Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz do art. 1-166

Publikacja zawiera szczegółowe omówienie naczelnych zasad procesu karnego, właściwości i składu sądu, statusu stron, obrońców i pełnomocników oraz czynności procesowych.

więcej

Autorzy: Jerzy Skorupka, Jacek Kosonoga, Stanisław Zabłocki (red. naukowy), Ryszard A. Stefański (red. naukowy),
Seria:  Duże Komentarze
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  12 sierpnia 2017 r.
Kod: KAM-3236:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 329,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 296,10 zł. ( Oszczędzasz: 32,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str.. 11

Wprowadzenie | str. 17


Ustawa z 6.06.1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1749; zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 2138, poz. 2261; z 2017 r. poz. 244, poz. 768, poz. 773, poz. 966) | str. 21

DZIAŁ I. Przepisy wstępne | str. 23
Art. 1. [Podsądność] | str. 39
Art. 2. [Cele kodeksu] | str. 52
Art. 3. [Czynnik społeczny w postępowaniu karnym] | str. 76
Art. 4. [Zasada obiektywizmu] | str. 86
Art. 5. [Zasada domniemania niewinności, in dubio pro reo] | str. 96
Art. 6. [Zasada prawa do obrony] | str. 116
Art. 7. [Zasada swobodnej oceny dowodów] | str. 136
Art. 8. [Zasada samodzielności jurysdykcyjnej sądów] | str. 160
Art. 9. [Zasada działania z urzędu] | str. 174
Art. 10. [Zasada legalizmu] | str. 178
Art. 11. [Umorzenie absorpcyjne, przesłanki, tryb, wznowienie] | str. 184
Art. 12. [Ściganie na wniosek pokrzywdzonego] | str. 192
Art. 13. [Ściganie za zezwoleniem] | str. 209
Art. 14. [Zasada skargowości] | str. 214
Art. 15. [Podległość procesowa Policji i innych organów sądowi i prokuratorowi] | str. 222
Art. 16. [Obowiązek pouczania i informowania uczestników postępowania] | str. 229
Art. 17. [Negatywne przesłanki procesowe] | str. 238
Art. 18. [Czyn jako wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne] | str. 338
Art. 19. [Sygnalizacja uchybień, kara pieniężna, zażalenie] | str. 342
Art. 20. [Reagowanie na naruszenie obowiązków procesowych] | str. 349
Art. 21. [Zawiadomienie o postępowaniu karnym] | str. 365
Art. 22. [Zawieszenie postępowania] | str. 369
Art. 23. [Zawiadomienie sądu rodzinnego] | str. 392
Art. 23a. [Mediacja: cel, termin, mediator, sprawozdanie] | str. 395
Art. 23b. (uchylony) | str. 405

DZIAŁ II. Sąd | str. 406
Rozdział 1. Właściwość i skład sądu | str. 412
Art. 24. [Sąd rejonowy - właściwość rzeczowa] | str. 412
Art. 25. [Sąd okręgowy - właściwość rzeczowa i funkcjonalna] | str. 419
Art. 26. [Sąd apelacyjny - właściwość funkcjonalna] | str. 439
Art. 27. [Sąd Najwyższy - właściwość funkcjonalna] | str. 443
Art. 28. [Rozprawa główna - skład sądu] | str. 448
Art. 29. [Rozprawa apelacyjna i kasacyjna - skład sądu] | str. 469
Art. 30. [Posiedzenie - skład sądu] | str. 473
Art. 31. [Właściwość miejscowa - reguły ogólne] | str. 477
Art. 32. [Właściwość miejscowa - kryteria dodatkowe] | str. 488
Art. 33. [Łączność podmiotowa] | str. 491
Art. 34. [Łączność przedmiotowa] | str. 494
Art. 35. [Właściwość - sprawdzenie z urzędu] | str. 502
Art. 36. [Przekazanie sprawy - ekonomia procesowa] | str. 513
Art. 37. [Przekazanie sprawy - dobro wymiaru sprawiedliwości] | str. 521
Art. 38. [Spory o właściwość] | str. 534
Art. 39. [Spór kompetencyjny sądu powszechnego i sądu wojskowego] | str. 539
Rozdział 2. Wyłączenie sędziego | str. 543
Art. 40. [Iudex inhabilis] | str. 543
Art. 41. [Iudex suspectus] | str. 586
Art. 41a. [Pozostawienie wniosku o wyłączenie sędziego bez rozpoznania] | str. 613
Art. 42. [Postępowanie w przedmiocie wyłączenia] | str. 616
Art. 43. [Przekazanie sprawy - wyłączenie sędziów] | str. 622
Art. 44. [Wyłączenie ławników] | str. 623

DZIAŁ III. Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny, podmiot zobowiązany, właściciel przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem | str. 626
Rozdział 3. Oskarżyciel publiczny | str. 639
Art. 45. [Prokurator oskarżycielem publicznym] | str. 639
Art. 46. [Prokurator - udział w rozprawie] | str. 659
Art. 47. [Wyłączenie oskarżyciela publicznego] | str. 667
Art. 48. [Tryb wyłączenia oskarżyciela] | str. 674
Rozdział 4. Pokrzywdzony | str. 680
Art. 49. [Pokrzywdzony - definicja] | str. 680
Art. 49a. [Termin do złożenia wniosku] | str. 709
Art. 50. [Zakaz kumulacji ról procesowych] | str. 714
Art. 51. [Reprezentacja pokrzywdzonego w procesie] | str. 718
Art. 52. [Śmierć pokrzywdzonego] | str. 728
Rozdział 5. Oskarżyciel posiłkowy | str. 733
Art. 53. [Pokrzywdzony oskarżycielem posiłkowym] | str. 733
Art. 54. [Samoistny oskarżyciel posiłkowy, termin] | str. 738
Art. 55. [Subsydiarny oskarżyciel posiłkowy] | str. 744
Art. 56. [Ograniczenie udziału oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu] | str. 768
Art. 56a. [Doręczenie wraz z tłumaczeniem oskarżycielowi posiłkowemu orzeczenia podlegającego zaskarżeniu lub kończącego postępowanie] | str. 773
Art. 57. [Odstąpienie oskarżyciela posiłkowego od oskarżenia] | str. 776
Art. 58. [Śmierć oskarżyciela posiłkowego] | str. 779
Rozdział 6. Oskarżyciel prywatny | str. 783
Art. 59. [Oskarżyciel prywatny] | str. 783
Art. 60. [Objęcie czynu ściganego z oskarżenia prywatnego przez prokuratora] | str. 788
Art. 60a. [Doręczenie wraz z tłumaczeniem oskarżycielowi prywatnemu orzeczenia podlegającego zaskarżeniu lub kończącego postępowanie] | str. 811
Art. 61. [Śmierć oskarżyciela prywatnego] | str. 812
Rozdział 7. (uchylony) | str. 814
Art. 62-70. (uchylone) | str. 814
Rozdział 8. Oskarżony | str. 814
Art. 71. [Oskarżony, podejrzany - definicje] | str. 814
Art. 72. [Prawo do pomocy tłumacza] | str. 822
Art. 73. [Prawo tymczasowo aresztowanego do kontaktu z obrońcą] | str. 833
Art. 74. [Prawa i obowiązki oskarżonego w postępowaniu] | str. 841
Art. 75. [Obowiązek stawiania się na wezwanie] | str. 850
Art. 76. [Przedstawiciel ustawowy oskarżonego] | str. 855
Art. 77. [Maksymalna liczba obrońców] | str. 858
Art. 78. [Obrońca z urzędu - prawo ubogiego] | str. 863
Art. 79. [Obrona obligatoryjna] | str. 878
Art. 80. [Obrona obligatoryjna przed sądem okręgowym] | str. 923
Art. 80a. (uchylony) | str. 931
Art. 81. [Wyznaczenie obrońcy z urzędu w postępowaniu] | str. 931
Art. 81a. [Lista obrońców] | str. 941
Rozdział 9. Obrońcy i pełnomocnicy | str. 946
Art. 82. [Obrońca oskarżonego] | str. 946
Art. 83. [Upoważnienie do obrony] | str. 951
Art. 84. [Zakres udziału obrońcy] | str. 968
Art. 85. [Obrona wielu oskarżonych] | str. 979
Art. 86. [Czynności obrońcy a oskarżony] | str. 994
Art. 87. [Udział pełnomocnika] | str. 1002
Art. 87a. (uchylony) | str. 1007
Art. 88. [Uprawnienie do pełnienia roli pełnomocnika] | str. 1007
Art. 89. [Odpowiednie stosowanie Kodeksu postępowania cywilnego] | str. 1014
Rozdział 10. Przedstawiciel społeczny | str. 1016
Art. 90. [Przedstawiciel społeczny] | str. 1016
Art. 91. [Uprawnienia procesowe przedstawiciela organizacji społecznej] | str. 1024
Rozdział 10a. Podmiot zobowiązany | str. 1028
Art. 91a. [Zobowiązanie do zwrotu korzyści lub jej równowartości; orzeczenie przepadku świadczenia lub jego równowartości] | str. 1028
Rozdział 10b. Właściciel przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem | str. 1038
Art. 91b. [Prawa przysługujące właścicielowi przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem] | str. 1038

DZIAŁ IV. Czynności procesowe | str. 1040
Rozdział 11. Orzeczenia, zarządzenia i polecenia | str. 1043
Art. 92. [Podstawa faktyczna orzeczenia] | str. 1043
Art. 93. [Postanowienia, zarządzenia, polecenia] | str. 1049
Art. 93a. [Uprawnienia referendarzy sądowych] | str. 1054
Art. 94. [Postanowienia, zarządzenia - treść] | str. 1056
Art. 95. [Orzekanie na rozprawie oraz na posiedzeniu] | str. 1059
Art. 95a. [Orzekanie w sprawach zaliczonych do wykroczeń] | str. 1062
Art. 95b. [Zasada tajności posiedzeń] | str. 1062
Art. 96. [Posiedzenie - zasady udziału stron] | str. 1065
Art. 97. [Czynności sprawdzające] | str. 1074
Art. 98. [Postanowienie - uzasadnienie] | str. 1077
Art. 99. [Wyrok, zarządzenie - uzasadnienie] | str. 1082
Art. 100. [Orzeczenia i zarządzenia - ogłaszanie, doręczanie, pouczanie] | str. 1084
Art. 101-104. (uchylone) | str. 1093
Art. 105. [Sprostowanie orzeczeń i zarządzeń] | str. 1093
Art. 106. [Orzeczenia i zarządzenia w postępowaniu przygotowawczym] | str. 1101
Art. 107. [Klauzula wykonalności - nadanie] | str. 1103
Rozdział 12. Narada i głosowanie | str. 1105
Art. 108. [Zasada tajności narady i głosowania] | str. 1105
Art. 109. [Kolejność głosowania] | str. 1108
Art. 110. [Przedmiot narady i głosowania] | str. 1110
Art. 111. [Zasady liczenia głosów] | str. 1112
Art. 112. [Wstrzymanie się od głosowania] | str. 1114
Art. 113. [Podpisywanie orzeczeń] | str. 1115
Art. 114. [Votum separatum] | str. 1116
Art. 115. [Podpisanie uzasadnienia] | str. 1120
Rozdział 13. Porządek czynności procesowych | str. 1122
Art. 116. [Forma wniosków lub oświadczeń stron] | str. 1122
Art. 117. [Udział w czynnościach procesowych i następstwa nieobecności] | str. 1123
Art. 117a. [Wielu obrońców, pełnomocników] | str. 1131
Art. 118. [Niewłaściwe oznaczenie czynności, niewłaściwe skierowanie pisma] | str.. 1135
Art. 119. [Pismo procesowe - wymogi formalne] | str. 1138
Art. 120. [Uzupełnienie braków formalnych] | str. 1139
Art. 121. [Odmowa podpisu uczestnika czynności] | str. 1146
Rozdział 14. Terminy | str. 1147
Art. 122. [Termin zawity] | str. 1147
Art. 123. [Zasady obliczania terminu] | str. 1149
Art. 124. [Nadanie pisma przed terminem] | str. 1154
Art. 125. [Niewłaściwe wniesienie pisma] | str. 1157
Art. 126. [Warunki przywrócenia terminu zawitego] | str. 1158
Art. 127. [Wniosek o przywrócenie terminu a wykonanie orzeczenia] | str. 1167
Art. 127a. [Zawieszenie terminu] | str. 1169
Art. 127b. [Sposób obliczania okresów tygodnia, miesiąca, roku] | str. 1170
Art. 127c. [Dzień trwania środka przymusu skutkującego pozbawieniem wolności] | str. 1171
Rozdział 15. Doręczenia | str. 1171
Art. 128. [Forma doręczanych pism] | str. 1171
Art. 129. [Treść wezwania lub zawiadomienia] | str. 1173
Art. 130. [Pokwitowanie] | str. 1175
Art. 131. [Doręczenie przez pocztę, Policję, środki masowego przekazu] | str. 1176
Art. 132. [Doręczenie do rąk adresata, dorosłego domownika, za pomocą faksu] | str. 1179
Art. 133. [Doręczenie zastępcze] | str. 1188
Art. 134. [Doręczenie pośrednie] | str. 1191
Art. 135. [Zawiadomienie prokuratora wokandą] | str. 1194
Art. 136. [Odmowa przyjęcia pisma, odmowa pokwitowania] | str. 1195
Art. 137. [Wezwanie w wypadkach niecierpiących zwłoki] | str. 1196
Art. 138. [Doręczenie osobie przebywającej za granicą] | str. 1199
Art. 139. [Uznanie pisma za doręczone] | str. 1201
Art. 140. [Obowiązek doręczeń reprezentantom stron] | str. 1206
Art. 141. [Delegacja ustawowa] | str. 1209
Art. 142. [Doręczenie przez przyznanie] | str. 1209
Rozdział 16. Protokoły | str. 1210
Art. 143. [Czynności protokołowane] | str. 1210
Art. 144. [Protokolant] | str. 1218
Art. 145. [Stenogram] | str. 1220
Art. 146. [Wyłączenie protokolanta i stenografa] | str. 1221
Art. 147. [Rejestracja obrazu lub dźwięku] | str. 1224
Art. 148. [Elementy protokołu] | str. 1231
Art. 148a. [Anonimizacja] | str. 1235
Art. 149. [Podpisanie protokołu rozprawy lub posiedzenia, stenogramu] | str. 1239
Art. 150. [Podpisanie protokołu innych czynności, zarzuty do protokołu] | str. 1240
Art. 151. [Skreślenia, poprawki, uzupełnienia, uzupełnienie podpisu] | str. 1246
Art. 152. [Wniosek o sprostowanie protokołu rozprawy, posiedzenia] | str. 1249
Art. 153. [Tryb sprostowania protokołu] | str. 1252
Art. 154. [Sprostowanie omyłek pisarskich i rachunkowych] | str. 1255
Art. 155. [Obowiązek zawiadomienia stron o sprostowaniu] | str. 1256
Rozdział 17. Przeglądanie akt i sporządzanie odpisów | str. 1257
Art. 156. [Przeglądanie akt sprawy, czynienie odpisów i kserokopii] | str. 1257
Art. 156a. [Udostępnianie danych lub oryginałów dokumentów z załącznika adresowego] | str. 1278
Art. 157. [Odpisy orzeczeń i protokołów] | str. 1280
Art. 158. [Przeglądanie akt sądowych przez prokuratora] | str. 1282
Art. 159. [Udostępnienie akt - zażalenie] | str. 1284
Rozdział 18. Odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt | str. 1285
Art. 160. [Odtworzenie akt - właściwość] | str. 1285
Art. 161. [Częściowe odtworzenie akt] | str. 1289
Art. 162. [Obowiązki i prawa stron] | str. 1290
Art. 163. [Powszechny obowiązek przedstawienia dokumentów] | str. 1291
Art. 164. [Odtworzenie akt - dowody] | str. 1292
Art. 165. [Treść postanowienia] | str. 1293
Art. 166. [Powtórzenie czynności] | str. 1295

Ukryj

Opis:

Jest to pierwszy tom (art. 1-166) komentarza do kodeksu postępowania karnego, przygotowanego przez uznane autorytety z zakresu prawna karnego procesowego, przedstawicieli zarówno nauki, jak i praktyki prawniczej.

W komentarzu uwzględniono:

  • zarówno obecne brzmienie przepisów, w tym najnowsze regulacje (m.in. wprowadzone nowelizacjami z 23.03.2017 r.),
  • jak i niektóre z nieobowiązujących już zmian wprowadzonych ustawą z 27.09.2013 r. - m.in. dlatego że w trybie kasacyjnym proceduralna prawidłowość tych postępowań długo jeszcze będzie badana właśnie z uwzględnieniem treści przepisów uchwalonych w 2013 r.
Przy objaśnianiu poszczególnych przepisów Autorzy w szerokim zakresie wykorzystali dorobek doktryny i judykatury. Licznie prezentowane są poglądy wypowiadane w literaturze i orzecznictwie, w tym niekiedy przeciwstawne, wobec których zajmowane jest jasne stanowisko Autora komentującego dany przepis. Jednocześnie komentujący szczególną uwagę poświęcili nowym lub zmienionym przepisom, co do których nie ma jeszcze w ogóle lub jest jedynie nieliczna literatura, a orzecznictwo nie zostało jeszcze wykształcone lub ujednolicone.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-559-6 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 1296
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo karne procesowe
Kod: KAM-3236:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów