Fajgielski Paweł
Paweł Fajgielski - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, kierownik Katedry Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych na tym uniwersytecie, w latach 2013-2014 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Falkowska Anna
doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Historii Panstwa i Prawa Polskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny. Wyróżniona w konkursie dla młodych autorów publikacji profesjonalnych Złote Skrzydła Gazety Prawnej.

Falkowska Magdalena

Falkowski Bartłomiej

Faruga Adrian

Fazlagić Jan
Jan Fazlagić - Szkoleniowiec i doradca biznesu w zakresie zarządzania wiedzą i zasobami ludzkimi, marketingu wiedzy i zarządzania kapitałem intelektualnym, Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dyrektor kreatywny miesięcznika "Edukacja i Dialog" (www.eid.edu.pl), członek zarządu Polskiego Forum Obywatelskiego. Współautor ogólnopolskiego portalu internetowego www.egov.pl (2001 - 2008). Brał udział w wielu projektach Unii Europejskiej w kraju i za granicą, współautor ekspertyzy naukowej pt. "Gospodarka Oparta na Wiedzy - stan, diagnoza i wnioski dla Polski" opracowanej przez Instytut Zarządzania Wiedzą w Krakowie na zlecenie Ministerstwa Gospodarki RP (2003). Prelegent na wielu konferencjach, autor niemal 200 artykułów i książek, stypendysta Fulbrighta (2007) i Marie Curie (2003). W marcu 1998 roku założył pierwszą polskojęzyczną stronę www poświęconą zarządzaniu wiedzą (na serwerze: htpp:// free.polbox.pl./a/amirfazl). Jeden z pierwszych popularyzatorów zarządzania wiedzą w Polsce. Jest autorem pięciu książek, oraz niemal 200 artykułów z zakresu zarządzania wiedzą, marketingu i miękkich kompetencji w organizacjach. Zajmuje się także szkoleniami z zakresu zarządzania wiedzą, pokolenia Y, zarządzania w oświacie. Pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Federczyk Wojciech
Wojciech Federczyk - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Nauki Administracji i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej; członek Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Jego zainteresowania naukowe obejmują problematykę procedur administracyjnych, alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz prawa ochrony środowiska.

Fedorowicz Magdalena
Magdalena Fedorowicz - doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; autorka ponad 70 artykułów, opracowań i komentarzy dotyczących problematyki prawa rynku finansowego Polski i UE, ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym UE, a także prawa finansowego Polski i UE, autorka monografii Nadzór nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej, 2013.

Felcenloben Dariusz

Felcenloben Remigiusz
Remigiusz Felcenloben - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, studiów podyplomowych w zakresie skarbowości na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Podyplomowych Studiów Międzynarodowych Strategii Podatkowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, doradca podatkowy, pracownik Izby Skarbowej w Szczecinie.

Felchner Krzysztof
Krzysztof Felchner - adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie; redaktor tematyczny i koordynujący kwartalnika "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego - Prace z Prawa Własności Intelektualnej"; autor publikacji z zakresu prawa autorskiego, prawa znaków towarowych, ochrony prawnej odmian roślin.

Feldo Katarzyna
Katarzyna Feldo - doradca podatkowy, menedżer w zespole podatków pośrednich w międzynarodowej firmie doradztwa podatkowego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w kraju i poza granicami Polski. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz studia podyplomowe z prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2010 r. uzyskała tytuł doktora nauk prawnych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Feldy Marzena
Marzena Feldy - doktor nauk ekonomicznych i absolwentka studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Ukończyła studia magisterskie w SGH na kierunkach: zarządzanie i marketing oraz stosunki międzynarodowe, a także na Wydziale Psychologii UW, zdobywając specjalizacje z: psychologii ekonomicznej i psychometrii stosowanej. Posiada również międzynarodowe doświadczenie badawcze zdobyte w ramach stażu w Dziale Statystyki UNESCAP. Zawodowo związana jest z branżą public relations.

Feliga Przemysław
Przemysław Feliga - doktor nauk prawnych, LL.M. Universität Regensburg (Niemcy), sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, autor licznych publikacji (komentarzy, monografii, artykułów i glos) z zakresu prawa postępowania cywilnego oraz ochrony praw człowieka.

Feliński Jarosław

Felis Paweł

Feliszewski Tomasz
Tomasz Feliszewski - radca prawny; współpracuje z kancelarią WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr; absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego; studiował również w Utrecht School of Law na Uniwersytecie w Utrechcie (Holandia) w ramach programu Socrates/Erasmus; ukończył Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji prowadzone przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie; specjalizuje się w prawie antymonopolowym.

Ferek Agnieszka

Ferenc-Szydełko Ewa
Dr hab. Ewa Ferenc-Szydełko - profesor Uniwersytetu Opolskiego. Kierownik Katedry Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Członek Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Sztuki w latach 1998-2001. Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego. Opublikowała kilkadziesiąt prac z zakresu prawa własności intelektualnej.

Figiel Eliza
Eliza Figiel - asystent sędziego w Izbie Karnej Sądu Najwyższego; doktorantka na Wydziale Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Figura-Góralczyk Edyta
Edyta Figura-Góralczyk - doktor nauk prawnych; radca prawny; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie; autorka licznych publikacji z dziedziny prawa prywatnego międzynarodowego.

Fik Piotr

Filar Marian
Marian Filar - profesor zwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej; pełnił funkcję eksperta Organizacji Narodów Zjednoczonych w dziedzinie zapobiegania i kontroli przestępczości, uczestniczył także w pracach licznych organów eksperckich (m.in. Rady Polityki Penitencjarnej); brał udział w pracach kodyfikacyjnych w dziedzinie prawa karnego i lekarskiego; był ekspertem prezydenckim, sejmowym, senackim, a także wielu innych instytucji, m.in. Narodowego Centrum Nauki; autor, współautor lub redaktor przeszło 200 publikacji z dziedziny prawa karnego materialnego, odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz polityki kryminalnej, w tym wielu monografii i komentarzy.

Filarski Tomasz
Tomasz Filarski - prawnik, kierownik Działu Skarg i Wniosków w Małopolskim Oddziale NFZ, były Rzecznik Praw Pacjenta Małopolskie go Oddziału NFZ, członek Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Krakowie.

Filiks Adrianna

Filipczyk Hanna
Hanna Filipczyk - absolwentka prawa i filozofii, doktor nauk prawnych (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), ukończyła również Podyplomowe Studia Negocjacji, Mediacji oraz innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów na Uniwersytecie Warszawskim. Doradca podatkowy (nr wpisu 10017) specjalizujący się w sprawach spornych; obecnie współpracuje ze spółką doradztwa podatkowego Enodo Advisors. Członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego i Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego w Polsce. Prawnik-lingwista w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Autorka i współautorka kilku książek oraz kilkudziesięciu artykułów o tematyce podatkowej.

Filipiak Patryk
Patryk Filipiak - doktor nauk prawnych, adwokat i doradca restrukturyzacyjny; wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; członek zespołu Ministra Rozwoju ds. prawa gospodarczego oraz członek Zespołu przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego; ekspert Banku Światowego; członek międzynarodowego stowarzyszenia prawa upadłościowego Insol Europe oraz sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda; autor wielu publikacji obejmujących tematykę prawa upadłościowego, w tym komentarzy do przepisów o upadłości konsumenckiej oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego.

Filipiak Teresa A.
Dr Teresa A. Filipiak - adiunkt w Zakładzie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowiskiej w Lublinie. Autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego i społdzielczego.

Filipkowski Wojciech
Wojciech Filipkowski - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; specjalizuje się w prawnych, kryminologicznych i kryminalistycznych aspektach wykorzystywania nowych technologii przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości.

Filipowicz Grzegorz
Grzegorz Filipowicz - ekspert zarządzania kapitałem ludzkim z 25-letnim doświadczeniem w obszarze rozwoju zawodowego, budowy systemów kompetencji oraz zarządzania efektywnością; Business Partner w ForFuture; członek zarządu Klastra HR Development; prezes Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner; członek międzynarodowych organizacji ekspertów i menedżerów HR; autor kilku książek, licznych publikacji oraz narzędzi HRMS.

Filipowicz Joanna

Filipowicz Tomasz
Tomasz Filipowicz - radca prawny, doktor nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, partner w Filipowicz Buliński Kancelaria Radców Prawnych, stypendysta Instytutu Prawa Porównawczego w Lozannie, autor publikacji z zakresu prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz dotyczących tzw. postępowania środowiskowego w zakresie przedsięwzięć energetycznych i infrastrukturalnych.

Fingas Bartosz
Bartosz Fingas - tutor i trener Collegium Wratislaviense. Studiował historię (specjalizacja nauczycielska) oraz filozofię w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Współautor publikacji i materiałów szkoleniowych przygotowanych w ramach projektów: "Nowoczesny wykładowca - tutor i coach" i "Mentoring dla nauczycieli" oraz kilku artykułu na temat tutoringu. Wolontariusz Fundacji św. Mikołaja i członek zespołu wydawanego przez nią rocznika filozoficznego. Obecnie przygotowuje doktorat na Uniwersytecie Warszawskim na temat filozoficznych aspektów rozwoju osobistego. Szczęśliwy mąż, w wolnych chwilach lubi słuchać rocka progresywnego i muzyki barokowej.

Fingas Maciej
Maciej Fingas - doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Fischer Bogdan
Dr Bogdan Fischer -adiunkt na Uniwersytecie Jagiellońskim, radca prawny, arbiter w Sadzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz przy Krajowej Izbie Gospodarczej; od kilkunastu lat zajmuje się problematyka ochrony danych osobowych i prawem publicznym, będącymi przedmiotem niniejszej publikacji.

Fisz Iwo

Fitas Agata
Agata Fitas - radca prawny; zajmuje się problematyką zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego; w latach 2008-2011 brała udział w pracach legislacyjnych dotyczących zamówień publicznych oraz koordynowała działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie kwestii legislacyjnych dotyczących funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce oraz Unii Europejskiej; specjalizuje się w realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w modelu hybrydowym oraz stosowaniu pozacenowych kryteriów oceny ofert.

Fiutak Agnieszka
Agnieszka Fiutak - doktor nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa karnego i medycznego, specjalista w zakresie rekonstrukcji wypadków drogowych, absolwentka Studium Podyplomowego Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego i Rzeczoznawstwo Samochodowe Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. Przez kilka lat pracowała w ochronie zdrowia, wykonując zawód pielęgniarki. Od 2012 r. prowadzi kancelarię prawną. Prowadzi także zajęcia z zakresu prawa medycznego oraz prawa dla psychologów i psychoterapeutów. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa medycznego.

Flaga-Gieruszyńska Kinga
Kinga Flaga-Gieruszyńska - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji US; autorka publikacji z zakresu postępowania cywilnego oraz prawa upadłościowego i naprawczego.

Flejszar Radosław

Fleszer Dorota
Dorota Fleszer - jest doktorem nauk prawnych, pracownikiem naukowym w Wyższej Szkole Handlowej w Piotrkowie Trybunalskim i w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. Autorka kilku publikacji poświęconych ochronie danych osobowych i dostępowi do informacji publicznej.

Flis-Świeczkowska Marta
Marta Flis-Świeczkowska - asystent w Katedrze Prawa Karnego Procesowego i Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; aplikantka adwokacka.

Flisak Damian
Damian Flisak - doktor nauk prawnych, radca prawny, arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, specjalista z zakresu prawa własności intelektualnej i przemysłowej, prawa nieuczciwej konkurencji, ochrony dóbr osobistych oraz danych osobowych; tłumacz przysięgły języka niemieckiego, współautor jednego z największych słowników polsko-niemieckich; obecnie zastępca dyrektora zarządzającego Pionem Prawnym Poczty Polskiej S.A., wcześniej współpracownik kancelarii prawnych w Polsce i w Niemczech; stypendysta Instytutu Maxa Plancka Innowacyjności i Prawa Konkurencji w Monachium (Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb); autor publikacji z dziedziny prawa na dobrach niematerialnych i prawa konkurencji; prelegent na konferencjach i szkoleniach z zakresu prawa własności intelektualnej w Polsce i za granicą.

Florczak Agnieszka

Florczak Izabela
Izabela Florczak - doktorantka w Zakładzie Prawa Rynku Pracy Katedry Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego; autorka ponad 20 publikacji poświęconych głównie problematyce zatrudnienia nietypowego, w szczególności w odniesieniu do umownego zatrudnienia cywilnoprawnego.

Florczak-Wątor Monika
Monika Florczak-Wątor - doktor habilitowany nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego; zajmuje się prawem konstytucyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki sądownictwa konstytucyjnego, aksjologii konstytucji i praw człowieka.

Florek Ludwik
Ludwik Florek - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Katedry Prawa Pracy Uniwersytetu Warszawskiego (1996-2017); członek Europejskiej Akademii Prawa Porównawczego; wiceprzewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego; przewodniczący Sekcji Polskiej tego Stowarzyszenia; wiceprzewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy (2002-2007); członek Rady Legislacyjnej (2007-2010); autor ponad 370 prac z zakresu prawa pracy, międzynarodowego i europejskiego prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.

Florek Magdalena
MAGDALENA FLOREK - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Handlu i Marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Stypendystka Polsko-Amerykańskiej Fundacji Fulbrighta. W roku akademickim 2006/2007 wykładowca na University of Otago w Nowej Zelandii. Specjalista z zakresu marketingu terytorialnego, autorka podręcznika Podstawy marketingu terytorialnego oraz licznych polsko- i obcojęzycznych publikacji dotyczących wykorzystania marketingu w rozwoju regionów różnej skali. Doświadczenie zawo-dowe zdobywała jako członek zespołów badawczych i projektowych w USA, we Włoszech i w Nowej Zelandii.

Florys Piotr

Fogel Anna
Anna Fogel - doktor nauk prawnych; radca prawny; kierownik Zespołu Prawnych Podstaw Planowania Przestrzennego w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie; członek Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji; specjalizuje się w prawie administracyjnym i prawie ochrony środowiska, zwłaszcza w przyrodniczych aspektach planowania przestrzennego;autorka licznych publikacji z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony środowiska.

Fojcik-Mastalska Eugenia
Eugenia Fojcik-Mastalska - profesor zwyczajny nauk prawnych, profesor emeritus Uniwersytetu Wrocławskiego.

Fornalczyk Anna
Prof. Anna Fornalczyk - jest profesorem w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu, członkiem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk oraz Rady Dyrektorów Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolność i autorką wielu publikacji z zakresu prawa konkurencji. W latach 1990 - 1995 była prezesem Urzędu Antymonopolowego. W roku 1991 uczestniczyła w negocjacjach pomiędzy Polską i Unią Europejska dotyczących Układu Europejskiego. Wykładała na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie.

Frąckowiak Adam
Adam Frąckowiak - radca prawny, senior associate w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, członek zespołu prawa energetycznego. Jest specjalistą w zakresie prawa energetycznego, cywilnego i handlowego. Doradza przedsiębiorstwom energetycznym, w tym z sektora gazowniczego, ciepłowniczego, elektroenergetycznego oraz energii odnawialnej. Bierze także udział w przygotowywaniu analiz due diligence w ramach postępowań konsolidacyjnych, prywatyzacyjnych i projektów joint venture.

Frąckowiak Józef
Józef Frąckowiak - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, związany z Zakładem Prawa Gospodarczego i Handlowego w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; sędzia Sądu Najwyższego; autor wielu prac naukowych z zakresu prawa cywilnego i handlowego.

Frąckowiak-Adamska Agnieszka
AGNIESZKA FRĄCKOWIAK- ADAMSKA - dr nauk prawnych, adiunkt w Katedrze prawa międzynarodowego i europejskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Koordynatorka programu "Francuskie i europejskie prawo gospodarcze", organizowanego przez Uniwersytet Wrocławski we współpracy z Uniwersytetem Paris IX Dauphine. Autorka opracowań z zakresu wspólnotowego prawa rynku wewnętrznego i roli sędziów krajowych w stosowaniu prawa wspólnotowego. Odbyła staże w Parlamencie Europejskim, Trybunale Sprawiedliwości i francuskim Sądzie Kasacyjnym. Aplikacja sędziowska w latach 2001-2004, stypendium postdoktorskie na Uniwersytecie Roberta Schumana w Strasburgu.

Frączek Maciej

Frączkiewicz-Wronka Aldona
Prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka - kierownik Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Doradca w Ministerstwie Zdrowia, Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Instytucie Pracy i Polityki Społecznej, Państwowym Zakładzie Higieny. Ekspert w Narodowym Programie Foresight "Polska 2020" i specjalista w zakresie badań ewaluacyjnych. Zajmuje się szkoleniem kadry zarządzającej jednostek służby zdrowia oraz administracji publicznej.

Fras Mariusz
Mariusz Fras - doktor habilitowany nauk prawnych; pracownik naukowy w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, wykładowca prawa cywilnego i ubezpieczeniowego; adwokat; autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego oraz międzynarodowego prawa ubezpieczeń gospodarczych.

Fredrych Marta

Frey Robert

Friedman Stewart D.

Frieske Kazimierz W.

Froehlich Bob

Fronckiewicz Bożena

Fryderyk Zoll

Fryźlewicz-Chrapisińska Elżbieta

Fuchs Dariusz

Fundowicz Sławomir
Sławomir Fundowicz - ksiądz, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, dyrektor Instytutu Prawa oraz kierownik Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL; konsultor Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski; członek Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego, Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej (w latach 2008-2011 prezes), Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego (w latach 2008-2011 członek zarządu), Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, Stowarzyszenia Kanonistów Polskich; w latach 2008-2010 członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów; autor publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego.

Furtas Jan