Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Ustawa o kontroli w administracji rządowej. Komentarz z wzorami dokumentów

Praktyczny przewodnik w zakresie postępowania kontrolnego w administracji rządowej.

więcej

Autorzy: Tomasz Bolek,
Seria:  Komentarze praktyczne
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15 października 2017 r.
Kod: KAM-3226:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 199,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 179,10 zł. ( Oszczędzasz: 19,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 13


CZĘŚĆ I

1. Wprowadzenie do ustawy | str. 19
2. Wybrane aspekty kontroli w administracji rządowej | str. 23
3. Diagnoza wykorzystywania funkcji kontroli w administracji rządowej | str. 29
4. Wytyczne w sprawie kontroli w administracji rządowej | str. 33
5. Proces legislacyjny ustawy o kontroli w administracji rządowej | str. 37
6. Standardy kontroli w administracji rządowej | str. 40
7. Perspektywy funkcji kontroli w administracji rządowej | str. 48

CZĘŚĆ II

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) | str. 57

ROZDZIAŁ 1. Przepisy ogólne | str. 59
Art. 1. [Zakres ustawy] | str. 59
Art. 2. [Zakres ustawy cd.] | str. 63
Art. 3. [Cel kontroli] | str. 64
Art. 4. [Kryteria kontroli] | str. 68
Art. 5. [Definicje] | str. 74
Art. 6. [Kompetencje do kontroli] | str. 77
Art. 7. [Kompetencje Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów] | str. 82
Art. 8. [Kompetencje koordynacyjne Prezesa Rady Ministrów] | str. 83
Art. 9. [Kompetencje informacyjne Prezesa Rady Ministrów] | str. 92
Art. 10. [Kontrola wspólna] | str. 95
Art. 11. [Tryby kontroli] | str. 96
Art. 12. [Planowanie działalności kontrolnej] | str. 100
Art. 13. [Stosowanie k.p.a.] | str. 106

ROZDZIAŁ 2. Kontrola w trybie zwykłym | str. 108
Art. 14. [Program kontroli] | str. 108
Art. 15. [Przygotowanie kontroli] | str. 114
Art. 16. [Upoważnienie do kontroli] | str. 117
Art. 17. [Zespół kontrolny] | str. 123
Art. 18. [Delegowanie kontrolera] | str. 126
Art. 19. [Wyłączenie kontrolera] | str. 129
Art. 20. [Zawiadomienie o kontroli] | str. 135
Art. 21. [Czynności kontrolne] | str. 137
Art. 22. [Uprawnienia kontrolera] | str. 140
Art. 23. [Sygnalizacja zagrożenia] | str. 144
Art. 24. [Uprawnienia kontrolera] | str. 146
Art. 25. [Obowiązki pracowników kontrolowanego] | str. 148
Art. 26. [Odpowiedzialność za utrudnianie kontroli] | str. 151
Art. 27. [Dowody kontroli] | str. 154
Art. 28. [Wyjaśnienia] | str. 159
Art. 29. [Odmowa udzielenia wyjaśnień] | str. 162
Art. 30. [Oświadczenie] | str. 163
Art. 31. [Zasady przeprowadzania oględzin] | str. 166
Art. 32. [Protokół z czynności kontrolnych] | str. 169
Art. 33. [Powołanie biegłego] | str. 173
Art. 34. [Uprawnienia kontrolera dotyczące innych jednostek] | str. 180
Art. 35. [Dodatkowe wyjaśnienia kierownika jednostki kontrolowanej] | str. 181
Art. 36. [Projekt wystąpienia pokontrolnego] | str. 183
Art. 37. [Projekt wystąpienia pokontrolnego cd.] | str. 192
Art. 38. [Przekazanie projektu wystąpienia pokontrolnego kierownikowi jednostki kontrolowanej] | str. 194
Art. 39. [Przekazanie projektu wystąpienia pokontrolnego byłemu kierownikowi jednostki kontrolowanej] | str. 196
Art. 40. [Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego] | str. 199
Art. 41. [Sprostowanie w projekcie wystąpienia pokontrolnego] | str. 202
Art. 42. [Rozpatrywanie zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego] | str. 205
Art. 43. [Dodatkowe czynności kontrolne] | str. 210
Art. 44. [Żądanie dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień] | str. 211
Art. 45. [Zajęcie stanowiska wobec wniesionych zastrzeżeń] | str. 212
Art. 46. [Wystąpienie pokontrolne] | str. 214
Art. 47. [Wystąpienie pokontrolne cd.] | str. 224
Art. 48. [Odwołanie od wystąpienia pokontrolnego] | str. 225
Art. 49. [Informacja o usunięciu nieprawidłowości] | str. 226
Art. 50. [Odstąpienie od kontroli] | str. 231

ROZDZIAŁ 3. Kontrola w trybie uproszczonym | str. 235
Art. 51. [Kontrola w trybie uproszczonym] | str. 235
Art. 52. [Tryb kontroli uproszczonej] | str. 236
Art. 53. [Zmiana trybu kontroli] | str. 240

ROZDZIAŁ 4. Dokumentacja kontroli | str. 245
Art. 54. [Akta kontroli] | str. 245
Art. 55. [Dostęp do akt kontroli] | str. 248

ROZDZIAŁ 5. Informacje o wynikach kontroli | str. 252
Art. 56. [Informacja o wynikach kontroli] | str. 252
Art. 57. [Przekazywanie informacji o wynikach kontroli] | str. 258

ROZDZIAŁ 6. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 260
Art. 58-76. (pominięte) | str. 260

ROZDZIAŁ 7. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 262
Art. 77. [Przepis przejściowy] | str. 262
Art. 78. [Wejście w życie ustawy] | str. 262

Bibliografia | str. 265

CZĘŚĆ III

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) | str. 273

Standardy kontroli w administracji rządowej | str. 291

Wzory dokumentów | str. 311
Wzór nr 1. Okresowy plan kontroli | str. 311
Wzór nr 2. Program kontroli | str. 315
Wzór nr 3. Wniosek o udostępnienie dokumentów i informacji | str. 319
Wzór nr 4. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli | str. 320
Wzór nr 5. Powołanie zespołu kontrolerów | str. 321
Wzór nr 6. Wyłączenie kontrolera | str. 322
Wzór nr 7. Oświadczenie dotyczące kontroli | str. 323
Wzór nr 8. Protokół oględzin | str. 324
Wzór nr 9. Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień | str. 326
Wzór nr 10. Protokół przyjęcia ustnego oświadczenia | str. 328
Wzór nr 11. Postanowienie o powołaniu biegłego | str. 330
Wzór nr 12. Upoważnienie dla biegłego | str. 331
Wzór nr 13. Pismo kontrolera - wniosek o udostępnienie dokumentów i informacji | str. 332
Wzór nr 14. Pismo o złożenie dodatkowych wyjaśnień | str. 333
Wzór nr 15. Projekt wystąpienia pokontrolnego | str. 334
Wzór nr 16. Pismo dotyczące przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego | str. 337
Wzór nr 17. Pismo dotyczące przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego byłemu kierownikowi jednostki | str. 338
Wzór nr 18. Pismo zawierające zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego | str. 340
Wzór nr 19. Wniosek o przedłużenie terminu na zgłoszenie zastrzeżeń | str. 342
Wzór nr 20. Przedłużenie terminu na zgłoszenie zastrzeżeń | str. 343
Wzór nr 21. Pismo w sprawie sprostowania projektu wystąpienia pokontrolnego - na wniosek | str. 344
Wzór nr 22. Pismo w sprawie sprostowania projektu wystąpienia pokontrolnego - z urzędu | str. 345
Wzór nr 23. Pismo o odrzuceniu zastrzeżeń | str. 346
Wzór nr 24. Odwołanie od odrzucenia zastrzeżeń | str. 347
Wzór nr 25. Uchylenie lub podtrzymanie wyników rozpatrywania zastrzeżeń | str. 348
Wzór nr 26. Pismo o przekazanie dokumentów lub złożenie pisemnych wyjaśnień | str. 350
Wzór nr 27. Stanowisko wobec zastrzeżeń | str. 351
Wzór nr 28. Wystąpienie pokontrolne | str. 353
Wzór nr 29. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne | str. 355
Wzór nr 30. Odstąpienie od kontroli | str. 357
Wzór nr 31. Sprawozdanie z kontroli | str. 358
Wzór nr 32. Pismo przewodnie | str. 360
Wzór nr 33. Informacja o wynikach kontroli | str. 361

Ukryj

Opis:

Komentarz stanowi praktyczną wykładnię przepisów dotyczących kontroli w administracji rządowej - zaprezentowanych z perspektywy kontrolera, jak i kontrolowanego. Omawia m.in. takie zagadnienia, jak:
– określenie celu kontroli,
– podstawowe definicje związane z postępowaniem kontrolnym,
– kryteria kontroli,
– organy i jednostki upoważnione do prowadzenia kontroli,
– legitymację do prowadzenia kontroli (kompetencje kontrolne),
– uprawnienia i obowiązki stron postępowania, tj. kontrolowanego i kontrolującego.

Szczególną uwagę poświęcono przepisom dotyczącym samego postępowania kontrolnego, tj. planowania kontroli, przygotowania oraz prowadzenia badan kontrolnych, postępowania dowodowego, a także dokumentowania wyników kontroli.

Publikacja uwzględnia zmiany standardów kontroli w administracji rządowej z 31 sierpnia 2017 r., które są jednym z podstawowych (po komentowanej ustawie) dokumentów odnoszących się do postępowania kontrolnego prowadzonego w sektorze rządowym.
Opracowanie zawiera ponad 30 wzorów pism (stosowanych zarówno przez kontrolerów, jak i przez kontrolowanych), które mogą być wykorzystywane w toku procesu kontroli.

Książka pomoże w pracy zarówno kontrolerów, koordynatorów, kierowników komórek do spraw kontroli, jak i pracowników różnych stopni zarządzania w jednostce kontrolującej. Będzie istotnym wsparciem w zakresie korzystania z uprawnień przysługujących jednostkom objętych kontrolą, wywiązywania się z obowiązków związanych z postępowaniem kontrolnym czy też możliwości odwoływania się od wyników kontroli.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8124-195-3 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 364
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Prawo administracyjne
Kod: KAM-3226:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa