Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo upadłościowe. Komentarz

W komentarzu pisanym z perspektywy praktyka szczególny nacisk położono na przybliżenie kwestii związanych z postępowaniem w przedmiocie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości, biorąc pod uwagę interesy zarówno wierzyciela, jak i dłużnika.

więcej

Autorzy: Paweł Janda,
Seria:  Komentarze praktyczne
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 września 2017 r.
Kod: KAM-3006:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 259,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 233,10 zł. ( Oszczędzasz: 25,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 33

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe | str. 39

CZĘŚĆ PIERWSZA. PRZEPISY OGÓLNE O POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM I JEGO SKUTKACH | str. 41


TYTUŁ I. PRZEPISY OGÓLNE | str. 41
DZIAŁ I. Przepisy wstępne | str. 41
Art. 1. [Zakres regulacji] | str. 41
Art. 2. [Cele postępowania] | str. 45
Art. 3. [Wszczęcie postępowania na wniosek] | str. 49
Art. 4. [Odpowiednie stosowanie przepisów części pierwszej] | str. 51
DZIAŁ II. Podmiotowy zakres stosowania ustawy | str. 52
Art. 5. [Zakres podmiotowy ustawy] | str. 52
Art. 6. [Zakres podmiotowy ustawy - wyłączenia] | str. 55
Art. 7. [Ogłoszenie upadłości w przypadku śmierci przedsiębiorcy] | str. 59
Art. 8. [Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej po zakończeniu działalności gospodarczej] | str. 60
Art. 9. [Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą bez wpisu do ewidencji działalności gospodarczej] | str. 62
Art. 9a. [Postępowanie restrukturyzacyjne] | str. 62
Art. 9b. [Pierwszeństwo wniosku restrukturyzacyjnego] | str. 65
DZIAŁ III. Podstawy ogłoszenia upadłości | str. 67
Art. 10. [Upadłość niewypłacalnego dłużnika] | str. 67
Art. 11. [Niewypłacalność] | str. 68
Art. 12. (uchylony). | str. 76
Art. 12a. [Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości w przypadku wierzytelności spornych] | str. 76
Art. 13. [Obligatoryjne oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości] | str. 78
Art. 14-17. (uchylone). | str. 83
TYTUŁ II. POSTĘPOWANIE W PRZEDMIOCIE OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI | str. 83
DZIAŁ I. Sąd | str. 83
Art. 18. [Skład sądu upadłościowego] | str. 83
Art. 19. [Właściwość sądu upadłościowego] | str. 84
DZIAŁ II. Wniosek o ogłoszenie upadłości | str. 86
Art. 20. [Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości] | str. 86
Art. 21. [Obowiązek dłużnika do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości] | str. 90
Art. 22. [Elementy konieczne wniosku] | str. 97
Art. 22a. [Zaliczka na wydatki w toku postępowania upadłościowego] | str. 103
Art. 23. [Elementy wniosku składanego przez dłużnika] | str. 104
Art. 24. [Elementy wniosku składanego przez wierzyciela] | str. 109
Art. 25. [Oświadczenie dłużnika o prawdziwości danych zawartych we wniosku] | str. 110
DZIAŁ III. Przepisy o postępowaniu | str. 112
Art. 26. [Uczestnicy postępowania o ogłoszenie upadłości] | str. 112
Art. 261. [Kurator dłużnika] | str. 114
Art. 27. [Posiedzenie sądu; postanowienie w sprawie o ogłoszenie upadłości] | str. 116
Art. 28. [Zwrot wniosku bez wzywania o jego uzupełnienie lub opłacenie] | str. 118
Art. 29. [Zwrot wniosku, gdy nie można nadać sprawie dalszego biegu] | str. 119
Art. 29a. [Uznanie cofnięcia wniosku za niedopuszczalne. Wykonanie zobowiązań po wniesieniu wniosku] | str. 120
Art. 30. [Wysłuchanie] | str. 121
Art. 30a. [Ograniczenie dowodu z opinii biegłego] | str. 123
Art. 31. (uchylony). | str. 123
Art. 32. [Koszty postępowania] | str. 123
Art. 33. [Zażalenie; skarga kasacyjna] | str. 127
Art. 34. [Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości złożony w złej wierze] | str. 130
Art. 35. [Odpowiednie stosowanie przepisów k.p.c. o procesie] | str. 133
DZIAŁ IV. Postępowanie zabezpieczające | str. 135
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 135
Art. 36. [Zabezpieczenie majątku dłużnika] | str. 135
Art. 37. [Odesłanie do przepisów k.p.c. o postępowaniu zabezpieczającym] | str. 140
Rozdział 2. Zabezpieczenie majątku dłużnika | str. 142
Art. 38. [Tymczasowy nadzorca sądowy] | str. 142
Art. 38a. [Uprawnienia dłużnika po ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego] | str. 156
Art. 39. [Zawieszenie egzekucji] | str. 157
Art. 40. [Sposoby zabezpieczenia majątku dłużnika; zarząd przymusowy] | str. 160
Art. 41-42. (uchylone). | str. 162
Art. 43. [Upadek zabezpieczenia] | str. 163
DZIAŁ V. (uchylony) | str. 164
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 164
Art. 44-48. (uchylone). | str. 164
Rozdział 2. Uczestnicy | str. 164
Art. 49-50. (uchylone). | str. 164
DZIAŁ VI. Orzeczenie o ogłoszeniu upadłości | str. 164
Art. 51. [Postanowienie o ogłoszeniu upadłości] | str. 164
Art. 52. [Data upadłości] | str. 169
Art. 53. [Publikacja i doręczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości; zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości] | str. 170
Art. 54. [Orzeczenie sądu drugiej instancji] | str. 173
Art. 54a. [Zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości] | str. 175
Art. 55-56. (uchylone). | str. 175
DZIAŁ VII. Przygotowana likwidacja | str. 176
Art. 56a. [Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika] | str. 176
Art. 56b. [Cena oszacowania] | str. 181
Art. 56c. [Uwzględnienie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży] | str. 183
Art. 56d. [Zatwierdzenie warunków sprzedaży] | str. 187
Art. 56e. [Zawarcie umowy sprzedaży] | str. 189
Art. 56f. [Wydanie przedsiębiorstwa nabywcy] | str. 192
Art. 56g. [Wydanie ceny z depozytu] | str. 195
Art. 56h. [Zmiana postanowienia zatwierdzającego warunki sprzedaży] | str. 197
TYTUŁ III. SKUTKI OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI | str. 199
DZIAŁ I. Skutki ogłoszenia upadłości co do osoby upadłego | str. 199
Art. 57. [Obowiązki upadłego przy upadłości likwidacyjnej] | str. 199
Art. 58. [Stosowanie środków przymusu wobec upadłego] | str. 201
Art. 59-60. (uchylone). | str. 202
Art. 601. [Firma upadłego przedsiębiorcy] | str. 202
DZIAŁ II. SKUTKI OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI CO DO MAJĄTKU UPADŁEGO | str. 203
Rozdział 1. Masa upadłości | str. 203
Oddział 1. Przepisy ogólne | str. 203
Art. 61. [Masa upadłości] | str. 203
Art. 62. [Skład masy upadłości] | str. 205
Art. 63. [Wyłączenia z masy upadłości] | str. 206
Art. 64. [Mienie upadłego przeznaczone na cele pracownicze i zarządzanie nim] | str. 209
Art. 65. (uchylony). | str. 210
Art. 65a. [Skład masy upadłości upadłego-strony umowy o subpartycypację; uprawnienia funduszu sekurytyzacyjnego] | str. 210
Art. 66. [Skład masy upadłości upadłego-uczestnika systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych; uprawnienia podmiotu prowadzącego system] | str. 211
Art. 67. [Wyłączenia z masy upadłości upadłego będącego podmiotem szczególnym] | str. 212
Art. 67a. [Mienie przeznaczone na pomoc dla uczestników systemu ochrony] | str. 213
Oddział 2. Ustalanie składu masy upadłości | str. 214
Art. 68. (uchylony). | str. 214
Art. 69. [Spis inwentarza; domniemanie przynależności do masy upadłości] | str. 215
Oddział 3. Wyłączenia z masy upadłości | str. 217
Art. 70. [Mienie nienależące do masy upadłości] | str. 217
Art. 701. [Wyłączenie stosowania przepisów ustawy] | str. 224
Art. 71. [Sprzedaż mienia wyłączonego z masy upadłości] | str. 225
Art. 72. [Wydanie mienia wyłączonego z masy upadłości] | str. 229
Art. 73. [Wyłączenie z masy upadłości - wniosek i postanowienie] | str. 230
Art. 74. [Powództwo o wyłączenie z masy upadłości] | str. 234
Oddział 4. Czynności upadłego dotyczące mienia wchodzącego w skład masy upadłości | str. 238
Art. 75. [Utrata prawa do zarządu masą upadłości] | str. 238
Art. 76. (uchylony). | str. 240
Art. 77. [Nieważność czynności dokonywanych przez upadłego pozbawionego prawa zarządu] | str. 241
Art. 78. [Spełnienie świadczenia do rąk upadłego pozbawionego prawa zarządu] | str. 246
Art. 79. [Nieważność czynności podlegających ujawnieniu w księdze wieczystej i rejestrach] | str. 247
Art. 80. [Skutki w zakresie zobowiązań wynikających ze zleceń rozrachunku] | str. 247
Oddział 5. Zakaz obciążania masy upadłości | str. 249
Art. 81. [Zakaz obciążania składników masy upadłości] | str. 249
Art. 82. [Wykreślenie wpisu w księdze wieczystej lub w rejestrze] | str. 251
Rozdział 2. Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego | str. 252
Art. 83. [Przypadki nieważności postanowień umowy] | str. 252
Art. 84. [Bezskuteczność postanowień umowy] | str. 253
Art. 85. [Umowy ramowe dotyczące zawierania terminowych operacji finansowych lub sprzedaży papierów wartościowych ze zobowiązaniem do ich odkupu] | str. 256
Art. 85a. [Ogłoszenie upadłości dłużnika a klauzula kompensacyjna] | str. 258
Art. 86. [Upadłość spółdzielni mieszkaniowej] | str. 259
Art. 87-90. (uchylone). | str. 260
Art. 91. [Wymagalność zobowiązań pieniężnych upadłego] | str. 260
Art. 92. [Odsetki od zobowiązań upadłego] | str. 262
Art. 93. [Przesłanki potrącenia wierzytelności] | str. 266
Art. 94. [Ograniczenie możliwości potrącenia wierzytelności] | str. 276
Art. 95. [Wyłączenie możliwości potrącenia wierzytelności] | str. 281
Art. 96. [Oświadczenie o potrąceniu] | str. 283
Art. 97. [Dochodzenie roszczeń z umów zawartych w drodze przyjęcia oferty upadłego] | str. 285
Art. 98. [Wykonywanie umów wzajemnych] | str. 286
Art. 99. [Oświadczenie syndyka o odstąpieniu od umowy] | str. 292
Art. 100. [Prawo żądania zwrotu rzeczy ruchomej] | str. 293
Art. 101. [Zastrzeżenie prawa własności] | str. 295
Art. 102. [Wygaśnięcie umowy zlecenia, komisu lub umowy o zarządzanie papierami wartościowymi; prawo odstąpienia] | str. 297
Art. 103. [Wygaśnięcie umowy agencyjnej] | str. 300
Art. 104. [Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy użyczenia] | str. 301
Art. 105. [Wygaśnięcie umowy pożyczki] | str. 302
Art. 106. [Czynsz najmu rzeczy ruchomej] | str. 303
Art. 107. [Obowiązywanie umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości] | str. 305
Art. 108. [Sprzedaż nieruchomości przez syndyka] | str. 307
Art. 109. [Wypowiedzenie umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości] | str. 308
Art. 110. [Odstąpienie od umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości] | str. 311
Art. 110a. [Odstąpienie od umowy o zakazie konkurencji] | str. 315
Art. 111. [Wygaśnięcie umowy kredytu] | str. 316
Art. 112. [Obowiązywanie umowy rachunku bankowego i rachunku papierów wartościowych] | str. 318
Art. 113. [Wygaśnięcie umowy o udostępnienie skrytek sejfowych oraz umowy przechowania] | str. 320
Art. 114. [Wypowiedzenie umowy leasingu] | str. 321
Art. 115. [Obowiązywanie umowy obowiązkowego ubezpieczenia majątkowego] | str. 323
Art. 116. [Przesłanki uwzględnienia roszczenia z umowy majątkowej małżeńskiej] | str. 324
Art. 117-118. (uchylone). | str. 325
Rozdział 3. Skutki ogłoszenia upadłości co do spadków nabytych przez upadłego | str. 326
Art. 119. [Powołanie upadłego do spadku] | str. 326
Art. 120. [Nieważność umowy sprzedaży spadku lub udziału spadkowego oraz rozporządzenia udziałem w przedmiocie należącym do spadku] | str. 328
Art. 121. [Wyłączenie spadku z masy upadłości] | str. 329
Art. 122. [Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku] | str. 330
Art. 123. [Bezskuteczność oświadczenia upadłego o odrzuceniu spadku] | str. 331
Rozdział 4. Wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego | str. 331
Art. 124. [Powstanie rozdzielności majątkowej; wejście majątku wspólnego do masy upadłości] | str. 331
Art. 125. [Bezskuteczność ustanowienia rozdzielności majątkowej] | str. 337
Art. 126. [Warunki skuteczności umowy o ustanowieniu rozdzielności majątkowej] | str. 340
DZIAŁ III. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego | str. 341
Art. 127. [Bezskuteczność czynności prawnych upadłego] | str. 341
Art. 128. [Bezskuteczność czynności prawnych odpłatnych dokonanych z osobami bliskimi] | str. 351
Art. 128a. [Bezskuteczność przelewu wierzytelności przyszłej] | str. 356
Art. 129. [Bezskuteczność postanowienia o wysokości wynagrodzenia reprezentanta upadłego] | str. 357
Art. 130. [Bezskuteczność obciążeń majątku upadłego] | str. 361
Art. 130a. [Bezskuteczność kar umownych] | str. 363
Art. 131. [Odpowiednie stosowanie przepisów k.c. o ochronie wierzycieli] | str. 364
Art. 132. [Powództwo o uznanie czynności za bezskuteczną] | str. 366
Art. 133. [Postępowanie w sprawie zaskarżenia przez wierzyciela czynności upadłego] | str. 369
Art. 134. [Rozliczenia stron czynności prawnej uznanej za bezskuteczną] | str. 371
Art. 135. [Wyłączenie możliwości zaskarżania czynności prawnych] | str. 375
DZIAŁ IV. Wpływ ogłoszenia upadłości na zlecenia rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych | str. 376
Art. 136. [Niepodważalność skutków prawnych zlecenia rozrachunku wprowadzonego do systemu przed ogłoszeniem upadłości] | str. 376
Art. 137. [Niepodważalność skutków prawnych zlecenia rozrachunku wprowadzonego do systemu w dniu ogłoszenia upadłości] | str. 377
DZIAŁ V. Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania sądowe i administracyjne | str. 377
Art. 1371-143. (uchylone). | str. 377
Art. 144. [Prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych przez syndyka] | str. 378
Art. 145. [Podjęcie postępowania sądowego lub administracyjnego] | str. 387
Art. 146. [Zawieszenie postępowania egzekucyjnego] | str. 391
Art. 147. [Utrata mocy zapisu na sąd polubowny] | str. 400
Art. 147a. [Odstąpienie od zapisu na sąd polubowny] | str. 400
Art. 148. (uchylony). | str. 401
TYTUŁ IV. PRZEPISY OGÓLNE O POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM PROWADZONYM PO OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI | str. 402
DZIAŁ I. Sąd i sędzia-komisarz | str. 402
Rozdział 1. Sąd | str. 402
Art. 149. [Właściwość sądu upadłościowego] | str. 402
Art. 150. [Skład sądu] | str. 406
Rozdział 2. Sędzia-komisarz i zastępca sędziego-komisarza | str. 407
Art. 151. [Sędzia-komisarz] | str. 407
Art. 152. [Zadania sędziego-komisarza] | str. 410
Art. 153. [Rozpoznawanie skargi na czynności komornika] | str. 414
Art. 154. [Prawa i obowiązki sędziego-komisarza] | str. 416
Art. 155. [Obowiązek udzielania pomocy sędziemu-komisarzowi] | str. 416
DZIAŁ II. Syndyk i zastępca syndyka | str. 417
Art. 156. [Powołanie syndyka] | str. 417
Art. 1561. [Publikacja postanowienia o powołaniu syndyka] | str. 420
Art. 157. [Syndyk] | str. 420
Art. 157a. [Syndyk - wyłączenia] | str. 423
Art. 158. (uchylony). | str. 429
Art. 159. [Zastępca syndyka] | str. 429
Art. 160. [Odpowiedzialność syndyka] | str. 431
Art. 161. [Udzielanie pełnomocnictw] | str. 434
Art. 162. [Wynagrodzenie syndyka] | str. 437
Art. 163. [Wynagrodzenie wstępne syndyka] | str. 443
Art. 164. [Zaliczki na wynagrodzenie] | str. 445
Art. 165. [Ustalanie wynagrodzenia syndyka] | str. 447
Art. 166. [Przyznanie wynagrodzenia ostatecznego. Pobranie wynagrodzenia] | str. 449
Art. 167. [Wynagrodzenie w przypadku zmiany syndyka lub umorzenia postępowania] | str. 451
Art. 167a. [Podwyższenie wynagrodzenia o podatek VAT] | str. 453
Art. 167b. [Dziedziczenie roszczenia o wynagrodzenie] | str. 453
Art. 168. [Sprawozdania syndyka i zastępcy syndyka] | str. 454
Art. 169. [Obowiązki sprawozdawcze] | str. 461
Art. 169a. [Upomnienie; grzywna] | str. 464
Art. 170. [Odwołanie, zmiana syndyka] | str. 465
Art. 171. [Odwołanie, zmiana zastępcy syndyka] | str. 469
Art. 172. [Zażalenie na postanowienie sądu] | str. 471
Art. 173. [Objęcie majątku] | str. 473
Art. 174. [Przeszkody przy objęciu majątku] | str. 477
Art. 175. [Ujawnienie postanowienia o ogłoszeniu upadłości w księdze wieczystej i rejestrach] | str. 480
Art. 176. [Zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości] | str. 482
Art. 177. [Ochrona roszczeń pracowniczych] | str. 487
Art. 178. [Prawo żądania informacji] | str. 489
Art. 179. [Należyta staranność syndyka] | str. 491
Art. 180-184. (uchylone). | str. 494
DZIAŁ III. Uczestnicy postępowania | str. 495
Rozdział 1. Upadły | str. 495
Art. 185. [Upadły] | str. 495
Art. 186. [Wykonywanie uprawnień upadłego] | str. 498
Art. 187. [Kurator upadłego] | str. 499
Art. 188. [Śmierć upadłego] | str. 501
Rozdział 2. Wierzyciele | str. 502
Oddział 1. Przepisy ogólne | str. 502
Art. 189. [Wierzyciel] | str. 502
Art. 190. [Ustanowienie kuratora wierzyciela] | str. 517
Oddział 2. Zgromadzenie wierzycieli | str. 518
Art. 191. [Zwołanie zgromadzenia wierzycieli] | str. 518
Art. 192. [Sposób zwołania zgromadzenia wierzycieli] | str. 521
Art. 193. [Organizacja zgromadzenia wierzycieli] | str. 522
Art. 194. [Obowiązek stawiennictwa na zgromadzeniu wierzycieli] | str. 524
Art. 195. [Prawo uczestnictwa w zgromadzeniu wierzycieli] | str. 525
Art. 196. [Wspólny pełnomocnik; zarządca] | str. 527
Art. 197. [Wyłączenie prawa głosu] | str. 529
Art. 198. [Głosowanie] | str. 531
Art. 199. [Uchwały zgromadzenia wierzycieli] | str. 533
Art. 200. [Uchylenie uchwały zgromadzenia wierzycieli] | str. 535
Oddział 3. Rada wierzycieli | str. 537
Art. 201. [Rada wierzycieli] | str. 537
Art. 202. [Skład rady wierzycieli] | str. 541
Art. 202a. [Wniosek o powołanie członka rady wierzycieli] | str. 544
Art. 203. [Wniosek o zmianę składu rady wierzycieli] | str. 546
Art. 204. [Członkowie rady wierzycieli] | str. 548
Art. 205. [Prawa i obowiązki rady wierzycieli] | str. 550
Art. 206. [Zgoda rady wierzycieli] | str. 552
Art. 207. [Uchwały rady wierzycieli] | str. 559
Art. 207a. [Zmiana syndyka na wniosek rady wierzycieli] | str. 562
Art. 208. [Zwoływanie posiedzeń rady wierzycieli] | str. 564
Art. 209. [Protokół z posiedzenia rady wierzycieli] | str. 566
Art. 210. [Uchylenie uchwały rady wierzycieli] | str. 568
Art. 211. [Prawo zwrotu wydatków] | str. 571
Art. 212. [Odpowiedzialność członka rady wierzycieli] | str. 572
Art. 213. [Sędzia-komisarz] | str. 574
DZIAŁ IV. Przepisy ogólne dotyczące postępowania po ogłoszeniu upadłości | str. 575
Art. 214. [Posiedzenia niejawne] | str. 575
Art. 215. [Połączenie spraw do łącznego rozpoznania] | str. 576
Art. 216. [Stosowanie przepisów k.c. o pełnomocnictwie] | str. 579
Art. 216a. [Złożenie dokumentu w postaci elektronicznej] | str. 580
Art. 216b. [Obowiązek współpracy] | str. 581
Art. 217. [Wysłuchanie] | str. 582
Art. 218. [Wniosek dowodowy; postępowanie dowodowe] | str. 584
Art. 218a. [Pouczenie] | str. 585
Art. 219. [Postanowienia] | str. 585
Art. 220. [Doręczanie postanowień] | str. 588
Art. 220a. [Wybór sposobu doręczenia] | str. 589
Art. 221. [Obwieszczenie] | str. 590
Art. 222. [Zażalenie na postanowienie] | str. 592
Art. 223. [Dopuszczalność skargi kasacyjnej] | str. 595
Art. 224. [Termin do wniesienia środka odwoławczego] | str. 596
Art. 225. [Termin do wniesienia skargi na czynności komornika] | str. 599
Art. 226. [Zabezpieczenie] | str. 599
Art. 227. [Sumy pieniężne] | str. 601
Art. 228. [Dostępność akt sądowych] | str. 602
Art. 229. [Odpowiednie stosowanie przepisów k.p.c. o procesie] | str. 603
DZIAŁ V. Koszty i inne zobowiązania masy upadłości | str. 606
Art. 230. [Koszty postępowania upadłościowego] | str. 606
Art. 231. [Pokrywanie kosztów postępowania upadłościowego] | str. 613
Art. 232. [Zaliczka na koszty postępowania] | str. 614
Art. 233. [Zwrot kosztów poniesionych przez wierzyciela] | str. 616
Art. 234. [Wyłączenie prawa do żądania od wierzyciela zwrotu kosztów postępowania] | str. 618
Art. 235. [Koszty spóźnionych czynności] | str. 619
TYTUŁ V. ZGŁOSZENIE I USTALENIE WIERZYTELNOŚCI | str. 621
DZIAŁ I. Zgłoszenie wierzytelności | str. 621
Rozdział 1. Wierzytelności podlegające zgłoszeniu | str. 621
Art. 236. [Uprawnienia wierzyciela osobistego upadłego] | str. 621
Art. 237. [Wierzytelności ze stosunku pracy] | str. 627
Art. 238. [Odpowiednie stosowanie przepisów o roszczeniach pracowniczych] | str. 628
Rozdział 2. Zgłoszenie wierzytelności | str. 630
Art. 239. [Sposób zgłoszenia wierzytelności] | str. 630
Art. 240. [Treść zgłoszenia wierzytelności] | str. 632
Rozdział 3. Sprawdzanie zgłoszonych wierzytelności | str. 636
Art. 241. [Przekazanie odpisu zgłoszenia wierzytelności] | str. 636
Art. 242. [Zwrot zgłoszenia wierzytelności] | str. 637
Art. 243. [Sprawdzenie zgłoszonej wierzytelności] | str. 639
DZIAŁ II. Lista wierzytelności | str. 641
Rozdział 1. Ustalenie listy wierzytelności | str. 641
Art. 244. [Lista wierzytelności] | str. 641
Art. 245. [Treść listy wierzytelności] | str. 642
Art. 245a. [Wierzytelności za okres, podczas którego została ogłoszona upadłość] | str. 646
Art. 246. [Wierzytelności niepieniężne na liście wierzytelności] | str. 648
Art. 247. [Sposób ujęcia wierzytelności niewymagalnych na liście wierzytelności] | str. 649
Art. 248. [Sposób ujęcia wierzytelności współdłużnika lub poręczyciela na liście wierzytelności] | str. 650
Art. 249. [Sposób ujęcia wierzytelności z tytułu powtarzających się świadczeń na liście wierzytelności] | str. 651
Art. 250. [Warunek umieszczenia na liście wierzytelności zabezpieczonej hipoteką lub wpisanej do rejestru] | str. 653
Art. 251. [Sposób ujęcia wierzytelności wyrażonej w walucie obcej na liście wierzytelności] | str. 654
Art. 252. [Wierzytelność zgłoszona po upływie terminu] | str. 655
Art. 253. [Uzupełnianie listy wierzytelności] | str. 657
Art. 254. [Zmiana wierzyciela po zgłoszeniu wierzytelności] | str. 658
Rozdział 2. Zaskarżenie listy wierzytelności | str. 659
Art. 255. [Ogłoszenie listy wierzytelności] | str. 659
Art. 256. [Sprzeciw] | str. 660
Art. 257. [Wymogi formalne sprzeciwu] | str. 663
Art. 258. [Podstawa sprzeciwu] | str. 665
Art. 258a. [Doręczenie odpisu sprzeciwu. Odpowiedź na sprzeciw. Ograniczenia dowodowe] | str. 667
Art. 259. [Rozpoznanie sprzeciwu] | str. 669
Rozdział 3. Zatwierdzenie, prostowanie i uzupełnienie listy wierzytelności | str. 673
Art. 260. [Zatwierdzenie listy wierzytelności] | str. 673
Art. 261. [Postanowienie o zmianie na liście wierzytelności wydane z urzędu] | str. 675
Art. 262. [Uzupełnienie listy wierzytelności] | str. 677
Art. 263. [Odmowa uznania wierzytelności] | str. 678
Art. 264. [Wyciąg z listy wierzytelności] | str. 678
Art. 265. [Umorzenie zobowiązań upadłego] | str. 680
Art. 266. [Zwrot dokumentów] | str. 681
TYTUŁ VA. UKŁAD W UPADŁOŚCI | str. 682
Art. 266a. [Zgłoszenie propozycji układowych] | str. 682
Art. 266b. [Wstrzymanie likwidacji masy upadłości] | str. 682
Art. 266c. [Głosowanie nad układem] | str. 684
Art. 266d. [Postanowienie o zakończeniu postępowania] | str. 685
Art. 266e. [Wynagrodzenie syndyka] | str. 686
Art. 266f. [Odpowiednie stosowanie przepisów Prawa restrukturyzacyjnego] | str. 687
TYTUŁ VI. UKŁAD | str. 687
DZIAŁ I. Przepisy ogólne | str. 687
Art. 267-280. (uchylone). | str. 687
DZIAŁ II. Zawarcie i zatwierdzenie układu | str. 688
Art. 281-289. (uchylone). | str. 688
DZIAŁ III. Skutki układu | str. 688
Art. 290-297. (uchylone). | str. 688
DZIAŁ IV. Zmiana układu | str. 688
Art. 298-301. (uchylone). | str. 688
DZIAŁ V. Uchylenie układu | str. 688
Art. 302-305. (uchylone). | str. 688
TYTUŁ VII. LIKWIDACJA MASY UPADŁOŚCI | str. 689
DZIAŁ I. Przepisy ogólne | str. 689
Art. 306. [Spis inwentarza; plan likwidacyjny] | str. 689
Art. 307. [Sprawozdanie finansowe; sprawozdanie ogólne o stanie masy upadłości] | str. 691
Art. 308. [Rozpoczęcie likwidacji masy upadłości] | str. 693
Art. 309. [Wstrzymanie likwidacji] | str. 696
Art. 310. [Sprzedaż nieruchomości przed rozpoczęciem likwidacji] | str. 698
Art. 311. [Sposoby likwidacji masy upadłości] | str. 699
Art. 312. [Dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa upadłego] | str. 702
Art. 313. [Skutki sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym] | str. 707
Art. 314. [Sprzedaż przedsiębiorstwa ze składnikami obciążonymi ograniczonymi prawami rzeczowymi] | str. 712
Art. 315. [Wyłączenie z masy upadłości lub zniszczenie rzeczy ruchomych] | str. 713
DZIAŁ II. Sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i statku morskiego wpisanego do rejestru okrętowego | str. 715
Art. 316. [Sprzedaż przedsiębiorstwa - dyrektywy ogólne] | str. 715
Art. 317. [Sukcesja administracyjna; odpowiedzialność nabywcy] | str. 719
Art. 318. [Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa; sprzedaż zbioru] | str. 722
Art. 319. [Wycena przedsiębiorstwa] | str. 723
Art. 320. [Sprzedaż mienia w drodze przetargu albo aukcji] | str. 727
Art. 321. [Zawarcie umowy sprzedaży] | str. 731
Art. 322-323. (uchylone). | str. 732
Art. 324. [Prawo pierwszeństwa pracowników] | str. 732
DZIAŁ III. Sprzedaż ruchomości oraz przejęcie przez zastawnika ruchomości obciążonej zastawem rejestrowym | str. 733
Art. 325. [Odpowiednie stosowanie przepisów o sprzedaży mienia] | str. 733
Art. 326. (uchylony). | str. 734
Art. 327. [Uprawnienia zastawnika; postępowanie z rzeczą we władaniu zastawnika lub osoby trzeciej] | str. 734
Art. 328. [Prawo wierzyciela do przejęcia przedmiotu zastawu rejestrowego na własność] | str. 739
Art. 329. [Obowiązek rozliczenia się z syndykiem] | str. 740
Art. 330. [Sprzedaż przedmiotu obciążonego zastawem wraz z przedsiębiorstwem] | str. 742
Art. 330a. [Przejęcie ruchomości na własność przez wierzyciela] | str. 745
DZIAŁ IV. Likwidacja wierzytelności i praw majątkowych | str. 746
Art. 331. [Likwidacja wierzytelności] | str. 746
Art. 332. [Likwidacja praw majątkowych] | str. 748
Art. 333. [Likwidacja wierzytelności i praw majątkowych obciążonych zastawem rejestrowym] | str. 749
Art. 334. [Tryb sprzedaży wierzytelności i praw majątkowych] | str. 750
TYTUŁ VIII. PODZIAŁ FUNDUSZÓW MASY UPADŁOŚCI I SUM UZYSKANYCH ZE ZBYCIA RZECZY I PRAW OBCIĄŻONYCH RZECZOWO | str. 754
DZIAŁ I. Przepisy ogólne | str. 754
Art. 335. [Fundusze masy upadłości] | str. 754
Art. 336. [Przeznaczenie sum uzyskanych z likwidacji rzeczy, wierzytelności i praw majątkowych] | str. 760
Art. 337. [Podział funduszów masy upadłości] | str. 767
Art. 338. [Ostateczny podział funduszów masy upadłości] | str. 770
Art. 339. [Odpowiednie stosowanie przepisów o podziale] | str. 772
Art. 340. [Sposób ujęcia wierzytelności w planie podziału] | str. 774
Art. 341. [Sposób ujęcia wierzytelności wierzyciela spadku w planie podziału] | str. 775
DZIAŁ II. Kolejność zaspokajania wierzycieli | str. 776
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 776
Art. 342. [Kategorie należności] | str. 776
Art. 343. [Należności zaspokajane w pierwszej kolejności] | str. 785
Art. 344. [Kolejność zaspokajania pozostałych należności] | str. 787
Rozdział 2. Kolejność spłacania wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym i hipoteką morską | str. 789
Art. 345. [Zasady zaspokojenia wierzytelności zabezpieczonych hipotekami i zastawami] | str. 789
Art. 346. [Kolejność zaspokojenia wierzytelności zabezpieczonych hipotekami i zastawami] | str. 796
DZIAŁ III. Postępowanie w sprawie podziału funduszów masy upadłości | str. 797
Rozdział 1. Ustalenie planu podziału | str. 797
Art. 347. [Treść planu podziału] | str. 797
Art. 348. [Oddzielny plan podziału] | str. 799
Art. 349. [Ogłoszenie o planie podziału] | str. 801
Art. 350. [Rozpoznanie zarzutów przeciwko planowi podziału] | str. 806
Art. 351. [Zatwierdzenie planu podziału] | str. 806
Rozdział 2. Wykonanie planu podziału | str. 808
Art. 352. [Chwila wykonania planu podziału] | str. 808
Art. 353. [Sposób wykonania planu podziału] | str. 809
Art. 354. [Wejście upadłego w prawa wierzyciela] | str. 810
Art. 355. [Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej poręczeniem] | str. 813
Art. 356. [Zaspokojenie wierzytelności warunkowej] | str. 814
Art. 357. (uchylony). | str. 816
Art. 358. [Złożenie należności do depozytu sądowego] | str. 816
Art. 359. [Orzekanie o złożeniu do depozytu sądowego lub o wydaniu kwot z depozytu] | str. 817
Art. 360. [Wydanie sum złożonych do depozytu] | str. 818
TYTUŁ IX. ZAKOŃCZENIE I UMORZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO ORAZ ICH SKUTKI | str. 820
Art. 361. [Przypadki umorzenia postępowania upadłościowego] | str. 820
Art. 362. [Doręczenie postanowienia o umorzeniu postępowania upadłościowego] | str. 824
Art. 363. [Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego] | str. 825
Art. 364. [Odzyskanie prawa do zarządzania majątkiem] | str. 826
Art. 365. [Przechowanie dokumentacji] | str. 827
Art. 366. [Likwidacja majątku w przypadku nieodebrania majątku] | str. 829
Art. 367. [Umorzenie postępowania o uznanie czynności upadłego za bezskuteczną] | str. 831
Art. 368. [Przypadki zakończenia postępowania upadłościowego] | str. 832
Art. 369. [Dopuszczalność umorzenia całości lub części zobowiązań upadłego] | str. 835
Art. 370. (uchylony). | str. 839
Art. 370a. [Ustalenie planu spłaty wierzycieli] | str. 839
Art. 370b. [Skarga kasacyjna] | str. 841
Art. 370c. [Czynności w okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli] | str. 842
Art. 370d. [Zmiana planu spłaty wierzycieli] | str. 844
Art. 370e. [Uchylenie planu spłaty wierzycieli] | str. 846
Art. 370f. [Wykonanie planu spłaty wierzycieli] | str. 848
Art. 371. [Zniesienie postępowania upadłościowego] | str. 850
Art. 372. [Skutki zmiany stosunków prawnych] | str. 851
TYTUŁ X. POSTĘPOWANIE W SPRAWACH ORZEKANIA ZAKAZU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ | str. 853
Art. 373. [Przesłanki orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej] | str. 853
Art. 374. [Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w stosunku do osoby fizycznej] | str. 862
Art. 375. [Właściwość sądu upadłościowego] | str. 863
Art. 376. [Postępowanie w sprawie o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej] | str. 863
Art. 377. [Niedopuszczalność orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej] | str. 866

CZĘŚĆ DRUGA. PRZEPISY Z ZAKRESU MIĘDZYNARODOWEGO POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO | str. 868

TYTUŁ I. PRZEPISY OGÓLNE | str. 868
Art. 378. [Wyłączenie stosowania ustawy] | str. 868
Art. 379. [Definicje] | str. 869
Art. 380. [Zasady ogólne postępowania upadłościowego z elementem zagranicznym] | str. 871
Art. 381. [Odesłanie do przepisów k.p.c. o międzynarodowym postępowaniu cywilnym] | str. 873
TYTUŁ II. JURYSDYKCJA KRAJOWA | str. 874
Art. 382. [Właściwość sądów polskich] | str. 874
Art. 383. [Niedopuszczalność umów o jurysdykcję] | str. 875
Art. 384. [Wpływ ustanowienia zarządcy zagranicznego na jurysdykcję krajową] | str. 876
, TYTUŁ III. UZNAWANIE ORZECZEŃ O WSZCZĘCIU ZAGRANICZNEGO POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO | str. 876
Art. 385. (uchylony). | str. 876
Art. 386. [Wszczęcie postępowania o uznanie zagranicznego postępowania upadłościowego] | str. 876
Art. 387. [Uczestnicy postępowania o uznanie zagranicznego postępowania upadłościowego] | str. 880
Art. 388. [Zawiadamianie uczestników postępowania] | str. 880
Art. 389. [Obowiązki zarządcy zagranicznego] | str. 881
Art. 390. [Postanowienie o zabezpieczeniu] | str. 882
Art. 391. (uchylony). | str. 882
Art. 392. [Przesłanki uznania zagranicznego postępowania upadłościowego] | str. 883
Art. 393. [Treść postanowienia o uznaniu zagranicznego postępowania upadłościowego] | str. 884
Art. 393a. [Zabezpieczenie majątku dłużnika] | str. 886
Art. 394. [Zakres uznania, egzekucja na podstawie zagranicznych tytułów egzekucyjnych] | str. 888
Art. 395. [Dopuszczalność zmiany lub uchylenia postanowienia o uznaniu] | str. 890
Art. 396. [Postanowienie o zmianie postanowienia o uznaniu zagranicznego postępowania upadłościowego] | str. 891
Art. 397. [Skutki uznania zagranicznego postępowania upadłościowego] | str. 892
Art. 398. [Prawo do żądania wszczęcia postępowania upadłościowego w Polsce] | str. 894
Art. 399-400. (uchylone). | str. 894
Art. 400a. [Sąd właściwy po uznaniu orzeczenia] | str. 894
Art. 401. [Obowiązki zarządcy zagranicznego] | str. 895
Art. 402. [Uprawnienie zarządcy zagranicznego do żądania wszczęcia postępowania upadłościowego w Polsce] | str. 898
Art. 403. [Ocena skutków ogłoszenia upadłości oraz zaskarżania czynności upadłego według prawa polskiego] | str. 898
Art. 404. [Zaspokajanie wierzytelności zabezpieczonych ograniczonymi prawami rzeczowymi według prawa polskiego] | str. 899
TYTUŁ IV. WTÓRNE POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE | str. 901
Art. 405. [Wtórne postępowanie upadłościowe] | str. 901
Art. 406. [Stosowanie przepisów o wtórnym postępowaniu upadłościowym] | str. 902
Art. 407. [Wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego] | str. 902
Art. 408. [Domniemanie niewypłacalności dłużnika] | str. 903
Art. 409. [Dopuszczalność uchylenia lub zmiany zabezpieczenia] | str. 904
Art. 410. [Skutki wszczęcia wtórnego postępowania upadłościowego] | str. 904
Art. 410a. [Uznanie skuteczności zagranicznego układu] | str. 905
Art. 410b. [Umorzenie wtórnego postępowania upadłościowego] | str. 906
Art. 411. [Układ likwidacyjny] | str. 907
Art. 412. [Przekazanie środków do głównego zagranicznego postępowania upadłościowego] | str. 907
TYTUŁ V. WSPÓŁPRACA Z SĄDAMI ZAGRANICZNYMI I ZARZĄDCAMI ZAGRANICZNYMI | str. 908
Art. 413. [Współpraca z sądem zagranicznym i zarządcą zagranicznym] | str. 908
Art. 414. [Współpraca za pośrednictwem sędziego-komisarza] | str. 908
Art. 415. [Obszary współpracy sądu i sędziego-komisarza z sądem zagranicznym i zarządcą zagranicznym] | str. 909
Art. 416. [Wymiana informacji pomiędzy sądem i sędzią-komisarzem a sądem zagranicznym i zarządcą zagranicznym] | str. 909
Art. 417. [Skutki uznania co najmniej dwóch zagranicznych postępowań upadłościowych] | str. 910

CZĘŚĆ TRZECIA. ODRĘBNE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWE | str. 912

TYTUŁ I. POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE WSZCZĘTE PO ŚMIERCI NIEWYPŁACALNEGO DŁUŻNIKA | str. 912
Art. 418. [Wniosek o ogłoszenie upadłości złożony po śmierci] | str. 912
Art. 419. [Udział kuratora spadku; udział nabywcy spadku] | str. 914
Art. 420. (uchylony). | str. 915
Art. 421. [Wejście aktywów spadku do masy upadłości] | str. 915
Art. 422. [Bezskuteczność ustanowienia wykonawcy testamentu oraz zapisów i poleceń] | str. 915
Art. 423. [Stosowanie przepisów o bezskuteczności czynności upadłego] | str. 917
Art. 424. [Chwila powstania skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu spadku] | str. 920
Art. 425. [Tytuł egzekucyjny przeciwko spadkobiercy] | str. 921
TYTUŁ IA. POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE WOBEC DEWELOPERÓW | str. 922
DZIAŁ I. Przepisy ogólne | str. 922
Art. 425a. [Zakres zastosowania przepisów] | str. 922
Art. 425b. [Cele postępowania] | str. 924
Art. 425c. [Definicje] | str. 925
Art. 425d. [Upadłość dewelopera-emitenta obligacji] | str. 928
DZIAŁ II. Dalsze prowadzenie przedsięwzięcia deweloperskiego | str. 929
Art. 425e. [Warunki dalszego prowadzenia przedsięwzięcia deweloperskiego] | str. 929
Art. 425f. [Wyłączenie uprawnienia do odstąpienia od umowy deweloperskiej] | str. 932
Art. 425g. [Utrzymanie w mocy zgody na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego] | str. 933
Art. 425h. [Zaprzestanie dalszego prowadzenia przedsięwzięcia deweloperskiego] | str. 935
DZIAŁ III. Likwidacja nieruchomości, na której prowadzone jest przedsięwzięcie deweloperskie | str. 937
Art. 425i. [Podział sum uzyskanych z likwidacji nieruchomości] | str. 937
Art. 425j. [Zaspokojenie roszczeń nabywcy] | str. 940
Art. 425k. [Roszczenie pieniężne nabywcy] | str. 941
DZIAŁ IV. Kontynuacja przedsięwzięcia deweloperskiego przez innego przedsiębiorcę | str. 942
Art. 425l. [Zgoda na sprzedaż nieruchomości] | str. 942
Art. 425m. [Obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego] | str. 946
DZIAŁ V. Kontynuacja przedsięwzięcia deweloperskiego w układzie | str. 948
Art. 425n. [Propozycje układowe nabywców] | str. 948
Art. 425o. [Treść propozycji układowych] | str. 949
Art. 425p. [Treść propozycji układowych. Zatwierdzenie układu] | str. 952
Art. 425q. [Głosowanie nad układem] | str. 954
Art. 425r. [Głosowanie nad dopłatami] | str. 955
Art. 425s. [Wpłacenie dopłat] | str. 957
TYTUŁ II. POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE WOBEC BANKÓW I SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH | str. 961
DZIAŁ I. Przepisy ogólne | str. 961
Art. 426. [Podmiot uprawniony do zgłoszenia wniosku o upadłość banku; wyłączenie stosowania przepisów o postępowaniu upadłościowym] | str. 961
Art. 427. [Wysłuchanie; termin rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości banku] | str. 963
Art. 428. (uchylony). | str. 964
Art. 429. [Ogłoszenie upadłości banku] | str. 964
Art. 430-431. (uchylone). | str. 965
Art. 432. [Przekazywanie sprawozdań do Komisji Nadzoru Finansowego] | str. 965
Art. 433. [Wpływ ogłoszenia upadłości banku na istnienie organów banku] | str. 966
Art. 434. [Wpływ ogłoszenia upadłości banku na istnienie umów bankowych] | str. 966
Art. 435. (uchylony). | str. 968
Art. 436. [Uprawnienia do zgłaszania propozycji układowych] | str. 968
Art. 437. [Nabycie przedsiębiorstwa banku przez inne banki] | str. 969
Art. 438. [Odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa bankowego] | str. 970
Art. 439. [Sprzedaż składników majątku upadłego banku] | str. 971
Art. 440. [Kolejność zaspokajania wierzytelności i należności upadłego banku] | str. 972
Art. 441. [Zaspokajanie wierzytelności i należności zabezpieczonych ograniczonymi prawami rzeczowymi] | str. 977
Art. 441a. [Upadłość spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej] | str. 977
DZIAŁ II. Postępowanie upadłościowe wobec banków hipotecznych | str. 978
Art. 442. [Osobna masa upadłości] | str. 978
Art. 442a. [Potrącenie wierzytelności] | str. 980
Art. 443. [Kurator dla reprezentowania praw posiadaczy listów zastawnych] | str. 981
Art. 444. [Obowiązki kuratora] | str. 983
Art. 445. [Uprawnienia kuratora] | str. 983
Art. 445a. [Zgromadzenie wierzycieli z listów zastawnych] | str. 984
Art. 445b. [Likwidacja osobnej masy upadłości] | str. 985
Art. 446. [Skutki ogłoszenia upadłości banku w zakresie wymagalności jego zobowiązań] | str. 987
Art. 446a. [Test równowagi pokrycia i test płynności] | str. 988
Art. 446b. [Czynności podejmowane w przypadku pozytywnego wyniku testu równowagi pokrycia i pozytywnego wyniku testu płynności] | str. 990
Art. 446c. [Czynności podejmowane w przypadku pozytywnego wyniku testu równowagi pokrycia i braku pozytywnego wyniku testu płynności] | str. 992
Art. 446d. [Czynności podejmowane w przypadku braku pozytywnego wyniku testu równowagi pokrycia] | str. 994
Art. 447. (uchylony). | str. 995
Art. 448. [Kolejność zaspokajania wierzytelności z osobnej masy upadłości] | str. 995
Art. 449. [Przekazanie środków z masy upadłości do osobnej masy upadłości] | str. 996
Art. 450. [Zakaz wprowadzania do obrotu listów zastawnych emitowanych przez upadłego] | str. 997
Art. 450a. [Przepisy stosowane do postępowania upadłościowego wobec banków hipotecznych] | str. 997
DZIAŁ III. Postępowanie upadłościowe wobec instytucji kredytowych, banków zagranicznych oraz banków krajowych prowadzących działalność za granicą | str. 998
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 998
Art. 451. [Zakres zastosowania przepisów o postępowaniu upadłościowym] | str. 998
Art. 452. [Definicje] | str. 999
Art. 453. [Wyłączenie jurysdykcji sądów polskich] | str. 1001
Art. 454. [Uznanie postępowania prowadzonego wobec instytucji kredytowych z mocy prawa] | str. 1001
Art. 455. [Skład masy upadłości banku krajowego] | str. 1002
Rozdział 2. Postępowanie | str. 1002
Art. 456. [Obowiązki informacyjne sądu] | str. 1002
Art. 457. [Zgłaszanie wierzytelności przez podmioty z UE lub państw EFTA - strony umowy o EOG] | str. 1004
Art. 458. [Równość praw wierzycieli; kolejność zaspokajania zagranicznych należności publicznoprawnych] | str. 1005
Art. 459. [Prawa i obowiązki zarządcy zagranicznego] | str. 1006
Art. 4591. [Obowiązki informacyjne syndyka] | str. 1007
Rozdział 3. Prawo właściwe oraz skutki ogłoszenia upadłości | str. 1008
Art. 460. [Stosowanie prawa polskiego] | str. 1008
Art. 461. [Prawo właściwe dla umów o pracę, uznania rzeczy, nieruchomości] | str. 1009
Art. 462. [Wpływ ogłoszenia upadłości na prawa innych osób] | str. 1010
Art. 463. [Wpływ ogłoszenia upadłości na zastrzeżenie prawa własności rzeczy oraz prawo odstąpienia] | str. 1011
Art. 464. [Prawo właściwe dla praw ujawnianych w rejestrze lub księgach] | str. 1013
Art. 465. [Prawo właściwe dla prawa odkupu] | str. 1013
Art. 466. [Prawo właściwe dla umów zawieranych na rynku regulowanym] | str. 1014
Art. 467. [Prawo właściwe dla czynności kompensowania] | str. 1014
Art. 4671. [Prawo właściwe dla dokonania potrącenia] | str. 1015
Art. 468. [Prawo właściwe dla czynności rozporządzającej, której przedmiot podlega wpisowi do rejestru lub księgi] | str. 1015
Art. 469. [Wyłączenie przepisów o bezskuteczności czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli] | str. 1016
Art. 470. [Ogłoszenie upadłości a postępowanie toczące się za granicą] | str. 1016
TYTUŁ III. POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE WOBEC ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI | str. 1017
DZIAŁ I. Przepisy ogólne | str. 1017
Art. 471. [Podmiot uprawniony do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji] | str. 1017
Art. 472. [Obowiązki syndyka] | str. 1018
Art. 473. [Ustanowienie kuratora] | str. 1020
Art. 474. [Prawa i obowiązki kuratora] | str. 1021
Art. 475. [Wyłączenie przepisów o zaliczce na koszty postępowania] | str. 1022
Art. 476. [Skutki braku zawarcia umowy o przeniesienie portfela] | str. 1023
Art. 477. [Osobna masa upadłości upadłego zakładu ubezpieczeń] | str. 1023
Art. 4771. [Osobna masa upadłości upadłego zakładu reasekuracji] | str. 1024
Art. 478. [Kolejność zaspokojenia z osobnej masy upadłości upadłego zakładu ubezpieczeń] | str. 1025
Art. 4781. [Kolejność zaspokojenia z osobnej masy upadłości upadłego zakładu reasekuracji] | str. 1027
Art. 479. [Zaspokojenie roszczeń osób poszkodowanych i uprawnionych w razie oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania] | str. 1027
Art. 480. [Zasady głosowania kuratora] | str. 1028
DZIAŁ II. Postępowanie upadłościowe wobec mających siedzibę w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zakładów ubezpieczeń i ich oddziałów oraz zakładów reasekuracji i ich oddziałów | str. 1029
Art. 481. [Odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu upadłościowym] | str. 1029
Art. 482. [Definicje] | str. 1031
TYTUŁ IV. POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE WOBEC EMITENTÓW OBLIGACJI | str. 1033
Art. 483. [Przepisy mające zastosowanie do ogłoszenia upadłości emitenta obligacji] | str. 1033
Art. 484. [Kurator do reprezentowania praw obligatariuszy] | str. 1034
Art. 485. [Odpowiednie stosowanie przepisów o środkach przymusu i wynagrodzeniu kuratora oraz o sprawozdaniach syndyka] | str. 1036
Art. 486. [Uprawnienia kuratora] | str. 1037
Art. 487. [Obowiązek zgłoszenia do masy upadłości] | str. 1037
Art. 488. [Osobna masa upadłości; likwidacja osobnej masy upadłości] | str. 1038
Art. 489. [Kolejność zaspokojenia z osobnej masy upadłości] | str. 1039
Art. 490. [Zaspokojenie należności z masy upadłości] | str. 1040
Art. 491. [Zakaz wprowadzania do obrotu obligacji emitowanych przez upadłego] | str. 1040
TYTUŁ V. POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE WOBEC OSÓB FIZYCZNYCH NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ | str. 1041
Art. 491 1. [Przepisy mające zastosowanie do upadłości osób fizycznych] | str. 1041
Art. 491 2. [Postępowanie upadłościowe w stosunku do osoby fizycznej] | str. 1043
Art. 491 3. [Skład sądu upadłościowego] | str. 1049
Art. 491 4. [Przesłanki oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości] | str. 1049
Art. 491 5. [Postanowienie o ogłoszeniu upadłości] | str. 1057
Art. 491 6. [Doręczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości; zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości] | str. 1058
Art. 491 7. [Tymczasowe pokrycie kosztów przez Skarb Państwa] | str. 1060
Art. 491 8. [Wniosek o udzielenie informacji dotyczących upadłego] | str. 1062
Art. 491 9. [Wynagrodzenie syndyka] | str. 1064
Art. 491 10. [Przesłanki umorzenia postępowania] | str. 1067
Art. 491 11. [Przynależność przedmiotów do masy upadłości] | str. 1070
Art. 491 12. [Sprzedaż ruchomości należących do masy upadłości] | str. 1071
Art. 491 13. [Sprzedaż lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego] | str. 1072
Art. 491 14. [Postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli] | str. 1075
Art. 491 14a. [Wyłączenie stosowania niektórych przepisów] | str. 1.077
Art. 491 15. [Ustalenia planu spłaty] | str. 1079
Art. 491 16. [Umorzenie zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli] | str. 1083
Art. 491 17. [Skarga kasacyjna] | str. 1085
Art. 491 18. [Uprawnienia i obowiązki upadłego w okresie wykonania planu spłaty wierzycieli] | str. 1086
Art. 491 19. [Przesłanki dopuszczalności zmiany planu spłaty wierzycieli] | str. 1090
Art. 491 20. [Przesłanki dopuszczalności uchylenia planu spłaty wierzycieli] | str. 1093
Art. 491 21. [Postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli] | str. 1095
Art. 491 22. [Zwołanie zgromadzenia wierzycieli w celu zawarcia układu] | str. 1099
Art. 491 23. [Przepisy mające zastosowanie do zawarcia układu] | str. 1101

CZĘŚĆ CZWARTA. POSTĘPOWANIE NAPRAWCZE W RAZIE ZAGROŻENIA NIEWYPŁACALNOŚCIĄ | str. 1103

Art. 492-521. (uchylone). | str. 1103

CZĘŚĆ PIĄTA. PRZEPISY KARNE | str. 1104

Art. 522. [Odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych informacji] | str. 1104
Art. 523. [Odpowiedzialność za niewydanie majątku wchodzącego do masy upadłości; odpowiedzialność za nieudzielanie informacji o stanie majątku upadłego] | str. 1106

CZĘŚĆ SZÓSTA. ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH, PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I PRZEPISY KOŃCOWE | str. 1108

Dział I. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 1108
Art. 524-535. (pominięte). | str. 1108
Dział II. Przepisy przejściowe | str. 1109
Art. 536-544. (pominięte). | str. 1109
Dział III. Przepisy końcowe | str. 1109
Art. 545-546. (pominięte). | str. 1109

Bibliografia | str. 1111

Ukryj

Opis:

W komentarzu pisanym z perspektywy praktyka szczególny nacisk położono na przybliżenie kwestii związanych z postępowaniem w przedmiocie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości, biorąc pod uwagę interesy zarówno wierzyciela, jak i dłużnika. W części dotyczącej przepisów odnoszących się do postępowania upadłościowego uwagę zwrócono na tryb zgłoszenia wierzytelności i jego rozpoznania na liście wierzytelności, sposoby zaspokajania wierzycieli (wyłączenie z masy upadłości, potrącenie), plany podziału funduszy masy upadłości i sum uzyskanych ze zbycia składników obciążonych rzeczowo.

Szeroko omówione zostały także nowe regulacje i nowelizacje przepisów dotyczących:

  • przygotowanej likwidacji,
  • bezskuteczności czynności prawnych w stosunku do masy upadłości,
  • podziału wierzytelności na kategorie (koszty postępowania i inne zobowiązania masy),
  • postępowania o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.
Z perspektywy praktyka autor przedstawia specyfikę postępowania upadłościowego osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. konsumentów). Ukazuje również rolę sędziego-komisarza i syndyka w postępowaniu upadłościowym. Przy komentowaniu przepisów uwzględniono najnowszy dorobek doktryny i judykatury.

Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla doradców restrukturyzacyjnych - syndyków, tymczasowych nadzorców sądowych, zarządców przymusowych, a także dla adwokatów i radców prawnych oraz sędziów. Będzie też przydatna dla komorników i organów egzekucyjnych administracji publicznej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-474-2 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 1124
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Prawo upadłościowe
Kod: KAM-3006:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów