Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo karne skarbowe. Zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze

Opracowanie uwzględnia najnowsze obszerne zmiany w przepisach ustrojowych i finansowych mające znaczący wpływ na regulacje prawne Kodeksu karnego skarbowego.

więcej

Autorzy: Janusz Sawicki, Grzegorz Skowronek,
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 września 2017 r.
Kod: KAM-3241:W01D02  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 69,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 62,10 zł. ( Oszczędzasz: 6,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 17

Wstęp | str. 19


Część pierwsza
Materialne prawo karne skarbowe


Dział I
Część ogólna


Rozdział I
Pojęcie i rys historyczny prawa karnego skarbowego | str. 23

1. Pojęcie i podział prawa karnego skarbowego | str. 23
2. Funkcje prawa karnego skarbowego | str. 24
3. Ewolucja polskiego prawa karnego skarbowego | str. 25
4. Źródła prawa karnego skarbowego | str. 28
5. Wykładnia przepisów prawnych | str. 31
6. Analogia | str. 32
Pytania kontrolne | str. 32

Rozdział II
Zasady obowiązywania Kodeksu karnego skarbowego | str. 34

1. Obowiązywanie ustawy w czasie | str. 34
1.1. Pojęcie czasu popełnienia czynu zabronionego | str. 34
1.2. Początek i koniec obowiązywania ustawy | str. 35
1.3. Kolizja ustaw w czasie | str. 36
2. Obowiązywanie ustawy co do miejsca i osób | str. 38
2.1. Zasada terytorialności | str. 38
2.2. Pojęcie miejsca popełnienia czynu zabronionego | str. 39
2.3. Immunitety | str. 41
Pytania kontrolne | str. 42

Rozdział III
Zasady odpowiedzialności za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe | str. 43

1. Pojęcie przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego | str. 43
2. Ustawowe znamiona przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych | str. 44
2.1. Pojęcie i rodzaje ustawowych znamion | str. 44
2.2. Ustawowe znamiona przedmiotu ochrony | str. 45
2.3. Ustawowe znamiona strony przedmiotowej | str. 45
2.4. Ustawowe znamiona podmiotu | str. 47
2.5. Ustawowe znamiona strony podmiotowej | str. 48
3. Bezprawność czynu a kontratypy | str. 48
3.1. Pojęcie bezprawności | str. 48
3.2. Kontratypy | str. 48
4. Społeczna szkodliwość i klauzula znikomości | str. 49
5. Kryteria rozgraniczenia wykroczeń i przestępstw skarbowych | str. 50
5.1. Przyczyny kontrawencjonalizacji w prawie karnym skarbowym | str. 50
5.2. Ustawowy próg | str. 51
5.3. Wypadek mniejszej wagi | str. 54
5.4. Formalizm naruszenia | str. 56
6. Zasada odpowiedzialności podmiotowej | str. 57
6.1. Zasada winy | str. 57
6.2. Umyślność | str. 58
6.3. Nieumyślność | str. 58
7. Okoliczności wyłączające winę | str. 60
7.1. Rodzaje okoliczności wyłączających winę | str. 60
7.2. Błąd | str. 60
7.3. Niepoczytalność | str. 63
8. Wiek jako warunek odpowiedzialności | str. 65
8.1. Podstawowa granica wieku odpowiedzialności w Kodeksie karnym skarbowym | str. 65
8.2. Odpowiedzialność nieletnich za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe | str. 67
9. Formy zjawiskowe w prawie karnym skarbowym | str.. 69
9.1. Rodzaje sprawstwa | str. 69
9.1.1. Sprawstwo pojedyncze | str. 70
9.1.2. Współsprawstwo | str. 70
9.1.3. Sprawstwo kierownicze | str. 71
9.1.4. Sprawstwo polecające | str. 71
9.1.5. Zastępstwo prawne | str. 71
9.1.6. Niedopełnienie nadzoru | str. 72
9.2. Rodzaje pochodnych form sprawstwa | str. 72
9.2.1. Podżeganie | str. 73
9.2.2. Pomocnictwo | str. 73
9.2.3. Prowokacja | str. 73
10. Formy stadialne w prawie karnym skarbowym | str. 74
10.1. Rodzaje etapów realizacji przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych | str. 74
10.2. Zamiar | str. 74
10.3. Przygotowanie | str. 74
10.4. Usiłowanie | str. 74
10.5. Dokonanie | str. 75
Pytania kontrolne | str. 76

Rozdział IV
Zbieg czynów i zbieg przepisów | str. 77

1. Zasada jedności czynu | str. 77
2. Konstrukcje jedności czynu | str. 78
2.1. Rodzaje konstrukcji jedności czynu | str. 78
2.2. Przestępstwo lub wykroczenie trwałe | str. 78
2.3. Czyn ciągły | str. 78
2.4. Kumulatywny zbieg przepisów ustawy | str. 80
2.5. Idealny zbieg czynów karalnych | str. 81
3. Konstrukcje wieloczynowe | str. 83
3.1. Rodzaje konstrukcji wielości czynów | str. 83
3.2. Ciąg przestępstw skarbowych | str. 83
3.3. Realny zbieg przestępstw skarbowych | str. 83
3.4. Realny zbieg wykroczeń skarbowych | str. 85
3.5. Recydywa skarbowa | str. 85
Pytania kontrolne | str. 86

Rozdział V
Zaniechanie ukarania sprawcy | str. 88

1. Rodzaje i znaczenie środków zaniechania ukarania w prawie karnym skarbowym | str. 88
2. Czynny żal | str. 89
2.1. Czynny żal z art. 16 k.k.s. | str. 89
2.2. Korekta deklaracji podatkowej z art. 16a k.k.s. | str. 95
2.3. Niepodleganie karze z art. 16b k.k.s. | str. 96
3. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności | str. 97
3.1. Istota i charakter dobrowolnego poddania się odpowiedzialności | str. 97
3.2. Przesłanki ustawowe dobrowolnego poddania się odpowiedzialności | str. 99
4. Odstąpienie od wymierzenia kary i środka karnego | str. 101
4.1. Istota odstąpienia od wymierzenia kary | str. 101
4.2. Przesłanki odstąpienia od wymierzenia kary lub środka karnego | str. 102
4.3. Rodzaje odstąpienia od wymierzenia kary lub środka karnego | str. 103
Pytania kontrolne | str. 104

Rozdział VI
Kary, środki karne i środki zabezpieczające oraz zasady ich wymierzania | str. 106

1. Istota i cele kary | str. 106
2. System środków penalnych w prawie karnym skarbowym | str. 107
3. Kary za przestępstwa skarbowe | str. 109
3.1. Rodzaje kar | str. 109
3.2. Kara grzywny | str. 109
3.3. Kara ograniczenia wolności | str. 112
3.4. Kara pozbawienia wolności | str. 114
3.5. Kara aresztu wojskowego | str.. 115
4. Odpowiedzialność posiłkowa | str. 116
5. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych | str. 119
6. Środki karne za przestępstwa skarbowe | str. 120
6.1. Rodzaje środków karnych | str. 120
6.2. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności | str. 121
6.3. Przepadek przedmiotów | str. 121
6.4. Ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów | str. 124
6.5. Przepadek korzyści majątkowej | str. 125
6.6. Ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku korzyści majątkowej | str. 127
6.7. Zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska | str. 127
6.8. Podanie wyroku do publicznej wiadomości | str. 129
6.9. Pozbawienie praw publicznych | str. 129
6.10. Środki karne związane z poddaniem sprawcy próbie | str. 130
6.10.1. Rodzaje środków probacyjnych | str. 130
6.10.2. Warunkowe umorzenie postępowania karnego | str. 130
6.10.3. Warunkowe zawieszenie wykonania kary | str. 132
6.10.4. Warunkowe zwolnienie | str. 134
7. Kary i środki karne za wykroczenia skarbowe | str. 137
7.1. Kara grzywny | str. 137
7.2. Środki karne za wykroczenia skarbowe | str. 138
7.2.1. Rodzaje środków karnych za wykroczenia skarbowe | str. 138
7.2.2. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności | str. 138
7.2.3. Przepadek przedmiotów | str. 138
7.2.4. Ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów | str. 140
8. Środki zabezpieczające | str. 140
8.1. Rodzaje i charakter środków zabezpieczających | str. 140
8.2. Elektroniczna kontrola miejsca pobytu | str. 141
8.3. Lecznicze środki zabezpieczające | str. 143
8.3.1. Terapia | str. 143
8.3.2. Terapia uzależnień | str. 144
8.3.3. Pobyt w zakładzie psychiatrycznym | str. 144
8.4. Administracyjne środki zabezpieczające | str. 145
8.4.1. Przepadek przedmiotów | str. 145
8.4.2. Zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska | str. 146
9. Nadzwyczajny wymiar kary | str. 147
9.1. Zasady wymiaru kary w szczególnych wypadkach | str. 147
9.2. Nadzwyczajne złagodzenie kary | str. 147
9.3. Nadzwyczajne obostrzenie kary | str. 152
Pytania kontrolne | str. 160

Rozdział VII
Przedawnienie i zatarcie skazania. Darowanie czynu bądź kary | str. 162

1. Przedawnienie i zatarcie skazania | str. 162
1.1. Istota przedawnienia i zatarcia skazania | str. 162
1.2. Przedawnienie karalności | str. 163
1.3. Przedawnienie wykonania kary | str. 164
1.4. Zatarcie skazania | str. 165
2. Darowanie czynu bądź kary | str. 166
2.1. Istota darowania czynu bądź kary | str. 166
2.2. Ułaskawienie | str. 167
2.3. Amnestia | str. 168
2.4. Abolicja | str. 168
Pytania kontrolne | str. 169

Dział II
Część szczególna


Rozdział VIII
Wprowadzenie do części szczególnej Kodeksu karnego skarbowego | str. 171

1. Zakres penalizacji części szczególnej k.k.s. | str. 171
2. Uwagi co do zupełnego charakteru części szczególnej k.k.s. | str. 173
Pytania kontrolne | str. 176

Rozdział IX
Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji | str. 177

1. Wprowadzenie | str. 177
2. Uchylanie się od opodatkowania (art. 54) | str. 179
3. Firmanctwo (art. 55) | str. 181
4. Oszustwo podatkowe (art. 56) | str. 182
5. Niezłożenie informacji o pojazdach wykorzystywanych do działalności gospodarczej (art. 56a) | str. 183
6. Niezłożenie zgłoszenia rejestracyjnego o prowadzeniu działalności jako pośredniczący podmiot tytoniowy (art. 56b) | str. 184
7. Nieterminowe płacenie podatku (art. 57) | str. 185
8. Nieprowadzenie lub nieprzechowywanie księgi (art. 60) | str. 186
9. Nierzetelne lub wadliwe prowadzenie księgi (art. 61) | str. 188
10. Niewystawienie lub nierzetelne wystawienie faktury lub rachunku (art. 62) | str. 188
11. Obrót bez znaków akcyzy (art. 63) | str. 191
12. Naruszenie warunków wywozu wyrobów akcyzowych (art. 64) | str. 192
13. Paserstwo akcyzowe (art. 65) | str. 194
14. Wadliwe oznaczenie wyrobów akcyzowych (art. 66) | str. 195
15. Fałszowanie znaków akcyzy (art. 67) | str. 196
16. Niesporządzenie spisu wyrobów akcyzowych i nieoznaczenie ich znakami legalizacyjnymi (art. 68) | str. 197
17. Bezprawne czynności z wyrobami akcyzowymi (art. 69) | str. 198
18. Nielegalna działalność poza składem podatkowym (art. 69a) | str. 199
19. Niezgodna z przepisami dostawa lub nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych (art. 69b) | str. 200
20. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych bez wymaganego dokumentu (art. 69c) | str. 201
21. Nielegalny obrót znakami akcyzy (art. 70) | str. 203
22. Narażenie znaków akcyzy na niebezpieczeństwo (art. 71) | str. 205
23. Nierozliczenie znaków akcyzy (art. 72) | str. 206
24. Naruszenie warunku zwolnienia od akcyzy (art. 73) | str. 207
25. Zmiana przeznaczenia wyrobu akcyzowego (art. 73a) | str. 208
26. Nierozliczenie z podmiotem zagranicznym znaków akcyzy (art. 75) | str. 209
27. Niedokonywanie pomiarów zawartości niektórych kopalin (art. 75a) | str. 210
28. Nieprowadzenie ewidencji pomiarów zawartości niektórych kopalin (art. 75b) | str. 211
29. Wadliwa działalność w zakresie wydobycia niektórych kopalin (art. 75c) | str. 211
30. Nienależny zwrot podatku (art. 76) | str. 212
31. Nienależny zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (art. 76a) | str. 213
32. Nienależny zwrot wydatków związanych z budową pierwszego mieszkania (art. 76b) | str. 214
33. Niewpłacenie pobranego podatku (art. 77) | str. 216
34. Niepobieranie podatku (art. 78) | str. 217
35. Niewyznaczenie pobierającego podatki (art. 79) | str. 218
36. Nieskładanie informacji podatkowej (art. 80) | str. 219
37. Nieprawdziwa informacja podsumowująca (art. 80a) | str. 221
38. Nieprzekazanie sprawozdania finansowego (art. 80b) | str. 222
39. Niedopełnienie obowiązków w zakresie wymiany informacji podatkowych (art. 80c) | str. 223
40. Nieprawdziwa informacja w ramach wymiany informacji podatkowych (art. 80d) | str. 223
41. Naruszenia z zakresu NIP (art. 81) | str. 224
42. Naruszenie zasad dotacji lub subwencji (art. 82) | str. 225
44. Utrudnianie kontroli podatkowej (art. 83) | str. 226
44. Niedopełnienie nadzoru w sprawach podatkowych (art. 84) | str. 228
Pytania kontrolne | str. 228

Rozdział X
Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami | str. 230

1. Wprowadzenie | str. 230
2. Wyłudzenie dokumentu dotyczącego warunków obrotu z zagranicą towarami lub usługami (art. 85) | str. 234
3. Przemyt celny (art. 86) | str. 235
4. Oszustwo celne (art. 87) | str. 238
5. Naruszenie procedury odprawy czasowej (art. 88) | str. 241
6. Niezachowanie warunku zwolnienia od należności celnej (art. 89) | str. 244
7. Usunięcie towaru spod dozoru celnego (art. 90) | str. 248
8. Paserstwo celne (art. 91) | str. 250
9. Nienależny zwrot lub umorzenie należności celnej należnej do zapłaty (art. 92) | str. 253
10. Rażące naruszenie przepisów prawa celnego w zakresie warunków działalności wolnego obszaru celnego, składu celnego oraz magazynu czasowego składowania (art. 93) | str. 255
11. Utrudnianie kontroli celnej (art. 94) | str. 257
12. Nieprzechowywanie dokumentów celnych (art. 95) | str. 258
13. Niedopełnienie obowiązku nadzoru w sprawach celnych (art. 96) | str. 258
Pytania kontrolne | str. 261

Rozdział XI
Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu | str. 263

1. Wprowadzenie | str. 263
2. Wyłudzenie zezwolenia dewizowego (art. 97) | str. 265
3. Nielegalne wysyłanie dewiz na podjęcie działalności gospodarczej art. 100) | str. 266
4. Nielegalne zbycie papierów wartościowych przez nierezydenta (art. 101) | str. 266
5. Nielegalne nabywanie praw majątkowych przez rezydenta (art. 102) | str. 267
6. Nielegalne zbywanie przez rezydenta papierów wartościowych (art. 103) | str. 267
7. Nielegalne otwarcie przez rezydenta rachunku bankowego (art. 104) | str. 268
8. Obrót dewizowy z zagranicą bez zezwolenia (art. 106c) | str. 269
9. Wadliwa działalność kantorowa (art. 106d) | str. 269
10. Utrudnianie kontroli dewizowej (art. 106e) | str. 271
11. Niezgłoszenie przywozu albo wywozu za granicę dewiz (art. 106f) | str. 272
12. Niepoddanie się kontroli na żądanie (art. 106h) | str. 272
13. Wysyłanie przekazu pieniężnego za granicę z pominięciem banku (art. 106j) | str. 273
14. Nieprzechowywanie dokumentów dotyczących obrotu dewizowego (art. 106k) | str. 274
15. Niezgłoszenie danych dotyczących obrotu dewizowego do NBP (art. 106l) | str. 274
16. Niedopełnienie nadzoru w sprawach dewizowych (art. 106ł) | str. 275
Pytania kontrolne | str. 276

Rozdział XII
Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier hazardowych | str. 277

1. Wprowadzenie | str. 277
2. Nielegalne urządzanie lub prowadzenie gier hazardowych (art. 107) | str. 282
3. Urządzanie lub prowadzenie gier hazardowych bez wymaganego urzędowego sprawdzenia lub bez nałożenia wymaganych urzędowych zamknięć (art. 107a) | str. 287
4. Niezawiadomienie właś ciwego organu o niszczeniu losów i innych dowodów udziału w loterii pieniężnej, loterii fantowej lub grze bingo fantowe (art. 107b) | str. 289
5. Naruszenie obowiązku informacyjnego w przypadku zniszczenia lub kradzieży automatu lub urządzenia do gier (art. 107c) | str. 290
6. Posiadanie automatu do gier wbrew warunkom koncesji lub bez wymaganego urzędowego sprawdzenia lub bez nałożenia wymaganych urzędowych zamknięć (art. 107d) | str. 291
7. Nielegalne prowadzenie lub urządzanie loterii fantowej, gry bingo fantowe, loterii promocyjnej lub loterii audioteksowej (art. 108) | str. 292
8. Uczestnictwo w nielegalnej grze hazardowej (art. 109) | str. 295
9. Nielegalna sprzedaż dowodów udziału w grze losowej, zakładzie wzajemnym lub grze na automacie (art. 110) | str. 296
10. Penalizacja zakazanych form zachęcania do udziału w grach hazardowych (art. 110a) | str. 299
11. Konsekwencje prawne umożliwienia udziału w grze hazardowej osobie, która nie ukończyła 18. roku życia (art. 110b) | str. 303
12. Niedopełnienie obowiązku nadzoru w sferze gier hazardowych (art. 111) | str. 307
Pytania kontrolne | str. 310

Część druga
Procesowe prawo karne skarbowe


Rozdział XIII
Zagadnienia wprowadzające | str. 313

1. Przedmiot i cel postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe | str. 314
2. Zasada subsydiarności | str. 316
3. Ograniczenie zakresu zastosowania przepisów Kodeksu postępowania karnego | str. 318
Pytania kontrolne | str. 320

Rozdział XIV
Uczestnicy postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe | str. 322

1. Organy postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe | str. 323
1.1. Finansowe organy postępowania przygotowawczego oraz organy nadrzędne nad fi nansowymi organami postępowania przygotowawczego | str. 323
1.2. Prokurator | str. 325
1.3. Niefinansowe organy postępowania przygotowawczego | str. 325
1.4. Właściwość przy łączności spraw | str. 326
1.5. Spory o właściwość | str. 327
2. Strony i ich procesowi przedstawiciele w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe | str. 328
2.1. Oskarżyciel publiczny | str. 328
2.2. Oskarżony | str. 329
2.3. Podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej | str. 330
2.4. Interwenient | str. 336
2.5. Przedstawiciele procesowi stron | str. 338
Pytania kontrolne | str. 339

Rozdział XV
Pociągnięcie do odpowiedzialności za zgodą sprawcy | str. 340

1. Postępowanie mandatowe | str. 340
1.1. Organy postępowania mandatowego | str. 341
1.2. Przesłanki trybu mandatowego | str. 341
1.3. Rodzaje mandatów karnych | str. 342
1.4. Konsekwencje odmowy przyjęcia mandatu karnego | str. 343
1.5. Uchylenie prawomocnego mandatu karnego | str. 343
2. Zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności | str. 344
2.1. Przebieg negocjacji | str. 345
2.2. Udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności | str. 349
Pytania kontrolne | str. 350

Rozdział XVI
Postępowanie przygotowawcze | str. 352

1. Modyfikacje postępowania przygotowawczego | str. 353
2. Formy postępowania przygotowawczego | str. 354
2.1. Śledztwo | str. 354
2.2. Dochodzenie | str. 356
3. Wszczęcie postępowania przygotowawczego | str. 357
4. Odmowa wszczęcia postępowania przygotowawczego | str. 362
5. Instytucja przedstawienia zarzutów | str. 364
6. Zakończenie postępowania przygotowawczego | str. 366
6.1. Akt oskarżenia | str. 367
6.2. Wniosek o wydanie wyroku skazującego bez rozprawy | str. 370
6.3. Umorzenie postępowania przygotowawczego | str. 372
6.4. Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania | str. 376
Pytania kontrolne | str. 378

Rozdział XVII
Postępowanie przed sądem | str. 380

1. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji | str. 381
1.1. Wstępna kontrola aktu oskarżenia | str. 381
1.2. Sytuacja finansowych organów postępowania przygotowawczego po wniesieniu aktu oskarżenia | str. 382
1.3. Rozprawa główna | str. 383
1.3.1. Przygotowanie do rozprawy głównej | str. 383
1.3.2. Zasada jawności i ustności rozprawy głównej | str. 383
1.3.3. Reguły ogólne rządzące rozprawą główną | str. 385
1.3.4. Rozpoczęcie rozprawy głównej | str. 387
1.3.5. Przewód sądowy | str. 388
1.3.6. Czynności dowodowe w przewodzie sądowym | str. 389
1.3.7. Ujawnienie w toku przewodu sądowego, że czyn jest wykroczeniem skarbowym | str. 392
1.3.8. Wyrokowanie | str. 393
2. Postępowanie odwoławcze | str. 396
2.1. Prawo do występowania ze środkiem odwoławczym | str. 397
2.2. Wymogi formalne środka odwoławczego | str. 399
2.3. Cofnięcie środka odwoławczego | str. 400
2.4. Względne przyczyny odwoławcze | str. 400
2.5. Bezwzględne przyczyny odwoławcze | str. 401
2.6. Apelacja | str. 404
2.7. Zażalenie | str. 406
2.8. Inne środki zaskarżenia | str. 409
3. Nadzwyczajne środki zaskarżenia | str. 410
3.1. Kasacja | str. 410
3.2. Wznowienie postępowania | str. 415
4. Postępowanie nakazowe | str. 419
5. Postępowanie w stosunku do nieobecnych | str. 421
5.1. Warunki dopuszczalności postępowania w stosunku do nieobecnych | str. 422
5.2. Przebieg postępowania | str. 423
5.3. Postanowienie o zastosowaniu postępowania w stosunku do nieobecnych | str. 424
5.4. Obligatoryjna reprezentacja procesowa | str. 424
5.5. Środki zaskarżenia | str. 425
Pytania kontrolne | str. 426

Część trzecia
Wykonawcze prawo karne skarbowe


Rozdział XVIII
Przebieg postępowania wykonawczego | str. 430

1. Zakres obowiązywania | str. 431
2. Postępowanie | str. 431
2.1. Organy postępowania | str. 431
2.2. Warunki i tryb niszczenia przedmiotów | str. 432
2.3. Egzekucja i zabezpieczenie należności | str. 433
2.4. Niejednoczesne skazanie | str. 435
Pytania kontrolne | str. 436

Rozdział XIX
Wykonywanie kar i środków karnych | str. 437

1. Wykonywanie kar | str. 437
1.1. Ponowne określenie stawki dziennej kary grzywny | str. 437
1.2. Rozłożenie kary grzywny na raty | str. 438
1.3. Uiszczenie kary grzywny przez podmiot odpowiedzialny posiłkowo | str. 439
1.4. Zamiana kary grzywny na pracę społecznie użyteczną | str. 440
1.5. Zastępcza kara pozbawienia wolności | str. 440
1.6. Kara grzywny na rzecz Skarbu Państwa | str. 441
1.7. Uchylanie się skazanego od kary | str. 441
2. Wykonywanie środków karnych | str. 442
2.1. Egzekucja równowartości przepadku | str. 442
2.2. Zakaz zmian w obowiązku uiszczenia należności publicznoprawnej | str. 442
2.3. Rehabilitacja prawna | str. 443
Pytania kontrolne | str. 443

Wybrana literatura | str. 445

Wykaz aktów prawnych | str. 459

Indeks rzeczowy | str. 463

Ukryj

Opis:

Podręcznik zawiera omówienie:

  • materialnego prawa karnego skarbowego, w tym części ogólnej dotyczącej zasad odpowiedzialności i systemu środków penalnych oraz części szczególnej grupującej przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe: podatkowe, celne, dewizowe i hazardowe,
  • zagadnień procesowych, w tym przedmiotu i celu oraz przebiegu procesu karnego skarbowego, jak również instytucji specyficznych prawa karnego skarbowego,
  • problematyki wykonawczego prawa karnego skarbowego.
Opracowanie uwzględnia najnowsze obszerne zmiany w przepisach ustrojowych i finansowych mające znaczący wpływ na regulacje prawne Kodeksu karnego skarbowego, przede wszystkim wprowadzone:
  • ustawą z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej,
  • ustawą z 16.11.2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej,
  • ustawą z 15.12.2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw.
W opracowaniu uwzględniono też regulacje unijne, w szczególności wynikające z powiązania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z 9.10.2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny z przestępstwami skarbowymi i wykroczeniami skarbowymi przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami.

Autorzy, wykorzystując własne doświadczenia dydaktyczne, zamieścili po każdym rozdziale zestaw pytań kontrolnych, które wskazują najważniejsze zagadnienia prawa karnego skarbowego i powinny ułatwić przygotowanie do egzaminów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-660-9 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 468
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo karne skarbowe
Kod: KAM-3241:W01D02 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów