Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple

Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple.

więcej

Autorzy: Paweł Podrecki (red. naukowy), Tomasz Targosz (red. naukowy), Piotr Kostański (red. naukowy),
Seria:  Księgi Jubileuszowe
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-3093:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 399,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 359,10 zł. ( Oszczędzasz: 39,90 zł. )

Spis treści: 

Słowo wstępne | str. 5

Nota biograficzna | str. 7

Lista publikacji | str. 11

CZĘŚĆ I
PRAWO AUTORSKIE


Joanna Banasiuk
Problematyka utworów częściowo osieroconych w prawodawstwie unijnym i w rozwiązaniach prawnych wybranych państw członkowskich | str. 23

Joanna Błeszyńska-Wysocka
Zgodność art. 20 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z prawem Unii Europejskiej | str. 32

Jan Błeszyński
"Własnościowy" model autorskich praw majątkowych według polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych | str. 45

Jakub Chwalba
Prawo wprowadzania do obrotu egzemplarzy budowlanych w prawie autorskim | str. 61

Monika Czajkowska-Dąbrowska
Erozja granic praw wyłącznych w polskim i europejskim prawie autorskim | str. 71

Elżbieta Czarny-Drożdżejko
Mowy polityków a prawo autorskie | str. 94

Krzysztof Felchner
Dochodzenie roszczeń o wynagrodzenie z tytułu droit de suite przez organizacje zbiorowego zarządzania (zagadnienia wybrane) | str. 108

Damian Flisak
Evolution of copyright - reality or illusion? | str. 128

Daria Katarzyna Gęsicka
Udostępnienie utworu publiczności poprzez zamieszczenie hiperłącza w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej | str. 138

Beata Giesen
Prawo pierwszeństwa opublikowania utworów naukowych służące instytucji naukowej - zagadnienia wybrane | str. 151

Frank Gotzen
Le droit d'auteur dans l'Union européenne : harmonisation ou unifi cation? | str. 162

Katarzyna Grzybczyk
Autonomiczne rysunki architektoniczne (szkice) jako przedmiot prawa autorskiego | str. 171

Wojciech J. Katner, Przemysław Katner
Odpowiedzialność z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b pr. aut. w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23.06.2015 r., SK 32/14 | str. 184

Katarzyna Klafkowska-Waśniowska
Kropka nad "i"? Zakres prawa do udostępniania utworów na żądanie w Internecie w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości | str. 197

Marcin Krajewski
Konstrukcja domniemania uprawnień organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi | str. 219

Paweł Księżak
Przejście autorskich praw osobistych na następców zmarłego twórcy | str. 237

Krzysztof Kurosz
Wykorzystanie artystycznego wykonania w sferze życia politycznego a prawo do integralności wykonania | str. 248

Ewa Laskowska-Litak
(Re)konstrukcja treści praw autorskich na gruncie wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości | str. 260

Wojciech Machała, Rafał M. Sarbiński
Z problematyki odszkodowania ryczałtowego za naruszenie autorskich praw majątkowych (art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b pr. aut. po wyrokach Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej) | str. 274

Joanna Marcinkowska
Pojęcie utworu w świetle konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawa | str. 289

Ryszard Markiewicz
Pomysł i materiał urzędowy jako utwory | str. 301

Andrzej Matlak
Cytat w świetle prawa autorskiego | str. 311

Ewa Nowińska
Memy - szkic problematyki prawnej | str. 327

Joanna Sieńczyło-Chlabicz
Nabycie i utrata statusu utworu osieroconego - uwagi de lege lata i de lege ferenda | str. 337

Sybilla Stanisławska-Kloc
"Obraz słowem malowany" (audiodeskrypcja) - w świetle prawa autorskiego | str. 349

Jerzy Szczotka
Wynagrodzenie z tytułu użyczania egzemplarzy utworów (public lending right) - w poszukiwaniu natury prawnej świadczenia | str. 372

Karolina Sztobryn
Z Marrakeszu do Brukseli, czyli w drodze do zapewnienia dostępu do utworów dla osób niewidomych, słabowidzących i z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem | str. 392

Joanna Szyjewska-Bagińska
Umowne wyłączenie dalszej przenoszalności autorskich praw majątkowych | str. 405

Tomasz Targosz
Koncepcja bezwzględnego i wyłącznego prawa do wynagrodzenia autorskiego, czyli kilka uwag o zaskakującej karierze contradictio in adiecto | str. 421

Monika Wałachowska
Wynagrodzenie szkody niemajątkowej w razie naruszenia autorskich praw osobistych - uwagi de lege lata i de lege ferenda | str. 448

Piotr Wasilewski
Dopuszczalność embedowania w świetle ewolucji orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie linkowania | str. 463

Anna Wojciechowska
Zagadnienie nabycia praw autorskich do filmu i ich przeniesienia na producenta w świetle art. 14bis konwencji berneńskiej i prawa Unii Europejskiej | str. 477

Michał Wyrwiński
Przypisanie autorstwa w cytacie - wybrane zagadnienia | str. 492

CZĘŚĆ II
PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ


Janusz Fiołka
Kilka uwag o ochronie patentowej programów komputerowych | str. 503

Marian Kępiński, Jakub Kępiński
Jakie zmiany czekają prawo znaków towarowych w świetle dyrektywy 2015/2436? | str. 525

Annette Kur
Ersatzteilschutz im Licht von Design- und Kartellrecht - Überlegungen zum deutschen und europäischen Recht | str. 543

Iwona B. Mika
Stewia - jak walczyć z patentami? Kilka uwag na temat międzynarodowej pozycji wiedzy tradycyjnej | str. 557

Adrian Niewęgłowski
Skutki wpisu przeniesienia prawa do rejestru patentowego. Zagadnienia wybrane | str. 566

Justyna Ożegalska-Trybalska
Znawca w danej dziedzinie techniki jako podmiotowy punkt odniesienia dla ocen w prawie patentowym | str. 581

Marcin Ożóg
Wykaz towarów/usług znaku towarowego: wybrane zagadnienia budowy, formułowania i interpretacji | str. 601

Urszula Promińska
Dobra własności przemysłowej jako przedmiot wkładu do spółek handlowych | str. 629

Ryszard Skubisz
Unijny renomowany znak towarowy jako przeszkoda rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej | str. 643

Krystyna Szczepanowska-Kozłowska
Techniczny charakter rozwiązania jako element definicji wynalazku | str. 662

Włodzimierz Szoszuk
Znaki pozycyjne - próba analizy | str. 677

Maciej Szpunar
Kilka uwag na temat dopuszczalności rejestracji znaków towarowych przedstawiających kształt towaru | str. 690

Anna Tischner
Graficzne przedstawienie wzoru przemysłowego a przedmiot i zakres ochrony wzorniczej 699

Marcin Trzebiatowski
Zakres przedmiotowy prawa ochronnego na wzór użytkowy - czyli o interpretacji zastrzeżeń ochronnych na tle art. 96 w zw. z art. 63 ust. 2 p.w.p. | str. 713

Elżbieta Wojcieszko-Głuszko
Ewolucja wymogu przedstawialności oznaczenia w pracach nad dyrektywą 2015/2436 | str. 723

Helena Żakowska-Henzler
Wiedza tradycyjna - tradycyjna ochrona? | str. 740

Łukasz Żelechowski
Kolizja prawa ochronnego na znak towarowy i reżimu ochrony oznaczeń odróżniających na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - perspektywa w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości | str. 767

CZĘŚĆ III
PRZEKROJOWE ZAGADNIENIA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ


Janusz Raglewski
Problem określoności typu czynu zabronionego w przepisach karnych chroniących prawa własności intelektualnej | str. 793

Stanisław Sołtysiński
Spory o społeczno-gospodarczą funkcję własności intelektualnej: dylematy ustawodawców, judykatury i doktryny | str. 805

CZĘŚĆ IV
PRAWO CYWILNE


Jakub Biernat
Poświadczenie przez notariusza dziedziczenia ustawowego gminy lub Skarbu Państwa | str. 829

Paweł Blajer
Traditio a zasada jawności obrotu nieruchomościami | str. 840

Piotr Cybula
Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa względem konsumenta za nieprawidłową implementację dyrektywy konsumenckiej a art. 4171 § 1 k.c. (na przykładzie implementacji art. 7 dyrektywy 90/314/EWG) | str. 861

Bogusława Gnela
Uwagi na temat odpowiedzialności odszkodowawczej z art. 566 k.c. | str. 875

Wojciech Górecki
Dopuszczalność umowy majątkowej małżeńskiej rozszerzającej i ograniczającej wspólność ustawową | str. 884

Teresa Grzeszak
Dobro osobiste jako dobro zindywidualizowane | str. 896

Barbara Jelonek-Jarco
Skutki dokonania czynności prawnej wbrew zakazowi orzeczonemu przez sąd w postanowieniu o zabezpieczeniu | str. 930

Wojciech J. Kocot
Kontrakty kreatywne - nowy rozdział w cyberewolucji prawa umów | str. 946

Elżbieta Kremer
Nowe zasady obrotu nieruchomościami rolnymi a problematyka prawa spadkowego | str. 963

Andrzej Kubas
Przedmiot zaskarżenia skargą pauliańską | str. 973

Agnieszka Kubiak-Cyrul, Wojciech Cyrul
Strona internetowa jako trwały nośnik informacji w umowach konsumenckich zawieranych online w prawie polskim i unijnym | str. 986

Ireneusz Matusiak
Naruszenie dobra osobistego jednostki samorządu terytorialnego w nazwie domeny internetowej .pl | str. 995

Halina Nowara-Bacz
"Podpis" analfabety | str. 1009

Katarzyna Pałka
Kreowanie dóbr osobistych | str. 1024

Jerzy Pisuliński
Chwila wykonania zobowiązania pieniężnego w razie zapłaty bezgotówkowej - potrzeba zmiany interpretacji | str. 1034

Wojciech Popiołek
Więź między osobami fizycznymi jako przedmiot ochrony cywilnoprawnej | str. 1044

Marta Romańska
Stan cywilny czy tożsamość jako dobro osobiste | str. 1061

Andrzej Śmieja
Funkcje zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę | str. 1074

Mariusz Załucki
Testament w prawie angielskim | str. 1090

Julita Zawadzka
Zbycie użytkowania wieczystego do części fizycznej gruntu obciążonego tym prawem | str. 1101

CZĘŚĆ V
POSTĘPOWANIE CYWILNE


Radosław Flejszar
Wyłączenie zastosowania bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa cywilnego materialnego poprzez czynności dyspozycyjne stron w procesie cywilnym | str. 1123

Katarzyna Jasińska
Artykuł 22 u.z.n.k. - zagadnienia proceduralne, czyli czy zawsze niezbędny jest pozew | str. 1146

Małgorzata Malczyk
Dokonywanie czynności procesowych zgodnie z dobrymi obyczajami na gruncie art. 3 k.p.c. - zagadnienia wybrane | str. 1160

Aneta Mendrek
Problematyka dowodu z dokumentu w świetle nowelizacji Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego z 10.07.2015 r. - zagadnienia wybrane | str. 1171

Piotr Mostowik
O wpływie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie GAT v. LuK na przepisy rozporządzenia Bruksela Ia o jurysdykcji w sprawach rejestracji lub ważności patentu | str. 1194

Andrzej Olaś
Th e principle of iura novit arbiter in the commercial arbitration in Poland: an antiquated doctrine or a valuable directive promoting due process and the rule of law? | str. 1207

Paweł Podrecki
Organizacja i działanie sądu ds. praw własności intelektualnej | str. 1228

Piotr Rylski, Karol Weitz
Zrzeczenie się roszczenia w procesie cywilnym w ujęciu prawnoporównawczym | str. 1243

Andrzej Szumański
Zakaz zaskakiwania podstawą rozstrzygnięcia przez sąd arbitrażowy | str. 1271

CZĘŚĆ VI
PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE


Andrzej Mączyński
Jednoczesne wskazanie kilku praw w polskiej kodyfikacji prawa prywatnego międzynarodowego | str. 1285

Jadwiga Pazdan
Klauzula porządku publicznego w sprawach spadkowych według rozporządzenia spadkowego Unii Europejskiej z 2012 r. | str. 1305

Dariusz Szostek, Marek Świerczyński
Wpływ nowych technologii na prawo prywatne międzynarodowe | str. 1314

CZĘŚĆ VII
WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA GOSPODARCZEGO, KONKURENCJI I DANYCH OSOBOWYCH


Jan Byrski
Oprogramowanie zawierające elementy sztucznej inteligencji. Wybrane zagadnienia prawne | str. 1331

Janusz Długopolski
Ryzyko kursowe przy indeksacji kredytu konsumenckiego kursem obcej waluty | str. 1343

Grzegorz Materna
Internet: szczególny obszar rywalizacji przedsiębiorców, szczególne wyzwanie prawa ochrony konkurencji z perspektywy zakazu antykonkurencyjnych porozumień | str. 1348

Ewa Rott-Pietrzyk
Czy tajemnica bankowa wyłącza prawo agenta do informacji stanowiącej podstawę do obliczenia prowizji? | str. 1365

Marek Salamonowicz
Naśladownictwo zewnętrznej postaci cudzego produktu jako delikt passing-off w prawie brytyjskim | str. 1379

Grzegorz Sibiga
Administracyjnoprawna ochrona prawa do ochrony danych osobowych w wyniku skargi osoby, której dane dotyczą - geneza i ewolucja polskich rozwiązań | str. 1393

Mirosław Stec
Ochrona pasażera w transporcie morskim i w żegludze śródlądowej w świetle rozporządzenia (UE) nr 1177/2010 | str. 1403

Piotr Tereszkiewicz
Kredyty walutowe w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia | str. 1416

Tadeusz Włudyka
Obowiązki informacyjne władz spółek publicznych w świetle regulacji MAD
(Market Abuse Directive) i MAR (Market Abuse Regulation) | str. 1429

CZĘŚĆ VIII
O PRAWIE I PRAWNIKACH


Alicja Adamczak
Wpis do Księgi Jubileuszowej prof. dr hab. Elżbiety Traple | str. 1437

Ewa Łętowska
Opera i prawo. Dysputa sędziów tworzywem operowym, czyli opera Scalia Ginsburg | str. 1442

Barbara Bernfeld, Jacek Mazurkiewicz,

Maria Zaporowska, Zofia Zaporowska
Wiązanka urodzinowa dla Profesor Elżbiety Traple. Pięć prawniczych miniatur | str. 1456

Ukryj

Opis:

Przekrój tematyczny tej Księgi nie jest przypadkowy. Odpowiada on szerokości zainteresowań Jubilatki, które rozciągają się od - chyba najulubieńszego - prawa autorskiego, poprzez niemal wszystkie prawa własności przemysłowej (a zwłaszcza prawo patentowe i prawo znaków towarowych), a na prawie cywilnym kończąc. Pani Profesor, jak wielu najwybitniejszych przedstawicieli doktryny prawa własności intelektualnej, wywodzi swój znakomity warsztat właśnie z prawa cywilnego, a w Katedrze Prawa Cywilnego UJ spędziła większość ze swych lat pracy na uniwersytecie.

Profesor Elżbieta Traple zasługiwałaby na księgę pamiątkową, gdyby pozostała tylko cywilistką. Jak wiemy, tak się jednak nie stało. Bez żadnej przesady można ją zaliczyć do wielkich postaci polskiej doktryny prawa własności intelektualnej. Nikt, kto się tą dziedziną zajmuje nie jest w stanie pominąć jej dorobku, który co warte podkreślenia, mimo tak wielu zmian legislacyjnych, wciąż zachowuje aktualność. Ujęte w publikacjach osiągnięcia Pani Profesor są dostępne dla każdego. Dają one wyobrażenie o osobie, będącej znakomitym naukowcem o rozległym wachlarzu zainteresowań.

Pani Profesor jest osobą niezwykle mądrą, zarówno jeśli chodzi o swoją merytoryczną wiedzę, jak i trafność oraz trzeźwość sądów. Jej spokój i poczucie humoru pozwoliły rozwiązać wiele pozornie beznadziejnych sytuacji. Gdyby jednak chcieć scharakteryzować Panią Profesor w sposób maksymalnie zwięzły, wydaje się, że najtrafniej byłoby powiedzieć, że ma po prostu niezwykłą klasę. Przychodzi ona, jak zawsze, kiedy jest prawdziwa, w sposób absolutnie naturalny i rodzi równie naturalny autorytet.

Przypisywane wielu autorom powiedzenie, że nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria wydaje się niekiedy (przynajmniej w praktyce prawniczej) pobożnym życzeniem. A jednak, doświadczenie Pani Profesor chyba dowodzi, że jest w tym powiedzeniu wiele prawdy. Swoje sukcesy zawodowe udało się jej osiągnąć bez poświęcania naukowych przekonań. Wielu potencjalnie lukratywnych klientów odeszło z kwitkiem, ponieważ Pani Profesor nie godziła się na firmowanie swoim nazwiskiem poglądów, które uznawała za niesłuszne czy wręcz szkodliwe. W dłuższej perspektywie okazało się to być podejściem słusznym. Jeśli więc szukamy przykładu, jak nauka i praktyka mogą ze wzajemną korzyścią na siebie oddziaływać i się wzbogacać, Pani Profesor mogłaby wskazać siebie. Oczywiście tego jednak nie zrobi, z uwagi na kolejną nieusuwalną cechę swojego charakteru, czyli skromność. Czyni to za to, przynajmniej częściowo, tytuł wybrany dla tej publikacji.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-661-6 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 1492
Rodzaj: księga jubileuszowa , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo autorskie
Kod: KAM-3093:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów