Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Wypowiedzenie stosunku pracy

Publikacja porusza tematykę będącą jednym z najczęstszych przedmiotów sporów sądowych - wypowiedzenie stosunku pracy.

więcej

Autorzy: Zbigniew Góral (red. naukowy), Piotr Prusinowski, Krzysztof Stefański, Mirosław Włodarczyk,
Seria:  Biblioteka Prawa Pracy
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  20 listopada 2017 r.
Kod: KAM-2384:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 159,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 143,10 zł. ( Oszczędzasz: 15,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wprowadzenie | str. 15


Rozdział 1. Wypowiedzenie stosunku pracy - zagadnienia ogólne | str. 19
1. Wypowiedzenie jako jeden ze sposobów zakończenia stosunku pracy | str. 19
2. Zakres zastosowania wypowiedzenia jako sposobu rozwiązania stosunku pracy | str. 21
2.1. Ze względu na podstawę zatrudnienia | str. 21
2.1.1. Umowa o pracę | str. 21
2.1.2. Inne podstawy zatrudnienia pracowniczego | str. 26
2.2. Ze względu na podmiot wypowiadający | str. 29
3. Wypowiedzenie stosunku pracy jako oświadczenie woli | str. 31
3.1. Złożenie oświadczenia woli o wypowiedzeniu | str. 31
3.2. Forma oświadczenia woli o wypowiedzeniu | str. 42
3.3. Treść oświadczenia woli o wypowiedzeniu | str. 47

Rozdział 2. Konstrukcja prawna wypowiedzenia stosunku pracy | str. 56
1. Termin rozwiązania stosunku pracy na skutek dokonanego wypowiedzenia | str. 56
2. Okres wypowiedzenia | str. 60
2.1. Kryteria różnicujące długość okresu wypowiedzenia | str. 60
2.2. Możliwość wydłużania i skracania okresów wypowiedzenia na podstawie wyraźnego upoważnienia ustawowego | str. 66
2.3. Możliwość modyfikowania kodeksowych okresów wypowiedzenia (charakter prawny przepisów o okresach wypowiedzenia) | str. 76
2.4. Dopuszczalność modyfikowania długości okresu wypowiedzenia a rozpoczęcie jego biegu | str. 80

Rozdział 3. Sytuacja prawna pracownika w okresie wypowiedzenia | str. 86
1. Zasada równego traktowania pracowników w okresie wypowiedzenia | str. 86
2. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy | str. 89
2.1. Uwagi ogólne | str. 89
2.2. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na skutek odwołania ze stanowiska | str. 91
2.3. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na mocy porozumienia stron | str. 93
2.4. Jednostronne zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy przez pracodawcę | str. 96
3. Udzielanie urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia | str. 106
4. Dni wolne na poszukiwanie pracy | str. 116
4.1. Zakres zastosowania | str. 116
4.2. Ratio legis art. 37 k.p. | str. 122
4.3. Tryb udzielania i sposób wykorzystania dni wolnych na poszukiwanie pracy | str. 125
4.4. Wymiar zwolnienia | str. 129

Rozdział 4. Ochrona pows zechna przed wypowiedzeniem stosunku pracy | str. 132
1. Uwagi wprowadzające | str. 132
2. Konsultacja związkowa zamiaru wypowiedzenia | str. 133
3. Wymóg zasadności wypowiedzenia - ogólna charakterystyka | str. 151
4. Zasadność wypowiedzenia w świetle wytycznych Sądu Najwyższego | str. 154
5. Przyczyny wypowiedzenia leżące po stronie pracownika | str. 163
5.1. Uwagi wprowadzające | str. 163
5.2. Niewykonywanie pracy | str. 163
5.3. Niewłaściwe wykonywanie pracy | str. 165
5.4. Niewykonanie polecenia pracodawcy | str. 168
5.5. Brak kwalifikacji | str. 170
5.6. Naruszenie obowiązku dbałości o dobro pracodawcy | str. 171
5.7. Utrata zaufania | str. 178
5.8. Wiek emerytalny | str. 182
5.9. Inne przyczyny | str. 185
6. Przyczyny leżące po stronie pracodawcy | str. 187
7. Negatywne przyczyny wypowiedzenia | str. 194
7.1. Uwagi Wprowadzające | str. 194
7.2. Skorzystanie z uprawnień antydyskryminacyjnych | str. 195
7.3. Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę | str. 198
7.4. Odmowa świadczenia pracy w formie telepracy | str. 200

Rozdział 5. Szczególna ochrona pracowników przed wypowiedzeniem stosunku pracy | str. 202
1. Pojęcie | str. 202
2. Konstrukcja prawna | str. 203
2.1. Uwagi wprowadzające | str. 203
2.2. Zakres podmiotowy | str. 205
2.3. Czas trwania ochrony (okres ochronny) | str. 206
2.4. Zakres przedmiotowy ochrony | str. 206
2.5. Środek prawny ochrony | str. 208
3. Katalog przypadków ochrony szczególnej | str. 210
3.1. Uwagi wprowadzające | str. 210
3.2. Wiek przedemerytalny | str. 211
3.3. Usprawiedliwiona nieobecność w pracy - art. 41 k.p. | str. 219
3.4. Ochrona w związku z rodzicielstwem i opieką nad dziećmi | str. 224
3.5. Ochrona działaczy związkowych | str. 230
3.6. Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy na gruncie ustawy z 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników | str. 240
3.7. Ochrona społecznych inspektorów pracy | str. 249
3.8. Ochrona związana z odbywaniem służby wojskowej | str. 249
3.9. Ochrona przysługująca członkom rady pracowniczej przedsiębiorstwa państwowego | str. 251
3.10. Ochrona przysługująca członkom rad pracowników | str. 251
3.11. Ochrona przewidziana w przepisach o europejskich radach zakładowych, europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej, spółdzielni europejskiej oraz spółkach powstałych w wyniku transgranicznego połączenia się spółek | str. 251
3.12. Ochrona związana z pełnieniem mandatu posła lub senatora | str. 253
3.13. Inne przypadki ochrony | str. 254

Rozdział 6. Roszczenia przysługujące pracownikowi w razie wadliwego wypowiedzenia stosunku pracy | str. 256
1. Katalog roszczeń | str. 256
2. Uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne i przywrócenie do pracy | str. 258
2.1. Charakter prawny roszczeń | str. 258
2.2. Niecelowość lub niemożliwość spełnienia roszczenia | str. 261
2.3. Konsekwencje reaktywowania umowy o pracę | str. 268
2.4. Podjęcie pracy w wyniku przywrócenia do pracy | str. 270
2.5. Egzekucja wyroku przywracającego do pracy | str. 277
3. Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy | str. 280
3.1. Uwagi wprowadzające | str. 280
3.2. Charakter prawny wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy | str. 282
3.3. Dopuszczalność dochodzenia wynagrodzenia ponad limit z art. 47 k.p. | str. 285
3.4. Wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy | str. 287
4. Odszkodowanie | str. 288
4.1. Charakter prawny odszkodowania | str. 288
4.2. Wysokość odszkodowania | str. 289
4.3. Dochodzenie odszkodowania uzupełniającego | str. 293
4.4. Zbieg prawa do odszkodowania | str. 295
4.5. Relacja zachodząca między odszkodowaniem a innymi świadczeniami | str. 298
4.6. Sytuacja prawna pracownika po zasądzeniu odszkodowania | str. 299
5. Wynagrodzenie za skrócony okres wypowiedzenia | str. 300
6. Roszczenia przysługujące zatrudnionym na okres próbny i czas określony | str. 305
7. Procesowe aspekty dochodzenia roszczeń przez pracownika | str. 308
7.1. Termin dochodzenia roszczeń | str. 308
7.2. Procesowe konsekwencje alternatywności roszczeń | str. 310
7.3. Postępowanie przed sądem pracy | str. 312

Bibliografia | str. 319

Wykaz orzeczeń | str. 329

Ukryj

Opis:

Książka porusza tematykę będącą jednym z najczęstszych przedmiotów sporów sądowych - wypowiedzenie stosunku pracy. Zawiera szczegółową i kompleksową prezentację problematyki tej jednej z podstawowych instytucji indywidualnego prawa pracy. Autorzy zwracają szczególną uwagę na ostatnie zmiany w obowiązującej regulacji oraz w szerokim zakresie odwołują się do orzecznictwa sądowego. Nie uciekając od kwestii teoretycznych, podejmują próbę ukazania tego, co jest ważne zwłaszcza z praktycznego punktu widzenia.

Przedmiotem analizy są:

  • pojęcie i zakres zastosowania wypowiedzenia jako sposobu ustania stosunku pracy,
  • konstrukcja prawna wypowiedzenia,
  • sytuacja stron stosunku pracy w okresie wypowiedzenia, ochrona przed wypowiedzeniem (zarówno powszechna, jak i szczególna),
  • roszczenia przysługujące w razie wypowiedzenia wadliwego i tryb ich dochodzenia.
W publikacji zostały uwzględnione najnowsze zmiany wprowadzone w Kodeksie pracy w zakresie dotyczącym wypowiadania umów terminowych, możliwości zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, ochrony trwałości stosunku pracy (m.in. w okresie przedemerytalnym), uprawnień pracownika w razie wadliwego wypowiedzenia stosunku pracy, trybu dochodzenia roszczeń z tego tytułu.

Opracowanie skierowane jest do pracowników działów kadr, pracodawców, działaczy związkowych. Zainteresuje także prawników praktyków oraz pracowników naukowych (nie tylko uniwersyteckich) zajmujących się przede wszystkim prawem pracy, ale również kwestiami zarządzania zasobami ludzkimi.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8124-150-2 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 344
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-2384:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów