Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Spis treści: 

Słowo wstępne | str. 7

Lista publikacji (1972-2016) | str. 13

CZĘŚĆ A. PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE


László Burián
Die Neukodifikation des ungarischen internationalen Privatrechts Probleme des Allgemeinen Teils | str. 27

Paweł Czubik
Legalizacja dokumentów w ustawie z 25.06.2015 r. - Prawo konsularne | str. 37

Bogusława Gnela
Geneza art. 30 ustawy z 4.02.2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe | str. 48

Jacek Górecki
Pierwokup w prawie prywatnym międzynarodowym | str. 60

Monika Jagielska
Dopuszczalność wyboru prawa w umowach z konsumentami zawieranych za pomocą wzorca umownego | str. 71

Witold Kurowski
Wynagrodzenie za pracę i jego ochrona w prawie prywatnym międzynarodowym - zagadnienia wybrane | str. 79

Dieter Martiny
Determination of the applicable law for intellectual property contracts in EU conflict of laws | str. 97

Andrzej Mączyński
Ewolucja norm kolizyjnych wskazujących prawo właś ciwe dla formy czynności prawnych na wypadek śmierci | str. 112

Jadwiga Pazdan
Przyjęcie i odrzucenie spadku według rozporządzenia spadkowego UE z 2012 r. (z wyłączeniem problematyki formy) | str. 131

Maksymilian Pazdan
W poszukiwaniu prawa właściwego dla uznania dziecka urodzonego w następstwie procedury wspomaganej medycznie prokreacji | str. 140

Jerzy Poczobut
Wybór prawa w art. 4 ustawy z 4.02.2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe - uwagi w nawiązaniu do polskiej doktryny i judykatury | str. 147

Krystyna Szczepanowska-Kozłowska
Terytorializm praw włas ności intelektualnej a jurysdykcja międzynarodowa dla naruszeń dokonywanych za pośrednictwem Internetu | str. 160

Katarzyna Sznajder-Peroń
O możliwości jednolitej wykładni pojęcia zwykłego pobytu w regulacjach jurysdykcyjnych i kolizyjnoprawnych | str. 174

Maciej Szpunar
Wykładnia autonomiczna europejskiego prawa prywatnego międzynarodowego | str. 186

Elżbieta Traple
Wybrane problemy jurysdykcji w sprawach o naruszenie praw własności intelektualnej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej | str. 196

Paulina Twardoch
Aktualne tendencje w międzynarodowym prawie małżeńskim na tle unijnego rozporządzenia w sprawie małżeńskich ustrojów majątkowych | str. 222

Karol Weitz
Skutki zawisłości sprawy przed sądem państwa trzeciego w świetle rozporządzenia Bruksela Ia | str. 242

Maria-Anna Zachariasiewicz
Metoda analizy funkcjonalnej w prawie prywatnym międzynarodowym | str. 262

Grzegorz Żmij
Jeszcze o czynnościach zobowiązujących i rozporządzających prawami udziałowymi w prawie prywatnym międzynarodowym na tle rozporządzenia Rzym I | str. 274

CZĘŚĆ B. PRAWO HANDLOWE


Aleksander Chłopecki
O prymacie kapitału nad własnością | str. 287

Józef Frąckowiak
Uchwały zgromadzeń uczestników korporacyjnych osób prawnych | str. 301

Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz
O przydatności wyodrębnienia w ramach prawa handlowego dyscypliny "prawo finansów przedsiębiorstw" (corporate finance law) | str. 317

Jacek Gęsiak
Wybrane zagadnienia związane z podjęciem uchwały wspólników o rozwiązaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 324

Izabella Gil, Piotr Gil
Bezskuteczność zabezpieczenia rzeczowego w przypadku ogłoszenia upadłości | str. 339

Jerzy Jacyszyn
Partner - nietypowy wspólnik | str. 355

Aleksander Kappes
Ustalenie wartości akcji w procedurze przymusowego odkupu akcji | str. 382

Marian Kępiński
Zbycie przedsiębiorstwa | str. 392

Andrzej Kidyba
Relacje między prowadzeniem spraw a reprezentacją w spółce jawnej i skutki z nich wynikające | str. 410

Andrzej Koch
Możliwość wykonywania niektórych praw z udziałów włas nych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 421

Agata Kozioł
Ustanowienie użytkowania na udziale w spółce jawnej | str. 432

Zbigniew Kuniewicz
Wybrane zagadnienia dotyczące uchwał organów spółek kapitałowych oraz spółdzielni wyrażających zgodę na dokonanie czynności prawnej | str. 443

Elwira Marszałkowska-Krześ, Sławomir Krześ
Stwierdzenie "z urzędu" nieważności uchwały w postępowaniu toczącym się na podstawie powództwa o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników spółki kapitałowej | str. 453

Danka Manoleva-Mitrovska, Vladimir Mitrovski
The Legal Concept of Inselvency in Macedonian Law | str. 458

Maciej Mataczyński
Kilka uwag w kwestii wprowadzenia w prawie polskim monistycznego systemu zarządzania spółką akcyjną | str. 468

Grzegorz Matusik
Spóźnione zaskarżenie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych a nadużycie prawa podmiotowego | str. 477

Jacek Napierała
Obowiązek ujawnienia sprawozdania finansowego spółki w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości | str. 491

Józef Okolski, Sonia Strzelecka
Zarzut nadużycia prawa podmiotowego w świetle sporu o rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 507

Katarzyna Palka-Bartoszek
Rozporządzenie dokumentem akcji na okaziciela; sposoby wydania (przeniesienia) | str. 516

Krzysztof Pietrzykowski
Organy kadłubowe spółek kapitałowych i spółdzielni w orzecznictwie Sądu Najwyższego | str. 533

Piotr Pinior
Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu spółki z o.o. za wyrządzoną szkodę (wybrane problemy odpowiedzialności na podstawie art. 293 k.s.h.) | str. 545

Wojciech Pyzioł
"Spółka" jawna w fazie "początkowej" | str. 559

Ewa Rott-Pietrzyk
Czy prokura łączna niewłaś ciwa jest była (nie)właściwa? | str. 565

Tomasz Sójka
Zmiana warunków emisji obligacji | str. 586

Janusz A. Strzępka
O potrzebie zmian regulacji umowy o roboty budowlane w Kodeksie cywilnym | str. 599

Feliks Zedler
Wybrane problemy aksjologii prawa o niewypłacalności | str. 613

CZĘŚĆ C. PRAWO ZOBOWIĄZAŃ


Ewa Bagińska
Kompensacja krzywdy osób najbliższych w razie poniesienia przez poszkodowanego ciężkiego uszczerbku na zdrowiu - przegląd rozwiązań europejskich | str. 633

Zbigniew Banaszczyk
Znaczenie art. 77 ust. 1 Konstytucji RP dla okreś lenia podmiotowego zakresu indemnizacji szkód wyrządzonych niezgodnym z prawem wykonywaniem władzy publicznej | str. 644

Maria Dragun-Gertner
Płaszczyzny ochrony prawnej pasażera w transporcie morskim | str. 666

Mariusz Fras
Indywidualna kontynuacja umowy ubezpieczenia w ubezpieczeniach grupowych | str. 673

Magdalena Habdas
Utrata wartości przedsiębiorstwa jako szkoda | str. 686

Joanna Kruczalak-Jankowska
Umowa o zawieszeniu dochodzenia roszczeń (standstill agreement) | str. 706

Andrzej Kubas
Przedmiotowe i podmiotowe granice ugody sądowej | str. 714

Małgorzata Lubelska-Sazanów
Zwierzę jako przedmiot świadczenia w umowach o używanie rzeczy | str. 728

Piotr Machnikowski
O wypowiedzeniu umowy najmu zawartej przez przedsiębiorców na czas oznaczony | str. 740

Teresa Mróz
Uprawnienia z tytułu rękojmi - regulacje prawne i kierunki interpretacji | str. 750

Adam Olejniczak
Określenie skutków umów tworzących zespół umów | str. 763

Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Uwagi o naprawieniu szkody wyrządzonej przez "zaniechanie legislacyjne" | str. 778

Andrzej Szlęzak
O umownej odpowiedzialności gwarancyjnej "na zasadzie ryzyka" - słów kilka | str. 800

Aneta Wiewiórowska-Domagalska
B2B z cechami B2C: czy i o ile opłaca się uczynienie franczyzy umową nazwaną? | str. 811

Bronisław Ziemianin
Odpowiedzialność dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania | str. 820

Fryderyk Zoll
Czy należy powrócić do dyskusji o strukturze przyszłego Kodeksu cywilnego? | str. 827

Łukasz Żarnowiec
Odpowiedzialność cywilna mediatora | str. 845

CZĘŚĆ D. PRAWO ARBITRAŻU I MIĘDZYNARODOWE PRAWO HANDLOWE


Bernadetta Fuchs
Znaczenie Międzynarodowego Instytutu Unifikacji Prawa Prywatnego UNIDROIT dla praktyki międzynarodowego obrotu handlowego | str. 861

Tomasz Gizbert-Studnicki
Pluralizm prawny, lex mercatoria i międzynarodowy arbitraż handlowy | str. 875

Grzegorz Gorczyński
Zmiana cen rynkowych a umowa międzynarodowej sprzedaży towarów (komentarz do wyroku belgijskiego Sądu Kasacyjnego z 19.06.2009 r. w sprawie Scafom International v. Lorraine Tubes) | str. 887

Bettina Heiderhoff
Arbitration, the Rome I Regulation, and the law applicable to the merits | str. 907

Wojciech Klyta
Forma czynności prawnych w międzynarodowym prawie spółek. Uwagi prawnoporównawcze | str. 922

Johannes Koepp, Agnieszka Ason
An Anti-Enforcement Bias? The Application of the Substantive Public Policy Exception in Polish Annulment Proceedings | str. 938

Bartłomiej Panfil
Umowa o arbitraż a skutki interwencji ubocznej i przypozwania w procesie cywilnym | str. 951

Monika Pauknerová
Some Remarks on the Treatment of Foreign Law in Arbitration | str. 961

Mateusz Pilich
Państwo jako uczestnik międzynarodowego obrotu cywilnoprawnego (zagadnienia wybrane) | str. 973

Małgorzata Pohl
Exclusions of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods under Article 6 CISG | str. 998

Seweryn Świaczny
Międzynarodowy Instytut Unifikacji Prawa Prywatnego (UNIDROIT) a podmiotowość prawna Stolicy Apostolskiej | str. 1016

Maciej Zachariasiewicz
Inkorporacja wzorców umownych w Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów | str. 1025

Jacek Zrałek
Arbitraż w świetle zachodzących przemian społecznych i gospodarczych | str. 1041

CZĘŚĆ E. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ


Katarzyna Grzybczyk
Wykorzystywanie utworów chronionych i znaków towarowych podczas manifestacji społecznych | str. 1057

Marlena Jankowska
Kwestia odpowiedzialności prawnej za rozpowszechnianie danych teledetekcyjnych pozyskiwanych z przestrzeni kosmicznej | str. 1073

Wojciech Kowalski
Charakter prawny rękopisu pamiętnika | str. 1085

Ryszard Markiewicz, Stanisław Sołtysiński
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wielokrotności stosownego wynagrodzenia z tytułu naruszenia praw autorskich - dopowiedzenia | str. 1096

Małgorzata Modrzejewska
Wykorzystanie w nazwie domeny internetowej cudzych oznaczeń identyfikacyjnych jako czyn nieuczciwej konkurencji | str. 1109

Urszula Promińska
Kilka uwag w sprawie art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji | str. 1126

CZĘŚĆ F. PRAWO SPADKOWE, RZECZOWE I PROCESOWE


Jacek Gołaczyński
Wirtualne światy a własność wirtualna | str. 1139

Paulina Gwoździewicz-Matan
Ochrona prawna rzeczy ruchomych sprowadzanych na wystawę z zagranicy - nowe rozwiązania w prawie polskim | str. 1147

Wojciech J. Katner
Kontrowersje wokół zasiedzenia dzisiejszej służebności przesyłu na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego | str. 1162

Bartosz Kucia
Testament elektroniczny - aktualne tendencje w wybranych systemach prawnych | str. 1177

Ryszard Mikosz
Kilka uwag o wzajemnych relacjach między włas nością górniczą a własnością gruntową | str. 1193

Aleksander Oleszko, Radosław Pastuszko
Charakter i moc urzędowa aktu notarialnego zawierającego czynność prawną | str. 1207

Jerzy Pisuliński
Prawo pierwokupu i nabycia udziałów i akcji oraz prawo nabycia nieruchomości rolnej przez Agencję Nieruchomości Rolnych | str. 1221

Anita Strzebińczyk
Status zagranicznych organizacji pożytku publicznego i darowizny na ich rzecz - uwagi na tle wybranych orzeczeń | str. 1234

Zygmunt Tobor
Wykładnia potwierdzająca | str. 1256

Andrzej Torbus
Procesowy zarzut potrącenia | str. 1264

Arkadiusz Wudarski
Wina w wyroku rozwodowym konieczność czy anachronizm? Rozważania z perspektywy prawa niemieckiego | str. 1277

Ukryj

Opis:

Księga powstała przede wszystkim jako wyraz przyjaźni, podziwu i szacunku dla Profesora Wojciecha Popiołka, a także z okazji jego urodzin i 40 lat, które minęły od uzyskania przez Profesora tytułu doktora nauk prawnych. Wysoką pozycję naukową Profesora w polskiej doktrynie prawniczej dokumentuje wykaz jego publikacji zamieszczony w tym tomie. Na podkreślenie zasługuje pionierski charakter wielu tez naukowych sformułowanych przez Profesora oraz stworzonych przez niego konstrukcji jurydycznych, jak również podejmowanie tematów nieopracowanych w nauce, o dużej przydatności dla praktyki krajowego i międzynarodowego obrotu handlowego.

Księga - ofiarowana Profesorowi przez niemal stuoosobowe grono przyjaciół, współpracowników i uczniów z Polski i z zagranicy - jest nie tylko wyrazem najwyższego uznania dla jego dotychczasowych dokonań, lecz także stanowi imponujący zbiór esejów na temat najnowszych tendencji z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego, zobowiązań, handlowego, arbitrażu, własności intelektualnej, spadkowego, rzeczowego i procesowego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-156-7 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 1312
Rodzaj: księga jubileuszowa , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo handlowe
Kod: KAM-3144:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów