Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawa i obowiązki małżonków

Książka stanowi kompleksowe omówienie unormowań działu II kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczących praw i obowiązków małżonków (art. 23-30 k.r.o.).

więcej


Seria:  Monografie. Biblioteka Prawa Rodzinnego
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  30 czerwca 2017 r.
Kod: KAM-3214:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 199,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 179,10 zł. ( Oszczędzasz: 19,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 13

Rozdział I
Małżeństwo jako zjawisko prawne | str. 17

1. Małżeństwo i rodzina - uwagi ogólne | str. 17
1.1. Małżeństwo jako stosunek cywilnoprawny | str. 20
1.2. Małżeństwo jako instytucja prawna | str. 28

Rozdział II
Prawna treść stosunku małżeństwa | str. 43

1. Prawa i obowiązki małżonków - zagadnienia wprowadzające | str. 43
1.1. Klasyfikacja praw i obowiązków | str. 43
1.2. Konstrukcja i charakter prawny praw i obowiązków małżonków | str. 51
1.3. Ochrona praw oraz egzekucja obowiązków | str. 58
2. Zasada równouprawnienia | str. 62
3. Prawa i obowiązki małżonków w świetle standardów międzynarodowych | str. 68
3.1. Standardy uniwersalne | str. 68
3.2. Standardy regionalne | str. 72

Rozdział III
Prawa i obowiązki o charakterze wzajemnym | str. 77

1. Wspólne pożycie | str. 77
1.1. Treść i zakres obowiązku | str. 77
1.1.1. Wspólnota duchowa | str. 81
1.1.2. Wspólnota fizyczna | str. 84
1.1.3. Wspólnota gospodarcza | str. 87
1.2. Separacja jako skutek zerwania wspólnego pożycia | str. 90
2. Wierność | str. 96
2.1. Treść i zakres obowiązku | str. 96
2.2. Obowiązek wierności w świetle sztucznego wspomagania naturalnej prokreacji | str. 103
2.3. Obowiązek wierności po orzeczeniu separacji | str. 114
3. Wzajemna pomoc | str. 118
3.1. Zakres i treść obowiązku | str. 118
3.2. Świadczenie pracy podporządkowanej w ramach małżeńskiego obowiązku pomocy | str. 124
3.3. Wzajemna pomoc po orzeczeniu separacji | str. 129
4. Nazwisko | str. 135
4.1. Nazwisko jako element tożsamości | str. 135
4.2. Wybór nazwiska | str. 136
4.3. Modyfikacja nazwiska małżonków po dokonaniu wyboru | str. 144
4.4. Ustanie małżeństwa oraz separacja a nazwisko małżonków | str. 150
5. Wzajemna reprezentacja | str. 153
5.1. Konstrukcja wzajemnej reprezentacji na tle instytucji przedstawicielstwa | str. 153
5.2. Przesłanki reprezentacji | str. 157
5.3. Przedmiot wzajemnej reprezentacji | str. 163
5.5. Skutki działań małżonka reprezentowanego. Ochrona dobrej wiary osób trzecich | str. 174

Rozdział IV
Prawa i obowiązki małżonków względem rodziny | str. 179

1. Współdziałanie dla dobra rodziny | str. 179
1.1. Obowiązek współdziałania na tle innych obowiązków względem rodziny | str. 179
1.2. "Dobro rodziny" jako główne kryterium obowiązku | str. 183
1.3. Formy i zakres współdziałania | str. 188
1.4. Separacja a obowiązek współdziałania | str. 194
2. Wspólne rozstrzyganie o istotnych sprawach rodziny | str. 196
1.1. Pojęcie i zakres istotnej sprawy rodziny | str. 196
1.2. Rozstrzygnięcia sądu w przedmiocie istotnych spraw rodziny | str. 206
1.3. Wyłączenie rozstrzygnięć w trybie art. 24 k.r.o. | str. 210
1.4. Separacja a obowiązek wspólnego rozstrzygania o istotnych sprawach rodziny | str. 215
3. Przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny | str. 217
3.1. Koncepcja obowiązku - ogólna charakterystyka | str. 217
3.2. Zakres, treść i kryteria obowiązku | str. 219
3.3. Wpływ ustania pożycia na treść i zakres obowiązku z art. 27 k.r.o. | str. 241
3.4. Obowiązek z art. 27 k.r.o. a obowiązek alimentacyjny. 252
3.5. Realizacja obowiązku | str. 263
3.5.1. Droga procesowa | str. 263
3.5.2. Tryb uproszczony | str. 268
4. Korzystanie z mieszkania oraz przedmiotów urządzenia domowego | str. 288
4.1. Mieszkanie współmałżonka w świetle praw i obowiązków małżonków | str. 288
4.2. Przedmiot i zakres uprawnień małżonka wynikających z art. 281 k.r.o. | str. 292
4.3. Charakter uprawnień małżonka do mieszkania i przedmiotów urządzenia domowego | str. 298
4.4. Utrata prawa do korzystania z mieszkania | str. 303
5. Solidarna odpowiedzialność małżonków za zobowiązania wynikające z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny | str. 308
5.1. Koncepcja odpowiedzialności solidarnej małżonków | str. 309
5.2. Sytuacja prawna współmałżonka osoby zaciągającej zobowiązanie | str. 315
5.3. Przesłanki i zakres solidarnej odpowiedzialności małżonków | str. 320
5.3.1. Istnienie małżeństwa | str. 320
5.3.2. Zaciągnięcie zobowiązania | str. 326
5.3.3. Zwykłe potrzeby rodziny | str. 328
5.4. Roszczenia regresowe | str. 336
5.5. Wyłączenie solidarnej odpowiedzialności małżonków | str. 338
5.5.1. Uwagi wprowadzające | str. 338
5.5.2. "Ważne powody" jako podstawa wyłączenia | str. 340
5.5.3. Postępowanie w sprawach dotyczących wyłączenia | str. 345
5.5.4. Skutki wyłączenia | str. 347
5.5.5. Uchylenie wyłączenia | str. 349
5.5.6. Ochrona osoby trzeciej | str. 350

Uwagi końcowe i wnioski | str. 355

Bibliografia | str. 365

Orzecznictwo | str. 383

Ukryj

Opis:

Książka zawiera szczegółową analizę unormowań działu II kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczących praw i obowiązków małżonków (art. 23-30 k.r.o.), określanych mianem "podstawowych". Zgodnie z przyjętą nowatorską klasyfikacją omówiono zatem grupę praw i obowiązków małżonków o charakterze wzajemnym oraz względem rodziny, takich jak:

  • wspólne pożycie małżonków,
  • wierność małżeńską,
  • wzajemną pomoc,
  • wzajemną reprezentację małżonków,
  • wybór nazwiska
  • współdziałanie dla dobra rodziny,
  • wspólne rozstrzyganie o istotnych sprawach rodziny,
  • przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny,
  • korzystanie z mieszkania oraz z przedmiotów urządzenia domowego (w celu zaspokojenia potrzeby rodziny),
  • solidarna odpowiedzialność za zobowiązania zaciągane w związku z zaspokajaniem zwykłych potrzeby rodziny.
Publikacja skierowana jest do adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy, oraz pracowników naukowych - specjalistów w dziedzinie prawa rodzinnego i opiekuńczego, studentów prawa, doktorantów czy aplikantów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-653-1 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 392
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Prawo rodzinne i opiekuńcze
Kod: KAM-3214:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa