Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Unormowania compliance w korporacjach

Autor przedstawia istotę compliance, problemy wynikające z braku zarządzania zgodnością, związane z tym oczekiwania nadzorcze i obowiązki legislacyjne oraz wprowadzane na świecie rozwiązania modelowe.

więcej


Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-3284:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wprowadzenie | str. 13

Rozdział I
Spójność prawa a korporacyjne normy compliance | str. 45

1. Wprowadzenie | str. 45
2. Spójność prawa | str. 46
3. Regulacje pozaprawne (równoległe do prawnych) a system prawny | str. 51
4. Normy tworzone przez korporacje | str. 56
4.1. Kryteria wyróżniające normy compliance | str. 59
4.2. Normy compliance wobec zjawisk zachodzących wokół korporacji | str. 61
5. Kolizja norm tworzonych przez korporacje z normami prawa | str. 64
5.1. Przekazywanie danych handlowych | str. 65
5.2. Zarządzanie matrycowe | str. 66
5.3. Arbitraż legislacyjny i regulacyjny | str. 67
6. Rozstrzyganie kolizji korporacyjnych norm compliance z normami prawa | str. 69

Rozdział II
Compliance w bankowości - zadania, funkcje i struktura organizacyjna | str. 73

1. Wprowadzenie | str. 73
2. Specyfika zadań compliance w bankowości międzynarodowej - wyzwania rynków regulowanych | str. 75
2.1. Zapewnienie zgodności działania banków z normami prawa i regulacjami nadzorczymi obowiązującymi w odmiennych jurysdykcjach | str. 76
2.2. Tworzenie właściwych struktur organizacyjnych jako element budowania ładu korporacyjnego w bankach międzynarodowych | str. 79
2.3. Mechanizmy ujednolicania funkcjonowania podmiotów wchodzących w skład międzynarodowych grup bankowych | str. 80
3. Zadania służb compliance w bankach | str. 84
3.1. Zapewnienie ładu korporacyjnego w instytucjach regulowanych | str. 85
3.2. Unormowanie relacji w matrycowych i projektowych strukturach zarządczych | str. 86
3.3. Zapewnienie zgodności z regulacjami nadzorczymi | str. 88
3.4. Normy soft law w regulacjach prawa bankowego | str. 92
3.5. Zapewnienie dostępu do informacji zarządczych | str. 93
3.6. Sprawozdawczość finansowa | str. 95
3.7. Zapewnienie zgodności z przepisami o charakterze transgranicznym | str. 96
3.8. Rozstrzyganie zagadnień normatywnych związanych z różnicami kulturowymi | str. 97
3.9. Zgodność z zaleceniami Komitetu Bazylejskiego | str. 98
3.10. Plany zapewnienia zgodności | str. 101
4. Funkcja doradcza służb compliance | str. 103
4.1. Obowiązki wynikające z funkcji doradczej compliance | str. 105
4.2. Rola informacji zarządczej | str. 108
4.3. Szkolenia z zakresu compliance | str. 109
4.4. Niezbędne kwalifikacje pracowników compliance | str. 110
5. Zapewnienie zgodności jako element zarządzania ryzykiem działalności | str. 111
5.1. "Apetyt na ryzyko | str. 114
5.2. Zarządzanie ryzykiem braku zgodności na przykładzie ryzyka zobowiązań pozaumownych związanych w ochroną własności intelektualnej | str. 115
5.3. Ryzyko reputacyjne | str. 121
5.4. Ryzyko braku zaufania do instytucji powołanych do rozstrzygania sporów | str. 123
5.5. Ryzyka braku zgodności wynikające ze zmian w prowadzonej działalności | str. 126
5.6. Klasyfikacja ryzyka braku zgodności metodą świateł drogowych | str. 127
5.7. Zarządzanie ryzykiem braku zgodności na przykładzie ryzyk wynikających z umów z podmiotami publicznymi | str. 130
5.8. Rola opinii prawnych w zarządzaniu ryzykiem braku zgodności | str. 135
5.9. Zasady postępowania w przypadku niewypłacalności podmiotów publicznych | str. 136
5.10. Immunitety formalne i materialne jako element ryzyka w relacjach banków z podmiotami publicznymi | str. 140
5.11. Klauzule stabilizacyjne | str. 142
5.12. Ryzyko polityczne w relacjach z podmiotami publicznymi | str. 146
6. Funkcje kontrolne służb compliance w modelu trzech linii obrony przed ryzykiem braku zgodności | str. 148
6.1. Kontrola podstawowa | str. 151
6.2. Kontrola wtórna | str. 152
6.3. Kontrola sprawowana przez audyt wewnętrzny | str. 154
6.4. Rola compliance w ramach drugiej linii obrony | str. 154
6.5. Ryzyka w działalności gospodarczej będące obszarem odpowiedzialności compliance w modelu trzech linii obrony | str. 158
7. Funkcja kontrolna compliance - przedmiotowy zakres obowiązków w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych | str. 159
7.1. Relacje zachodzące wewnątrz tej samej grupy kapitałowej | str. 160
7.2. Relacje z klientami | str. 168
7.3. Relacje z podmiotami publicznymi | str. 174
7.4. Relacje z regulatorami | str. 178
8. Struktura organizacyjna służb compliance na wybranych przykładach | str. 182
8.1. Znaczenie zaangażowania władz statutowych spółek w zarządzanie ryzykiem braku zgodności | str. 184
8.2. Znaczenie umiejscowienia compliance w strukturze organizacyjnej z uwagi na pełnione funkcje kontrolne | str. 185
8.3. Modele umiejscowienia służb compliance w strukturach organizacyjnych | str. 187
8.4. Niezależność służb compliance z punktu widzenia ich miejsca w strukturach organizacyjnych korporacji | str. 190
8.5. Podział jednostek do spraw compliance w korporacjach | str. 194
8.6. Zarządzanie ryzykiem compliance a zarządzanie ryzykami prawnymi | str. 199

Rozdział III
Normy zgodnościowe - zakres regulowania | str. 203

1. Wprowadzenie | str. 203
2. Systemy normatywne stanowiące odniesienie dla norm zgodnościowych | str. 205
2.1. Wytyczne Komitetu Bazylejskiego | str. 207
2.2. Ekstraterytorialne oddziaływanie przepisów i regulacji nadzorczych | str. 211
2.3. Normy compliance a prawo Unii Europejskiej | str. 214
2.4. Amerykańskie przepisy dotyczące rynków finansowych a normy compliance | str. 216
2.5. Normy compliance a inne systemy normatywne | str. 220
2.6. Odniesienia norm compliance do wielu systemów normatywnych łącznie | str. 224
2.7. Normy compliance a wybrane koncepcje prawa | str. 225
2.8. Kryteria rozróżnienia norm compliance z uwagi na rodzaj działalności prowadzonej przez korporacje | str. 229
3. Wpływ przypadków nieprawidłowości w działalności banków na treść norm compliance - ujęcie przedmiotowe | str. 231
3.1. Błędy w realizacji zadań compliance | str. 233
3.2. Przeglądy nieprawidłowości regulowane normami compliance | str. 235
3.3. Prawo konkurencji a normy compliance | str. 239
3.4. Działania zabezpieczające | str. 240
3.5. Niewłaściwa sprzedaż produktów i usług | str. 242
3.6. Normy compliance a postępowania administracyjne przeciwko bankom | str. 243
3.7. Dochodzenia w sprawie spekulacji walutowych | str. 247
3.8. Sprawa Madoffa | str. 248
3.9. Manipulacje na rynkach rozliczeń międzybankowych | str. 250
3.10. Nieprawidłowości w dostosowaniu finansowych produktów pochodnych oferowanych klientom nieprofesjonalnym | str. 256
3.11. Nieprawidłowości w sprzedaży produktów hipotecznych | str. 259
3.12. Pożyczki na zakup papierów wartościowych | str. 264
3.13. Sprawa Lehman Brothers | str. 268
4. Normy compliance zapewniające zgodność z normami prawa | str. 271
4.1. Znaczenie norm compliance dla zapewnienia zgodności z prawem | str. 273
4.2. Międzynarodowe sankcje gospodarcze | str. 274
4.3. Zgodność z normami prawa a centralizacja i outsourcing operacji | str. 280
4.4. Zapewnienie ochrony danych osobowych | str. 284
4.5. Elementy modelowej procedury tworzenia norm compliance | str. 287
5. Normy zapewniające zgodność z wytycznymi korporacji | str. 288
5.1. Zagadnienia objęte wytycznymi korporacji | str. 290
5.2. Proces ujednolicania norm compliance w bankowości | str. 293
5.3. Monitoring przestrzegania norm compliance przez pracowników | str. 296
5.4. Czynniki wpływające na skuteczność norm compliance wewnątrz korporacji | str. 299
5.5. Normy dotyczące globalnego zapewnienia zgodności we współpracy z audytem wewnętrznym | str. 301
5.6. Normy lokalne regulujące współpracę służb compliance i audytu | str. 303
5.7. Normy regulujące współpracę prawników i służb compliance | str. 305
6. Typy aktów zawierających normy compliance - zakresy normowania | str. 307
6.1. Standardy | str. 308
6.2. Zasady | str. 309
6.3. Reguły | str. 310
6.4. Polityki | str. 310
6.5. Strategie | str. 311
6.6. Kodeksy postępowania | str. 312
6.7. Podręczniki | str. 313
6.8. Instrukcje | str. 313
6.9. Zalecenia | str. 314
6.10. Wytyczne | str. 314
6.11. Regulaminy | str. 315
6.12. Inne typy podziałów aktów zawierających normy compliance | str. 315

Rozdział IV
Wpływ różnic kulturowych na stosowanie norm compliance w zależności od miejsca prowadzonej działalności | str. 319

1. Wprowadzenie | str. 319
2. Wpływ kulturowych różnic prawnych na sposób regulacji | str. 320
2.1. Normy compliance w przedsiębiorstwach w Polsce | str. 321
2.2. Normy compliance w korporacjach amerykańskich | str. 323
2.3. Normy compliance w korporacjach Wielkiej Brytanii na przykładzie banków brytyjskich | str. 326
2.4. Normy compliance w korporacjach francuskich | str. 328
2.5. Wpływ różnic w ocenie ryzyka na sposób tworzenia norm zgodnościowych | str. 329
2.6. Czynniki wpływające na proces tworzenia norm compliance niezależnie od różnic kulturowych | str. 330
2.7. Odmiennie warunkowane kulturowo zagadnienia regulowane normami compliance | str. 332
2.8. Ujednolicanie zasad tworzenia norm compliance mimo różnic kulturowych | str. 334
3. Trudności w stosowaniu norm compliance z uwagi na różnice kulturowe | str. 337
3.1. Typy trudności wynikających z różnic kulturowych w stosowaniu norm zgodnościowych | str. 338
3.2. Sposoby zapewnienia jednolitości stosowania norm compliance | str. 343
4. Różnice w sposobach interpretacji norm zgodnościowych | str. 345
4.1. Komplikacje wynikające z kolizji norm prawnych i regulacji nadzorczych | str. 345
4.2. Komplikacje wynikające z odmienności w rozumieniu identycznych pojęć | str. 347
4.3. Interpretacje twórcze norm zgodnościowych | str. 349

Rozdział V
Postulaty porządkujące - propozycja modelowego ujęcia norm compliance | str. 353

1. Wprowadzenie | str. 353
2. Hierarchia norm z uwagi na wzajemne wynikanie w ujęciu statycznym - wnioski de lege ferenda | str. 354
2.1. Warunki konieczne dla hierarchicznego uszeregowania norm | str. 356
2.2. Podziały pomocne przy ustalaniu hierarchicznego porządku norm compliance | str. 357
2.3. Znaczenie mocy dyrektywalnej norm compliance dla ich miejsca w hierarchii | str. 360
3. Współzależność przedmiotowa norm compliance ze względu na treść regulacji w ujęciu dynamicznym | str. 363
3.1. Wpływ odniesień do pozaprawnych systemów normatywnych na współzależność przedmiotową norm compliance | str. 364
3.2. Inne zewnętrzne odniesienia norm compliance | str. 367
3.3. Minimum treści regulacyjnej norm compliance | str. 369
4. Propozycje zastosowania praktyk legislacyjnych zapewniających elastyczne formułowanie norm compliance w zależności od zmiennych warunków otoczenia | str. 370
4.1. Reguły prawotwórcze a tworzenie norm compliance | str. 371
4.2. Znaczenie kompetencji interakcyjnych w komunikowaniu treści norm compliance | str. 372
4.3. Skutki błędnego rozpoznania kulturowego dla zasięgu obowiązywania norm compliance | str. 374
4.4. Cele stanowienia norm compliance jako element wpływający na sposób ich formułowania | str. 377
4.5. Przedmiot uregulowań a proces tworzenia jednolitych globalnych norm compliance | str. 379
4.6. Propozycja ujęcia modelowego - podsumowanie | str. 381

Akty prawne | str. 385

Bibliografia | str. 393

Inne dokumenty | str. 417

Normy compliance na przykładzie bankowości. Studium teoretycznoprawne | str. 419

Compliance Norms on Example of Banking. Theoretical

Legal Studies | str. 421

Ukryj

Opis:

Praktyka wskazuje na ogromne zainteresowanie compliance wśród przedsiębiorców wprowadzających systemy zarządzania ryzykiem braku zgodności. Nie ma jednak usystematyzowanej wiedzy na ten temat. Książka uzupełnia tę lukę, odsyłając do rozwiązań stosowanych w przedsiębiorstwach prowadzących działalność na skalę międzynarodową.

Autor przedstawia istotę compliance, problemy wynikające z braku zarządzania zgodnością, związane z tym oczekiwania nadzorcze i obowiązki legislacyjne oraz wprowadzane na świecie rozwiązania modelowe. Dokonuje analizy charakteru i funkcji unormowań zgodnościowych w korporacjach z perspektywy praktyki i ogólnej teorii norm, a ponadto:

  • porządkuje stosowaną przez korporacje aparaturę pojęciową,
  • charakteryzuje specyficzne właściwości poszczególnych typów norm compliance,
  • omawia przykłady oraz praktyczne komplikacje wynikające z globalnego zasięgu obowiązywania norm zgodnościowych,
  • wskazuje realny wpływ, jaki normy te wywierają na działalność korporacji, a pośrednio na znacznie szerzej rozumiane globalne relacje gospodarcze.
Publikacja jest przeznaczona nie tylko dla adwokatów, radców prawnych i pracowników naukowych, lecz także dla pracowników administracji, menedżerów i przedsiębiorców.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-786-6 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 422
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo bankowe
Kod: KAM-3284:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa