Rączka Krzysztof
Prof. dr hab. Krzysztof Rączka - dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW, redaktor naczelny miesięcznika "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", redaktor naczelny periodyku "Prawo pracy. Personel od A do Z"; specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących czasu pracy, układów zbiorowych pracy i rokowań zbiorowych.

Raczkowski Konrad
Konrad Raczkowski, dr hab. prof. nadzw. w zakresie zarządzania instytucjami publicznymi. Dyrektor Instytutu Ekonomicznego Społecznej Akademii Nauk oraz kierownik Katedry Zarządzania Bezpieczeństwem Ekonomicznym. W latach 2003-2013 pracownik resortu finansów, w latach 2006-2011 konsultant Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych w Brukseli. Audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania oraz ekspert Kancelarii Sejmu w zakresie gospodarki nieoficjalnej, finansów publicznych oraz zarządzania. Stypendysta rządu Szwecji z zakresu zarządzania (2009 r.), członek zwyczajny Brytyjskiej Akademii Zarządzania oraz współpracownik Instytutu Bezpieczeństwa i Polityki Rozwoju w Sztokholmie.

Raczkowski Michał
Dr Michał Raczkowski - adiunkt Wydziału Prawa i Administracji UW, członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego; specjalizuje się w zagadnieniach związków między prawem pracy a prawem cywilnym.

Rączkowski Michał

Radecki Gabriel

Radecki Wojciech
Wojciech Radecki - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Zakładu Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Prawnych PAN. W 2014 r. Uniwersytet Śląski nadał mu tytuł doctora honoris causa. Jest niekwestionowanym autorytetem, uznawanym za jednego z najważniejszych "ojców założycieli" polskiej nauki prawa ochrony środowiska; od lat popularyzuje także czeską i słowacką naukę prawa środowiska w Polsce, jak również polską naukę w Czechach i na Słowacji. W kręgu jego zainteresowań pozostają: ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo oraz odpowiedzialność w ochronie środowiska. Autor 175 książek oraz ponad 2000 opracowań naukowych.

Radkiewicz Tomasz
Tomasz Radkiewicz - doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, sędzia sądu rejonowego; wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie oraz na aplikacjach adwokackiej, radcowskiej i notarialnej. Autor publikacji, artykułów, glos z dziedziny procedury cywilnej, w szczególności dotyczących postępowania dowodowego oraz postepowania nieprocesowego.

Radoniewicz Filip
Filip Radoniewicz - doktor nauk prawnych, odbył aplikację radcowską zakończoną złożeniem egzaminu zawodowego; absolwent podyplomowych studiów: prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, praw i wolności człowieka, współorganizowanych przez Instytut Nauk Prawnych PAN i Helsińską Fundację Praw Człowieka, oraz administrowania sieciami komputerowymi na Politechnice Lubelskiej; autor lub współautor około trzydziestu publikacji, przede wszystkim z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego, prawa nowych technologii oraz praw człowieka.

Radwan Marcin
Marcin Radwan - sędzia wizytator Sądu Okręgowego w Poznaniu. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami obrotu międzynarodowego z zagranicą. Jest także autorem publikacji z zakresu prawa Unii Europejskiej.

Radwanowicz-Wanczewska Joanna

Radwański Marek
Marek Radwański - radca prawny; do 1999 r. pracownik Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Delegatury w Poznaniu; od 1999 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Poznaniu; zajmuje się prawem ochrony konkurencji i prawem konsumenckim; praktyk, który wielokrotnie występował przed sądami, reprezentując konsumentów; autor wielu publikacji z zakresu ochrony konsumentów.

Radzewicz Janusz
Janusz Radzewicz - mgr inż. Zastępcaca Naczelnika Urzędu Celnego. Współpracuje z Ministerstwem Finansów. Wpisany na listę wykładowców służby celnej

Radziewicz Piotr
Piotr Radziewicz - doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; zajmuje się prawem konstytucyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki sądownictwa konstytucyjnego, prawa parlamentarnego i zagadnień legislacji.

Radzikowski Krzysztof
Krzysztof Radzikowski - doktor nauk prawnych; doradca podatkowy; wykładowca na kierunku "Prawo finansowe i skarbowość" na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; współpracuje z Instytutem Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.; autor i współautor ponad stu publikacji naukowych z dziedzin prawa oraz postępowania podatkowego i administracyjnego.

Radzio Witold

Radzisław Andrzej
Andrzej Radzisław - radca prawny

Rafalska Anna
Anna Rafalska - sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa. Uprzednia praca w charakterze referendarza sądowego pozwoliła jej na dogłębne zapoznanie się z problematyką kosztów sądowych w praktyce.

Raglewski Janusz
Dr hab. Janusz Raglewski - profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokat (członek Izby Adwokackiej w Krakowie), wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, redaktor naczelny "Czasopisma Prawa Karnego i Nauk Penalnych" wydawanego przez Polską Akademię Umiejętności w Krakowie; specjalizuje się w prawie karnym; autor (lub współautor) kilkudziesięciu publikacji naukowych obejmujących monografie, komentarze, artykuły oraz glosy. Prowadzi zajęcia szkoleniowe dla sędziów, prokuratorów, aplikantów KSSiP i adwokackich, osób zajmujących się praktyką gospodarczą. Łączy działalność naukowo-dydaktyczną z prowadzeniem indywidualnej kancelarii adwokackiej.

Rakoczy Bartosz
Bartosz Rakoczy - profesor doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; radca prawny, wspólnik kancelarii radców prawnych, radca prawny Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie; autor wielu publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa cywilnego, prawa kanonicznego.

Ramlo Lucyna
Lucyna Ramlo - radca prawny

Rams Michał
Michał Rams - doktor nauk prawnych; łączy wykonywanie zawodu adwokata z pracą naukowo-dydaktyczną; w ramach współpracy z Katedrą Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego pełni funkcję koordynatora sekcji prawa karnego Studenckiej Poradni Prawnej UJ; stypendysta Narodowego Centrum Nauki w ramach I konkursu PRELUDIUM (prowadził badania m.in. w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji); autor publikacji naukowych z zakresu prawa karnego materialnego oraz procesu karnego; w obszarze jego zainteresowań naukowych pozostają też zagadnienia europejskiego i międzynarodowego prawa karnego, jak również odnoszące się do prawnoprocesowej problematyki środków przymusu procesowego.

Rangan V. Kasturi

Rasiewicz Justyna
Justyna Rasiewicz - wspólnik w Kancelarii LDS Łazewski Depo i Wspólnicy, radca prawny z wieloletnim doświadczeniem; specjalizuje się w sprawach spornych dotyczących własności intelektualnej; prowadzi szereg procesów z zakresu prawa patentowego, w tym patentów farmaceutycznych i biotechnologicznych, a także z zakresu znaków towarowych, wzorów przemysłowych, nieuczciwej konkurencji oraz praw autorskich; wykładowca Polskiej Izby Rzeczników Patentowych (zajęcia dla aplikantów rzecznikowskich), wyróżniona: rekomendacją Legal 500: Europe, Middle East & Africa 2013's; wyróżnieniem IP Star - Poland przez Managing IP, World IP Survey 2014; wyróżnieniem Chambers and Partners w kategorii IP w Polsce.

Ratajczak Małgorzata
Małgorzata Ratajczak - doktorantka w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, beneficjentka stypendium naukowego; jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół prawa finansowego oraz prawa administracyjnego; autorka licznych publikacji z tych dziedzin prawa, w szczególności dotyczących finansów samorządu terytorialnego.

Rau Zbigniew
Dr Zbigniew Rau - ur. 27 lipca 1974 roku, specjalizuje się w prawie karnym, problematyce zwalczania przestępczości zorganizowanej, instytucji świadka koronnego, zarządzaniu organizacjami bezpieczeństwa wewnętrznego. W 1997 r. ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, potem pracował w Wydziale Kryminalnym Komendy Rejonowej Policji w Poznaniu, uzyskał stopień magistra na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalizacja: międzynarodowe stosunki polityczne i dziennikarstwo. W 2001 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku obronił rozprawę doktorską pt. „Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie”. W latach 2000–2007 pracował w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, w 2007 r. objął stanowisko Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a w latach 2008–2009 był doradcą Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W latach 2006–2011 był członkiem Rady Konsultacyjnej przy Szefie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także Dyrektorem Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego. Autor wielu publikacji z zakresu zwalczania przestępczości zorganizowanej, problematyki instytucji świadka koronnego oraz czynności operacyjnorozpoznawczych. Współredaktor publikacji książkowych: „Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna” (Warszawa 2009); „Energetyka jądrowa w Polsce” (Warszawa 2012); „Nowoczesne systemy łączności i transmisji danych na rzecz bezpieczeństwa. Szanse i zagrożenia” (Warszawa 2013). Współtwórca Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego, członek Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii.

Raulinajtys-Grzybek Monika
Monika Raulinajtys-Grzybek - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; specjalista z zakresu zarządzania opieką zdrowotną i rachunku kosztów w opiece zdrowotnej; autorka publikacji i artykułów z tematyki rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów.

Rauziński Robert

Rawa Beata

Razowski Tomasz
Tomasz Razowski - doktor nauk prawnych; adwokat, wspólnik w jednej z wrocławskich kancelarii prawnych, uprzednio sędzia; wykładowca ORA we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych na Uniwersytetach Wrocławskim, Warszawskim i Jagiellońskim; specjalizuje się w postępowaniu karnym, prawie karnym skarbowym oraz odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; autor i współautor ponad 100 publikacji, w tym monografii, z tego zakresu.

Rebecque Benjamin Constant de

  Reda-Ciszewska Anna
  Anna Reda-Ciszewska - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; autorka publikacji z zakresu prawa pracy, zarówno dotyczących zbiorowego, jak i indywidualnego prawa pracy.

  Reding Ginny

  Reilly Peter
  PETER REILLY autor książek i artykułów o obszaru HR, mówca i doradca HR. Peter Reilly jest współautorem wydanego na rynku polskim bestsellera: "Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Rozwijanie potencjału organizacji dzięki funkcji personalnej". Aktualnie pełni funkcję Director HR Research & Consultancy, Institute for Employment Studies w Wielkiej Brytanii. Jego wiedzę i doświadczenie docenił również HR Magazine umieszczając go w gronie Top 30 najbardziej wpływowych myślicieli HR w Europie.

  Reinfuss Robert
  Robert Reinfuss - Doradca w zakresie zarządzania personelem. 12 lat praktyki w zarządzaniu w tym 10 lat na stanowisku dyrektora personalnego w firmach produkcyjnych, handlowych i bankowości. Zajmuje się doradztwem biznesowym w zakresie zarządzania personelem oraz wdrażaniem systemów zarządczych. Jego główne osiągnięcia to m.in. stworzenie programu kompleksowej edukacji kadry menadżerskiej produkcji - Szkoła Mistrzów, Nowy Styl, wdrożenie dla banku BPH systemu My SAP oraz Balanced Scorecard dla 200 stanowisk menadżerskich .Został mu także przyznany tytuł Dyrektor Personalny Roku 1999, nadawany przez Rzeczpospolitą i Bigram, za osiągnięcia dla Kampanii Piwowarskiej.

  Reiwer-Kaliszewska Anna
  Anna Reiwer-Kaliszewska - doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni; radca prawny, doradca podatkowy; jej zainteresowania badawcze obejmują przede wszystkim tematykę prawa celnego, w szczególności środki ochrony handlu Unii Europejskiej, a także prawo podatkowe.

  Rejdak Monika

  Rek Tomasz
  Tomasz Rek - radca prawny; pracownik administracji publicznej; wykładowca w ramach modułów tematycznych MBA w ochronie zdrowia na Uczelni Łazarskiego; praktyk w zakresie procesów z pacjentami, obsługi prawnej podmiotów funkcjonujacych w systemie ochrony zdrowia; współautor i autor licznych publikacji z zakresu prawa ochrony zdrowia.

  Religioni Urszula
  Urszula Religioni - doktor nauk o zdrowiu, wielokrotna stypendystka naukowa, kierownik projektów naukowych, laureatka nagród i wyróżnień za prace naukowe z dziedzin zdrowia i zarządzania, autorka ponad 120 publikacji naukowych z zakresu zdrowia publicznego, zarządzania w ochronie zdrowia, ekonomiki zdrowia, które ukazywały się w prestiżowych krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych.

  Resiak Anna

  Resich Zbigniew
  Prof. dr Zbigniew Resich (zm. w 1989 r.) - profesor Uniwersytetu Warszawskiego oraz Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego (1968-1972); przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej, opracowującej projekt Kodeksu postępowania cywilnego z 1964 r.

  Retkowska-Mika Lidia
  Lidia Retkowska-Mika - dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

  Rewieński Maciej
  dr Maciej Rewieński - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2002 r. członek adwokatury. Obecnie prowadzi kancelarię adwokacką specjalizującą się w obsłudze podmiotów gospodarczych, w szczególności instytucji finansowych. Autor licznych opinii i szkoleń z zakresu zabezpieczeń wierzytelności, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zabezpieczeń stosowanych w bankowości.

  Rewkowska Joanna
  Joanna Rewkowska - radca prawny w Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy, Adwokaci i Radcowie Prawni, specjalista w zakresie prawa inwestycji budowlanych i nieruchomości oraz ochrony środowiska.

  Rickenbacher Colleen A.
  Colleen A. Rickenbacher jest właścicielką firmy, konsultantką do spraw etykiety i protokołu dyplomatycznego, autorką książek; występuje na konferencjach i prowadzi szkolenia. Podróżuje po całym świecie z wykładami i szkoleniami na temat protokołu dyplomatycznego oraz etykiety w życiu zawodowym i prywatnym. Regularnie występuje w telewizji i radio, między innymi w Country Music Television (w programie Dallas Cowboys Cheer leaders), Fox News i wielu innych stacjach i programach. Colleen Rickenbacher uznana została przez dwumiesięcznik "MeetingNews" za jedną z 25 najbardziej wpływowych osób w branży spotkań, szkoleń i konferencji. Niedawno została zaproszona do "Hall of Fame" oraz odebrała nagrodę za całokształt osiągnięć przyznawaną przez kwartalnik "Texas Meetings & Events", co jest najwyższym wyróżnieniem tego gremium. Jej książka Be on Your Best Business Behavior zbiera wyczerpujące informacje na temat praktycznych umiejętności związanych z etykietą biznesu oraz savoir-vivre'em przy stole. Rady, których udziela, służą polepszeniu wizerunku czytelników i słuchaczy: zarówno indywidualnego, jak i image'u firmy bądź organizacji. Jej książka Be on Your Best Cultural Behavior opisuje zasady etykiety i właściwego zachowania obowiązujące w 33 krajach. Zawiera wskazówki, które pomagają płynnie poruszać się w gronie międzynarodowym - nie tylko w czasie podróży i prowadzenia interesów z firmami w innych krajach, ale także wtedy, kiedy komunikujemy się z nimi zdalnie, nie odchodząc od biurka. Colleen Rickenbacher jest częstym gościem konferencji, a jej teksty znalazły się w wielu fachowych publikacjach. Zdobyła dyplomy: Certified Meeting Professional (CMP) w 1992 roku, Certified Special Events Professional (CSEP) w 2001 roku, Certified Protocol Consultant (CPC) w 2006 roku oraz najnowszy, Certified Tourism Ambassador (CTA) w 2010 roku. Zasiada w radzie naukowej fundacji Meeting Professionals International (MPI), a wcześniej była członkiem zarządu MPI oraz prezesem Kapituły Dallas/Fort Worth. Zasiadała także w Certified Meeting Professional Board (jako przewodnicząca rady), Association of Event and Convention Professionals (TxACOM) (jako pierwszy prezes stowarzyszenia), w zarządzie Kapituły Dallas stowarzyszenia International Special Events Society (ISES) oraz w zarządzie International Special Events Society.

  Rigby Rhymer

  Robaczyński Wojciech
  Wojciech Robaczyński - doktor nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; doradca w Najwyższej Izbie Kontroli; od 2009 r. zastępca przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych; autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego i prawa publicznego.

  Robaszewska Renata

  Rodak Bartłomiej
  Bartłomiej Rodak - ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w podatku od towarów i usług, podatku u źródła oraz cenach transferowych. Pracował w międzynarodowych korporacjach, w tym: PwC, Philips, Velux. Jest autorem artykułów z zakresu podatku od towarów i usług w "Rzeczpospolitej" i "Dzienniku Gazecie Prawnej".

  Rodak Bartosz
  Bartosz Rodak - doktorant w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; adwokat w Kancelarii Mariański Group; współpracownik Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej; autor publikacji i glos z zakresu praw człowieka i prawa podatkowego.

  Rodak Lidia

   Rodin Judith

   Rodziewicz Ewa

   Rodziewicz Józef

   Rodzynkiewicz Mateusz
   Mateusz Rodzynkiewicz - jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, specjalizującym się w obsłudze prawnej rynku kapitałowego. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa gospodarczego, m.in. książek: "Łączenie się spółek. Komentarz" (Warszawa 2002, wyd. drugie 2003), "Koncentracja i przekształcenia podmiotów gospodarczych - zagadnienia wybrane. Część pierwsza - Fuzje spółek akcyjnych, podstawowe aspekty prawne" (Warszawa 1998, wspólnie z W. Olesiem), "Część druga - Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną" (Warszawa 1999, wspólnie z W. Olesiem).

   Rogacka-Rzewnicka Maria
   Maria Rogacka-Rzewnicka - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; autorka publikacji z zakresu prawa karnego procesowego i prawa karnego międzynarodowego, radca prawny, historyk.

   Rogala-Marciniak Sylwia
   Sylwia Rogala-Marciniak, trener biznesu, coach z certyfikatem Erickson College International. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Zarządzanie i Marketing, rocznej Szkoły Trenerów SKiTZ Matrik oraz akredytowanej przez International Coach Federation szkoły „Art and Science of Coaching” Erickson College International (Kanada). Jest członkiem licznych stowarzyszeń profesjonalnych oraz inicjatorką przedsięwzięć branżowych z zakresu doskonalenia praktyki coachingowej i trenerskiej. Główne zagadnienia jej działania to doskonalenie obszarów związanych z motywacją, kształtowaniem postaw i wartości poprzez systemowe patrzenie na rozwój człowieka i organizacji. Prowadzi szkolenia, coachingi biznesowe i team-coaching, doradza firmom w zakresie kształtowania polityki personalnej, rozwijania kompetencji przywódczych, motywowania, zarządzania zespołami, coachingu. Wspierając rozwój kompetencji zawodowych, specjalizuje się także w zagadnieniach związanych z wypaleniem zawodowym i jego profilaktyką.
   Wykłada na podyplomowych studiach z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, jest również koordynatorem merytorycznym Podyplomowego Studium "Metod wspierania rozwoju kompetencji: Coaching, Mentoring, Konsulting personalny" na Uniwersytecie Łódzkim.
   Przez lata swojej praktyki zawodowej z sukcesem współtworzyła i zrealizowała projekty szkoleniowo-doradcze z takimi firmami, jak: Centralwings, Comarch, Aegon, Johnson&Johnson, Philips Lighting Poland, PZU SA, Cooper-Standard Automotive, Nokia Siemens Networks, Indesit Company, PKO BP.


   Rogalska Beata
   Beata Rogalska - doktor nauk prawnych; radca prawny; wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Prawo finansowe i skarbowość; autorka książek: Podatkowe rejestry podmiotowe w polskim systemie prawnym (Warszawa 2014); NIP - zasady ewidencji podatkowej (Warszawa 2002); Powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług (Warszawa 2003) oraz około 200 artykułów w czasopismach fachowych. Jest również współautorką pracy zbiorowej napisanej pod red. prof. dr. hab. Witolda Modzelewskiego: Nowy podatek od towarów i usług - 1 maja 2004 r. (Warszawa 2004).

   Rogalska Marzena
   Marzena Rogalska - Dziennikarka telewizyjna i radiowa, felietonistka, trenerka. Obecnie związana z TVP2 oraz Radiem Złote Przeboje. Dawniej kapitan drużyny w teleturnieju Kocham Cię Polsko oraz prowadząca Dzieciaki Górą w TVP2, gospodyni talk-show Miasto Kobiet w TVN Style oraz prowadząca teleturniej Czy jesteś mądrzejszy od piątoklasisty w telewizji Puls. Dziennikarską przygodę rozpoczęła od Telewizji Kraków i radia RMF FM. Swoją pracę kocha tak bardzo, że dziennikarkę grała nawet w filmach: Zakochani P. Wereśniaka, Job K. Niewolskiego oraz w serialach: Magda M., Na Wspólnej czy Barwy szczęścia. Jak sama przyznaje, rozmowy z ludźmi to jej życiowy napęd i pasja, którą realizuje, prowadząc wywiady i szkolenia. Współpracuje ze Szkołą Wystąpień Publicznych przy Dojrzewalni, od kilku lat prowadzi warsztaty i wykłady dla klientów biznesowych dotyczące skutecznej komunikacji przed kamerą.
   Zanim poświęciła się dziennikarstwu, rozwijała swoje pasje artystyczne, grała w musicalu Metro, na studenckim festiwalu "Fama" otrzymała nagrodę indywidualną za kreację aktorską, występowała gościnnie na płytach zespołu Raz Dwa Trzy, nagrała piosenkę Super Twarz z Mattem Kowalskym.
   Uzależniona od książek, podróży i amerykańskich seriali.


   Rogalski Maciej
   Dr hab. Maciej Rogalski - prof. nadzw. Uczelni Łazarskiego w Warszawie, radca prawny.

   Rogoń Dominika
   Dr Dominika Rogoń - radca prawny, współpracownik Polsko-Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego przy UJ; członek zespołu roboczego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości pod przewodnictwem prof. Fryderyka Zolla ds. uregulowania umów o świadczenie usług; stały współpracownik Profesjonalnego Serwisu Bankowego LEX dla Banków wyd. Wolters Kluwer S.A.; zainteresowania zawodowe obejmują w szczególności prawo konsumenckie i usługi finansowe, autorka wielu publikacji z tego zakresu.

   Rogowski Waldemar
   Waldemar Rogowski jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, absolwentem Szkoły Głównej Handlowej i Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od wielu lat działa w praktyce gospodarczej jako menedżer w sektorze bankowym.
   Wykłada na licznych studiach podyplomowych prowadzonych przez SGH, takich jak Zarządzanie Projektami (Project Management), Zarządzanie Wartością Firmy, Metody Wyceny Spółki Kapitałowej, Roczne Podyplomowe Studium Menedżerskie, Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie, Business Intelligence - Systemy Wspomagania Decyzji Biznesowych.
   Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji: książek, podręczników, monografii oraz referatów naukowych z dziedziny finansów, m.in. Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych (z A. Michalczewskim), Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, oraz Kapitał intelektualny - spojrzenie z perspektywy interesariuszy (z S. Kasiewiczem i M. Kicińską), Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006. Ekspert Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO, przez wiele lat recenzent wycen przedprywatyzacyjnych w Ministerstwie Skarbu Państwa.
   Specjalizuje się w finansach przedsiębiorstwa, w szczególności w rachunku efektywności inwestycji, modelach predykcji upadłości firm, analizie ekonomiczno-finansowej oraz wycenie firm.


   Rogoziński Kazimierz
   Prof. dr hab. Kazimierz Rogoziński jest ekonomistą i nauczycielem akademickim; pracuje na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie na Wydziale Zarządzania kieruje (od 1996 r.) Katedrą Usług. Publikuje teksty głównie dotyczące teorii usług, zarządzania organizacjami usługowymi, relacyjnego marketingu usług. Opublikował między innymi następujące książki: Usługi rynkowe (2000 r.); Nowy marketing usług (2000 r.); Cywilizacja usługowa – samorealizujące się niespełnienie (2003 r.); Zarządzanie profesjonalną praktyką medyczną (2009 r.).

   Rogoziński Piotr

   PIOTR ROGOZIŃSKI adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Procesowego i Kryminologii Uniwersytetu Gdańskiego. Sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku. Zajmuje się prawem karnym procesowym, zwłaszcza problematyką postępowania odwoławczego, porozumień karnoprocesowych i środków przymusu. Opublikował kilkanaście prac naukowych z zakresu procedury karnej.


   Rojewski Michał

   Rokicki Jarosław
   Jarosław Rokicki - doktor nauk ekonomicznych; specjalista z zakresu zamówień publicznych; wykładowca. Kierownik zespołu do spraw zamówień publicznych w administracji samorządowej. Autor artykułów o tematyce ekonomicznej i z zakresu zamówień publicznych; współautor książki Zamówienia publiczne. Zarządzanie organizacją, ludźmi i problemami.

   Romańska Marta
   Marta Romańska - doktor habilitowany; profesor nadzwyczajny w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz sędzia Sądu Najwyższego - Izba Cywilna; autorka kilkudziesięciu prac z zakresu postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego i cywilnego, w tym monografii o skuteczności orzeczeń sądów administracyjnych i decyzji administracyjnych oraz współautorka komentarza do kodeksu postępowania administracyjnego.

   Romer Teresa Maria
   Maria Teresa Romer - sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich lustitia, ekspert Unii Europejskiej i Rady Europy do spraw sądownictwa

   Romocka-Tyfel Barbara
   Barbara Romocka-Tyfel - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; wieloletni specjalista w sprawach z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmiany imienia i nazwiska, obywatelstwa polskiego oraz repatriacji; wykładowca na podyplomowych studiach z zakresu rejestracji stanu cywilnego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

   Rosa Agnieszka

   Rosenberg Merrick
   Merrick Rosenberg posiada stopień MBA, jest uznanym przedsiębiorcą i mówcą oraz współzałożycielem powstałej w 1991 r. Team Builders Plus, jednej z największych i najbardziej znanych firm konsultingowych w Stanach Zjednoczonych. Od ponad dwóch dekad Merrick prowadzi programy rozwojowe dla liderów na całym świecie.
   Drexel University uhonorował go tytułem Przedsiębiorcy Roku wśród swoich absolwentów, a "NJ Biz" wybrał go na finalistę konkursu New Jersey Executive of the Year. Pod przywództwem Merricka Team Builders Plus otrzymało przyznawany przez "NJ Biz" tytuł Jersey Business of the Year dla jednej z najszybciej rozwijających się firm w USA. Było również wielokrotnie nagradzane przez "Philadelphia Business Journal" jako jedna z najlepiej rozwijających się organizacji i jeden z najlepszych pracodawców w Filadelfii.


   Rosiński Paweł

   Rosner Anna
   Rosner Anna - doc. dr, wicedyrektor Instytutu Historii Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Zakładu Historii Państwa i Prawa Polskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

   Rosowska Anna

   Rostkowski Tomasz
   Dr Tomasz Rostkowski - adiunkt w Katedrze Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przez cztery lata pełnił funkcję dyrektora ds. personalnych - pełnomocnika zarządu. Jako konsultant i menedżer w czołowych firmach doradczych zajmował się m.in. tworzeniem zintegrowanych systemów zarządzania kapitałem ludzkim i strategii personalnych przedsiębiorstw. Współpracował z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów przy tworzeniu narzędzi zarządzania kapitałem ludzkim dla Korpusu Służby Cywilnej. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji na temat ZKL. Koordynował projekt szkolenia kilkusetosobowej grupy członków Korpusu Służby Cywilnej.

   Rostropowicz-Miśko Marta

   Roszak Michał
   Michał Roszak - doktor nauk prawnych; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2003; doktorat 2012) oraz studiów w zakresie europejskiego i międzynarodowego prawa gospodarczego na Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium (LL.M. 2005), doktor nauk prawnych Uniwersytetu Rennes 1 we Francji; zawodowo zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa farmaceutycznego, prawa własności intelektualnej oraz prawa konkurencji.

   Roszewska Katarzyna
   Katarzyna Roszewska - doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

   Roszkowska Ewa
   Ewa Roszkowska jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, profesorem Uniwersytetu w Białymstoku. Jej zainteresowania badawcze obejmują modelowanie i wspomaganie negocjacji, wielokryterialne podejmowanie decyzji, teorię gier, teorię wyboru społecznego, koncepcję optimum społecznego, metodę analizy ryzyka, rozwiązywanie konfliktów społecznych oraz zastosowanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej do modelowania zjawisk społecznych. W latach 2001-2002 brała udział w międzynarodowym programie badawczym A Procedural Approach to Conflict Resolution: Designing Analytical Support for Interactive Group Decision Making, organizowanym przez instytut ZIF Uniwersytetu w Bielefeld. W 2002 roku pracowała jako visiting professor na Uniwersytecie w Bielefeld. Jest autorką ponad 110 publikacji naukowych, w tym 2 monografii oraz ponad 50 artykułów w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych. Publikuje artykuły naukowe w czasopismach indeksowanych na liście filadelfijskiej, m.in. "Group Decision and Negotiation", "Quality and Quantity", "European Journal of Operational Research". Zajmuje się także recenzowaniem artykułów w takich czasopismach jak: "Group Decision and Negotiation", "Fuzzy Sets and Systems", "Information Sciences", "Journal of Business and Industrial Marketing", "Multiple Criteria Decision Making", "Ekonometria", "Taksonomia", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jest redaktorem naczelnym czasopisma "Optimum Studia Ekonomiczne". Uczestniczyła w ponad 70 konferencjach naukowych, w tym ponad 20 międzynarodowych. Jest członkiem międzynarodowych i krajowych stowarzyszeń naukowych: Euro Working Group on Multiple Criteria Decision Aiding, Euro Working Group on Group Decision and Negotiation, INFORMS Section on Group Decision and Negotiation, Polskiego Towarzystwa Matematycznego, oraz przewodniczącą Podlaskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Statystycznego.

   Roszkowski Dariusz
   Dariusz Roszkowski LL.M. - doradca podatkowy, partner w kancelarii TAX BENEFIT Roszkowski Murawski Doradcy Podatkowi Sp.p.; posiada bardzo szerokie doświadczenie w optymalizacji obciążeń podatkowych nierezydentów w Polsce w zakresie takich obszarów jak opodatkowanie VAT transakcji transgranicznych, optymalizacja obciążeń z tytułu podatku u źródła oraz optymalizacja podatkowa restrukturyzacji działalności w Polsce.

   Rott-Pietrzyk Ewa

   Royal Mark

   Różalska-Kucal Agnieszka
   Agnieszka Różalska-Kucal - radca prawny, zastępca Sekretarza Generalnego Sądu Arbitrażowego Lewiatan, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, a także Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Centrum Prawa Angielskiego Cambridge University, stypendystka Katholieke Universiteit Leuven w Belgii. Pracuje nad rozprawą doktorską z zakresu arbitrażu inwestycyjnego na UKSW.

   Różańska-Prawdzik Agnieszka
   Agnieszka Różańska-Prawdzik - doktor nauk prawnych z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie doradztwa w obszarze prawa pracy. W zakresie szczególnych zainteresowań autorki znajduje się indywidualne prawo pracy, w tym m.in. problematyka czasu pracy, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy (w tym też w zakresie ustawy o zwolnieniach z przyczyn niedotyczących pracownika), uprawnienia rodzicielskie itd. W latach 2006-2010 była redaktorem merytorycznym poradnika dotyczącego dokumentacji kadrowej; współautorka publikacji książkowych: Kontrola w przedsiębiorstwie, poradnik dla przedsiębiorcy, a także Czas pracy; autorka innych publikacji z zakresu prawa pracy.

   Rożański Piotr

   Rozbicka-Ostrowska Mirosława
   Mirosława Rozbicka-Ostrowska - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, kieruje Wydziałem Informacji Sądowej w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu; wykładowca, współautorka publikacji z zakresu prawa administracyjnego, m.in. zbioru orzecznictwa Dostęp do informacji publicznej (Warszawa 2007) oraz Komentarz do spraw administracyjnych. Wybrane zagadnienia (Warszawa 2015).

   Róziewicz-Ładoń Katarzyna
   Katarzyna Róziewicz - Ładoń jest urzędnikiem mianowanym w UOKiK. Przez kilka lat pełniła funkcję naczelnika wydziału w Departamencie Ochrony Konkurencji, gdzie nadzorowała prowadzone postępowania. Przygotowywała precedensowe kontrole z przeszukaniem i brała w nich udział. Była członkiem Komitetu Stałego ds. Porozumień i Nadużywania Pozycji Dominującej Komisji Europejskiej. Obecnie jako aplikantka radcowska i radca prezesa w Departamencie Prawnym Urzędu reprezentuje organ antymonopolowy przed sądami. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego oraz paryskiej Sorbony, na której ukończyła podyplomowe studia z zakresu prawa europejskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała również we francuskiej administracji - Ministerstwie Ekonomii, Finansów i Przemysłu oraz Ministerstwie Zdrowia, ds. Rodziny i Osób Niepełnosprawnych w Paryżu. W latach 2008-2010 opracowała i prowadziła cykl szkoleń z zakresu prawa konkurencji dla marokańskich organów ochrony konkurencji (twinning programme). Jest autorką publikacji z zakresu prawa konkurencji, współautorką komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

   Rozkwitalska Małgorzata
   Małgorzata Rozkwitalska - doktor habilitowany nauk o zarządzaniu, profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku; wykładowca i badacz w kraju i za granicą, specjalizuje się w problematyce zarządzania międzynarodowego i międzykulturowego; recenzentka publikująca w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych z tego obszaru, m.in. "Journal od Intercultural Management", "Journal of Organizational Change Management", "Baltic Journal of Management", "Journal of Baltic Studies", "European Management Review", "China-USA Business Review", "Chinese Business Review", "Social Sciences". Autorka, współautorka i redaktor książek, m.in.: Zarządzanie międzynarodowe (Difin 2007), Bariery w zarządzaniu międzykulturowym (Wolters Kluwer 2011), Intercultural Management Issues (Difin 2012), Przewodnik praktycznego zarządzania (Difin 2013). Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych publikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach, zwłaszcza w obszarze współpracy zawodowej z obcokrajowcami w korporacjach wielonarodowych; prelegent/ekspert na konferencjach krajowych i zagranicznych, w tym dla środowiska biznesowego i oświaty; instruktor w globalnym projekcie x-culture; członek Society for Intercultural Education Training and Research - SIETAR Polska.

   Rozmus Andrzej
   Andrzej Rozmus - doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, adiunkt w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie; prorektor ds. Nauczania WSIiZ; jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: socjologii edukacji, psychologii społecznej, kształtowania i badania opinii publicznej; brał udział w pracach nad "Strategią rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010-2020" kierowanych przez Fundację Rektorów Polskich; członek Forum Ekspertów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie (2010-2011); ekspert Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Edukacji PKPP Lewiatan; kierownik Samodzielnego Zakładu Badań nad Szkolnictwem Wyższym WSIiZ w Rzeszowie oraz sekretarz Centrum Analiz i Dialogu w Szkolnictwie Wyższym działającego przy Fundacji Rektorów Polskich w Warszawie (2010-2012); członek Zespołu ds. strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce MNiSW (2014-2015) - współautor "Programu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego i Nauki na lata 2015-2030". Autor wielu ekspertyz, publikacji naukowych oraz raportów badawczych (m.in. współredaktor naukowy książek: Kariera naukowa w Polsce. Warunki prawne, społeczne i ekonomiczne oraz Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój - prawo - organizacja).

   Różowicz Konrad
   Konrad Różowicz - prawnik, doktorant prawa w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; autor wielu artykułów naukowych oraz popularnonaukowych z zakresu prawa zamówień publicznych, opublikowanych m.in. w Serwisie Zamówień Publicznych (www.zamówienia-publiczne.lex.pl), a także w Systemie Informacji Prawnej LEX.

   Rozwadowska-Skrzeczyńska Joanna

   Różycki Karol

   Różyńska Joanna
   Joanna Różyńska - doktor nauk humanistycznych; adiunkt w Zakładzie Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Zakładzie Bioetyki i Problemów Społecznych Medycyny Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie; absolwentka studiów z zakresu prawa, socjologii i filozofii na Uniwersytecie Warszawskim oraz MS Program in Bioethics w Union Graduate College - Mount Sinai School of Medicine NY, USA; od 2011 r. pełni funkcję sekretarza Komitetu Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk; autorka licznych publikacji z zakresu bioetyki, w tym książki Od zygoty do osoby. Potencjalność, identyczność i przerywanie ciąży (Gdańsk 2008); współredaktorka tomu Badania naukowe z udziałem ludzi w biomedycynie. Standardy międzynarodowe (Warszawa 2012).

   Rubel Katarzyna
   Katarzyna Rubel - doktor nauk prawnych, były pracownik naukowy CNRS w Centre de droit comparé du travail et de la sécurité sociale (COMPTRASEC) Uniwersytetu Bordeaux IV i CNRS.

   Ruczkowski Piotr
   Piotr Ruczkowski - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego i Nauk o Administracji na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach; członek Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego i Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa; autor ponad 100 opracowań naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, prawa podatkowego i publicznego prawa gospodarczego.

   Rudawska Iga
   Iga Rudawska - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Szczecińskiego; stypendystka programów DAAD, fundacji Dekabana oraz profesor wizytujący w University of Vitez (Bośnia i Hercegowina); jej zainteresowania naukowe obejmują głównie: ekonomiczne problemy funkcjonowania sektora ochrony zdrowia, marketing usług opieki zdrowotnej, kształtowanie relacji rynkowych oraz metodykę pomiaru jakości usług; autorka ponad 150 publikacji naukowych, w tym kilku książek.

   Rudnicka Agata

   Rudnicka Jolanta
   Jolanta Rudnicka jest sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wcześniej jako sędzia sądu powszechnego orzekała w sprawach cywilnych, a następnie jako adwokat prowadziła praktykę głównie z zakresu prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego.

   Rudnicki Grzegorz
   Grzegorz Rudnicki jest adwokatem specjalizującym się w prawie cywilnym, inwestycji infrastrukturalnych, partnerstwa publiczno-prywatnego.

   Rudnicki Stanisław
   Stanisław Rudnicki był znanym prawnikiem cywilistą, Prezesem i sędzią Sądu Najwyższego, autorem wielu komentarzy, glos i artykułów z zakresu prawa cywilnego, wykładowcą tego prawa.

   Rudowski Jan
   Jan Rudowski - Prezes Izby Finansowej NSA, wiceprezes NSA, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w latach 1984-1998 zatrudniony w Izbie Skarbowej w Bydgoszczy na stanowiskach związanych z orzecznictwem w sprawach zobowiązań podatkowych, a od 10.05.1991 r. dyrektor Izby. W okresie od 1998 do 2001 r. podsekretarz i sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, w latach 1999-2000 prezydent Intra-European Organisation of Tax Administrations (IOTA). W maju 2002 r. powołany na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, od lutego 2016 r. Prezes Izby Finansowej NSA, od 6.06.2016 r. wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego.

   Rumińska Paulina

    Rumińska-Bryła Paulina

     Rusinek Michał
     Dr Michał Rusinek - adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego UJ. Wśród naukowych zainteresowań autora pozostaje przede wszystkim postępowanie karne, w szczególności prawo dowodowe.

     Ruśkowski Eugeniusz
     Eugeniusz Ruśkowski - profesor zwyczajny nauk prawnych, kierownik Katedry Finansów Publicznych i Prawa Finansowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; w latach 1994-1998 sędzia NSA, w latach 2003-2008 członek Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych, w latach 2005-2011 członek zapasowy Rady Nadzorczej OLAF; prezes zarządu stowarzyszenia Centrum Finansowców Krajów Europy Środkowej i Wschodniej; autor ok. 350 publikacji, w tym kilkudziesięciu opracowań w językach obcych.

     Ruszkiewicz Beata

     Ruszkowski Janusz
     politolog, profesor Instytutu Politologii i  Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego; Jean Monnet professor w  Jean Monnet Chair on Eastern Dimension of the EU oraz Jean Monnet Centre of Excellence w  Uniwersytecie Szczecińskim. Wykładał gościnnie na Uniwersytecie w  Stuttgarcie (1995), Uniwersytecie w  Catanii (1997, 2000), Uniwersytecie Konya (2006) oraz Uniwersytecie w  Ołomuńcu (2007). Autor 160 publikacji naukowych.

     Rutkowska Aleksandra
     Aleksandra Rutkowska - sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu; odbyła delegację w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego (2014) oraz Europejskim Trybunale Praw Człowieka (2012-2013); uczestniczka międzynarodowych staży oraz konferencji; nagrodzona przez Międzynarodową Komisję Prawników za swoją pracę w konkursie pod tytułem "Sędzia Europejski 2010"; autorka glos oraz artykułów dotyczących problematyki poruszanej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

     Rutkowska-Brdulak Anna

     Rutkowska-Tomaszewska Edyta
     Edyta Rutkowska-Tomaszewska - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; autorka licznych publikacji naukowych z zakresu prawa bankowego, prawa usług fi nansowych (uwzględniających szczególnie ochronę klienta, zwłaszcza konsumenta), a także prac dotyczących rynku fi nansowego, poruszających przede wszystkim tematykę nadzoru fi nansowego.

     Rutkowski Krzysztof
     Krzysztof Rutkowski - radca prawny i doradca podatkowy specjalizujący się w akcyzie, opłacie paliwowej i doradztwie regulacyjnym. Partner w KDCP - szef zespołu akcyzowego. Wcześniej wieloletnie doświadczenie w firmach tzw. Wielkiej Czwórki (PwC, Deloitte i Ernst & Young). Wykładowca akademicki z zakresu akcyzy, wiceprzewodniczący Grupy Akcyzowej w Radzie Podatkowej Konfederacji Lewiatan. W 2015 r. wyróżniony jako rekomendowany doradca w obszarze akcyzy w rankingu najlepszych doradców podatkowych według dziennika Rzeczpospolita.

     Rybarski Roman Franciszek
     Roman Franciszek Rybarski ur. w 1887 r. w Zatorze w powiecie wadowickim. Działacz tajnej niepodległościowej organizacji młodzieżowej "Zet", a następnie Ligi Narodowej. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W początkach państwowości polskiej współpracownik Władysława Grabskiego. Brał udział m.in. w przygotowaniach do uruchomienia Banku Polskiego. Od 1924 r. kierownik
     Katedry Skarbowości na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, w 1937 r. został wybrany Dziekanem tego Wydziału. Działacz polityczny, poseł na Sejm II oraz III kadencji z listy Stronnictwa Narodowego. Zwolennik systemu parlamentarnego i przestrzegania praworządności, także w ujęciu gospodarczym. Po wybuchu II wojny światowej pozostał w Warszawie, gdzie brał udział w tworzeniu organizacji podziemnych. W czasie okupacji niemieckiej razem z prof. Józefem Rafaczem zainicjował działalność Wydziału Prawa tajnego UW, pozostając jego dziekanem. W 1941 r. został aresztowany i przewieziony na Pawiak, a następnie do Oświęcimia, gdzie zmarł w 1942 r.
     Na działalność naukową Romana Rybarskiego wpłynęły wiedeńska szkoła psychologiczna oraz niemiecka szkoła historyczna. Uważany był za przedstawiciela polskiej szkoły teoretycznej, a zarazem narodowej w ekonomice. Jego działalność naukowa szła w trzech głównych kierunkach: ekonomii teoretycznej, polityki gospodarczej oraz historii gospodarczej. Napisał blisko 30 pozycji książkowych.


     Rybczyńska Julita Agnieszka
     Julita Agnieszka Rybczyńska - doktor nauk prawnych, politolożka; pracownik w Zakładzie Praw Człowieka na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; specjalistka w zakresie praw człowieka i praw mniejszości narodowych, językowych i etnicznych oraz międzynarodowych i krajowych systemów ich ochrony; autorka wielu publikacji naukowych.

     Rybski Robert
     Robert Rybski ƒ- doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (prawo) oraz Humboldt-Universitat zu Berlin (LL.M.); pracował m.in. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Ludwig Boltzmann Institut fur Menschenrechte oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Jego praca magisterska pt. "Konstytucyjny status osob ubezwłasnowolnionych" otrzymała w 2013 roku II nagrodę w III edycji konkursu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka na najlepszą pracę magisterską o prawach człowieka.

     Ryć Kazimierz

     Rycak Artur
     Artur Rycak - doktor nauk prawnych; sędzia; w latach 1997-2006 asystent w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wykładowca i kierownik podyplomowych studiów "Prawo sądowe dla asystentów sędziów i referendarzy sądowych" oraz studiów "Prawo podatkowe" w Uczelni Łazarskiego w Warszawie; autor i redaktor naukowy kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy oraz sporów sądowych.

     Rycak Magdalena B.

      Rycak Magdalena Barbara
      Magdalena Barbara Rycak - doktor nauk prawnych; radca prawny, specjalizuje się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy; adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Uczelni Łazarskiego w Warszawie, kierownik studiów podyplomowych "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - kadry i płace", wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, ekspert w Zespole Prawa Pracy NSZZ "Solidarność" przy Radzie Dialogu Społecznego; autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z prawa pracy oraz ochrony danych osobowych.

      Rychter Renata Alicja
      Renata Alicja Rychter - doktor nauk prawnych; adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego; radca prawny; specjalizuje się w prawie i postępowaniu administracyjnym; dyrektor Biura Prawnego w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego; ekspert w ramach projektów bliźniaczych z zakresu transportu drogowego na Ukrainie, w Chorwacji i Turcji; autorka komentarzy do ustaw i rozporządzeń UE z zakresu transportu drogowego i dróg publicznych.

      Rycko Nikodem
      Nikodem Rycko - pracownik Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego; ukończył aplikację adwokacką. Autor publikacji z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego, w tym rozprawy doktorskiej dotyczącej prawa właściwego dla ochrony dóbr osobistych.

      Rydlichowski Maciej

      Rylski Piotr
      Piotr Rylski - doktor nauk prawnych; adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, radca prawny; autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa postępowania cywilnego, w tym w szczególności z zakresu postępowania dowodowego, postępowania nieprocesowego i międzynarodowego postępowania cywilnego; sekretarz redakcji i członek komitetu redakcyjnego kwartalnika "Polski Proces Cywilny". Prowadzi zajęcia i szkolenia dla radców prawnych i sędziów, współpracując z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie oraz Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury.

      Rymanowska Izabela
      Izabela Rymanowska - doradca podatkowy, menedżer w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY we Wrocławiu, specjalizuje się w tematyce postępowań podatkowych oraz postępowań przed sądami administracyjnymi, a także zajmuje się bieżącym doradztwem podatkowym na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorstw w zakresie podatków dochodowych oraz VAT, autorka wielu publikacji w prasie i czasopismach specjalistycznych.

      Rymarz Ferdynand
      Ferdynand Rymarz - przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku.

      Rypina Mariusz
      Mariusz Rypina - adwokat (Izba Adwokacka w Warszawie), senior associate Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni, specjalizujący się w prawie gospodarczym i handlowym, autor wielu publikacji, w tym w zakresie prawa nieruchomości.

      Rysz Natalia
      Natalia Rysz - doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

      Ryszka Joanna

      Rytel-Warzocha Anna
      Anna Rytel-Warzocha - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; prowadzi badania związane z demokracją bezpośrednią, prawami i wolnościami jednostki oraz kontrolą konstytucyjności prawa.

      Rytwińska Magdalena
      dr Magdalena Rytwińska - jest adiunktem w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i radcą prawnym. Prowadzi kancelarię prawną specjalizującą się w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców.

      Rzepka Piotr

      Rzeplińska Irena

      Rzepliński Andrzej
      Andrzej Rzepliński - profesor nauk prawnych, prezes Trybunału Konstytucyjnego, kierownik Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej Instytutu Profi laktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Był ekspertem Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych NSZZ „Solidarność” oraz inicjatorem przygotowania i współautorem projektu Karty Praw i Wolności, przedłożonego Sejmowi w listopadzie 1992 r. jako projekt ustawy konstytucyjnej. W latach 1992-1993 współtworzył, na prośbę prezydenta Lecha Wałęsy, projekt nowej konstytucji. Był członkiem m.in. Komisji Reformy Prawa Karnego, Komitetu Helsińskiego w Polsce, zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Helsińskiej Federacji Praw Człowieka w Wiedniu i Komitetu Bioetycznego Rady Europy. Zasiadał w Komitecie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ. Jest autorem wielu publikacji wydanych w Polsce i za granicą na temat praw człowieka, zbrodni państwa totalitarnego, sądownictwa, kryminologii, więziennictwa, kary śmierci, polityki kryminalnej porównawczej i prawa policyjnego.

      Rzepniewski Andrzej

      Rzetecka-Gil Agnieszka
      Agnieszka Rzetecka-Gil - radca prawny, autorka szeregu publikacji (glos, artykułów, komentarzy) związanych z tematyką prawa samorządowego, handlowego oraz prawa pracy. Jako radca prawny w jednostkach samorządowych ma możliwość zajmowania się praktycznymi aspektami wielu dziedzin prawa. Jednym z ciekawszych zagadnień w kręgu zainteresowań autorki jest praktyczna interpretacja ustawy antykorupcyjnej oraz wynikających z niej uwarunkowań.

      Rzetelska Anna
      Anna Rzetelska - dr prawa; starszy wykładowca w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego; radca prawny; specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym, zwłaszcza w zakresie zabezpieczeń wierzytelności; autorka publikacji Sytuacja Skarbu Państwa jako poręczyciela (gwaranta) na podstawie ustawy z 1997 r. (w:) Skarb Państwa a działalność gospodarcza, red. A. Kidyba, Warszawa 2014, oraz podręczników akademickich.

      Rzewuska Małgorzata

      Rzewuski Maciej
      Maciej Rzewuski - adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; sędzia Sądu Rejonowego w Szczytnie; autor blisko stu publikacji z zakresu prawa i postępowania cywilnego.

      Rzucidło-Grochowska Iwona

      Rzycka Olga
      Olga Rzycka, coach, trener, psycholog. Ukończyła psychologię stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada międzynarodowy certyfikat International Coach Community ICC, jest także członkiem The International Association of Coaches. Swoje umiejętności zawodowe doskonaliła, uczestnicząc w wielu szkoleniach i kursach, m.in.: The Art and Science of Coaching (Erickson College International, ICF), ICC Business Coaching, ICC Coaching, The Horse Assisted Professional Development, Zaawansowane techniki coachingowe (ICC), Certyfikacja Insights, Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej, Szkoła Trenerów i Konsultantów Zarządzania, Szkoła Psychoterapii Krótkoterminowej. Jest właścicielem firmy Development Company (www.d4e.eu). Od długiego już czasu zgłębia tajniki szeroko rozumianego rozwoju osobistego i jego związku z osiąganiem celów. Od wielu lat jej zainteresowania zawodowe koncentrują się na wykorzystywaniu psychologii w organizacjach. Szczególnym uczuciem darzy coachingi, szkolenia i warsztaty, czyli to, co jest związane z rozwojem kadry menedżerskiej. Tworzy autorskie projekty rozwoju kadry menedżerskiej. Różnorodne doświadczenia sprawiły, że jest specjalistką w budowaniu i pogłębianiu relacji interpersonalnych. Pasja, zaangażowanie oraz poczucie osobistej odpowiedzialności towarzyszą jej w każdej dziedzinie życia. Skuteczna komunikacja pomaga jej w pracy zespołowej oraz efektywnym rozwiązywaniu trudnych sytuacji, zarówno grupowych, jak i indywidualnych. W pracy z ludźmi jest skupiona na efektywności i osiąganiu wyznaczonych celów, w połączeniu z potrzebami, wartościami i dbałością o relacje międzyludzkie. W życiu prywatnym jest żoną, córką, siostrą, przyjaciółką, koleżanką... Uwielbia snowboard, śnieg, szybkie samochody i poznawanie ludzi. Wolny czas spędza w samotności, czytając, jeżdżąc konno, malując. Lubi makaron pod każdą postacią i zieloną herbatę. Wartością dla niej w tym, co robi, jest rozwój, zmiana, doskonalenie, towarzyszenie ludziom. Jest ciekawa ludzi i świata, nie lubi rutyny i powtarzalności. Motta ważne na różnych etapach jej życia: W bezbarwnym życiu przeglądają się ludzie bez twarzy…, Pamiętaj, kim jesteś, Prawdziwa moc tkwi w tobie, Per aspera ad astra, Powtarzanie tej samej aktywności i oczekiwanie innego efektu końcowego jest oznaką szaleństwa, Słowa tworzą rzeczywistość, Przeszłości nie można zmienić - przyszłość można tworzyć, Impossible is nothing, Never stop exploring. Dlaczego jest coachem? Ponieważ wie, że to ma sens. Pracuje z kadrą menedżerską (executive) zatrudnioną w korporacjach, małych i średnich przedsiębiorstwach, instytucjach non profit, firmach rekrutacyjnych, szkoleniowych i doradczych. Zajmuje się także klientami indywidualnymi. Realizuje projekty rozwojowe dla kadr menedżerskich. Prowadzi coachingi indywidualne i zespołowe oraz uczy menedżerów, jak wdrażać coachingowy styl zarządzania. Kontakt: o.rzycka@d4e.eu