Zabawa Ireneusz
Ireneusz Zabawa - radca prawny grupy ECDDP. Na co dzień zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, jak również sprawami procesowymi, w szczególności w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa cywilnego. Autor wielu publikacji prasowych z dziedziny prawa cywilnego. Ceniony wykładowca. W swoich wykładach umiejętnie przekłada doświadczenie zawodowe na język szkoleniowy, czyniąc swoje wykłady niezwykle prostymi w odbiorze.

Zabłocki Stanisław
Stanisław Zabłocki - sędzia Sądu Najwyższego, Prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego, autor ponad 200 publikacji, przede wszystkim z zakresu prawa karnego procesowego.

Zaborniak Paweł
Paweł Zaborniak - doktor nauk prawnych, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie.

Zachariasiewicz Maciej

Zachariasz Igor
Igor Zachariasz - zastępca dyrektora Biura Unii Metropolii Polskich i zastępca redaktora naczelnego miesięcznika naukowego "Samorząd Terytorialny", dyrektor Instytutu Badań i Ekspertyz Samorządowych Uczelni Łazarskiego. Ukończył Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał stopień doktora nauk prawnych. W latach 1993-1998 uczestniczył w programach badawczych i pracach projektowych Towarzystwa Urbanistów Polskich i Instytutu Miasta sp. z o.o.; członek Rady Programowej Kliniki Prawa Własności Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (2011); stypendysta Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte (2000); odbył praktykę w Ministerstwie ds. Środowiska, Ochrony Przyrody i Porządku Przestrzennego Brandenburgii (1993). Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa administracyjnego, w tym prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, nauki administracji, oraz ekspertyz i raportów dotyczących funkcjonowania administracji publicznej dla krajowych i międzynarodowych instytucji, m.in. Biura Analiz Sejmu, Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Zacharko Lidia

Zacher Lech W.

Zagórski Krzysztof

Zagrodnik Jarosław
Jarosław Zagrodnik - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Śląskiego, radca prawny; specjalizuje się w dziedzinie procesu karnego oraz prawa i procesu karnego skarbowego; autor kilkudziesięciu opracowań z zakresu wskazanej problematyki.

Zahorski Ryszard
Ryszard Zahorski - biegły sądowy do spraw techniki samochodowej, ruchu drogowego i rekonstrukcji wypadków drogowych z ponad czterdziestoletnim doświadczeniem, długoletni działacz Polskiego Związku Motorowego. Jest autorem licznych opracowań z zakresu problematyki prawnej i technicznej wypadków drogowych.

Zając Agata
Agata Zając - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie orzekająca w sprawach cywilnych; prowadzi zajęcia z prawa cywilnego w ramach aplikacji radcowskiej i adwokackiej oraz wykłady dla sędziów, radców prawnych i notariuszy.

Zając Dominik

Zając-Rzosińska Małgorzata

Zajadło Jerzy
Jerzy Zajadło - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Uniwersytetu Gdańskiego

Zajdel Justyna

Zajdel Radosław

Zakrzewska Monika

Zakrzewski Krzysztof A.

Zakrzewski Piotr
Piotr Zakrzewski - doktor nauk prawnych; asystent w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego; wykładowca w Szkole Prawa Polskiego na Ukrainie na uniwersytetach we Lwowie i w Tarnopolu; asystent sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie; zajmuje się teorią i dogmatyką prawa karnego oraz logiką i teorią argumentacji prawniczej; autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa karnego.

Zakrzewski Piotr

Zalasińska Katarzyna
Katarzyna Zalasińska - doktor nauk prawnych, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka brytyjskiego Institute of Art&Law. Ekspert w dziedzinie prawa dziedzictwa kultury współpracujący z wieloma instytucjami publicznymi. Członek Rady Ochrony Zabytków, Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami oraz Rady Naukowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Autorka wielu publikacji poświęconych ochronie zabytków, muzeom oraz rynkowi sztuki.

Zalasiński Adam
Adam Zalasiński - doktor habilitowany nauk prawnych, Legal Officer w Zespole kontroli przestrzegania prawa unijnego oraz pomocy państwa w zakresie opodatkowania bezpośredniego Komisji Europejskiej w Brukseli oraz Członek Zarządu Polskiego Oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA). Jest koordynatorem z ramienia Komisji Europejskiej odpowiedzialnym za European Academic Tax Thesis Award przyznawaną wspólnie z Europejskim Stowarzyszeniem Profesorów Prawa Podatkowego (EATLP).

Zalcewicz Anna
Anna Zalcewicz - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Politechniki Warszawskiej, kierownik Zakładu Prawa i Administracji na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

Zalewski Cezary
Cezary Zalewski - sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy; przewodniczący X Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (największego w Polsce wydziału zajmującego się sprawami restrukturyzacyjnymi i upadłościowymi); pełnił funkcję sędziego-komisarza i sędziego referenta w kilkuset sprawach, w tym największych spółek giełdowych; pomysłodawca prawa restrukturyzacyjnego i współautor projektu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne wraz ze zmianami w zakresie prawa upadłościowego; autor wielu publikacji na temat prawa upadłościowego.

Zalewski Dariusz
Dariusz Zalewski - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie; członek Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej; prowadzi wykłady i seminaria podatkowe m.in. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; autor ponad 100 publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym współautor książek: Postępowanie podatkowe. 810 wyjaśnień i interpretacji (2013), Sporządzanie środków zaskarżenia w sprawach podatkowych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazusy (2014), Leksykon kontroli skarbowej (2012), Kontrola podatkowa przedsiębiorców (2010, 2012) oraz Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz praktyczny (2011 i 2015).

Zalewski Wojciech
dr hab. Wojciech Zalewski - prof. nadzw. UG, kierownik Zakładu Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji, autor wielu publikacji z zakresu kryminologii

Zalewski Zbigniew
Zbigniew Zalewski - doktor nauk humanistycznych, filozof i bioetyk, starszy wykładowca w Zakładzie Filozofii i Bioetyki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego; redaktor naukowy książek i autor kilkudziesięciu publikacji naukowych w międzynarodowych i krajowych czasopismach naukowych; uczestnik wielu projektów badawczych realizowanych we współpracy z krajowymi i zagranicznymi placówkami naukowymi.

Załucki Mariusz
Mariusz Załucki - doktor habilitowany; profesor nadzwyczajny i dyrektor Instytutu Prawa Prywatnego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; adwokat; autor ponad stu publikacji z zakresu prawa prywatnego.

Załuski Wojciech
Wojciech Załuski (ur. 1978) - filozof, prawnik, pracownik Katedry Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalność: filozofia praktyczna i filozofia nauki. Publikacje książkowe: The Limits of Naturalism: A Game-Theoretic Critique of Justice as Mutual Advantage, Kraków 2006; (wraz z B. Brożkiem i J. Stelmachem); Dziesięć wykładów o ekonomii prawa, Kraków 2007; Skłonnościowa interpretacja prawdopodobieństwa, Kraków 2008.

Zamajtys Krzysztof
Krzysztof Zamajtys - główny specjalista ds. bhp oraz inspektor ds. ppoż., długoletni pracownik służby bhp. W ramach pracy zawodowej sprawuje nadzór nad firmami w zakresie bhp i ppoż., dokonuje kontroli bhp i ppoż. i analiz bhp, przeprowadza szkolenia w zakresie bhp i ppoż., sporządza dokumentacje powypadkowe, oceny ryzyka zawodowego oraz instrukcje i regulacji wewnątrzzakładowych w zakresie bhp, a także wykonuje analizy ergonomiczne stanowisk pracy; posiada dodatkowe uprawnienia doradcy DGSA; wykładowca na studiach dziennych i zaocznych oraz podyplomowych na uczelniach wyższych w Warszawie i Toruniu; wykładowca i prowadzący projekty i ćwiczenia laboratoryjne z ergonomii i bezpieczeństwa pracy na uczelniach wyższych w Warszawie; autor publikacji (artykułów i komentarzy) oraz odpowiedzi na pytania czytelników dla wydawnictwa Wolters Kluwer z zakresu bhp, ppoż. i ADR. Jego zainteresowania naukowe i dydaktyczne związane są z ergonomicznym kształtowaniem stanowisk pracy w firmach, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska; dotyczą również zagadnień związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy, zasad i sposobów postępowania z materiałami niebezpiecznymi oraz zagadnień związanych z ochroną środowiska.

Zamojski Łukasz
Łukasz Zamojski - dr nauk prawnych, orzekający w Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Gliwicach; autor publikacji z zakresu prawa rejestrowego

Zamroczyńska Magdalena

Zaniewicz Edyta

Zapłata Sławomir
Sławomir Zapłata - doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Znormalizowanych Systemów Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autor kilkudziesięciu publikacji na temat zarządzania jakością oraz zintegrowanych systemów zarządzania. Wykładowca w zakresie systemów zarządzania jakością, metod i technik doskonalenia jakości, planowania i oceny systemów normatywnych w działalności gospodarczej. Trener i doradca w zakresie wdrażania i utrzymania znormalizowanych systemów zarządzania w różnych organizacjach.

Zaremba Michał

Zasiewska Katarzyna
Katarzyna Zasiewska - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; wieloletni wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce; autorka artykułów naukowych, referatów oraz publikacji książkowych z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego.

Zasiewska Magdalena

Zatyka Elżbieta
Elżbieta Zatyka - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; obszary jej zainteresowań naukowych to prawo karne, problematyka przestępczości zorganizowanej oraz prawo medyczne.

Zawada Grzegorz

Zawadzka Julita
Julita Zawadzka - doktor nauk prawnych; adwokat w kancelarii Kubas Kos Gałkowski, asystent w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego. Autorka publikacji naukowych poświęconych zagadnieniom prawa cywilnego, procedury cywilnej, arbitrażu i prawa konstytucyjnego.

Zawadzka Natalia

  Zawadzka Patrycja
  Patrycja Zawadzka - doktor habilitowany nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; radca prawny; doświadczenie zawodowe zdobywała w instytucjach rządowych, a także w renomowanych kancelariach prawnych; stypendystka Komisji Europejskiej, realizowała granty badawcze m.in. na Uniwersytecie Cambridge, Uniwersytecie Masaryka w Brnie oraz Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji; członek Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego oraz Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Specjalizuje się w prawie finansowym (szczególnie w prawie budżetowym, finansów samorządowych oraz w podatkach lokalnych) i prawie rynku finansowego (zwłaszcza w prawie bankowym i rynku kapitałowego).

  Zawadzka Zofia
  Dr Zofia Zawadzka - adwokat specjalizujący się w prawie własności intelektualnej i prawie prasowym.

  Zawadzka-Filipczyk Paulina

  Zawadzka-Pąk Urszula

   Zawadzka-Pąk Urszula Kinga
   Urszula K. Zawadzka-Pąk - doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; absolwentka prawa oraz filologii francuskiej na Uniwersytecie w Białymstoku, lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim, prawa i zarządzania finansami publicznymi na Uniwersytecie Paryż 1 Panteon-Sorbona (Master 2); autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa finansowego, w tym dotyczących instrumentów nowego zarządzania publicznego (ze szczególnym uwzględnieniem budżetu zadaniowego), współrządzenia (zwłaszcza budżetu partycypacyjnego) oraz instrumentów równoważenia finansów publicznych na kontynencie europejskim.

   Zawadzki Zbigniew

   Zawidzka Anna
   Anna Zawidzka - doktor nauk prawnych, absolwentka Kings College Uniwersytetu Londyńskiego, adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownik Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego przy WPiA UW, wykładowca na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej oraz międzywydziałowych studiach z zakresu europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych związanych z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego Wspólnoty Europejskiej. Prowadzi wykłady i szkolenia dla przedstawicieli praktyki prawniczej i przedsiębiorców.

    Zawidzka-Łojek Anna
    Anna Zawidzka-Łojek - doktor habilitowana nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; Kierownik Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego przy WPiA UW; specjalizuje się w zagadnieniach prawnych związanych z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego Unii Europejskiej i europejskim prawie antydyskryminacyjnym.

    Zawiejska-Rataj Joanna
    dr Joanna Zawiejska-Rataj - radca prawny, doradca podatkowy, starszy menedżer w dziale doradztwa podatkowego w poznańskim biurze Deloitte, gdzie zajmuje się m.in. projektami z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, jak również postępowaniami podatkowymi, odpowiedzialna za rozwój zespolu litigation w biurach regionalnych Deloitte, ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

    Zawiejski Piotr

    Zawistowski Dariusz
    Dariusz Zawistowski - sędzia z długoletnim stażem zawodowym, od 2006 r. sędzia Sądu Najwyższego - Izby Cywilnej; specjalista w dziedzinie postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego; współautor dwóch komentarzy do kodeksu postępowania cywilnego.

    Zawłocka-Turno Agata
    Agata Zawłocka-Turno - radca prawny; wieloletni pracownik Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; obecnie Dyrektor Departamentu Ochrony Konkurencji, wcześniej m.in. zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji oraz Dyrektor Departamentu Prawnego; była również stażystką w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej w Brukseli; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (summa cum laude) oraz Uniwersytetu Londyńskiego - King's College London (LL.M. in Competition Law z wyróżnieniem); ukończyła Szkołę Prawa Angielskiego i Europejskiego prowadzoną przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem w Cambridge; w ramach programu Socrates-Erasmus przez rok studiowała prawo na Uniwersytecie w Helsinkach; autorka publikacji poświęconych zagadnieniom polskiego i unijnego prawa konkurencji; prowadzi zajęcia dla uczestników podyplomowego Studium Prawa Konkurencji przy Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

    Zawłocki Robert
    Robert Zawłocki - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Katedry Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; specjalista z zakresu prawa karnego gospodarczego; autor lub współautor ponad 200 publikacji naukowych z zakresu prawa karnego; adwokat.

    Zborowski Maciej
    Maciej Zborowski - Adwokat i doradca podatkowy. Posiada ponad 9-letnie doświadczenie w zakresie reprezentacji podatników z wielu branż, mających zobowiązania z tytułu różnych podatków (zwłaszcza VAT, CIT, akcyza, podatek od nieruchomości), przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej wszystkich instancji, w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowych, postępowań podatkowych i postępowań przed organami kontroli skarbowej. Reprezentował podatników w postępowaniach egzekucyjnych i w postępowaniach dotyczących nadawania decyzjom podatkowym rygoru natychmiastowej wykonalności. Co więcej, specjalizuje się w reprezentowaniu podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Autor publikacji dotyczących problematyki postępowań podatkowych i odpowiedzialności karnej skarbowej. Wykładowca Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz prawa podatkowego szkolenia aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie.

    Zbroiński Adam
    Adam Zbroiński - doświadczony konsultant, specjalizujący się we wszelkich procedurach z zakresu cen transferowych; pracował m.in. w Ministerstwie Finansów (Wydział Uprzednich Porozumień Cenowych APA), był członkiem Centrum Kompetencyjnego do spraw cen transferowych i przerzucania dochodów – optymalizacji podatkowej UKS w Warszawie.

    Zbrojewska Monika
    Monika Zbrojewska - była doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Łódzkiego; adwokatem; w latach 2014-2015 podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości; autorka wielu publikacji z zakresu postępowania karnego.

    Zdanowska Joanna
    Joanna Zdanowska - doktorantka w Katedrze i Zakładzie Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; wykładowca na podyplomowych studiach z zakresu zarządzania w opiece zdrowotnej; zajmuje się problematyką prawa ochrony zdrowia.

    Zdanukiewicz Julia
    Julia Zdanukiewicz - zajmuje się problematyką funduszy unijnych i fi nansów publicznych. Prowadzi zajęcia w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego. Przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu fi nansowania ochrony środowiska.

    Zdun-Załęska Katarzyna
    Katarzyna Zdun-Załęska - radca prawny; od wielu lat zajmuje się udzielaniem porad prawnych i reprezentowaniem klientów w sprawach związanych z najmem lokali mieszkalnych oraz innymi zagadnieniami dotyczącymi nieruchomości. Jest autorką wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i prawa cywilnego.

    Zdunek Adam
    dr Adam Zdunek - absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego i Podatkowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wykładowca Studiów Podyplomowych w Zakresie Podatków i Prawa Podatkowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęcznej.

    Zduński Igor

    Zdyb Marian
    Marian Zdyb - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku; były sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego; autor ponad 30 książek oraz ponad 150 artykułów i innych publikacji z zakresu prawa administracyjnego, publicznego prawa gospodarczego, teorii organizacji i samorządu terytorialnego.

    Zedler Feliks
    Feliks Zedler - profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Katedry Prawa Prywatnego SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego - Wydział Zamiejscowy w Poznaniu; w 1998 r. w ramach prac Komisji Kodyfi kacyjnej Prawa Cywilnego opracował założenia reformy prawa upadłościowego w Polsce, w latach 1999-2002 kierował pracami zespołu, który opracował projekt prawa upadłościowego i naprawczego; autor licznych publikacji z zakresu postępowania cywilnego oraz prawa upadłościowego i naprawczego; członek międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Upadłościowego INSOL.

    Zeidler Kamil
    Kamil Zeidler - doktor habilitowany nauk prawych; profesor nadzwyczajny w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; członek Sekcji Polskiej IVR; autor lub redaktor naukowy wielu opracowań, w tym dotyczących teorii i filozofii prawa oraz retoryki prawniczej i erystyki.

    Zembrzuski Tadeusz
    Tadeusz Zembrzuski - doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; radca prawny; członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego; autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego procesowego.

    Zemke-Górecka Agnieszka
    Agnieszka Zemke-Górecka - doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; adwokat zajmujący się w szczególności obsługą prawną samorządu terytorialnego i zakładów opieki zdrowotnej.

    Zgoliński Igor
    Dr hab. Igor Zgoliński - profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Dziekan Wydziału. Sędzia SO w Toruniu. Autor 50 publikacji naukowych z zakresu prawa karnego powszechnego, prawa karnego skarbowego oraz postępowania karnego.

    Zgryzek Kazimierz
    Kazimierz Zgryzek - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Karnego Procesowego UŚ, były dziekan WPiA UŚ, adwokat; autor kilkudziesięciu prac z zakresu prawa karnego procesowego.

    Zięcik Piotr
    Piotr Zięcik - adwokat; specjalizuje się w prawie gospodarczym i prawie farmaceutycznym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa badań klinicznych; wykładowca tematyki aspektów prawnych badań klinicznych, ochrony danych osobowych i praw własności intelektualnej, przewodniczący Grupy ds. prawnych działającej w ramach Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce; autor książki Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną (Kraków 2000), współautor publikacji Umowy w Badaniach Klinicznych (Warszawa 2009), Badania Kliniczne (Warszawa 2015).

    Zieleniecki Marcin
    Marcin Zieleniecki - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu; ekspert NSZZ "Solidarność"; członek Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego; członek Rady Ubezpieczonych przy Rzeczniku Ubezpieczonych; stypendysta Fundacji Thomasa Berbericha w Bonn (1997 r.) oraz Instytutu Maxa Plancka - Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Socjalnego w Monachium (1999 r.). Zakres jego zainteresowań naukowych obejmuje problematykę prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

    Zielińska Eleonora
    prof. zw. dr hab. Eleonora Zielińska - kierownik Katedry Prawa Karnego Porównawczego oraz Kliniki Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UW, a także Podyplomowego Międzywydziałowego Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny UW; autorka wielu publikacji m.in. z dziedziny prawa medycznego

    Zielińska-Barłożek Izabela

    Zielińska-Głębocka Anna

    Zieliński Jan Michał
    Jan Michał Zieliński - radca prawny; przez wiele lat udzielał pomocy prawnej Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz warszawskim szkołom wyższym; autor i współautor projektów ustaw, m.in. o: szkolnictwie wyższym, Krajowej Szkole Administracji Publicznej, pracownikach samorządowych, państwowej służbie cywilnej, służbie zagranicznej; współautor publikacji z zakresu prawa pracowników publicznych i prawa administracyjnego, w tym (wraz z H. Izdebskim) komentarza do ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym.

    Zieliński Łukasz

    Zieliński Maciej
    Maciej Zieliński - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Katedry Tworzenia i Wykładni Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego, doktor honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego; zajmuje się zagadnieniami teorii prawa, metodologii prawa i prawoznawstwa, a przede wszystkim problematyką interpretacji (wykładni) prawa i redagowania tekstów prawnych; jego prace naukowe, opublikowane samodzielnie lub wespół z innymi twórcami z ośrodków poznańskiego i szczecińskiego teorii i filozofii prawa, mają charakter oryginalny i pionierski i w większości weszły na trwałe do kanonu literatury prawniczej.

    Zieliński Marcin Z.
    Marcin Z. Zieliński - doktor nauk prawnych; pracownik Biura Trybunału Konstytucyjnego, zajmuje się analizą prawa w Zespole Orzecznictwa i Studiów. Jest wykładowcą w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.

    Zieliński Marek
    Marek Zieliński - doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego; autor i współautor monografii, podręczników i artykułów z zakresu prawa europejskiego oraz międzynarodowego prawa publicznego.

    Zieliński Tadeusz
    TADEUSZ ZIELIŃSKI - jeden z najwybitniejszych przed-stawicieli polskiego prawa pracy, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych PAN, Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, w latach 1989-1991 senator RP, w latach 1992 -1996 Rzecznik Praw Obywatelskich, w 1997 r. Minister Pracy i Polityki Socjalnej.

     Zieliński Tadeusz J.
     Dr hab. Tadeusz J. Zieliński - profesor w Katedrze Prawa Wyznaniowego i Kanonicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie; poseł na Sejm RP II i III kadencji (w latach 1993–2001); Prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego; członek kolegium redakcyjnego "Przeglądu Prawa Wyznaniowego". Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego i wyznaniowego.

     Zieliński Tomasz
     Tomasz Zieliński - doradca podatkowy, posiada doświadczenie związane z bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, uczestnictwem w projektach obejmujących analizy prawno-podatkowe transakcji handlowych i restrukturyzacyjnych oraz związanych z nimi ryzyk podatkowych, projektach z zakresu optymalizacji podatkowej oraz postępowaniach przed organami administracji skarbowej i sądami administracyjnymi.

     Zieliński Waldemar
     Waldemar Zieliński - doktor nauk farmaceutycznych; adiunkt Zakładu Farmakoekonomiki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracował w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, pełniąc także funkcję kierownika. Jest autorem licznych publikacji z zakresu rejestracji leków oraz współautorem książek dotyczących badań biorównoważności i prawa farmaceutycznego. Prowadzi własną firmę doradczą.

     Zielony Andrzej
     Andrzej Zielony - doktorant w Katedrze Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Asystent sędziego w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego

     Ziemianin Bronisław
     Bronisław Ziemianin - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, profesor zwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie. W latach 1989-1996 był dziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 1985 r. do 2010 r. kierował Katedrą Prawa Cywilnego i Handlowego na tym Wydziale. W latach 1991-1999 był członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, a od 1997 r. do 1999 r. zasiadał w jego prezydium. Od 1994 r. jest członkiem komitetu redakcyjnego "Państwa i Prawa". Przez wiele lat był stałym ekspertem Sejmowej Komisji do spraw Samorządu Pracowniczego.

     Ziemski Krystian

     Zienkiewicz Adam
     Adam Zienkiewicz - doktor nauk prawnych, radca prawny, mediator rekomendowany Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie, kierownik studiów podyplomowych "Mediacja i inne Alternatywne Formy Rozwiązywania Sporów" na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa i Państwa WPiA UWM w Olsztynie, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (IVR); wykładowca mediacji na studiach podyplomowych "Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów" Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; ekspert Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych. Jest autorem monografii Studium mediacji. Od teorii ku praktyce (Warszawa 2007), wyróżnionej w IV edycji konkursu im. prof. Z. Ziembińskiego, a także publikacji z zakresu stosowania i wykładni prawa oraz Alternative Dispute Resolution; zwolennik wieloaspektowego postrzegania celów mediacji, traktowanej jako uzupełniająca forma wymiaru sprawiedliwości (Complementary Form of Justice), twórca optymalizacyjnego modelu dyskursu mediacyjnego, koncepcji mediacyjnego paradygmatu różnorodnego (the multiple paradigm of mediation), uniwersalnej metastrategii mediacyjnej (the universal understanding meta-strategy of mediation) oraz fazowego mechanizmu opanowywania sporów, aplikującego instytucję Doradcy Opanowywania Sporów.

     Zientara Anna
     Anna Zientara - doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

     Zięty Jakub J.

     Zięty Jakub Jan

     Zimmerman Piotr

     Zimmermann Jan
     Jan Zimmermann - profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego; specjalista z dziedziny prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i sądownictwa administracyjnego. Jest autorem ok. 150 publikacji naukowych i dydaktycznych, w tym m.in.: Motywy decyzji administracyjnej i jej uzasadnienie (1981), Administracyjny tok instancji (1986), Polska jurysdykcja administracyjna (1996), Aksjomaty prawa administracyjnego (2013), Prawo administracyjne (ost. wyd. 2016).

     Zimmermann Jan Aleksander

      Zimna Tamara
      Tamara Zimna - prawnik, przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta w Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Krakowie; wykładowca na szkoleniach i konferencjach naukowych z zakresu prawa medycznego; autorka publikacji dotyczących funkcjonowania podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, m.in. książki Zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Warszawa 2004, 2007, 2014).

      Ziniewicz Monika Anna

      Ziobrowski Jarosław

      Ziółkowska Agata
      Dr Agata Ziółkowska - asystent w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii WPiA UMK. Specjalizuje się w prawie karnym powszechnym i wojskowym.

      Ziółkowski Paweł

      Ziółkowski Paweł Tomasz
      Paweł Ziółkowski - Pracownik Kancelarii Usług Księgowych i Doradztwa Podatkowego "MAKSYMA" s.c. w Warszawie. Właściciel firmy "Paweł Ziółkowski Biuro Doradztwa Gospodarczego" w Warszawie. Autor kilkudziesięciu artykułów z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Publikacje książkowe: "Oficjalne Interpretacje Ministerstwa Finansów: Podatek dochodowy od osób fizycznych"; Dom Wydawniczy ABC; Warszawa 2001 r., "Serwis Dobrego Księgowego: Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2002 roku"; Wydawnictwo C.H.Beck; Warszawa 2002 r., "Ubezpieczenia w firmie w 2002 roku"; Dom Wydawniczy ABC; Warszawa 2002 r., "Zaliczkowy pobór podatku"; Difin; Warszawa 2003 r. "Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych"; Dom Wydawniczy ABC; Warszawa 2003 r.; Wyd. II 2005 r.

      Zirk-Sadowski Marek
      Marek Zirk-Sadowski - profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, a także prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego. W latach 2004-2016 Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Prezes Izby Finansowej NSA. Autor i współautor monografii, podręczników oraz artykułów z zakresu teorii i filozofii prawa, etyki, teorii państwa oraz prawa podatkowego.

      Zmorek Katarzyna

      Zoll Andrzej
      Andrzej Zoll - prawnik, profesor prawa karnego związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, gdzie przez wiele lat był kierownikiem Katedry Prawa Karnego; obecnie profesor w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie. Uczestniczył w pracach Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych "Solidarności". Brał udział w rozmowach Okrągłego Stołu jako ekspert prawny "Solidarności". Pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w okresie wyborów kontraktowych w czerwcu 1989 r. W tymże roku został sędzią Trybunału Konstytucyjnego, od 1993 do 1997 r. był jego prezesem. Przewodniczył Państwowej Komisji Wyborczej (1990-1993) i Radzie Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów (1998-2000). Od 30 czerwca 2000 r. do 15 lutego 2006 r. pełnił funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Od grudnia 2009 r. jest przewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. Przewodniczy także Komisji ds. Etyki w Nauce PAN. Jest członkiem m.in. Wydziału Historyczno-Filozoficznego Polskiej Akademii Umiejętności, Akademii Nauki i Sztuki w Salzburgu i Polskiego PEN Clubu. Opublikował około 250 prac naukowych, głównie z zakresu prawa karnego, prawa konstytucyjnego i filozofii prawa. Jest prawnukiem Fryderyka Zolla starszego, profesora i rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, a wnukiem Fryderyka Zolla młodszego, także profesora i rektora UJ. Jego syn, Fryderyk Zoll, jest profesorem prawa cywilnego.

      Zoll Fryderyk
      Fryderyk Zoll - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych; wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; profesor Uniwersytetu w Osnabrück; członek Komisji Kodyfikacyjnej ds. reformy prawa cywilnego.

      Zoń Michał
      Michał Zoń - dyrektor Biura Prawnego w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej; przewodniczący Międzyresortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Sprawiedliwości; absolwent Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego.

      Zontek Witold

      Zubik Andrzej

      Zubik Marek
      Marek Zubik - prof.dr hab., prawnik, konstytucjonalista

      Zuzankiewicz Piotr
      Piotr Zuzankiewicz - doktor nauk społecznych; pracownik urzędów administracji publicznej (Urzędu m.st. Warszawy, Urzędu Służby Cywilnej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów); pracownik Narodowego Banku Polskiego; urzędnik służby cywilnej; autor publikacji o tematyce administracyjnej i politologicznej.

      Zwolak Tomasz

      Zwoliński Rafał