Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo kontraktów [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK PDF]

Celem publikacji jest wyjaśnienie możliwie największej ilości zagadnień związanych z wykorzystaniem umowy dla nawiązywania, zmiany i ustania relacji prawnych.

więcej

Autorzy: Dorota Sokołowska (red. naukowy),
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1 sierpnia 2017 r.
Kod: KAM-3091;pakiet  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 249,00 zł.

Spis treści: 

Wykaz najważniejszych skrótów | str. 9

Słowo wstępne | str. 11

Maria Boratyńska
Odpowiedzialność kontraktowa za osoby trzecie posiadające fachowe kwalifikacje - na przykładzie lekarza i umowy o leczenie | str. 13

Andrzej Całus
Dylematy unijnego prawa kontraktów | str. 30

Krzysztof Czub
Umowy o wspólności praw w prawie autorskim i prawie własności przemysłowej | str. 50

Paweł Dąbek, Aleksandra Nowak-Gruca
Uwagi o karze umownej z perspektywy ekonomicznej analizy prawa (EAP) | str. 64

Adam Doliwa
O istocie i przyszłości umowy na tle współczesnej praktyki obrotu i przepisów kodeksu cywilnego o zawarciu umowy | str. 78

Maria Dragun-Gertner, Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska
Ochrona słabszej strony w umowach przewozu pasażerów drogą morską. Proponowane zmiany w polskim kodeksie morskim | str. 87

Mariusz Fras
Ubezpieczenie grupowe. Uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda | str. 100

Wojciech Górecki
Stosowanie skargi pauliańskiej do czynności prawnych między małżonkami | str. 121

Jarosław Grykiel
Charakter prawny zastrzeżenia w umowie przedwstępnej świadczenia na poczet umowy przyrzeczonej | str. 135

Joanna Haberko
W poszukiwaniu reżimu odpowiedzialności: uwagi o skutkach naruszenia umów związanych z dobrami osobistymi | str. 149

Aleksander Kappes
Czy należy uregulować czynności powiernicze? | str. 164

Wojciech J. Katner
Niektóre potrzebne i wątpliwe rozwiązania w prawie umów na tle dyskusji o nowym kodeksie cywilnym | str. 173

Wojciech J. Kocot
Charakter prawny umowy ramowej | str. 188

Marcin Krajewski
Zakres swobody kształtowania umów gwarancyjnych | str. 214

Jan Lic
Problem istnienia długu łącznego | str. 231

Jolanta Loranc-Borkowska
Zwolnienie sprzedawcy z odpowiedzialności za wady fizyczne rzeczy sprzedanej na podstawie art. 557 k.c. | str. 247

Jakub M. Łukasiewicz
Uwagi na temat umowy alimentacyjnej i kontraktów quasi-alimentacyjnych | str. 260

Piotr Machnikowski
Kontraktowa odpowiedzialność odszkodowawcza de lege ferenda | str. 270

Elwira Macierzyńska-Franaszczyk
Umowa o dostarczanie treści cyfrowych według projektu dyrektywy o dostarczanie treści cyfrowych | str. 293

Jacek Mazurkiewicz
"Wszystko na sprzedaż!" Prawo umów wobec mizerii moralnej współczesnego Zachodu | str. 302

Konrad Osajda
Właściwość (natura) stosunku prawnego jako ograniczenie zasady swobody umów | str. 318

Marlena Pecyna
Platformy internetowe - nowy kierunek prawa umów | str. 345

Jerzy Pisuliński
Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika - propozycja nowego ujęcia | str. 356

Agnieszka Pyrzyńska
Zobowiązanie ciągłe w prawie kontraktów. Próba wyróżnienia modeli ogólnych | str. 379

Magdalena Rzewuska
Umowa przekazania użytkowania wieczystego | str. 397

Maciej Rzewuski
Umowa o zarząd spadkiem | str. 409

Rafał Szczepaniak
Swoboda umów w sektorze publicznym | str. 425

Andrzej Szlęzak
Polemicznie o umowie o zwolnienie dłużnika z obowiązku świadczenia - na marginesie artykułu dr hab. Magdaleny Wilejczyk | str. 453

Andrzej Śmieja
W sprawie odpowiedzialności odszkodowawczej wykonawcy budowlanego (art. 652 k.c.) | str. 462

Marek Świerczyński
Instrumenty dzielenia ryzyka w świetle prawa cywilnego | str. 472

Renata Tanajewska
Wpływ zastosowania umowy outsourcingu na kompetencje rady nadzorczej spółki akcyjnej | str. 488

Marcin Trzebiatowski
Umowa licencyjna w "sporze" o prawa własności intelektualnej, czyli o legitymacji procesowej czynnej licencjobiorcy | str. 500

Jacek Trzewik
O swobodzie kontraktowania w prawie ochrony środowiska | str. 522

Krzysztof Wesołowski, Daniel Dąbrowski
Koncepcja sposobu unormowania umowy przewozu rzeczy w prawie wewnętrznym | str. 539

Jacek Widło, Jan Mojak
Umowna zmiana podmiotu w stosunku zobowiązaniowym (uwagi na tle prac Zespołu Komisji Kodyfikacyjnej pod kierunkiem Prof. Z. Radwańskiego) | str. 551

Magdalena Wilejczyk
Umowa o zwolnienie dłużnika z obowiązku świadczenia | str. 566

Arkadiusz Wowerka
Umowy między wspólnikami spółek kapitałowych związane z ich uczestnictwem w spółce - w poszukiwaniu prawa właściwego między statutem personalnym a statutem kontraktowym | str. 576

Konrad Zacharzewski
Umowny obrót uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery | str. 594

Mariusz Zelek
Przyczynek do dyskusji o umownej modyfikacji reguł odpowiedzialności deliktowej | str. 605

Krzysztof Żok
Zawarcie umowy za pomocą strony internetowej a zakres zastosowania oferty on-line (art. 661 § 4 k.c.) | str. 615

Ukryj

Opis:

W książce omówiono doniosłe i budzące liczne wątpliwości zagadnienia dotyczące m.in.:

  • umów gwarancyjnych,
  • czynności powierniczych,
  • umów ramowych,
  • odpowiedzialności odszkodowawczej,
  • przekształceń podmiotowych w stosunkach zobowiązaniowych,
  • umów alimentacyjnych,
  • umów licencyjnych.
Podjęta w publikacji problematyka prawa kontraktów nie ogranicza się jedynie do prawa zobowiązań, lecz także nawiązuje do części ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego, prawa rodzinnego i spadkowego oraz prawa własności intelektualnej. Opracowania nie tylko dotyczą oceny obowiązującego stanu prawnego, lecz również zawierają wnioski de lege ferenda pozwalające na optymalne uregulowanie poruszanych zagadnień. Zaprezentowane poglądy w znaczący sposób wpłyną w najbliższym czasie na sposób stosowania wybranych instytucji prawa cywilnego. Autorzy uwzględnili krajowy i zagraniczny dorobek doktryny prawa oraz bogate orzecznictwo sądowe.

Ze względu na powszechne zastosowanie instytucji kontraktu książka przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków prawa udzielających porad prawnych w przedmiotowej tematyce, prowadzących czy rozstrzygających sprawy sądowe, sporządzających stosowne umowy nazwane lub bardziej odpowiadające celom gospodarczym swoich klientów umowy nienazwane: adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy, komorników.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-614-2 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 624
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Działalność gospodarcza
Kod: KAM-3091;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów