Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Konstytucyjna ochrona pracy i praw pracowniczych

Podstawowym przesłaniem książki jest przedstawienie reguł ochrony pracy, które Konstytucja (najważniejszy akt normatywny w państwie) odnosi do wszystkich osób wykonujących pracę w szerokim tego słowa znaczeniu.

więcej


Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  15 marca 2017 r.
Kod: KAM-3285;pakiet  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 13

Wstęp | str. 15

Rozdział pierwszy
Konstytucyjne pojęcie pracy | str. 25

I. Praca i jej znaczenie w naukach społecznych i ekonomicznych | str. 27
1. Perspektywa filozoficzna | str. 27
2. Perspektywa ekonomiczna | str. 33
3. Perspektywa socjologiczna | str. 38
II. Praca (zatrudnienie), pracownik i pracodawca w ustawowym prawie pracy | str. 40
III. Praca jako pojęcie konstytucyjne | str. 47
1. Doktryna prawa konstytucyjnego | str. 47
2. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego | str. 57
IV. Praca (zatrudnienie), pracownik i pracodawca w prawie Unii Europejskiej oraz w prawie wybranych państw członkowskich UE | str. 63
1. Prawo Unii Europejskiej | str. 63
2. Prawo wybranych państw członkowskich UE | str. 71
V. Praca (zatrudnienie), pracownik i pracodawca w prawie międzynarodowym oraz w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności | str. 77
VI. Konstytucyjny stosunek pracy - postulowany sposób rozumienia | str. 85
1. Podstawowe założenia interpretacyjne | str. 85
2. Element zależności ekonomicznej | str. 95
3. Podmiotowy i przedmiotowy zakres konstytucyjnego stosunku pracy | str. 99
VII. Praca i pokrewne pojęcia konstytucyjne | str. 110
1. Zawód (zawód zaufania publicznego, wolny zawód) | str. 110
2. Służba publiczna (służba cywilna) | str. 119
VIII. Konkluzje | str. 123

Rozdział drugi
Konstytucyjna ochrona pracy | str. 127

I. Ochrona pracy a konstytucyjny model gospodarczy | str. 129
1. Ochrona pracy w warunkach społecznej gospodarki rynkowej | str. 129
2. Solidarność, dialog i współpraca partnerów społecznych | str. 136
II. Ochrona pracy w świetle postanowień art. 24 Konstytucji | str. 143
1. Przedmiot i treść ochrony oraz adresaci obowiązków ochronnych | str. 143
2. Publiczne prawo podmiotowe do ochrony pracy | str. 154
3. Ochrona pracy jako przesłanka ingerencji w prawa i wolności konstytucyjne | str. 158
III. Konstytucyjna ochrona trwałości zatrudnienia | str. 162
1. Ogólna ochrona trwałości zatrudnienia | str. 162
2. Szczególna ochrona trwałości zatrudnienia | str. 168
3. Trwałość zatrudnienia a przekształcanie i wygaszanie stosunków pracy ex lege | str. 171
4. Podmiotowe gwarancje trwałości zatrudnienia | str. 176
IV. Publiczny nadzór nad warunkami wykonywania pracy | str. 181
V. Wolność umów w konstytucyjnym reżimie ochrony pracy | str. 186
1. Publiczna ingerencja w swobodę kontraktowania | str. 186
2. Publiczno-prywatny charakter relacji pracowniczej | str. 193
VI. Konkluzje | str. 202

Rozdział trzeci
Praca w kontekście aksjologii konstytucyjnej | str. 209

I. Wolność tworzenia i działania związków zawodowych i organizacji pracodawców jako zasada ustroju | str. 210
II. Konstytucyjna dyrektywa prowadzenia polityki pełnego i produktywnego zatrudnienia | str. 220
1. Pełne i produktywne zatrudnienie jako norma programowa | str. 220
2. Normatywny charakter pełnej produktywizacji zatrudnienia | str. 224
3. Pełne i produktywne zatrudnienie a publiczne prawa podmiotowe | str. 232
III. Bezpieczeństwo prawne oraz zaufanie jednostki do państwa i prawa jako konstytucyjne podstawy prawa pracy | str. 236
IV. Sprawiedliwość społeczna w procesie świadczenia pracy | str. 239
V. Godnościowy charakter pracy w ujęciu konstytucyjnym | str. 245
1. Obowiązek poszanowania godności podmiotów relacji pracowniczej | str. 245
2. Prywatność i autonomia informacyjna w stosunkach pracy | str. 255
3. Wolność sumienia i wyznania oraz wolność wypowiedzi w miejscu pracy | str. 267
VI. Konstytucyjna równość i zakaz dyskryminacji w relacjach pracowniczych | str. 270
1. Treść zasady równości i jej znaczenie dla społecznego zjawiska pracy | str. 270
2. Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu z jakiejkolwiek przyczyny | str. 279
3. Horyzontalny efekt konstytucyjnej równości w relacjach pracowniczych | str. 283
4. Dopuszczalne konstytucyjnie kryteria zróżnicowania związane z osobą pracownika | str. 286
5. Dopuszczalne konstytucyjnie kryteria zróżnicowania związane z osobą pracodawcy | str. 290
6. Dopuszczalne konstytucyjnie kryteria zróżnicowania związane z formą i specyfiką zatrudnienia | str. 293
7. Dyferencjacja praw i obowiązków pracowników służb państwowych | str. 300
8. Konstytucyjna równość a ingerowanie w stosunek pracy ex lege | str. 302
9. Równość kobiet i mężczyzn w sferze pracowniczej oraz zakaz dyskryminacji ze względu na płeć | str. 304
VII. Prawo do sądu oraz konstytucyjny model władzy sądowniczej a sprawy z zakresu prawa pracy | str. 310
VIII. Konstytucyjny model ochrony rodzicielstwa w prawie pracy | str. 320
IX. Konstytucyjna ochrona aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych | str. 324
X. Konkluzje | str. 329

Rozdział czwarty
Konstytucyjna ochrona indywidualnych praw pracowniczych | str. 337

I. Wolność pracy | str. 337
1. Prawo do pracy czy wolność pracy? | str. 337
2. Negatywny i pozytywny aspekt konstytucyjnej wolności pracy | str. 346
3. Wyjątek a ograniczenie wolności pracy | str. 352
4. Obowiązek pracy | str. 359
5. Zakaz stałego zatrudniania dzieci do lat 16 jako konstytucyjne ograniczenie wolności pracy | str. 362
II. Natura konstytucyjnych praw socjalnych | str. 365
1. Szeroki zakres swobody ustawodawcy i brak roszczeniowego charakteru praw socjalnych | str. 366
2. Podmiotowy charakter konstytucyjnych praw pracowniczych i ich minimalna treść w orzecznictwie i doktrynie | str. 369
3. Programowy charakter konstytucyjnych praw pracowniczych w orzecznictwie i doktrynie | str. 374
4. Prawa pracownicze jako egzekwowalne prawa podmiotowe jednostek o ustalonej konstytucyjnej treści | str. 378
III. Wynagrodzenie za pracę | str. 386
1. Wynagrodzenie za pracę w rozumieniu konstytucyjnym | str. 386
2. Dochód z wynagrodzenia jako konstytucyjne prawo majątkowe | str. 389
3. Konstytucyjne dyrektywy w zakresie wysokości wynagrodzenia | str. 390
4. Godziwość (sprawiedliwość) wynagrodzenia jako założenie o randze konstytucyjnej? | str. 394
5. Konstytucyjna dopuszczalność określania maksymalnego wynagrodzenia za pracę | str. 398
6. Zasada godziwego (sprawiedliwego) wynagrodzenia minimalnego | str. 401
7. Godziwe (sprawiedliwe) wynagrodzenie minimalne jako konstytucyjne prawo podmiotowe | str. 406
8. Różnicowanie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę | str. 409
IV. Konstytucyjne gwarancje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy | str. 411
V. Konstytucyjne prawo pracownika do wypoczynku | str. 418
1. Uwarunkowania oraz zakres uprawnień związanych z wypoczynkiem | str. 418
2. Konstytucyjne prawo do dni wolnych od pracy | str. 424
3. Konstytucyjny nakaz traktowania niedzieli i święta jako dnia wolnego od pracy | str. 426
4. Konstytucyjne prawo podmiotowe do dni wolnych od pracy | str. 430
5. Konstytucyjne gwarancje corocznego i płatnego urlopu | str. 432
6. Maksymalne normy czasu pracy oraz wynikające z nich gwarancje pracownicze | str. 434
VI. Konkluzje | str. 439

Rozdział piąty
Konstytucyjna ochrona wolności związkowych | str. 445

I. Pojęcie i natura konstytucyjnych wolności związkowych | str. 445
II. Wolność zrzeszania się w związkach zawodowych i organizacjach pracodawców | str. 449
1. Podmiotowy aspekt wolności zrzeszania się w związkach zawodowych i organizacjach pracodawców | str. 449
2. Pozytywny i negatywny wymiar wolności zrzeszania się | str. 455
3. Legitymacja związku zawodowego i organizacji pracodawców do inicjowania postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym | str. 460
III. Prawo do rokowań oraz zawierania układów zbiorowych pracy | str. 465
1. Adresaci oraz zakres podmiotowy | str. 465
2. Treść konstytucyjnego prawa do rokowań | str. 470
3. Treść konstytucyjnego prawa do zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień | str. 472
4. Charakter prawny układów zbiorowych pracy i innych porozumień | str. 478
IV. Konstytucyjne prawo do strajku oraz innych form protestu | str. 487
1. Pojęcie strajku oraz innej formy protestu | str. 487
2. Konstytucyjna natura akcji strajkowych | str. 488
3. Zbiorowy i indywidualny wymiar prawa do strajku | str. 491
4. Konstytucyjne prawo do lokautu? | str. 493
V. Ograniczenia w korzystaniu z konstytucyjnych wolności związkowych | str. 495
1. Wymóg respektowania standardu międzynarodowego | str. 495
2. Konstytucyjny test dopuszczalności ograniczeń praw związkowych | str. 500
3. Specyficzne warunki ograniczania prawa do strajku | str. 503
VI. Konkluzje | str. 504

Zakończenie | str. 511

Wykaz literatury i źródeł | str. 519

Ukryj

Opis:

Publikacja zawiera analizę konstytucyjnych gwarancji ochrony pracy i praw pracowniczych, regulacji chroniących pracę jako zjawisko społeczne oraz indywidualne i zbiorowe prawa pracownicze.
Autor, omawiając ustrojową zasadę ochrony pracy (art. 24 Konstytucji), przedstawia jej konkretne rozwiązania normatywne. Są to regulacje dotyczące m.in.:
- ochrony trwałości zatrudnienia,
- prawa do minimalnego wynagrodzenia,
- prawa do wypoczynku,
- prawa do zawierania układów zbiorowych pracy,
- prawa do strajku.
Prawa te mają konstytucyjnie zdeterminowaną treść, którą musi brać pod uwagę ustawodawca, uszczegóławiając ich zakres.
Autor wskazuje, że postanowienia Konstytucji mają nie tylko charakter postulatów czy deklaracji, ale stanowią rzeczywisty instrument ochronny tak w relacji pracownik – państwo, jak i pracownik – pracodawca. Omówione w książce zasady i mechanizmy mogą być bowiem w praktyce stosowane przez pracowników (ich pełnomocników) w bezpośredniej dyskusji z pracodawcą. Mogą być powoływane przy rozwiązywaniu przez państwo sporów pracowniczych na każdym etapie postępowania.

Publikacja przeznaczona jest dla sędziów, adwokatów i radców prawnych, pracowników działów kadr – osób, które - w praktyce stosując prawo pracy, powinny znać podstawowy standard ochronny obowiązujący w tym zakresie.


Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-770-5 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 568
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-3285;pakiet Miejsce wydania: Warszawa