Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

Wykaz najczęściej spotykanych nieprawidłowości i uchybień. Zalecenia dla zamawiających i wykonawców. Wzory pism

Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej

W publikacji przedstawiono m.in.: analizę techniczno-prawną dotyczącą umów o roboty budowlane oraz wykaz najczęściej popełnianych błędów w zakresie sporządzania, realizacji i rozliczania umów o roboty budowlane, usług projektowych i usług nadzoru inwestorskiego.

więcej


Seria:  Wzory pism
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 października 2017 r.
Kod: KAM-3329:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 179,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 161,10 zł. ( Oszczędzasz: 17,90 zł. )

Spis treści: 

SKRÓTY I OZNACZENIA | str. 9

WPROWADZENIE | str. 13


1 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE | str. 17
1.1. Definicja robót budowlanych i obiektu budowlanego | str. 17
1.2. Ogólne zasady | str. 22
1.2.1. Kiedy umowa jest umową o roboty budowlane? | str. 22
1.2.2. Umowy ramowe na roboty budowlane | str. 26
1.2.3. Elementy umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych | str. 26
1.2.4. Termin zawarcia umowy w zamówieniach publicznych | str. 33

2 OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO (INWESTOR) | str. 35

3 WYKONAWCA I PODWYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH | str. 41
3.1. Wykonawca | str. 41
3.2. Podwykonawcy | str. 44
3.2.1. Udział podwykonawców w realizacji przedmiotu umowy o roboty budowlane | str. 44
3.2.2. Podwykonawca robót budowlanych | str. 46
3.2.3. Podwykonawcy dostaw i usług | str. 49
3.2.4. Solidarna odpowiedzialność | str. 49

4 UCZESTNICY PROCESU BUDOWLANEGO PEŁNIĄCY SAMODZIELNE FUNKCJE TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE | str. 51
4.1. Uczestnicy procesu budowlanego | str. 51
4.2. Projektant | str. 54
4.2.1. Obowiązki i uprawnienia | str. 54
4.2.2. Nieprawidłowości i uchybienia | str. 57
4.2.3. Umowa na usługi projektowe | str. 58
4.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego | str. 60
4.3.1. Obowiązki i uprawnienia | str. 60
4.3.2. Nieprawidłowości i uchybienia | str. 61
4.3.3. Umowa zlecenia sprawowania nadzoru inwestorskiego | str. 62
4.4. Kierownik budowy/robót | str. 64
4.4.1. Obowiązki i uprawnienia | str. 64
4.4.2. Nieprawidłowości i uchybienia | str. 66
4.5. Odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego | str. 67

5 OPIS PRZEDMIOTU UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE | str. 69
5.1. Zasady ogólne | str. 69
5.2. Dokumentacja projektowa | str. 72
5.2.1. Projekt budowlany i projekt wykonawczy | str. 72
5.2.2. Przedmiar robót budowlanych | str. 80
5.2.3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia | str. 82
5.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych | str. 83
5.4. Program funkcjonalno-użytkowy | str. 86
5.5. Uczciwa konkurencja | str. 88
5.6. Wymagania stawiane robotom budowlanym | str. 95
5.7. Oznakowania | str. 98
5.8. Kody CPV | str. 100
5.9. Klauzule społeczne podmiotowe | str. 101

6 TERMINY UMOWNE | str. 107

7 OCHRONA MIENIA, ZDROWIA I ŻYCIA OSÓB ORAZ ŚRODOWISKA | str. 109

8 WYROBY | str. 113


9 ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH | str. 115
9.1. Rodzaje odbiorów robót | str. 115
9.2. Procedura odbiorowa | str. 116
9.3. Odbiór częściowy robót budowlanych | str. 118
9.4. Odbiór końcowy robót budowlanych | str. 119
9.5. Protokoły odbioru robót budowlanych | str. 120
9.6. Uchylanie się przez inwestora od odbioru wadliwych robót budowlanych | str. 121

10 DOKUMENTOWANIE PROCESU BUDOWLANEGO | str. 125

11 WYNAGRODZENIE I ROZLICZENIE | str. 129
11.1. Składowe ceny oferty i rodzaje wynagrodzenia | str. 129
11.2. Wynagrodzenie kosztorysowe | str. 132
11.3. Wynagrodzenie ryczałtowe | str. 133
11.4. Kosztorysy ofertowe i tabele wartości elementów scalonych w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego | str. 137
11.5. Waloryzacja składników ceny oferty (wynagrodzenia) | str. 138
11.6. Narzucenie wykonawcy cen robót dodatkowych i robót zamiennych w postanowieniach umowy podstawowej | str. 142
11.7. Zaliczki | str. 142
11.8. Rozliczenie robót budowlanych | str. 143
11.9. Bezpodstawne wzbogacenie | str. 144

12 ZABEZPIECZENIE INWESTORA | str. 147
12.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy | str. 147
12.2. Rękojmia za ujawnione wady fizyczne | str. 150
12.3. Gwarancja jakości | str. 151
12.4. Zwolnienie wykonawcy z odpowiedzialności za wadliwe wykonanie robót budowlanych | str. 153

13 GWARANCJA ZAPŁATY | str. 155

14 KARY UMOWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA | str. 159

15 ZMIANY UMOWY | str. 167


16 ODSTĄPIENIE OD UMOWY | str. 173
16.1. Przesłanki odstąpienia od umowy | str. 173
16.2. Termin wygaśnięcia prawa odstąpienia od umowy | str. 176
16.3. Odstąpienie od umowy a kary umowne | str. 176

17 UNIEWAŻNIENIE UMOWY | str. 179

18 WZORY UMÓW O ROBOTY BUDOWLANE I USŁUGI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI BUDOWLANYCH | str. 181
18.1. Wzory umowy przygotowane i upowszechnione przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych | str. 181
18.2. FIDIC | str. 182
18.3. Wzory umów opracowane przez autorów | str. 183
18.4. Zalecenia | str. 184

WZORY DOKUMENTÓW | str. 185
Wzór 1. Umowa na usługi projektowo-kosztorysowe i sprawowanie wielobranżowego projektowego nadzoru autorskiego na budowie | str. 187
Wzór 2. Umowa na sprawdzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami realizowanymi w formule "zbuduj" | str. 212
Wzór 3. Umowa na roboty budowlane polegające na budowie budynku w formule "zbuduj" | str. 234
Wzór 4. Umowa na roboty budowlane polegające na budowie budynku w formule "zaprojektuj i zbuduj" | str. 289
Wzór 5. Protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowo-kosztorysowej | str. 348
Wzór 6. Protokół przekazania terenu budowy | str. 350
Wzór 7. Obiegowa karta wyrobu | str. 352
Wzór 8. Zgłoszenie gotowości do odbioru robót budowlanych rozliczanych ryczałtowo według tabeli wartości elementów scalonych | str. 356
Wzór 9. Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu | str. 359
Wzór 10. Protokół odbioru częściowego/końcowego robót budowlanych | str. 362
Wzór 11. Protokół odbioru usunięcia wad fizycznych ujawnionych w okresie rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości | str. 367
Wzór 12. Protokół odbioru ostatecznego robót budowlanych | str. 370
Wzór 13. Raport wykonawcy z realizacji robót budowlanych | str. 372
Wzór 14. Raport nadzoru inwestorskiego/autorskiego z realizacji robót budowlanych | str. 374
Wzór 15. Protokół z narady koordynacyjnej | str. 376
Wzór 16. Formularz tabeli wartości elementów scalonych robót budowlanych polegających na budowie budynku | str. 378
Wzór 17. Ubezpieczeniowa/bankowa gwarancja należytego wykonania umowy | str. 382
Wzór 18. Protokół konieczności | str. 385

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW WYKONAWCZYCH DO PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH | str. 387

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW WYKONAWCZYCH DO PRAWA BUDOWLANEGO | str. 391

O AUTORACH | str. 399

Ukryj

Opis:

W publikacji przedstawiono m.in.:
– analizę techniczno-prawną dotyczącą umów o roboty budowlane, w tym: kwalifi kowania umów, formułowania istotnych postanowień umów o roboty budowlane realizowane w formule „zbuduj” i formule „zaprojektuj i zbuduj”, obowiązków i uprawnień stron umowy oraz uczestników procesu budowlanego, waloryzacji wynagrodzenia umownego, zmian umowy, odstąpienia od umowy, unieważnienia umowy, gwarancji zapłaty;
– wykaz najczęściej popełnianych błędów (nieprawidłowości i uchybień) w zakresie sporządzania, realizacji i rozliczania umów o roboty budowlane, usług projektowych i usług nadzoru inwestorskiego;
– zalecenia dla zamawiających, których stosowanie może: ograniczyć liczbę pytań wykonawców robót budowlanych do treści specyfi kacji istotnych warunków zamówienia, ograniczyć liczbę postępowań odwoławczych i postępowań sądowych, zminimalizować ryzyko korekt fi nansowych nakładanych na wydatki pokrywane z europejskich funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zminimalizować ryzyko konieczności reorganizacji robót budowlanych i wydłużenia okresu realizacji robót budowlanych, zminimalizować ryzyko wystąpienia sporów pomiędzy stronami umów;
– wzory tabeli elementów scalonych, protokołów odbioru robót budowlanych, protokołów z narad koordynacyjnych, raportów okresowych z realizacji robót budowlanych, obiegowych kart wyrobów.

„Aktualnie na rynku wydawniczym brak jest porównywalnych pozycji łączących praktyczną analizę kluczowych problemów prawnych, technicznych (projektowanie, realizacja, odbiory robót) i kosztorysowych (ustalanie wynagrodzenia, rozliczenia) w umowach o roboty budowlane realizowanych w systemie zamówień publicznych. (...) W książce zamieszczono liczne praktyczne wskazówki dla zamawiających, wykonawców oraz innych uczestników procesu budowlanego w zakresie przygotowania i kształtowania treści umów o roboty budowlane zawieranych w trybie udzielenia zamówienia publicznego oraz dalszych umów pobocznych z tym związanych”.
Dr hab. Przemysław Drapała, prof. ALK

„Ta książka jest bardzo udanym Ťtłumaczemť w dialogu dwóch specjalistów – zamówieniowca i budowlańca, wspólnie przygotowujących, w trybie zamówień publicznych, umowę na roboty budowlane. (...) Całość, z licznymi przykładania i wzorami, stanowi udany standard, który jest bardzo dobrym materiałem do tworzenia własnych umów uwzględniających specyficzne okoliczności towarzyszące każdej robocie budowlanej”.
Grzegorz Kubski, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych

Publikacja zawiera wzory pism dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony www.umowy-roboty-budowlane.wolterskluwer.pl po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można mody?kować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8124-104-5 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 400
Rodzaj: wzory pism , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Zamówienia publiczne
Kod: KAM-3329:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa