Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo zamówień publicznych w praktyce

Publikacja stanowi funkcjonalną, praktyczną i zrozumiałą instrukcję dobrego prowadzenia procedury zakupowej.

więcej

Autorzy: Justyna Andała-Sępkowska,
Seria:  Prawo w praktyce
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 grudnia 2017 r.
Kod: KAM-3246:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 149,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 134,10 zł. ( Oszczędzasz: 14,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 13

Rozdział I
Przedmiot regulacji - podmiotowy zakres stosowania, wyłączenia, zamówienia mieszane | str. 15

1. Definicje legalne | str. 16
2. Podmiotowy zakres stosowania p.z.p. | str. 20
3. Wyłączenia od stosowania p.z.p. | str. 25
4. Zamówienia mieszane | str. 39

Rozdział II
Zasady udzielania zamówień, tryby postępowań | str. 43

1. Zasada dotycząca zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców | str. 44
2. Proporcjonalność i przejrzystość | str. 50
3. Obiektywizm i bezstronność osób przygotowujących i przeprowadzających postępowanie | str. 52
4. Zasada dotycząca wyboru wykonawcy | str. 56
5. Jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego | str. 58
6. Forma pisemna i język polski | str. 63
7. Wyznaczanie ustawowych terminów | str. 69
8. Tryby, w jakich prowadzi się procedurę zakupową | str. 71

Rozdział III
Komunikacja zamawiającego z wykonawcami | str. 73

1. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami do czasu elektronizacji | str. 74
2. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami od momentu elektronizacji | str. 81

Rozdział IV
Ogłoszenia | str. 87

1. Regulacje dotyczące progów postępowań | str. 88
2. Rodzaje ogłoszeń w p.z.p. | str. 90
3. Obowiązki dokumentacyjne zamawiającego | str. 95
4. Zmiany ogłoszeń | str. 95
5. Profil nabywcy i plany postępowań | str. 100

Rozdział V
Zamawiający i wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia | str. 103

1. Zamawiający | str. 103
2. Wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia | str. 113
3. Podstawy wykluczenia | str. 113
4. Warunki udziału w postępowaniu | str. 117
5. Metody wykazywania spełniania warunków udziału w postępowaniu | str. 121
6. Kryteria selekcji | str. 123
7. Weryfikacja zdolności podmiotowej wykonawcy | str. 124
8. Uzupełnianie, poprawianie i wyjaśnianie treści złożonych dokumentów podmiotowych | str. 133

Rozdział VI
Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - zasady szacowania, przygotowanie dokumentacji przetargowej i jej zmiany | str. 135

1. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - opis przedmiotu zamówienia | str. 136
2. Wymagania zatrudnienia w sposób określony przepisami Kodeksu pracy | str. 148
3. Aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne | str. 151
4. Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane | str. 152
5. Dialog techniczny | str. 154
6. Określenie wartości szacunkowej | str. 156
7. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia | str. 165
8. Wadium | str. 175
9. Podwykonawstwo | str. 178
10. Podział zamówienia na części | str. 186

Rozdział VII
Tryb przetarg nieograniczony | str. 189

1. Wszczęcie postępowania | str. 190
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia i jej udostępnianie | str. 194
3. Oferty i ich otwarcie | str. 195
4. Poszczególne etapy postępowania przypadające po otwarciu ofert (procedura klasyczna) | str. 197
5. Procedura odwrócona | str. 201

Rozdział VIII
Tryb przetarg ograniczony | str. 203

1. Wszczęcie przetargu ograniczonego | str. 203
2. Terminy składania wniosków | str. 205
3. Przebieg przetargu ograniczonego | str. 206
4. Terminy składania ofert | str. 208

Rozdział IX
Negocjacje z ogłoszeniem | str. 211

1. Etap pierwszy - wyłonienie wykonawców | str. 212
2. Etap drugi - oferty wstępne | str. 214
3. Etap trzeci - negocjacje | str. 215
4. Etap czwarty - oferty ostateczne | str. 217

Rozdział X
Tryb dialog konkurencyjny | str. 219

1. Przesłanki warunkujące możliwość zastosowania dialogu konkurencyjnego | str. 220
2. Rozpoczęcie postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego | str. 220
3. Dialog konkurencyjny a ustanowienie partnerstwa publiczno-prywatnego | str. 222
4. Terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego | str. 224
5. Przebieg dialogu konkurencyjnego | str. 225

Rozdział XI
Negocjacje bez ogłoszenia | str. 231


Rozdział XII
Tryb zamówienie z wolnej ręki | str. 239

1. Reguły postępowania odnoszące się do trybu zamówienia z wolnej ręki | str. 240
2. Przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze | str. 242
3. Przyczyny związane z ochroną praw wyłącznych | str. 245
4. Przesłanka związana z działalnością twórczą lub artystyczną | str. 249
5. Dostawy rzeczy wytwarzanych wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych, naukowych lub rozwojowych | str. 252
6. Nagroda w konkursie | str. 252
7. Wolna ręka spowodowana wyjątkową sytuacją | str. 254
8. Nieudany przetarg | str. 255
9. Wolna ręka dla dotychczasowego wykonawcy | str. 256
10. Inne przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki | str. 259
11. Zamówienia typu in-house | str. 260

Rozdział XIII
Tryb zapytanie o cenę | str. 269


Rozdział XIV
Tryb partnerstwo innowacyjne | str. 273

1. Charakterystyka trybu partnerstwa innowacyjnego | str. 273
2. Przebieg procedury | str. 275
3. Główne cele ustanawiania partnerstwa innowacyjnego | str. 279

Rozdział XV
Tryb licytacja elektroniczna | str. 281


Rozdział XVI
Ocena przedmiotowa oferty, wybór najkorzystniejszej oferty | str. 285

1. Podstawowe reguły składania oferty w postępowaniu | str. 285
2. Termin związania ofertą | str. 288
3. Otwarcie ofert | str. 290
4. Badanie ofert | str. 291
5. Podstawy odrzucenia oferty | str. 297
6. Kwestia rażąco niskiej ceny | str. 307
7. Kryteria oceny ofert | str. 309
8. Aukcja elektroniczna | str. 314
9. Czynności dokonywane po wyborze oferty najkorzystniejszej | str. 317
10. Unieważnienie postępowania | str. 320
11. Terminy na zawarcie umowy | str. 328
12. Ogłoszenia związane z końcem postępowania | str. 331

Rozdział XVII
Dokumentowanie postępowań | str. 333

1. Zawartość protokołu | str. 333
2. Obowiązki sprawozdawcze zamawiającego | str. 338

Rozdział XVIII
Umowy ramowe | str. 341

1. Kiedy i jak można zawrzeć umowę ramową | str. 342
2. Realizacja umowy ramowej | str. 343

Rozdział XIX
Dynamiczny system zakupów | str. 349


Rozdział XX
Konkurs | str. 355

1. Przebieg konkursu | str. 355
2. Sąd konkursowy | str. 358
3. Nagrody | str. 360

Rozdział XXI
Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa | str. 363


Rozdział XXII
Zamówienia sektorowe | str. 375

1. Szacowanie zamówień sektorowych | str. 377
2. Tryby udzielania zamówień sektorowych | str. 378
3. Różnice proceduralne między zamówieniami sektorowymi a klasycznymi | str. 379
4. System kwalifikowania wykonawców i dodatkowe udogodnienia w zamówieniach sektorowych | str. 382
5. Wyłączenia stosowania p.z.p. w odniesieniu do zamówień sektorowych | str. 386

Rozdział XXIII
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi | str. 391

1. Procedura udzielenia zamówienia na usługi społeczne na podstawie przepisów p.z.p. | str. 396
2. Procedura udzielenia zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o p.z.p. (zamówienia podprogowe) | str. 400

Rozdział XXIV
Umowy w sprawach zamówień publicznych | str. 403

1. Stosowanie regulacji Kodeksu cywilnego | str. 404
2. Ważność umowy o zamówienie publiczne | str. 406
3. Czas, na jaki może zostać zawarta umowa o zamówienie publiczne | str. 410
4. Szczegółowe regulacje dotyczące zawartości umowy o zamówienie publiczne | str. 412
5. Zmiany umowy o zamówienie publiczne | str. 417
6. Odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy | str. 421
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy | str. 423
8. Zaliczki | str. 426
9. Inne regulacje wpływające na umowę o zamówienie publiczne | str. 427

Rozdział XXV
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych - zakres działania | str. 429

1. Kto może zostać Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych | str. 429
2. Zakres działania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych | str. 431

Rozdział XXVI
Rada Zamówień Publicznych | str. 435


Rozdział XXVII
Kontrola udzielania zamówień: doraźna i uprzednia | str. 437

1. Zasady kontrolowania | str. 437
2. Kontrola doraźna | str. 439
3. Kontrola uprzednia | str. 442

Rozdział XXVIII
Krajowa Izba Odwoławcza | str. 445


Rozdział XXIX
Środki ochrony prawnej | str. 449

1. Zakres dopuszczalności odwołania | str. 451
2. Warunki formalne odwołania | str. 452
3. Terminy na wniesienie odwołania | str. 454
4. Skutki prawne wniesienia odwołania | str. 455
5. Instytucja przystąpienia i opozycji | str. 456
6. Odpowiedź na odwołanie | str. 457
7. Instytucja sprzeciwu | str. 457
8. Wycofanie odwołania | str. 458
9. Postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą | str. 458
10. Koszty postępowania odwoławczego | str. 461
11. Skarga | str. 463

Rozdział XXX
Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy | str. 465

1. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy wynikająca z p.z.p. | str. 465
2. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych | str. 467
3. Odpowiedzialność karna | str. 470

Wykaz aktów prawnych | str. 473

Wykaz orzecznictwa | str. 479

Bibliografia | str. 485

Ukryj

Opis:

Publikacja stanowi funkcjonalną, praktyczną i zrozumiałą instrukcję dobrego prowadzenia procedury zakupowej. Książka jest kluczem do prawidłowego stosowania regulacji ustawowych, pomaga je zrozumieć, obrazuje prawdziwe problemy, z jakimi borykają się zarówno zamawiający, jak i wykonawcy. Zawiera wytyczne i wskazówki prawidłowego postępowania, uczula na ewentualne pułapki.

Autorzy zaprezentowali zagadnienia z zakresu zamówień publicznych w nowatorski, nieakademicki sposób:

  • przez odniesienie się do obowiązujących przepisów i omówienie istotnych problemów praktycznych;
  • przez wskazanie przykładów z praktyki, orzecznictwa i liczne odwołania do aktów prawa unijnego;
  • ujmując zagadnienia jako funkcjonalną, praktyczną i zrozumiałą instrukcję dobrego prowadzenia procedury zakupowej;
  • kładąc nacisk na zniwelowanie zbędnego formalizmu, nierzadko wprowadzającego chaos w dokumentach i podejmowanych działaniach.
Publikacja przeznaczona jest dla pracowników zarówno administracji rządowej, jak i samorządowej zajmujących się wydatkowaniem finansów publicznych, przedsiębiorców występujących w roli wykonawców, a także prawników praktyków zajmujących się problemami z dziedziny zamówień publicznych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8124-213-4 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 486
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Zamówienia publiczne
Kod: KAM-3246:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa