Haak Henryk

Habdas Magdalena

Haberko Joanna
Joanna Haberko - doktor habilitowana nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; członek Krajowej Rady Transplantacyjnej przy Ministrze Zdrowia (2010-2014) oraz Komisji Bioetycznej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu; wielokrotna stypendystka rządu włoskiego, odbywała staże naukowe na wydziałach prawa uniwersytetów w Maceracie i Ferrarze oraz w Instytucie Bioetyki Uniwersytetu im. A. Gemelli w Rzymie. Głównym obszarem jej zainteresowań badawczych są zagadnienia prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa medycznego; jest autorką ponad 100 publikacji z tych dziedzin, publikowanych w krajowych i międzynarodowych czasopismach prawniczych i medycznych, w tym licznych opracowań poświęconych prawnym problemom leczenia niepłodności, oraz współautorką podręczników dla studentów medycyny i lekarzy.

Habrat Dorota
Dorota Habrat - doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. W pracy naukowo-dydaktycznej zajmuje się w szczególności problematyką odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych, racjonalizacją wymiaru kary oraz prawnokarną ochroną praw pracowników, czego wyrazem są publikacje z tego zakresu. Jest również wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie.

Habryn Ewa
Ewa Habryn Adwokat, magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, doktorantka w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego UAM w Poznaniu, wykładowca prawa gospodarczego w Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania, prowadzi własną Kancelarię Adwokacką, w ramach, której zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorstw oraz windykacją należności.

Haczkowska Monika

Hadel Maciej
Maciej Hadel - doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Hajdas Monika
Monika Hajdas - adiunkt w Katedrze Zarządzania Marketingowego Instytutu Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Autorka wielu publikacji z zakresu budowania marki oraz współautorka książki Kreacja w reklamie (Oficyna Ekonomiczna 2008). Pracę naukową łączy z praktyką. Doświadczenia praktyczne zdobywała w działach strategii, najpierw w agencji brand design, następnie w agencji reklamowej, gdzie odpowiadała za planowanie strategiczne kampanii reklamowych. Jest konsultantem w obszarach zarządzania markami produktowymi, korporacyjnymi i terytorialnymi.

Hajdrowski Krzysztof
Krzysztof Hajdrowski - doktor nauk technicznych, kierownik Biura Innowacji i Nowych Technologii w ENEA SA. W ramach pracy zawodowej realizował wiele zadań, w tym: wdrożenie i monitoring strategii przedsiębiorstwa, wdrożenie metodyki zarządzania projektami, badania benchmarkingowe, wdrożenie kluczowych wskaźników efektywności i programów optymalizacyjnych. Współpracuje z Polskim Komitetem Normalizacyjnym, Polskim Towarzystwem Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Stowarzyszeniem Elektryków Polskich oraz innymi organizacjami branżowymi. Jest Przewodniczącym Komitetu Technicznego nr 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. W 2002 r. obronił pracę doktorską na tej uczelni. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania rozwojem i rynkiem w elektroenergetyce, umiejętności menedżerskich oraz program szkoleń "Project Management for Executives - PMI". Po zakończeniu studiów pracował na Politechnice Poznańskiej, a następnie w Energetyce Poznańskiej. Jest autorem ponad 100 artykułów naukowych i popularnonaukowych z obszaru elektroenergetyki, nowych technologii i normalizacji.

Hajdukiewicz Dariusz
Dariusz Hajdukiewicz - lekarz; prawnik; w latach 1998-2009 dyrektor naczelny dużego SPZOZ, w tym szpitala; od 2009 r. dyrektor stołecznego Biura Polityki Zdrowotnej.

Hajn Zbigniew
Zbigniew Hajn - profesor nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Europejskiego i Zbiorowego Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji UŁ; członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy (2002-2006) i Rady Legislacyjnej (2006); sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku; zastępca redaktora naczelnego czasopisma "Studia Prawno-Europejskie"; członek rad programowych "Europejskiego Przeglądu Sądowego" i "Monitora Prawa Pracy" oraz komitetu redakcyjnego "Państwa i Prawa"; autor ponad 130 publikacji z zakresu prawa pracy.

Halat Andrzej
Andrzej Halat - magister prawa, doradca podatkowy, członek zarządu - dyrektor w Polfinans Sp. z o.o., poprzednio główny doradca podatkowy w IC & Partners Warsaw S.A.

Hall Hanna
Hanna Hall - doktor nauk ekonomicznych, Adiunkt Katedry Marketingu Politechniki Rzeszowskiej. Specjalizuje się w problematyce marketingu organizacji niekomercyjnych oraz projektowania i realizacji badań marketingowych. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów z tego zakresu.

Haładyj Anna

Hamelusz Kamil

  Han Agata

  Hanausek Tadeusz
  TADEUSZ HANAUSEK - prof. dr hab., kierownik Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1975-1978 był dziekanem Wydziału Prawa i Administracji tegoż Uniwersytetu, a w latach 1981-1984 dyrektorem Instytutu Prawa Karnego UJ. Wielokrotnie występował jako biegły sądowy. Wykształcił wielu magistrów i doktorów prawa w zakresie kryminalistyki oraz kilku profesorów. W swoim dorobku ma blisko 300 prac naukowych oraz kilkanaście książek, z których ważniejsze to: "Przemoc jako forma działania przestępczego", Kraków 1966; " Zarys kryminalistycznej teorii wykrywania", t. 1, Warszawa 1978, t.2, Warszawa 1978; "Prywatny detektyw, poradnik zawodowy", Poznań - Warszawa 1992; "Kryminalistyka", Katowice 1993.

  Handzlik Marta
  MARTA HANDZLIK - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji w Szczecinie, specjalista w zakresie prawa oświatowego, były pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej. Prezentowana publikacja ma na celu ułatwienie poruszania się w gąszczu bardzo czasem skomplikowanych przepisów dotyczących prawa finansowego w kontekście oświaty. Materia ta została przedstawiona w sposób przejrzysty w postaci pytań i odpowiedzi, co znacznie ułatwi odnalezienie rozwiązania problemów dotyczących oświaty, które mogą się pojawić w związku z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych.

  Hans Paulina
  Paulina Hans - działa w Sekcji Prawa Konstytucyjnego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ

  Hanusz Antoni
  Antoni Hanusz - profesor zwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierownik Katedry Prawa Finansowego; sędzia Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego; członek Komisji Egzaminacyjnej dla Biegłych Rewidentów oraz Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego. Członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów X kadencji. W dorobku naukowym ma ponad 150 prac z zakresu prawa finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego oraz prawa podatkowego i postępowania podatkowego, a także postępowania przed sądami administracyjnymi, o charakterze monograficznym, podręcznikowym, artykułowym, glos, opinii prawnych i recenzji. Członek Rady Programowej czasopism „Prawo i Podatki”, „Kwartalnik Prawa Publicznego” oraz Rady Naukowej czasopisma „Świat Lekarza”.

  Hara Michał

  Harasimiuk Dominika Ewa
  Dominika Ewa Harasimiuk - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

  Harkins Phil
  Phil Harkins - dyrektor zarządzający firmy Linkage.

  Harla Andrzej

  Hartman Jan
  Jan Hartman - profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego; kierownik Zakładu Filozofii i Bioetyki Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego; zajmuje się metafilozofią, filozofią polityki, etyką i bioetyką; autor kilkunastu książek, w tym podręcznika Bioetyka dla lekarzy (2009, 2011), wielu artykułów i tekstów publicystycznych.

  Hartung Monika

  Hasik Jan

   Hass-Symotiuk Maria
   Maria Hass-Symotiuk - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny na Wydziale Ekonomicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim; jej zainteresowania badawcze i naukowe koncentrują się wokół problematyki sterowania kosztami, wynikami i dokonaniami podmiotów leczniczych; autorka ponad 450 publikacji z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów oraz sprawozdawczości finansowej i statystycznej podmiotów leczniczych.

   Hasse Jim

   Hauser Roman
   Prof. dr hab. Roman Hauser - prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego w latach 1992-2004 i od 2010 r. Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego od 5.08.1991 r. Po raz pierwszy na stanowisko Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego został powołany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20.05.1992 r. Po upływie 6-letniej kadencji ponownie został powołany na urząd Prezesa NSA. W latach 2004-2010 pełnił funkcję dyrektora Biura Orzecznictwa, a od 2006 r. - wiceprezesa NSA. Z dniem 23.05.2010 r. został powołany, po raz trzeci, na stanowisko Prezesa NSA. Współautor założeń teoretycznych i współtwórca reformy sądownictwa administracyjnego, wprowadzającej dwuinstancyjny model postępowania sądowo-administracyjnego w Polsce. Autor kilkuset opracowań naukowych (monografii, komentarzy, podręczników, artykułów, glos i recenzji), których tematyka koncentruje się głównie wokół zagadnień ustrojowych prawa administracyjnego materialnego i postępowania administracyjnego.

   Havelková Mária

   Hayduk-Hawrylak Izabela
   adwokat, absolwentka aplikacji sędziowskiej, doktorantka w Katedrze Postępowania Karnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, absolwentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa karnego procesowego.

   Hejduk Irena Krystyna
   Prof. Irena Krystyna Hejduk - kierownik Katedry Systemów Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej, profesor na Politechnice Warszawskiej. Jej zainteresowania naukowe obejmują ekonomikę i organizację przedsiębiorstw, marketing i finanse. Profesor wizytujący na University of Colonia (1990-1991), Seattle Pacific University (2001), Robert Morris University School of Business (2007). Autorka i współautorka 35 książek, 300 artykułów naukowych z zakresu zarządzania wiedzą i przedsiębiorczości technologicznej oraz ekspertyz dla MŚP.

   Hellwege Phillip

   Herbst Irena
   Irena Herbst - doktor ekonomii; prezes zarządu Fundacji Centrum PPP, członkini Krajowej Rady Przedsiębiorczości przy Ministrze Gospodarki; współautorka wielu ustaw, w tym ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, i rządowych programów finansowania mieszkalnictwa i wspierania przedsiębiorczości.

   Hermann Mikołaj

   Hermanowski Tomasz
   Tomasz Hermanowski - doktor habilitowany nauk ekonomicznych (Szkoła Główna Handlowa, 2009 r.); profesor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Zakładu Farmakoekonomiki Wydziału Farmaceutycznego. Stypendysta Fundacji Fulbrighta w center of international relations Harvard University oraz Harvard Business School. Założyciel i kierownik ponad dwudziestu edycji podyplomowego Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i prawa Farmaceutycznego Szkoły Biznesu politechniki Warszawskiej. Były prezes Zarządu polskiego towarzystwa Farmakoekonomicznego. Kierownik projektu badawczego "Metody szacowania kosztów pośrednich choroby i wpływu stanu zdrowia na aktywność zawodową oraz wydajność pracy" finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz międzynarodowego projektu badawczego "Finansowanie Jakości w Opiece Zdrowotnej - InterQuality" finansowanego ze środków 7. programu ramowego Unii europejskiej. Autor kilkudziesięciu publikacji i doniesień naukowych dotyczących zarządzania i ekonomiki zdrowia oraz przemysłu farmaceutycznego, analiz i raportów, współautor kilku książek z tego zakresu.

   Hernandez-Połczyńska Anna

   Heropolitańska Izabela
   Izabela Heropolitańska - wieloletni pracownik Banku Polska Kasa Opieki S.A.; wykładowca w Międzynarodowej Szkole Bankowości i Finansów, ICC Polska, Bankowym Ośrodku Doradztwa i Edukacji, Akademii Wiedzy Użytecznej oraz w wielu bankach i innych instytucjach; członek zarządu Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego; arbiter Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich; rzeczoznawca i konsultant z zakresu prawa wekslowego i czekowego, gwarancji bankowych i prawnych zabezpieczeń. Jest autorką i współautorką ponad dwudziestu wielokrotnie wznawianych książek z dziedziny bankowości, a także analiz prawnych ukazujących się w Profesjonalnym Serwisie Bankowym.

   Hesselbein Frances

   Hincz Dominik

   Hoc Stanisław

   Hoffman Piotr
   Piotr Hoffman - informatyk; prawnik; adwokat; w 2005 roku uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki na podstawie pracy dotyczącej specyfikacji oprogramowania; w latach 2005-2013 adiunkt w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, później współpracownik Instytutu; w 2016 roku obronił doktorat z prawa na Technische Universität Darmstadt na podstawie pracy dotyczącej poręczeń i gwarancji na pierwsze żądanie w prawie niemieckim; od 2010 roku wykonuje zawód adwokata; od 2012 roku - partner zarządzający kancelarii Hoffman i Wspólnicy Sp.k.; specjalizuje się w postępowaniach sądowych i arbitrażowych, prawie konkurencji, prawie umów dystrybucyjnych, gwarancjach bankowych oraz zagadnieniach związanych z prawem Unii Europejskiej oraz prawem niemieckim.

   Hofman Mariusz
   Mariusz Hofman - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Zarządzania Jakością i Wiedzą Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Doświadczony wykładowca i trener z zakresu zarządzania projektami i procesami. Autor ponad 40 publikacji z tej dziedziny zarządzania. Certyfikowany Project Manager, jak również Assessor International Project Management Award. Doświadczony audytor systemów zarządzania jakością oraz środowiskiem. Senior Consultant związany z firmą doradczą STRATEX - Strategy Execution.

   Hofmańska Ewa
   dr Ewa Hofmańska - od 2005 r. wykładowca w Zakładzie Prawa Pracy Krakowskiej Szkoły Wyższej im. A. Frycza Modrzewskiego; autorka kilkunastu opracowań z zakresu indywidualnego prawa pracy, w tym rozdziałów prac zbiorowych, artykułów, glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i sprawozdań

   Hofmański Piotr
   Piotr Hofmański - profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletni sędzia Sądu Najwyższego, obecnie sędzia Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Autor kilkuset prac z zakresu prawa i procesu karnego oraz problematyki ochrony praw człowieka.

   Hołda Joanna
   Joanna Hołda - doktor nauk prawnych; pracuje w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie i w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym.

   Hołda Zbigniew
   Zbigniew Hołda (zm. w 2009 r.) - profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa i Polityki Penitencjarnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; adwokat; działacz na rzecz praw człowieka; wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Był przedstawicielem Polski w Europejskim Komitecie do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT).

   Hołda-Wydrzyńska Anna
   Anna Hołda-Wydrzyńska - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwentka studiów podyplomowych z dziedziny prawa autorskiego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej w Krakowie. Autorka prac z zakresu prawa własności przemysłowej, a także prawa działalności gospodarczej.

   Hołubiec Dorota

   Hołyst Brunon
   Brunon Hołyst - profesor zwyczajny doktor habilitowany, doctor honoris causa; specjalista w dziedzinach kryminalistyki, kryminologii i wiktymologii; profesor Uniwersytetu Łódzkiego, Uczelni Łazarskiego, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie; w latach 1974-1990 dyrektor Instytutu Problematyki Przestępczości. Inicjator i założyciel Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Prezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej (od 1981 r.), Prezes Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Członek wielu zagranicznych komitetów naukowych, m.in. Międzynarodowego Towarzystwa Kryminologicznego (w latach 1980-1985 wiceprzewodniczący), od 1978 r. Canadian International Academy of Humanities and Social Sciences, od 1978 r. Canadian Inter-American Research Institute, od 1983 r. International Association for Suicide Prevention. W wielu krajach jako visiting professor prowadził wykłady z zakresu wiktymologii, kryminologii i suicydologii. Promotor kilkunastu prac doktorskich, recenzent wielu prac doktorskich i habilitacyjnych. Autor ponad 1000 publikacji, w tym 67 książek i podręczników akademickich; jego książki ukazały się w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Japonii, Chinach, Rosji i na Ukrainie.

   Hońko Stanisław

   Hopej Tomasz

   Hopfer Andrzej
   prof. dr hab. Andrzej Hopfer - profesor nauk technicznych, Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami, Podyplomowe Studium Rzeczoznawstwa Majątkowego, Pośrednictwa Obrotu Nieruchomościami i Zarządzania Nieruchomościami na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

   Hordecki Bartosz

   Horodyski Jakub

   Horosiewicz Krzysztof
   Krzysztof Horosiewicz - doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie; inspektor Policji w stanie spoczynku; pełnił służbę do 2011 r., wykonując czynności operacyjno-rozpoznawcze - w tym przez okres kilkunastu lat - zadania specjalne na terenie kraju i za granicą, za udział w których został odznaczony Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi; bezpośrednio po zakończeniu służby w Policji podjął pracę w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

   Horosz Piotr
   Piotr Horosz - doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Administracji i Podstaw Zarządzania na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach; autor wielu publikacji z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego, w szczególności dotyczących problematyki przekształceń w służbie zdrowia.

   Horvat Matej

   Horwath Olga
   Olga Horwath - działa w Sekcji Prawa Konstytucyjnego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ

   Hrycaj Anna
   Anna Hrycaj - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uczelni Łazarskiego w Warszawie; sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz aplikacji radcowskiej, adwokackiej i komorniczej; członek zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; w latach 2010-2011 członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla osób ubiegających się o licencję syndyka; od 2013 r. przewodnicząca Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do spraw przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego; ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego; członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, członek Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute; kierownik studiów podyplomowych z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego na Uczelni Łazarskiego; autorka i współautorka wielu publikacji dotyczących postępowania cywilnego i egzekucyjnego oraz prawa upadłościowego.

   Huchla Andrzej
   Andrzej Huchla - adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa finansowego, szczególnie w prawie podatkowym. Autor i współautor ponad stu publikacji, m.in.: Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz oraz Finanse publiczne i prawo finansowe pod red. C. Kosikowskiego i E. Ruśkowskiego.

   Hurst Beth

   Hyla Marek
   Marek Hyla - wspiera klientów w zakresie strategicznych aspektów wdrażania e-learningu, konsultuje działania związane z wyborem rozwiązań informatycznych wspierających procesy zdalnego nauczania oraz z metodologią wprowadzania nowoczesnych rozwiązań szkoleniowych w organizacji. Jako prelegent i panelista uczestniczył w wielu krajowych oraz zagranicznych seminariach i konferencjach poświęconych nowym technologiom szkoleniowym. Członek Komisji ds. E-learningu działającej przy Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych; współzałożyciel XY Learning Team (www.xylearningteam.pl); autor bloga www.SzkoleniaXXIwieku.pl. Więcej na: http://pl.linkedin.com/in/marekhyla