Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Postępowanie cywilne w dobie przemian

Opracowanie zawiera systemowe ujęcie zagadnień z zakresu postępowania cywilnego, omówienie ostatnich zmian, wad i pozytywnych aspektów wprowadzonych nowelizacji

więcej

Autorzy: Edyta Gapska, Marcin Białecki, Radosław Flejszar, Sławomir Cieślak, Joanna May, Marcin Pacyna, Izabella Gil (red. naukowy),
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  31 lipca 2017 r.
Kod: KAM-3257:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 189,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 170,10 zł. ( Oszczędzasz: 18,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

CZĘŚĆ I
ZAGADNIENIA PRAWNOPORÓWNAWCZE I ZASADY POSTĘPOWANIA CYWILNEGO


Sławomir Cieślak
Zagadnienia strukturalne niemieckiego postępowania dokumentowego i upominawczego | str. 13

Radosław Flejszar
Zasada dyspozycyjności - uwagi prawnoporównawcze | str. 29

CZĘŚĆ II
POSTĘPOWANIE ROZPOZNAWCZE


Andrzej Grzegorz Harla
Obligatoryjna odpowiedź na pozew a sprawność postępowania | str. 65

Małgorzata Malczyk
"Dokumenty tekstowe" oraz "inne dokumenty" w kodeksie postępowania cywilnego - zagadnienia wybrane | str. 85

Adrian Borys
Dokument jako środek dowodowy w procesie cywilnym w świetle nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z 10 lipca 2015 r. | str. 101

Edyta Gapska
Przygotowanie rozprawy cywilnej - niewykorzystana szansa 110

Joanna May
Rozwiązania usprawniające proces cywilny (zagadnienia wybrane) | str. 142

Magdalena Skibińska
O zasadności regulacji art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. i jej skutkach | str. 169

Andrzej Olaś
Sposób umorzenia postępowania cywilnego de lege lata i de lege ferenda. Umorzenie ex lege czy umorzenie na mocy postanowienia sądu? | str. 198

Jacek Kudła
"Prywatyzacja" postępowania cywilnego - analiza starych i nowych postulatów de lege ferenda | str. 242

Agnieszka Jurzec-Jasiecka
Wykazanie umocowania do reprezentowania strony w postępowaniu cywilnym (art. 68 k.p.c.) | str. 265

Marcin Pacyna
Regulacja art. 11 k.p.c. jako normatywny wzorzec w postępowaniu przed sądami administracyjnymi | str. 277

Jakub Płaziuk
Wyłączenie sędziego - iudex suspectus i iudex inhabilis po nowelizacji | str. 286

Hubert Sarżyński
Zmiany w art. 1481 k.p.c. jako środek przyspieszający postępowanie, kosztem zasady jawności i kontradyktoryjności | str. 298

Maciej Bieszczad
Dopuszczalność rozpoznania sprawy przez sąd na posiedzeniu niejawnym po nowelizacji - uwagi do przepisu art. 1481 § 1 k.p.c. | str. 307

Mateusz Lewandowski
Powództwo o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa w toku postępowania podatkowego | str. 320

Michał Wojdała
Status kuratora dla osoby niepełnosprawnej w świetle prawa do sądu osób z zaburzeniami psychicznymi | str. 330

CZĘŚĆ III
MEDIACJA I POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE


Marcin Białecki
Wykorzystanie mediacji online w ramach postępowania prowadzonego w trybie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r. | str. 343

Aleksandra Budniak-Rogala
Mediacja w postępowaniu cywilnym w świetle nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego ustawą z 10 września 2015 r. a realizacja zasad postępowania mediacyjnego | str. 362

Patrycja Kuszpit-Bachar
Postępowanie mediacyjne w świetle nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego | str. 396

Damian Dobosz
Zmiany w polskim prawie mediacyjnym determinujące sytuację prawną administracji publicznej | str. 406

Katarzyna Szczudlik
Reforma polskiego postępowania arbitrażowego i postępowań postarbitrażowych w perspektywie tendencji międzynarodowych | str. 419

Paweł Banul
Postępowanie remisyjne wyroku sądu polubownego | str. 435

CZĘŚĆ IV
VARIA


Aneta Mendrek
Procesowe konsekwencje rezygnacji członka zarządu spółki kapitałowej - uwagi na tle poglądu wyrażonego w uchwale siedmiu sędziów SN z 31 marca 2016 r., III CZP 89/15 (w przedmiocie zasad reprezentacji biernej spółki przy rezygnacji z pełnienia funkcji przez członka zarządu) | str. 449

Marta Anna Nowocień
Nowe obowiązki notariusza po zmianie postępowania wieczystoksięgowego | str. 472

Robert Frey
"Prejudycjalność" decyzji administracyjnej w postępowaniu cywilnym | str. 483

Autorzy | str. 501

Ukryj

Opis:

Opracowanie zawiera systemowe ujęcie zagadnień z zakresu postępowania cywilnego, omówienie ostatnich zmian, wad i pozytywnych aspektów wprowadzonych nowelizacji, jak również zawarto w nim porównania instrumentów prawnych wykorzystywanych w innych systemach prawnych (np. niemieckiego prawa dokumentowego i upominawczego). Dokonano analizy instytucji prawnych w ramach poszczególnych etapów postępowania rozpoznawczego. W szczególności przedstawione zostały kwestie dotyczące przeprowadzania postępowania rozpoznawczego przy wykorzystaniu tzw. formy dokumentowej, przygotowania rozprawy oraz inne rozwiązania prawne służące usprawnieniu prowadzenia postępowań cywilnych, takie jak informatyzacja postępowania cywilnego.

Adresaci:
Ze względu na omówienie różnych wątków z zakresu szeroko rozumianego postępowania cywilnego monografi a może być cennym źródłem informacji dla praktyków stosujących obowiązujące przepisy prawa, tj. sędziów, adwokatów czy radców prawnych, a także dla przyszłych adeptów zawodów prawniczych, studentów prawa oraz teoretyków tej dziedziny.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-715-6 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 504
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Postępowanie cywilne
Kod: KAM-3257:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów