Pabian Sebastian
Sebastian Pabian - adwokat, partner w kancelarii Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k.; posiada bogate doświadczenie w doradztwie na rzecz klientów z sektora ubezpieczeniowego; doradza ubezpieczycielom w odniesieniu do różnorodnych aspektów ich działalności, włączając kwestie produktowe, regulacyjne oraz zagadnienia związane z ochroną praw konsumentów; w swojej praktyce zawodowej doradzał również przy transakcjach dotyczących zakładów ubezpieczeń; specjalizuje się w sporach dotyczących instytucji finansowych, w szczególności ubezpieczeniowych (włączając postępowania grupowe), oraz w sporach regulacyjnych; regularnie występuje jako prelegent na konferencjach poświęconych zagadnieniom ubezpieczeniowym; ranking Chambers Europe wymienia go wśród wiodących prawników ubezpieczeniowych w Polsce; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Ubezpieczeń Gospodarczych Szkoły Głównej Handlowej; autor publikacji dotyczących prawa i rynku ubezpieczeniowego.

Pacak Mateusz

Pacek Grzegorz
Grzegorz Pacek - doktor nauk prawnych, radca prawny; zajmuje się prawem własności intelektualnej; autor i współautor publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa nowych technologii, prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego i ochrony danych osobowych.

Pach Andrzej R.

Pach Maciej
Maciej Pach - doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; zajmuje się prawem konstytucyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ustroju państwa, w tym również w porównawczym ujęciu polsko-niemieckim.

Pachciarz Agnieszka

Pachnik Karol

Packo Anna
Anna Packo - prawnik; od 15 lat zajmuje się zawodowo zamówieniami publicznymi - zarówno z punktu widzenia zamawiającego, jak i organu kontrolnego oraz orzeczniczego; członek Krajowej Izby Odwoławczej od początku jej istnienia; autorka publikacji z zakresu zamówień publicznych.

Pacud Żaneta
Żaneta Pacud - doktor nauk prawnych, naukowo związana z Katedrą Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; obecnie członek i koordynator polskiej grupy w międzynarodowym projekcie badawczym Innovation Expert System; laureatka konkursu Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na najlepszą pracę doktorską z dziedziny własności intelektualnej w 2012 r.

Pacyna Marcin
Pacyna Marcin - doradca podatkowy, prawnik, właściciel Kancelarii Prawno Podatkowej, szkoleniowiec, wykładowca uniwersytecki, specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług, autor ponad 200 artykułów opublikowanych na łamach Gazety Prawnej, Gazety Podatkowej, Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych oraz Przeglądu Podatku Dochodowego

Padzik Kinga

Pahl Bogumił
Bogumił Pahl - doktor habilitowany nauk prawnych; pracownik Katedry Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; doradca instytucji samorządowych, członek Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej, członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, a w szczególności w problematyce podatków i opłat samorządowych; autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym: monografii, glos, artykułów, opinii.

Pajor Tomasz
prof. dr hab. Tomasz Pajor - adwokat, wybitny znawca prawa cywilnego, wieloletni wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego, wychowawca wielu pokoleń młodych prawników.

Pajorski Paweł
Paweł Pajorski - doktorant w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, prodziekan Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie, dyrektor Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony "Bodyguard" w Krakowie; rzeczoznawca Polskiej Izby Ochrony. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z dziedziny bezpieczeństwa, ochrony osób i mienia, jak również zwalczania terroryzmu.

Palarz Henryk
Henryk Palarz - doktor nauk prawnych; arbiter przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach; przewodniczący rady nadzorczej w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym; wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki; od kilkunastu lat prowadzi działalność szkoleniowo-doradczą; autor publikacji z zakresu prawa energetycznego i wodociągowo-kanalizacyjnego.

Palinka Józef

Palka-Bartoszek Katarzyna

Paluszkiewicz Hanna
Hanna Paluszkiewicz - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Zielonogórskiego, kierownik Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UZ; wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wiceprzewodnicząca Komisji Dyscyplinarnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, były członek Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego; radca prawny; autorka ponad 100 opracowań naukowych (w tym monografii i komentarzy) oraz dydaktycznych z zakresu prawa karnego procesowego.

Paluszkiewicz Magdalena
Magdalena Paluszkiewicz - doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; autorka publikacji naukowych z zakresu prawa pracy, w tym monografii i artykułów, współautorka komentarza do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Pałdyna Tomasz
Tomasz Pałdyna doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy

Pałecki Krzysztof
Prof. dr hab. Krzysztof Pałecki - kieruje Katedrą Socjologii Prawa na Wydziale Prawa i Administrcji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Poza socjologią prawa specjalizuje się w teorii i filozofii prawa, naukach politycznych i metodologii nauk społecznych. Autor kilkudziesięciu prac z tych dziedzin. Członek międzynarodowych i krajowych towarzystw naukowych.

Pałka Katarzyna
Dr Katarzyna Pałka - asystent w Zakładzie Bioetyki i Prawa Medycznego UJ, radca orzecznictwa w Zespole Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków w Biurze Trybunału Konstytucyjnego, opiekun kursu organizowanego przez Katedrę Prawa Cywilnego UJ pt. "Cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych w społeczeństwie informacyjnym"; zainteresowania naukowe: prawo rzeczowe, odpowiedzialność deliktowa, komparatystyka prawnicza.

Pałka Piotr
Piotr Pałka - aplikant radcowski, prawnik w Kancelarii Burzak Okoń i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych spółka komandytowa w Gdyni.

Panasiuk Anna Maria
Anna Maria Panasiuk - doktor nauk prawnych, specjalista w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego; prowadzi transakcje inwestycyjne i restrukturyzacyjne spółek polskich oraz zagranicznych. Specjalizuje się w obsłudze prawnej majątków osób prywatnych (High Net Worth Indyviduals) i ich rodzin, a także w zarządzaniu tymi majątkami. Jest założycielem i wspólnikiem grupy ITCI.

Panfil Przemysław
Przemysław Panfil - doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa finansowego i finansów publicznych; w swoich badaniach koncentruje się przede wszystkim na tematyce prawa budżetowego i publicznego prawa bankowego.

Pankrac Lidia

Pannert Maciej
Dr Maciej Pannert - asystent w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; autor publikacji z zakresu prawa upadłościowego i cywilnego.

Panońko Magdalena

Papierz Alicja

Paprocka Ada
Ada Paprocka - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Central European University w Budapeszcie; obecnie asystentka w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; autorka publikacji z dziedziny polskiego prawa konstytucyjnego oraz międzynarodowego prawa praw człowieka; jej zainteresowania dotyczą w szczególności prawnych metod zwalczania ekstremizmu politycznego oraz wpływu orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na polski system prawny.

Paprzycki Lech Krzysztof
Dr hab. Lech K. Paprzycki - sędzia i prezes Sądu Najwyższego kierujący pracami Izby Karnej; profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Karnego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. Jana Sehna w Krakowie; prezes Towarzystwa Badawczego Prawa Europejskiego. Wieloletnią działalność orzeczniczą harmonijnie łączy z licznymi publikacjami z zakresu prawa i postępowania karnego oraz prawa europejskiego; specjalizuje się m.in. w problematyce prawnej opiniowania psychiatryczno-psychologicznego w postępowaniu karnym i w postępowaniu cywilnym. Jest autorem glos do orzeczeń Sądu Najwyższego oraz współautorem komentarzy do kodeksu postępowania karnego i kodeksu karnego.

Paprzycki Rafał

Parchomiuk Jerzy

Parkin David

Parulski Szymon
Szymon Parulski - doradca podatkowy specjalizujący się w zagadnieniach podatków pośrednich i ceł, ze szczególnym uwzględnieniem akcyzy. Przez ostatnie cztery lata był uznawany za najlepszego doradcę podatkowego w zakresie akcyzy w rankingu doradców podatkowych organizowanym przez dziennik "Rzeczpospolita". Od 2009 r. współtworzy i zarządza kancelarią specjalizującą się w doradztwie podatkowym dla przemysłu. W trakcie kilkunastu lat pracy prowadził najbardziej precedensowe i złożone sprawy akcyzowe na poziomie organów podatkowych, sądów administracyjnych oraz Komisji Europejskiej.

Pasieka Jerzy

Pastuszko Radosław
Radosław Pastuszko - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Rolnego i Gospodarki Gruntami Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Paszek Małgorzata

Paszkowska Marzena

  Paszkowska Marzenna

  Patena Wiktor

  Patulski Andrzej
  dr hab. Andrzej Patulski - Profesor Uniwersytetu Warszawskiego; kierownik Zakładu Społeczno- Prawnych Problemów Zatrudnienia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; radca prawny; autor kilkudziesięciu książek i artykułów z zakresu prawa pracy i prawa handlowego publikowanych zarówno w kraju, jak i za granicą.

  Patyk Jacek
  Jacek Patyk - jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Większość jego publikacji dotyczy prawa podatkowego. Działalność naukowo-badawczą prowadzi w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

  Pauli Urban
  Dr Urban Pauli - jest adiunktem, a także trenerem i konsultantem; jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zarządzaniu kompetencjami, rozwoju pracowników, systemach motywowania oraz na zarządzaniu rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw.

  Pawelczyk Zofia
  Zofia Pawelczyk - sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie; doktorantka w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

  Pawelec Kazimierz
  Kazimierz Pawelec - doktor nauk prawnych, adwokat specjalizujący się w prowadzeniu spraw o wypadki drogowe, wykładowca akademicki, autor kilkunastu książek i wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących przestępczości komunikacyjnej oraz procesu karnego.

  Pawelec Marcin

  Pawełczyk Mirosław
  Mirosław Pawełczyk - doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego; radca prawny, partner zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych Pawełczyk & Szura Spółka Partnerska w Katowicach. Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum. Członek Rady Programowej Ośrodka Badań Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, członek zwyczajny Towarzystwa Obrotu Energią, członek Rady Programowej Czasopisma "Radca Prawny" i członek Rady Naukowej Czasopisma "Zeszyty Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego". Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie administracyjnym, prawie konkurencji i prawie sektorów infrastrukturalnych. Autor ponad 150 publikacji naukowych, m.in. z zakresu prawa gospodarczego, prawa konkurencji, prawa energetycznego i prawa rynku kapitałowego. W ramach praktyki prawniczej doradza m.in. największym spółkom działającym w sektorach infrastrukturalnych oraz organom administracji publicznej i instytucjom finansowym.

  Pawlicz Adam

  Pawliczak Jakub
  Jakub Pawliczak - doktor nauk prawnych; wykładowca w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, asystent sędziego Trybunału Konstytucyjnego; autor licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, medycznego i konstytucyjnego; komparatysta.

  Pawłowski Krzysztof
  Krzysztof Pawłowski - ukończył Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, pracował w instytucjach naukowych i organizacjach pozarządowych. Autor trzech książek dla dzieci i nie tylko.

  Pawłowski Sławomir

  Paxford Beata

  Pazdan Jadwiga
  Jadwiga Pazdan - profesor nadzwyczajny doktor habilitowany; kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Arbiter i Mediator w Sądach Arbitrażowych przy Konfederacji Lewiatan i Komisji Nadzoru Finansowego; adwokat prowadzący indywidualną kancelarię adwokacką. Zainteresowania naukowe Autorki skupiają się na prawie prywatnym międzynarodowym, międzynarodowym prawie handlowym, arbitrażu handlowym i prawie cywilnym. Jest autorką wielu publikacji z tych dziedzin.

  Pazdan Maksymilian
  Maksymilian Pazdan - profesor doktor habilitowany nauk prawnych; profesor honorowy i doctor honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, profesor zwyczajny Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego (1996-2015).

  Pązik Adam
  Adam Pązik - doktor nauk prawnych; adwokat; specjalizuje się w prawie cywilnym, w tym w prawie obrotu nieruchomościami; autor wielu publikacji naukowych.

  Pearce Craig L.
  Craig L. Pearce jest profesorem zarządzania Drucker School of Management. Swoje refleksje na temat współdzielonego przywództwa publikował m.in. w "Wall Street Journal".

  Pecyna Marlena
  Marlena Pecyna - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UJ; członkini zespołów problemowych Komisji Kodyfi kacyjnej Prawa Cywilnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości; członkini European Law Institute (ELI); adwokat w Izbie Krakowskiej; autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego, harmonizacji i europeizacji prawa prywatnego.

  Pęczek-Czerwińska Joanna
  Joanna Pęczek-Czerwińska - doradca podatkowy, menedżer w Zespole VAT w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy, wykładowca; specjalizuje się w podatkach pośrednich; pracowała w międzynarodowych koncernach z sektora logistycznego i produkcyjnego, gdzie zajmowała się m.in. systemami zarządzania jakością; prowadziła liczne szkolenia z zakresu podatku VAT oraz uczestniczyła jako prelegent w poświęconych mu konferencjach podatkowych; autorka licznych publikacji dotyczących zagadnień podatkowych.

  Pęczyk-Tofel Anna

   Pęk Ryszard
   Ryszard Pęk - od 20 lat sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego orzekający w Izbie Finansowej, były sędzia sądu rejonowego oraz sądu wojewódzkiego orzekający w sprawach karnych; w latach 2004-2012 członek i wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa; specjalizuje się z sprawach z zakresu podatku od towarów i usług; autor i współautor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz książki Ryczałty podatkowe, współautor komentarza do ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

   Pękala Mateusz
   Mateusz Pękala - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Polityki Publicznej i Administracji Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Akademii Ignatianum w Krakowie; członek Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów przy Wydziale Prawa i Administracji UJ; mediator wpisany na listę stałych mediatorów w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i z zakresu prawa pracy przy Sądzie Okręgowym w Krakowie; autor publikacji naukowych poświęconych socjologii prawa, polityce prawa oraz alternatywnym metodom rozwiązywania sporów.

   Pękalski Bogdan
   Bogdan Pękalski - sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, delegowany do Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości, członek Zespołu do spraw Informatyzacji Postępowań Sądowych przy Ministrze Sprawiedliwości, wykładowca na konferencjach naukowych, autor publikacji z zakresu informatyzacji sądownictwa i administracji publicznej

   Pelewicz Grażyna
   Grażyna Pelewicz - doktorantka Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie z zakresu prawa finansowego, prawa podatkowego; zatrudniona w administracji podatkowej, urzędnik służby cywilnej IV stopnia, posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych; wykładowca prawa finansowego prawa podatkowego w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Stalowej Woli; autorka publikacji z zakresu prawa podatkowego i administracyjnego.

   Pełczyński Piotr
   Piotr Pełczyński - sędzia, autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego

   Pełech-Pilichowski Tomasz

   Pełka Michał
   Michał Pełka - adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; zainteresowania naukowe koncentruje na problematyce filozofii i teorii prawa, logice i metodologii nauk prawnych.

   Penc Józef
   JÓZEF PENC - prof. dr hab., kierownik Zakładu Zarządzania Strategicznego i Ekologii na Politechnice Łódzkiej oraz Zakładu Zarządzania w Wyższej Szkole Marketingu i Biznesu w Łodzi, członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarzadzania PAN.

   Penc-Pietrzak Ilona

   Pepol Marek

   Perdeus Wiesław
   Wiesław Perdeus - doktor nauk prawnych; docent w Zakładzie Prawa Pracy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; prodziekan Wydziału Prawa i Administracji tegoż Uniwersytetu; autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy.

   Perez Katarzyna

   Perłakowska Ewa
   Ewa Perłakowska - doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, historyk-archiwista. Od 2009 r. dyrektor Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka publikacji w naukowych czasopismach archiwalnych i historycznych. Specjalizuje się w problematyce zarządzania dokumentacją w administracji.

   Perło Dorota

   Petasz Paweł
   Paweł Petasz - doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki, pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; autor 23 publikacji naukowych z zakresu prawa oraz 6 wygłoszonych referatów na konferencjach naukowych, ukończył kurs prawa amerykańskiego, zawodowy kurs pedagogiczny oraz podyplomowe studium gospodarowania nieruchomościami.

   Peters Guy B.
   B. Guy Peters - profesor nauk politycznych w Department of Political Science, University of Pittsburgh, Pennsylvania, USA.

   Petrażycki Leon
   Leon Petrażycki (1867-1931) jest najbardziej znanym polskim prawnikiem na świecie. "Myślał po polsku, pisał po niemiecku, a wykładał po rosyjsku" - twierdziła swego czasu przypisywana mu anegdota. Do historii przeszedł jako twórca, czy jeden z najważniejszych twórców, psychologicznej teorii prawa, polityki prawa, a w sensie szerszym - socjologii prawa, niedogmatycznych badań nad prawem, przy docenianiu dogmatyki i prestiżu prawa, współczesnej socjologii, logiki czy rozważań nad rolą nauki w społeczeństwie. Jak wielu sobie współczesnych, interesował się bowiem wszystkim, co mogło oddziaływać na filozofię prawa, w tym przede wszystkim funkcjonowaniem współczesnego, żywo rozwijającego się społeczeństwa. Do dziś znajduje grono licznych zwolenników, mimo że dzieła Petrażyckiego nie zostały dotychczas wydane w formie zebranej nie tylko w Polsce, lecz także za granicą, w tym w państwach, w których głoszone przez niego idee uznawane są za najbardziej istotne w nauce prawa, a jego koncepcje wymagają adaptacji do współczesnej nauki.

   Petzel Jacek
   Doc. dr Jacek Petzel - podejmuje w swojej pracy badawczej problematykę informatyki prawniczej, teorii prawa i logiki, zajmuje się również statystyką.

   Piankowski Maciej

   Piasecki Kazimierz
   Prof. dr hab. Kazimierz Piasecki - kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Procesowego w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, sędzia Sądu  Najwyższego w stanie spoczynku, wiodący ekspert ze strony polskiej w ekspertyzie w ramach Funduszu UE Phare-Sierra - Harmonizacja prawa w zakresie procesu cywilnego i ochrony sądowej, autor pięciu monografii z zakresu postępowania cywilnego i międzynarodowego postępowania cywilnego, redaktor i współautor kilku wydań komentarza do kodeksu postępowania cywilnego, autor podręcznika do postępowania cywilnego.

   Piaseczny Andrzej

   Piaskowska Olga

    Piaskowska Olga Maria
    Olga Maria Piaskowska - doktor nauk prawnych, adwokat, starszy asystent sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie, autorka i współautorka publikacji z zakresu procedury karnej, postępowania cywilnego i organizacji wymiaru sprawiedliwości (Przewlekłość postępowania w sprawach cywilnych, 2016; Znaczenie rozstrzygnięć administracyjnych w procesie karnym, 2014).

    Piątek Wojciech
    Wojciech Piątek - doktor habilitowany nauk prawnych; pracownik naukowy Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

    Piątkowski Jan
    Jan Piątkowski - doktor habilitowany nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

    Piątowski Józef Stanisław

    Piech Karol
    Karol Piech - doktor nauk prawnych, funkcjonariusz Służby Celnej w Izbie Celnej w Katowicach. Od ponad 20 lat orzeka w sprawach celnych w organach pierwszej lub drugiej instancji oraz reprezentuje organy celne w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad czterdziestu artykułów, komentarzy praktycznych oraz glos z zakresu unijnego prawa celnego, materialnego prawa podatkowego oraz procedury podatkowej.

    Piecha Jacek
    Jacek Piecha - prawnik; doktorant w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; prezes zarządu fundacji "Instytut Wspierania Rozwoju Inwestycji".

    Piechota Grażyna
    Grażyna Piechota - prawnik, dr nauk humanistycznych w dziedzinie socjologii (specjalizacja socjologia komunikowania i mediów, socjologia polityki i zarządzania publicznego). Studia doktoranckie odbyła w Instytucie Studiów Politycznych PAN oraz na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego, zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz marketingu politycznego. Adiunkt w Katedrze Stosowanych Badań Społecznych Wydziału Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz kierownik autorskich studiów podyplomowych: "Międzykulturowy Public Relations" oraz "Public affairs w samorządzie". Członek Polskiego Stowarzyszenia Komunikacji Społecznej. Od 2002 r. rzecznik prasowy instytucji publicznych.

    Piechota-Oloś Ewa

    Piecyk Katarzyna
    Katarzyna Piecyk - prawnik; absolwentka Szkoły Inspekcji Pracy we Wrocławiu; specjalista prawa pracy; autorka opracowań publikowanych na łamach wielu fachowych czasopism, a także pozycji książkowych z tej dziedziny.

    Piekarczyk Adam
    Adam Piekarczyk – adiunkt w Katedrze Konstrukcji Budowlanych Politechniki Śląskiej w Gliwicach (doktorat 2005). Autor i współautor publikacji z zakresu diagnostyki i badań konstrukcji żelbetowych oraz badań i projektowania konstrukcji murowych. Autor i współautor 70 publikacji i opracowań naukowych oraz wielu ekspertyz i projektów. Członek PZITB oraz International Masonry Society.

    Piekarz Radosław
    Radosław Piekarz - doradca podatkowy; partner w kancelarii A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz S.K.A.; prowadzi szkolenia z zakresu prawa podatkowego dla firm deweloperskich, a także stowarzyszeń i związków branżowych związanych z rynkiem nieruchomości; autor wielu publikacji z zakresu cen transferowych, VAT oraz cła.

    Pieklak Marcin
    Marcin Pieklak - adwokat, wcześniej starszy specjalista w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia oraz Departamencie Żywności Prozdrowotnej Głównego Inspektoratu Sanitarnego; autor i współautor publikacji z zakresu prawa farmaceutycznego i refundacji leków.

    Pielaszek Marcin
    Marcin Pielaszek - doktor nauk ekonomicznych; pracuje jako adiunkt w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; jest biegłym rewidentem, członkiem European Accounting Association i sekretarzem Komisji ds. Doskonalenia Przepisów Zasad Rachunkowości przy Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.

    Pieniążek Antoni
    Antoni Pieniążek - doktor habilitowany nauk prawnych; profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Zamiejscowy w Rzeszowie; były dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie; autor publikacji z zakresu socjologii prawa oraz teorii państwa i prawa.

    Pierzchała Ewa

    Pierzchała Jacek
    Jacek Pierzchała - doktor nauk prawnych; wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu oraz na studiach podyplomowych; wieloletni dyrektor szkół niepublicznych, szkoleniowiec z zakresu prawa oświatowego; autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego.

    Piesiewicz Piotr

    Piętowska Ewa

     Pietrasiewicz Wojciech
     Wojciech Pietrasiewicz - jest doradcą podatkowym i doktorantem w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz postępowaniach podatkowych. Współpracuje z kancelarią Allen & Overy. Autor książek i licznych artykułów opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach prawniczych.

     Pietrasiewicz Wojciech Artur

      Pietrasz Piotr
      Piotr Pietrasz - doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku; członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego.

      Pietraszewska-Macheta Agnieszka
      Agnieszka Pietraszewska-Macheta - radca prawny; praktyk z doświadczeniem w zakresie spraw związanych z prawem medycznym oraz prawem ubezpieczeń zdrowotnych. Od 1998 r. uczestniczy w organizowaniu systemu ubezpieczeń zdrowotnych jako pracownik Małopolskiej Kasy Chorych, Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych i Narodowego Funduszu Zdrowia. Jako wykładowca prowadzi szkolenia na temat ubezpieczeń zdrowotnych. Autorka i współautorka wielu publikacji, w tym m.in. książek: Kontraktowanie świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przepisy, praktyka i orzecznictwo (Warszawa 2014), Komentarz do ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz przepisy wykonawcze (Warszawa 2000).

      Pietruszyńska Katarzyna

      Pietrzak Bożena
      Bożena Pietrzak - doktor habilitowany nauk medycznych, profesor nadzwyczajny w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie; specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, nefrologii i diabetologii; autorka publikacji z zakresu chorób wewnętrznych.

      Pietrzak Michał

      Pietrzak Tomasz

      Pietrzkowski Henryk
      Henryk Pietrzkowski - sędzia z 40-letnim stażem, orzekający w Sądzie Najwyższym od ponad 17 lat, znany wykładowca z zakresu prawa cywilnego materialnego oraz procesowego; autor wielu książek i opracowań, m.in. komentarza do k.p.c. w części dotyczącej postępowania egzekucyjnego, Metodyki pracy sędziego w sprawach cywilnych, a także współautor Systemu Prawa Procesowego Cywilnego.

      Pietrzykowski Krzysztof
      Krzysztof Pietrzykowski - profesor doktor habilitowany; prawnik cywilista, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego; sędzia Sądu Najwyższego. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, spółdzielczym i międzynarodowym prywatnym. Jest autorem ponad 170 publikacji, w tym książek, artykułów i glos do orzeczeń sądowych. Jest redaktorem naukowym i współautorem komentarzy do kodeksu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, współautorem Systemu Prawa Prywatnego (rozdział o spółdzielczych prawach do lokali), autorem komentarzy do prawa spółdzielczego, monografii o zawarciu małżeństwa i przesłankach jego ważności w prawie międzynarodowym prywatnym oraz o powstaniu i ustaniu stosunku członkostwa w spółdzielni, a także m.in. rozpraw i artykułów o wpływie wad oświadczenia woli nupturientów na ważność małżeństwa, zawarciu małżeństwa przez cudzoziemca w Polsce, nadużyciu prawa w sprawach o prawa stanu cywilnego, aksjologicznych podstawach prawa spółdzielczego, nabywaniu praw do lokali spółdzielczych przez cudzoziemców w Polsce, międzynarodowych aspektach formy wyznaniowej zawarcia małżeństwa, charakterze prawnym uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej i spółdzielni oraz charakterze prawnym uznania ojcostwa.

      Pietrzykowski Tomasz
      Tomasz Pietrzykowski - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; od 1999 r. praktykujący prawnik, od 2004 r. radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach; członek Rady Instytutu Etyki Prawniczej; w latach 2005–2007 wojewoda śląski; autor m.in. monografiii "Wsteczne działanie prawa i jego zakaz", "Etyczne problemy prawa", "Podstawy prawa intertemporalnego", "Intuicja prawnicza", "Ujarzmianie Lewiatana". "Szkice o idei rządów prawa", współautor I tomu "Systemu Prawa Prywatnego"; opublikował także kilkadziesiąt artykułów i studiów naukowych w kraju i za granicą.

      Pilarczyk Bogna
      Bogna Pilarczyk - profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, wykładowca w Katedrze Strategii Marketingowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i w Studium Podyplomowym Marketingu Strategicznego na Rynku Farmaceutycznym; współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami w ramach Wielkopolskiej Szkoły Biznesu; autorka około 180 publikacji.

      Pilarczyk Sławomir

       Pilch Agnieszka

       Pilch Marcin

       Pilich Mateusz
       Mateusz Pilich - doktor habilitowany nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; Naczelnik Działu Prawa Cywilnego w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego oraz międzynarodowego postępowania cywilnego, w tym monografii pt. Zasada obywatelstwa w prawie prywatnym międzynarodowym. Zagadnienia podstawowe (Wolters Kluwer, Warszawa 2016). Współpracował z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury przy szkoleniach z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego dla sędziów sądów powszechnych. Ukończył aplikację sądową.

       Pilipiec Sławomir
       Sławomir Pilipiec - doktor nauk prawnych; radca prawny; wykładowca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie oraz na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie; członek Komisji do Spraw Aplikacji Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie, Zastępca Kierownika Szkolenia Aplikantów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie; autor publikacji z zakresu socjologii prawa, socjologii administracji, zawodów prawniczych.

       Pinior Piotr
       Piotr Pinior - doktor habilitowany nauk prawnych; profesor Uniwerytetu Śląskiego w Katowicach, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji UŚ; autor wielu publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, w szczególności z problematyki prawa spółek.

       Pinkalski Zbigniew
       Zbigniew Pinkalski - doktor nauk prawnych, radca prawny; laureat Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pracę doktorską w konkursie na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej zorganizowanym przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w 2014 r. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, nowych technologiach, prawie mediów i reklamy, a także w prawie sportowym i prawie konkurencji; jest autorem publikacji z tego zakresu zarówno w prasie branżowej, jak i w prestiżowych czasopismach naukowych.

       Piórkowska-Flieger Joanna
       Joanna Piórkowska-Flieger - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, autorka licznych prac z zakresu prawa karnego materialnego.

       Piotrowska Zuzanna

        Piotrowska-Albin Elżbieta
        Elżbieta Piotrowska-Albin - socjolog, wydawca, Dyrektor Segmentu Edukacja Wolters Kluwer SA oraz Centrum Doskonalenia Wolters Kluwer Edukacja, wydawca i członek kolegium redakcyjnego czasopism "Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej" i kwartalnika "Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola", absolwentka Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Executive Business Administration Program w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wydawca wielu publikacji skierowanych do specjalistów i praktyków edukacyjnych, dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli w tym m. in. serii Inspiracje Edukacyjne, Rodzice Szkoła Uczeń, Prawo Oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, Meritum Prawo Oświatowe, Komentarzy do Ustawy System Oświaty i Karty Nauczyciela oraz innych z zakresu zarządzania i prawa w oświacie. Koordynator projektu oraz redaktor merytoryczny serii ABC Praktyki Prawa Oświatowego. Inicjator i współtwórca popularnych portali internetowych, m. in. www.oswiata.abc.com.pl, www.dyrektorszkoly.pl, Edukacja Moja Pasja na Facebooku oraz prestiżowych konkursów, takich jak: Osobowość Polskiej Edukacji, POMOST – programy łagodnego przejścia progów edukacyjnych, Super Dyrektor Szkoły/ Przedszkola. Organizator ważnych w środowisku debat, konferencji oraz programów podnoszących kompetencje kadry kierowniczej i pedagogicznej oświaty, takich jak: Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół, Akademia Zarządzania "Dyrektora Szkoły", Europejska Konferencja Kadry Kierowniczej Oświaty, Europejska Konferencja Dyrektorów Przedszkoli oraz szkoleń specjalistycznych.

        Piotrowska-Kłak Marta
        Marta Piotrowska-Kłak - doktor nauk prawnych; adwokat; autorka publikacji obejmujących tematykę prawa handlowego i prawa cywilnego.

        Piotrowska-Nosek Katarzyna
        Katarzyna Piotrowska-Nosek - doktor nauk technicznych w dziedzinie architektury i urbanistyki w specjalności architektura krajobrazu; wieloletni pracownik Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków (obecnie: Narodowy Instytut Dziedzictwa). Członek Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, ekspert współpracujący z Międzynarodowym Centrum Badań nad Ochroną i Konserwacją Dziedzictwa Kulturowego (ICCROM) w zakresie konwencji światowego dziedzictwa. Autorka artykułów, opracowań i ekspertyz poświęconych ochronie zabytków i krajobrazu.

        Piotrowski Ryszard
        Ryszard Piotrowski - doktor nauk prawnych, konstytucjonalista, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; autor kilku książek i ponad stu artykułów poświęconych problematyce prawa konstytucyjnego, zagadnieniom tworzenia prawa oraz prawu konstytucyjnemu porównawczemu, a także ekspertyz dotyczących współczesnych zagadnień ustrojowych. Był współpracownikiem redakcji "Państwa i Prawa", pracownikiem Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, doradcą prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

        Pisarczyk Łukasz
        Łukasz Pisarczyk - doktor habilitowany nauk prawnych; profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

        Piskorz-Szpytka Alicja

        Pisuliński Jerzy
        Jerzy Pisuliński - profesor doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Katedry Prawa Cywilnego na Uniwersytecie Jagiellońskim i prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ; zastępca przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, członek grupy ekspertów Komisji Europejskiej ds. przygotowania projektu wspólnego europejskiego prawa sprzedaży oraz Research Group on EC Private Law (Acquis Group); członek komitetów redakcyjnych wielu polskich czasopism prawniczych, autor i współautor ponad stu opracowań z dziedziny prawa cywilnego, prawa bankowego oraz europejskiego prawa i postępowania cywilnego.

        Pisz Maciej

        Piszczek Anna
        Anna Piszczek - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, asystent sędziego Sądu Najwyższego; autorka wielu publikacji z zakresu prawa pracy, w tym monografii poświęconej podporządkowaniu w nietypowych formach zatrudnienia; jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki indywidualnego stosunku pracy, w szczególności podstaw zatrudnienia oraz compliance.

        Piszko Agata
        Agata Piszko - prawnik, członek stowarzyszenia audytorów wewnętrznych IIA Polska. Przez kilkanaście lat pełniła funkcję kierownika wydziału oświaty w samorządzie terytorialnym. Prowadzi obsługę samorządów w zakresie prawa oświatowego. Współpracuje z wydawnictwem Wolters Kluwer Polska, udzielając odpowiedzi na pytania z dziedziny prawa oświatowego. Jest autorką licznych komentarzy, analiz, procedur i wzorów.

        Piwowar-Sulej Katarzyna

        Piwowarczyk Agnieszka
        Agnieszka Piwowarczyk - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W ramach publicznego prawa gospodarczego specjalizuje się w problematyce prawa zamówień publicznych oraz zagadnieniach dotyczących wdrażania funduszy strukturalnych. Prowadzi badania naukowe na temat procedur zamówień publicznych jako instrumentu wdrażania unijnej polityki spójności. Doradca i konsultant w zakresie procedur zamówień publicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w udzielaniu zamówień publicznych. Brała udział w przygotowaniu kilkuset postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym kilkudziesięciu postępowaniach współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

        Piwowarska Kinga

        Plebanek Ewa
        Ewa Plebanek - doktor nauk prawnych, współpracuje z Katedrą Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego i z Krakowską Akademią im. A. Frycza Modrzewskiego. W 2005 r. rozpoczęła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego pod opieką naukową Prof. dr. hab. Andrzeja Zolla - promotora obronionej w 2008 r. pracy doktorskiej. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu teorii prawa karnego, konstytucyjnych aspektów odpowiedzialności karnej, aksjologicznych podstaw odpowiedzialności karnej oraz związkami prawa karnego i medycyny. W kręgu jej zainteresowań pozostaje także proces karny.

        Plebanek Maciej Grzegorz
        Maciej Grzegorz Plebanek - doktor nauk prawnych; adwokat; ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego - w tym Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego pod auspicjami Cambridge University; autor publikacji z zakresu postępowania cywilnego.

        Plesnarowicz-Durska Ewa

        Plichta Agata
        Agata Plichta - aplikant adwokacki specjalizujący się w prawie cywilnym i administracyjnym.

        Plichta Aleksandra
        Aleksandra Plichta - starszy konsultant w Dziale Prawno-Podatkowym PwC w zespole Podatków Pośrednich, doradca podatkowy z 7-letnim doświadczeniem w zakresie VAT. Projektuje strategie i działania zapewniające bezpieczeństwo podatkowe przede wszystkim dla podmiotów z branży finansowej, ubezpieczeniowej i FMCG, w tym poprzez tworzenie modeli biznesowych dla klientów działających na rynku międzynarodowym. Jej doświadczenie zawodowe związane z VAT w IT obejmuje m.in.: ocenę funkcjonowania systemów rozliczania VAT i fakturowania; tworzenie wymagań podatkowych i bieżące wsparcie na etapie wdrażania systemów f-k, jak i narzędzi do generowania JPK oraz pracę na zintegrowanych systemach informatycznych (moduły raportowania podatkowego).

        Plis Jerzy
        Jerzy Plis - doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej i Prawa Prasowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego; kierownik studiów podyplomowych z zakresu mediacji i negocjacji tamże; autor publikacji na temat mediów, cyberstalkingu, reklamy, lobbingu i społeczeństwa "zmediatyzowanego", ochrony przed zagrożeniami w sieci.

        Ploszka Adam
        Adam Ploszka - doktorant w Zakładzie Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent prawa i stosunków międzynarodowych na UW. Prawnik w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Autor licznych publikacji z zakresu krajowej i międzynarodowej ochrony praw człowieka.

        Plucińska-Filipowicz Alicja
        Alicja Plucińska-Filipowicz - wieloletni sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, autorka publikacji z dziedziny materialnego i procesowego prawa administracyjnego, w szczególności prawa budowlanego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

        Płatkowska Anna

        Pławecki Zbigniew
        Zbigniew Pławecki - radca prawny prowadzący własną kancelarię zajmującą się głównie obsługą prawną jednostek samorządu terytorialnego; ukończył aplikację i zdał egzamin sędziowski

        Pławiak Wojciech
        Wojciech Pławiak - doradca podatkowy oraz aplikant radcowski z kilkuletnim doświadczeniem, obecnie menadżer w Ernst & Young Doradztwo Podatkowe w zespole postępowań podatkowych i sądowych. Pełnomocnik w licznych postępowaniach podatkowych oraz sądowoadministracyjnych, w tym dotyczących podatku akcyzowego.

        Płażek Stefan
        Stefan Płażek - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; adwokat.

        Płaziuk Jakub

        Płeszka Krzysztof
        Krzysztof Płeszka - profesor w Katedrze Teorii Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego; w latach 2010-2014 zastępca kierownika Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów przy Wydziale Prawa i Administracji UJ. Zajmuje się zagadnieniami teoretycznymi związanymi z systemem prawa, a w szczególności jego uporządkowaniem, teorią interpretacji i argumentacji prawniczej, problematyką alternatywnych metod rozstrzygania sporów oraz zagadnieniami z zakresu historii filozofii prawa.

        Płoszka Marcin

        Pływaczewski Emil W.
        Prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski - Kierownik Katedry Prawa Karnego i Zakładu Prawa Karnego i Kryminologii na Uniwersytecie w Białymstoku. Od 2012 r. pełni funkcję dziekana Wydziału Prawa. Jest też zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Konsultant ONZ (od 2001 r.) w Biurze ds. Kontroli Narkotyków i Zapobiegania Przestępczości we Wiedniu. W latach 1994–2012 był stałym reprezentantem Polski w Międzynarodowej Komisji Egzaminacyjnej Środkowoeuropejskiej Akademii Policyjnej w Budapeszcie, w której prowadził również wykłady. Autor ponad 400 publikacji (w tym 70 zagranicznych publikowanych w prestiżowych wydawnictwach i periodykach naukowych). Czynnie uczestniczył w 214 międzynarodowych kongresach, konferencjach oraz sympozjach. Inicjował i współorganizował liczne międzynarodowe konferencji i seminaria w Polsce. Prezentował referaty na ośmiu kolejnych Światowych Kongresach Kryminologii (Hamburg – 1988, Budapeszt – 1993, Seul – 1998, Rio de Janeiro – 2003, Filadelfia – 2005, Barcelona – 2008, Kobe – 2011, Monterrey – 2014). Aktywnie uczestniczył w kolejnych pięciu Kongresach ONZ nt. Zapobiegania Przestępczości i Sprawiedliwości Karnej: Hawana – 1990, Kair – 1995, Wiedeń – 2000, Bangkok – 2005, Salwador (Brazylia) – 2010 i Doha (Katar) – 2015. Na XII Kongresie ONZ w Salwadorze w kwietniu 2010 r. występował jako zastępca przewodniczącego oficjalnej delegacji rządowej. Został tam wybrany do grona wiceprzewodniczących Kongresu. Od 1997 r. prezentował referaty na osiemnastu kolejnych dorocznych konferencjach Amerykańskiego Stowarzyszenia Kryminologii w USA i Kanadzie. Wykładał, jako visiting profesor, w ramach specjalnych, honorowych zaproszeń oraz programu Erasmus/Sokrates na 60 zagranicznych uniwersytetach, najczęściej w Niemczech, USA, Japonii i Szwajcarii, jak również w Holandii, Austrii, Australii, Belgii, Brazylii, Czechach, Finlandii, Grecji, Chinach, Indiach, Nowej Zelandii, Korei Południowej, Turcji, na Litwie i we Włoszech. Wykładał też na zagranicznych uczelniach resortowych w Niemczech, Grecji, USA oraz Indiach. W 1996 r. uhonorowany prestiżowym zaproszeniem Hon’ble Mr. Justice V.R. Krishna Iyer Endowment Lectures Award przez Senat Uniwersytetu w Madras. W 1997 r. w San Diego otrzymał doroczną nagrodę American Society of Criminology dla wybitnego kryminologa spoza USA W 2009 r. nominowany, a w roku 2012 renominowany przez członków Amerykańskiego Stowarzyszenia Kryminologii do najważniejszej na świecie nagrody w dziedzinie kryminologii – The Stockholm Prize in Criminology (zwanej „Noblem kryminologicznym”). Wypromował kilkuset magistrów i 21 doktorów. Był też promotorem dwóch doktoratów h.c. Był wielokrotnie honorowany przez najwyższe władze państwowe, struktury szkolnictwa wyższego oraz inne gremia. W kwietniu 2010 r. roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał mu Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz umacniania bezpieczeństwa publicznego oraz za osiągnięcia w pracy naukowodydaktycznej. W tym samym roku Wyższa Szkoła policji w Szczytnie nadała Mu swoje najwyższe odznaczenie Zaszczytny Medal „Pro Meritis Academian Administrationis Publicae Securitatis”. Jest członkiem wielu krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji naukowych. Współzałożyciel i Koordynator Główny Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

        Pływaczewski Wiesław

        Pochodyła Michał
        Michał Pochodyła - counsel kancelarii Gessel, specjalizuje się w arbitrażu handlowym i inwestycyjnym, rozwiązywaniu sporów gospodarczych i doradztwie przy przygotowaniu, negocjowaniu i wykonywaniu umów handlowych w różnych sektorach gospodarki. Brał udział w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych prowadzonych według regulaminów czołowych instytucji arbitrażowych, takich jak ICC, LCIA, Lewiatan, SCC, VIAC, oraz w arbitrażu ad hoc, np. regulaminu arbitrażowego UNCITRAL, toczących się m.in. w Hadze, Londynie, Paryżu, Nowym Jorku, Warszawie czy Wiedniu. Posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów o międzynarodowym charakterze powstających w sektorach naftowym i gazowym, energetycznym, budowlanym, finansowym, bankowym, IT oraz przy transakcjach sprzedaży towarów, M&A lub joint venture.

        Pochopień Piotr
        Piotr Pochopień - prawnik i specjalista zdrowia publicznego, zajmuje się zagadnieniami związanymi z prawem medycznym, członek Polskiego Towarzystwa Prawa Medycznego, dyrektor ds. administracyjno-prawnych w Centrum Medycznym iMed24 w Krakowie, redaktor naukowy książki pt. Dokumentacja medyczna

        Poczobut Jerzy
        Jerzy Poczobut - profesor doktor habilitowany nauk prawnych; profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego; dyrektor Instytutu Prawa Międzynarodowego oraz kierownik Katedry Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; autor pionierskich monografii na temat umów kooperacji i leasingu, współautor fundamentalnych prac zbiorowych z prawa cywilnego, prawa prywatnego międzynarodowego, międzynarodowego prawa handlowego, prawa arbitrażu handlowego i historii prawa; członek krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych oraz kolegiów redakcyjnych renomowanych czasopism prawniczych; arbiter w arbitrażach krajowych i międzynarodowych; członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego; radca prawny.

        Pocztowski Aleksy
        Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski - jest kierownikiem Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na współczesnych koncepcjach zarządzania ludźmi, ze szczególnych uwzględnieniem aspektów strategicznych i międzynarodowych.

        Podgórska-Rakiel Ewa

        Podhorodecki Wiesław
        Wiesław Podhorodecki - jest radcą prawnym, wiceprezesem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowcą Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i innych ośrodków szkoleniowych, posiadającym wieloletnią praktykę w orzekaniu w sprawach dróg publicznych.

        Podkowik Jan
        Jan Podkowik - doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Warszawskiego; specjalizuje się w prawie konstytucyjnym i ochronie praw człowieka; w latach 2010-2017 asystent sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

        Podleś Marcin
        Marcin Podleś (LL.M.) - doktor nauk prawnych; adiunkt w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Wrocławskiego; radca prawny współprowadzący Kancelarię Prawną Lexperts® autor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny prawa handlowego, prawa nowych technologii oraz prawa farmaceutycznego, w tym monografii Charakter prawny spółki cywilnej na tle prawa polskiego i niemieckiego.

        Podrecka Małgorzata
        Małgorzata Podrecka - doktor habilitowany nauk prawnych; radca prawny, wiceprezes Sądu Arbitrażowego Lewiatan i współautorka jego regulaminu. Długoletnie doświadczenie jako prawnik, w tym jako osoba kierująca zespołem doradców prawnych i podatkowych, łączy z doświadczeniem w biznesie. Od kilku lat pełni funkcję wiceprezesa zarządu Can-Pack S.A. w Krakowie. Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego.

        Podrecki Paweł
        Paweł Podrecki - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; wieloletni wykładowca w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; adwokat i Starszy Partner w Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Uczestniczy w pracach nad projektami ustaw oraz wykonuje ekspertyzy dla Sejmu i Senatu RP. Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji i Stowarzyszenia Prawa Własności Przemysłowej. Wykonywał funkcje arbitra Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych, Sądu Arbitrażowego przy KIG oraz Komisji Prawa Autorskiego. Nominowany w polskich i zagranicznych rankingach firm prawniczych. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i prawie cywilnym, prawie konkurencji i prawie nowych technologii. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z dziedziny własności intelektualnej i prawa konkurencji.

        Podrecki Paweł

        Podsiadło Michał

        Pogonowski Piotr
        Piotr Pogonowski - doktor, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Autor monografii i artykułów z zakresu postępowania cywilnego.

        Pogoński Mariusz
        Mariusz Pogoński - doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem w pracy w instytucjach finansowych, wykładowca na studiach podyplomowych oraz aplikacjach prawniczych, autor wielu publikacji książkowych.

        Pogorzelski Oskar

        Pohl Łukasz
        Łukasz Pohl - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Szczecińskiego oraz kierownik tej Katedry; autor kilkudziesięciu opracowań z zakresu prawa karnego.

        Pokora Andrzej

        Pokrop Dorota

        Pokryszka Katarzyna
        Katarzyna Pokryszka - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W swoich zainteresowaniach naukowych koncentruje się na europejskim prawie gospodarczym, zagadnieniach związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarze rynku wewnętrznego Unii Europejskiej oraz alternatywnych metodach rozstrzygania sporów w sprawach gospodarczych. Członek European Law Institute i Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, radca prawny, mediator.

        Pokrzywniak Jakub
        Jakub Pokrzywniak - doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, gdzie współkieruje dwoma zespołami: prawa energetycznego oraz prawa ubezpieczeniowego. Doradza klientom w zagadnieniach związanych z prawem energetycznym i prawem ubezpieczeń gospodarczych. Reprezentuje ich także w postępowaniach sądowych oraz przed organami administracji publicznej. W 2013 r. opublikował monografię z zakresu prawa energetycznego, dotyczącą zagadnień przyłączeń do sieci, a w 2014 r. uzyskał habilitację. Autor wielu publikacji z zakresu prawa energetycznego i prawa ubezpieczeń gospodarczych, zarówno o charakterze naukowym, jak i popularyzatorskim.

        Polanowski Jakub

        Polańska-Solarz Joanna
        Joanna Polańska-Solarz - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim i studiów podyplomowych na kierunku Public Relations tej samej uczelni. Od ponad 15 lat związana z branżą doradztwa podatkowego. Redaktor prowadząca miesięcznika "Forum Doradców Podatkowych" (2001-2007), specjalista ds. wydawnictw w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, redaktor naczelna Biuletynu KIDP "Doradca Podatkowy" oraz współpracownik Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu KRDP (2009-2015). Autorka książki Marketing usług doradcy podatkowego (2003) oraz wielu artykułów na temat promocji, m.in. w serwisie internetowym "Podatki" Wolters Kluwer SA. Ma na swoim koncie szkolenia, współpracuje z właścicielami kancelarii podatkowych i biur rachunkowych, prowadzi blog TaxPr.pl poświęcony promocji.

        Polczyk Magdalena

        Polinceusz Małgorzata
        Małgorzata Polinceusz - doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa i Administracji na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza; autorka wielu publikacji z zakresu m.in. prawa administracyjnego.

        Połaska Magdalena

        Półtorak Nina
        Dr hab. Nina Półtorak, prof. UJ - profesor w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego; Naczelnik Wydziału Prawa Europejskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego; sędzia WSA w Krakowie; członkini Kolegium Redakcyjnego "Europejskiego Przeglądu Sądowego", autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa ustrojowego Unii Europejskiej i relacji pomiędzy prawem UE a prawem polskim.

        Pomianowska Małgorzata
        Małgorzata Pomianowska - pedagog, trener, coach; redaktor naczelna "Dyrektora Szkoły. Miesięcznika Kierowniczej Kadry Oświatowej". Od początku kariery zawodowej związana jest z edukacją; współtwórczyni i realizatorka programów doskonalenia nauczycieli i kierowniczej kadry oświatowej promujących znaczenie w edukacji relacji opartych na otwartości, zrozumieniu i szacunku; autorka i redaktor merytoryczna publikacji z zakresu pedagogiki i zarządzania.

        Pomorski Piotr

        Poniatowicz Marzanna

        Poniewierka Wiktor
        Wiktor Poniewierka - aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie specjalizujący się w prawie podatkowym, postępowaniach celnych oraz postępowaniu egzekucyjnym w administracji; autor publikacji naukowych z zakresu prawa podatkowego i prawa celnego.

        Ponikło Witold

        Ponikowski Ryszard
        Ryszard Ponikowski - doktor nauk prawnych; sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu; autor publikacji z zakresu postępowania karnego.

        Popik-Chorąży Katarzyna
        dr KATARZYNA POPIK-CHORĄŻY - adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji UMCS; orzeka w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Lublinie, głównie w sprawach z zakresu ochrony środowiska; autorka publikacji związanych z tematyką ochrony środowiska; ostatnio prowadzi badania naukowe dotyczące prawa wodnego, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa francuskiego w tym zakresie.

        Popiołek Wojciech
        dr hab. Wojciech Popiołek - kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

        Popławski Mariusz
        Mariusz Popławski - doktor habilitowany nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; w latach 2005-2011 członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, członek rady programowej dwumiesięcznika "Prawo Pomocy Publicznej", International Fiscal Association, a także Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej; recenzent zewnętrzny czasopism "Kwartalnik Prawa Podatkowego" oraz "Przegląd Orzecznictwa Podatkowego"; specjalizuje się w prawie podatkowym; autor licznych publikacji z tego zakresu.

        Poręba Bartosz

        Poreda Agnieszka
        Agnieszka Poreda - radca prawny; odbyła aplikację sądową i radcowską w Warszawie; specjalizuje się m.in. w dziedzinie prawa cywilnego, w tym prawa rzeczowego. Problematyką zabezpieczania wierzytelności i postępowań rejestrowych zajmowała się, pracując w warszawskich kancelariach oraz w sekcji prawnej banku. Obecnie zagadnienia te stanowią przedmiot jej własnej praktyki w ramach prowadzonej obsługi przedsiębiorców.

        Porosło Wiesław
        Wiesław Porosło, z wykształcenia inżynier elektronik automatyk, absolwent krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Karierę zawodową zaczynał jako technokrata, obecnie jest raczej humanistą. Ze studiów pozostała mu do dziś fascynacja teorią systemów i myśleniem systemowym, przy czym obecnie w centrum jego zainteresowań znajduje się człowiek i wszystko, co wpływa na jego funkcjonowanie. W latach 90. pracował w branży telekomunikacyjnej. Był aktywnym propagatorem nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych, w tym idei powszechnego dostępu do Internetu, w tamtych latach przyjmowanej z niedowierzaniem, m.in. podczas Krajowych Sympozjów Telekomunikacji. Ma wieloletnie doświadczenia menedżerskie oraz biznesowe, dzięki którym odkrył pasję do pracy z ludźmi. Od 7 lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń biznesowych oraz coachingiem. Ukończył Szkołę Trenerów i Konsultantów Zarządzania w Krakowie, The Art & Science of Coaching Erickson College w Krakowie, szkolenia w The Coaching Academy w Londynie oraz Trri Levine’s Online Coaching U. Od 2003 roku jest członkiem International Association of Coaching. Jest współzałożycielem i prezesem firmy szkoleniowej Pro Optima, która specjalizuje się we wspieraniu firm wdrażających strategię wyróżniania się i budowania lojalności klientów poprzez doskonalenie ich kultury kontaktu z klientami. Będąc pragmatykiem, specjalizuje się w zastosowaniu myślenia systemowego w pracy menedżerów i doskonaleniu ich kompetencji zarządczych. Prowadzi szkolenia z zakresu coachingu menedżerskiego, coachingu grupowego, przywództwa, budowania zespołów, grupowego rozwiązywania problemów, rozwijania postaw przedsiębiorczych oraz zarządzania doznaniami klientów i budowania strategii opartej na zarządzaniu doznaniami klientów. Prowadzi też warsztaty strategiczne oraz kompleksowe projekty dla firm wdrażających standard obsługi klienta lub zarządzanie doznaniami klientów. Od 2007 roku, wraz Olgą Rzycką, prowadzi w Krakowie szkolenia otwarte pod nazwą "Menedżer coachem" skierowane do menedżerów zainteresowanych praktycznym poznaniem coachingu oraz pragnących doskonalić swe kompetencje w tym zakresie. Jako coach wspiera menedżerów w rozwijaniu coachingowego stylu zarządzania i zwiększaniu ich osobistej produktywności. Specjalizuje się zwłaszcza w zagadnieniu odnajdywania równowagi między pracą i życiem osobistym dla menedżerów w średnim wieku. Prowadzi coaching przedsiębiorczości dla osób stawiających na niezależność, zamierzających budować własny biznes. Ponadto, osobom ceniącym sprawność fizyczną, ruch na świeżym powietrzu i kontakt z przyrodą oferuje tzw. life coaching, nastawiony na wprowadzanie zdrowych zmian w codziennym życiu. Propagator aktywnego stylu życia i miłośnik gór. Były przewodnik tatrzański, obecnie maratończyk. Uprawia też kwalifikowaną turystykę wysokogórską. Kontakt: wieslaw.poroslo@prooptima.pl

        Porzycki Marek
        Marek Porzycki - doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Polityki Gospodarczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i członek Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda; od 2005 r. konsultant Europejskiego Banku Centralnego; 2008-2009 współpracował z Narodowym Bankiem Polskim przy przygotowywaniu prawnej części raportu dotyczącego przyjęcia euro przez Polskę; członek zespołu do spraw nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego powołanego przez Ministra Sprawiedliwości, uczestniczył też jako polski sprawozdawca krajowy w zespole przygotowującym na zlecenie Komisji ewaluację rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego przed jego planowaną nowelizacją; 2013-14 uczestnik zespołu Ministerstwa Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego; od 2006 r. jeden z koordynatorów programów ukraińskich Wydziału Prawa i Administracji UJ; w zakres jego zainteresowań naukowych wchodzą: prawo upadłościowe, w tym upadłość międzynarodowa, prawo monetarne, integracja walutowa w Europie, polityka gospodarcza, komparatystyka i lingwistyka prawnicza.

        Posłuszny Agnieszka
        Agnieszka Posłuszny - radca prawny, doktorantka w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, funkcjonariusz Służby Więziennej, posiadająca wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, powiatowych jednostek organizacyjnych i organizacji związkowych. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i finansów, organizacji jednostek administracji samorządowej, prawa zamówień publicznych, prawa Unii Europejskiej, zarządzania funduszami Unii Europejskiej, ekonomii społecznej, mediacji i innych metod alternatywnego rozwiązywania sporów, prawa karnego materialnego i prawa pracy.

        Posłuszny Jerzy
        Jerzy Posłuszny - profesor nadzwyczajny doktor habilitowany, rektor Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Przemyśl-Rzeszów; autor prac z zakresu administracji świadczącej, finansowania zadań publicznych, problematyki prawnej funkcjonowania szkolnictwa wyższego oraz istoty i funkcji zakładu publicznego.

        Pośpiech Łukasz
        Łukasz Pośpiech - doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

        Post Penelope N.

        Post Richard S.

        Postrzech Łukasz
        Łukasz Postrzech - doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych firmach doradczych, w tym tzw. wielkiej czwórki; zajmował się doradztwem podatkowym m.in. dla sektora nieruchomości czy branży finansowej; jego specjalizacja obejmuje VAT oraz akcyzę; prowadził liczne szkolenia oraz webinaria z zakresu prawa podatkowego; współpracuje z Centrum Pomocy Profesjonalisty Wolters Kluwer; jest autorem publikacji w prasie specjalistycznej i codziennej.

        Postulski Kazimierz
        Kazimierz Postulski - sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie w stanie spoczynku; wizytator do spraw wykonania orzeczeń karnych; praktyk specjalizujący się w prawie karnym wykonawczym od ok. 35 lat. W 1991 r. oraz w latach 2004-2006 i 2008-2013 członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, uczestnik innych gremiów zajmujących się zmianami w prawie karnym wykonawczym. W tym okresie prowadził szkolenia dla różnych środowisk prawniczych. Autor publikacji z tej dziedziny prawa - ok. 180 opracowań, w tym 10 książek, których jest autorem lub współautorem, a także opinii prawnych sporządzanych w toku prac legislacyjnych.

        Postuła Igor
        Igor Postuła - doktor ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu; absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; adiunkt w Zakładzie Administracyjno-Prawnych Problemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; autor licznych publikacji naukowych z zakresu nadzoru korporacyjnego, pomocy publicznej oraz prawa gospodarczego; radca prawny.

        Potrapeluk Wiesław

        Potrzeszcz Radosław

        Potyrała Michał

        Powałowski Andrzej
        Andrzej Powałowski - doktor habilitowany nauk prawnych; profesor Uniwersytetu Gdańskiego w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska; adwokat; specjalizuje się w prawie gospodarczym publicznym

        Pożaroszczyk-Komór Magdalena
        Magdalena Pożaroszczyk-Komór - absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowego Studium Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz drugiej edycji Podyplomowych Studiów Międzynarodowych Strategii Podatkowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od ośmiu lat pracuje w firmie doradztwa podatkowego w Warszawie.

        Poździoch Stefan
        Stefan Poździoch - doktor nauk prawnych, radca prawny, nauczyciel akademicki na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; wieloletni wykładowca prawa medycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim; autor książek i artykułów z zakresu prawa medycznego oraz międzynarodowej i krajowej polityki społecznej; uczestnik i prelegent licznych konferencji międzynarodowych i krajowych, w tym kilku światowych kongresów prawa medycznego; wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Prawa Medycznego.

        Poźniak-Niedzielska Maria
        Prof. zw. dr hab. Maria Poźniak-Niedzielska - profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; wieloletni wykładowca prawa własności intelektualnej na uczelniach krajowych i zagranicznych oraz konferencjach i szkoleniach dla praktyków; autorka licznych prac z dziedziny prawa handlowego i prawa własności intelektualnej, a także opinii prawnych i analiz (w tym także dla Światowej Organizacji Ochrony Własności Intelektualnej w Genewie); autorka pierwszej polskiej monografii o wzorach zdobniczych oraz wielu publikacji dotyczących ochrony wzorów przemysłowych; członek międzynarodowych towarzystw naukowych działających na rzecz nauczania i ochrony własności intelektualnej.

        Praca zbiorowa

        Prasałek Jan

        Preiss Witold
        Witold Preiss - długoletni radca prawny w zakładach opieki zdrowotnej i lekarskich towarzystwach naukowych; były koordynator Zespołu Radców Prawnych w Naczelnej Radzie Lekarskiej; współautor projektu ustawy o izbach lekarskich; autor publikacji z zakresu prawa medycznego.

        Prejs Ewa
        dr Ewa Prejs - adiunkt w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, od 2005 r. radca prawny, autorka kilkudziesięciu opracowań z zakresu prawa podatkowego i finansowego, specjalizuje się w europejskim oraz międzynarodowym prawie podatkowym, w pracy naukowej szczególną uwagę poświęca konstytucyjnym aspektom nakładania danin publicznych.

        Presnarowicz Sławomir
        Sławomir Presnarowicz - doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, autor i współautor kilkudziesięciu prac z zakresu prawa podatkowego, m. in. takich jak: Podatkowe pisma procesowe, Komentarz do podatków i opłat samorządowych, Podatki i opłaty samorządowe w pytaniach i odpowiedziach, Polityka podatkowa gminy, Komentarz do podatku od środków transportowych, Bony paliwowe dla rolników. Komentarz, Postępowanie podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego, Ulgi i zwolnienia uznaniowe stosowane przez wójtów, burmistrzów, prezydentów. Pomoc dla przedsiębiorców, Wzory decyzji, postanowień i innych pism podatkowych dla wójtów, burmistrzów (prezydentów), Finanse publiczne i prawo finansowe, Ordynacja podatkowa. Komentarz oraz Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz.

        Prętki Marek
        Marek Prętki - radca prawny; współpracuje z kancelarią WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; specjalizuje się w prawie ochrony konsumentów oraz prawie ubezpieczeń gospodarczych; autor publikacji z zakresu prawa energetycznego, współautor ekspertyzy na potrzeby prac legislacyjnych w Sejmie RP nad projektem ustawy o prawach konsumenta; ma bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych i sądowych dotyczących praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz niedozwolonych postanowień wzorców umów; ceniony specjalista w zakresie kształtowania procesów zawierania umów z konsumentami w sektorze energetycznym.

        Prigan Anna

        Prokop Adelina
        Adelina Prokop - adwokat, starszy prawnik w warszawskim biurze kancelarii Clifford Chance; reprezentuje klientów w arbitrażu krajowym i międzynarodowym.

        Prokopowicz Piotr
        Piotr Prokopowicz - specjalista w zakresie rekrutacji i selekcji, przywództwa, badań i rozwoju organizacji oraz wykorzystania analizy danych w procesach personalnych. Doktor nauk humanistycznych, psycholog i socjolog organizacji, trener i doradca. Członek Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ, przez ponad pięć lat współwłaściciel, trener i partner w firmie doradczej 313 Consulting, zajmującej się tworzeniem innowacyjnych narzędzi diagnozy i rozwoju kompetencji z wykorzystaniem gier symulacyjnych. Realizował projekty doradcze i szkoleniowe dla ponad setki firm, organizacji pozarządowych i publicznych, m.in. dla: SEAT Polska, BP, Luxoft, Ericpol, Sabre, Igus, Arvato, Tieto, Ministerstwa Finansów, Cologne Business School, Małopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych, MARR, Stowarzyszenia Dzieło Kolpinga, Greenpeace Poland oraz Polskiej Zielonej Sieci. W latach 2012-2016 współtworzył i prowadził innowacyjne na skalę europejską badania "Bilans kompetencji", analizujące popyt i podaż kluczowych kompetencji w strategicznych branżach Krakowa. Pracując jako konsultant dla Great Place to Work Institute Europe w Kopenhadze, brał udział w przygotowaniu listy 100 najlepszych pracodawców w Europie oraz Ameryce Południowej. Adiunkt w Instytucie Socjologii UJ, autor i redaktor dziesiątek opracowań, książek i artykułów na temat socjologii i psychologii zarządzania. Współautor książek Pełna partycypacja w zarządzaniu oraz Kompetencyjne testy sytuacyjne, pierwszego i jedynego w Polsce praktycznego opracowania na temat zastosowania testów decyzyjnych w ocenie i rozwoju kompetencji. Członek European Association of Work and Organizational Psychology. Prywatnie pasjonat zarządzania (także własnym życiem) opartego na dowodach.

        Promińska Urszula
        Urszula Promińska - prof. zw. dr hab.; kierownik Zakładu Własności Przemysłowej w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego; radca prawny; specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym, zwłaszcza w prawie na dobrach niematerialnych, własności przemysłowej, ochronie przed nieuczciwą konkurencją; autorka licznych publikacji, m.in. Prawo z rejestracji znaku towarowego. Treść i naruszenia, Łódź 1994, oraz Spółka partnerska, Warszawa 2013.

        Pruś Piotr
        Piotr Pruś - radca prawny, ukończył aplikację sądową i radcowską, wspólnik w Ecovis Milczarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp. k., kształci aplikantów radcowskich.

        Prusak-Górniak Katarzyna

         Prusinowska-Marek Alina

         Prusinowski Piotr
         Piotr Prusinowski - doktor habilitowany nauk prawnych; sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych; adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; od ponad 20 lat orzeka w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; wieloletni wykładowca studiów podyplomowych z prawa pracy; autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym monografii i komentarzy; specjalizuje się w tematyce dotyczącej czasu pracy, podstaw prawnych zatrudnienia oraz postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

         Prutis Stanisław

         Przechlewski Tomasz

         Przekop Damian

         Przeorek Agnieszka
         Agnieszka Przeorek - Doradca podatkowy, supervisor, Biuro KPMG we Wrocławiu. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. W swojej codziennej pracy zajmuje się głównie rozliczeniami w zakresie podatku VAT. Dotyczy to w szczególności przeglądów podatkowych rozliczeń w podatku VAT, projektów optymalizacyjnych, doradztwa związanego ze zmianami w VAT, a także prowadzenia szkoleń w tym zakresie.

         Przeszło Ewa
         Ewa Przeszło - doktor habilitowana nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ukończyła aplikację radcowską. Specjalizuje się w prawie gospodarczym publicznym, przede wszystkim z zakresu prawa zamówień publicznych. Autorka licznych publikacji, współpracownik i doradca kancelarii prawniczych.

         Przyborowska-Klimczak Anna
         Anna Przyborowska-Klimczak - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Wiceprzewodnicząca Polskiej Grupy Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) oraz członek rzeczywisty i członek zarządu Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Autorka ponad stu publikacji naukowych i kilkunastu zbiorów dokumentów oraz redaktor wielu prac zbiorowych z zakresu międzynarodowego prawa ochrony środowiska, międzynarodowej ochrony praw człowieka, organizacji międzynarodowych, sądownictwa międzynarodowego, prawnomiędzynarodowej ochrony dziedzictwa kulturalnego oraz prawa europejskiego.

         Przyborowski Łukasz
         Dr Łukasz Przyborowski - radca prawny, autor publikacji z dziedziny prawa zabezpieczeń wierzytelności oraz nieruchomości; recenzent w czasopiśmie Transformacje Prawa Prywatnego, zainteresowania naukowe: prawo cywilne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zabezpieczeń wierzytelności.

         Przybylska-Kapuścińska Wiesława
         Wiesława Przybylska - Kapuścińska - dr hab. nauk ekonomicznych, profesor AE w Poznaniu. Kieruje Katedrą Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej. Jej zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia bankowości, pieniądza i polityki pieniężnej, rynku kapitałowego oraz problematykę makroekonomiczną. Posiada bogaty dorobek naukowy liczący ponad 160 pozycji. Pełni funkcję przewodniczącej Zespołu Recenzentów w ramach dyscypliny "Finanse, bankowość i rachunkowość" przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest członkiem Rady Naukowej "Banku i Kredytu". Uhonorowana medalem Komisji Edukacji Narodowej.

         Przybyłowicz Ariel
         Ariel Przybyłowicz - doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy Uniwersytetu Wrocławskiego; radca prawny OIRP we Wrocławiu.

         Przybysz Piotr
         Piotr Przybysz - doktor habilitowany nauk prawnych, wieloletni pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie; członek zespołu autorskiego Lex Navigator Postępowanie Administracyjne; autor ponad 90 publikacji naukowych z dziedziny prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego, a także postępowania egzekucyjnego w administracji.

         Przygoda Karolina
         Karolina Przygoda - członek zespołu kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

         Przymusiński Bartłomiej
         Bartłomiej Przymusiński - sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu; rzecznik prasowy i członek zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".

         Przytuła Sylwia
         Sylwia Przytuła - doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, adiunkt w Katedrze Zarządzania Kadrami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jej zainteresowania badawcze i naukowe to międzynarodowa kadra menedżerska, ekspatriacja, różnice kulturowe w biznesie oraz psychologia zarządzania. Członek HEF (Higher Education Forum), SIETAR Polska (Society for Intercultural Education, Training and Research). Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych w języku polskim i angielskim, m.in. Zarządzanie kadrą ekspatriantów w filiach przedsiębiorstw międzynarodowych w Polsce (CeDeWu 2014), Międzynarodowa kadra menedżerska (UE Wrocław 2011). Prowadzi szkolenia z psychologii kierowania ludźmi, praktycznych aspektów HRM (http://www.szkolenia.ue.wroc.pl/). Uczestniczka wielu staży zagranicznych (m.in. International College Program, Orlando, USA i DCU-Dublin City University) oraz licznych wizyt studyjnych dla wykładowców, m.in. w Erasmus University (Holandia), Aalborg University (Dania), University of Cagliari (Sardynia), ESCIP School of International Business (Francja), Malta University, University of Malaga (Hiszpania), Porto University (Portugalia).

         Przywora Bogusław
         Bogusław Przywora - doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Administracji w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie; konstytucjonalista; radca prawny; z administracją publiczną związany od 2006 r.; autor lub współautor kilkudziesięciu opracowań naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, ustrojowego oraz administracyjnego.

         Puchacz Krzysztof
         Krzysztof Puchacz - prawnik, specjalista w dziedzinie finansów publicznych i zamówień publicznych; wieloletni pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie (główny inspektor kontroli); obecnie doradca ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej w wielu jednostkach sektora finansów publicznych; wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z zakresu prawa Unii Europejskiej i zarządzania funduszami unijnymi oraz na studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z zakresu zamówień publicznych; Akredytowany Ekspert ŠKFE (Akredytacja nr 0146/EKFE/12/2011); autor publikacji na temat zamówień publicznych.

         Pucher Paweł

         Puczko Aleksandra
         Aleksandra Puczko - doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego; adwokat; autorka publikacji z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej oraz prawa Unii Europejskiej.

         Pudełko Jolanta

         Pudzianowska Dorota
         Dorota Pudzianowska - doktor nauk prawnych, socjolog, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała w École Normale Supérieure w Paryżu. Od 2006 r. współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, gdzie kieruje programem prawnym obejmującym sprawy z zakresu dyskryminacji, w tym dotyczącej cudzoziemców. Otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów za najlepszą pracę doktorską (2012), stypendium dla wybitnych młodych naukowców (2014-2017) oraz dwukrotnie stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Współpracuje jako ekspertka z organizacjami międzynarodowymi (Rada Europy, Komisja Europejska), ośrodkami akademickimi (m.in. uniwersytety w Leiden i Maastricht) oraz organizacjami pozarządowymi. Autorka kilkudziesięciu prac opublikowanych w Polsce i za granicą poświęconych prawom człowieka, prawu administracyjnemu i prawu migracyjnemu.

         Pulka Zbigniew
         Zbigniew Pulka - profesor zwyczajny doktor habilitowany w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się filozofią prawa, metodologią prawoznawstwa oraz epistemologią prawa. Podejmował problematykę legitymizacji nauk prawnych. W swoich badaniach wskazuje na głównie pozapoznawczy charakter twierdzeń formułowanych przez naukę prawa, tj. na jej uzasadniającą i optymalizującą funkcję wobec praktyki prawniczej. W ostatnim okresie zajmuje się również kwestiami dotyczącymi systemowości oraz wykładni prawa.

         Puncewicz Andrzej Jan

          Punda Paweł

           Purgał-Popiela Joanna
           Dr Joanna Purgał-Popiela - jest adiunktem; jej zainteresowania naukowe dotyczą problematyki transferu wiedzy, kapitału intelektualnego organizacji, międzynarodowych i międzykulturowych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności zarządzania ekspatriantami.

           Pustuł Jowita
           dr Jowita Pustuł - adiunkt w Zakładzie Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego powołanej przez Ministra Finansów, doradca podatkowy i radca prawny, prowadzi działalność doradczą w ramach spółki J. Pustuł, M. Przywara Doradztwo podatkowe, autorka licznych artykułów poświęconych zagadnieniom podatkowym, glos do wyroków sądów administracyjnych, współautorka książek o tematyce podatkowej.

           Pyka Michał

           Pyrcak-Górowska Małgorzata

           Pyrzyńska Agnieszka
           Dr Agnieszka Pyrzyńska - adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

           Pytlewska-Smółka Mirosława

           Pyziak-Szafnicka Małgorzata
           Małgorzata Pyziak-Szafnicka - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, doktor honoris causa Uniwersytetu Francois Rabelais w Tours. Pełniła funkcję prodziekana, a w latach 2008-2011 dziekana Wydziału Prawa i Administracji UŁ. W latach 2006-2010 była członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości. Do 2011 r. była przedstawicielką Polski w Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego w Strasburgu. Od 2011 r. jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego, w tym przede wszystkim prawa zobowiązań.