Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Anna Barczak,
Seria:  Wzory pism
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-3555:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 149,00 zł.

Spis treści: 

Rozdział I. Oceny oddziaływania na środowisko jako instytucja prawna ochrony środowiska
1. Ustalenia terminologiczne pojęcia „instytucja”, „instytucja prawna”, „instytucja prawna ochrony środowiska”
2. Instytucja ocen oddziaływania na środowisko w systemie prawa ochrony środowiska
3. Ewolucja przepisów o ocenach oddziaływania na środowisko
4. Rodzaje procedur ocen oddziaływania na środowisko
5. Konkluzje
Rozdział II. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (SOOŚ)
1. Cele, funkcje SOOŚ
2. Zakres przedmiotowy SOOŚ
3. Przebieg SOOŚ
4. Prognoza oddziaływania na środowisko
5. Organy administracji w postępowaniu w sprawie SOOŚ
6. Wyjątki od przeprowadzenia SOOŚ
7. Konkluzje
Rozdział III. Procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (OOPŚ)
1. Cele, funkcje OOPŚ
2. Procedura oceny podstawowej i decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
3. Organy administracji w postępowaniu w sprawie OOPŚ
4. Raport o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
5. Karta informacyjna przedsięwzięcia
6. Procedura ceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000
7. Procedura oceny transgranicznej
8. Konkluzje
Rozdział IV. Partycypacja społeczna w ocenach oddziaływania na środowisko
1. Źródła prawa udziału społeczeństwa w ocenach oddziaływania na środowisko
2. Udział społeczeństwa a SOOŚ
3. Udział społeczeństwa a OOPŚ
4. Udział organizacji ekologicznych a OOPŚ
5. Konkluzje

Rozdział V. Administracyjne kary pieniężne w ocenach oddziaływania na środowisko
1. Administracyjne kary pieniężne jako forma odpowiedzialności administracyjnej
2. Przesłanki nałożenia administracyjnych kar pieniężnych
3. Procedura naliczania i wymierzania administracyjnych kar pieniężnych
4. Konkluzje
Rozdział VI. Wzory dokumentów z komentarzem
1. Uwagi wprowadzające w zakresie konstruowania dokumentów
2. Wzory dokumentów z komentarzem
Wzór nr 1. Prognoza oddziaływania na środowisko
Wzór nr 2. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wzór nr 3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Wzór nr 4. Wniosek o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Wzór nr 5. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Wzór nr 6. Karta informacyjna przedsięwzięcia
Wzór nr 7. Wniosek o ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko
Wzór nr 8. Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
Wzór nr 9. Wniosek organizacji ekologicznej o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa
Wzór nr 10. Decyzja w sprawie nałożenia kary pieniężnej
3. Konkluzje

Rozdział VII. Schematy procedur ocen oddziaływania na środowisko
Schemat 1. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowiska
Schemat 2. Przeprowadzenie indywidualnej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco negatywnie oddziałujących na środowisko w trybie wnioskowym (I wariant)
Schemat 3. Przeprowadzenie indywidualnej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco negatywnie oddziałujących na środowisko w trybie wnioskowym (II wariant)
Schemat 4. Przeprowadzenie indywidualnej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco negatywnie oddziałujących na środowisko w trybie wnioskowym
Schemat 5. Przeprowadzenie indywidualnej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących znacząco negatywnie oddziałujących na środowisko z urzędu
Schemat 6. Przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000
Schemat 7. Przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Schemat 8. Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na inny podmiot
Schemat 9. Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania pochodzącego z terytorium RP dotyczące przedsięwzięć
Schemat 10. Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania pochodzącego z terytorium RP dotyczące projektowanych dokumentów
Schemat 11. Postępowanie transgraniczne w przypadku oddziaływania pochodzącego z innego państwa
Schemat 12. Udział społeczeństwa w postępowaniach z zakresu ochrony środowiska

Schemat 13. Udział organizacji ekologicznych w postępowaniach z zakresu ochrony środowiska

Ukryj

Opis:

Publikacja obejmuje rozważania dotyczące ocen oddziaływania na środowisko, które stanowią
jedną z ważniejszych instytucji prawa ochrony środowiska i podstawowe narzędzie weryfi kacji
obranych kierunków rozwoju. Zawiera szczegółowe omówienie przepisów ustawy o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko.
Autorzy przedstawiają m.in.:
– procedury ocen oddziaływania na środowisko,
– wyjątki od przeprowadzenia oceny strategicznej,
– wymagania dotyczące raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
– zasady udziału społeczeństwa i organizacji ekologicznych,
– postępowanie w sprawie naliczania i wymierzania administracyjnych kar pieniężnych.
Książka zawiera schematy ilustrujące procedury ocen oddziaływania na środowisko, a także
wzory dokumentów związanych z tymi procedurami np.:
– prognozę oddziaływania na środowisko,
– wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
– decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
– kartę informacyjną przedsięwzięcia,
– postanowienie o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko.
Opracowanie jest przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania ochro-
ną środowiska: adwokatów, radców prawnych, przedsiębiorców, pracowników administracji
rządowej i samorządowej. Może zainteresować również pracowników naukowych i studentów
kierunków prawniczych i administracyjnych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8160-005-7 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 272
Rodzaj: , Medium: książki (WKP)
Dział: ministracja mała / PozJednMinOchrŚrod.
Kod: KAM-3555:W01P01

Informacje biograficzne autorów