna

            Staniec Konrad

            Staniewska Anna
            Anna Staniewska - doktor inżynier architekt; adiunkt naukowo-dydaktyczny i kierownik Pracowni Podstaw Kulturowych Architektury Krajobrazu w Instytucie Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej; absolwentka Podyplomowego Studium Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej; certyfikowany moderator planowania partycypacyjnego metodą Planning for Real; zajmuje się ochroną i kształtowaniem krajobrazu zwłaszcza w aspekcie partycypacji społecznej; doświadczenia praktyczne zdobywała, współpracując z organizacjami pozarządowymi (Fundacja Partnerstwo dla Środowiska) i instytucjami kultury (Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej); autorka licznych publikacji naukowych, opracowań studialnych i ekspertyz dotyczących zabytków i krajobrazu kulturowego, zwłaszcza warownego w Polsce i w Chorwacji.

            Stanik Mariusz
            Mariusz Stanik - doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; adwokat, członek Warszawskiej Izby Adwokackiej; autor publikacji naukowych i komentarzy z zakresu prawa spółek, umów gospodarczych oraz postępowania rejestrowego; praktyk specjalizujący się w obsłudze prawnej przedsiębiorców; współpracownik KPRF Law Office w Warszawie.

            Stanisławiszyn Piotr
            Piotr Stanisławiszyn - doktor nauk prawnych; adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, pełniący obowiązki kierownika Zakładu Prawa Finansowego; sędzia sądu rejonowego; współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Prawa Finansowego "Aureus" w Opolu; autor blisko 90 publikacji z zakresu prawa bankowego, podatkowego i finansów publicznych.

            Stanisławiszyn Piotr Stanisław

             Stanisławska-Kloc Sybilla
             Sybilla Stanisławska-Kloc - doktor nauk prawnych, adwokat; ukończyła aplikację sądową oraz adwokacką; pracuje w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; autorka monografii Ochrona baz danych oraz autorka (lub współautorka) publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym: dozwolonego użytku utworów (wykorzystywania utworów w działalności bibliotek, prawa cytatu), bibliotek cyfrowych, utworów osieroconych, plagiatu. W latach 2005-2007 koordynator polskiej części jednego z pakietów w ramach unijnego projektu IPR-Helpdesk. Stypendystka Instytutu Maxa Plancka Innowacyjności i Prawa Konkurencji w Monachium (Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb). W 2014 r. powołana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w skład Komisji Prawa Autorskiego. Od lat współpracuje z kancelarią prawną "Markiewicz & Sroczyński", specjalizującą się w problematyce prawa własności intelektualnej.

             Staniszewska Aleksandra
             Aleksandra Staniszewska - doktor nauk ekonomicznych; pracuje jako adiunkt w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej handlowej. W ramach współpracy międzynarodowej przebywała na stypendiach Sokrates w EHSAL w Brukseli, stypendium przyznanym przez Komisję Fulbrighta na Uniwersytecie columbia w Nowym Jorku oraz w ramach unijnego programu kształcenia nauczycieli akademickich - na Uniwersytecie w Weronie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w takich instytucjach jak CITI Bank Handlowy, Rabobank oraz BISE.

             Stankiewicz Aleksandra
             Aleksandra Stankiewicz - doktor nauk humanistycznych, trenerka z 15-letnim stażem, coach - absolwentka Erickson College International, The Art and Science of Coaching, Noble Manhattan Coaching PCD®. Pracuje w metodologii ericsonowskiej, skoncentrowanej na rozwiązaniach. Skupia się na identyfikacji zasobów klienta w dążeniu do realizacji zamierzeń zawodowych i odniesienia sukcesu. Prowadzi warsztaty zorientowane na podnoszenie filarów samooceny i poczucia własnej wartości oraz budowania wizji życia opartego na równowadze.

             Stankiewicz Janusz
             Janusz Stankiewicz - doktor habilitowany nauk prawnych; profesor nadzwyczajny Uniwersytetu w Białymstoku; autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu finansów publicznych i prawa finansowego, z których liczne poświęcone są wieloletniemu planowaniu finansowemu.

             Stankiewicz Rafał
             Rafał Stankiewicz - doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych; wspólnik w kancelarii prawnej; członek Krajowej Rady Radców Prawnych; członek Rady Programowej Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych; specjalista w zakresie prawa farmaceutycznego oraz ochrony konkurencji; autor ponad 140 publikacji naukowych.

             Stańko Marek

             Stankowska Iwona

             Starzyński Piotr
             Piotr Starzyński - doktor nauk prawnych; adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; adwokat z doświadczeniem prokuratorskim; autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym monografii i komentarzy z zakresu powszechnego i skarbowego prawa karnego materialnego oraz procesowego.

             Stasiak Jarosław

             Stasiak Krzysztof

             Staśkiel Małgorzata
             Małgorzata Staśkiel - absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, absolwentka Studiów Podyplomowych Zamówień Publicznych Wydziału Prawa i Administracji w Warszawie, obecnie aplikantka radcowska w OIRP w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Ministerstwie Skarbu Państwa, Mazowieckim Porcie Lotniczym Warszawa-Modlin Sp. z o.o., a obecnie w Polskich Kolejach Państwowych S.A. w Warszawie. Prowadziła szereg wykładów na studiach stacjonarnych z zakresu źródeł prawa, elementów prawa konstytucyjnego, administracyjnego, cywilnego, karnego, handlowego, rozumienia konsekwencji naruszenia przepisów prawa.

             Staszak Paweł

             Staszczyk Piotr

             Staszewska Ewa
             Ewa Staszewska - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Kierownik Studiów Podyplomowych Kadry i Płace na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy. Autorka licznych publikacji (w tym monografii i komentarzy) z zakresu prawa pracy, a w szczególności prawnych problemów bezrobocia i rynku pracy, wokół których koncentrują się jej zainteresowania naukowe.

             Staszyńska Katarzyna M.
             Katarzyna M. Staszyńska - doktor socjologii, adiunkt w Akademii Leona Koźmińskiego, wykładowca w Collegium Civitas; niezależny konsultant w badaniach społecznych i rynkowych; prowadzi wykłady z zakresu metodologii badań społecznych oraz metod badań stosowanych; w latach 2003-2009 członek Rady Ekspertów Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; autorka licznych publikacji naukowych i artykułów dotyczących metod, zastosowań i historii badań rynku oraz opinii publicznej.

             Stawecki Tomasz
             Tomasz Stawecki - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Filozofii Prawa i Nauki o Państwie na Wydziale Prawa i Administracji UW. Zajmuje się teorią i filozofią prawa, historią myśli politycznej i prawnej, a także prawem prywatnym. Od 1991 r. aktywny w praktyce prawniczej, współpracował z międzynarodowymi kancelariami prawniczymi, uczestniczył w pracach legislacyjnych. Był przewodniczącym Prezydium Polskiej Sekcji Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej IVR (2006-2010), od 2011 r. jest członkiem międzynarodowego Komitetu Wykonawczego IVR.

             Stawiarz Mateusz

             Stawicki Aleksander
             Aleksander Stawicki - radca prawny; wspólnik kierujący praktyką prawa konkurencji w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr; specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie konkurencji oraz w zagadnieniach regulacyjnych, wielokrotnie doradzał klientom kancelarii w postępowaniach przed organami ochrony konkurencji oraz organami regulacyjnymi, jak również w postępowaniach sądowych; autor wielu publikacji z zakresu prawa konkurencji, prawa energetycznego i zamówień publicznych; rekomendowany jako jeden z wiodących polskich doradców w dziedzinie prawa konkurencji przez liczne międzynarodowe, prestiżowe rankingi prawników; pełni funkcję Prezydenta Komisji Prawa Konkurencji w międzynarodowej organizacji prawniczej Union Internationale des Avocats.

             Stawicki Edward
             Edward Stawicki - doktor nauk ekonomicznych; ekonomista; były pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; emerytowany pracownik Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - założyciel i wieloletni dyrektor Delegatury w Poznaniu; właściciel firmy doradczej "AEKON - Analizy ekonomiczne konkurencji"; autor i współautor wielu publikacji z zakresu prawa konkurencji, gospodarki komunalnej i prawa energetycznego.

             Stawiszyński Albert
             Albert Stawiszyński - radca prawny; członek Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Rady Programowej Telewizji Polskiej S.A.

             Stawowa Katarzyna
             Katarzyna Stawowa - Menedżer, Biuro KPMG w Warszawie. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatku od towarów i usług dla klientów działających w branży energetycznej, budowlanej oraz świadczących usługi finansowe. Posiada również szerokie doświadczenie w zakresie doradztwa oraz optymalizacji rozliczeń podatkowych jednostek samorządu terytorialnego.

             Stębelski Marcin

             Stec Agnieszka
             Agnieszka Stec - adwokat, prowadzi własną kancelarię, współpracuje z renomowanymi kancelariami prawnymi w Poznaniu i Krakowie, głównym przedmiotem zainteresowania jej pracy zawodowej są regulacje z pogranicza prawa administracyjnego i cywilnego.

             Stec Mirosław
             Mirosław Stec - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

             Stec Piotr
             Piotr Stec - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Opolskiego, kierownik Zakładu Prawa i Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji UO, radca prawny; zajmuje się zawodowo m.in. prawem własności intelektualnej i komercjalizacją wyników prac naukowo-badawczych.

             Stec Roman
             Roman Stec - doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Turystyki i Rekreacji Instytutu Nauk o Zdrowiu Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach oraz wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego; autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego, leśnego, łowieckiego, prawa ochrony przyrody oraz prawa europejskiego.

             Stefańczyk-Kaczmarzyk Justyna
             Justyna Stefańczyk-Kaczmarzyk - radca prawny i partner w kancelarii specjalizującej się w prawach własności przemysłowej i prawie farmaceutycznym. W codziennej praktyce doradza zwłaszcza klientom zajmującym się obrotem hurtowym i detalicznym produktami leczniczymi.

             Stefaniak Adam
             Adam Stefaniak - doktor nauk prawnych; wieloletni radca prawny; autor ponad 80 publikacji, m.in.: Onus probandi w procesie cywilnym (1973), Erystyka prawnicza w procesie cywilnym (1984), Retoryka prawnicza w procesie cywilnym (1985), Prawo pracy dla praktyków (1991), Kodeks pracy. Komentarz - orzecznictwo - akty wykonawcze - skorowidz (2003; dziewięć wydań).

             Stefaniuk Krzysztof

             Stefaniuk Małgorzata
             Małgorzata Stefaniuk - doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Zakładu Socjologii Prawa w Instytucie Historii i Teorii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie; prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

             Stefanowicz Krzysztof
             Krzysztof Stefanowicz - doktor nauk prawnych; prowadzi własną kancelarię prawną. W latach 2000-2010 był partnerem w kancelarii prawnej Salans (Dentons). Od 2002 do 2007 r. był partnerem zarządzającym warszawskiego biura Salans. Specjalizuje się w postępowaniach sądowych i arbitrażowych polskich i zagranicznych. Jest radcą prawnym od 1990 r. Ukończył Uniwersytet Warszawski (Juris Doctor 1987; mgr 1978). Był wykładowcą na UW (1978-2004) i w Capital University Columbus w Ohio w Stanach Zjednoczonych.

             Stefańska Agnieszka

             Stefańska Blanka

              Stefańska Blanka Julita
              Blanka Julita Stefańska - doktor nauk prawnych; adiunkt na Uczelni Łazarskiego; adwokat zrzeszony w Izbie Adwokackiej w Madrycie; tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego; autorka kilkudziesięciu artykułów i glos z zakresu polskiego i hiszpańskiego prawa karnego.

              Stefańska Ewa
              Ewa Stefańska - doktor nauk prawnych; sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie orzekająca w VI Wydziale Cywilnym właściwym w sprawach cywilnych i gospodarczych; pracownik w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca w Krajowej Szkole Sędziów i Prokuratorów w Krakowie; autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego, w tym komentarzy.

              Stefański Krzysztof
              Krzysztof Stefański - doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, wieloletni kierownik Podyplomowego Studium Prawa Pracy UŁ; obecnie kierownik Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych UŁ; specjalista w dziedzinie czasu pracy oraz prawa urzędniczego; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu; współautor komentarza do Kodeksu pracy pod redakcją naukową Krzysztofa W. Barana (Warszawa 2016, wyd. 3).

              Stefański Ryszard A.
              Ryszard A. Stefański - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Karnego Uczelni Łazarskiego w Warszawie; redaktor naczelny czasopisma "Ius Novum"; autor ponad 600 publikacji, głównie z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego.

              Steinborn Sławomir
              Sławomir Steinborn - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki Uniwersytetu Gdańskiego, sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Jako stypendysta Fundacji im. Alexandra von Humboldta i Towarzystwa im. Maxa Plancka prowadził w latach 2008-2009 i 2015 badania w Instytucie Maxa Plancka Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Karnego we Freiburgu (Niemcy). Zajmuje się przede wszystkim problematyką kontroli odwoławczej, porozumień karnoprocesowych, ochrony praw jednostki w procesie karnym oraz międzynarodowej współpracy w sprawach karnych; autor i współautor ponad 100 opracowań naukowych z zakresu procedury karnej i europejskiego prawa karnego, w tym monografii Prawomocność części orzeczenia w procesie karnym, która wygrała IV edycję konkursu "Przeglądu Sądowego", uzyskując tytuł książki prawniczej najbardziej przydatnej w praktyce wymiaru sprawiedliwości wydanej w 2011 roku.

              Steinborn Sławomir

               Stelina Jakub
               Jakub Stelina - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego; kierownik Katedry Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, dziekan tego Wydziału; członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów; od września 2016 r. członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy; autor wielu publikacji z zakresu prawa pracy oraz prawa zabezpieczenia społecznego.

               Stelmach Jerzy
               Jerzy Stelmach - profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej UJ, członek Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych.

               Stelmasiak Jerzy
               Jerzy Stelmasiak - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego; autor około 100 publikacji naukowych z zakresu prawa administracyjnego.

               Stelmaszczyk Klaudia
               Klaudia Stelmaszczyk - doktor nauk prawnych; członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu oraz Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych w Warszawie; starszy wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu; autor i współautor wielu publikacji z zakresu finansów samorządowych.

               Stelmaszczyk Łukasz

               Stępień-Sporek Anna
               Anna Stępień-Sporek - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji UG; radca prawny; autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa cywilnego.

               Stępniak Joanna

               Stępniewski Jan
               Jan Stępniewski - profesor zw. dr hab. (UJ), autor lub współautor ponad 180 publikacji w 7 krajach, w tym 12 książek. Jego prace są wzmiankowane w dwóch encyklopediach francuskich.

               Stepnowska Marta
               Marta Stepnowska - doktor nauk prawnych, adiunkt w I Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa rzeczowego, spółdzielczego oraz regulacji dotyczących mienia wojskowego.

               Stepnowska-Michaluk Marta
               adiunkt, pracownik naukowo-dydaktyczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół prawa cywilnego materialnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółdzielczego.

               Stocki Ryszard
               Dr Ryszard Stocki - doktor psychologii, doradca w zakresie zarządzania, adiunkt Zakładu Psychologii Eksperymentalnej Instytutu Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Inicjator kształcenia studentów z wykorzystaniem trwającej dwa lata symulacji firmy usługowej, którą studenci sami tworzą i którą zarządzają, starając się zaoferować swoje usługi na prawdziwym rynku. Autor prac z zakresu organizacji i zarządzania, w tym książek: Patologie organizacyjne - diagnoza i interwencja, Zarządzanie dobrami, Zaszczytny obowiązek. Jest twórcą narzędzia do samodzielnego tworzenia szkoleń "GEN - kreator szkoleń" zamieszczonego w produkcie elektronicznym dla kadrowców "Serwis HR".

               Stoczkiewicz Marcin
               jest adiunktem w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół prawa ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem prawno-gospodarczych aspektów tej dziedziny, w tym problematyki pomocy państwa przeznaczonej na ochronę środowiska, handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, gospodarki odpadami i ochrony środowiska w sektorze energetycznym.

               Stojek Grzegorz

               Stojek-Siwińska Magdalena

               Stokłosa Angelina
               Angelina Stokłosa - doktor nauk prawnych; adwokat; doradca prawny spółek publicznych, in-house lawyer w spółce notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; członek redakcji Korporacyjnie.pl; prelegent na warsztatach i szkoleniach branżowych; specjalizuje się w prawie zobowiązań, prawie spółek i prawie rynku kapitałowego; autorka publikacji z tego zakresu.

               Stolarski Przemysław
               Przemysław Stolarski - starszy inspektor w Samodzielnym Referacie ds. Postępowań Podatkowych Urzędu Skarbowego w Mławie; prawnik; członek stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; autor publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu finansów publicznych i prawa podatkowego.

               Stompel Marek
               Marek Stompel - wiceprezes spółki specjalizującej się w doradztwie z zakresu zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz public relations; współautor książki Prawo zamówień publicznych. Wybór oferty najkorzystniejszej i zawieranie umów (2013); autor komentarzy problemowych z zakresu zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego do serwisu LEX Zamówienia publiczne.

               Stożek Maria

               Strachowska Renata Alicja
               Renata Alicja Strachowska - doktor nauk prawnych; absolwentka aplikacji legislacyjnej, od 2003 r. zawodowo związana z organami Inspekcji Transportu Drogowego, od 2007 r. Dyrektor Biura Prawnego w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego; ekspert w ramach projektów bliźniaczych mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na Ukrainie i dostosowania regulacji z zakresu transportu drogowego w Chorwacji do prawa Unii Europejskiej; autorka publikacji książkowych i artykułów prasowych z zakresu transportu drogowego i dróg publicznych.

               Strębelski Marcin

               Street Andrew
               Andrew Street jest profesorem nadzwyczajnym w Centre for Health Economics (Centrum Ekonomii Zdrowia) na University of York.

               Strożek-Kucharska Magdalena

               Stróżyński Klemens
               Klemens Stróżyński - wieloletni nauczyciel, były dyrektor Wojewódzkiego Ośródka Metodycznego w Poznaniu i wykładowca na Podyplomowym Studium Ewaluacji Dydaktycznej Uniwersytetu Gdańskiego. Piastował stanowiska kierownicze w Wydawnictwie Naukowym PWN i Wydawnictwie Szkolnym PWN. Był pracownikiem Kuratorium Oświaty w Poznaniu. W latach 2008-2009 członek zespołu ekspertów ds. opracowania projektu reformy nadzoru pedagogicznego powołanych przez MEN. Obecnie Rzeczoznawca MEN ds. podręczników szkolnych i współpracownik Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji. Autor kilkunastu książek oraz kilkuset artykułów w pismach oświatowych i kulturalnych. Z wykształcenia polonista.

               Strus Dorota

               Strus Zbigniew

               Strzebinczyk Jerzy
               Jerzy Franciszek Strzebinczyk - doktor nauk prawnych; sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu; autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa rodzinnego, prawa cywilnego i materialnego prawa administracyjnego.

               Strzebinczyk Jerzy Franciszek

                Strzelczyk Krzysztof

                Strzelczyk Ryszard
                Ryszard Strzelczyk - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uczelni Łazarskiego; radca prawny specjalizujący się w obrocie nieruchomościami, prawie budowlanym i podatkowym; wieloletni kierownik szkolenia aplikantów notarialnych i notariuszy w Izbie Notarialnej w Warszawie; autor licznych publikacji dotyczących nieruchomości, także w ujęciu fiskalnym.

                Strzelec Dariusz
                Dariusz Strzelec - doktor habilitowany nauk prawnych z zakresu prawa podatkowego, adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego, adwokat, doradca podatkowy, członek komisji egzaminacyjnej ds. doradztwa podatkowego V i VI kadencji, członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego. Jest autorem i współautorem wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym monografii poświęconych kontroli podatkowej, dochodom nieujawnionym, postepowaniu dowodowym oraz opodatkowaniu świadczeń na rzecz pracowników.

                Strzępek Łukasz

                Strzępka Janusz A.
                Janusz A. Strzępka - profesor Uniwersytetu Śląskiego.

                Strzyczkowski Kazimierz
                Kazimierz Strzyczkowski - prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego (kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego), prof. nadzw. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego)

                Studzińska Joanna
                Joanna Studzińska - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; asystent sędziego w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego; autorka publikacji z zakresu postępowania cywilnego, m.in. Status prawny powoda cywilnego w procesie karnym (2007), Biegli w postępowaniu sądowym cywilnym i karnym. Praktyczne omówienie regulacji z orzecznictwem (2016).

                Stus Marek

                Stwoł Małgorzata
                Małgorzata Stwoł - doktor nauk prawnych; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; adiunkt w Katedrze Ekonomii i Zarządzania Akademii Morskiej w Gdyni; autorka licznych publikacji z zakresu prawa finansowego, przede wszystkim prawa bankowego i podatkowego; jej badania dotyczą transferu środków pieniężnych w aspekcie prawnym w Polsce, Unii Europejskiej i krajach azjatyckich.

                Styczyński Rafał
                Rafał Styczyński - prawnik, doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończył również studia podyplomowe z zakresu podatków w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Obecnie prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego w Kołobrzegu; autor książek oraz licznych publikacji z dziedziny prawa podatkowego.

                Suchacki Bartosz
                Bartosz Suchacki - radca prawny prowadzący kancelarię radcy prawnego w Opolu; naczelnik Wydziału Obsługi Prawnej Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Opolu; współautor komentarza Emerytury i renty z FUS. Emerytury pomostowe. Okresowe emerytury kapitałowe, Warszawa 2014.

                Suchecka Jadwiga
                Jadwiga Suchecka - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk ekonomicznych w Katedrze Ekonometrii Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Finansowania Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; autorka ekspertyz i publikacji z zakresu ekonometrii zdrowia i opieki zdrowotnej, ekonomii zdrowia, statystyki i ekonometrii przestrzennej; prowadzi zajęcia dydaktyczne z ekonomii ochrony zdrowia, ekonomii i finansów publicznych, ekonomiki ubezpieczeń, ekonometrii i statystyki.

                Suchoń Aneta
                dr hab. Aneta Suchoń - Katedra Prawa Rolnego, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

                Suchorzewska Aleksandra
                doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, specjalizuje się w problematyce związanej z wdrożeniem systemów informatycznych, bezpieczeństwem informacyjnym oraz ochroną informacji. Jest pracownikiem jednej z czołowych fi rm doradczych.

                Sukiennik Paweł

                Suknarowska-Drzewiecka Ewa
                Ewa Suknarowska Drzewiecka - prawnik, specjalizuje się w zakresie prawa pracy i prowadzi szkolenia w tym zakresie. Jest autorem poradników dla pracodawców i pracowników oraz wielu artykułów prasowych. Jest pracownikiem Instytutu Nauk Prawnych PAN

                Suławko-Karetko Agnieszka
                Dr Agnieszka Suławko-Karetko - adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego UwB.

                Sułkowska Wanda

                Sułkowski Jarosław
                Jarosław Sułkowski - doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego; specjalizuje się w prawie konstytucyjnym; w latach 2008-2017 pracownik Biura Trybunału Konstytucyjnego.

                Sułkowski Łukasz
                Łukasz Sułkowski - profesor zwyczajny nauk ekonomicznych, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Pracuje w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Społecznej Akademii Nauk i w Clark University. Od 2012 r. jest członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej, w 2016 r. został wybrany na stanowisko wiceprzewodniczącego PKA. Od roku 2008 redaktor naczelny kwartalnika "Journal of Intercultural Management"; w latach 2004-2011 był redaktorem naczelnym kwartalnika "Organizacja i Kierowanie". Autor około 300 publikacji i 10 książek między innymi na temat kultury organizacyjnej oraz zarządzania relacjami. Pełnił funkcję kierownika 11 grantów badawczych (w tym KBN i NCN). Działa w stowarzyszeniach: Academy of Management, IFERA, Reseau PGV (komitet sterujący), EURAM. Laureat licznych nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Społecznej Akademii Nauk w Łodzi oraz Clark University. Jego zainteresowania naukowe obejmują organizację i zarządzanie, a w szczególności: marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, metodologię nauk społecznych oraz humanistycznych, kulturę organizacyjną i zarządzanie międzykulturowe, zarządzanie publiczne oraz zarządzanie przedsiębiorstwami rodzinnymi. Posiada również duże doświadczenie praktyczne w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi, które obejmuje pracę na stanowiskach menedżerskich w spółkach: Goplana SA, Fazer Sp. z o.o., FPL Consultant Sp. z o.o., Polski Len Sp. z o.o.

                Supera-Markowska Maria

                Surma-Buczek Aleksandra
                Aleksandra Surma-Buczek - doktorantka w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikantka Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.

                Susałko Monika

                 Suski Paweł

                 Sutor Julian
                 Julian Sutor - doktor habilitowany nauk prawnych, ambasador tytularny, ponad pół wieku przepracował w polskiej dyplomacji, z tego połowę czasu na placówkach dyplomatycznych. Z ramienia MSZ uczestniczył w wielu negocjacjach i konferencjach międzynarodowych. Łączył pracę zawodową z dydaktyczną i publicystyczną, wykładając na wyższych uczelniach i w instytucjach rządowych oraz pisząc podręczniki akademickie, prace naukowe i artykuły, głównie z dziedziny prawa dyplomatycznego i konsularnego oraz protokółu dyplomatycznego. Obecnie jest wykładowcą na jednej z prywatnych wyższych uczelni warszawskich.

                 Suwaj Patrycja Joanna
                 Patrycja Joanna Suwaj - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. S. Staszica w Białymstoku, dyrektor Instytutu Nauk Administracyjnych WSAP; sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie; Dyrektor Generalny Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej; autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa administracyjnego i nauki administracji.

                 Suwaj Robert
                 Robert Suwaj - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku; autor publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego.

                 Swaczyna Bartłomiej

                 Swayne Linda E.
                 Linda E. Swayne jest profesorem marketingu w Belk College of Business Administration.

                 Swift Phil
                 Phil Swift - współzałożyciel ARC Financial Corporation.

                 Swora Mariusz
                 Mariusz Swora - doktor habilitowany nauk prawnych; adwokat specjalizujący się w prawie ochrony konkurencji, prawie energetycznym, prawie gospodarczym oraz prawie administracyjnym; były Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, przedstawiciel Polski w zajmujących się energetyką organach międzynarodowych; doświadczony wykładowca; autor wielu publikacji naukowych.

                 Sych Wojciech
                 Wojciech Sych - doktor nauk prawnych; sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu i sędzia penitencjarny; wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury; członek Komisji Kodyfi kacyjnej Prawa Karnego w latach 2013-2016.

                 Sychowicz Marek
                 Marek Sychowicz - doktor nauk prawnych; sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku; autor wielu prac z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, współautor komentarzy do kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

                 Sychta Katarzyna

                 Sygit Bogusław
                 Bogusław Sygit - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Zakładu Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Podstaw Prawa Medycznego Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, autor ponad 250 publikacji z zakresu kryminalistyki, prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa medycznego.

                 Sygit Marian
                 Marian Sygit - profesor doktor habilitowany nauk medycznych, kierownik Katedry Wychowania Zdrowotnego na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego; specjalista w zakresie zdrowia publicznego, organizacji i ochrony zdrowia, medycyny społecznej; dermatolog-wenerolog; członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia; Prezes Honorowy Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego; autor ponad 400 publikacji, w tym w czasopismach polsko- i angielskojezycznych.

                 Sygocki Łukasz

                 Sykuna Sebastian
                 Sebastian Sykuna - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Uniwersytetu Gdańskiego

                 Sylwestrzak Andrzej
                 Andrzej Sylwestrzak - profesor zwyczajny nauk prawnych; wykładał historię doktryn, prawo konstytucyjne i ustrój Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego; obecnie dziekan Wydziału Administracji Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej; specjalizuje się w problematyce filozofii współczesnego państwa ujmowanego w świetle historii myśli politycznej, a także podziału władz, kontroli administracji publicznej, konstytucyjnych podstaw Unii Europejskiej i doktryny oświeceniowej.

                 Sylwestrzak Anna
                 Anna Sylwestrzak - doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego, w tym m.in. monografii Skutki prawne separacji małżonków (2007), Użytkowanie. Konstrukcja prawna (2013) oraz współautorka komentarzy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz (2010 i 2013) i Sąsiedztwo nieruchomości. Komentarz (2014).

                 Sylwestrzak Dorota

                 Symonides Janusz
                 JANUSZ SYMONIDES - prof. zw. dr hab. Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Mikolaja Kopernika w Toruniu, wybitny specjalista i wykladowca z dziedziny prawa miedzynarodowego publicznego i wspólczesnych stosunków miedzynarodowych w osrodkach naukowych i uniwersytetach kilkunastu krajów oraz w Haskiej Akademii Prawa Miedzynarodowego. W latach 1989–2000 dyrektor Departamentu Pokoju i Praw Czlowieka UNESCO w Paryzu. Autor ponad 530 publikacji.

                 Syp Szymon
                 Szymon Syp - doktor nauk prawnych; absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Maurer School of Law, Uniwersytet w Indianie (LLM); współpracuje z jedną z czołowych kancelarii w zakresie prawa spółek, fuzji i przejęć oraz prawa rynku kapitałowego; członek redakcji Korporacyjnie.pl; prelegent na warsztatach, szkoleniach oraz konferencjach naukowych, autor ponad 20 publikacji.

                 Sypnicki Adrian
                 Adrian Sypnicki - prawnik w Filipowicz Buliński Kancelaria Radców Prawnych, doktorant w Katedrze Zarządzania Publicznego i Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, autor publikacji z zakresu prawa budowlanego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

                 Sypniewski Dominik
                 Sypniewski Dominik - dr, adiunkt w Zakładzie Prawa i Administracji Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Specjalizuje się w tematyce prawa administracyjnego i publicznego gospodarczego, w szczególności prawa budowlanego i gospodarki nieruchomościami.

                 Syryt Aleksandra

                 Syska Maciej
                 Maciej Syska - doktorant w Instytucie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i absolwent tego Wydziału; aplikant adwokacki; absolwent Centrum Prawa Brytyjskiego, Europejskiego Uniwersytetu Cambridge i Uniwersytetu Warszawskiego; studiował także na paryskim Uniwersytecie Panthéon-Assas (Paris II), na Uniwersytecie Oksfordzkim przebywał na stypendium badawczym. Zainteresowania prawem cywilnym, w tym w szczególności cywilnoprawnymi aspektami prawa medycznego i bioetyką, rozwijał pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Safjana - prowadząc m.in. badania prawnoporównawcze poświęcone medycznym oświadczeniom pro futuro. Będąca wynikiem tych badań praca Oświadczenia pro futuro na tle prawnoporównawczym, otrzymała pierwszą nagrodę w konkursie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka na najlepszą pracę magisterską o prawach człowieka (2011 r.). Jest autorem lub współautorem publikacji z zakresu prawa cywilnego, medycznego i administracyjnego; w tym pierwszego na rynku systemowego komentarza do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

                 Szabat Marta
                 Marta Szabat - doktor nauk humanistycznych; adiunkt w Zakładzie Filozofii i Bioetyki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego; stypendystka rządu francuskiego (2012) oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2015); redaktor naczelna internetowego czasopisma filozoficznego "Edukacja Etyczna"; autorka książki Elementy filozofii opieki paliatywnej a zagadnienie śmierci (2013) oraz artykułów z zakresu filozofii umierania i śmierci oraz etycznych aspektów opieki paliatywnej.

                 Szablewski Andrzej
                 Andrzej Szablewski - PhD, Director (since 1999) of Postgraduate Studies in Value Based Management at Warsaw School of Economics. He is coauthor of 20 books on economics and management. Recently: co-editor (with A. Herman) of "VALUE CREATION in the Era of Service Economy" ,Warsaw School of Economics 2008; co-editor (with Deloitte partners) of "Value Based Management. Koncepcje, narzędzia, przykłady" Poltext, Warszawa 2008.

                 Szabłowska-Juckiewic Marzena

                  Szabłowska-Juckiewicz Marzena
                  Marzena Szabłowska-Juckiewicz - doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; redaktor naczelny czasopisma "Pracownik i Pracodawca".

                  Szafraniec Rafał
                  Rafał Szafraniec - Doradca podatkowy, dyrektor, Biuro KPMG we Wrocławiu. Absolwent prawa i stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatków pośrednich, przede wszystkim w zakresie podatku VAT. Doradza gminom, powiatom i spółkom komunalnym w zakresie VAT. Ponadto zajmuje się świadczeniem usług doradczych dla polskich i międzynarodowych firm z sektora energetyki, motoryzacji, farmaceutyków i usług, w szczególności finansowych.

                  Szafrański Adam
                  dr Adam Szafranski - adiunkt w Zakładzie Administracyjnego Prawa Gospodarczego i Bankowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor licznych publikacji z zakresu publicznego prawa gospodarczego.

                  Szafrański Bolesław

                   Szakiewicz Iwona

                    Szala Marcin
                    Marcin Szala - kierownik programowy Collegium Wratislaviense, tutor i trener. Absolwent fizyki i filozofii na Uniwersytecie Oksfordzkim. Od wielu lat zaangażowany w działalność edukacyjną - był wicedyrektorem szkół Ewangelickiego Towarzystwa Edukacyjnego, uczy w programie matury międzynarodowej (IB) w szkole publicznej w Gliwicach, działa w zarządzie Stowarzyszenia Szkół Zjednoczonego Świata w Polsce. Prywatnie mąż, ojciec uroczej córki oraz pasjonat dobrego jedzenia.

                    Szalak Michał

                    Szalewska Małgorzata
                    Małgorzata Szalewska - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; radca prawny; autorka publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz prawa ochrony środowiska.

                    Szambelańczyk Maciej
                    Maciej Szambelańczyk - radca prawny, partner w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, członek zespołu specjalizującego się w doradztwie na rzecz przedsiębiorstw infrastrukturalnych, w szczególności w zakresie prawa energetycznego, a także w świadczeniu usług prawnych na rzecz sektora komunalnego. Jego doświadczenia obejmują m.in. szereg projektów restrukturyzacyjnych w energetyce oraz w ramach inwestycji w nowe źródła wytwórcze. Od wielu lat doradza inwestorom krajowym i zagranicznym w akwizycjach i rozwoju projektów odnawialnych w Polsce. Rekomendowany przez Chambers Europe w dziedzinie energetyki (ze szczególnym uwzględnieniem energetyki odnawialnej). Brał udział, jako reprezentant towarzystw branżowych, w pracach sejmowych nad projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii, a także w pracach legislacyjnych dotyczących wdrożenia pakietu legislacyjnego dotyczącego budowy elektrowni jądrowych w Polsce oraz nowelizacji kodeksu cywilnego (w zakresie służebności przesyłu). Autor licznych publikacji i prelegent na największych wydarzeniach dla branży energetycznej i komunalnej.

                    Szaraniec Monika

                    Szczekala Agnieszka
                    Agnieszka Szczekala - doktor nauk prawnych; doktorantka Katedry Prawa Karnego Porównawczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; obecnie pracownik Zakładu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

                    Szczepańczyk Mateusz
                    Mateusz Szczepańczyk - starszy konsultant w Dziale Prawno-Podatkowym PwC w zespole Doradztwa Podatkowego IT (ITBC); ekspert PwC w zakresie optymalizacji i automatyzacji rozliczeń podatkowych. Jego doświadczenie obejmuje m.in. realizację następujących projektów: przygotowanie procesu wdrożenia systemu naliczania i poboru podatków lokalnych (opracowanie wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych dla rozwiązań IT), wdrożenie Aplikacji do raportowania podatkowego (w szczególności opracowanie wymagań funkcjonalnych dla modułów rozwiązania; szkolenia dla użytkowników końcowych aplikacji) oraz koordynacja testów i utrzymania wdrożonego oprogramowania.

                    Szczepaniak Rafał

                    Szczepankiewicz Elżbieta

                    Szczepanowska Elżbieta
                    Elżbieta Szczepanowska - radca prawny; asystent w Katedrze Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; autorka opracowań z zakresu prawa rodzinnego i postępowania cywilnego.

                    Szczepanowska-Kozłowska Krystyna
                    Szczepanowska-Kozłowska Krystyna - adiunkt w Instytucie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny w Warszawie.

                    Szczepańska Magdalena
                    Magdalena Szczepańska - doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Katedry Prawa Ubezpieczeń na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca na WPiA oraz na Podyplomowym Studium Prawa Ubezpieczeń na WPiA UW; zawodowo związana z rynkiem ubezpieczeń, najpierw jako pracownik organu nadzoru, a później jako pracownik zakładu ubezpieczeń; specjalizuje się w problematyce prawa ubezpieczeń, w szczególności ubezpieczeń na życie i majątkowych, jak również w problematyce umowy ubezpieczenia; autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu ubezpieczeń.

                    Szczepiński Wiesław

                    Szczęśniak Paweł
                    Paweł Szczęśniak - asystent w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Marszałka Województwa Lubelskiego. Specjalizuje się w prawie rynku finansowego oraz prawie bankowym. Autor publikacji z zakresu prawa bankowego, prawa podatkowego oraz prawa finansowego samorządu terytorialnego.

                    Szczęsny Kamil
                    Kamil Szczęsny - adwokat specjalizujący się w prawie podatkowym, postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych oraz prawie karnym i karnym skarbowym, współpracujący z GWW Tax od 2008 r., zdobywca II miejsca w X Rankingu Firm i Doradców Podatkowych w kategorii "podatki i opłaty lokalne", organizowanym w 2016 r. przez Dziennik Gazetę Prawną.

                    Szczocarz-Krysiak Marta

                    Szczodrowski Jan
                    Jan Szczodrowski - doktor nauk prawnych; urzędnik służb prawnych Komisji Europejskiej (zespół prawa konkurencji); absolwent studiów z zakresu prawa UE (LL.M.) w Kolegium Europejskim w Brugii; wykładał w Kolegium Europejskim w Natolinie oraz Collegium Civitas w Warszawie; autor wielu publikacji z zakresu prawa unijnego oraz polskiego i unijnego prawa konkurencji.

                    Szczotka Jerzy
                    Jerzy Szczotka - doktor habilitowany nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autor publikacji, opinii i ekspertyz z zakresu prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej oraz prawa handlowego.

                    Szczudlik Katarzyna

                    Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz

                    Szczur Maria
                    Dr Maria A. Szczurprofesor nadzwyczajny Akademii Finansów w Warszawie. Jest cenionym specjalistą w zakresie ubezpieczeń społecznych i polityki społecznej, a także europejskiego prawa socjalnego, w szczególności w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Ekspert Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Banku Światowego. Jest autorką i redaktorem wielu publikacji z zakresu ubezpieczeń społecznych.

                    Szczurek Zbigniew
                    Dr Zbigniew Szczurek - kierownik Katedry Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1986-1990 kierownik Ośrodka Terenowego Instytutu Badania Prawa Sądowego w Gdańsku, a następnie w latach 1990-1998 prezes Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku. Autor lub współautor 25 książek i komentarzy oraz ponad 110 publikacji z zakresu prawa.

                    Szczurowski Tomasz
                    Tomasz Szczurowski - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; sędzia w Sądzie Okręgowym w Warszawie; wiceprezes Sądu Rejonowego ds. KRS; autor lub współautor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa spółek, prawa upadłościowego, postępowania rejestrowego, komentarza do Kodeksu spółek handlowych.

                    Szczygieł Dominik
                    Dominik Szczygieł - doradca podatkowy, radca prawny oraz partner MSDS LEGAL Szczotka Szczygieł SKA w Bielsku-Białej, zarządzający działem podatkowym tej kancelarii. Autor bądź współautor popularyzatorskich publikacji z dziedziny podatkowej, doradztwa podatkowego oraz prawa gospodarczego w tym: Wzorów umów i pism z dziedziny prawa cywilnego, Wzorów Umów w Doradztwie Podatkowym, Wzorów Instrukcji i Procedur w Kancelarii Podatkowej, jak też Komentarza do Zasad Etyki Doradców oraz artykułów i wypowiedzi prasowych na tematy podatkowe.

                    Szczytowska Barbara

                    Szelenbaum Ewa
                    Ewa Szelenbaum - doradca podatkowy; współpracuje ze spółką doradztwa podatkowego TAX BENEFIT Roszkowski Murawski Doradcy Podatkowi Sp.p.; absolwentka stypendium Erasmus na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji (Niemcy); doradza w szczególności klientom zagranicznym z branży budowlanej inwestującym na rynku polskim w zakresie bieżących rozliczeń VAT, CIT i PIT. Uczestniczy w projektach due diligence w transakcjach asset deal i share deal.

                    Szelenbaum Piotr M.
                    Piotr M. Szelenbaum - radca prawny, partner w Kancelarii White & Case w Warszawie.

                    Szereda Andrzej Jan
                    dr Andrzej Jan Szereda - Katedra Postępowania Cywilnego II, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki.

                    Sześciło Dawid
                    Dawid Sześciło - doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji UW; ekspert organizacji pozarządowych (m.in. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Fundacji im. Stefana Batorego i Client Earth); ekspert w projekcie badawczym „Ministerstwa Uczące Się”; autor publikacji naukowych z zakresu prawa publicznego, administracji publicznej i praw człowieka.

                    Szewc Andrzej
                    Andrzej Szewc - doktor habilitowany nauk prawnych, emerytowany profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, profesor Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu oraz Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu; czynny zawodowo radca prawny specjalizujący się w problematyce samorządu terytorialnego; autor i współautor wielu publikacji z tego zakresu.

                    Szewczuk Switłana

                    Szewczyk Ewa
                    Ewa Szewczyk - doktor nauk prawnych, pracuje na stanowisku docenta w Instytucie Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie; swoje zainteresowania koncentruje wokół procedur administracyjnych, zwłaszcza postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.

                    Szewczyk Helena
                    Helena Szewczyk - doktor habilitowany nauk prawnych; długoletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; radca prawny, ekonomista; autorka około 150 prac naukowych z zakresu polskiego prawa pracy i dziedzin pokrewnych.

                    Szewczyk Marcin Janusz
                    Marcin Janusz Szewczyk - doktor nauk prawnych, sędzia, zastępca przewodniczącego Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej, autor publikacji z zakresu prawa karnego procesowego i materialnego.

                    Szewczyk Marek
                    Marek Szewczyk - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie wykłada prawo administracyjne, prawo zagospodarowania przestrzeni oraz prawo samorządu terytorialnego; jest współzałożycielem WOKiSS - najstarszego i największego regionalnego stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce; współpracuje ze Związkiem Miast Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP, ministerstwami, Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów; autor i współautor ponad stu opracowań naukowych z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, zarówno monografii, podręczników, jak i artykułów oraz rozpraw i glos.

                    Szewczyk Maria

                    Szewieczek Aleksandra
                    Aleksandra Szewieczek - doktor nauk ekonomicznych; adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; dydaktyk, wieloletni dyrektor ds. ekonomicznych i administracyjnych coraz główny księgowy w publicznych podmiotach leczniczych; doradca ekonomiczny z zakresu analizy i oceny funkcjonowania podmiotów leczniczych, w tym rachunku kosztów na potrzeby taryfikacji świadczeń zdrowotnych przez AOTMiT; współpracowała przy wydawaniu czasopisma Rachunkowość w jednostkach ochrony zdrowia, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości i finansów w ochronie zdrowia.

                    Szlachetko Jakub H.
                    Jakub H. Szlachetko - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, specjalizuje się w problematyce samorządu terytorialnego i metropolii, planowania przestrzennego i rewitalizacji, a także sektora pozarządowego oraz partycypacji społecznej; przewodniczący Rady Instytutu Metropolitalnego.

                    Szlęzak-Matusewicz Joanna
                    Joanna Szlęzak-Matusewicz - doktor nauk ekonomicznych; pracownik Katedry Finansów Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej; absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej, a także podyplomowego studium podatkowego SGH; posiada uprawnienia doradcy podatkowego; autorka i współautorka wielu publikacji naukowych, w tym książek: Zarządzanie podatkami (Warszawa 2008), VAT w działalności gospodarczej (Warszawa 2010) oraz Podatki i składki w działalności przedsiębiorców (Warszawa 2010).

                    Szmigiero Maciej
                    Maciej Szmigiero - pracownik Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

                    Szmulik Bogumił
                    Bogumił Szmulik - profesor nadzwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Porównawczego i Współczesnych Systemów Politycznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; radca prawny; autor licznych publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego i administracyjnego.

                    Szmyt Andrzej

                    Szmyt Władysław
                    Władysław Szmyt - dr nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi wykłady z ekonomii, ekonomiki integracji europejskiej, polityki regionalnej Unii Europejskiej, ekonomiki handlu zagranicznego oraz warsztaty z wdrażania projektów europejskich i wykorzystywania funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Autor wielu publikacji w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych i integracji gospodarczej, w tym polityki regionalnej Unii Europejskiej.

                    Szołtysek Jacek

                    Szołucha Sławomir

                    Szopa Andrzej

                    Szostak Maciej
                    Maciej Szostak - -dr hab. nauk prawnych (specjalizacja: kryminalistyka, kryminologia), prof. nadzw. Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor filozofii; autor licznych publikacji (w językach: polskim, angielskim, niemieckim, rumuńskim i włoskim) w zakresie teorii i metodologii nauk penalnych, psychologii sądowej oraz zjawisk patologii społecznej związanych ze stosowaniem przemocy psychicznej.

                    Szostak Ryszard

                    Szostek Daniel
                    Daniel Szostek - wspólnik Centrum Prawa Żywnościowego A. Szymecka-Wesołowska, D. Szostek sp.j.; ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie; absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, doktorant w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; doradza przedsiębiorcom branży spożywczej w zakresie prawa żywnościowego i postępowań administracyjnych, m.in. przed organami urzędowej kontroli żywności, specjalizuje się w obsłudze prawnej relacji handlowych na rynku spożywczym oraz w zagadnieniach regulacyjnych polskiego i europejskiego prawa żywnościowego; ekspert Rady Eksperckiej Krajowej Rady Suplementów i Odżywek; jest współautorem publikacji Bezpieczeństwo żywności i żywienia. Komentarz (Warszawa 2013).

                    Szostek Dariusz
                    Dariusz Szostek - dr, adiunkt Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania w Katowicach. Współpracuje naukowo z Katedrą Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz z Instytutem Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

                     Szoszuk Włodzimierz

                     Szpor Andrzej

                      Szpor Grażyna
                      Grażyna Szpor - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, kierownik Katedry Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

                      Szpringer Włodzimierz
                      Prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer - profesor Szkoły Głównej Handlowej (Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Zarządzania). Wykładowca i ekspert z zakresu bankowości i prawa bankowego, polityki i prawa konkurencji, prawnych i ekonomicznych zagadnień e-biznesu, prawa nowych technologii oraz ekonomicznej analizy prawa i oceny skutków regulacji. Współpracownik m.in. European Association of Law and Economics; autor ponad 200 publikacji naukowych i licznych ekspertyz dla naczelnych organów i instytucji państwowych.

                      Szpunar Maciej
                      Maciej Szpunar - profesor Uniwersytetu Śląskiego, doktor habilitowany nauk prawnych; absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Śląskiego i Kolegium Europejskiego w Brugii; adwokat; w latach 2008-2009 podsekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, a następnie w latach 2010-2013 w Ministerstwie Spraw Zagranicznych; od 23 października 2013 r. rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości; autor licznych publikacji z dziedziny prawa europejskiego i prawa prywatnego międzynarodowego.

                      Szpytka Przemysław

                      Szromnik Andrzej
                      Prof. dr hab. Andrzej Szromnik jest kierownikiem Katedry Handlu i Instytucji Rynkowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Prowadził także wykłady na Uniwersytecie Jagiellońskim, na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej (1996-2002) oraz w Wyższej Szkole Zarządzania w Rzeszowie (1997-2007). W latach 1988-1994 był dyrektorem Instytutu Ekonomiki Obrotu Towarowego. W latach 2002-2008 sprawował funkcję prorektora ds. studenckich i kształcenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jego zainteresowania naukowo-badawcze obejmują problemy marketingu terytorialnego, handlu krajowego i międzynarodowego, inwestycji zagranicznych, marketingu targowego i ubezpieczeniowego oraz zarządzania sprzedażą. Jest członkiem Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Komisji Nauk Ekonomicznych PAN Oddział Kraków, rad redakcyjnych czasopism: "Vestnik RUE im. W.G. Plehanova" (Rosja), "Podnikova Revue" (Słowacja). W latach 1985-2009 pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W jego dorobku znajduje się ponad 400 publikacji, których jest autorem, współautorem i redaktorem. Jako stypendysta DAAD jest stałym współpracownikiem EuroHandelsinstitut w Kolonii, współpracuje ponadto z uniwersytetami w Norymberdze, Messynie, Moskwie, Brnie, Bratysławie, Kijowie, Lwowie i Tarnopolu. Wypromował ponad 800 dyplomantów oraz kilkunastu doktorów nauk ekonomicznych z kraju i zagranicy. Prowadzi działalność doradczą i szkoleniową dla przedsiębiorstw, instytucji i samorządów terytorialnych. Współpracuje z licznymi organizacjami samorządowymi w Polsce, w tym Krakowa, Rzeszowa, Olkusza, Dębicy, Jarosławia oraz Tarnopola na Ukrainie, a także z Polską Korporacją Targową w Poznaniu. Zasiada w radach Fundacji Business & Progress w Krakowie, Fundacji Rozwoju Dializoterapii w Krakowie oraz Stowarzyszenia Kultury Akademickiej - Instytut Sztuki w Krakowie. Jest członkiem Towarzystwa Sztuk Pięknych w Krakowie oraz European Retail Academy. W 1998 roku rada jego rodzinnej gminy Klucze w powiecie olkuskim nadała mu tytuł Honorowego Obywatela.

                      Sztąberek Michał

                      Sztobryn Karolina
                      Karolina Sztobryn - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; od 2012 r. aplikant rzecznikowski przy Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych. Studiowała na Uniwersytecie w Münster w ramach programu Sokrates/Erasmus; ukończyła kurs prawa porównawczego na Międzynarodowym Fakultecie Prawa Porównawczego w Strasburgu, Podyplomowy Kurs Międzynarodowego Prawa Handlowego organizowany przez Uniwersytecki Instytut Studiów Europejskich w Turynie oraz kurs summer school z prawa własności intelektualnej organizowany przez Światową Organizację Własności Intelektualnej i Uniwersytet w Genewie; autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawa reklamy.

                      Sztorc Mariusz
                      Mariusz Sztorc - doktor nauk prawnych; sędzia Sądu Okręgowego w Rzeszowie; współautor rządowego projektu ustawy wprowadzającej urząd referendarza sądowego do ustroju sądownictwa powszechnego w Polsce; autor ekspertyz dotyczących instytucji referendarza sądowego dla Działu Prawnego Sekretariatu Generalnego Rady Europy; autor i współautor publikacji naukowych z zakresu ustroju sądownictwa w Polsce i zagranicą.

                      Sztuba Wojciech
                      Wojciech Sztuba - doktor nauk prawnych; doradca podatkowy, ekonomista; wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; partner zarządzający w międzynarodowej firmie doradczej, specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem podatkowym i tworzeniu efektywnych podatkowo rozwiązań inwestycyjnych i transakcyjnych; członek zarządu polskiego oddziału International Fiscal Association; autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego.

                      Szubiakowski Marek
                      Marek Szubiakowski - doktor nauk prawnych; wieloletni pracownik Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; jego dorobek naukowy, obejmujący ponad 150 pozycji, jest poświęcony przede wszystkim problematyce środków ochrony praw i wolności obywatelskich, ale też szeroko rozumianemu postępowaniu administracyjnemu i sądowej kontroli administracji, jak również orzecznictwu Trybunału Konstytucyjnego i sądów administracyjnych.

                      Szulc Adam

                      Szuma Jan

                      Szuma Karolina

                      Szumiło-Kulczycka Dobrosława
                      Dobrosława Szumiło-Kulczycka - doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; adwokat. Stypendystka Fundacji Alexandra von Humboldta. Wybitna specjalistka w dziedzinie prawa administracyjno-karnego i czynności operacyjno-rozpoznawczych.

                      Szumlicz Tadeusz
                      Tadeusz Szumlicz - profesor nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Ubezpieczenia Społecznego w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, redaktor naczelny Wiadomości Ubezpieczeniowych.

                      Szutowska Kamila

                      Szwabe Michał

                      Szwagrzyk Krzysztof
                      Krzysztof Szwagrzyk - doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii; naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu; pełnomocnik Prezesa IPN do spraw poszukiwań nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego z lat 1944-1956.

                      Szwajdler Wojciech

                      Szwarc Monika
                      Monika Szwarc - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; stypendystka m.in. Fundacji van Calkera, Fundacji "Centrum Europejskie Natolin" oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; członkini kolegium redakcyjnego "Europejskiego Przeglądu Sądowego"; autorka publikacji z zakresu prawa Unii Europejskiej.

                      Szwarc-Kuczer Monika
                      MONIKA SZWARC-KUCZER - adiunkt w Zespole Prawa Międzynarodowego Instytutu Nauk Prawnych PAN. Członek kolegium redakcyjnego Europejskiego Przeglądu Sądowego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. w Centrum Europejskim UW, Wyższej Szkole Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni i Studium Prawa Europejskiego dla sędziów sądów powszechnych i administracyjnych prowadzonym przez Instytut Nauk Prawnych PAN z zakresu prawa Unii Europejskiej.

                      Szwarczyk Maciej
                      Maciej Szwarczyk - były asystent w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie; radca prawny; autor prac z zakresu prawa karnego materialnego.

                      Szwed Marcin
                      Marcin Szwed - prawnik w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

                      Szwedo Piotr
                      Dr Piotr Szwedo - asystent w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego UJ; ukończył również Szkołę Prawa Francuskiego (Université d'Orléans/UJ) oraz Szkołę Prawa Amerykańskiego (Catholic University of America/UJ); stypendysta Rządu Francuskiego (Université d'Orléans), Funduszu Sasakawa (Sorbona, Columbia Law School) oraz laureat Nagrody im. Stanisława Kutrzeby (Instytut Maxa Plancka Prawa Międzynarodowego i Publicznego Prawa Porównawczego w Heidelbergu).

                      Szyba Aleksandra

                      Szyburska-Walczak Grażyna
                      Grażyna Szyburska-Walczak – sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, od kilkunastu lat specjalizuje się w tematyce ubezpieczeniowej. W latach 2005–2007 oraz 2010–2012 była naczelnikiem Wydziału Spraw z Zakresu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Prowadzi zajęcia z ubezpieczeń społecznych m.in. dla sędziów, aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, studentów studiów podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

                      Szych Hanna

                       Szychta Anna
                       Dr hab. Anna Szychta, prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego jest kierownikiem Zakładu Teorii Rachunkowości w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz od 2012 r. kierownikiem studiów doktoranckich na tym wydziale. Jej zainteresowania naukowe dotyczą rozwoju rachunkowości zarządczej w skali globalnej, a także zagadnień teorii i historii rachunkowości. Jest autorką i współautorką ponad 170 publikacji, w tym kilkunastu wydanych w wydawnictwach zagranicznych, oraz współredaktorem naukowym 8 prac zbiorowych. Rezultaty swoich badań prezentowała na wielu konferencjach naukowych w Polsce i za granicą. Zdobywała doświadczenia naukowe i dydaktyczne za granicą podczas staży odbytych w University of North Wales w Bangor, College of Business and Management, University of Maryland (USA ) oraz University of Greenwich w Londynie.
                       Praca naukowa prof. Szychty pozostaje w ścisłym związku z dydaktyką i praktyką rachunkowości. Prowadzi zajęcia z przedmiotów: rachunkowość zarządcza, projektowanie systemów rachunkowości zarządczej, rachunkowość finansowa oraz współczesne teorie rachunkowości. Pod jej kierownictwem powstało ponad 200 prac magisterskich i ok. 20 dyplomowych. W latach 1996-2006 uczestniczyła w kształceniu studentów na studiach EMBA w PAM Center na Wydziale Zarządzania UŁ. Rezultatem jej współpracy z biznesem jest udział w opracowaniu projektów systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej dla kilku dużych podmiotów gospodarczych w Polsce.
                       Od 1999 r. jest członkiem Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (RN SKwP). W latach 2000-2011 aktywnie uczestniczyła w jej pracach jako sekretarz komitetu redakcyjnego "Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości", a od września 2011 r. pełni funkcję redaktora naczelnego tego czasopisma naukowego. Od 2003 r. jest też członkiem Komisji Rachunkowości Zarządczej i Controllingu RN SKwP, a od 2012 r. członkiem Komisji ds. Opracowania Zasad Certyfikacji Specjalisty Rachunkowości Zarządczej przy Zarządzie Głównym SKwP. Od 1993 r. jest członkiem European Accounting Association (EAA ), a latach 2012-2015 reprezentantem Polski w Radzie (Board) tego stowarzyszenia.


                       Szydło Marek
                       Prof. dr hab. Marek Szydło - pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie kieruje Zakładem Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej; ekspert do spraw legislacji w Kancelarii Sejmu RP, radca prawny; autor licznych publikacji z zakresu prawa publicznego i prywatnego, w tym w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej (JCR) o łącznym Impact Factor ponad 18.

                       Szyller Aleksandra

                       Szymańczyk Anna
                       Anna Szymańczyk - adwokat, specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów z branży nieruchomości, w szczególności w zakresie wszelkich aspektów realizacji przedsięwzięć budowlanych, umów nabycia oraz zbycia nieruchomości, jak również pozyskiwaniem finansowania na realizację inwestycji.

                       Szymanowski Teodor
                       Teodor Szymanowski - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych; były wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim, obecnie wykłada na Wydziale Prawa i Administracji w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie; członek Prezydium Rady Polityki Penitencjarnej przy Ministrze Sprawiedliwości oraz redakcji Archiwum Kryminologii, honorowy przewodniczący Kolegium Redakcyjnego Przeglądu Więziennictwa Polskiego; ekspert sejmowy (wielokrotnie powoływany); autor wielu prac z zakresu prawa karnego, polityki karnej i kryminologii.

                       Szymańska Anna
                       Anna Szymańska - radca prawny w zespole prawa zamówień publicznych w kancelarii Salans. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca w Podyplomowym Studium Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego i prawa gospodarczego. Autorka opracowań książkowych i artykułów.

                       Szymańska Maria

                       Szymańska Maria Halina

                        Szymański Rafał Filip

                        Szymczak Iwona
                        Iwona Szymczak - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Zajmuje się problematyką prawa rzeczowego w ujęciu prawnoporównawczym.

                        Szymecka-Wesołowska Agnieszka
                        Agnieszka Szymecka-Wesołowska - doktor nauk prawnych (stopień uzyskany na Uniwersytecie w Maceracie we Włoszech i nostryfikowany na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu); wspólnik Centrum Prawa Żywnościowego A. Szymecka-Wesołowska, D. Szostek sp.j., z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie prawnym dla przedsiębiorstw branży spożywczej; wykładowca prawa żywnościowego na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; członkini Rady Eksperckiej Krajowej Rady Suplementów i Odżywek, Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów oraz Włoskiego Stowarzyszenia Prawa Żywnościowego; autorka wielu publikacji z zakresu prawa rolnego i żywnościowego w kraju i zagranicą; prelegentka na krajowych i zagranicznych konferencjach i szkoleniach z zakresu prawa żywnościowego, w tym m.in. dla przedsiębiorstw branży spożywczej, radców prawnych i aplikantów przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie; redaktor naukowy i współautorka pierwszego na polskim rynku wydawniczym systemowego komentarza do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Bezpieczeństwo żywności i żywienia. Komentarz, Warszawa 2013 r.).

                        Szymik Zbigniew Maciej
                        Zbigniew Maciej Szymik - doradca podatkowy, Dyrektor Generalny Grupy Leader w Katowicach. Od roku 1997 członek Stowarzyszenia Doradców Podatkowych w Katowicach. W 2002 r. powołany przez Ministra Finansów w skład Komisji Organizacyjnej Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych. W latach 2001-2006 pełnił funkcję skarbnika Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Podczas Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych został wybrany członkiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych, w okresie od marca do lipca 2006 r. przewodniczył Komisji ds. Etyki Zawodowej, od lipca 2006 r. do czerwca 2007 r. pełnił funkcję Sekretarza Krajowej Rady Doradców Podatkowych. W czerwcu 2007 r. II Nadzwyczajny Zjazd Doradców Podatkowych powierzył mu funkcję Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Funkcję tę pełnił do końca II kadencji KRDP, zakończonej w styczniu 2010 r. Członek KRDP III kadencji. Obecnie Sędzia WSD KIDP, członek Państwowej Komisji do Spraw Doradztwa Podatkowego.

                        Szypniewski Michał

                        Szyrski Mariusz
                        Mariusz Szyrski - doktor nauk prawnych; od 2013 r. jest adiunktem w Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; w latach 2014-2016 był kierownikiem projektu naukowego pt. "Tworzenie i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych - jako sfera gospodarki komunalnej", finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki; w swojej pracy zajmuje się prawem energetycznym (zwłaszcza prawem odnawialnych źródeł energii) oraz prawem samorządu terytorialnego.

                        Szywacz Przemysław
                        Przemysław Szywacz - Doradca podatkowy, starszy menedżer, Zespół Międzynarodowego Prawa Podatkowego. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Zajmuje się bieżącym doradztwem podatkowych dla podmiotów z różnych sektorów gospodarki (w tym energetyka, nieruchomości, jednostki samorządu terytorialnego) jak również przeprowadzaniem przeglądów podatkowych i analizą zagadnień z dotyczących rachunkowości, polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Autor publikacji podatkowych oraz prelegent podczas szkoleń i konferencji podatkowych.