Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy

Jedyna na rynku pozycja, która kompleksowo opisuje zatrudnienie niepełnoetatowe.

więcej

Autorzy: Iwona Jaroszewska-Ignatowska,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 grudnia 2017 r.
Kod: KAM-3277:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 159,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 143,10 zł. ( Oszczędzasz: 15,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz ważniejszych skrótów | str. 15

Wstęp | str. 19

Rozdział I
Znaczenie i rozmiar zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy jako nietypowej formy zatrudnienia | str. 33

1. Pojęcie i klasyfikacja nietypowych form zatrudnienia | str. 33
2. Przyczyny rozwoju nietypowych form zatrudnienia | str. 46
2.1. Przyczyny gospodarcze | str. 46
2.2. Przyczyny techniczne i technologiczne | str. 50
2.3. Przyczyny społeczne | str. 52
3. Znaczenie zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy | str. 59
3.1. Gospodarcze znaczenie zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy | str. 59
3.2. Społeczne znaczenie zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy | str. 62
4. Rozmiar zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy | str. 76

Rozdział II
Regulacje prawne dotyczące zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy | str. 89

1. Źródła międzynarodowego prawa pracy dotyczące zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy | str. 89
1.1. Konwencja nr 175 MOP dotycząca pracy w niepełnym wymiarze czasu | str. 89
1.2. Zalecenie nr 182 MOP dotyczące pracy w niepełnym wymiarze czasu | str. 98
1.3. Inne konwencje MOP dotyczące pracy w niepełnym wymiarze | str. 102
2. Europejska Karta Społeczna a zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy | str. 106
3. Źródła prawa Unii Europejskiej w zakresie pracy w niepełnym wymiarze | str. 110
3.1. Ewolucja regulacji prawnych Unii Europejskiej w zakresie nietypowych form zatrudnienia, w tym zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy | str. 110
3.2. Dyrektywa Rady 97/81/WE z 15.12.1997 r. zawierająca Porozumienie ramowe dotyczące pracy w niepełnym wymiarze godzin | str. 118
3.2.1. Geneza Porozumienia ramowego dotyczącego pracy w niepełnym wymiarze godzin | str. 118
3.2.2. Charakter prawny Porozumienia ramowego dotyczącego pracy w niepełnym wymiarze godzin | str. 120
3.2.3. Treść dyrektywy Rady 97/81/WE oraz zawartego w niej Porozumienia ramowego dotyczącego pracy w niepełnym wymiarze godzin | str. 122
3.3. Pozostałe dyrektywy dotyczące pośrednio pracy w niepełnym wymiarze | str. 134
4. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy w wybranych ustawodawstwach państw obcych | str. 136
4.1. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy w Królestwie Niderlandów | str. 136
4.2. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy we Francji | str. 139
4.3. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy w Niemczech | str. 144
4.4. Ewolucja polskich przepisów dotyczących zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy | str. 146

Rozdział III
Pojęcie pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy | str. 159

1. Pojęcie pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy w prawie międzynarodowym | str. 159
2. Pojęcie pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze godzin w dyrektywie Rady 97/81/WE | str. 165
3. Pojęcie pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy na tle ustawodawstwa polskiego | str. 174
3.1. Uwagi wstępne | str. 174
3.2. Pojęcie wymiaru czasu pracy | str. 175
3.3. Wymiar a norma czasu pracy | str. 179
3.4. Elementy definicyjne zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy | str. 184
3.5. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy a obniżenie wymiaru czasu pracy | str. 189
3.6. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy a pozostawanie w dyspozycji pracodawcy | str. 194

Rozdział IV
Postaci wykonywania pracy w niepełnym wymiarze | str. 215

1. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy jako zatrudnienie samoistne lub dodatkowe | str. 215
1.1. Zatrudnienie samoistne | str. 215
1.2. Zatrudnienie dodatkowe | str. 217
1.2.1. Zatrudnienie dodatkowe u tego samego pracodawcy | str. 217
1.2.2. Zatrudnienie dodatkowe u innego pracodawcy | str. 231
2. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy a systemy czasu pracy | str. 251
3. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy a zatrudnienie nietypowe co do miejsca i konstrukcji podmiotowej stosunku pracy | str. 266
3.1. Uwagi wstępne | str. 266
3.2. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy a telepraca | str. 266
3.3. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy a zatrudnienie tymczasowe | str. 278
4. Inne postaci wykonywania pracy w niepełnym wymiarze w praktyce | str. 288
4.1. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy w postaci job-sharing | str. 288
4.2. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy w formie pracy na wezwanie | str. 299

Rozdział V
Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy a podstawy zatrudnienia pracowniczego | str. 303

1. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę | str. 303
1.1. Uwagi wstępne | str. 303
1.2. Ustalanie wymiaru czasu pracy w treści umowy o pracę | str. 306
1.2.1. Wymiar czasu pracy jako element treści umowy o pracę | str. 306
1.2.2. Forma ustalenia wymiaru czasu pracy w treści umowy o pracę | str. 307
1.2.3. Sposób ustalenia wymiaru czasu pracy w treści umowy o pracę | str. 309
1.2.4. Charakter prawny wymiaru czasu pracy jako składnika treści umowy o pracę | str. 311
1.3. Dodatkowe postanowienia umowne w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy | str. 318
1.4. Informacja dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy o warunkach zatrudnienia | str. 332
1.5. Sposoby zmiany treści umowy o pracę w zakresie wymiaru czasu pracy | str. 339
1.5.1. Zmiana treści umowy o pracę w zakresie wymiaru czasu pracy za porozumieniem stron | str. 339
1.5.2. Zmiana treści umowy o pracę w zakresie wymiaru czasu pracy w trybie wypowiedzenia zmieniającego | str. 344
1.5.3. Zmiana treści umowy o pracę w zakresie wymiaru czasu pracy w wyniku porozumienia z przedstawicielstwem pracowników przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej | str. 359
2. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę | str. 362
3. Problem zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy w ramach pozaumownych stosunków pracy | str. 366
3.1. Uwagi wstępne | str. 366
3.2. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie powołania | str. 367
3.3. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie mianowania | str. 376
3.4. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie wyboru | str. 387

Rozdział VI
Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem w niepełnym wymiarze czasu pracy | str. 393

1. Obowiązek informowania o możliwości zatrudnienia pracownika w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy | str. 393
1.1. Uwagi wstępne | str. 393
1.2. Charakter prawny obowiązku informowania o możliwości zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy | str. 395
2. Obowiązek uwzględnienia wniosku pracownika o zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy oraz o obniżenie wymiaru czasu pracy | str. 401
2.1. Uwagi wstępne | str. 401
2.2. Obowiązek uwzględnienia wniosku pracownika o zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy | str. 402
2.3. Obowiązek uwzględnienia wniosku pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego o obniżenie wymiaru czasu pracy | str. 408
2.3.1. Uwagi wstępne | str. 408
2.3.2. Pracownicy uprawnieni do złożenia wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy | str. 410
2.3.3. Forma złożenia wniosku przez pracownika i uwzględnienia wniosku przez pracodawcę oraz termin jego złożenia | str. 416
2.3.4. Charakter prawny obowiązku uwzględnienia wniosku pracownika o obniżenie wymiaru czasu pracy | str. 418
2.3.5. Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy w związku ze złożeniem wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy | str. 425

Rozdział VII
Zasady równego traktowania i niedyskryminacji ze względu na zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy | str. 433

1. Treść zasad równego traktowania i niedyskryminacji pracowników ze względu na zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy | str. 433
1.1. Uwagi wstępne | str. 433
1.2. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy jako zabronione kryterium dyskryminacyjne | str. 439
2. Zakres przedmiotowy zakazu dyskryminacji ze względu na zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy | str. 445
2.1. Zakaz dyskryminacji ze względu na zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy w fazie nawiązania stosunku pracy | str. 445
2.2. Zakaz dyskryminacji ze względu na zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy w fazie rozwiązania stosunku pracy | str. 452
2.3. Zakaz dyskryminacji ze względu na zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy w zakresie warunków zatrudnienia | str. 454
2.4. Zakaz dyskryminacji ze względu na zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy w zakresie awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych | str. 468
3. Rodzaje dyskryminacji ze względu na niepełny wymiar czasu pracy | str. 471
4. Kontratypy | str. 475
5. Ciężar dowodu w sprawach o dyskryminację ze względu na zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy | str. 478
6. Sankcje za naruszenie zasad równego traktowania i niedyskryminacji pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy | str. 481
7. Obowiązki pracodawcy związane z zasadą równego traktowania i niedyskryminacji ze względu na zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy | str. 485
7.1. Uwagi wstępne | str. 485
7.2. Obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy | str. 486
7.3. Obowiązek pracodawcy udostępniania przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu | str. 489

Rozdział VIII
Uprawnienia pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy a reguła proporcjonalności | str. 493

1. Pojęcie reguły proporcjonalności (zasady pro rata temporis) i jej zastosowanie | str. 493
2. Wpływ liczby zatrudnionych pracowników na uprawnienia ze stosunku pracy a zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy | str. 504
3. Uprawnienia pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy podlegające regule proporcjonalności | str. 510
3.1. Prawo do wynagrodzenia za pracę | str. 510
3.2. Prawo do innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą | str. 522
3.3. Prawo do urlopu wypoczynkowego | str. 538
3.4. Problem stosowania reguły proporcjonalności w zakresie urlopów pracowniczych innych niż urlop wypoczynkowy oraz zwolnień od pracy | str. 548
4. Uprawnienia pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy niepodlegające regule proporcjonalności | str. 556

Zakończenie | str. 573

Literatura | str. 589

Wykaz aktów prawnych, opinii i stanowisk | str. 623

Wykaz orzeczeń trybunałów i sądów | str. 631

Ukryj

Opis:

Monografia to pierwsza na polskim rynku publikacja, która w sposób kompleksowy porusza zagadnienie zatrudnienia niepełnoetatowego. W opracowaniu podjęto próbę zdefiniowania pojęcia „pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy” na tle ustawodawstwa polskiego, a także ustalenia, które uprawnienia pracownicze przysługują pracownikom niepełnoetatowym w wymiarze proporcjonalnym, a które w pełnej wysokości.
Autorka porusza zagadnienie zatrudnienia w niepełnym wymiarze w ramach pozaumownych stosunków pracy, które dotąd nie było przedmiotem opracowań, oraz omawia formy zatrudnienia niepełnoetatowego nieuregulowane w prawie polskim, takie jak job sharing i praca na wezwanie.
Czytelnicy odnajdą tu odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące m.in. zlecania pracy ponad uzgodniony przez strony wymiar czasu pracy i sposobu jej rozliczania, obliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego i innych świadczeń przysługujących pracownikowi niepełnoetatowemu.
W publikacji dokonano oceny polskiej regulacji zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy na tle prawa międzynarodowego, prawodawstwa unijnego, a także ustawodawstw Holandii, Niemiec i Francji.
Książka jest skierowana przede wszystkim do specjalistów do spraw kadr i płac oraz prawników specjalizujących się w problematyce czasu pracy, podstaw zatrudnienia i wynagrodzeń. Będzie też użytecznym źródłem informacji dla pracodawców i pracowników stykających się w praktyce z omawianymi zagadnieniami.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8124-067-3 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 638
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-3277:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów