Babiarz Stefan
Dr Stefan Babiarz - sędzia NSA, członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, autor ok. 70 publikacji z zakresu prawa podatkowego, cywilnego i postępowania sądowoadministracyjnego, członek szeregu komisji egzaminacyjnych zawodów prawniczych Ministerstwa Sprawiedliwości i komisji egzaminacyjnej dla doradców podatkowych.

Babiarz-Mikulska Katarzyna
Dr KATARZYNA BABIARZ-MIKULSKA ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Asesor sądowy Sądu Rejonowego w Suwałkach (V Wydział Gospodarczy). Autorka publikacji z zakresu prawa upadłościowego i postępowania naprawczego.

Babicz Paweł

Babińska Renata
Renata Babińska - została laureatką konkursu Złote Skrzydła Gazety Prawnej dla młodych autorów książek specjalistycznych za publikację Wzruszalność prawomocnych decyzji rentowych.

Babińska-Górecka Renata

Bącal Adam
Adam Bącal - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Bącal Marcin

Bach-Głowińska Joanna
Joanna Bach-Głowińska - doktor inżynier architekt; z zawodu architekt-urbanista; pracownik samorządowy w Biurze Rozwoju Gdańska; pracownik naukowy w Glasgow School of Art; adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej; zwyciężczyni X edycji ogólnopolskiego konkursu miesięcznika "Samorząd Terytorialny" na najlepsze prace dotyczące samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji; prowadzi badania nad konceptem inteligentnej przestrzeni w Mackintosh School of Architecture, Glasgow School of Art.

Bączyk Łukasz

  Badowska-Domagała Ewa

  Badura Marcin

  Baehr Jerzy
  Jerzy Baehr - doktor nauk prawnych; radca prawny, partner zarządzający kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr; w kancelarii kieruje departamentem prawa energetycznego; ceniony specjalista w zakresie prawa energetycznego i prawa konkurencji; autor wielu publikacji, w tym komentarzy do prawa energetycznego, prawa zamówień publicznych oraz ustawy o gospodarce komunalnej; były wieloletni pracownik naukowy Wydziału Prawa UAM;. rekomendowany jako wiodący polski specjalista w zakresie prawa energetycznego przez wiele międzynarodowych i krajowych prestiżowych rankingów prawników.

  Baehr Jerzy Maria

   Bailey Roy
   Dr Roy Bailey jest psychologiem, specjalistą w dziedzinie leczenia uzależnień i psychoterapeutą zajmującym się problematyką zdrowia pracowników. Pracuje jako konsultant i dyplomowany psycholog kliniczny, nauczyciel metody programowania neurolingwistycznego, doradca biznesowy, trener, terapeuta indywidualny i psycholog-doradca. Uznawany jest za światowego lidera w dziedzinie zarządzania stresem, a także doradztwa w tym zakresie dla firm i menedżerów. Jest członkiem Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego i Profesjonalnego Instytutu Rozwoju Kadr.

   Bajor Barbara
   Barbara Bajor - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Prawa Prywatnego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, dziekan Wydziału Prawa oraz wykładowca w Katedrze Prawa Cywilnego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie.

   Bajorek-Ziaja Hanna
   Hanna Bajorek Ziaja - absolwentka Uniwersytetu Opolskiego, Międzywydziałowego Instytutu Prawa i Administracji, kierunek Administracja Publiczna w systemie prawa europejskiego; słuchacz Podyplomowego studium z zakresu prawa i gospodarki Unii Europejskiej.

   Bąkowski Tomasz
   Tomasz Bąkowski - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UG; radca prawny; w latach 2012-2016 członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego; członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów; autor i współautor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego, w tym zwłaszcza legislacji administracyjnej, prawnych aspektów planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz innych zagadnień towarzyszących procesowi inwestycyjno-budowlanemu.

   Balcarczyk Justyna
   Justyna Balcarczyk - doktor nauk prawnych; radca prawny; adiunkt w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; w 2005 r. uzyskała tytuł LL.M. z zakresu prawa amerykańskiego nadany przez The Catholic University of America w Waszyngtonie; stypendystka fundacji Fulbrighta (IIT Chicago-Kent College of Law) oraz Instytutu Maxa Plancka w Hamburgu; autorka publikacji z dziedziny prawa cywilnego, w szczególności dotyczących problematyki dóbr osobistych, prawa prasowego oraz prawa autorskiego, a także prawa prywatnego międzynarodowego.

   Balicki Andrzej
   Andrzej Balicki - doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, rozprawa doktorska dotycząca wspólnotowych i polskich regulacji rynku leków, radca prawny, szef Zespołu Regulacyjnego w kancelarii DLA Piper Wiater sp.k.; członek Rady Eksperckiej Krajowej Rady Suplementów i Odżywek; stypendysta Uniwersytetów w Liege i Leuven, Uniwersytetu Oksfordzkiego i Collegium Invisibile. Autor szeregu publikacji i ekspertyz w zakresie prawa medycznego, farmaceutycznego i żywnościowego. Posiada m.in. doświadczenie w doradztwie w zakresie wprowadzania produktów na rynek, łańcucha dystrybucji, promocji i reklamy oraz procedur compliance; reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach przed organami inspekcji farmaceutycznej i sanitarnej oraz sądami, częsty prelegent na konferencjach i szkoleniach branżowych; współautor pierwszego na polskim rynku wydawniczym systemowego komentarza do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Bezpieczeństwo żywności i żywienia. Komentarz, Warszawa 2013).

   Baluta Beata
   Beata Baluta - absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; od 1999 r. zatrudniona w instytucjach nadzorujących rynek ubezpieczeniowy (PUNU, KNUiFE, UKNF), obecnie na stanowisku dyrektora Departamentu Nadzoru Ubezpieczeniowego UKNF; biegły rewident; przedstawiciel KNF w Komitecie Standardów Rachunkowości oraz Komisji Egzaminacyjnej dla biegłych rewidentów; członek grup roboczych zajmujących się kwestiami rachunkowości ubezpieczeniowej oraz Wypłacalności II; prelegent na licznych konferencjach i szkoleniach związanych z tematyką ubezpieczeniową.

   Balwicka-Szczyrba Małgorzata
   Małgorzata Balwicka-Szczyrba - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, radca prawny, autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego, w tym m.in. monografii Korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych - właścicieli urządzeń przesyłowych (2015), współautorka książki Sąsiedztwo nieruchomości. Komentarz (2014).

   Bałaban Andrzej
   ANDRZEJ BAŁABAN - dr hab., profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, na którym kieruje Katedrą Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej.

   Bałan-Gonciarz Ewa
   Ewa Bałan-Gonciarz - sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie; w latach 1999-2007 orzekała w Wydziałach Ksiąg Wieczystych tego sądu; od 2007 r. delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości, w którym pracuje w Wydziale Spraw Ksiąg Wieczystych Departamentu Sądów Powszechnych.

   Bałandynowicz Andrzej
   Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz - kierownik Zakładu Kryminologii i Nauk Penitencjarnych w "Pedagogium" - Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie; autor ponad 400 prac naukowych. Zainteresowania autora koncentrują się na badaniu zjawisk społecznych z zakresu kryminologii, penologii, penitencjarystyki, socjolo gii prawa oraz filozofii prawa. Jest twórcą nowoczesnej teorii kary pozbawienia wolności oraz systemu probacji. Jako penitencjarysta stworzył także teorię wychowania do wolności oraz teorię adaptacji do wolności, które powinny stanowić podstawę aksjologicz ną polityki kryminalnej państwa prawa.

   Bałtowski Maciej
   Maciej Bałtowski - profesor zwyczajny w Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie; autor bądź współautor książek poświęconych zagadnieniom transformacji i prywatyzacji polskiej gospodarki, autor wielu artykułów, w tym zagranicznych, oraz opracowań eksperckich na temat prywatyzacji, polityki właścicielskiej i nadzoru właścicielskiego państwa, przedsiębiorstw państwowych. W latach 2001-2003 był ekspertem Sejmowej Komisji Skarbu Państwa, współautorem poselskiego projektu ustawy o nadzorze właścicielskim państwa; w latach 2010-2016 członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli; były członek rad nadzorczych największych polskich spółek giełdowych (PGE SA, PKN Orlen SA).

   Bałtruszajtys Grażyna

   Banaś Tomasz
   Tomasz Banaś - doktor nauk medycznych, lekarz specjalista położnictwa i ginekologii, specjalista ds. zdrowia publicznego, członek Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Krakowie.

   Banasik Katarzyna
   Katarzyna Banasik - doktor nauk prawnych, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Europejskiego Kolegium Doktoranckiego, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Ukończyła aplikację sądową. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu przede wszystkim prawa karnego materialnego. Podejmowane przez nią zagadnienia dotyczyły także prawa międzynarodowego, prawa karnego procesowego i wykonawczego oraz prawa wykroczeń. Prowadziła badania naukowe również w zakresie prawa niemieckiego, austriackiego i angielskiego.

   Banasik Paweł
   Paweł Banasik - doradca podatkowy, szef Zespołu ds. Podatku od Nieruchomości w Deloitte Doradztwo Podatkowe, wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, autor licznych publikacji z zakresu podatków i opłat lokalnych, kilkakrotnie uznawany w rankingu Dziennika Gazety Prawnej za najlepszego doradcę podatkowego w zakresie podatków i opłat lokalnych.

   Banasik Przemysław
   Przemysław Banasik - sędzia sądu okręgowego; pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej na Wydziale Zarządzania i Ekonomii; doktor nauk ekonomicznych; sędzia sądu okręgowego; autor wielu publikacji z zakresu ekonomii, postępowania cywilnego.

   Banasiński Cezary
   Cezary Banasiński - doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik naukowy w Zakładzie Prawa Administracyjnego Gospodarczego i Prawa Bankowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik studiów Cyberbezpieczeństwo, specjalista w dziedzinie publicznego prawa gospodarczego, a zwłaszcza prawa ochrony konkurencji. Wiceminister w rządzie Jerzego Buzka odpowiedzialny za dostosowanie prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej, były wieloletni Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W latach 2002-2004, szef Zespołu Negocjacyjnego o członkostwo Polski w Unii Europejskiej, odpowiedzialny za obszar negocjacyjny "Polityka konkurencji". W okresie 2006-2007 członek Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz Komitetu Koordynacyjnego ds. Konglomeratów Finansowych. Radca prawny. Stypendysta Uniwersytetu w Wiedniu i Tybindze, Fundacji Humboldta na Uniwersytecie w Konstancji i Wiedniu. Autor i współautor książek, artykułów, komentarzy do ustaw oraz komentarzy do wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu prawa publicznego gospodarczego.

   Banasiuk Joanna
   Dr Joanna Banasiuk - adiunkt w katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

   Banaszak Bogusław
   Prof. dr hab. Bogusław Banaszak - profesor zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego tamże; profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy; w latach 2006-2010 Przewodniczący Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów; członek korespondent Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury z siedzibą w Paryżu oraz hiszpańskiej Królewskiej Akademii Nauk Politycznych i Moralnych; członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, a także kilkunastu krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych; doktor honoris causa czterech uniwersytetów europejskich. Jest autorem ponad 200 prac naukowych (w tym kilkudziesięciu w językach obcych) z zakresu prawa konstytucyjnego, praw człowieka, prawa porównawczego.

   Banaszczak-Soroka Urszula

   Banaszczyk Zbigniew

   Bandarzewski Kazimierz
   Kazimierz Bandarzewski - doktor nauk prawnych, pracownik w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; sędzia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie; stały recenzent miesięcznika „Przegląd Prawa Publicznego”; współautor komentarzy do samorządowych ustaw ustrojowych oraz autor monografi i i licznych artykułów dotyczących prawa samorządu terytorialnego, prawa samorządu gospodarczego, postępowania administracyjnego i prawa administracyjnego materialnego.

   Banul Paweł

   Bany Kazimierz
   KAZIMIERZ BANY - pracownik Ministerstwa Finansów, wybitny specjalista w dziedzinie międzynarodowego prawa podatkowego.

   Bar Magdalena

   Barałkiewicz Tomasz
   Tomasz Barałkiewicz - wykładowca w Studium Podyplomowym "Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym" Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; doradca firm farmaceutycznych, szkoleniowiec; współpracuje z wieloma producentami, dystrybutorami, aptekami i sieciami aptecznymi.

   Baran Barbara
   Barbara Baran - sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, aktualnie na stanowisku Prezesa tego Sądu. W działalności orzeczniczej zajmuje się sprawami cywilnymi, w tym związanymi z problematyką spadkową, zarządem nieruchomościami, współwłasnością nieruchomości. Autorka książki "Prawo cywilne dla zarządców nieruchomości", współautorka kompendium "Nieruchomości w Polsce - pośrednictwo i zarządzanie" oraz publikacji "Własność to odpowiedzialność - wiedza, praktyka, doświadczenie". Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

   Baran Beata
   Beata Baran - doktor nauk prawnych, związana z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; autorka licznych publikacji dotyczących problematyki postępowania dyscyplinarnego, dostępu do informacji publicznej oraz ochrony praw człowieka.

   Baran Krzystof W.

    Baran Krzysztof Wojciech
    Krzysztof W. Baran - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego; autor i redaktor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym kilkunastu monografii, komentarzy i podręczników.

    Baran Mariusz
    Mariusz Baran - doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendysta Narodowego Centrum Nauki w Krakowie, radca prawny; autor opracowań naukowych z zakresu prawa Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki stosowania prawa unijnego przez sądy krajowe oraz organy administracji.

    Baranek Rafał

    Baraniewicz Radosław
    Radosław Baraniewicz - doradca podatkowy, menedżer w Dziale Prawno-Podatkowym PwC w zespole ds. postępowań podatkowych i sądowoadministracyjnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się w różnych aspektach spraw spornych dotyczących podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

    Baranowska Grażyna

    Baranowska Izabela

    Barański Andrzej
    Andrzej Barański - radca prawny.

    Barański Jakub
    Jakub Barański - aplikant adwokacki, prawnik w praktyce postępowań sądowych i arbitrażowych kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Współpracuje również z praktyką nowych technologii w ramach grupy ds. cyberbezpieczeństwa.

    Barcikowska-Szydło Elżbieta
    Elżbieta Barcikowska-Szydło - radca prawny w podmiotach działalności leczniczej; koordynator Zespołu Radców Prawnych Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie; były członek komisji bioetycznej oraz wieloletni wykładowca akademicki.

    Barcz Jan
    Jan Barcz - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

    Barczak Anna
    Anna Barczak - doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego; autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa administracyjnego, w tym monografii Model gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce i Niemczech. Analiza prawnoporównawcza (Szczecin 2013).

    Barczak-Oplustil Agnieszka

    Barczewska-Dziobek Agata
    Agata Barczewska-Dziobek - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego; specjalizuje się w zagadnieniach współdziałania organów administracji publicznej z podmiotami niepublicznymi, szczególnie z "trzecim sektorem", oraz tworzonych między nimi więzi i struktur zarówno prawnych, jak i nieformalnych.

    Barczewski Maciej
    Maciej Barczewski - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Adjunct Professor w Chicago-Kent College of Law (2007-2009), Visiting Researcher na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Oksfordzie (2010), kierownik Podyplomowych Studiów Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii UG; adwokat; ekspert m.in. Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO); członek International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property (ATRIP) oraz Association littéraire et artistique internationale (ALAI); autor publikacji w periodykach polsko i obcojęzycznych.

    Bardach Juliusz

    Barłowski Michał

    Barnik Paweł
    Paweł Barnik - doradca podatkowy, ekonomista, zastępca dyrektora Departamentu ds. Podatków Pośrednich w ECDDP Sp. z o.o.; specjalizuje się w tematyce podatku od towarów i usług oraz podatku od wartości dodanej; doświadczony i wieloletni wykładowca w dziedzinie podatku od towarów i usług, w tym również w branży sektora usług finansowych; autor i współautor licznych publikacji książkowych oraz artykułów w prasie fachowej.

    Baron Angela
    Angela Baron - pełni funkcję doradcy w brytyjskim Instytucie Personelu i Rozwoju (Chartered Institute of Personnel and Development – CIPD). Specjalizuje się w dziedzinie pozyskiwania pracowników, rozwoju organizacji, pomiaru efektywności, motywacji i zaangażowania, strategii personalnej i kultury organizacyjnej, a także kapitału ludzkiego. Napisała kilkanaście książek i raportów badawczych na tematy z zakresu zarządzania przez efekty oraz strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi.

    Barszczewska Bożena
    Bożena Barszczewska - absolwentka fi lologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, studiów podyplomowych z zakresu ewaluacji dydaktycznej i egzaminowania z języka polskiego na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów podyplomowych z zakresu organizacji i zarządzania oświatą "Menedżer oświaty" w Olsztyńskiej Szkole Wyższej. Nauczyciel dyplomowany. W 2000 r. była doradcą w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, a w latach 2000-2001 doradcą metodycznym w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku. Współpracuje z serwisem Prawo Oświatowe.

    Barta Janusz
    Janusz Barta - profesor nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor prac poświęconych m.in. dziełu muzycznemu i jego twórcy w prawie autorskim oraz twórczości pracowniczej w prawie autorskim.

    Bartniak Karolina

    Bartnicki Marcin
    Marcin Bartnicki - radca prawny; w latach 1999-2004 pracownik Wydziału Obsługi Prawnej Oddziału ZUS w Opolu i pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed sądami ubezpieczeń społecznych I i II instancji. Od czasu ukończenia aplikacji radcowskiej (2005 r.) świadczy obsługę prawną w organach samorządu terytorialnego oraz podmiotach gospodarczych. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych dla aplikantów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu.

    Bartosiewicz Adam
    Adam Bartosiewicz - doradca podatkowy, radca prawny, doktor nauk prawnych specjalizujący się w prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki relacji do prawa unijnego, oraz w prawie karnym skarbowym. Autor i współautor kilkuset publikacji z zakresu prawa podatkowego, m.in. książek: Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Komentarz (Warszawa 2011), VAT. 1556 wyjaśnień i interpretacji (Warszawa 2011), PIT. Komentarz (wyd. 5, Warszawa 2015).

    Bartosiewicz Paweł
    Paweł Bartosiewicz - doktor nauk prawnych; radca prawny w dziale Bankowych Sporów Sądowych w Kancelarii Allen & Overy, A. Pędzich sp. k.; członek międzynarodowego stowarzyszenia INSOL; specjalizuje się w aspektach prawnych związanych z sądową i pozasądową restrukturyzacją oraz postępowaniem upadłościowym; posiada bogate doświadczenie w sprawach spornych z udziałem instytucji finansowych; jego praktyka obejmuje także negocjowanie i dokumentowanie kompleksowych ugód, umów standstill oraz umów restrukturyzacyjnych pomiędzy wierzycielami finansowymi i dłużnikami.

    Bartoszewicz Anna
    dr Anna Bartoszewicz - absolwentka studiów prawniczych (magisterskich i doktoranckich) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie odbywa studia w zakresie prawa angielskiego (Graduate Diploma in Law) w BPP Law School w Londynie. Współpracuje m.in. z the British Institute of International and Comparative Law i the Environmental Law Foundation.

    Bartoszewska Małgorzata
    Małgorzata Bartoszewska - radca prawny

    Barwicka-Tylek Iwona
    Iwona Barwicka-Tylek - doktor nauk humanistycznych; adiunkt w Katedrze Historii Doktryn Politycznych i Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

    Barwina Zbigniew
    Zbigniew Barwina - doktor nauk prawnych; adwokat; stypendysta Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa oraz Towarzystwa Maxa Plancka.

    Basińska Beata A.
    Beata Basińska - doktor psychologii, specjalizuje się w psychologii organizacji i zdrowia zawodowego. Autorka artykułów o stresie zawodowym i pozytywnych zachowaniach w organizacji, publikowanych między innymi w "Baltic Journal of Management", "International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health", "Policing: An International Journal of Police Strategies & Management" i "Nordic Psychology".

    Basiński Hubert

    Basior Iwona
    Iwona Basior - doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; wieloletni specjalista w Urzędzie Stanu Cywilnego m.st. Warszawy, od 2007 r. na stanowisku Dyrektora tego Urzędu; autorka publikacji z zakresu rejestracji stanu cywilnego; prowadzi szkolenia doskonalenia zawodowego kierowników i pracowników urzędów stanu cywilnego.

    Bator Andrzej
    Andrzej Bator - profesor zwyczajny doktor habilitowany; od 2005 r. kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się zarówno problematyką z obszaru tradycyjnej analitycznej teorii prawa, w szczególności zagadnieniami kompetencji i norm prawnych, jak i współczesną ewolucją i krytyką prawniczych teorii analitycznych; ponadto zagadnieniami metodologicznymi obejmującymi kwestie tzw. wewnętrznej i zewnętrznej integracji nauk prawnych: związkami teorii i filozofii prawa ze szczegółowymi naukami prawnymi (m.in. z nauką prawa gospodarczego, konstytucyjnego, cywilnego oraz podatkowego) oraz kulturowym i ekonomicznym otoczeniem prawa i prawoznawstwa.

    Bazyl Monika

    Bazylko Arkadiusz

     Bedełek Jerzy

     Bednarczyk-Płachta Agnieszka
     Agnieszka Bednarczyk-Płachta - doktor nauk prawnych; od 2009 r. związana z Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; autorka wielu publikacji w zakresie prawa o szkolnictwie wyższym, w tym m.in.: Zależność zakładowa (2012), Publicznoprawne aspekty bezpieczeństwa danych osobowych w szkołach wyższych w Polsce (2012), Kontrola i nadzór nad szkołami wyższymi w Polsce (2012), Prawne aspekty wprowadzania e-learningu w szkołach wyższych (2014) czy Zmiany w prawie o szkolnictwie wyższym na gruncie uregulowań o nadzorze i kontroli nad uczelniami (2016).

     Bednarska-Wnuk Izabela

     Behnke Michał
     Michał Behnke, radca prawny, specjalista w zakresie obsługi cyklu inwestycyjnego i procesu budowlanego, zagospodarowania przestrzennego oraz szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska. Ekspert w ramach pomocy technicznej przy wdrażaniu w Polsce dyrektyw IPPC, EIA, Natura 2000 oraz w projektach inwestycyjnych fiansowanych z programu ISPA i Funduszu Spójności.

     Bekas Monika

     Bekrycht Tomasz
     Tomasz Bekrycht - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie się doktoryzował i pracuje obecnie jako adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa. Laureat IV Konkursu im. Prof. Zygmunta Ziembińskiego (edycja 2006/2007). Jest autorem artykułów z zakresu ontologii prawa i metodologii prawoznawstwa.

     Bełdyga Tomasz
     Tomasz Bełdyga - radca prawny, partner w KPMG, w zespole podatków pośrednich odpowiedzialny za doradztwo na rzecz podmiotów sektora fi nansów publicznych. Zajmuje się zarówno bieżącym doradztwem w zakresie podatków pośrednich, jak i wdrażaniem optymalizacji podatkowych oraz prowadzeniem postępowań przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Jest autorem licznych publikacji na łamach prasy fachowej oraz prelegentem na wielu konferencjach i szkoleniach z zakresu podatków pośrednich.

     Bender Patryk
     mgr Patryk Bender - Katedra Prawa Rolnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński.

     Bendza Włodzimierz
     Dr Włodzimierz Bendza - adwokat, absolwent WPiA UW oraz ChAT w Warszawie. W 2008 r. ukończył aplikację sądową. Główną dziedziną jego badań jest prawo wyznaniowe oraz zagadnienia prawne związane z finansowaniem Kościołów i związków wyznaniowych. Autor wielu artykułów poświęconych sytuacji majątkowej oraz stanu prawnego Kościoła prawosławnego, w tym również w aspekcie integracji europejskiej.

     Beneturska Anna

     Berek Michał
     Michał Berek - doktor nauk prawnych; asystent w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; autor publikacji naukowych z zakresu prawa zobowiązań.

     Berent Marcin
     Marcin Berent - asystent w Katedrze Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; specjalista z zakresu prawa karnego, w tym w obszarze klasycznych zagadnień twardej dogmatyki tego prawa; autor lub współautor ponad 40 pozycji piśmienniczych na temat prawa karnego materialnego, procedury karnej, kryminalistyki, psychologii i historii prawa, w tym komentarza do kodeksu karnego; uczestnik i prelegent przeszło 100 konferencji naukowych, w tym o zasięgu międzynarodowym.

     Bereszko Wojciech

     Bereza Arkadiusz

     Berezowski Adam

     Berłowski Paweł

     Bernatowicz Łukasz
     Łukasz Bernatowicz - doktor nauk prawnych, radca prawny, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, członek Rady Społecznej przy Ministrze Sprawiedliwości, ekspert Business Center Club oraz komisji sejmowych, posiada praktyczne doświadczenie w sprawach dekretowych.

     Bernatt Maciej
     Maciej Bernatt - doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Sekretarz naukowy Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego.

     Biadun Dobrawa
     Dobrawa Biadun - doktor nauk prawnych; legislator; autorka licznych publikacji i opracowań z zakresu ochrony zdrowia, w szczególności związanych z tematyką obrotu produktami leczniczymi, produktami biobójczymi i środkami spożywczymi (w tym wydanego w 2010 r. poradnika Apteki. Prawo ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach); ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie Wolters Kluwer Polska.

     Białecki Marcin
     Marcin Białecki - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz wykładowca Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze (ERA); stypendysta Uniwersytetu w Strasburgu z zakresu prawa porównawczego oraz Uniwersytetu Justusa Liebiga w Giessen; odbył staż w biurze Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy w Brukseli (CCBE); adwokat; zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi; mediator; tutor; autor publikacji z zakresu postępowania cywilnego oraz mediacji.

     Białogłowski Wojciech
     Wojciech Białogłowski - doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; radca prawny; zajmuje się prawem konstytucyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki sądownictwa konstytucyjnego, oraz prawem cywilnym, w szczególności zagadnieniami odpowiedzialności za szkody związane z wykonywaniem władzy publicznej.

     Białopiotrowicz Grażyna
     Grażyna Białopiotrowicz - Trener biznesu, trener rozwoju osobistego i umiejętności interpersonalnych. Ekspert w dziedzinie kreowania wizerunku biznesowego, politycznego i medialnego. Autorka i realizatorka wielu programów biznesowych obejmujących takie dziedziny jak kierowanie zespołami, motywowanie pracowników, skuteczna komunikacja interpersonalna, psychologia sprzedaży, negocjacje biznesowe, profesjonalna obsługa klienta i stres zawodowy. Prowadzi treningi w tym zakresie dla menedżerów, kadry kierowniczej oraz pracowników działów sprzedaży i obsługi klienta. Osobisty doradca osób publicznych w zakresie rozwoju osobistego.
     Współpracuje ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie jako wykładowca studiów podyplomowych.
     Od blisko 15 lat pracuje z klientami, z pozytywnym skutkiem budując ich pozycję zawodową i relacje osobiste, w czym odnalazła swoją pasję.
     Autorka wielu publikacji oraz książek z dziedziny psychologii biznesu. Zaprasza na swoją stronę internetową: www.gbialopiotrowicz.com.pl


     Biech Elaine
     Elaine Biech jest prezesem ebb associates inc, firmy konsultingowej zajmującej się strategicznym wdrażaniem i rozwojem umiejętności przywódczych oraz nauką empiryczną. Pracuje w branży od ponad trzydziestu lat, pomagając organizacjom w realizacji zmian wielkoskalowych. Prowadziła prezentacje na kilkudziesięciu konferencjach krajowych i międzynarodowych. Publikowała w takich czasopismach, jak "The Wall Street Journal", "Harvard Management Update", "Investor's Business Daily" oraz "Fortune Magazine". Jest autorką i redaktorką ponad sześćdziesięciu książek; za dwie z nich otrzymała nagrody ogólnokrajowe. Niektóre z najnowszych publikacji to: The ASTD Handbook: The Definitive Reference for Training and Development, Developing Talent for Organizational Results, A Coaches Guide to Exemplary Leaders oraz ASTD Leadership Handbook. Elaine Biech specjalizuje się w pomaganiu liderom w maksymalnym wykorzystywaniu ich efektywności. Dostosowując swoją pracę do potrzeb klienta, prowadzi sesje strategicznego planowania i wdraża systemy obejmujące całe korporacje, np. programy rozwoju przywództwa, zarządzania zmianą i mentoringu. Szczególnymi osiągnięciami może się poszczycić w dziedzinie przekształcania zespołów dysfunkcyjnych w produktywne. Jest długoletnią wolontariuszką w ASTD (obecnie ATD) oraz członkinią Krajowego Zarządu Dyrektorów ASTD. Otrzymała liczne nagrody: w 1992 roku Torch Award, w 2004 - Volunteer Staff Partnership Award, w 2012 - Gordon Bliss Memorial, a w 2012 - honorową nagrodę CPLP (Certified Professional in Learning and Performance) nadawaną przez ASTD Certification Institute. W dużym stopniu przyczyniła się do opracowania i zaktualizowania przewodników CPLP, zaprojektowała też pięć programów certyfikacyjnych ASTD. W 1995 roku otrzymała nagrodę Wisconsin Women Entrepreneur's Mentor Award i była członkiem zarządu Instructional Systems Association (ISA). Obecnie jest członkiem zarządu Center for Creative Leadership.

     Bieczyński Mateusz Maria
     Mateusz Maria Bieczyński - doktor nauk prawnych (INP PAN), LL.M. (Poczdam), wykładowca prawa autorskiego na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, doradca prawny Biura Wystaw Artystycznych "Awangarda" we Wrocławiu, magister historii sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

     Bieda Roman

      Bielak-Jomaa Edyta
      Edyta Bielak-Jomaa - doktor nauk prawnych. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (WPiA UŁ). W 2003 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych i została zatrudniona w Katedrze Prawa Pracy WPiA UŁ na stanowisku adiunkta. Od 2012 r. do kwietnia 2015 r., czyli do czasu powołania na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pełniła funkcję kierownika Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych WPiA UŁ, a od 2013 r. - kierownika Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją. Wykładowca z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy i zagranicznych migracji zarobkowych. Pełniła funkcję opiekuna naukowego Międzywydziałowego Koła Studenckiego Praw Osób Niepełnosprawnych, prowadziła szkolenia w ramach działalności Międzynarodowej Fundacji Kobiet oraz cykl szkoleń organizowanych dla pracowników i pracodawców regionu "Różni, ale równi" dotyczących równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji na rynku pracy. Organizatorka konferencji i debat poświęconych problematyce danych osobowych, takich m.in. jak: "Dane medyczne - granice wykorzystywania i ochrona", "Ochrona danych osobowych w działalności Kościołów i innych związków wyznaniowych", "Ochrona danych osobowych a działalność dziennikarska - granice przywileju medialnego", "Ochrona danych osobowych a wykonywanie zawodów prawniczych", "Ochrona danych osobowych a wybory", "Sędzia - osoba publiczna czy prywatna? Granice dostępu do informacji publicznej i ochrony danych osobowych" (współorganizatorzy: Prezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi oraz Oddział Łódzki Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA). Jest autorką ponad 30 opracowań z zakresu prawa pracy, problematyki rynku pracy oraz ochrony danych osobowych.

      Bielecki Leszek
      Leszek Bielecki - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierownik Zakładu Prawa Finansowego, Gospodarczego, Cywilnego i Pracy; urzędnik służby cywilnej w administracji podatkowej, pełniący obowiązki Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie; były członek pozaetatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie; autor publikacji z zakresu prawa publicznego administracyjnego, finansowego, urzędniczego.

      Bielikow-Kucharska Magdalena
      Magdalena Bielikow-Kucharska - doktor nauk prawnych; wykładowca akademicki; główny specjalista ds. kontroli wewnętrznej w Biurze Kontroli Wewnętrznej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad; ekspert w zakresie prawa zamówień publicznych i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; autorka licznych artykułów w prasie specjalistycznej z dziedziny zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego i prawa gospodarczego.

      Bielska-Brodziak Agnieszka
      Agnieszka Bielska-Brodziak - doktor nauk prawnych; radca prawny; adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego; autorka licznych publikacji podejmujących problematykę interpretacji prawa.

      Bielska-Sobkowicz Teresa
      Teresa Bielska-Sobkowicz - sędzia Sądu Najwyższego, przewodnicząca Wydziału w Izbie Cywilnej; autorka prac z zakresu prawa cywilnego oraz prawa europejskiego.

      Bielski Marek

      Bieluk Jerzy
      dr hab. Jerzy Bieluk - adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalizuje się w problematyce prawa rolnego i cywilnego. Jednocześnie jest radcą prawnym prowadzącym od wielu lat kancelarię prawniczą.

      Bieniek Gerard
      Gerard Bieniek - doktor nauk prawnych, autor wielu opracowań i komentarzy, sędzia Izby Cywilnej SN

      Bieniek Gerard Wilhelm

       Bieńkowska Agnieszka
       Agnieszka Bieńkowska - doradca podatkowy, partner w Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe. Posiada 20-letnie doświadczenie w doradztwie z zakresu podatku VAT; uznany w kraju ekspert z zakresu doradztwa na rzecz jednostek sektora finansów publicznych. Reprezentuje samorządy w sporach z organami podatkowymi, doradza przy przekształceniach oraz planowaniu i realizacji inwestycji, wspomaga samorządy w bieżących rozliczeniach podatków, w tym w kwestiach związanych z rozliczeniami podatku VAT w projektach unijnych.

       Bieńkowska Beata T.

       Bieńkowska Ewa
       Ewa Bieńkowska - doktor habilitowany nauk prawnych; wieloletni pracownik naukowy, obecnie związana z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; specjalistka w zakresie prawa karnego i wiktymologii; autorka i współautorka wielu publikacji, m.in. monografii Wiktymologia. Koncepcje, kierunki badań, perspektywy, (Ossolineum 1993).

       Bieranowski Adam
       Adam Bieranowski - profesor nadzwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Katedry Prawa Cywilnego II i Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; w latach 2008-2015 członek zespołów Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego; redaktor naczelny miesięcznika "Rejent".

       Bierć Andrzej
       Andrzej Bierć - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Zakładu Prawa Prywatnego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz kierownik Katedry Prawa Cywilnego w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji; redaktor naczelny kwartalnika "Studia Prawnicze" oraz rocznika "Polska Bibliografia Prawnicza"; wieloletni sekretarz Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.

       Biernat Jakub
       Jakub Biernat - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, asesor notarialny w Izbie Notarialnej w Krakowie.

       Biernat Krzysztof
       Krzysztof Biernat - doktor nauk prawnych; radca prawny; adiunkt w Wyższej Szkole Prawa i Dyplomacji w Gdyni.

       Bierski Łukasz
       Łukasz Bierski - radca prawny; wspólnik w spółce prawniczej w Szczecinie; zajmuje się obsługą przedsiębiorców - głównie z Niemiec i Skandynawii; specjalizuje się w prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących inwestycji, prawa budowlanego oraz prawa zamówień publicznych.

       Bierzanek Remigiusz
       Remigiusz Bierzanek - prof. zw. dr hab., nieżyjący już profesor prawa Uniwersytetu Warszawskiego, ceniony specjalista prawa międzynarodowego, przedstawiciel Polski na wielu konferencjach międzynarodowych.

       Bieś-Srokosz Paulina

       Bieszczad Maciej

       Bieżuński Mariusz
       Mariusz Bieżuński - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, asesor w kancelarii komorniczej, praktyk specjalizujący się w postępowaniu egzekucyjnym.

       Bieżuński Paweł
       Paweł Bieżuński - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prawnik w jednym z największych banków komercyjnych w Polsce, praktyk specjalizujący się w postępowaniu egzekucyjnym.

       Bigaj Andrzej
       Andrzej Bigaj - doktor nauk prawnych; adwokat Krakowskiej Izby Adwokackiej; wykładowca i autor publikacji z zakresu indywidualnego prawa pracy.

       Bigaj Wojciech
       Wojciech Bigaj - radca prawny, wspólnik w kancelarii prawnej specjalizującej się w prawie pracy; wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy prowadzonych przez Katedrę Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

       Bigas Adam
       Adam Bigas - prawnik; funkcjonariusz Służby Celnej w Izbie Celnej w Opolu; autor publikacji prasowych z zakresu podatku akcyzowego.

       Biłgorajski Artur
       Artur Biłgorajski - dr nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

       Bińczycka-Majewska Teresa
       Teresa Bińczycka-Majewska - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Katedry Prawa Pracy Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie; w latach 1995-2012 kierownik początkowo samodzielnego Zakładu, a później (od 2001 r.) Katedry Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego; członek Komisji Reformy Prawa Pracy (1990-2002) oraz ekspert w dziedzinie prawa europejskiego; autorka wielu publikacji naukowych, w tym monografii, studiów i artykułów z zakresu indywidualnego prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych oraz europejskiego prawa zabezpieczenia społecznego.

       Binda Albert

        Bińkowska-Artowicz Beata
        Beata Bińkowska-Artowicz - doktor nauk prawnych, asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, autorka publikacji z zakresu prawa administracyjnego.

        Biok Justyna
        Justyna Biok - Doradca podatkowy, senior konsultant, biuro KPMG we Wrocławiu. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zajmuje się bieżącym doradztwem podatkowym głównie w zakresie podatków pośrednich oraz podatków dochodowych. Brała udział w licznych projektach związanych z odzyskaniem podatku VAT w gminach, jak również zajmuje się świadczeniem usług doradczych dla polskich i międzynarodowych firm z sektora farmaceutycznego, motoryzacji oraz finansowego. Odpowiedzialna również za rozliczanie w Polsce podatku VAT firm zagranicznych niemających w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności (VAT compliance).

        Bitner Michał
        Michał Bitner - doktor nauk prawnych; adiunkt w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Podyplomowego Studium Zarządzania Projektami Finansowanymi ze Środków UE; po ukończeniu studiów pracował w Agencji Rozwoju Komunalnego, w której kierował Centrum Obligacji Komunalnych, uczestnicząc w przygotowaniu wielu emisji; odbył staż naukowy na Uniwersytecie Indiany w Bloomington; zrealizował liczne projekty badawcze dotyczące regulacji finansów publicznych, zarządzania długiem publicznym, sposobów finansowania infrastruktury oraz montażu finansowego projektów; świadczy usługi stałego doradztwa na rzecz m.st. Warszawy.

        Bladowski Bogdan
        Bogdan Bladowski - doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Najwyższego w st. spoczynku, procesualista; autor wielu publikacji z zakresu prawa i postępowania cywilnego, m.in. Zażalenie w postępowaniu cywilnym (2006), Pisma sądowe w sprawach cywilnych (2012), Metodyka pracy sędziego cywilisty (2013). Środki odwoławcze w postepowaniu cywilnym (2013).

        Blajer Paweł
        Paweł Blajer - doktor nauk prawnych, ekonomista; wykładowca Uczelni Łazarskiego w Warszawie; dziennikarz, autor programów telewizyjnych dla przedsiębiorców; stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Warszawie; zajmuje się strategiami dla firm opierającymi się na rozwiązaniach ekonomicznych i prawnych.

        Blajer Paweł
        dr Paweł Blajer - Katedra Prawa Rolnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński.

        Blaski Ewelina

        Blicharz Jolanta
        Jolanta Blicharz - profesor Uniwersytetu Wrocławskiego; autorka ponad stu publikacji naukowych (monografii, artykułów) oraz komentarzy, m.in. do ustawy o zmianie imienia i nazwiska, prawa o stowarzyszeniach, ustawy o fundacjach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o spółdzielniach socjalnych.

        Blicharz Rafał
        Rafał Blicharz - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ukończył studia English and European Law prowadzonych przez Uniwersytet Cambridge oraz The American Academy of English (Legal English). Autor kilkudziesięciu prac z zakresu prawa gospodarczego. Współpracownik kilku kancelarii prawnych, mediator, współkierownik i koordynator Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego w Katowicach.

        Blicharz Rafał Krzysztof

         Błachnio-Parzych Anna
         Anna Błachnio-Parzych - doktor nauk prawnych; adiunkt w Zakładzie Prawa Karnego Instytutu Nauk Prawnych PAN; członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego; stypendystka Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht we Fryburgu Bryzgowijskim oraz Uniwersytetu w Cambridge; ukończyła aplikację sędziowską i adwokacką; uczestniczy w pracach Research Network on Criminal and Quasi-Criminal Enforcement Mechanisms (CQEM); autorka monografii Kryminalizacja manipulacji instrumentami finansowymi oraz kilkudziesięciu innych publikacji naukowych; jej główne zainteresowania badawcze dotyczą przestępstw gospodarczych, prawa karnego porównawczego, zagadnień szeroko pojętego prawa represyjnego oraz praw człowieka.

         Błachucki Mateusz
         Mateusz Błachucki - doktor nauk prawnych; adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie; członek i sekretarz Rady Naukowej INP PAN; wykładał na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytecie Warszawskim; absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW i SGH; radca Prezesa w Departamencie Kontroli Koncentracji w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów; ekspert w grupach roboczych międzynarodowych organizacji ds. ochrony konkurencji, tj. Europejska Sieć Konkurencji (ECN), Międzynarodowa Sieć Konkurencji (ICN), Komitet Konkurencji OECD, czy Grupa Robocza ds. Koncentracji przy Komisji Europejskiej (MWG); prelegent na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych oraz autor i redaktor wielu publikacji naukowych w języku polskim i angielskim, m.in. Polish Competition Law - Commentary, Case Law and Basic Texts (Warszawa 2013) czy System postępowania antymonopolowego w sprawach kontroli koncentracji przedsiębiorców (Warszawa 2012); specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, prawie antymonopolowym i transnarodowym prawie administracyjnym.

         Błachut Jacek
         Jacek Błachut - doktor nauk prawnych, współpracuje z Katedrą Prawa Karnego Wydziału Prawa i administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokat, autor licznych artykułów z zakresu prawa karnego.

         Błachut Janina
         dr hab. Janina Błachut - jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Kryminologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UJ, studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie, stypendystka Fundacji Alexandra von Humboldta w Instytucie Maxa Plancka Międzynarodowego i Zagranicznego Prawa Karnego we Freiburgu. Autorka prac z zakresu kryminologii oraz polityki kryminalnej.

         Błaś Adam

         Błaszczak Anna
         Anna Błaszczak - radca prawny

         Błaszczak Łukasz
         dr hab. Łukasz Błaszczak - profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego; pracownik naukowo- dydaktyczny w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; kierownik Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii; redaktor naczelny kwartalnika "ADR. Arbitraż i Mediacja"; specjalizuje się w prawie procesowym cywilnym, w prawie upadłościowym i naprawczym, arbitrażu oraz w prawie zamówień publicznych; autor kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz autor i współautor licznych ekspertyz prawnych.

         Błaszczyk Magdalena
         Magdalena Błaszczyk - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; współpracuje z Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Ostrołęce; autorka artykułów, podręczników i komentarzy z zakresu prawa karnego oraz artykułów i podręczników z dziedziny prawa karnego skarbowego i prawa wykroczeń.

         Błaszczyk Paweł
         Paweł Błaszczyk - doktor; adwokat, partner w kancelarii adwokacko- radcowskiej Błaszczyk i Partnerzy w Warszawie. Specjalizuje się w prawie spółek, europejskim prawie spółek oraz w prawie prywatnym międzynarodowym. Autor kilkudziesięciu publikacji w tym zakresie.

         Błaszko Adam
         Adam Błaszko - członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie; zajmuje się szeroko rozumianymi fi nansami publicznymi w aspekcie zagadnień nadzoru nad budżetami samorządów terytorialnych, podatkami oraz pozostałymi zagadnieniami z dziedziny funkcjonowania samorządu terytorialnego i finansów publicznych; prowadził szkolenia z zakresu finansów publicznych i podatków oraz brał udział jako prelegent w konferencjach na temat finansów publicznych, samorządu terytorialnego i podatków.

         Błaszyk Magdalena

         Błażej Mądrzycki

          Błeszyńska Katarzyna

          Błeszyńska-Przybylska Maria

          Błoński Michał
          Michał Błoński - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, prowadzi także szkolenia dla aplikantów adwokackich; autor kilkunastu opracowań z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego.

          Bobińska Kinga
          Kinga Bobińska - doktor nauk medycznych, adiunkt i jednocześnie kierownik Pracowni Orzecznictwa Sądowo-Psychiatrycznego w Klinice Psychiatrii Dorosłych UM w Łodzi, specjalista psychiatra, specjalista seksuolog. W codziennej praktyce zajmuje się szerokim spektrum zaburzeń psychicznych zarówno w warunkach szpitalnych, jak i ambulatoryjnych. Zainteresowania naukowe obejmują tematykę dotyczącą orzecznictwa sądowo-psychiatrycznego, uwarunkowań prawnych w psychiatrii i seksuologii. Autorka i współautorka ponad 50 publikacji naukowych o tematyce: psychiatria biologiczna, psychiatria sądowa, seksuologia, niepełnosprawność intelektualna.

          Bobrowicz Maciej
          MACIEJ BOBROWICZ - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzi własną kancelarię. Ukończył Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego. Był 8 lat Dziekanem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze. Obecnie członek Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie, członek Komisji Legislacyjnej, Komisji Prawa Europejskiego, Komisji Doskonalenia Zawodowego. Autor wielu artykułów z zakresu prawa oraz marketingu.

          Bobrus Ewelina
          Ewelina Bobrus - doktor nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik Spółki Prawniczej BLC z siedzibą w Białymstoku

          Bochenek Michał

          Bocheńska Aleksandra

          Bochno Ewa
          Ewa Bochno - doktor habilitowana nauk społecznych, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego; pedagożka; Zakład Pedagogiki Szkolnej UZ; członkini-specjalistka Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN; przewodnicząca Prezydium Zespołu Samokształceniowego i Samopomocy Koleżeńskiej Doktorów oraz Zespołu ds. Współpracy ze Studenckimi Kołami Naukowymi Pedagogów przy KNP PAN, autorka wielu publikacji.

          Bodio Joanna
          Joanna Bodio - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; radca prawny; ekspert w Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych; autorka publikacji z zakresu postępowania cywilnego, prawa cywilnego oraz ustroju organów ochrony prawnej.

          Bodnar Adam
          Adam Bodnar - doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2015 r. Rzecznik Praw Obywatelskich. Autor licznych publikacji na temat praw człowieka oraz prawa Unii Europejskiej.

          Bodzioch Magdalena
          Magdalena Bodzioch - radca prawny, magister finansów i bankowości, absolwentka Szkoły Prawa Niemieckiego i Szkoły Prawa Austriackiego; odbyła staż w Komisji Europejskiej oraz w Europejskim Banku Centralnym, z którym następnie współpracowała; przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą bankowości internetowej i usług płatniczych; zainteresowania naukowe i zawodowe: prawo cywilne, gospodarcze, bankowe.

          Bogdalski Piotr
          Piotr Bogdalski - doktor nauk prawnych oraz doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwie; inspektor Policji; komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

          Bogdan Grzegorz

          Bogdanowicz Piotr
          Piotr Bogdanowicz - doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; radca prawny; autor lub współautor ponad 40 publikacji naukowych, w tym jednej monografii, dwóch komentarzy i artykułów w prestiżowych czasopismach zagranicznych.

          Bogucka Iwona
          Iwona Bogucka - doktor nauk prawnych; sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, w przeszłości członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach i radca prawny; członek Rady Instytutu Etyki Prawniczej; autorka monografii "Funkcje prawa. Analiza pojęcia" oraz artykułów z zakresu teorii prawa poświęconych m.in. zagadnieniom derogacji, uznania administracyjnego, a także problematyce etyki zawodowej.

          Bogucki Stanisław
          Stanisław Bogucki - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, orzekający w sprawach należących do właściwości Izby Finansowej NSA od 1997 r., autor i współautor monografii, komentarzy, artykułów i glos z zakresu prawa podatkowego oraz procedur podatkowych, a także prawa cywilnego i konsularnego.

          Bogusława Gnela

           Bogusz Lilianna
           Lilianna Bogusz - specjalizuje się w doradztwie z zakresu finansowania inwestycji infrastrukturalnych z wykorzystaniem środków unijnych, środków międzynarodowych instytucji finansowych i partnerstwa publiczno-prywatnego; brała udział w projektach związanych z finansowaniem infrastruktury.

           Boguta Ewa

           Bojańczyk Antoni
           Antoni Bojańczyk - doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; odbył staże naukowe w Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht we Fryburgu Bryzgowijskim (MPI ICC) i na Uniwersytecie Cornella; w latach 2000–2004 asystent sędziego SN; w latach 2009–2010 stypendysta funduszu stypendialnego im. Prof. Stanisława Estreichera dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Komisji Fulbrighta w USA i Fundacji Aleksandra von Humboldta (MPI ICC). Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół prawa karnego procesowego oraz prawa dyscyplinarnego zawodów prawniczych. Autor wielu artykułów, studiów, ekspertyz i glos z zakresu postępowania karnego.

           Bojanowski Eugeniusz
           Eugeniusz Bojanowski - profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego, profesor w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, były sędzia NSA.

           Bojarska Lucyna
           Lucyna Bojarska - pierwsza rzeczniczka praw ucznia w Kuratorium Oświaty w Warszawie. Pedagog, wiele lat pracowała w Szkolnych Ośrodkach Socjoterapii, współpracowała z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Biurem Rzecznika Praw Dziecka, Uniwersytetem Warszawskim, Fundacją Wyzwania - pomagając rozwiązywać problemy systemowe edukacji w zakresie praw człowieka i ucznia, ale także służąc wsparciem i pomocą każdemu uczniowi, którego prawa były w jakikolwiek sposób naruszone.

           Bojarski Janusz
           Janusz Bojarski - doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

           Bojarski Marek
           Marek Bojarski - profesor zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, były dziekan Wydziału Prawa i Administracji UWr i były rektor UWr; uhonorowany sześcioma tytułami doktora honoris causa i trzema tytułami honorowego profesora, w większości zagranicznych ośrodków akademickich; autor ponad 260 publikacji, m.in. z zakresu prawa karnego materialnego i prawa o wykroczeniach.

           Bojarski Tadeusz
           Tadeusz Bojarski - profesor doktor habilitowany; profesor zwyczajny Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu; były wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii oraz dyrektor Instytutu Prawa Karnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

           Bolek Tomasz

           Bomanowski Bogusz

           Bomba Katarzyna
           Katarzyna Bomba - doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; przebywała na zagranicznych stypendiach naukowych w Bordeaux i Lyonie, występowała na licznych konferencjach międzynarodowych i krajowych; autorka publikacji z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

           Bończak-Kucharczyk Ewa
           Ewa Bończak-Kucharczyk - specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących mieszkalnictwa, nieruchomości, gospodarki komunalnej i lokalnego rozwoju. Jest autorką i współautorką wielu publikacji z tego zakresu. Brała udział w pracach legislacyjnych nad różnymi ustawami z zakresu mieszkalnictwa (m.in. w latach 1998–2001, gdy była wiceprezesem Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast). Prowadziła działalność doradczą dla władz dużych miast i regionów w Polsce i za granicą; była ekspertem i członkiem rady Banku Gospodarstwa Krajowego. Współpracowała z Wyższą Szkołą Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie i z Uniwersytetem Warszawskim (gdzie prowadziła zajęcia z gospodarki nieruchomościami i planowania regionalnego). Jest członkiem Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej.

           Bonek Tomasz
           Tomasz Bonek jest doświadczonym menedżerem mediów oraz dziennikarzem z kilkunastoletnim stażem. Stworzył redakcję Money.pl i kierował nią. Do dziś pełni funkcję prezesa zarządu Interaktywnie.com, magazynu internetowego poświęconego nowym trendom w biznesie internetowym. Jest wykładowcą na studiach dziennikarskich i z zakresu public relations Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w PR-ze internetowym, dziennikarstwie portalowym, reklamie natywnej, content marketingu oraz strategiach biznesu w sieci. Wśród jego doświadczeń zawodowych – a dziennikarstwem zajmuje się od 1997 roku – można wymienić kierowanie działem ekonomicznym dziennika, współtworzenie i prowadzenie autorskiego magazynu TVP, współpracę z działem ekonomicznym „Rzeczpospolitej” oraz z „Newsweekiem”, „Pressem” i „Pulsem Biznesu”.

           Boniecka Barbara

           Boratyńska Katarzyna
           Katarzyna T. Boratyńska - doktor nauk prawnych; pracownik Katedry Postępowania Karnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa karnego procesowego (w tym współautorka Komentarza do kodeksu postępowania karnego oraz podręcznika do postępowania karnego), a także publikacji dotyczących m.in. prawa dowodowego, porozumień procesowych, czynności operacyjno-rozpoznawczych.

           Boratyńska Maria
           Maria Boratyńska - doktor, pracownik naukowy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; adiunkt w Zakładzie Prawa Cywilnego; radca prawny.

           Borecki Paweł

           Borek Michał

           Borek-Buchajczuk Renata
           Renata Borek-Buchajczuk - doktor nauk prawnych; adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie.

           Borgosz Anna

           Borkowska Jolanta Loranc –

            Borkowska Stanisława
            Stanisława Borkowska - prof. zw. dr hab. od roku 1978 do 2011 kierowała Katedrą Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Była współzałożycielem i wieloletnim kierownikiem Ośrodka Naukowo-Badawczego Ekonomiki Pracy i Stosunków Przemysłowych. Od 1997 r. pracuje w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, gdzie kieruje Zakładem Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Jej dorobek naukowy obejmuje ponad 400 publikacji poświęconych tematyce zarządzania zasobami ludzkimi.
            Współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi towarzystwami naukowymi. Jest również redaktor naczelną dwumiesięcznika "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", członkiem kilku rad wydawniczych, m.in. "Journal of Pay and Reward Management", oraz przewodniczącą rady konkursu i kapituły nagrody w konkursie Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi.


            Borkowska-Bagieńska Ewa
            Dr hab. Ewa Borkowska-Bagieńska - profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Katedry Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego. Autorka prac dotyczących historii prawa i myśli kodyfikacyjnej w Polsce oraz dziejów kultury prawnej Europy od XVIII do XX w., monografii o cechowym prawie gospodarczym siedemnastowiecznych miast Wielkopolski, Zbiorze Praw Sądowych Andrzeja Zamoyskiego, biografii prof. Edwarda Taylora, a także współautorka podręczników akademickich z zakresu historii prawa sądowego.

            Borkowski Grzegorz
            Grzegorz Borkowski - doktor nauk prawnych; sędzia; Szef Biura Krajowej Rady Sądownictwa, członek Komisji Prawnej Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Lublinie, były przewodniczący Rady Konsultacyjnej HELP przy Radzie Europy; autor publikacji z zakresu etyki zawodów prawniczych, ustroju organów ochrony prawnej, praw człowieka i postępowania cywilnego.

            Borkowski Janusz
            Prof. dr hab. Janusz Borkowski - był profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Łódzkiego, długoletnim kierownikiem Katedry Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji, a także sędzią Sądu Najwyższego oraz sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego. Autor i współautor około 250 publikacji z prawa i postępowania administracyjnego (monografii, komentarzy, podręczników, studiów, artykułów i glos).

            Borkowski Marcin
            Dr MARCIN BORKOWSKI - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor nauk prawnych. Autor jest radcą prawnym specjalizującym się w dziedzinie prawa handlowego.

            Borkowski Piotr
            Piotr Borkowski - sędzia, prezes Sądu Rejonowego w Limanowej; wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu; specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym materialnym i procesowym; autor wielu opracowań poświęconych tej dziedzinie, a także tematyce obrotu nieruchomościami.

            Borowiec Leszek
            Leszek Borowiec - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości i Controllingu Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie oraz na Wydziale Rachunkowości Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Prowadzi wykłady i szkolenia, jest konsultantem przedsiębiorstw z zakresu rachunkowości zarządczej, controllingu oraz finansów. Zajmuje kierownicze stanowiska w firmach o zasięgu międzynarodowym, łącząc pracę naukowo - badawczą z praktyką.

            Borowik Irena

            Borowski Grzegorz
            Grzegorz Borowski - radca prawny, doktor nauk ekonomicznych; ukończył prawo i podyplomowe studia z zakresu prawa europejskiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz studia doktoranckie na wydziale ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; autor kilkunastu publikacji dotyczących funduszy inwestycyjnych, w tym monografii Rynek funduszy inwestycyjnych w Unii Europejskiej ;od 2001 r. związany z rynkiem usług zarządzania aktywami. Współpracuje z jednym z największych polskich towarzystw funduszy inwestycyjnych, oferujących głównie fundusze inwestycyjne otwarte, oraz wiodącym domem maklerskim, świadczącym usługi asset management dla zamożnych klientów. Założyciel i wspólnik Kancelarii Prawnej Borowski i Wspólnicy sp. k. w Poznaniu.

            Borowski Michał

             Borszowski Paweł
             Paweł Borszowski - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, prodziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, kierownik Podyplomowego Studium Podatkowego na UWr; jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień ogólnego i szczegółowego prawa podatkowego, w tym elastyczności przepisów prawa podatkowego; autor ponad 150 publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym komentarza do podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, podatku leśnego (Warszawa 2016) oraz książki Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Praktyczne vademecum podatnika (Wrocław 2017).

             Borys Adrian

             Borysiak Witold

             Borzęcki Andrzej

              Bosak Maria
              Maria Bosak - doktor nauk prawnych, kierownik Zakładu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, adwokat. Autorka publikacji z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w tym komentarzy praktycznych.

              Bosek Leszek
              Leszek Bosek - doktor nauk prawnych, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.Autor publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego i cywilnego

              Bosiacki Adam
              Adam Bosiacki - profesor nauk prawnych, historyk i teoretyk prawa, adwokat; Dyrektor Instytutu Nauk o Państwie i Prawie oraz Kierownik Katedry Historii Doktryn Polityczno-Prawnych, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski. Dłuższe stypendia i staże naukowe odbył w Niemczech (Uniwersytet w Trewirze, Max Planck Institut fur europaische Rechtsgeschichte we Frankfurcie nad Menem, Uniwersytet w Tybindze), Holandii (Institute of East European Law and Russian Studies, Universiteit Leiden, Londynie (kilkakrotnie London School of Economics and Political Science) i Stanach Zjednoczonych (dwukrotnie Uniwersytet Harvarda, Hoover Institute, Stanford University z którym współpracuje, Washington University in St. Louis, Biblioteka Kongresu w Waszyngtonie); wielokrotnie uczestniczył w wydarzeniach naukowych w Rosji. Był ekspertem organizacji polskich i międzynarodowych (np. OECD), uczestniczył w pracach nad reformami administracji publicznej. Przedmiotem jego zainteresowań naukowych są przede wszystkim dzieje prawa Europy Środkowo-Wschodniej, historia ustroju i prawa Rosji i ZSRR, historia administracji, w tym samorządu terytorialnego i korporacyjnego, prawo porównawcze (zwłaszcza publiczne), dzieje myśli prawnej (głównie nowożytnej) i dzieje nauki. Autor kilku monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych w Polsce i za granicą (w tym w Rosji i w Stanach Zjednoczonych); redaktor naukowy serii wydawniczej "Klasycy Myśli Prawnej".

              Braun Tomasz
              Tomasz Braun - doktor nauk prawnych, radca prawny w kancelarii G&T BRAUN Partners, wcześniej General Counsel w bankach GE Money i HSBC; wykładowca prawa handlowego na Uczelni Łazarskiego w Warszawie; od 2013 r. członek Rady Powierniczej tej Uczelni; specjalizuje się w prawie bankowym, finansowym i handlowym, a także w zakresie prawnych ram funkcjonowania korporacji międzynarodowych oraz zarządzania ryzykami prawnymi; ekspert w zakresie prawa gospodarczego na międzynarodowych konferencjach, seminariach i warsztatach; autor publikacji z tego zakresu.

              Breda Małgorzata
              Małgorzata Breda - doradca podatkowy, ekonomista. Od wielu lat związana z grupą doradczą ECDDP, w której pełni funkcję kierownika zespołu podatku VAT. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT oraz podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa podatkowego. Zajmuje się bieżącym doradztwem podatkowym, bierze udział w przeglądach podatkowych oraz prowadzi szkolenia w zakresie podatku VAT. Autorka oraz współautorka wielu publikacji podatkowych.

              Brockbank Wayne
              Wayne Brockbank jest wykładowcą w Business School na Uniwersytecie Michigan oraz dyrektorem wydziału i głównym instruktorem Strategic Human Resource Planning Program, Human Resource Executive Program i Advanced Human Resource Executive Program w uniwersyteckim Execu-tive Education Center. Programy te od 12 lat są niezmiennie oceniane przez "Wall Street Journal" i "BusinessWeek" jako najlepsze w zakresie szkolenia wyższej kadry w Stanach Zjednoczonych i Europie.
              Jest dyrektorem Michigan Human Resource Executive Programs w Hong-kongu, Singapurze i Indiach oraz Michigan Global Program in Management Development w Indiach. Gościnnie wykłada w Institutio De Altos Estudios Empresariales (Argentyna) oraz na Mt. Eliza University (Australia).
              Jego badania koncentrują się na związkach między działaniami HR a strategią biznesową, wartościowych strategiach HR oraz wdrażaniu strategii biznesowej. Publikował liczne artykuły na te tematy w "Human Resource Management Journal", "Human Resource Planning" i "Personnel Administrator". W 2000 roku rada naukowa "Human Resource Manage-ment Journal" uznała jego pracę If HR Were Really Strategically Proactive za najlepszy artykuł roku. Doradzał wielu dużym korporacjom. Wśród jego klientów znalazły się m.in. firmy General Electric, Motorola, Harley-Da-vidson, Citicorp, Cisco, General Motors, Saudi Aramco, Texas Instruments, BP, Goldman Sachs i Hewlett-Packard. Doktoryzował się z teorii organiza-cyjnej oraz polityki i strategii biznesowej na Uniwersytecie Kalifornijskim.


              Brodecka-Chamera Aleksandra
              Asystentka w Katedrze Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jej rozprawa doktorska jest poświęcona ekonomicznej analizie prawa.

              Brodecki Zdzisław
              Zdzisław Brodecki - profesor Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Centrum Prawa Europejskiego, wieloletni kierownik Katedry Prawa Morskiego, były przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego i Dyrektor Departamentu Administracji Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej. W latach 1972-1973 ukończył studia podyplomowe z prawa morskiego w University College London, a w latach 1984-85 był wykładowcą z prawa porównawczego w University College Cardiff. Obecnie prowadzi wykłady z prawa europejskiego w Universite de Toulouse. Autor ponad 100 prac naukowych, w tym około 10 monografii z prawa miedzynarodowego, morskiego i ubezpieczeniowego w języku polskim, angielskim i francuskim.

              Brolik Jacek
              Jacek Brolik - sędzia Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego; członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, od 20 lat wykładowca na aplikacjach radcowskich; autor ponad 50 publikacji z zakresu materialnego i procesowego prawa podatkowego, w tym pierwszej w Polsce monografii naukowej dotyczącej prawnych i praktycznych zagadnień interpretacji przepisów prawa podatkowego, współautor komentarza do Ordynacji podatkowej.

              Broniecka Rossana
              Rossana Broniecka - doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Procesu Karnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; zajmuje się prawem karnym procesowym, szczególnie problematyką związaną z uzasadnianiem orzeczeń.

              Broniewicz Witold
              Witold Broniewicz - był profesorem zwyczajnym nauk prawnych Uniwersytetu Łódzkiego, uczonym i znawcą prawa postępowania cywilnego, cenionym pedagogiem i nauczycielem wielu pokoleń prawników. Pozostawił po sobie wiele opracowań, przede wszystkim z dziedziny postępowania cywilnego, w językach polskim i obcych, publikowanych w kraju i za granicą.

              Brösel Gerrit

              Brożek Bartosz
              Bartosz Brożek - profesor nauk prawnych w Katedrze Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej UJ, członek Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych.

              Brulińska Małgorzata

              Brunon Hołyst

              Bryłowski Przemysław

              Brym Jolanta

              Brynczak Beata

              Brząkowski Mateusz

              Brzeski Radosław
              Radosław Brzeski - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; zajmuje się zagadnieniami logiki i teorii prawa.

              Brzeszczyńska Stella
              Stella Brzeszczyńska - prawnik; doradca podatkowy; wykładowca prawa podatkowego; autorka ponad 20 publikacji książkowych z zakresu prawa podatkowego.

              Brzezicki Tomasz
              dr Tomasz Brzezicki - pracownik Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny, w latach 2001-2014 członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, autor kilkudziesięciu opracowań z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz podatków i opłat lokalnych.

              Brzezińska Alicja
              Alicja Brzezińska - Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Prawa i Administracji. Specjalizuje się w przepisach prawa cywilnego, sanitarnego oraz prawa ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i prawa konsumenckiego. Autorka artykułów, poradników i komentarzy. Publikowała, m.in. w "Gazecie Prawnej", "Prawie służby zdrowia".

              Brzezińska Joanna
              Joanna Brzezińska - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Materialnego Uniwersytetu Wrocławskiego; członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego z siedzibą w Bordeaux (AIDP); kierownik projektu badawczego "Prawnokarne i kryminologiczne aspekty przestępczości kobiet. Struktura, specyfika, tendencje" finansowanego przez NCN; autorka kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu prawnokarnej ochrony życia, zmodyfikowanych typów przestępstwa, a także przestępczości kobiet, opublikowanych w kraju i za granicą.

              Brzezińska-Grabarczyk Dorota
              Dorota Brzezińska-Grabarczyk - adwokat, specjalista z zakresu zagadnień związanych z przekształceniami podmiotów gospodarczych, transakcjami - fuzji i przejęć, a także z sądowymi postępowaniami spornymi. Autorka publikacji i komentarzy, doświadczony wykładowca i trener,

              Brzezińska-Rawa Anna

              Brzeziński Bogumił
              prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, dr h.c. - kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, współpracuje z Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego oraz z Międzynarodowym Biurem Dokumentacji Podatkowej (IBFD) w Amsterdamie, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (International Fiscal Association) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego (European Association of Tax Law Professors), a także Towarzystwa Naukowego w Toruniu, członek Rady Fundacji Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych UŁ, organizator i były kierownik Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, doktor honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego.

              Brzeziński Krystian

              Brzeziński Piotr

              Brzosko Marek

              Brzozowska Małgorzata

              Brzozowska-Kruczek Małgorzata
              Małgorzata Brzozowska-Kruczek - radca prawny, członek Zespołu Radców Prawnych Naczelnej Izby Lekarskiej, specjalizuje się w prawie medycznym oraz prawie ochrony zdrowia; od kilku lat współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie.

              Brzozowska-Pasieka Monika

              Brzozowski Adam
              Adam Brzozowski - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, przewodniczący rady naukowej Instytutu Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

              Brzozowski Piotr

              Brzozowski Wojciech
              Wojciech Brzozowski - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, autor publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego i wyznaniowego, członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.

              Buch Dominika

              Buchalska Joanna
              Joanna Buchalska - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; asystent sędziego w Sądzie Najwyższym; autorka i współautorka publikacji dotyczących prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego, m.in. monografii Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (Warszawa 2013).

              Buchelt Beata
              Dr Beata Irma Buchelt - jest adiunktem; jej zainteresowania naukowe i praktyczne koncentrują się na strategii i metodach zzl w podmiotach leczniczych, zarządzaniu efektywnością pracy pracowników, budowaniu marki pracodawcy oraz na rynku pracy.

              Bucholski Rafał

              Bucińska Jolanta

              Bucoń Paweł
              Dr Paweł Bucoń - ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2007 r. obronił rozprawę doktorską na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ukończył również aplikację adwokacką i od 2006 r. jest adwokatem - członkiem Izby Adwokackiej w Lublinie.

              Buczek Elżbieta
              Elżbieta Buczek - adwokat specjalizujący się w prawie administracyjnym i cywilnym; autor opracowań i publikacji o tematyce prawno-administracyjnej oraz licznych opinii prawnych dla podmiotów prywatnych i publicznych.

              Buczkowski Konrad
              Konrad Buczkowski - adiunkt w Zakładzie Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz w Sekcji Prawa Karnego i Kryminologii Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, kryminolog; autor wielu publikacji z zakresu prawa karnego gospodarczego, przestępczości ekonomicznej, ubezpieczeniowej i problematyki prania brudnych pieniędzy, a także różnych zagadnień dotyczących przestępczości w Polsce.

              Buczkowski Łukasz

              Buczyński Krzysztof

              Budniak-Rogala Aleksandra

              Budyn-Kulik Magdalena
              Magdalena Budyn-Kulik - doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

              Budzisz Rafał

              Bugajna-Sporczyk Dorota
              Dorota Bugajna-Sporczyk - sędzia sądu rejestrowego w Warszawie; od lat zajmuje się problematyką prawa gospodarczego i handlowego, jak również tworzenia i funkcjonowania innych organizacji społecznych i zawodowych; wieloletni wykładowca na aplikacji radcowskiej w warszawskiej Izbie Radców Prawnych.

              Bujny Jędrzej

              Buk Halina
              Halina Buk - profesor doktor habilitowana nauk ekonomicznych; pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, kierownik Zakładu Rachunkowości Międzynarodowej Wydziału Finansów i Ubezpieczeń; pracownik Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości; ma wieloletnie doświadczenie praktyczne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, uzyskała również certyfikat dyplomowanego księgowego.

              Bukowska Joanna
              Joanna Bukowska - doktor nauk prawnych; pracuje w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami w Instytucie Ochrony Środowiska - Państwowym Instytucie Badawczym. Jej zainteresowania naukowe i zawodowe koncentrują się wokół problematyki prawnej ochrony środowiska, a w szczególności prawnych aspektów handlu uprawnieniami do emisji i zarządzania emisjami, a także struktury, funkcji i zadań administracji publicznej.

              Bukowska-Piestrzyńska Agnieszka
              Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego; specjalizuje się w problematyce biznesowego funkcjonowania podmiotów opieki zdrowotnej, jest autorką kilku książek i kilkudziesięciu artykułów z tego zakresu; prowadzi wykłady i szkolenia z marketingu relacji skierowane do personelu podmiotów opieki zdrowotnej; zajmuje się doradztwem w zakresie marketingu i zarządzania w prywatnych gabinetach stomatologicznych.

              Bukowski Marek
              Marek Bukowski - doktor nauk prawnych, radca prawny, wspólnik w kancelarii prawnej Bukowski i Wspólnicy, arbiter Komisji Prawa Autorskiego trzech ostatnich kadencji; pełnił funkcję eksperta Ministerstwa Kultury na posiedzeniach Rady ds. TRIPS w Genewie; współautor założeń oraz projektów nowelizacji prawa autorskiego opracowywanych przez Instytut Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego; specjalizuje się w prawnych i ekonomicznych aspektach zarządzania prawami własności intelektualnej; prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu prawa autorskiego i własności przemysłowej oraz prawa umów. W ramach praktyki prawniczej zajmował się sprawami wydawniczymi Wisławy Szymborskiej, a obecnie zasiada w zarządzie Fundacji powołanej przez noblistkę.

              Bukowski Zbigniew
              Zbigniew Bukowski – doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, wspólnik kancelarii prawnej, autor lub współautor publikacji książkowych i artykułów z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego.

              Buliński Kamil
              Kamil Buliński - radca prawny, partner w Filipowicz Buliński Kancelaria Radców Prawnych, autor publikacji z zakresu prawa budowlanego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego. Uprzednio starszy asystent w Izbie Ogólnoadministracyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego, asystent w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, kurator i redaktor merytoryczny w wydawnictwie prawniczym.

              Bułat Kamil

              Burczyński Tomasz
              dr Tomasz Burczyński - radca prawny, wspólnik GWW Tax, specjalizujący się w sporach podatkowych ze szczególnym uwzględnieniem postępowań sądowoadministracyjnych, w 2016 r. zajął II miejsce w rankingu Gazety Prawnej w kategorii "spory przed sądami", autor i współautor kilkudziesięciu publikacji z zakresu procedur administracyjnych i sądowych, materialnego prawa podatkowego oraz prawa informatycznego, od 2010 r. wykłada na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

              Bursztynowicz Michał

              Bury Beata
              Beata Bury - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS Filia w Rzeszowie, asesor sądowy w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie oraz adiunkt w Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania w Przemyślu.

              Burzak Andrzej
              Dr Andrzej Burzak (radca prawny, wieloletni wykładowca prawa cywilnego) oraz Małgorzata Okoń (radca prawny) prowadzą Kancelarię Burzak Okoń i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych spółka komandytowa w Gdyni. Specjalizują się w zakresie obsługi prawnej obrotu nieruchomościami, od wielu lat prowadzą działalność doradczą dla firm deweloperskich.

              Burzec Marcin

              Burzyńska Małgorzata

              Burzyński Paweł
              Paweł Burzyński - doktor nauk prawnych; prokurator w Wydziale Prawnym Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej; wieloletni pracownik Departamentu Legislacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości; autor publikacji z zakresu prawa karnego materialnego i ustroju prokuratury w Polsce; wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

              Byczko Szymon
              Szymon Byczko - prof. nadzw. dr hab. na Uniwersytecie Łódzkim w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego; adwokat w indywidualnej kancelarii; specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym, zwłaszcza w zakresie prawa ubezpieczeń gospodarczych; autor m.in. monografii Interes ubezpieczeniowy. Aspekty prawne, Warszawa 2013, oraz podręcznika Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Zarys wykładu, Warszawa 2013.

              Byczkowiak Adrianna

               Byrczek Paweł

               Bzymek Tomasz
               Tomasz Bzymek - starszy konsultant w Dziale Prawno-Podatkowym PwC, w zespole Tax Reporting & Strategy (TRS), certyfikowany księgowy oraz licencjonowany doradca podatkowy. Specjalizuje się w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz przygotowywania rozliczeń podatkowych. Obecnie zajmuje się podatkowo-księgową obsługą podmiotów oraz doradza przy projektach PwC w zakresie wdrożenia i przygotowania firm do Jednolitego Pliku Kontrolnego.