Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Odpowiedzialność odszkodowawcza banku za wadliwe wypowiedzenie umowy kredytu udzielonego przedsiębiorcy

Publikacja dotyczy jednego z najbardziej spornych momentów w relacji bank–klient, czyli momentu, gdy bank wypowiada umowę kredytu i domaga się jego zwrotu przed terminem uzgodnionym w umowie.

więcej


Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 września 2017 r.
Kod: KAM-3270:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 199,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 179,10 zł. ( Oszczędzasz: 19,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 13

Wprowadzenie | str. 15


Rozdział I
Pozycja prawna banku w stosunkach cywilnoprawnych | str. 23

1. Normatywna definicja banku (podmiotu zarządzającego ryzykiem) | str. 23
2. Bank jako przedsiębiorca | str. 27
3. Bank jako instytucja zaufania publicznego | str. 32
4. Wnioski | str. 43

Rozdział II
Szczególne cechy jurydyczne zobowiązaniowego stosunku kredytowego | str. 47

1. Istota umowy kredytu | str. 47
2. Skutki kwalifikacji udzielenia kredytu jako czynności bankowej | str. 51
3. Świadczenie banku w stosunku kredytowym | str. 53
4. Umowa kredytu udzielonego przedsiębiorcy w walucie obcej lub ze stałym oprocentowaniem a umowa instrumentu finansowego | str. 59
5. Udzielenie kredytu a inne formy finansowania | str. 67
6. Ograniczenia autonomii woli stron w stosunku kredytowym | str. 69
7. Problem ekwiwalentności świadczeń banku i kredytobiorcy | str. 72
8. Wpływ przewagi ekonomicznej banku wobec kredytobiorcy na treść stosunku kredytowego | str. 74
9. Ewolucja prawa bankowego a problem dopuszczalności przyznawania ochrony konsumenckiej wszystkim kredytobiorcom działającym w sektorze tzw. realnej gospodarki | str. 79
10. Ustawowe przywileje banku determinujące jego uprawnienia i obowiązki w cywilnoprawnym stosunku kredytowym | str. 93
11. Obowiązek lojalności banku wobec kredytobiorcy jako element stosunku kredytowego | str. 102
12. Wpływ norm wyrażonych w zbiorach deontologii bankowej na treść stosunku kredytowego | str. 122
13. Poziom należytej staranności wymagany od banku w stosunku kredytowym | str. 140
14. Wyłączenie możliwości ekskulpacji przez bank korzystający z outsourcingu bankowego mimo wykazania braku winy w wyborze lub powierzenia czynności profesjonaliście | str. 147
15. Skutki kwalifikacji umowy kredytu i zabezpieczenia spłaty kredytu jako kompleksu umów | str. 153
16. Wnioski | str. 159

Rozdział III
Przesłanki wypowiedzenia umowy kredytu przez bank | str. 165

1. Rozkład ryzyk i interesów stron w kontekście wypowiedzenia umowy kredytu | str. 165
2. Niedotrzymanie przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu jako ustawowa przesłanka wypowiedzenia umowy kredytu | str. 170
3. Utrata zdolności kredytowej jako ustawowa przesłanka wypowiedzenia umowy kredytu | str. 174
4. Wypowiedzenie umowy kredytu a postępowanie restrukturyzacyjne | str. 185
5. Wypowiedzenie umowy kredytu a wdrożenie programu naprawczego przez kredytobiorcę | str. 205
6. Dopuszczalność modyfikacji ustawowych przesłanek wypowiedzenia umowy kredytu | str. 206
7. Umowne przesłanki wypowiedzenia stosunku kredytowego przez bank | str. 211
8. Klauzula istotnej negatywnej zmiany jako kontraktowy odpowiednik ustawowej klauzuli rebus sic santibus | str. 217
9. Bezskuteczność oświadczenia o poddaniu się egzekucji złożonego w trybie uchylonego art. 97 pr. bank. jako podstawa wypowiedzenia umowy kredytu | str. 220
10. Skutki prawne wypowiedzenia stosunku kredytowego | str. 228
11. Termin wypowiedzenia stosunku kredytowego | str. 234
12. Dopuszczalność warunkowego wypowiedzenia umowy kredytu | str. 241
13. Ciężar dowodu a forma i treść wypowiedzenia umowy kredytu przez bank | str. 243
14. Wnioski | str. 255

Rozdział IV
Odpowiedzialność odszkodowawcza banku za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy kredytu | str. 261

1. Odpowiedzialność odszkodowawcza banku a autonomia woli w zakresie decyzji o wypowiedzeniu umowy kredytu | str. 261
2. Odpowiedzialność odszkodowawcza banku a nadużycie prawa do wypowiedzenia umowy kredytu | str. 286
3. Odpowiedzialność odszkodowawcza banku za doprowadzenie kredytobiorcy do przedterminowej spłaty kredytu po obiektywnie nieuzasadnionym wypowiedzeniu umowy kredytu | str. 297
4. Wnioski | str. 313

Rozdział V
Odpowiedzialność odszkodowawcza banku w związku z dochodzeniem zaspokojenia niewymagalnej wierzytelności kredytowej | str. 317

1. Odpowiedzialność odszkodowawcza banku za ujawnienie tajemnicy bankowej i naruszenie renomy kredytobiorcy wskutek przedwczesnych działań windykacyjnych | str. 317
2. Odpowiedzialność odszkodowawcza banku za skorzystanie z zabezpieczeń spłaty kredytu w celu zaspokojenia niewymagalnej wierzytelności kredytowej | str. 344
3. Odpowiedzialność odszkodowawcza banku za spowodowanie egzekucji singularnej niewymagalnej wierzytelności kredytowej | str. 372
4. Odpowiedzialność odszkodowawcza banku za spowodowanie otwarcia postępowania upadłościowego kredytobiorcy (egzekucji uniwersalnej) w celu dochodzenia niewymagalnej wierzytelności kredytowej | str. 389
5. Odpowiedzialność odszkodowawcza banku za spowodowanie otwarcia postępowania sanacyjnego wobec kredytobiorcy w celu dochodzenia niewymagalnej wierzytelności kredytowej | str. 401
6. Wnioski | str. 405

Rozdział VI
Problem roszczeń odszkodowawczych osób trzecich wobec banku w związku z bezpodstawnym wypowiedzeniem umowy kredytu | str. 409

1. Odpowiedzialność odszkodowawcza banku wobec bezpośrednio poszkodowanych zabezpieczycieli wierzytelności kredytowej | str. 409
2. Odpowiedzialność odszkodowawcza banku wobec pośrednio poszkodowanych wspólników spółki kapitałowej, której udzielono kredytu | str. 413
3. Odpowiedzialność odszkodowawcza banku wobec niezaspokojonych wierzycieli kredytobiorcy | str. 428
4. Wnioski | str. 437

Podsumowanie | str. 441

Wykaz aktów prawnych | str. 457

Wykaz orzecznictwa | str. 461

Bibliografia | str. 469

Ukryj

Opis:

Publikacja dotyczy jednego z najbardziej spornych momentów w relacji bank–klient, czyli momentu, gdy bank wypowiada umowę kredytu i domaga się jego zwrotu przed terminem uzgodnionym w umowie. Autor dogłębnie analizuje pozycję prawną banku wobec klienta w obliczu wadliwego wypowiedzenia umowy kredytu, a także porusza zagadnienia istotne dla uczestników rynku finansowego (zarówno kredytodawców, jak i kredytobiorców).

W opracowaniu uwzględniono m.in. znowelizowane przesłanki wypowiedzenia umowy kredytu oraz tendencje rozwojowe w dziedzinie odpowiedzialności banków, które pojawiły się w ostatnich latach. Omówiono w szczególności zmiany dokonane na przełomie 2015-2016 r., w tym nowelizacje art. 75 i 75c ustawy - Prawo bankowe oraz art. 256 ust. 2 ustawy - Prawo restrukturyzacyjne.

Publikacja odpowiada m.in. na następujące pytania:

  • Czy bank może być traktowany wobec kredytobiorcy jako uprzywilejowana "instytucja zaufania publicznego"?
  • Jaka jest natura stosunku prawnego pomiędzy bankiem i kredytobiorcą oraz czy zawiera element doradztwa?
  • Kiedy bank może wypowiedzieć umowę kredytu?
  • Jakie są następstwa złożenia przez bank oświadczenia o wypowiedzeniu, gdy obiektywnie nie zaistniały przesłanki wypowiedzenia?
  • Czy zasady współżycia społecznego mogą powstrzymać bank od dochodzenia spłaty kredytu?
  • Czy bank może być odpowiedzialny odszkodowawczo wobec klienta i pozostałych interesariuszy, gdy domaga się zaspokojenia niewymagalnej wierzytelności kredytowej?
Książka przeznaczona jest dla adwokatów, radców prawnych, sędziów oraz pracowników banków zatrudnionych w departamentach restrukturyzacji i windykacji, departamentach ryzyka oraz departamentach prawnych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, a także dla syndyków i doradców restrukturyzacyjnych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-705-7 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 487
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo bankowe
Kod: KAM-3270:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa