Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Orzecznictwo w sprawach podatkowych

Komentarz zawiera analizę 30 ważnych i kontrowersyjnych wyroków w sprawach podatkowych wydanych przez sądy polskie i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

więcej

Cena podstawowa brutto: 199,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 179,10 zł. ( Oszczędzasz: 19,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Od redakcji | str. 13


Jan Rudowski
Znaczenie uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego dla jednolitości orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach podatkowych | str. 15

Rozdział I
Zagadnienia ogólne prawa podatkowego | str. 43

Stanisław Bogucki
Granice uznania administracyjnego (wyrok NSA z 2.03.2016 r., II FSK 2474/15) | str. 43
Roman Wiatrowski
Likwidator spółki wykreślonej z KRS nie jest stroną postępowania (wyrok NSA z 20.10.2016 r., I FSK 1731/15) | str. 59
Wojciech Morawski
Skutki prawne milczenia broszury informacyjnej Ministra Finansów (wyrok NSA z 22.01.2016 r., II FSK 2775/13) | str. 68
Krzysztof Winiarski
Zakres stosowania art .199a § 1 o.p. (wyrok NSA z 19.10.2016 r., II FSK 1969/16) | str. 75
Michał Goj, Izabela Rymanowska
"Przyczyny niezależne od organu" a przedłużanie czasu trwania postępowania kontrolnego do okresu przekraczającego 6 miesięcy (wyrok NSA z 14.06.2016 r., II FSK 1148/14) | str. 84
Adam Nita
Wykorzystywanie instytucji prawa cywilnego dla obchodzenia przepisów o przedawnieniu w prawie podatkowym (wyrok SA w Krakowie z 28.09.2016 r., I ACa 429/16) | str. 91
Michał Goj, Michał Potyrała
Interpretacja indywidualna prawa podatkowego a następstwo prawne - czy już jasne? (wyrok NSA z 8.09.2016 r., II FSK 2210/14) | str. 103
Alicja Sarna
Obowiązek odniesienia się przez podmiot wydający interpretację indywidualną także do przepisów, które nie zostały powołane przez wnioskodawcę (wyrok NSA z 30.11.2016 r., II FSK 3161/14) | str. 113
Piotr Kołodziejczyk, Michał Goj
Znaczenie dowodu z opinii biegłego powołanego bez wyraźnej potrzeby (wyrok WSA w Poznaniu z 3.03.2016 r., I SA/Po 1711/15) | str. 119
Andrzej Ladziński
Początek biegu terminu przedawnienia (wyrok NSA z 6.12.2016 r., II FSK 3678/14) | str. 125
Joanna Zawiejska-Rataj
Wszczęcie postępowania karnego skarbowego a istota przedawnienia zobowiązania podatkowego (wyrok NSA z 17.05.2016 r., II FSK 894/14; wyrok NSA z 24.11.2016 r., II FSK 1488/15) | str. 136
Joanna Zawiejska-Rataj, Artur Podsiadły
Charakter postępowania w sprawie nadania nieostatecznej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności - implikacje na gruncie postępowania (wyrok NSA z 9.02.2016 r., II FSK 3536/13, wyrok NSA z 7.12.2016 r., II FSK 3398/14) | str. 147
Ewa Prejs
Znaczenie zbliżającego się przedawnienia zobowiązania podatkowego dla możliwości nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności (wyrok NSA z 8.11.2016 r., I FSK 1327/16) | str. 160

Rozdział II
Podatki dochodowe | str. 169

Radosław Baraniewicz, Sławomir Krempa
Wymiana udziałów jako transakcja neutralna podatkowo (wyrok NSA z 14.04.2016 r., II FSK 920/14) | str. 169
Adam Wacławczyk
Co stanowi koszt uzyskania przychodu ze zbycia spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia spółki osobowej? (wyrok NSA z 8.09.2016 r., II FSK 2260/14) | str. 178
Jarosław Ostrowski
Ponoszenie przez pracodawcę kosztów zakwaterowania i dojazdu do miejsca pracy wskazanego umową a przychód pracownika (wyrok NSA z 9.08.2016 r., II FSK 1970/14) | str. 188
Jowita Pustuł
Koszty uzyskania przychodów w przypadku zbycia przez spółkę kapitałową składników otrzymanych w wyniku likwidacji spółki zależnej (wyrok NSA z 25.11.2016 r., II FSK 3300/14) | str. 199
Dagmara Dominik-Ogińska
Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych odsetek za zwłokę w wypłacie odszkodowania z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia zasądzonych wyrokiem sądu (wyrok WSA w Krakowie z 5.12.2016 r., I SA/Kr 1205/16) | str. 208

Rozdział III
Podatki obrotowe | str. 219

Mariusz Marecki
Wpływ czynności niepodlegających opodatkowaniu na zakres prawa do odliczenia - spór o proporcje (wyrok NSA z 9.02.2016 r., I FSK 1464/14) | str. 219
Mariusz Marecki, Jacek Drzazga
Konieczność badania dobrej wiary przez organ, gdy nie doszło do transakcji (wyrok NSA z 23.11.2016 r., I FSK 566/15) | str. 227
Rafał Mikulski
Naruszenie warunków formalnych wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów a prawo do odliczenia podatku naliczonego (wyrok WSA w Szczecinie z 3.08.2016 r., I SA/Sz 174/16) | str. 236
Tomasz Michalik
Opłata reprograficzna a VAT (wyrok TS z 18.01.2017 r., C-37/16, SAWP) | str. 246
Anna Janowska, Tomasz Janicki
Zasada pierwszeństwa prawa unijnego przed prawem krajowym i skutki nieprawidłowej transpozycji przepisów dyrektywy (wyrok NSA z 4.11.2016 r., I FSK 638/15) | str. 258

Rozdział IV
Podatki i opłaty lokalne | str. 269

Agata Han, Krzysztof Winiarski
Możliwość delegowania kompetencji organu podatkowego w trybie art .39 ust .4 u.s.g. (uchwała składu 7 sędziów NSA z 19.12.2016 r., II FPS 3/16) | str. 269
Paweł Banasik, Paweł Pucher
Elewator zbożowy - budynek czy budowla w podatku od nieruchomości (wyrok NSA z 18.10.2016 r., II FSK 1741/16) | str. 279
Paweł Majka
Wpływ rozbudowy i nadbudowy budynku na powstanie obowiązku podatkowego oraz wysokość stawek w podatku od nieruchomości (wyrok WSA w Rzeszowie z 7.07.2016 r., I SA/Rz 1134/15) | str. 291
Adam Kałążny
Podstawa opodatkowania podatkiem od nieruchomości, gdy amortyzacji nie dokonuje podatnik (wyrok WSA w Bydgoszczy z 27.10.2016 r., I SA/Bd 613/16) | str. 302
Michał Nielepkowicz
Budynek wypełniony urządzeniami jednak nie staje się budowlą (wyrok NSA z 5.07.2016 r., II FSK 1994/14) | str. 312
Paweł Banasik, Sławomir Michalski
Wydzielenia obiektu z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych w podatku od nieruchomości (wyrok NSA z 11.05.2016 r., II FSK 1581/15) | str. 322

Bibliografia | str. 331

Autorzy | str. 339

Ukryj

Opis:

Komentarz zawiera analizę 30 ważnych i kontrowersyjnych wyroków w sprawach podatkowych
wydanych przez sądy polskie i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Celem książki jest zaprezentowanie stanowiska sądów w konkretnych sprawach wraz z rekonstrukcją sposobu ich rozumowania. Ma to na celu znalezienie możliwie stałych punktów odniesienia w budowie sądowych hipotez interpretacyjnych oraz kryteriów wyboru, jakie stosują sądy w wypadku, gdy w konkretnej sytuacji jest kilka hipotez.

Autorami opracowania są zarówno renomowani praktycy, w tym m.in. sędziowie, jak i pracownicy naukowi.

Publikacja przeznaczona jest dla doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych oraz sędziów. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników organów administracji rządowej i samorządowej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-819-1 , Oprawa: zintegrowana , Format: A5 , 344
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Podatki pośrednie
Kod: KAM-3291:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów