Obidowski Jacek
Jacek Obidowski - radca prawny, doradca podatkowy, dyrektor departamentu kontroli w Kancelarii Mariański Group. Były pracownik organów podatkowych. Autor kilkunastu publikacji w "Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego", "Gazecie Prawnej", "Rzeczpospolitej".

Obrębski Robert

Obzejta Łukasz
Łukasz Obzejta, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i działającego przy nim Koła Naukowego Prawa Bankowego, radca prawny, członek Intytutu Zmian i autor publikacji poświęconych prawu bankowemu, a w szczególności problematyce kart płatniczych i opłat intercharge.

Ochman Piotr
Dr Piotr Ochman - radca prawny, adwokat, adiunkt w Katedrze Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego oraz wykładowca Podyplomowego Studium Prawa Karnego Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się obsługą prawną spółek handlowych, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W pracy naukowej skupia się nad karnoprawnymi aspektami polskiego rynku finansowego. Prowadzi wykłady i konwersatoria m.in. z następujących przedmiotów: prawo karne gospodarcze, kryminologia, organy i instytucje ochrony i pomocy prawnej, prawo karne bankowe, przestępczość zorganizowana. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa karnego oraz prawa karnego gospodarczego.

Ochnio Ariadna H.
Ariadna H. Ochnio - doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Karnego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, prokurator, autorka publikacji z zakresu prawa karnego procesowego. Specjalizuje się w procedurze karnej, w szczególności w zagadnieniach dotyczących środków przymusu, w tym zabezpieczenia majątkowego i zamrożenia aktywów oraz tematyce zasad i gwarancji procesowych.

Ociessa Sat

  Oczkowski Tomasz
  Tomasz Oczkowski - doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii UMK w Toruniu, radca prawny (praktyka od 1999 r.); autor lub współautor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa karnego, w szczególności prawa karnego gospodarczego i prawa karnoskarbowego, a tym monografii: "Oszustwo jako przestępstwo majątkowe i gospodarcze", "Prawo i postępowanie karne skarbowe" (wspólnie z V. Konarską-Wrzosek i J. Skorupką ), "Nadużycie zaufania w prowadzeniu cudzych spraw majątkowych", współautor w komentarzu do "Prawa rynku kapitałowego" ( red. M. Wierzbowski, P. Wajda, L. Sobolewski ), Akcyza w prawie Unii Europejskiej ( red. K. Lasiński-Sulecki ), w komentarzu do rozporządzenia MAR (red. M. Wierzbowski ), w komentarzach do Kodeksów karnych ( red. R.A. Stefański i red. V. Konarska-Wrzosek ), w tomie 6 Systemu Prawa Karnego ( red. tomu M. Melezini ) oraz w tomie 9 Systemu Prawa Karnego ( red. tomu R. Zawłocki ).

  OECD
  OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

  Ofiarska Małgorzata
  Dr Małgorzata Ofiarska jest Adiunktem w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Szczecińskiego i wykładowcą w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie.

  Ofiarski Zbigniew
  Zbigniew Ofiarski - profesor doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Katedry Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego; w latach 2011-2014 członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; w swojej pracy łączy aspekty teoretyczne funkcjonowania banków z ich działalnością praktyczną, w tym również z uwzględnieniem różnych ryzyk rynkowych oraz skutków ekonomicznych w wymiarze indywidualnym i systemowym; autor ponad 550 publikacji z zakresu prawa finansów publicznych, finansów samorządu terytorialnego, prawa bankowego i dewizowego oraz prawa podatkowego.

  Ogiński Piotr
  Piotr Ogiński - prawnik, doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Podyplomowego Studium Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego; obecnie wspólnik i członek zarządu w L, F & B Spółka Doradztwa Podatkowego sp. z o.o. Autor kilkudziesięciu publikacji w zakresu prawa podatkowego i prawa karnego skarbowego. Specjalizuje się w tematyce podatku od towarów i usług, postępowania podatkowego, a także w zagadnieniach odpowiedzialności karnej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

  Ogonowska Adrianna

  Okniński Witold

  Okolski Józef

  Okolski Józef

   Okoń Małgorzata
   Małgorzata Okoń (radca prawny) oraz Dr Andrzej Burzak (radca prawny, wieloletni wykładowca prawa cywilnego) prowadzą Kancelarię Burzak Okoń i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych spółka komandytowa w Gdyni. Specjalizują się w zakresie obsługi prawnej obrotu nieruchomościami, od wielu lat prowadzą działalność doradczą dla firm deweloperskich.

   Okoń Zbigniew
   Zbigniew Okoń - doktor nauk prawnych, radca prawny, partner w kancelarii dLK Korus Okoń; specjalizuje się i praktykuje w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa komputerowego, zwalczania nieuczciwej konkurencji i reklamy, często występuje jako prelegent na konferencjach, seminariach i kongresach związanych z powyższą tematyką prawną; w ramach działalności naukowej współpracuje z Instytutem Allerhanda oraz Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych dotyczących prawa autorskiego, własności przemysłowej, nowych technologii i prawa reklamy.

   Okrasińska Justyna
   Justyna Okrasińska - konsultant podatkowy w s półce doradztwa podatkowego TAX BENEFIT Roszkow ski Murawski Doradcy Podatkowi Sp.p.; absolwentka stypendium Erasmus na Uniwersytecie Luigi Bocconi w Mediolanie (Włochy); rozwija się w dziale doradztwa podatkowego, zdobywając doświadczenie w szczególności w obszarze rozliczeń podatku od towarów i usług.

   Oktawiec Agata

   Olaś Andrzej

   Olczak-Dąbrowska Dagmara

   Olczyk Magdalena
   Magdalena Olczyk - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; radca prawny; pracownik Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Olejniczak Adam
   Prof. dr hab. Adam Olejniczak - pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autor licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego, wybitny znawca przedmiotu

   Olejniczak-Szałowska Ewa
   Ewa Olejniczak-Szałowska - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Łódzkiego; kierownik Zakładu Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji UŁ; autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu administracyjnego prawa ustrojowego i materialnego.

   Oleksiewicz Izabela
   Izabela Oleksiewicz - doktor habilitowany nauk społecznych, profesor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza; kierownik Zakładu Finansów, Bankowości i Rachunkowości Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza; wykładowca na aplikacji komorniczej; autorka ponad 90 publikacji naukowych.

   Oleksyn Tadeusz
   Prof. dr hab. Tadeusz Oleksyn jest pracownikiem naukowym w Katedrze Zarządzania Wartością Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz profesorem w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Specjalizuje się w zarządzaniu w ogólności i zarządzaniu zasobami ludzkimi (HRM/ZZL) w szczególności. Wcześniej (w latach 2002-2009) pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie był profesorem nadzwyczajnym i kierownikiem Zakładu Ekonomiki i Zarządzania Pracą. W latach 1992-2009 prowadził firmę konsultingową realizującą projekty doradcze na rzecz krajowych, międzynarodowych i globalnych organizacji w dziedzinie HRM. Jest autorem blisko 170 publikacji z zakresu zarządzania, głównie HRM - monografii i rozdziałów w monografiach, podręczników, raportów z badań i ekspertyz, opublikowanych referatów na krajowe i międzynarodowe konferencje. W wydawnictwie Wolters Kluwer Polska ukazały się dotychczas jego trzy książki: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji (2008, 2011), Zarządzanie kompetencjami - teoria i praktyka (2006, 2010) oraz Etyka w biznesie i zarządzaniu, napisana wspólnie z K. Kietlińskim i V. Martinezem Reyesem (2005).

   Oleksyn-Wajda Agnieszka

   Oleś Mariusz
   Mariusz Oleś - doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwent Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz asesor Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście Zachód w Krakowie, zajmujący się zawodowo m.in. prowadzeniem postępowań pozakarnych; autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego.

   Oleś Wiesław

   Olesińska Agnieszka
   Agnieszka Olesińska - doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

   Oleszko Aleksander
   Aleksander Oleszko - em. profesor doktor habilitowany nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomościami, prawie o księgach wieczystych i hipotece, prawie o notariacie oraz prawie rolnym.

   Olewińska Dagmara

   Olewiński Mateusz

   Olszak Karolina
   Karolina Olszak - doktor nauk prawnych, major, od 2003 r. związana z Żandarmerią Wojskową. Zainteresowania naukowe autorki obejmują zagadnienia z zakresu kryminalistyki oraz postępowania karnego, szczególnie prawa dowodowego.

   Olszak Marcin
   Marcin Olszak - doktor habilitowany nauk prawnych, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.

   Olszanowski Jan
   Jan Olszanowski - doktor nauk prawnych; pracownik naukowy Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

   Olszewska-Stompel Justyna
   Justyna Olszewska-Stompel - doktor nauk ekonomicznych; naczelnik biura zamówień publicznych w administracji samorządowej; szkoleniowiec i doradca warszawskich i śląskich instytucji; autorka wielu artykułów o tematyce ekonomicznej i z zakresu zamówień publicznych; współpracuje z Systemem Informacji Prawnej LEX (pisze o zamówieniach publicznych); współautorka książek Zamówienia publiczne. Zarządzanie organizacją, ludźmi i problemami oraz Zamówienia publiczne nie są trudne.

   Olszewski Artur

   Olszewski Edward
   Prof. dr hab. Edward Olszewski - historyk i politolog, nauczyciel akademicki, kierownik Zakładu Ruchów Politycznych, były dyrektor Instytutu i prodziekan na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii myśli politycznej, współczesnych ruchów politycznych, emigracji polskiej do Skandynawii, dziejów najnowszych regionu lubelskiego. Członek Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk, rad naukowych i komitetów redakcyjnych czasopism politologicznych.

   Olszewski Jan
   Jan Olszewski dr hab., profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierownik Katedry Prawa Handlowego i Gospodarczego; prezes Podkarpackiego Sądu Arbitrażowego; specjalizuje się w prawie konkurencji i prawie arbitrażowym; autor licznych opracowań w tym zakresie, m.in. monografii i podręczników akademickich. Współpracuje z wieloma zagranicznymi ośrodkami naukowymi (m.in. USA, Wielkiej Brytanii, Indiach).

   Olszewski Radosław

   Olszewski Wojciech L.
   Wojciech L. Olszewski - adwokat; specjalista w zakresie prawa farmaceutycznego; posiada bogate doświadczenie zawodowe w doradztwie prawnym i compliance dla branży farmaceutycznej zdobywane zarówno w renomowanych kancelariach prawnych (polskich i międzynarodowych), jak również w ramach sektora publicznego, gdzie m.in. uczestniczył w pracach legislacyjnych nad strategicznymi zmianami w ustawach regulujących rynek leków; autor publikacji z zakresu prawa farmaceutycznego i prelegent na wielu branżowych konferencjach i szkoleniach.

   Olszyński Michał

   Oniszczuk Jerzy
   prof. dr hab. Jerzy Oniszczuk - Profesor zwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; autor ponad dwudziestu książek i ponad stu artykułów w większości poświęconych problematyce orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego, zagadnieniom ogólnoprawoznawczym, a także prawom socjalnym.

   Opaliński Bartłomiej
   Bartłomiej Opaliński - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie; aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie; zajmuje się problematyką prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego, konstytucyjnego systemu organów państwowych, systemów rządów; autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego.

   Opalski Adam
   Adam Opalski - profesor doktor habilitowany; profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do spraw reformy prawa spółek (w latach 2006-2015), członek grup roboczych: European Model Company Act Group (od 2013 r.) oraz European Company Law Experts (od 2016 r.). Współautor nowelizacji kodeksu spółek handlowych dotyczących: transgranicznego łączenia się spółek, reformy instytucji kapitału zakładowego spółki akcyjnej oraz reformy walnych zgromadzeń spółek akcyjnych. Współautor projektu reformy struktury majątkowej spółki z o.o. Redaktor i współautor komentarza do kodeksu spółek handlowych (od 2016), współautor Systemu Prawa Prywatnego - t. 17B (spółka akcyjna) i t. 9 (umowy nienazwane). Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa spółek, w tym monografii poświęconych: prawu zgrupowań spółek (2012), europejskiemu prawu spółek (2010), radzie nadzorczej spółki akcyjnej (2006) i kapitałowi zakładowemu (2002). Doradca międzynarodowej kancelarii prawnej, radca prawny w Warszawie.

   Opalski Wiesław
   Dr Wiesław Opalski - adwokat i radca prawny, wieloletni wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; w latach 2009-2015 rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce.

   Opiła Janusz

   Oplustil Krzysztof

    Opoka Filip

    Opolski Jan
    Jan Opolski - starszy wykładowca w Katedrze Filologii Klasycznej Uniwersytetu Gdańskiego

    Orfin Agnieszka

    Orlicki Marcin
    Marcin Orlicki - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego.

    Orlik Beata

    Orłowska Anna
    Anna Orłowska - radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu, pracuje w Kancelarii Radców Prawnych Pilarski, Oczkowski spółka partnerska w Toruniu. W praktyce zawodowej uczestniczy jako pełnomocnik w wielu postępowaniach z zakresu podatku akcyzowego, w szczególności dotyczących opodatkowania wyrobów węglowych oraz paliw płynnych.

    Orłowski Janusz
    Janusz Orłowski - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy Sp. k. w Działdowie, Oddział w Warszawie.

    Ornowska Alicja
    Alicja Ornowska - doktor nauk prawnych; adiunkt w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy; sędzia Sądu Rejonowego w Inowrocławiu; stypendystka Deutscher Akademischer Austauschdienst (dwukrotnie), Université Robert Schuman w Strasburgu, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundacji Nauki Polskiej; recenzentka Journal of Interpersonal Violence, autorka lub współautorka trzech monografi i oraz ponad pięćdziesięciu polsko- i anglojęzycznych publikacji z dziedziny prawa karnego, komparatystyki prawniczej, prawa europejskiego i praw człowieka.

    Osajda Konrad

    Osiecka Anna

    Ostapiuk Karolina

    Ostapowicz Ewa
    Ewa Ostapowicz - kierownik Działu Strategicznych Analiz Finansowych Uniwersytetu Warszawskiego; zajmowała się merytorycznie oprogramowaniem wspomagającym zarządzanie (systemy finansowo-księgowe, kadry i płace, sprzedaż).

    Ostasiewicz Walenty

    Ostaszewski Paweł
    Paweł Ostaszewski - doktor nauk prawnych, kryminolog; główny specjalista badawczo-techniczny w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości; prowadzi zajęcia dydaktyczne z technik badań w kryminologii w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego; autor publikacji z zakresu przestępczości i wymiaru sprawiedliwości.

    Ostojski Przemysław
    Przemysław Ostojski - doktor nauk prawnych, starszy asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu, adiunkt w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.

    Ostrihanska Zofia

    Ostrowska Anna
    Anna Ostrowska - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; starszy asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie; specjalizuje się w prawie budowlanym oraz prawie planowania i zagospodarowania przestrzennego; autorka monografii Pozwolenie na budowę (wyd. 2, 2012) oraz kilkudziesięciu innych publikacji z zakresu prawa administracyjnego.

    Ostrowska Dorota
    Dorota Ostrowska - doktor nauk ekonomicznych; od 2003 r. pracuje jako adiunkt w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Obecnie pełni funkcję Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych w Ostrowi Mazowieckiej. Jest autorką ponad stu dziesięciu opracowań z zakresu finansów, bankowości i ubezpieczeń, które ukazały się w specjalistycznych pismach o zasięgu zarówno krajowym, jak i zagranicznym. Ponadto jest członkiem Polskiego towarzystwa Ekonomicznego, towarzystwa Przyjaciół Szkół Polskich oraz prezesem Koła Naukowego "Economy&Society". Wieloletni praktyk sektora ubezpieczeń gospodarczych - kilkakrotnie wyróżniona za swoją pracę przez Zurich towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. i Generali Życie TU S.A. inwestor na rynku nieruchomości komercyjnych.

    Ostrowski Jarosław
    Jarosław Ostrowski - radca prawny, doradca podatkowy, wspólnik zarządzający Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy, kierujący praktyką prawa podatkowego, wykładowca Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu, autor szeregu publikacji z zakresu podatków.

    Ostrzycka Martyna

    Osuch-Chacińska Lucyna

     Otawski Piotr

     Otręba Rafał

     Ott Gabriela

     Otto Marta

     Owczarczuk Marcin

     Owczarek Joanna
     Joanna Owczarek - pracownik dydaktyczno-naukowy w Katedrze Ubezpieczenia Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wykładowca z zakresu ubezpieczeń, ekspert ds. zabezpieczenia emerytalnego w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych, arbiter Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych, doradca Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych. Jest autorką wielu publikacji z zakresu ubezpieczeń i systemów emerytalnych.

     Ożegalska-Trybalska Justyna
     Justyna Ożegalska-Trybalska - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego; wykładowca prawa patentowego, prawa znaków towarowych i prawa Internetu na UJ; arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji; ekspert w krajowych i międzynarodowych projektach związanych z zarządzaniem i komercjalizacją praw własności intelektualnej w szkołach wyższych. Autorka kilkunastu krajowych i zagranicznych publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii.

     Ożóg Irena
     Irena Ożóg - doktor. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym. W latach 1989-2003, jako dyrektor departamentu, a następnie wiceminister w ministerstwie finansów, współtworzyła i nadzorowała polski system podatkowy. Ponad dwadzieścia lat wykłada finanse publiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na Uniwersytecie Warszawskim, a także prowadzi warsztaty z praktyki podatkowej. Jest autorką dziewięciu książek i około dwustu monografii oraz artykułów poświęconych prawu finansowemu, w tym podatkowemu. Dr Irena Ożóg ma wieloletnie doświadczenie w prawnym oraz ekonomiczno-finansowym doradztwie podatkowym. Jako ekspert współpracuje z administracją rządową i samorządową, organami władzy publicznej oraz organizacjami biznesowymi, komisjami i komitetami zajmującymi się problematyką podatkową. Prowadząc kancelarię, zawodowo doradza krajowym i zagranicznym przedsiębiorstwom, a także instytucjom finansowym. Jest laureatką wielu nagród, wyróżnień i najwyższych pozycji w rankingach doradców podatkowych.