Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo prasowe. Komentarz

Komentarz zawiera omówienie przepisów Prawa prasowego z uwzględnieniem najnowszych zmian.

więcej

Autorzy: Michał Zaremba (red. naukowy),
Seria:  Komentarze
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 stycznia 2018 r.
Kod: KAM-3233:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 199,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 179,10 zł. ( Oszczędzasz: 19,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Przedmowa | str. 13

USTAWA z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe | str. 15

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 17

Art. 1. [Funkcje prasy] | str. 17
Art. 2. [Obowiązek organów państwowych wspierania prasy] | str. 41
Art. 3. [Zakaz utrudniania druku i dystrybucji prasy] | str. 42
Art. 3a. [Prawo dziennikarzy do informacji publicznej] | str. 42
Art. 4. [Obowiązek udzielenia informacji prasie] | str. 42
Art. 5. [Prawo do udzielania informacji prasie] | str. 47
Art. 6. [Obowiązek odpowiedzi na krytykę] | str. 47
Art. 7. [Definicje ustawowe] | str. 48
Art. 8. [Pojęcie wydawcy] | str. 54
Art. 9. [Wyłączenia z zakresu stosowania prawa prasowego] | str. 55

Rozdział 2. Prawa i obowiązki dziennikarzy | str. 57
Art. 10. [Podstawowe zadania i obowiązki dziennikarzy, dziennikarska klauzula sumienia] | str. 57
Art. 11. [Prawo do uzyskania informacji] | str. 61
Art. 12. [Obowiązek szczególnej staranności i rzetelności] | str. 61
Art. 13. [Relacjonowanie postępowań przygotowawczych i sądowych] | str. 116
Art. 14. [Rozpowszechnianie zapisów fonicznych i wizualnych oraz informacji prywatnych; zastrzeżenie warunków opublikowania informacji] | str. 166
Art. 14a. [Prawo do autoryzacji] | str. 234
Art. 15. [Tajemnica dziennikarska] | str. 241
Art. 16. [Przesłanki zwolnienia z tajemnicy dziennikarskiej] | str. 254

Rozdział 3. (uchylony). | str. 255
Art. 17-18. (uchylone). | str. 255

Rozdział 4. Organizacja działalności prasowej | str. 256
Art. 19. (skreślony). | str. 256
Art. 20. [Rejestracja dzienników lub czasopism] | str. 256
Art. 21. [Przesłanki odmowy rejestracji] | str. 259
Art. 22. [Zawieszenie wydawania dziennika lub czasopisma] | str. 261
Art. 23. [Utrata ważności rejestracji] | str. 261
Art. 23a. [Delegacja ustawowa] | str. 262
Art. 24. [Wyłączenia obowiązku rejestracji] | str. 263
Art. 25. [Redaktor naczelny - kompetencje i odpowiedzialność] | str. 264
Art. 26. (skreślony). | str. 266
Art. 27. [Obowiązek podania stopki redakcyjnej] | str. 266
Art. 28-30. (skreślone). | str. 267

Rozdział 5. Sprostowanie | str. 268
Art. 31. (utracił moc). | str. 268
Art. 31a. [Postępowanie w sprawie publikacji sprostowania] | str. 268
Art. 32. [Termin i sposób publikacji sprostowania] | str. 282
Art. 33. [Przesłanki odmowy publikacji sprostowania] | str. 288

Rozdział 6. Komunikaty i ogłoszenia | str. 295
Art. 34. [Obowiązek publikacji komunikatów i innych aktów urzędowych] | str. 295
Art. 35. [Obowiązek publikacji orzeczeń sądowych, ogłoszeń i listów gończych] | str. 296
Art. 36. [Ogłoszenia i reklamy] | str. 296

Rozdział 7. Odpowiedzialność prawna | str. 301
Art. 37. [Zasady odpowiedzialności za naruszenie prawa spowodowane opublikowaniem materiału prasowego] | str. 301
Art. 37a. [Przepadek materiału prasowego] | str. 336
Art. 37b. [Zawiadomienie o skazaniu] | str. 336
Art. 38. [Odpowiedzialność cywilna autora, redaktora, wydawcy] | str. 336
Art. 39. [Roszczenie o opublikowanie sprostowania] | str. 358
Art. 40. (skreślony). | str. 362
Art. 41. [Kontratyp rzetelnej krytyki, kontratyp satyry i karykatury, kontratyp relacji prasowej] | str. 362
Art. 42. [Wyłączenie odpowiedzialności redaktora i wydawcy] | str. 420
Art. 43. [Przestępstwo stosowania przemocy lub groźby bezprawnej wobec dziennikarza] | str. 420
Art. 44. [Przestępstwo tłumienia krytyki] | str. 421
Art. 45. [Wykroczenie wydawania dziennika lub czasopisma bez rejestracji] | str. 423
Art. 46. [...] | str. 424
Art. 47. [Przestępstwo uchylania się od opublikowania aktów urzędowych i sądowych] | str. 424
Art. 48. [Przestępstwo rozpowszechniania materiału prasowego objętego przepadkiem] | str. 424
Art. 49. [Przestępstwo naruszenia art. 3, 11 ust. 2, art. 14, 15 ust. 2 i art. 27] | str. 424
Art. 49a. [Odpowiedzialność karna redaktora] | str. 424
Art. 49b. [Wykroczenie opublikowania wypowiedzi bez autoryzacji] | str. 425

Rozdział 8. Postępowanie w sprawach prasowych | str. 426
Art. 50. [Zasady ogólne] | str. 426
Art. 51. (skreślony). | str. 426
Art. 52. [Postępowanie w sprawach o opublikowanie sprostowania] | str. 426
Art. 53. [Właściwość sądu] | str. 442
Art. 54. [Sąd dziennikarski] | str. 442
Art. 54a. [Odszkodowanie od Skarbu Państwa] | str. 443
Art. 54b. [Odpowiedzialność za naruszenie prawa w innych niż prasa środkach rozpowszechniania myśli] | str. 443
Art. 54c. [Tryb orzekania w sprawach o czyny z art. 45 i 49b] | str. 444

Rozdział 9. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe | str. 445
Art. 55-57. (pominięte). | str. 445
Art. 58. [Postępowania wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy] | str. 445
Art. 59. [Zachowanie dotychczasowych uprawnień wydawców dzienników i czasopism] | str. 445
Art. 60. [Przepis derogacyjny] | str. 446
Art. 61. [Wejście w życie ustawy] | str. 446

Bibliografia | str. 447

Ukryj

Opis:

Komentarz zawiera omówienie przepisów Prawa prasowego z uwzględnieniem najnowszych zmian dotyczących m.in.:

  • treści prawa do autoryzacji,
  • procedury jej dokonywania,
  • sankcji za naruszenie przepisów o autoryzacji,
  • prawa odmowy wykonania polecenia służbowego przez dziennikarza.
Dla zilustrowania praktycznych problemów autorzy przedstawiają orzecznictwo w sprawach o naruszenie dóbr osobistych oraz o publikację sprostowań.

Zestawiono stanowiska sądów polskich i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu na tle podobnych stanów faktycznych. Ułatwi to prawnikom praktykom odniesienie się do orzecznictwa tego drugiego organu. Istotne fragmenty orzeczeń zostały zamieszczone w komentarzu, dzięki czemu osoby sporządzające pisma procesowe unikną konieczności każdorazowego sięgania do tekstów tych orzeczeń i ich analizy.

Publikacja jest przeznaczona dla prawników, wydawców, redaktorów i rzeczników prasowych. Zainteresuje również studentów wydziałów prawa, administracji i dziennikarstwa pogłębiających swoją wiedzę w tej dziedzinie.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8124-314-8 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 456
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo autorskie
Kod: KAM-3233:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa