Fajgielski Paweł
Paweł Fajgielski - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, kierownik Katedry Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych na tym uniwersytecie, w latach 2013-2014 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Falkowska Anna
doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Historii Panstwa i Prawa Polskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny. Wyróżniona w konkursie dla młodych autorów publikacji profesjonalnych Złote Skrzydła Gazety Prawnej.

Falkowska Magdalena

Falkowski Bartłomiej

Faruga Adrian

Fazlagić Jan
Jan Fazlagić - Szkoleniowiec i doradca biznesu w zakresie zarządzania wiedzą i zasobami ludzkimi, marketingu wiedzy i zarządzania kapitałem intelektualnym, Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dyrektor kreatywny miesięcznika "Edukacja i Dialog" (www.eid.edu.pl), członek zarządu Polskiego Forum Obywatelskiego. Współautor ogólnopolskiego portalu internetowego www.egov.pl (2001 - 2008). Brał udział w wielu projektach Unii Europejskiej w kraju i za granicą, współautor ekspertyzy naukowej pt. "Gospodarka Oparta na Wiedzy - stan, diagnoza i wnioski dla Polski" opracowanej przez Instytut Zarządzania Wiedzą w Krakowie na zlecenie Ministerstwa Gospodarki RP (2003). Prelegent na wielu konferencjach, autor niemal 200 artykułów i książek, stypendysta Fulbrighta (2007) i Marie Curie (2003). W marcu 1998 roku założył pierwszą polskojęzyczną stronę www poświęconą zarządzaniu wiedzą (na serwerze: htpp:// free.polbox.pl./a/amirfazl). Jeden z pierwszych popularyzatorów zarządzania wiedzą w Polsce. Jest autorem pięciu książek, oraz niemal 200 artykułów z zakresu zarządzania wiedzą, marketingu i miękkich kompetencji w organizacjach. Zajmuje się także szkoleniami z zakresu zarządzania wiedzą, pokolenia Y, zarządzania w oświacie. Pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Federczyk Wojciech
Wojciech Federczyk - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Nauki Administracji i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej; członek Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Jego zainteresowania naukowe obejmują problematykę procedur administracyjnych, alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz prawa ochrony środowiska.

Fedorowicz Magdalena
Magdalena Fedorowicz - doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; autorka ponad 70 artykułów, opracowań i komentarzy dotyczących problematyki prawa rynku finansowego Polski i UE, ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym UE, a także prawa finansowego Polski i UE, autorka monografii Nadzór nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej, 2013.

Felcenloben Dariusz

Felcenloben Remigiusz
Remigiusz Felcenloben - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, studiów podyplomowych w zakresie skarbowości na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Podyplomowych Studiów Międzynarodowych Strategii Podatkowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, doradca podatkowy, pracownik Izby Skarbowej w Szczecinie.

Felchner Krzysztof
Krzysztof Felchner - adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie; redaktor tematyczny i koordynujący kwartalnika "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego - Prace z Prawa Własności Intelektualnej"; autor publikacji z zakresu prawa autorskiego, prawa znaków towarowych, ochrony prawnej odmian roślin.

Feldo Katarzyna
Katarzyna Feldo - doradca podatkowy, menedżer w zespole podatków pośrednich w międzynarodowej firmie doradztwa podatkowego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w kraju i poza granicami Polski. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz studia podyplomowe z prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2010 r. uzyskała tytuł doktora nauk prawnych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Feldy Marzena
Marzena Feldy - doktor nauk ekonomicznych i absolwentka studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Ukończyła studia magisterskie w SGH na kierunkach: zarządzanie i marketing oraz stosunki międzynarodowe, a także na Wydziale Psychologii UW, zdobywając specjalizacje z: psychologii ekonomicznej i psychometrii stosowanej. Posiada również międzynarodowe doświadczenie badawcze zdobyte w ramach stażu w Dziale Statystyki UNESCAP. Zawodowo związana jest z branżą public relations.

Feliga Przemysław
Przemysław Feliga - doktor nauk prawnych, LL.M. Universität Regensburg (Niemcy), sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, autor licznych publikacji (komentarzy, monografii, artykułów i glos) z zakresu prawa postępowania cywilnego oraz ochrony praw człowieka.

Feliński Jarosław

Felis Paweł

Feliszewski Tomasz
Tomasz Feliszewski - radca prawny; współpracuje z kancelarią WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr; absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego; studiował również w Utrecht School of Law na Uniwersytecie w Utrechcie (Holandia) w ramach programu Socrates/Erasmus; ukończył Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji prowadzone przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie; specjalizuje się w prawie antymonopolowym.

Ferek Agnieszka

Ferenc-Szydełko Ewa
Dr hab. Ewa Ferenc-Szydełko - profesor Uniwersytetu Opolskiego. Kierownik Katedry Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Członek Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Sztuki w latach 1998-2001. Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego. Opublikowała kilkadziesiąt prac z zakresu prawa własności intelektualnej.

Figiel Eliza
Eliza Figiel - asystent sędziego w Izbie Karnej Sądu Najwyższego; doktorantka na Wydziale Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Figura-Góralczyk Edyta
Edyta Figura-Góralczyk - doktor nauk prawnych; radca prawny; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie; autorka licznych publikacji z dziedziny prawa prywatnego międzynarodowego.

Fik Piotr

Filar Marian
Marian Filar - profesor zwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej; pełnił funkcję eksperta Organizacji Narodów Zjednoczonych w dziedzinie zapobiegania i kontroli przestępczości, uczestniczył także w pracach licznych organów eksperckich (m.in. Rady Polityki Penitencjarnej); brał udział w pracach kodyfikacyjnych w dziedzinie prawa karnego i lekarskiego; był ekspertem prezydenckim, sejmowym, senackim, a także wielu innych instytucji, m.in. Narodowego Centrum Nauki; autor, współautor lub redaktor przeszło 200 publikacji z dziedziny prawa karnego materialnego, odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz polityki kryminalnej, w tym wielu monografii i komentarzy.

Filarski Tomasz
Tomasz Filarski - prawnik, kierownik Działu Skarg i Wniosków w Małopolskim Oddziale NFZ, były Rzecznik Praw Pacjenta Małopolskie go Oddziału NFZ, członek Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Krakowie.

Filiks Adrianna

Filipczyk Hanna
Hanna Filipczyk - absolwentka prawa i filozofii, doktor nauk prawnych (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), ukończyła również Podyplomowe Studia Negocjacji, Mediacji oraz innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów na Uniwersytecie Warszawskim. Doradca podatkowy (nr wpisu 10017) specjalizujący się w sprawach spornych; obecnie współpracuje ze spółką doradztwa podatkowego Enodo Advisors. Członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego i Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego w Polsce. Prawnik-lingwista w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Autorka i współautorka kilku książek oraz kilkudziesięciu artykułów o tematyce podatkowej.

Filipiak Patryk
Patryk Filipiak - doktor nauk prawnych, adwokat i doradca restrukturyzacyjny; wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; członek zespołu Ministra Rozwoju ds. prawa gospodarczego oraz członek Zespołu przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego; ekspert Banku Światowego; członek międzynarodowego stowarzyszenia prawa upadłościowego Insol Europe oraz sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda; autor wielu publikacji obejmujących tematykę prawa upadłościowego, w tym komentarzy do przepisów o upadłości konsumenckiej oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego.

Filipiak Teresa A.
Dr Teresa A. Filipiak - adiunkt w Zakładzie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowiskiej w Lublinie. Autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego i społdzielczego.

Filipkowski Wojciech
Wojciech Filipkowski - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; specjalizuje się w prawnych, kryminologicznych i kryminalistycznych aspektach wykorzystywania nowych technologii przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości.

Filipowicz Grzegorz
Grzegorz Filipowicz - ekspert zarządzania kapitałem ludzkim z 25-letnim doświadczeniem w obszarze rozwoju zawodowego, budowy systemów kompetencji oraz zarządzania efektywnością; Business Partner w ForFuture; członek zarządu Klastra HR Development; prezes Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner; członek międzynarodowych organizacji ekspertów i menedżerów HR; autor kilku książek, licznych publikacji oraz narzędzi HRMS.

Filipowicz Joanna

Filipowicz Tomasz
Tomasz Filipowicz - radca prawny, doktor nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, partner w Filipowicz Buliński Kancelaria Radców Prawnych, stypendysta Instytutu Prawa Porównawczego w Lozannie, autor publikacji z zakresu prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz dotyczących tzw. postępowania środowiskowego w zakresie przedsięwzięć energetycznych i infrastrukturalnych.

Fingas Bartosz
Bartosz Fingas - tutor i trener Collegium Wratislaviense. Studiował historię (specjalizacja nauczycielska) oraz filozofię w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Współautor publikacji i materiałów szkoleniowych przygotowanych w ramach projektów: "Nowoczesny wykładowca - tutor i coach" i "Mentoring dla nauczycieli" oraz kilku artykułu na temat tutoringu. Wolontariusz Fundacji św. Mikołaja i członek zespołu wydawanego przez nią rocznika filozoficznego. Obecnie przygotowuje doktorat na Uniwersytecie Warszawskim na temat filozoficznych aspektów rozwoju osobistego. Szczęśliwy mąż, w wolnych chwilach lubi słuchać rocka progresywnego i muzyki barokowej.

Fingas Maciej
Maciej Fingas - doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Fischer Bogdan
Dr Bogdan Fischer -adiunkt na Uniwersytecie Jagiellońskim, radca prawny, arbiter w Sadzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz przy Krajowej Izbie Gospodarczej; od kilkunastu lat zajmuje się problematyka ochrony danych osobowych i prawem publicznym, będącymi przedmiotem niniejszej publikacji.

Fisz Iwo

Fitas Agata
Agata Fitas - radca prawny; zajmuje się problematyką zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego; w latach 2008-2011 brała udział w pracach legislacyjnych dotyczących zamówień publicznych oraz koordynowała działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie kwestii legislacyjnych dotyczących funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce oraz Unii Europejskiej; specjalizuje się w realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w modelu hybrydowym oraz stosowaniu pozacenowych kryteriów oceny ofert.

Fiutak Agnieszka
Agnieszka Fiutak - doktor nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa karnego i medycznego, specjalista w zakresie rekonstrukcji wypadków drogowych, absolwentka Studium Podyplomowego Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego i Rzeczoznawstwo Samochodowe Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. Przez kilka lat pracowała w ochronie zdrowia, wykonując zawód pielęgniarki. Od 2012 r. prowadzi kancelarię prawną. Prowadzi także zajęcia z zakresu prawa medycznego oraz prawa dla psychologów i psychoterapeutów. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa medycznego.

Flaga-Gieruszyńska Kinga
Kinga Flaga-Gieruszyńska - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji US; autorka publikacji z zakresu postępowania cywilnego oraz prawa upadłościowego i naprawczego.

Flejszar Radosław

Fleszer Dorota
Dorota Fleszer - jest doktorem nauk prawnych, pracownikiem naukowym w Wyższej Szkole Handlowej w Piotrkowie Trybunalskim i w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. Autorka kilku publikacji poświęconych ochronie danych osobowych i dostępowi do informacji publicznej.

Flis-Świeczkowska Marta
Marta Flis-Świeczkowska - asystent w Katedrze Prawa Karnego Procesowego i Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; aplikantka adwokacka.

Flisak Damian
Damian Flisak - doktor nauk prawnych, radca prawny, arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, specjalista z zakresu prawa własności intelektualnej i przemysłowej, prawa nieuczciwej konkurencji, ochrony dóbr osobistych oraz danych osobowych; tłumacz przysięgły języka niemieckiego, współautor jednego z największych słowników polsko-niemieckich; obecnie zastępca dyrektora zarządzającego Pionem Prawnym Poczty Polskiej S.A., wcześniej współpracownik kancelarii prawnych w Polsce i w Niemczech; stypendysta Instytutu Maxa Plancka Innowacyjności i Prawa Konkurencji w Monachium (Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb); autor publikacji z dziedziny prawa na dobrach niematerialnych i prawa konkurencji; prelegent na konferencjach i szkoleniach z zakresu prawa własności intelektualnej w Polsce i za granicą.

Florczak Agnieszka

Florczak Izabela
Izabela Florczak - doktorantka w Zakładzie Prawa Rynku Pracy Katedry Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego; autorka ponad 20 publikacji poświęconych głównie problematyce zatrudnienia nietypowego, w szczególności w odniesieniu do umownego zatrudnienia cywilnoprawnego.

Florczak-Wątor Monika
Monika Florczak-Wątor - doktor habilitowany nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego; zajmuje się prawem konstytucyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki sądownictwa konstytucyjnego, aksjologii konstytucji i praw człowieka.

Florek Ludwik
Ludwik Florek - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Katedry Prawa Pracy Uniwersytetu Warszawskiego (1996-2017); członek Europejskiej Akademii Prawa Porównawczego; wiceprzewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego; przewodniczący Sekcji Polskiej tego Stowarzyszenia; wiceprzewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy (2002-2007); członek Rady Legislacyjnej (2007-2010); autor ponad 370 prac z zakresu prawa pracy, międzynarodowego i europejskiego prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.

Florek Magdalena
MAGDALENA FLOREK - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Handlu i Marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Stypendystka Polsko-Amerykańskiej Fundacji Fulbrighta. W roku akademickim 2006/2007 wykładowca na University of Otago w Nowej Zelandii. Specjalista z zakresu marketingu terytorialnego, autorka podręcznika Podstawy marketingu terytorialnego oraz licznych polsko- i obcojęzycznych publikacji dotyczących wykorzystania marketingu w rozwoju regionów różnej skali. Doświadczenie zawo-dowe zdobywała jako członek zespołów badawczych i projektowych w USA, we Włoszech i w Nowej Zelandii.

Florys Piotr

Fogel Anna
Anna Fogel - doktor nauk prawnych; radca prawny; kierownik Zespołu Prawnych Podstaw Planowania Przestrzennego w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie; członek Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji; specjalizuje się w prawie administracyjnym i prawie ochrony środowiska, zwłaszcza w przyrodniczych aspektach planowania przestrzennego;autorka licznych publikacji z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony środowiska.

Fojcik-Mastalska Eugenia
Eugenia Fojcik-Mastalska - profesor zwyczajny nauk prawnych, profesor emeritus Uniwersytetu Wrocławskiego.

Fornalczyk Anna
Prof. Anna Fornalczyk - jest profesorem w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu, członkiem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk oraz Rady Dyrektorów Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolność i autorką wielu publikacji z zakresu prawa konkurencji. W latach 1990 - 1995 była prezesem Urzędu Antymonopolowego. W roku 1991 uczestniczyła w negocjacjach pomiędzy Polską i Unią Europejska dotyczących Układu Europejskiego. Wykładała na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie.

Fras Mariusz
Mariusz Fras - doktor habilitowany nauk prawnych; pracownik naukowy w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, wykładowca prawa cywilnego i ubezpieczeniowego; adwokat; autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego oraz międzynarodowego prawa ubezpieczeń gospodarczych.

Frąckowiak Adam
Adam Frąckowiak - radca prawny, senior associate w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, członek zespołu prawa energetycznego. Jest specjalistą w zakresie prawa energetycznego, cywilnego i handlowego. Doradza przedsiębiorstwom energetycznym, w tym z sektora gazowniczego, ciepłowniczego, elektroenergetycznego oraz energii odnawialnej. Bierze także udział w przygotowywaniu analiz due diligence w ramach postępowań konsolidacyjnych, prywatyzacyjnych i projektów joint venture.

Frąckowiak Józef
Józef Frąckowiak - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, związany z Zakładem Prawa Gospodarczego i Handlowego w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; sędzia Sądu Najwyższego; autor wielu prac naukowych z zakresu prawa cywilnego i handlowego.

Frąckowiak-Adamska Agnieszka
AGNIESZKA FRĄCKOWIAK- ADAMSKA - dr nauk prawnych, adiunkt w Katedrze prawa międzynarodowego i europejskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Koordynatorka programu "Francuskie i europejskie prawo gospodarcze", organizowanego przez Uniwersytet Wrocławski we współpracy z Uniwersytetem Paris IX Dauphine. Autorka opracowań z zakresu wspólnotowego prawa rynku wewnętrznego i roli sędziów krajowych w stosowaniu prawa wspólnotowego. Odbyła staże w Parlamencie Europejskim, Trybunale Sprawiedliwości i francuskim Sądzie Kasacyjnym. Aplikacja sędziowska w latach 2001-2004, stypendium postdoktorskie na Uniwersytecie Roberta Schumana w Strasburgu.

Frączek Maciej

Frączkiewicz-Wronka Aldona
Prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka - kierownik Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Doradca w Ministerstwie Zdrowia, Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Instytucie Pracy i Polityki Społecznej, Państwowym Zakładzie Higieny. Ekspert w Narodowym Programie Foresight "Polska 2020" i specjalista w zakresie badań ewaluacyjnych. Zajmuje się szkoleniem kadry zarządzającej jednostek służby zdrowia oraz administracji publicznej.

Fredrych Marta

Frey Robert

Friedman Stewart D.

Frieske Kazimierz W.

Froehlich Bob

Fronckiewicz Bożena

Fryderyk Zoll

Fryźlewicz-Chrapisińska Elżbieta

Fuchs Dariusz

Fundowicz Sławomir
Sławomir Fundowicz - ksiądz, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, dyrektor Instytutu Prawa oraz kierownik Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL; konsultor Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski; członek Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego, Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej (w latach 2008-2011 prezes), Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego (w latach 2008-2011 członek zarządu), Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, Stowarzyszenia Kanonistów Polskich; w latach 2008-2010 członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów; autor publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego.

Furtas Jan