Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Szkoła w zreformowanym systemie edukacji. Zadania dyrektorów i organów prowadzących

Książka prezentuje najważniejsze aspekty związane z wprowadzeniem i wdrażaniem nowego ustroju szkolnego, w szczególności zadania dyrektorów szkół i organów prowadzących.

więcej

Autorzy: Agata Piszko,
Seria:  Poradniki ABC EDU
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 września 2017 r.
Kod: KAM-3262:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 89,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 80,10 zł. ( Oszczędzasz: 8,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 13


Rozdział I
Zagadnienia ogólne | str. 15

1. Geneza zmian | str. 15
2. Główne założenia zmian | str. 16
3. Dostosowanie sieci szkół do nowego ustroju szkolnego | str. 17
4. Zmiana uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego | str. 31
5. Wskazanie uczniom niektórych klas możliwości kształcenia w innej szkole | str. 33
6. Sytuacja niepromowanych uczniów szkół podlegających przekształceniu | str. 37

Rozdział II
Charakterystyka rozwiązań szczegółowych | str. 51

1. Przekształcanie szkół podstawowych | str. 51
2. Wygaszenie kształcenia w gimnazjum | str. 56
3. Przekształcenie zespołu szkół, w skład którego wchodzi jedynie szkoła podstawowa i gimnazjum | str. 59
4. Przekształcenie liceum ogólnokształcącego | str. 59
5. Przekształcenie technikum | str. 61
6. Przekształcenie zasadniczej szkoły zawodowej | str. 62
7. Przekształcenie zespołu szkół, w skład którego wchodzi jedynie gimnazjum i liceum ogólnokształcące lub gimnazjum i technikum | str. 64
8. Przekształcenie zespołu szkół, w skład którego wchodzi jedynie zasadnicza szkoła zawodowa i gimnazjum | str. 65
9. Przekształcenie szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy | str. 66
10. Przekształcenie szkoły policealnej | str. 67
11. Uchwały o przekształceniu - aktami założycielskimi szkół | str. 67
12. Szkoła branżowa II stopnia | str. 68

Rozdział III
Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w latach 2017-2020 | str. 69

1. Zagadnienia ogólne | str. 69
2. Nauczyciele gimnazjum w okresie reformy ustroju szkolnego | str. 70
3. Pracownicy niebędący nauczycielami zatrudnieni w gimnazjum w okresie reformy ustroju szkolnego | str. 78
4. Pracownicy gimnazjum przekształcanego lub włączanego do szkoły innego typu | str. 85
5. Nauczyciele i pracownicy innych szkół przekształcanych z mocy prawa | str. 88
5.1. Nauczyciele i pracownicy szkół podstawowych | str. 88
5.2. Nauczyciele i pracownicy liceum ogólnokształcącego | str. 90
5.3. Nauczyciele i pracownicy czteroletniego technikum | str. 90
5.4. Nauczyciele i pracownicy zasadniczych szkół zawodowych | str. 91
5.5. Nauczyciele i pracownicy szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy | str. 91
5.6. Nauczyciele i pracownicy szkoły policealnej | str. 92
5.7. Nauczyciele i pracownicy zespołów przekształcanych w ośmioletnie szkoły podstawowe | str. 92
5.8. Nauczyciele i pracownicy zespołów przekształcanych w czteroletnie licea ogólnokształcące lub pięcioletnie technika | str. 93
5.9. Nauczyciele i pracownicy zespołów przekształcanych w branżowe szkoły I stopnia | str. 94
6. Rozwiązania szczególne w okresie reformy | str. 94
6.1. Przeniesienie nauczyciela | str. 94
6.2. Uzupełnienie etatu | str. 97
6.3. Liczba uczniów na etat specjalisty | str. 99
6.4. Zgoda na podjęcie lub kontynuowanie zatrudnienia przez nauczycieli | str. 101
6.5. Praca w godzinach ponadwymiarowych | str. 103
6.6. Informacja o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli. Pierwszeństwo w zatrudnieniu | str. 104
6.7. Prawo do przejścia na emeryturę na zasadach określonych w art. 88 KN | str. 105

Rozdział IV
Prawo oświatowe - zakres regulacji | str. 109

1. Uwagi ogólne | str. 109
2. Nowe typy szkół | str. 111
3. Nowe poziomy wykształcenia | str. 115

Rozdział V
Zadania organów prowadzących - analiza porównawcza | str. 123


Rozdział VI
Przekazywanie szkół publicznych do prowadzenia innym podmiotom | str. 131

1. Przekazywanie szkół według dotychczasowych regulacji | str. 131
2. Przekazywanie szkoły na podstawie Prawa oświatowego | str. 132
3. Szkoły przekazane w uregulowaniach przejściowych | str. 137
4. Przekazanie informacji o przekazanej szkole w systemie informacji oświatowej | str. 140

Rozdział VII
Kształcenie specjalne | str. 141

1. Zmiany doprecyzowujące | str. 141
2. Szkoły podstawowe w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii | str. 142
3. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | str. 143
4. Sposób zapewnienia kształcenia specjalnego | str. 149

Rozdział VIII
Kształcenie zawodowe | str. 155

1. Podstawa programowa kształcenia w zawodach | str. 158
2. Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego | str. 163
3. Branżowa szkoła II stopnia | str. 167

Rozdział IX
Arkusze organizacji szkół i przedszkoli | str. 169

1. Uwagi ogólne | str. 169
2. Ramowe plany nauczania | str. 181
3. Dokonywanie zmian w arkuszu. Kompetencje do tworzenia arkusza | str. 193

Rozdział X
Status dyrektora szkoły. Zasady powierzania stanowisk kierowniczych | str. 197

1. Dyrektorzy dotychczasowych gimnazjów | str. 198
1.1. Dyrektor wygaszanego gimnazjum | str. 198
1.2. Dyrektor gimnazjum przekształcanego w szkołę podstawową | str. 199
1.3. Dyrektor gimnazjum włączanego do szkoły podstawowej | str. 200
1.4. Dyrektor gimnazjum przekształcanego w liceum ogólnokształcące, technikum lub branżową szkołę I stopnia | str. 202
1.5. Dyrektor gimnazjum włączanego do liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły I stopnia | str. 203
1.6. Dyrektor dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej | str. 204
1.7. Dyrektorzy dotychczasowych zespołów szkół | str. 205
2. Powierzanie stanowisk dyrektora | str. 206
3. Powierzenie stanowisk wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych | str. 208
4. Odwołanie ze stanowiska kierowniczego | str. 208

Rozdział XI
Tworzenie i likwidacja publicznych szkół i placówek | str. 211

1. Tworzenie publicznych szkół i placówek | str. 211
2. Likwidacja publicznych szkół i placówek | str. 218
3. Przekształcanie oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych | str. 222

Rozdział XII
Doradztwo zawodowe | str. 229


Rozdział XIII
Internaty | str. 231


Rozdział XIV
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych | str. 239

1. Zakres wprowadzonych zmian | str. 239
2. Uregulowania przejściowe | str. 245

Rozdział XV
Zezwolenie na prowadzenie szkół i placówek publicznych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego | str. 247

1. Zakładanie szkół i placówek w świetle nowych regulacji | str. 247
2. Uregulowania przejściowe w zakresie zakładania trzyletnich liceów ogólnokształcących i czteroletnich techników | str. 248
3. Likwidacja szkoły lub placówki publicznej | str. 254

Rozdział XVI
Organizacja oddziałów przygotowawczych | str. 255


Rozdział XVII
Dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół podlegających stopniowemu wygaszeniu | str. 259

Ukryj

Opis:

Książka prezentuje najważniejsze aspekty związane z wprowadzeniem i wdrażaniem nowego ustroju szkolnego, w szczególności zadania dyrektorów szkół i organów prowadzących.

W pracy ukazano nie tylko proces związany z dostosowaniem sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, lecz także dokonano analizy porównawczej nowych przepisów z dotychczasowymi rozwiązaniami. Dzięki temu czytelnik zdobędzie informacje, w jakim zakresie dany obszar kompetencji lub obowiązków uległ modyfikacji, na co zwrócić szczególną uwagę oraz czego należy unikać.

W publikacji przedstawiono m.in. takie zagadnienia, jak:

  • tworzenie i likwidacja publicznych szkół i placówek,
  • przekazywanie szkół publicznych do prowadzenia podmiotom prywatnym,
  • kształcenie specjalne,
  • kształcenie zawodowe,
  • sporządzanie arkuszy organizacji szkół i przedszkoli oraz aneksów do tych arkuszy,
  • zasady powierzania stanowisk kierowniczych w szkołach i placówkach,
  • doradztwo zawodowe,
  • zasady funkcjonowania internatów,
  • prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
  • wydawanie zezwoleń na prowadzenie szkół i placówek publicznych.
Ponadto opracowanie zostało wzbogacone o rozstrzygnięcia organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego, orzeczenia sądów, opinie i stanowiska.

Książka przeznaczona jest dla dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół, pracowników organów samorządowych oraz działów kadr w szkołach.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-840-5 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 274
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Oświata / Prawo w oświacie
Kod: KAM-3262:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów