Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszykaWydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 stycznia 2018 r.
Kod: KAM-3363:W01D01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

WSTĘP | str. 9

OMÓWIENIE | str. 11

Ocena wodnoprawna - nowe obowiązki inwestora | str. 11
1. Cel nowych uregulowań | str. 11
2. Katalog przypadków wymagających uzyskania oceny wodnoprawnej | str. 12
3. Przyznawanie odstępstw w procedurze wydawania oceny wodnoprawnej a regulacje dyrektywy wodnej | str. 15
4. Zastąpienie oceny wodnoprawnej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzją, przed wydaniem której jest przeprowadzana ponowna ocena oddziaływania na środowisko | str. 17
5. Wniosek o wydanie oceny wodnoprawnej | str. 19
6. Ocena skumulowanego oddziaływania inwestycji lub działania na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych | str. 20
7. Wykaz planowanych inwestycji | str. 20

Opłaty za korzystanie z usług wodnych według nowych regulacji wprowadzonych ustawą - Prawo wodne | str. 21
1. Usługi wodne jako instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami | str. 21
2. Regulacje ramowej dyrektywy wodnej mające wpływ na ustalenie opłat za korzystanie z wód | str. 23
3. Usługi wodne | str. 24
4. Opłaty za usługi wodne jako instrumenty finansowe | str. 25
5. System naliczania i pobierania opłat oraz innych należności | str. 27
5.1. Kompetencje organów | str. 27
5.2. Opłaty stale i zmienne | str. 28
5.3. Ustalanie wysokości opłat zmiennych | str. 30
6. Oplata za zmniejszenie retencji - nowe obowiązki wójta (burmistrza, prezydenta miasta) | str. 31
7. Obowiązkowe opomiarowanie | str. 32

PYTANIA I ODPOWIEDZI | str. 33

USTAWA Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. - PRAWO WODNE (Dz.U. poz. 1566) | str. 65

Dział I. Zasady ogólne | str. 66
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 66
Rozdział 2. Objaśnienia określeń ustawowych | str. 72
Rozdział 3. Wody oraz jednolite części wód | str. 88
Dział II. Korzystanie z wód | str. 90
Rozdział 1. Korzystanie z wód i usługi wodne | str. 90
Rozdział 2. Wody wykorzystywane do kąpieli | str. 95
Dział III. Ochrona wód | str. 105
Rozdział 1. Cel ochrony wód i cele środowiskowe | str. 105
Rozdział 2. Zasady ochrony wód | str. 121
Rozdział 3. Oczyszczanie ścieków komunalnych | str. 129
Rozdział 4. Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych | str. 136
Rozdział 5. Substancje zanieczyszczające | str. 144
Rozdział 6. Ochrona ujęć wody oraz zbiorników wód śródlądowych | str. 146
Rozdział 7. Ochrona środowiska wód morskich | str. 154
Dział IV. Zarzadzanie ryzykiem powodziowym i przeciwdziałanie skutkom suszy | str. 179
Rozdział 1. Zarzadzanie ryzykiem powodziowym | str. 179
Rozdział 2. Przeciwdziałanie skutkom suszy | str. 198
Dział V. Budownictwo wodne i melioracje wodne | str. 200
Rozdział 1. Budownictwo wodne | str. 200
Rozdział 2. Melioracje wodne | str. 209
Dział VI. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa | str. 216
Rozdział 1. Własność wód i obowiązki ich właścicieli | str. 216
Rozdział 2. Wody Polskie | str. 232
Rozdział 3. Gospodarka finansowa Wód Polskich | str. 246
Rozdział 4. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa | str. 250
Rozdział 5. Instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami | str. 259
Dział VII. Zarządzanie wodami | str. 306
Rozdział 1. Planowanie | str. 306
Rozdział 2. System informacyjny gospodarowania wodami | str. 322
Rozdział 3. Kontrola gospodarowania wodami | str. 329
Rozdział 4. Monitoring wód | str. 341
Dział VIII. Władza wodna | str. 349
Rozdział 1. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej | str. 349
Rozdział 2. Służby państwowe | str. 355
Dział IX. Zgoda wodnoprawna | str. 368
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 368
Rozdział 2. Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych | str. 378
Rozdział 3. Wygaśnięcie, cofnięcie i ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego | str. 392
Rozdział 4. Zgłoszenie wodnoprawne | str. 397
Rozdział 5. Oceny wodnoprawne | str. 400
Dział X. Spółki wodne i związki wałowe | str. 404
Rozdział 1. Tworzenie spółek wodnych i związków wałowych | str. 404
Rozdział 2. Organy spółki wodnej | str. 409
Rozdział 3. Nadzór i kontrola nad działalnością spółki wodnej | str. 411
Rozdział 4. Rozwiązanie spółki wodnej | str. 413
Dział XI. Odpowiedzialność odszkodowawcza | str. 414
Dział XII. Przepisy karne | str. 417
Dział XIII. Zmiany w przepisach, przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe | str. 422
Rozdział 1. Zmiany w przepisach | str. 422
Rozdział 2. Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe | str. 488

Ukryj

Opis:

Nowa ustawa z 20.07.2017 r. - Prawo wodne zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę z 2011 r. o tym samym tytule. Ustawa dokonuje zmiany systemu zarządzania zasobami wodnymi, przewidując zastąpienie dotychczasowych organów właściwych w sprawach gospodarki wodnej jednym podmiotem, jakim ma być Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Podmiot ten ma realizować politykę zlewniową gospodarowania wodami na każdym poziomie zlewni, regionu wodnego oraz dorzecza.

Ustawa reguluje m.in. kwestie:

  • zgody wodnoprawnej, która jest udzielana przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
  • przyjęcia zgłoszenia wodnoprawnego,
  • wydania oceny wodnoprawnej
- określając zakres przedmiotowy każdej z wymienionych czynności wraz z trybem ubiegania się o pozwolenie wodnoprawne oraz wymogami poszczególnych operatów wodnoprawnych.

Zasadność opracowania nowego aktu normatywnego była podyktowana koniecznością stworzenia nowego, efektywnego systemu finansowania gospodarki wodnej oraz bodźców finansowych kształtujących potrzeby wodne społeczeństwa i gospodarki, opartych na odpłatności za usługi wodne przekraczające zakres zwykłego lub powszechnego korzystania z wód.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8124-262-2 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 516
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Prawo wodne
Kod: KAM-3363:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa