Dąbek Dorota
Dorota Dąbek - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik naukowy w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego; sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie; autorka publikacji z zakresu prawa administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego, zwłaszcza prawa samorządu terytorialnego i źródeł prawa, w tym m.in. monografii: Prawo miejscowe samorządu terytorialnego (2003), Prawo sędziowskie w polskim prawie administracyjnym (2010) oraz podręcznika Prawo miejscowe (2015); współautorka komentarzy do ustaw samorządowych i Konstytucji RP.

Dąbek Paweł
Paweł Dąbek - pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Prawa Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Dąbkiewicz Krzysztof
Krzysztof Dąbkiewicz - sędzia Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Toruniu; autor komentarzy do Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu karnego wykonawczego, a także książek oraz kilkudziesięciu artykułów i glos z zakresu prawa karnego procesowego, materialnego i prawa wykroczeń.

Dąbrowska Joanna
Joanna Dąbrowska - absolwentka Szkoły Głównej Handlowej na wydziale Finansów i Bankowości, szef działu przepływów pieniężnych w spółce grupy Airbus.

Dąbrowska Justyna
Justyna Dąbrowska - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; adwokat; autorka publikacji naukowych i kometarzy z zakresu prawa gospodarczego.

Dąbrowska Paula

Dąbrowska-Kardas Małgorzata
Dr Małgorzata Dąbrowska-Kardas - w 2007 r. obroniła rozprawę doktorską przygotowaną pod kierunkiem prof. A. Zolla. Jako stypendystka Stowarzyszenia Maxa Plancka prowadziła badania naukowe w Instytucie Maxa Plancka Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Karnego we Fryburgu Bryzgowijskim (MPI ICC). Adwokat, przewodnicząca Zespołu ds. wewnętrznych aktów normatywnych adwokatury Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, przewodnicząca Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich ORA w Krakowie. Autorka lub współautorka kilkunastu publikacji z zakresu prawa karnego oraz konstytucyjnych podstaw odpowiedzialności karnej.

Dąbrowski Daniel
Daniel Dąbrowski - doktor nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego; radca prawny; zdobył wyrożnienie w konkursie Złote Skrzydła w 2011 r. za publikację Nabywanie akcji własnych przez spółkę akcyjną (Warszawa 2010); autor licznych artykułów z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa przewozowego, współautor opracowania Prawo przewozowe. Komentarz (2014).

Dąbrowski Stanisław

Dach Zofia

Dadańska Katarzyna Anna
Dr Katarzyna Anna Dadańska - adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, prorektor Wyższej Szkoły Zawodowej "Oeconomicus" Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie, radca prawny. Autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego, handlowego i prawa pracy.

Dale Margaret
Margaret Dale jest konsultantką do spraw zatrudnienia. Pracowała jako dyrektor generalny konsorcjum uniwersytetów świadczących usługi w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz specjalista ds. HR w instytucjach samorządowych, służby zdrowia i w szkolnictwie wyższym.

Dalecka Aleksandra

Damasiewicz Agnieszka
Dr Agnieszka Damasiewicz - autorka publikacji dotyczących analizy prawne i praktycznych aspektów zawierania w umowach postanowień w wielu alternatywnych wesjach.

Dańczak Paweł
Paweł Dańczak - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Polskiego Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; członek pozaetatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, członek zwyczajny Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej; jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa o szkolnictwie wyższym oraz proceduralnych zagadnień przyznawania stopni naukowych i tytułu naukowego.

Daniel Paweł
Paweł Daniel - doktor nauk prawnych, starszy asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu, wykładowca w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu.

Daniluk Paweł
Paweł Daniluk - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu; autor około 150 publikacji, w tym książki Przestępstwa podobne w polskim prawie karnym, Warszawa 2013, wyróżnionej w 50. konkursie "Państwa i Prawa" na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych w kategorii rozpraw habilitacyjnych.

Daniluk-Jarmoniuk Anna

Dankowska Małgorzata

Darkowski Tomasz
Tomasz Darkowski - dyrektor Departamentu Legislacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości; adwokat niewykonujący zawodu.

Darmorost Elżbieta

Daszczuk Paweł

Daszczyńska-Ciborowska Anna

Dauter Bogusław
Bogusław Dauter - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Specjalizuje się w tematyce związanej z postępowaniem podatkowym i sądowoadministracyjnym oraz podatkami dochodowymi. Jest autorem i współautorem wielu prac z tego zakresu.

Davis Tony

Dawidziuk Ewa
Ewa Dawidziuk - doktor nauk prawnych; w latach 2005-2007 zatrudniona w Kancelarii Sejmu; od 2007 r. pracownik w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich; autorka publikacji z zakresu prawa karnego wykonawczego, w tym m.in. raportów Rzecznika Praw Obywatelskich z działalności Krajowego Mechanizmu Prewencji w Polsce oraz artykułów: Praktyka przestrzegania praw nieletnich w Polsce w kontekście działalności Rzecznika Praw Obywatelskich, Art. 4 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego w świetle ratyfi kowanych przez Polskę umów międzynarodowych, Udział osoby pozbawionej wolności w pogrzebie najbliższej osoby - rozważania na tle art. 141a Kodeksu karnego wykonawczego, Sytuacja obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w zagranicznych jednostkach penitencjarnych.

Dębicka Anetta Jaxa
Anetta Jaxa Dębicka - doktor nauk prawnych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Autor i współautor szeregu publikacji z zakresu administracji publicznej oraz teorii państwa i prawa, w szczególności poświęconych zagadnieniom rozwoju demokratycznego państwa prawa. Ponadto autor i koordynator programów, szkoleń i Szkół Letnich adresowanych do wysokich urzędników administracji publicznej oraz studentów kierunku administracja w krajach Europy Środkowej i Wschodniej finansowanych m.in. przez Canadian Bureau for International Education - CBIE, Local Government Public Service Reform Initiative, Open Society Institute - LGI/OSI, Poland-America-Ukraine Cooperation Initiative - PAUCI.

Dębiński Antoni
Ksiądz Antoni Dębiński, profesor nauk prawnych - rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II od 2012 r. Specjalista w zakresie prawa rzymskiego i kanonicznego. W swoich badaniach skupia się na zagadnieniach z obszaru rzymskiego prawa karnego, sakralnego, administracyjnego. Bada historię i współczesność prawa rzymskiego, europejską historię prawną oraz historię prawa kościelnego. Jest autorem wielu książek z tego zakresu.

Dębowska Aleksandra
Aleksandra Dębowska - doktorantka w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki sądownictwa konstytucyjnego i praw człowieka.

Dębowski Paweł

Dębska Monika

Demendecki Tomasz
Tomasz Demendecki - doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik naukowy Katedry Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; komornik sądowy; adwokat; ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; autor i współautor publikacji z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego (w tym porównawczego) oraz ustroju organów ochrony prawnej.

Deneka Magdalena

Denys Andrzej
Andrzej Denys - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk medycznych; specjalista w zakresie mikrobiologii medycznej, wirusologii lekarskiej, zdrowia publicznego i promocji zdrowia; autor wielu prac z tych dziedzin opublikowanych w kraju i za granicą; doświadczony nauczyciel akademicki o twórczym podejściu do problemów kształcenia przed- i podyplomowego; od wielu lat pracuje w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, współpracuje też z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi; członek wielu krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych.

Depko Andrzej

Depta Adam

  Dercz Maciej
  Maciej Dercz - doktor nauk prawnych; radca prawny; dyrektor Instytutu Prawa Ochrony Zdrowia na Uczelni Łazarskiego; lider modułu tematycznego prowadzonego przez tę uczelnię MBA w ochronie zdrowia; współpracuje z centralnymi i regionalnymi jednostkami administracji publicznej oraz instytucjami naukowymi; autor i współautor wielu publikacji dotyczących prawnych aspektów ochrony zdrowia.

  Derkacz Agnieszka
  Agnieszka Derkacz - pracownik organu kontroli skarbowej; prowadzi zajęcia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, wykładowca na kursach doskonalenia zawodowego z zakresu podatków; członek Stowarzyszenia Prawa Finansowego "Aureus" przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego; autorka publikacji z zakresu prawa podatkowego i administracyjnego.

  Derlacz-Wawrowska Marta
  Marta Derlacz-Wawrowska - radca prawny; asystent w Zakładzie Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie; specjalizuje się w prawie pracy.

  Derlatka Joanna
  Joanna Derlatka - doktor nauk prawnych, adiunkt na kierunku prawo na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach; ukończyła aplikację notarialną w Krakowie, autorka publikacji z zakresu postępowania cywilnego.

  Derlatka Marta
  Marta Derlatka - doktor nauk prawnych, pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji UKSW - Katedra Prawa Konstytucyjnego. W latach 2000-2008 pracowała w Trybunale Konstytucyjnym na stanowisku radcy. W latach 2009-2010 pełniła funkcję pełnomocnika Rzecznika Praw Obywatelskich. Obecnie prowadzi własną praktykę adwokacką. Autorka publikacji poświęconych polskiemu i niemieckiemu sądownictu konstytucyjnemu.

  Deryng Anna
  Anna Deryng - doktor nauk prawnych; adiunkt w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego i Ustroju Samorządu Terytorialnego Instytutu Administracji na Wydziale Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Obszarze Nauki i Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie; były pracownik Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie; członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego; autorka i współautorka licznych publikacji naukowych z dziedziny prawa konstytucyjnego.

  Deschamps Jean-Philippe

  Descours Danuta
  Danuta Descours - absolwentka Wydziału Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej i studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami, doktorantka w Katedrze Inżynierii Wiedzy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W pracy zawodowej w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego zajmuje się wdrażaniem systemów informatycznych w jednostkach administracji publicznej.

  Despot-Mładanowicz Arkadiusz
  Arkadiusz Despot-Mładanowicz - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego; autor publikacji z dziedziny materialnego prawa administracyjnego, w szczególności prawa budowlanego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

  Deszczyński Bartosz

  Devlin Nancy

  Diupero Tadeusz
  TADEUSZ DIUPERO, pracownik Przemysłowego Instytutu Motoryzacji, jest specjalistą w zakresie bezpieczeństwa biernego pojazdów, biegłym sądowym czterech kadencji w zakresie rekonstrukcji wypadków drogowych i techniki samochodowej.

  Długosz Zbigniew
  Zbigniew Długosz - doktor nauk prawnych; radca prawny; ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz finanse i rachunkowość na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie; ukończył International Study Program na Hochschule Pforzheim, uzyskując certyfikat z zakresu zarządzania międzynarodowego; posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej i szkoleniu podmiotów rynku finansowego; specjalizuje się w prawie ubezpieczeń gospodarczych, prawie usług płatniczych, prawie bankowym oraz prawie spółek.

  Dmowski Andrzej
  Andrzej Dmowski - doktor nauk prawnych, adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident w Irlandii (Certified Public Accountant), biegły ds. wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych (Certified Fraud Examiner), międzynarodowy audytor wewnętrzny (Certified Internal Controls Auditor), biegły sądowy z zakresu finansów, jak również wyceny podmiotów gospodarczych, certyfikowany księgowy; absolwent University of Cambridge (British Centre for English and European Legal Studies); specjalizuje się w zagadnieniach interdyscyplinarnych z zakresu prawa podatkowego, bilansowego oraz gospodarczego, w szczególności transakcji M&A oraz instrumentach finansowych; autor i współautor licznych publikacji.

  Dmowski Jacek
  Jacek Dmowski - doktor nauk prawnych, adiunkt w Szkole Wyższej Prawa i Dyplomacji w Gdyni

  Dmowski Paweł

   Dmowski Stanisław

   Dobaczewska Anna
   Anna Dobaczewska - doktor habilitowany nauk prawnych; profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego; kierownik Zakładu Prawa Gospodarczego Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji; radca prawny; specjalizuje się w publicznym prawie konkurencji, pomocy publicznej, finansowaniu rozwoju gospodarczego; autorka licznych publikacji.

   Dobek-Rak Magdalena
   Magdalena Dobek-Rak - starszy asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku (Wydział II); pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu.

   Dobija Dorota
   Prof. ALK dr hab. Dorota Dobija - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego; stypendystka Fundacji Fulbrighta w University of Illinois Urbana-Champaign. Pracowała jako visiting professor na wielu uniwersytetach w USA i w Europie; koordynator kilku krajowych i międzynarodowych projektów badawczych; laureatka licznych nagród i wyróżnień naukowych. Jest autorką wielu prac z zakresu rachunkowości, zarządzania kapitałem intelektualnym i ładu korporacyjnego. Współpracuje z firmami konsultingowymi, w których zajmuje się doradztwem w zakresie projektowania systemów informacyjnych.

   Dobosiewicz Bartłomiej
   Bartłomiej Dobosiewicz - doktorant w Katedrze Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; adwokat Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

   Dobosz Damian

   Dobosz Izabela
   Dr hab. Izabela Dobosz - profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest kierownikiem Zakładu Dziennikarstwa Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Opublikowała ok. 70 prac naukowych, m.in.: Procesy prasowe w Polsce w latach 1960-1975, Kraków 1979, Tajemnica korespondencji jako dobro osobiste oraz jej ochrona w prawie cywilnym, Kraków 1989, Prawo prasowe (z J. Bartą), Kraków 1989, współautorka Prawa mediów pod redakcją J. Barty, A. Matlaka, R. Markiewicza, Warszawa 2005.

   Dobosz Piotr
   Piotr Dobosz - doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego; prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. studiów administracyjnych na kadencję 2016-2020; w swych licznych publikacjach i badaniach naukowych zajmuje się zagadnieniami prawa administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego, prawa ochrony zabytków, nauki administracji, historii prawa administracyjnego i ustroju konserwatorstwa polskiego; autor m.in. monografii: Administracyjnoprawne instrumenty kształtowania ochrony zabytków (1997) oraz Milczenie i bezczynność w prawie administracyjnym (2011).

   Dobruk Marcin

   Dobrzańska Sara

   Dobska Monika

   Dobski Paweł

   dokumenty urzędowe

   Dolata Stanisław
   Stanisław Dolata - profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych; uznany autorytet w zakresie problematyki podatkowej; autor oraz redaktor naukowy licznych publikacji jej poświęconych; profesor zwyczajny na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, przewodniczący Rady Programowej na kierunku Zarządzanie, członek Komisji Rozwoju Kadr, Nauki i Współpracy z Zagranicą AWF w Katowicach; członek Polsko-Niemieckiej Sieci Naukowców na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (Deutsch-Polnisches Netzwerk Wissenschaft ler für nachhaltige Entwicklung).

   Dolecki Henryk
   Henryk Dolecki - doktor habilitowany nauk prawnych; profesor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy; sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku; autor wielu publikacji, w tym komentarzy, monografii, rozpraw, artykułów, glos i recenzji.

   Doliwa Adam

   Dolnicki Bogdan
   Bogdan Dolnicki - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; radca prawny specjalizujący się w problematyce samorządowej; autor ponad stu prac naukowych z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa samorządu terytorialnego.

   Doman Małgorzata
   Dr hab. Małgorzata Doman - pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Matematyki Stosowanej na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

   Doman Ryszard
   Dr hab. Ryszard Doman - jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie pełni funkcję kierownika Pracowni Ekonometrii Finansowej na Wydziale Matematyki i Informatyki

   Domańska Monika
   Monika Domańska - doktor nauk prawnych; adiunkt w Zakładzie Prawa Europejskiego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; członek Biura Studiów i Analiz w Sądzie Najwyższym; autorka publikacji z dziedziny prawa Unii Europejskiej.

   Domański Grzegorz

   Domański Maciej
   Maciej Domański - doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości; autor publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego; członek zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do spraw zdolności do czynności prawnych osób niepełnosprawnych psychicznie; prowadzi zajęcia dydaktyczne z prawa cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

   Domińczyk Tadeusz

   Dominiak Marcin

    Dominik Dagmara

    Dominik-Ogińska Dagmara
    dr Dagmara Dominik-Ogińska - absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Paris IX Dauphine oraz Uniwersytetu Paris Panthéon-Sorbonne w Paryżu; sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, dwukrotnie nagrodzona przez Międzynarodową Komisję Prawników tytułem Sędzia Europejski (2011 i 2014); autorka i współautorka artykułów i monografii z zakresu prawa podatkowego; członek (obecnie członek zarządu) International Association of Tax Judges, Association of European Administrative Judges i International Fiscal Association.

    Dominowska Joanna
    Joanna Dominowska - doktor nauk prawnych; adiunkt w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej; adwokat; autorka licznych publikacji, ekspertyz i opinii prawnych z zakresu prawa fundacyjnego; doradza przy tworzeniu fundacji, prowadzi procesy gospodarcze zwiazane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez fundacje; w praktyce zawodowej, a także w działalności naukowej zajmuje się problematyką prawa cywilnego, fundacyjnego i stowarzyszeniowego.

    Doniec Andrzej

    Doroszewski Jan
    Prof. dr hab. med. Jan Doroszewski - lekarz, członek Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN; przewodniczący Zespołu Języka Medycznego RJP; członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności; członek Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN; b. dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego; b. kierownik Zakładu Biofizyki i Biomatematyki CMKP; emeryt.

    Dorre-Kolasa Dominika

     Dörre-Kolasa Dominika
     Dominika Dörre-Kolasa - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny. Autorka kilkunastu publikacji dotyczących ochrony dóbr osobistych pracowników, monitoringu w miejscu pracy, współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi, molestowania seksualnego, mobbingu.

     Dorska Dorota
     Dorota Dorska, radca prawny, właściciel kancelarii prawnej w Warszawie. Specjalizuje się w szeroko rozumianych zagadnieniach prawnych obsługi cyklu inwestycyjnego i procesu budowlanego oraz w prawie pracy. Od ponad pięciu lat prowadzi wykłady i szkolenia kierowane do przedsiębiorców i pracowników administracji publicznej dotyczące prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz przepisów regulujących gospodarkę nieruchomościami. Autorka i współautorka publikacji prawnych i materiałów szkoleniowych z zakresu swojej specjalizacji, współpracuje z wydawnictwami prawniczymi, w tym z Wolters Kluwer Polska.

     Dorska-Havaris Dorota

     Dowgier Rafał
     Rafał Dowgier - doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; wykładowca akademicki; autor szeregu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa podatkowego.

     Drabek Agata
     Agata Drabek - doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej; autorka monografii o zatrudnieniu nielegalnym oraz innych publikacji z zakresu rynku pracy dotyczących m.in. profilowania pomocy dla bezrobotnych, bezrobotnych do 30. roku życia; ekspert w dziedzinie rynku pracy Regionalnego Związku Pracodawców Ziemi Łódzkiej "Lewiatan".

     Drachal Janusz
     Janusz Drachal - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

     Dragon Piotr

      Dral Antoni
      Antoni Dral - doktor habilitowany nauk prawnych; profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Prawa i Administracji - Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, kierownik Zakładu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych; przez wiele lat łączył pracę naukowo-dydaktyczną z zatrudnieniem na stanowiskach kierowniczych w administracji rządowej i gospodarczej; autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy.

      Drapała Przemysław
      Przemysław Drapała - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Cywilnego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; radca prawny; autor licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego i handlowego.

      Drążkiewicz Karolina

      Driczinski Sławomir
      Dr Sławomir Driczinski - adiunkt na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim; starszy wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

      Drinoczi Timea

      Drobek Piotr

       Drobiec Łukasz
       Łukasz Drobiec – adiunkt w Katedrze Konstrukcji Budowlanych Politechniki Śląskiej w Gliwicach (doktorat 2004). Autor lub współautor około 110 publikacji naukowych z zakresu konstrukcji murowych, żelbetowych oraz diagnostyki konstrukcji, współautor około 300 ekspertyz i projektów obiektów kubaturowych. Członek PZITB, International Masonry Society, komitetu technicznego nr 233 ds. konstrukcji murowych oraz komitetu technicznego nr 252 ds. projektowania konstrukcji murowych.

       Drobny Wojciech
       Wojciech Drobny - doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego Instytutu Nauk Prawnych PAN, Naczelnik Wydziału w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego.

       Drogosz Małgorzata
       Małgorzata Drogosz - pedagog, dyplomowany nauczyciel, wizytator Kuratorium Oświaty. W zakresie swojej działalności zawodowej, poświęconej głównie nadzorowi pedagogicznemu Szkolnych Schronisk Młodzieżowych, organizacji wypoczynku dzieci, młodzieży oraz krajoznawstwu i turystyce szkolnej, współpracuje z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Komendą Kieleckiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego, Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych i Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym w Kielcach.

       Drosik Jacek

       Drozd Stanisław
       Stanisław Drozd - adwokat w praktyce postępowań sądowych i arbitrażowych. Jest również niewykonującym zawodu solicitorem Anglii i Walii. Zajmuje się arbitrażem oraz tzw. zarządzaniem sporem i łączeniem alternatywnych metod konstruktywnego rozwiązywania złożonych sporów gospodarczych.

       Drozdowicz Krzysztof

       Dróżdż Dominika
       Dominika Dróżdż - obroniła pracę doktorską w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się tematyką związaną z międzynarodowym prawem karnym, zwłaszcza zbrodnią ludobójstwa. Jest prelegentką na międzynarodowych konferencjach i sympozjach. Publikuje w kraju i za granicą na tematy związane z międzynarodowym prawem karnym, humanitarnym i prawami człowieka. Jest adiunktem w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.

       Drucker Peter F.
       PETER F. DRUCKER - zdobywał wykształcenie w Austrii i w Anglii. W roku 1929 rozpoczął pracę jako zagraniczny korespondent prasowy i jako ekonomista w międzynarodowym banku w Londynie. Od roku 1937 pracował w Stanach Zjednoczonych, początkowo jako ekonomista w grupie brytyjskich banków i firm ubezpieczeniowych , a następnie jako konsultant do spraw zarządzania w największych amerykańskich i zagranicznych firmach doradczych. Prawdziwą karierę zrobił jako wykładowca i nauczyciel, najpierw jako profesor politologii i filozofii w Bennington College, a następnie przez ponad 20 lat jako profesor zarządzania. Od 1971 r. był profesorem nauk społecznych.

       Drwiłło Andrzej
       Andrzej Drwiłło - profesor doktor habilitowany nauk prawnych. Jego życie zawodowe jest związane nierozerwalnie z dziedziną prawa finansowego. Na studiach prawniczych przygotował pracę magisterską z prawa podatkowego. Po studiach, jako stypendysta, pracował w Narodowym Banku Polskim. Doktorat z ekonomii uzyskał w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie. Z chwilą utworzenia Uniwersytetu Gdańskiego podjął pracę w Katedrze Prawa Finansowego na stanowisku adiunkta, docenta i później profesora. Przez 20 lat kierował Katedrą Prawa Finansowego, tworząc zespół utalentowanych i pracowitych nauczycieli akademickich. Przyjaźnie, które się w nim nawiązały oraz wzajemne wspieranie w najtrudniejszych sytuacjach sprawiły, że ów zespół stał się ewenementem w skali kraju. Po przejściu na emeryturę Profesor podjął pracę w uczelni prywatnej - w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Kieruje Katedrą Prawa Finansowego i Finansów. Nie zaprzestał działalności naukowej. Jest autorem wielu publikacji, uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, pisze recenzje dorobku naukowego nauczycieli akademickich ubiegających się o tytuł profesora, stopień doktora habilitowanego i doktora nauk prawnych.

       Drynkorn Hanna

       Drywa Anna
       Anna Drywa - doktor nauk prawnych, prawnik praktyk - doświadczenie zdobyła w administracji publicznej, obecnie pracuje w kancelarii radcy prawnego; autorka publikacji z zakresu prawa podatkowego.

       Drzazga Jacek
       Jacek Drzazga - starszy konsultant w Dziale Prawno-Podatkowym PwC w zespole Sporów Podatkowych oraz Doradztwa Regulacyjnego (Litigation & Regulatory). Specjalizuje się w doradztwie w sporach przed organami administracji podatkowej oraz przed sądami administracyjnymi, w szczególności w zagadnieniach proceduralnych, w tym sporządzaniu skarg i skarg kasacyjnych oraz ogólnym prawie podatkowym. Uczestniczył w licznych sprawach spornych dotyczących podatków, prowadzonych przeciwko organom podatkowym i celnym, włączając w to kontrole podatkowe i skarbowe oraz postępowania podatkowe i sądowo-administracyjne.

       Drzewiecka Ewa
       Ewa Drzewiecka - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; pracownik Instytutu Nauk Prawnych PAN; przygotowała rozprawę doktorską na temat umowy o pracę na czas zastępstwa nieobecnego pracownika. Specjalizuje się w zakresie prawa pracy, jest autorką poradników dla pracodawców i pracowników oraz publikacji m.in. w "Gazecie Prawnej" i "Rzeczpospolitej".

       Drzewiecki Andrzej

       Drzymała Bartosz

       Dubel Lech
       Prof. dr hab. Lech Dubel - kierownik Katedry Doktryn Politycznych i Prawnych WPiA UMCS w Lublinie. Specjalizuje się w średniowiecznej i współczesnej myśli politycznej i prawnej. Autor podręczników z zakresu historii doktryn politycznych i prawnych oraz nauki o państwie i polityce.

       Dubowik Anna
       Anna Dubowik - doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; autorka i współautorka licznych opracowań naukowych, w tym komentarzy, artykułów i glos; główny przedmiot jej zainteresowań stanowi problematyka pozaumownych stosunków pracy oraz zatrudnienia w sferze publicznej, a także zagadnienia dotyczące kształtowania treści stosunku pracy oraz zbiorowego prawa pracy.

       Duda Jerzy

       Duda Juliusz
       JULIUSZ DUDA - adwokat wykonujący praktykę adwokacką w Kielcach. Członek Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego w Warszawie.

       Duda Katarzyna
       Katarzyna Dudka - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; profesor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.

       Duda Michalina

       Dudar Grzegorz
       Grzegorz Dudar - prawnik specjalizujący się w prawie podatkowym, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku, asystent sędziego WSA w Białymstoku.

       Dudka Katarzyna
       Katarzyna Dudka - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, zatrudniona w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; członek m.in. Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Lublinie oraz Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego; przez lata była profesorem Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości i członkiem Zespołu Doradców ds. Ofiar Przestępstw przy Prokuratorze Generalnym; radca prawny; autorka ponad 100 publikacji z zakresu postępowania karnego, prawa karnego i praw człowieka oraz wielu raportów IWS na temat praktyki stosowania prawa przez polskie organy wymiaru sprawiedliwości.

       Dudzik Jarosław
       Jarosław Dudzik - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

       Dudzik Sławomir
       Prof. dr hab. Sławomir Dudzik - Profesor w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego; jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień prawa konkurencji, prawa pomocy państwa dla przedsiębiorstw, regulacji sektorów infrastrukturalnych (w tym energetyki i telekomunikacji) oraz prawa ustrojowego Unii Europejskiej; autor m.in. monografii: Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. Problematyka prawna (Kraków 1998), Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej. Między neutralnością a zaangażowaniem (Kraków 2002) oraz Współpraca Komisji Europejskiej z organami ochrony konkurencji w sprawach kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Warszawa 2010).

       Dudzikowa Maria
       Maria Dudzikowa - profesor zwyczajna doktor habilitowana nauk humanistycznych, polonistka, pedagożka; przez 20 lat kierowała Zakładem Pedagogiki Szkolnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członkini Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, przewodnicząca Sekcji ds. Rozwoju Młodych Naukowców KNP PAN oraz Zespołu Badania Kultury Szkoły przy KNP PAN, w latach 1993-2015 wiceprzewodnicząca Komitetu; autorka wielu publikacji.

       Dudzińska Maria
       Maria Dudzińska - radca prawny w kancelarii Gessel, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze postępowań spornych przed sądami powszechnymi, w mediacji i arbitrażu. Doświadczenie zdobywała m.in. jako asystent prawny w Sądzie Arbitrażowym Lewiatan. Autorka publikacji dotyczących rozwiązywania sporów, w tym przed sądami polubownymi. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

       Dukiet-Nagórska Teresa
       Teresa Dukiet-Nagórska - profesor Uniwersytetu Śląskiego, kieruje Katedrą Prawa Karnego i Kryminologii, autorka dwóch monografii ("Pasożytnictwo społeczne w świetle badań empirycznych", "Tzw. przestępstwa zbiorowe w polskim prawie karnym") i około 80 artykułów. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach prawa karnego materialnego, od wielu lat zajmuje się problematyką prawa medycznego i odpowiedzialności karnej lekarza.

       Dul Rafał
       Rafał Dul - doktor nauk prawnych, wieloletni pracownik w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie na stanowisku asystenta oraz starszego asystenta sędziego; obecnie radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie; prowadzi własną Kancelarię Radcowską, która specjalizuje się w prawie administracyjnym i w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Sądem Najwyższym; członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Płocku (obecnie niewykonujący zawodu); autor publikacji z zakresu postępowania cywilnego, sądowoadministracyjnego oraz prawa administracyjnego.

       Dumkiewicz Małgorzata
       Małgorzata Dumkiewicz - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; radca prawny; autorka publikacji z zakresu prawa handlowego, m.in. monografii Wspólność udziałów w spółce z o.o. (Warszawa 2011) oraz komentarza Kodeks spółek handlowych. Wybór orzecznictwa (Warszawa 2015).

       Duncan W. Jack
       W. Jack Duncan jest profesorem zarządzania w Graduate School of Management oraz profesorem zarządzania organizacjami ochrony zdrowia w School of Public Health Uniwersytetu Alabamy w Birmingham.

       Duniewska Zofia
       Zofia Duniewska - profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego; kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji UŁ; autorka wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego.

       Duraj Tomasz
       Tomasz Duraj - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; kierownik studiów podyplomowych: zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami prawa pracy oraz prawo pracy dla pracodawców i kadry kierowniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy; specjalizuje się w problematyce indywidualnego prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji prawnej pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, prawa urzędniczego oraz spółdzielczego stosunku pracy.

       Durzyńska Magdalena
       Durzyńska Magdalena - sędzia, dr, wschodzący autorytet z zakresu gospodarki nieruchomościami, sędzia cywilista, pracę doktorską obroniła w Instytucie Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obecnie na studiach podyplomowych prowadzi zajęcia z zakresu gospodarki nieruchomościami.

       Duszka-Jakimko Hanna
       Hanna Duszka-Jakimko - doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego; do obszaru jej zainteresowań naukowych należą: teoria prawa, filozofia prawa, teoretyczne uwarunkowania alternatywnego rozwiązywania sporów prawnych, koncepcje społeczeństwa obywatelskiego, kultura prawna.

       Duszyńska Monika

       Dutkiewicz Beata
       Beata Dutkiewicz - doradca podatkowy prowadzący samodzielną Kancelarię Dutkiewicz Doradca Podatkowy (zał. 1992 r.), wspólnik spółki doradztwa podatkowego "taxinvest" sp. z o.o. W latach 2002-2010 członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz działającej w jej ramach Komisji Prawa Podatkowego, w latach 2010-2014. Wiceprzewodnicząca Świętokrzyskiego Oddziału KIDP. W latach 2007-2014 członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego przy Ministrze Finansów. Członek założyciel Stowarzyszenia Klub Doradców Podatkowych. Autor bądź współautor publikacji prasowych z dziedziny prawa podatkowego, w latach 2006-2013 redaktor prowadzący i współautor ukazującej się corocznie publikacji "Vademecum Doradcy Podatkowego". Autor i współautor programu komputerowego "Audyt Podatkowy VAT" oraz "Audyt Podatkowy CIT" (wyd. Datev eG - Niemcy).

       Duży Jerzy
       Jerzy Duży - doktor nauk prawnych; prokurator Wydziału VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy; adiunkt w Zakładzie Podstaw Prawa Medycznego Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa karnego gospodarczego, prawa karnego skarbowego oraz procesu karnego.

       Dybaś Maciej
       Maciej Dybaś - menedżer w Dziale Prawno-Podatkowym PwC w zespole Podatków Pośrednich, doradca podatkowy z 10-letnim doświadczeniem w dużych firmach konsultingowych. Od 2010 roku zajmuje się doradztwem w obszarze VAT w PwC. Przeprowadzał z sukcesem wiele projektów optymalizacyjnych dla podmiotów posiadających ograniczone prawo do odliczenia podatku naliczonego (banki, zakłady ubezpieczeń). Ponadto zaangażowany jest w projekty łączące doradztwo podatkowe i regulacyjne, a także komponent IT - w szczególności wdrożenie nowych systemów i rozwiązań dotyczących odliczania VAT.

       Dybka Rafał
       Rafał Dybka - adwokat; związany z branżą budowlaną i obsługą podmiotów gospodarczych w niej uczestniczących. Posiada bogate doświadczenie w zabezpieczaniu roszczeń z tytułu umów budowlanych, w tym poprzez ustanawianie zastawów oraz egzekucji należności. Jest autorem publikacji oraz trenerem z zakresu zabezpieczeń i windykacji należności.

       Dybka Rafał
       Rafał Dybka - adwokat; specjalizuje się w postępowaniach administracyjnych, w tym w szczególności w kontrolach urzędowych dla podmiotów prowadzących działalność regulowaną; uczestniczył w szeregu analiz prawnych due diligence pod kątem identyfikacji ryzyka prawnego dla branży chemicznej i farmaceutycznej.

       Dybowski Maciej

       Dydenko Jerzy
       Jerzy Dydenko - rzeczoznawca majątkowy; kierownik naukowy i wykładowca międzyuczelnianego studium podyplomowego wyceny nieruchomości Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wykładał w Maroku, Algierii, Armenii i Gruzji; wieloletni biegły sądowy z zakresu konstrukcji budowlanych i gospodarki nieruchomościami; wieloletni członek Państwowej Komisji Kwalifi kacyjnej ds. uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości; współautor norm zawodowych rzeczoznawców majątkowych; autor i redaktor kilkudziesięciu prac naukowych, w tym monografii Szacowanie nieruchomości (Warszawa 2015).

       Dyl Anna

       Dyl Krzysztof

       Dyl Marcin
       Marcin Dyl - doktor habilitowany nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; pracę naukową łączy z praktyką - był m.in. dyrektorem Departamentu Prawnego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, członkiem rad nadzorczych spółek publicznych, obecnie jest Prezesem Zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, pełni również funkcję Wiceprezesa Sądu Izby Domów Maklerskich; jego zainteresowania naukowe koncentrują się na jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym (współautor komentarza do kodeksu postępowania administracyjnego) oraz prawie administracyjnym gospodarczym - współautor systemu prawa administracyjnego, systemu prawa prywatnego, książek dotyczących funkcjonowania rynku kapitałowego; autor wielu artykułów i glos.

       Dyląg Renata

       Dynowski Piotr
       Piotr Dynowski, LL.M. - radca prawny; specjalista w zakresie prawa handlu elektronicznego, reklamy, mediów, prawa telekomunikacyjnego oraz ochrony własności intelektualnej; wieloletni wykładowca akademicki; autor wielu publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa nowych technologii oraz prawa reklamy.

       Dyrda Adam
       Adam Dyrda - doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Teorii Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego; autor monografii Konwencja u podstaw prawa (2013), a także ponad 20 artykułów dotyczących pozytywizmu prawniczego, pragmatycznej teorii prawa oraz sporów teoretycznych w prawie i filozofii.

       Dziadzio Andrzej
       prof. dr hab. Andrzej Dziadzio - kierownik Katedry Powszechnej Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego; autor kilku książek i kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w polskich i zagranicznych wydawnictwach naukowych.

       Dziamski Łukasz
       Łukasz Dziamski - adwokat specjalizujący się w prawie i postępowaniu administracyjnym, jak również w problematyce styku regulacji prawa cywilnego i administracyjnego; autor opracowań z tego zakresu, w tym dotyczących zagadnień organizacji kształcenia wyższego.

       Dziczek Roman
       Roman Dziczek - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie; specjalista w zakresie prawa rzeczowego i spółdzielczego; autor wielu opracowań i komentarzy dotyczących szeroko rozumianej problematyki mieszkaniowej i nieruchomości.

       Dziedzic-Bukowska Joanna
       Joanna Dziedzic-Bukowska - doktor nauk prawnych; radca prawny specjalizujący się w procesie inwestycyjno-budowlanym; przez trzynaście lat orzecznik w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie w wydziale zajmującym się prawem budowlanym i planowaniem przestrzennym; trener prowadzący szkolenia z zakresu procesu inwestycyjno-budowlanego dla urzędników administracji publicznej.

       Dziemaszkiewicz-Kwiecińska Aleksandra
       Aleksandra Dziemaszkiewicz-Kwiecińska - radca prawny, LL.M., Managing Director, Of Counsel w Grupie OpusNet, mentor w Fundacji Liderek Biznesu. Wykładowca na studiach podyplomowych SGH "Międzynarodowe strategie podatkowe". Posiada doświadczenie w doradztwie prawnopodatkowym, zdobywane w Polsce, Wielkiej Brytanii i Niemczech, w tym w firmach z grupy tzw. Wielkiej Czwórki, a także jako prawnik in-house. Autorka publikacji z zakresu prawa i podatków. Stypendystka MEN oraz Konrad Adenauer Stiftung.

       Dziemidok-Olszewska Bożena

       Dzienisiuk Dorota
       Dorota Dzienisiuk - adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych, szczególnie w problematyce koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej.

       Dzienkiewicz Wanda

       Dziergawka Anna

       Dzierżanowska Joanna
       Joanna Dzierżanowska - doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół prawa dowodowego, a zwłaszcza problematyki dowodów naukowych, teorii opiniowania i dowodu z opinii biegłego.

       Dzierżanowski Włodzimierz
       Włodzimierz Dzierżanowski - doktor nauk prawnych; wykładowca w Katedrze Prawa Administracyjnego Uczelni Łazarskiego; prezes zarządu Grupy Doradczej Sienna sp. z o.o. specjalizującej się w dziedzinie finansów publicznych, pomocy publicznej, zamówień publicznych oraz wydatkowania środków pochodzących ze wsparcia UE; były wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych oraz były zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; autor publikacji z zakresu integracji europejskiej, zamówień publicznych i finansów publicznych, współautor książki Prawo zamówień publicznych. Komentarz (Warszawa, 2012).

       Dzierżewicz Zbigniew
       Zbigniew Dzierżewicz - jest projektantem i rzeczoznawcą budowlanym, znawcą prawa budowlanego, przepisów techniczno-budowlanych oraz technicznych zasad procesów projektowania i budowania. Pełni funkcję przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach. W latach 2003-2010 był odpowiedzialny za przeprowadzanie postępowań weryfikacyjnych i egzaminów oraz wydawanie decyzji w sprawie nadawania uprawnień budowlanych. Od 2005 r. zajmuje się interpretacją i wyjaśnianiem treści uprawnień budowlanych wydawanych w latach 1928-2010 w świetle art. 113 § 2 k.p.a. na potrzeby członków Izby Inżynierów Budownictwa. W latach 1996-2005 wykładał na Politechnice Śląskiej.

       Dzierzgowska Irena
       Dzierzgowska Irena - dawniej wicekurator oświaty, autor i edukator w programie Unii Europejskiej TERM-IAE, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w rządzie premiera Jerzego Buzka. Obecnie redaktor naczelna miesięcznika "Dyrektor Szkoły". Autorka poonad 20 książek i poradników. Współautorka programów "Partnerskie Przedszkole", "Szkoła Zarządzająca Wiedzą", a także projektów edukacyjnych realizowanych na Ukrainie i w Macedonii.

       Dziewulska Monika
       Monika Dziewulska - prawnik; autorka publikacji z zakresu postępowania cywilnego

       Dziuba Marek
       Marek Dziuba - doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Literaturoznawstwa Germańskiego Instytutu Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

       Dziuban Ewelina

       Dziubińska-Lechnio Ewa
       Ewa Dziubińska-Lechnio - specjalistka z dziedziny ubezpieczeń społecznych w Departamencie Świadczeń Emerytalno-Rentowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

       Vall Michał du
       Michał du Vall (1952-2012) - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, był specjalistą z zakresu prawa własności przemysłowej i prawa konkurencji; autor (lub współautor) przeszło 200 publikacji z tego zakresu, w tym między innymi Prawa własności przemysłowej (we współautorstwie z Ewą Nowińską i Urszulą Promińską, pięć wydań) oraz Komentarza do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (we współautorstwie z Ewą Nowińską, sześć wydań); ekspert Sejmu, Senatu, Urzędu Patentowego RP, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ministerstwa Gospodarki, a także Komisji Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych (WIPO) oraz Europejskiego Urzędu Patentowego. Był również radcą prawnym, partnerem w kancelarii specjalizującej się w prawie patentowym, gospodarczym i prawie konkurencji. W latach 2008-2012 był prorektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego.

       Vall Paweł du
       Paweł du Vall - absolwent studiow prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim (2012), stypendysta Uniwersytetu w Zurychu (2011). Ukończył dwujęzyczny program LLM z zakresu prawa europejskiego w College of Europe (College d'Europe) w Brugii (2015). Odbył staże zawodowe między innymi w Europejskim Urzędzie Patentowym (2014) i Komisji Europejskiej (2016), koncentrując się na zagadnieniach prawno-politycznych międzynarodowej ochrony prawa własności intelektualnej. Uczestnik zagranicznych szkół letnich z zakresu prawa międzynarodowego. Jego zainteresowania zawodowe obejmują prawo i sprawy europejskie, w tym wspólną politykę handlową UE. Pasjonat spraw międzynarodowych, znawca historii i architektury Krakowa.