Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo upadłościowe. Komentarz [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK PDF]

Czytelnicy odnajdą w opracowaniu praktyczne informacje dotyczące między innymi przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości (w tym upadłości konsumenckiej) oraz skutków jej ogłoszenia dla osoby dłużnika i jego majątku.

więcej

Autorzy: Wojciech Klyta, Halina Buk, Dariusz Chrapoński, Aleksander Jerzy Witosz (red. naukowy),
Seria:  Komentarze
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1 czerwca 2017 r.
Kod: KAM-3106;pakiet  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 317,90 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 27

Wstęp | str. 33

Ustawa z 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 2171 ze zm.) | str. 37

Część pierwsza. Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym i jego skutkach | str. 39
Tytuł I. Przepisy ogólne | str. 39
Dział I. Przepisy wstępne | str. 39
Art. 1 . [Zakres regulacji] | str. 39
Art. 2 . [Cele postępowania] | str. 46
Art. 3 . [Wszczęcie postępowania na wniosek] | str. 52
Art. 4 . [Odpowiednie stosowanie przepisów części pierwszej] | str. 53
Dział II. Podmiotowy zakres stosowania ustawy | str. 56
Art. 5 . [Zakres podmiotowy ustawy] | str. 56
Art. 6 . [Zakres podmiotowy ustawy - wyłączenia] | str. 64
Art. 7 . [Ogłoszenie upadłości w przypadku śmierci przedsiębiorcy] | str. 66
Art. 8 . [Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej po zakończeniu działalności gospodarczej] | str. 67
Art. 9 . [Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą bez wpisu do ewidencji działalności gospodarczej] | str. 71
Art. 9a . [Postępowanie restrukturyzacyjne] . 73
Art. 9b . [Pierwszeństwo wniosku restrukturyzacyjnego] . 74
Dział III. Podstawy ogłoszenia upadłości . 77
Art. 10 . [Upadłość niewypłacalnego dłużnika] . 77
Art. 11 . [Niewypłacalność] . 80
Art. 12. (uchylony). . 96
Art. 12a . [Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości w przypadku wierzytelności spornych] | str. 97
Art. 13 . [Obligatoryjne oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości] | str. 100
Art. 14-17. (uchylone). | str. 105
Tytuł II. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości | str. 105
Dział I. Sąd | str. 105
Art. 18 . [Skład sądu upadłościowego] | str. 105
Art. 19 . [Właściwość sądu upadłościowego] | str. 106
Dział II. Wniosek o ogłoszenie upadłości | str. 109
Art. 20 . [Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości] | str. 109
Art. 21 . [Obowiązek dłużnika do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości] | str. 119
Art. 22 . [Elementy konieczne wniosku] | str. 132
Art. 22a . [Zaliczka na wydatki w toku postępowania upadłościowego] | str. 136
Art. 23 . [Elementy wniosku składanego przez dłużnika] | str. 137
Art. 24 . [Elementy wniosku składanego przez wierzyciela] | str. 148
Art. 25 . [Oświadczenie dłużnika o prawdziwości danych zawartych we wniosku] | str. 151
Dział III. Przepisy o postępowaniu | str. 152
Art. 26 . [Uczestnicy postępowania o ogłoszenie upadłości] | str. 152
Art. 26 1. [Kurator dłużnika] | str. 155
Art. 27 . [Posiedzenie sądu; postanowienie w sprawie o ogłoszenie upadłości] | str. 160
Art. 28 . [Zwrot wniosku bez wzywania o jego uzupełnienie lub opłacenie] | str. 162
Art. 29 . [Zwrot wniosku, gdy nie można nadać sprawie dalszego biegu] | str. 164
Art. 29a . [Uznanie cofnięcia wniosku za niedopuszczalne. Wykonanie zobowiązań po wniesieniu wniosku] | str. 165
Art. 30 . [Wysłuchanie] | str. 166
Art. 30a . [Ograniczenie dowodu z opinii biegłego] | str. 169
Art. 31. (uchylony). | str. 170
Art. 32 . [Koszty postępowania] | str. 170
Art. 33 . [Zażalenie; skarga kasacyjna] | str. 172
Art. 34 . [Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości złożony w złej wierze] | str. 178
Art. 35 . [Odpowiednie stosowanie przepisów k.p.c. o procesie] | str. 179
Dział IV. Postępowanie zabezpieczające | str. 181
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 181
Art. 36 . [Zabezpieczenie majątku dłużnika] | str. 181
Art. 37 . [Odesłanie do przepisów k.p.c. o postępowaniu zabezpieczającym] | str. 182
Rozdział 2. Zabezpieczenie majątku dłużnika | str. 183
Art. 38 . [Tymczasowy nadzorca sądowy] | str. 183
Art. 38a . [Uprawnienia dłużnika po ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego] | str. 191
Art. 39 . [Zawieszenie egzekucji] | str. 193
Art. 40 . [Sposoby zabezpieczenia majątku dłużnika; zarząd przymusowy] | str. 198
Art. 41-42. (uchylone). | str. 200
Art. 43 . [Upadek zabezpieczenia] | str. 200
Dział V. (uchylony) | str. 201
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 201
Art. 44-48. (uchylone). | str. 201
Rozdział 2. Uczestnicy | str. 201
Art. 49-50. (uchylone). | str. 201
Dział VI. Orzeczenie o ogłoszeniu upadłości | str. 201
Art. 51 . [Postanowienie o ogłoszeniu upadłości] | str. 201
Art. 52 . [Data upadłości] | str. 205
Art. 53 . [Publikacja i doręczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości; zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości] | str. 206
Art. 54 . [Orzeczenie sądu drugiej instancji] | str. 209
Art. 54a . [Zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości] | str. 211
Art. 55-56. (uchylone). | str. 212
Dział VII. Przygotowana likwidacja | str. 212
Art. 56a . [Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika] | str. 212
Art. 56b . [Cena oszacowania] | str. 220
Art. 56c . [Uwzględnienie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży] | str. 222
Art. 56d . [Zatwierdzenie warunków sprzedaży] | str. 225
Art. 56e . [Zawarcie umowy sprzedaży] | str. 228
Art. 56f . [Wydanie przedsiębiorstwa nabywcy] | str. 233
Art. 56g . [Wydanie ceny z depozytu] | str. 237
Art. 56h . [Zmiana postanowienia zatwierdzającego warunki sprzedaży] | str. 238
Tytuł III. Skutki ogłoszenia upadłości | str. 239
Dział I. Skutki ogłoszenia upadłości co do osoby upadłego | str. 239
Art. 57 . [Obowiązki osobiste upadłego] | str. 239
Art. 58 . [Zastosowanie środków przymusu] | str. 241
Art. 59-60. (uchylone). | str. 242
Art. 60 1. [Firma w upadłości] | str. 242
Dział II. Skutki ogłoszenia upadłości co do majątku upadłego | str. 243
Rozdział 1. Masa upadłości | str. 243
Oddział 1. Przepisy ogólne | str. 243
Art. 61 . [Masa upadłości] | str. 243
Art. 62 . [Skład masy upadłości] | str. 246
Art. 63 . [Wyłączenia z masy upadłości] | str. 247
Art. 64 . [Mienie upadłego przeznaczone na cele pracownicze i zarządzanie nim] | str. 252
Art. 65. (uchylony). | str. 253
Art. 65a . [Skład masy upadłości upadłego-strony umowy o subpartycypację; uprawnienia funduszu sekurytyzacyjnego] | str. 253
Art. 66 . [Skład masy upadłości upadłego-uczestnika systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych; uprawnienia podmiotu prowadzącego system] | str. 256
Art. 67 . [Wyłączenia z masy upadłości upadłego będącego podmiotem szczególnym] | str. 257
Art. 67a . [Mienie przeznaczone na pomoc dla uczestników systemu ochrony] | str. 259
Oddział 2. Ustalanie składu masy upadłości | str. 260
Art. 68. (uchylony). | str. 260
Art. 69 . [Spis inwentarza; domniemanie przynależności do masy upadłości] | str. 260
Oddział 3. Wyłączenia z masy upadłości | str. 268
Art. 70 . [Mienie nienależące do masy upadłości] | str. 268
Art. 70 1. [Wyłączenie stosowania przepisów ustawy] | str. 272
Art. 71 . [Sprzedaż mienia wyłączonego z masy upadłości] | str. 276
Art. 72 . [Wydanie mienia wyłączonego z masy upadłości] | str. 279
Art. 73 . [Wyłączenie z masy upadłości - wniosek i postanowienie] | str. 280
Art. 74 . [Powództwo o wyłączenie z masy upadłości] | str. 284
Oddział 4. Czynności upadłego dotyczące mienia wchodzącego w skład masy upadłości | str. 287
Art. 75 . [Utrata prawa do zarządu masą upadłości] | str. 287
Art. 76. (uchylony). | str. 288
Art. 77 . [Nieważność czynności dokonywanych przez upadłego pozbawionego prawa zarządu] | str. 288
Art. 78 . [Spełnienie świadczenia do rąk upadłego pozbawionego prawa zarządu] | str. 293
Art. 79 . [Nieważność czynności podlegających ujawnieniu w księdze wieczystej i rejestrach] | str. 294
Art. 80 . [Skutki w zakresie zobowiązań wynikających ze zleceń rozrachunku] | str. 294
Oddział 5. Zakaz obciążania masy upadłości | str. 297
Art. 81 . [Zakaz obciążania składników masy upadłości] | str. 297
Art. 82 . [Wykreślenie wpisu w księdze wieczystej lub w rejestrze] | str. 298
Rozdział 2. Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego | str. 299
Art. 83 . [Przypadki nieważności postanowień umowy] | str. 299
Art. 84 . [Bezskuteczność postanowień umowy] | str. 300
Art. 85 . [Umowy ramowe dotyczące zawierania terminowych operacji finansowych lub sprzedaży papierów wartościowych z zobowiązaniem do ich odkupu] | str. 307
Art. 85a . [Ogłoszenie upadłości dłużnika a klauzula kompensacyjna] | str. 310
Art. 86 . [Upadłość spółdzielni mieszkaniowej] | str. 311
Art. 87-90. (uchylone). | str. 313
Art. 91 . [Wymagalność zobowiązań pieniężnych upadłego] | str. 313
Art. 92 . [Odsetki od zobowiązań upadłego] | str. 317
Art. 93 . [Przesłanki potrącenia wierzytelności] | str. 319
Art. 94 . [Ograniczenie możliwości potrącenia wierzytelności] | str. 323
Art. 95 . [Wyłączenie możliwości potrącenia wierzytelności] | str. 326
Art. 96 . [Oświadczenie o potrąceniu] | str. 326
Art. 97 . [Dochodzenie roszczeń z umów zawartych w drodze przyjęcia oferty upadłego] | str. 329
Art. 98 . [Wykonywanie umów wzajemnych] | str. 331
Art. 99 . [Oświadczenie syndyka o odstąpieniu od umowy] | str. 338
Art. 100 . [Prawo żądania zwrotu rzeczy ruchomej] | str. 339
Art. 101 . [Zastrzeżenie prawa własności] | str. 342
Art. 102 . [Wygaśnięcie umowy zlecenia, komisu lub umowy o zarządzanie papierami wartościowymi; prawo odstąpienia] | str. 343
Art. 103 . [Wygaśnięcie umowy agencyjnej] | str. 345
Art. 104 . [Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy użyczenia] | str. 346
Art. 105 . [Wygaśnięcie umowy pożyczki] | str. 347
Art. 106 . [Czynsz najmu rzeczy ruchomej] | str. 348
Art. 107 . [Obowiązywanie umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości] | str. 350
Art. 108 . [Sprzedaż nieruchomości przez syndyka] | str. 351
Art. 109 . [Wypowiedzenie umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości] | str. 352
Art. 110 . [Odstąpienie od umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości] | str. 355
Art. 110a . [Odstąpienie od umowy o zakazie konkurencji] | str. 358
Art. 111 . [Wygaśnięcie umowy kredytu] | str. 359
Art. 112 . [Obowiązywanie umowy rachunku bankowego i rachunku papierów wartościowych] | str. 360
Art. 113 . [Wygaśnięcie umowy o udostępnienie skrytek sejfowych oraz umowy przechowania] | str. 362
Art. 114 . [Odstąpienie od umowy leasingu] | str. 363
Art. 115 . [Obowiązywanie umowy obowiązkowego ubezpieczenia majątkowego] | str. 366
Art. 116 . [Przesłanki uwzględnienia roszczenia z umowy majątkowej małżeńskiej] | str. 368
Art. 117-118. (uchylone). | str. 370
Rozdział 3. Skutki ogłoszenia upadłości co do spadków nabytych przez upadłego | str. 370
Art. 119 . [Powołanie upadłego do spadku] | str. 370
Art. 120 . [Nieważność umowy sprzedaży spadku lub udziału spadkowego oraz rozporządzenia udziałem w przedmiocie należącym do spadku] | str. 372
Art. 121 . [Wyłączenie spadku z masy upadłości] | str. 372
Art. 122 . [Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku] | str. 374
Art. 123 . [Bezskuteczność oświadczenia upadłego o odrzuceniu spadku] | str. 375
Rozdział 4. Wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego | str. 375
Art. 124 . [Powstanie rozdzielności majątkowej; wejście majątku wspólnego do masy upadłości] | str. 375
Art. 125 . [Bezskuteczność ustanowienia rozdzielności majątkowej] | str. 380
Art. 126 . [Warunki skuteczności umowy o ustanowieniu rozdzielności majątkowej] | str. 382
Dział III. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego | str. 383
Art. 127 . [Bezskuteczność czynności prawnych upadłego] | str. 383
Art. 128 . [Bezskuteczność czynności prawnych odpłatnych dokonanych z osobami bliskimi] | str. 392
Art. 128a . [Bezskuteczność umowy przelewu] | str. 403
Art. 129 . [Bezskuteczność postanowienia o wysokości wynagrodzenia reprezentanta upadłego] | str. 406
Art. 130 . [Bezskuteczność obciążeń majątku upadłego] | str. 409
Art. 130a . [Bezskuteczność kar umownych] | str. 411
Art. 131 . [Odpowiednie stosowanie przepisów k.c. o ochronie wierzycieli] | str. 413
Art. 132 . [Powództwo o uznanie czynności za bezskuteczną] | str. 414
Art. 133 . [Postępowanie w sprawie zaskarżenia przez wierzyciela czynności upadłego] | str. 417
Art. 134 . [Rozliczenia stron czynności prawnej uznanej za bezskuteczną] | str. 419
Art. 135 . [Wyłączenie możliwości zaskarżania czynności prawnych] | str. 421
Dział IV. Wpływ ogłoszenia upadłości na zlecenia rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych | str. 422
Art. 136 . [Skutki prawne zlecenia rozrachunku] | str. 422
Art. 137 . [Moc wiążąca zlecenia | str. . 423
Dział V. Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania sądowe i administracyjne | str. 424
Art. 1371-143. (uchylone). | str. 424
Art. 144 . [Prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych przez syndyka] | str. 424
Art. 145 . [Podjęcie postępowania sądowego lub administracyjnego] | str. 433
Art. 146 . [Zawieszenie postępowania egzekucyjnego] | str. 435
Art. 147 . [Zapis na sąd polubowny] | str. 440
Art. 147a . [Odstąpienie od zapisu na sąd polubowny] | str. 441
Art. 148. (uchylony). | str. 442
Tytuł IV. Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym prowadzonym po ogłoszeniu upadłości | str. 443
Dział I. Sąd i sędzia-komisarz | str. 443
Rozdział 1. Sąd | str. 443
Art. 149 . [Właściwość sądu upadłościowego] | str. 443
Art. 150 . [Skład sądu] | str. 446
Rozdział 2. Sędzia-komisarz i zastępca sędziego-komisarza | str. 448
Art. 151 . [Sędzia-komisarz] | str. 448
Art. 152 . [Zadania sędziego-komisarza] | str. 451
Art. 153 . [Rozpoznawanie skargi na czynności komornika] | str. 453
Art. 154 . [Prawa i obowiązki sędziego-komisarza] | str. 455
Art. 155 . [Obowiązek udzielania pomocy sędziemu-komisarzowi] | str. 456
Dział II. Syndyk i zastępca syndyka | str. 457
Art. 156 . [Powołanie syndyka] | str. 457
Art. 156 1. [Publikacja postanowienia o powołaniu syndyka] | str. 459
Art. 157 . [Syndyk] | str. 459
Art. 157a . [Syndyk - wyłączenia] | str. 461
Art. 158. (uchylony). | str. 467
Art. 159 . [Zastępca syndyka] | str. 467
Art. 160 . [Zastępstwo pośrednie; odpowiedzialność syndyka] | str. 470
Art. 161 . [Udzielanie pełnomocnictw] | str. 472
Art. 162 . [Wynagrodzenie syndyka] | str. 474
Art. 163 . [Wynagrodzenie wstępne syndyka] | str. 479
Art. 164 . [Zaliczki na wynagrodzenie] | str. 482
Art. 165 . [Ustalanie wynagrodzenia syndyka] | str. 483
Art. 166 . [Przyznanie wynagrodzenia ostatecznego. Pobranie wynagrodzenia] | str. 487
Art. 167 . [Wynagrodzenie w przypadku zmiany syndyka lub umorzenia postępowania] | str. 490
Art. 167a . [Podwyższenie wynagrodzenia o podatek VAT] | str. 495
Art. 167b . [Dziedziczenie roszczenia o wynagrodzenie] | str. 496
Art. 168 . [Sprawozdania syndyka i zastępcy syndyka] | str. 497
Art. 169 . [Wykonywanie obowiązków sprawozdawczych] | str. 506
Art. 169a . [Upomnienie; grzywna] | str. 510
Art. 170 . [Odwołanie, zmiana syndyka] | str. 512
Art. 171 . [Odwołanie, zmiana zastępcy syndyka] | str. 514
Art. 172 . [Zażalenie na postanowienie sądu] | str. 515
Art. 173 . [Objęcie majątku] | str. 517
Art. 174 . [Przeszkody przy objęciu majątku] | str. 520
Art. 175 . [Ujawnienie postanowienia o ogłoszeniu upadłości w księdze wieczystej i rejestrach] | str. 522
Art. 176 . [Zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości] | str. 523
Art. 177 . [Ochrona roszczeń pracowniczych] | str. 525
Art. 178 . [Prawo żądania informacji] | str. 527
Art. 179 . [Należyta staranność syndyka] | str. 528
Art. 180-184. (uchylone). | str. 529
Dział III. Uczestnicy postępowania | str. 529
Rozdział 1. Upadły | str. 529
Art. 185 . [Upadły] | str. 529
Art. 186 . [Wykonywanie uprawnień upadłego] | str. 531
Art. 187 . [Kurator upadłego] | str. 532
Art. 188 . [Śmierć upadłego] | str. 535
Rozdział 2. Wierzyciele | str. 536
Oddział 1. Przepisy ogólne | str. 536
Art. 189 . [Wierzyciel] | str. 536
Art. 190 . [Ustanowienie kuratora wierzyciela] | str. 538
Oddział 2. Zgromadzenie wierzycieli | str. 539
Art. 191 . [Zwołanie zgromadzenia wierzycieli] | str. 539
Art. 192 . [Sposób zwołania zgromadzenia wierzycieli] | str. 542
Art. 193 . [Organizacja zgromadzenia wierzycieli] | str. 546
Art. 194 . [Obowiązek stawiennictwa na zgromadzeniu wierzycieli] | str. 548
Art. 195 . [Prawo uczestnictwa w zgromadzeniu wierzycieli] | str. 549
Art. 196 . [Wspólny pełnomocnik; zarządca] | str. 551
Art. 197 . [Wyłączenie prawa głosu] | str. 555
Art. 198 . [Głosowanie] | str. 557
Art. 199 . [Uchwały zgromadzenia wierzycieli] | str. 560
Art. 200 . [Uchylenie uchwały zgromadzenia wierzycieli] | str. 562
Oddział 3. Rada wierzycieli | str. 563
Art. 201 . [Rada wierzycieli] | str. 563
Art. 202 . [Skład rady wierzycieli] | str. 571
Art. 202a . [Wniosek o powołanie członka rady wierzycieli] | str. 575
Art. 203 . [Wniosek o zmianę składu rady wierzycieli] | str. 578
Art. 204 . [Członkowie rady wierzycieli] | str. 580
Art. 205 . [Prawa i obowiązki rady wierzycieli] | str. 583
Art. 206 . [Zgoda rady wierzycieli] | str. 586
Art. 207 . [Uchwały rady wierzycieli] | str. 592
Art. 207a . [Zmiana syndyka na wniosek rady wierzycieli] | str. 598
Art. 208 . [Zwoływanie posiedzeń rady wierzycieli] | str. 599
Art. 209 . [Protokół z posiedzenia rady wierzycieli] | str. 603
Art. 210 . [Uchylenie uchwały rady wierzycieli] | str. 605
Art. 211 . [Prawo zwrotu wydatków] | str. 608
Art. 212 . [Odpowiedzialność członka rady wierzycieli] | str. 609
Art. 213 . [Sędzia-komisarz] | str. 611
Dział IV. Przepisy ogólne dotyczące postępowania po ogłoszeniu upadłości | str. 612
Art. 214 . [Posiedzenia niejawne] | str. 612
Art. 215 . [Połączenie spraw do łącznego rozpoznania] | str. 613
Art. 216 . [Stosowanie przepisów k.c. o pełnomocnictwie] | str. 618
Art. 216a . [Złożenie dokumentu w postaci elektronicznej] | str. 619
Art. 216b . [Obowiązek współpracy] | str. 619
Art. 217 . [Wysłuchanie] | str. 620
Art. 218 . [Wniosek dowodowy; postępowanie dowodowe] | str. 622
Art. 218a . [Pouczenie] | str. 623
Art. 219 . [Postanowienia] | str. 625
Art. 220 . [Doręczanie postanowień] | str. 626
Art. 220a . [Wybór sposobu doręczenia] | str. 627
Art. 221 . [Obwieszczenie] | str. 627
Art. 222 . [Zażalenie na postanowienie] | str. 629
Art. 223 . [Dopuszczalność skargi kasacyjnej] | str. 637
Art. 224 . [Termin do wniesienia środka odwoławczego] | str. 639
Art. 225 . [Termin do wniesienia skargi na czynności komornika] | str. 640
Art. 226 . [Zabezpieczenie] | str. 642
Art. 227 . [Sumy pieniężne] | str. 644
Art. 228 . [Dostępność akt sądowych] | str. 645
Art. 229 . [Odpowiednie stosowanie przepisów k.p.c. o procesie] | str. 646
Dział V. Koszty i inne zobowiązania masy upadłości | str. 647
Art. 230 . [Koszty postępowania upadłościowego] | str. 647
Art. 231 . [Pokrywanie kosztów postępowania upadłościowego] | str. 649
Art. 232 . [Zaliczka na koszty postępowania] | str. 650
Art. 233 . [Zwrot kosztów poniesionych przez wierzyciela] | str. 651
Art. 234 . [Wyłączenie prawa do żądania od wierzyciela zwrotu kosztów postępowania] | str. 652
Art. 235 . [Koszty spóźnionych czynności] | str. 653
Tytuł V. Zgłoszenie i ustalenie wierzytelności | str. 655
Dział I. Zgłoszenie wierzytelności | str. 655
Rozdział 1. Wierzytelności podlegające zgłoszeniu | str. 655
Art. 236 . [Zgłoszenie wierzytelności] | str. 655
Art. 237 . [Wierzytelności ze stosunku pracy] | str. 659
Art. 238 . [Odpowiednie stosowanie przepisów] | str. 659
Rozdział 2. Zgłoszenie wierzytelności | str. 660
Art. 239 . [Sposób zgłoszenia wierzytelności] | str. 660
Art. 240 . [Treść zgłoszenia wierzytelności] | str. 661
Rozdział 3. Sprawdzanie zgłoszonych wierzytelności | str. 665
Art. 241 . [Przekazanie odpisu zgłoszenia wierzytelności] | str. 665
Art. 242 . [Zwrot zgłoszenia wierzytelności] | str. 666
Art. 243 . [Sprawdzanie zgłoszonej wierzytelności] | str. 668
Dział II. Lista wierzytelności | str. 670
Rozdział 1. Ustalenie listy wierzytelności | str. 670
Art. 244 . [Termin sporządzenia listy wierzytelności] | str. 670
Art. 245 . [Treść listy wierzytelności] | str. 671
Art. 245a . [Wierzytelności za okres rozliczeniowy] | str. 673
Art. 246 . [Wierzytelność niepieniężna] | str. 675
Art. 247 . [Wierzytelności niewymagalne; odsetki od wierzytelności] | str. 676
Art. 248 . [Wierzytelność współdłużnika lub poręczyciela na liście wierzytelności] | str. 677
Art. 249 . [Świadczenia powtarzające się] | str. 682
Art. 250 . [Warunek umieszczenia na liście wierzytelności zabezpieczonej hipoteką lub wpisanej do rejestru] | str. 684
Art. 251 . [Wierzytelność w walucie obcej] | str. 685
Art. 252 . [Wierzytelność zgłoszona po terminie] | str. 686
Art. 253 . [Uzupełnienie listy wierzytelności] | str. 688
Art. 254 . [Zmiana wierzyciela] | str. 689
Rozdział 2. Zaskarżenie listy wierzytelności | str. 691
Art. 255 . [Ogłoszenie listy wierzytelności] | str. 691
Art. 256 . [Sprzeciw od listy wierzytelności] | str. 692
Art. 257 . [Wymogi formalne sprzeciwu] | str. 694
Art. 258 . [Podstawa sprzeciwu] | str. 696
Art. 258a . [Doręczenie sprzeciwu; treść sprzeciwu i odpowiedzi na sprzeciw] | str. 700
Art. 259 . [Rozpoznanie sprzeciwu] | str. 702
Rozdział 3. Zatwierdzenie, prostowanie i uzupełnienie listy wierzytelności | str. 707
Art. 260 . [Zatwierdzenie listy wierzytelności] | str. 707
Art. 261 . [Zmiany na liście wierzytelności] | str. 708
Art. 262 . [Lista uzupełniająca; sprostowanie listy wierzytelności] | str. 711
Art. 263 . [Dochodzenie wierzytelności po umorzeniu lub ukończeniu postępowania upadłościowego] | str. 712
Art. 264 . [Wyciąg z listy wierzytelności] | str. 713
Art. 265 . [Wzmianka o odpowiedzialności upadłego] | str. 716
Art. 266 . [Żądanie wydania dokumentów] | str. 716
Tytuł Va. Układ w upadłości | str. 717
Art. 266a . [Zgłoszenie propozycji układowych] | str. 717
Art. 266b . [Wstrzymanie likwidacji masy upadłości] | str. 720
Art. 266c . [Głosowanie nad układem] | str. 726
Art. 266d . [Postanowienie o zakończeniu postępowania] | str. 728
Art. 266e . [Wynagrodzenie syndyka] | str. 729
Art. 266f . [Odpowiednie stosowanie przepisów Prawa restrukturyzacyjnego] | str. 730
Tytuł VI. (uchylony) | str. 732
Dział I. Przepisy ogólne | str. 732
Art. 267-280. (uchylone). | str. 732
Dział II. Zawarcie i zatwierdzenie układu | str. 732
Art. 281-289. (uchylone). | str. 732
Dział III. Skutki układu | str. 732
Art. 290-297. (uchylone). | str. 732
Dział IV. Zmiana układu | str. 732
Art. 298-301. (uchylone). | str. 732
Dział V. Uchylenie układu | str. 732
Art. 302-305. (uchylone). | str. 732
Tytuł VII. Likwidacja masy upadłości | str. 733
Dział I. Przepisy ogólne | str. 733
Art. 306 . [Spis inwentarza; plan likwidacyjny] | str. 733
Art. 307 . [Sprawozdanie finansowe; sprawozdanie ogólne o stanie masy upadłości] | str. 738
Art. 308 . [Rozpoczęcie likwidacji masy upadłości] | str. 741
Art. 309 . [Wstrzymanie likwidacji] | str. 742
Art. 310 . [Sprzedaż nieruchomości przed rozpoczęciem likwidacji] | str. 744
Art. 311 . [Sposoby likwidacji masy upadłości] | str. 746
Art. 312 . [Dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa upadłego] | str. 750
Art. 313 . [Skutki sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym] | str. 753
Art. 314 . [Sprzedaż przedsiębiorstwa ze składnikami obciążonymi ograniczonymi prawami rzeczowymi] | str. 758
Art. 315 . [Wyłączenie z masy upadłości lub zniszczenie rzeczy ruchomych] | str. 759
Dział II. Sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i statku morskiego wpisanego do rejestru okrętowego | str. 761
Art. 316 . [Sprzedaż przedsiębiorstwa - dyrektywy ogólne] | str. 761
Art. 317 . [Sukcesja administracyjna; odpowiedzialność nabywcy] | str. 766
Art. 318 . [Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa; sprzedaż zbioru] | str. 768
Art. 319 . [Wycena przedsiębiorstwa] | str. 770
Art. 320 . [Sprzedaż mienia w drodze przetargu albo aukcji] | str. 778
Art. 321 . [Zawarcie umowy sprzedaży] | str. 783
Art. 322-323. (uchylone). | str. 784
Art. 324 . [Prawo pierwszeństwa pracowników] | str. 784
Dział III. Sprzedaż ruchomości oraz przejęcie przez zastawnika ruchomości obciążonej zastawem rejestrowym | str. 785
Art. 325 . [Odpowiednie stosowanie przepisów o sprzedaży mienia] | str. 785
Art. 326. (uchylony). | str. 787
Art. 327 . [Uprawnienia zastawnika; postępowanie z rzeczą we władaniu zastawnika lub osoby trzeciej] | str. 787
Art. 328 . [Prawo wierzyciela do przejęcia przedmiotu zastawu rejestrowego na własność] | str. 791
Art. 329 . [Obowiązek rozliczenia się z syndykiem] | str. 793
Art. 330 . [Sprzedaż przedmiotu obciążonego zastawem wraz z przedsiębiorstwem] | str. 794
Art. 330a . [Przejęcie ruchomości na własność przez wierzyciela] | str. 796
Dział IV. Likwidacja wierzytelności i praw majątkowych | str. 798
Art. 331 . [Likwidacja wierzytelności] | str. 798
Art. 332 . [Likwidacja praw majątkowych] | str. 801
Art. 333 . [Likwidacja wierzytelności i praw majątkowych obciążonych zastawem rejestrowym] | str. 802
Art. 334 . [Tryb sprzedaży wierzytelności i praw majątkowych] | str. 803
Tytuł VIII. Podział funduszów masy upadłości i sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo | str. 806
Dział I. Przepisy ogólne | str. 806
Art. 335 . [Fundusze masy upadłości] | str. 806
Art. 336 . [Przeznaczenie sum uzyskanych z likwidacji rzeczy, wierzytelności i praw majątkowych] | str. 808
Art. 337 . [Podział funduszów masy upadłości] | str. 810
Art. 338 . [Ostateczny podział funduszów masy upadłości] | str. 813
Art. 339 . [Odpowiednie stosowanie przepisów o podziale] | str. 814
Art. 340 . [Sposób ujęcia wierzytelności w planie podziału] | str. 814
Art. 341 . [Sposób ujęcia wierzytelności wierzyciela spadku w planie podziału] | str. 816
Dział II. Kolejność zaspokajania wierzycieli | str. 817
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 817
Art. 342 . [Kategorie należności] | str. 817
Art. 343 . [Należności zaspokajane w pierwszej kolejności] | str. 825
Art. 344 . [Kolejność zaspokajania pozostałych należności] | str. 827
Rozdział 2. Kolejność spłacania wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym i hipoteką morską | str. 828
Art. 345 . [Zasady zaspokojenia wierzytelności zabezpieczonych hipotekami i zastawami] | str. 828
Art. 346 . [Kolejność zaspokojenia wierzytelności zabezpieczonych hipotekami i zastawami] | str. 831
Dział III. Postępowanie w sprawie podziału funduszów masy upadłości | str. 833
Rozdział 1. Ustalenie planu podziału | str. 833
Art. 347 . [Treść planu podziału] | str. 833
Art. 348 . [Oddzielny plan podziału] | str. 835
Art. 349 . [Ogłoszenie o planie podziału] | str. 836
Art. 350 . [Rozpoznanie zarzutów przeciwko planowi podziału] | str. 837
Art. 351 . [Zatwierdzenie planu podziału] | str. 838
Rozdział 2. Wykonanie planu podziału | str. 839
Art. 352 . [Chwila wykonania planu podziału] | str. 839
Art. 353 . [Sposób wykonania planu podziału] | str. 840
Art. 354 . [Wejście upadłego w prawa wierzyciela] | str. 841
Art. 355 . [Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej poręczeniem] | str. 843
Art. 356 . [Zaspokojenie wierzytelności warunkowej] | str. 843
Art. 357. (uchylony). | str. 845
Art. 358 . [Złożenie należności do depozytu sądowego] | str. 845
Art. 359 . [Orzekanie o złożeniu do depozytu sądowego lub o wydaniu kwot z depozytu] | str. 846
Art. 360 . [Wydanie sum złożonych do depozytu] | str. 847
Tytuł IX. Zakończenie i umorzenie postępowania upadłościowego oraz ich skutki | str. 849
Art. 361 . [Przypadki umorzenia postępowania upadłościowego] | str. 849
Art. 362 . [Ogłoszenie postanowienia] | str. 855
Art. 363 . [Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego] | str. 857
Art. 364 . [Odzyskanie prawa do zarządzania majątkiem] | str. 858
Art. 365 . [Przechowanie dokumentacji] | str. 861
Art. 366 . [Likwidacja majątku w przypadku nieodebrania majątku] | str. 864
Art. 367 . [Umorzenie postępowania o uznanie czynności upadłego za bezskuteczną] | str. 864
Art. 368 . [Przypadki zakończenia postępowania upadłościowego] | str. 866
Art. 369 . [Dopuszczalność umorzenia całości lub części zobowiązań upadłego] | str. 867
Art. 370. (uchylony). | str. 870
Art. 370a . [Ustalenie planu spłaty wierzycieli] | str. 870
Art. 370b . [Skarga kasacyjna] | str. 875
Art. 370c . [Czynności w okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli] | str. 876
Art. 370d . [Zmiana planu spłaty wierzycieli] | str. 881
Art. 370e . [Uchylenie planu spłaty wierzycieli] | str. 885
Art. 370f . [Wykonanie planu spłaty wierzycieli] | str. 888
Art. 371 . [Zniesienie postępowania upadłościowego] | str. 891
Art. 372 . [Skutki zmiany stosunków prawnych] | str. 892
Tytuł X. Postępowanie w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej | str. 893
Art. 373 . [Przesłanki orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej] | str. 893
Art. 374 . [Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w stosunku do osoby fizycznej] | str. 904
Art. 375 . [Właściwość sądu upadłościowego] | str. 907
Art. 376 . [Postępowanie w sprawie o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej] | str. 907
Art. 377 . [Niedopuszczalność orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej] | str. 911

, Część druga. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania upadłościowego | str. 913
Tytuł I. Przepisy ogólne | str. 913
Art. 378 . [Wyłączenie stosowania ustawy] | str. 913
Art. 379 . [Definicje] | str. 925
Art. 380 . [Zasady ogólne postępowania upadłościowego z elementem zagranicznym] | str. 931
Art. 381 . [Odesłanie do przepisów k.p.c. o międzynarodowym postępowaniu cywilnym] | str. 935
Tytuł II. Jurysdykcja krajowa | str. 936
Art. 382 . [Właściwość sądów polskich] | str. 936
Art. 383 . [Niedopuszczalność umów o jurysdykcję] | str. 941
Art. 384 . [Wpływ ustanowienia zarządcy zagranicznego na jurysdykcję krajową] | str. 942
Tytuł III. Uznawanie orzeczeń o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego | str. 943
Art. 385. (uchylony). | str. 943
Art. 386 . [Wszczęcie postępowania o uznanie zagranicznego postępowania upadłościowego] | str. 943
Art. 387 . [Uczestnicy postępowania o uznanie zagranicznego postępowania upadłościowego] | str. 945
Art. 388 . [Zawiadamianie uczestników postępowania] | str. 946
Art. 389 . [Obowiązki zarządcy zagranicznego] | str. 947
Art. 390 . [Postanowienie o zabezpieczeniu] | str. 948
Art. 391. (uchylony). | str. 949
Art. 392 . [Przesłanki uznania zagranicznego postępowania upadłościowego] | str. 949
Art. 393 . [Treść postanowienia o uznaniu zagranicznego postępowania upadłościowego] | str. 956
Art. 393a . [Zabezpieczenie majątku dłużnika znajdującego się na terenie RP] | str. 959
Art. 394 . [Zakres uznania, egzekucja na podstawie zagranicznych tytułów egzekucyjnych] | str. 962
Art. 395 . [Dopuszczalność zmiany lub uchylenia postanowienia o uznaniu] | str. 965
Art. 396 . [Postanowienie o zmianie postanowienia o uznaniu zagranicznego postępowania upadłościowego] | str. 966
Art. 397 . [Skutki uznania zagranicznego postępowania upadłościowego] | str. 967
Art. 398 . [Prawo do żądania wszczęcia postępowania upadłościowego w Polsce] | str. 970
Art. 399-400. (uchylone). | str. 971
Art. 400a . [Właściwość sądu] | str. 971
Art. 401 . [Obowiązki zarządcy zagranicznego] | str. 971
Art. 402 . [Uprawnienie zarządcy zagranicznego do żądania wszczęcia postępowania upadłościowego w Polsce] | str. 974
Art. 403 . [Ocena skutków ogłoszenia upadłości oraz zaskarżania czynności upadłego według prawa polskiego] | str. 974
Art. 404 . [Zaspokajanie wierzytelności zabezpieczonych ograniczonymi prawami rzeczowymi według prawa polskiego] | str. 976
Tytuł IV. Wtórne postępowanie upadłościowe | str. 978
Art. 405 . [Wtórne postępowanie upadłościowe] | str. 978
Art. 406 . [Stosowanie przepisów o wtórnym postępowaniu upadłościowym] | str. 979
Art. 407 . [Wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego] | str. 980
Art. 408 . [Domniemanie niewypłacalności dłużnika] | str. 981
Art. 409 . [Dopuszczalność uchylenia lub zmiany zabezpieczenia] | str. 981
Art. 410 . [Skutki wszczęcia wtórnego postępowania upadłościowego] | str. 981
Art. 410a . [Uznanie zagranicznego układu] | str. 982
Art. 410b . [Skutki braku uznania zagranicznego układu] | str. 983
Art. 411 . [Układ likwidacyjny] | str. 983
Art. 412 . [Przekazanie środków do głównego zagranicznego postępowania upadłościowego] | str. 984
Tytuł V. Współpraca z sądami zagranicznymi i zarządcami zagranicznymi | str. 984
Art. 413 . [Współpraca z sądem zagranicznym i zarządcą zagranicznym] | str. 984
Art. 414 . [Współpraca za pośrednictwem sędziego-komisarza] | str. 988
Art. 415 . [Obszary współpracy sądu i sędziego-komisarza z sądem zagranicznym i zarządcą zagranicznym] | str. 988
Art. 416 . [Wymiana informacji pomiędzy sądem i sędzią-komisarzem a sądem zagranicznym i zarządcą zagranicznym] | str. 989
Art. 417 . [Skutki uznania co najmniej dwóch zagranicznych postępowań upadłościowych] | str. 990

Część trzecia. Odrębne postępowania upadłościowe | str. 993
Tytuł I. Postępowanie upadłościowe wszczęte po śmierci niewypłacalnego dłużnika | str. 993
Art. 418 . [Wniosek o ogłoszenie upadłości złożony po śmierci dłużnika] | str. 993
Art. 419 . [Udział kuratora spadku; udział nabywcy spadku] | str. 995
Art. 420. (uchylony). | str. 997
Art. 421 . [Wejście aktywów spadku do masy upadłości] | str. 997
Art. 422 . [Bezskuteczność ustanowienia wykonawcy testamentu oraz zapisów i poleceń] | str. 998
Art. 423 . [Stosowanie przepisów o bezskuteczności czynności upadłego] | str. 999
Art. 424 . [Chwila powstania skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu spadku] | str. 1001
Art. 425 . [Tytuł egzekucyjny przeciwko spadkobiercy] | str. 1001
Tytuł Ia. Postępowanie upadłościowe wobec deweloperów | str. 1002
Dział I. Przepisy ogólne | str. 1002
Art. 425a . [Zakres zastosowania] | str. 1002
Art. 425b . [Cel postępowania] | str. 1003
Art. 425c . [Definicje ustawowe] | str. 1004
Art. 425d . [Wyłączenie stosowania] | str. 1005
Dział II. Dalsze prowadzenie przedsięwzięcia deweloperskiego | str. 1006
Art. 425e . [Dalsze prowadzenie przedsięwzięcia deweloperskiego] | str. 1006
Art. 425f . [Przeniesienie własności lokalu, skutki prawne] | str. 1008
Art. 425g . [Bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego] | str. 1009
Art. 425h . [Zaprzestanie dalszego prowadzenie przedsięwzięcia deweloperskiego] | str. 1011
Dział III. Likwidacja nieruchomości, na której prowadzone jest przedsięwzięcie deweloperskie | str. 1012
Art. 425i . [Podział sum uzyskanych z likwidacji nieruchomości] | str. 1012
Art. 425j . [Zaspokojenie roszczeń nabywcy w razie odstąpienia od umowy] | str. 1013
Art. 425k . [Zaspokojenie roszczeń pieniężnych] | str. 1014
Dział IV. Kontynuacja przedsięwzięcia deweloperskiego przez innego przedsiębiorcę | str. 1014
Art. 425l . [Sprzedaż nieruchomości] | str. 1014
Art. 425m . [Umowa o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego] | str. 1016
Dział V. Kontynuacja przedsięwzięcia deweloperskiego w układzie | str. 1017
Art. 425n . [Termin składania propozycji układowych] | str. 1017
Art. 425o . [Propozycje układowe] | str. 1018
Art. 425p . [Różny sposób traktowania nabywców; znaczenie prawomocnego postanowienia o zatwierdzeniu układu] | str. 1020
Art. 425q . [Sposób głosowania nad układem] | str. 1022
Art. 425r . [Wstępne głosowanie nabywców] | str. 1023
Art. 425s . [Wpłacanie i zabezpieczanie dopłat] | str. 1024
Tytuł II. Postępowanie upadłościowe wobec banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych | str. 1027
Dział I. Przepisy ogólne | str. 1027
Art. 426 . [Podmiot uprawniony do zgłoszenia wniosku o upadłość banku; wyłączenie stosowania przepisów o postępowaniu upadłościowym] | str. 1027
Art. 427 . [Wysłuchanie; termin rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości banku] | str. 1031
Art. 428. (uchylony). | str. 1033
Art. 429 . [Ogłoszenie upadłości banku] | str. 1033
Art. 430-431. (uchylone). | str. 1034
Art. 432 . [Przekazywanie sprawozdań do Komisji Nadzoru Finansowego] | str. 1034
Art. 433 . [Wpływ ogłoszenia upadłości banku na istnienie organów banku] | str. 1035
Art. 434 . [Wpływ ogłoszenia upadłości banku na istnienie umów bankowych] | str. 1036
Art. 435. (uchylony). | str. 1038
Art. 436 . [Uprawnienia do zgłaszania propozycji układowych] | str. 1039
Art. 437 . [Nabycie przedsiębiorstwa banku przez inne banki] | str. 1039
Art. 438 . [Odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa bankowego] | str. 1041
Art. 439 . [Sprzedaż składników majątku upadłego banku] | str. 1042
Art. 440 . [Kolejność zaspokajania wierzytelności i należności upadłego banku] | str. 1043
Art. 441 . [Zaspokajanie wierzytelności i należności zabezpieczonych ograniczonymi prawami rzeczowymi] | str. 1048
Art. 441a . [Upadłość spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej] | str. 1048
Dział II. Postępowanie upadłościowe wobec banków hipotecznych | str. 1052
Art. 442 . [Osobna masa upadłości] | str. 1052
Art. 442a . [Potrącenie wierzytelności] | str. 1055
Art. 443 . [Kurator dla reprezentowania praw posiadaczy listów zastawnych] | str. 1056
Art. 444 . [Obowiązki kuratora] | str. 1057
Art. 445 . [Uprawnienia kuratora] | str. 1058
Art. 445a . [Zgromadzenie wierzycieli z listów zastawnych] | str. 1059
Art. 445b . [Likwidacja osobnej masy upadłości] | str. 1060
Art. 446 . [Skutki ogłoszenia upadłości banku w zakresie wymagalności jego zobowiązań] | str. 1061
Art. 446a . [Test równowagi pokrycia i test płynności] | str. 1062
Art. 446b . [Czynności podejmowane w przypadku pozytywnego wyniku testu równowagi pokrycia i pozytywnego wyniku testu płynności] | str. 1064
Art. 446c . [Czynności podejmowane w przypadku pozytywnego wyniku testu równowagi pokrycia i braku pozytywnego wyniku testu płynności] | str. 1066
Art. 446d . [Czynności podejmowane w przypadku braku pozytywnego wyniku testu równowagi pokrycia] | str. 1068
Art. 447. (uchylony). | str. 1069
Art. 448 . [Kolejność zaspokajania wierzytelności z osobnej masy upadłości] | str. 1069
Art. 449 . [Przekazanie środków z masy upadłości do osobnej masy upadłości] | str. 1070
Art. 450 . [Zakaz wprowadzania do obrotu listów zastawnych emitowanych przez upadłego] | str. 1070
Art. 450a . [Przepisy stosowane do postępowania upadłościowego wobec banków hipotecznych] | str. 1070
Dział III. Postępowanie upadłościowe wobec instytucji kredytowych, banków zagranicznych oraz banków krajowych prowadzących działalność za granicą | str. 1071
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 1071
Art. 451 . [Zakres zastosowania przepisów o postępowaniu upadłościowym] | str. 1071
Art. 452 . [Definicje] | str. 1072
Art. 453 . [Wyłączenie jurysdykcji sądów polskich] | str. 1074
Art. 454 . [Uznanie postępowania prowadzonego wobec instytucji kredytowych z mocy prawa] | str. 1075
Art. 455 . [Skład masy upadłości banku krajowego] | str. 1076
Rozdział 2. Postępowanie | str. 1076
Art. 456 . [Obowiązki informacyjne sądu] | str. 1076
Art. 457 . [Zgłaszanie wierzytelności przez podmioty z UE lub państw EFTA - strony umowy o EOG] | str. 1078
Art. 458 . [Równość praw wierzycieli; kolejność zaspokajania zagranicznych należności publicznoprawnych] | str. 1079
Art. 459 . [Prawa i obowiązki zarządcy zagranicznego] | str. 1080
Art. 459 1. [Obowiązki informacyjne syndyka] | str. 1082
Rozdział 3. Prawo właściwe oraz skutki ogłoszenia upadłości | str. 1083
Art. 460 . [Stosowanie prawa polskiego] | str. 1083
Art. 461 . [Prawo właściwe dla umów o pracę, uznania rzeczy, nieruchomości] | str. 1083
Art. 462 . [Wpływ ogłoszenia upadłości na prawa innych osób] | str. 1085
Art. 463 . [Wpływ ogłoszenia upadłości na zastrzeżenie prawa własności rzeczy oraz prawo odstąpienia] | str. 1086
Art. 464 . [Prawo właściwe dla praw ujawnianych w rejestrze lub księgach] | str. 1087
Art. 465 . [Prawo właściwe dla prawa odkupu] | str. 1088
Art. 466 . [Prawo właściwe dla umów zawieranych na rynku regulowanym] | str. 1089
Art. 467 . [Prawo właściwe dla czynności kompensowania] | str. 1089
Art. 467 1. [Prawo właściwe dla dokonania potrącenia] | str. 1090
Art. 468 . [Prawo właściwe dla czynności rozporządzającej, której przedmiot podlega wpisowi do rejestru lub księgi] | str. 1090
Art. 469 . [Wyłączenie przepisów o bezskuteczności czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli] | str. 1091
Art. 470 . [Ogłoszenie upadłości a postępowanie toczące się za granicą] | str. 1092
Tytuł III. Postępowanie upadłościowe wobec zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji | str. 1092
Dział I. Przepisy ogólne | str. 1092
Art. 471 . [Podmiot uprawniony do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji] | str. 1092
Art. 472 . [Obowiązki syndyka] | str. 1094
Art. 473 . [Ustanowienie kuratora] | str. 1096
Art. 474 . [Prawa i obowiązki kuratora] | str. 1098
Art. 475 . [Wyłączenie przepisów o zaliczce na koszty postępowania] | str. 1099
Art. 476 . [Skutki braku zawarcia umowy o przeniesienie portfela] | str. 1099
Art. 477 . [Osobna masa upadłości upadłego zakładu ubezpieczeń] | str. 1100
Art. 477 1. [Osobna masa upadłości upadłego zakładu reasekuracji] | str. 1101
Art. 478 . [Kolejność zaspokojenia z osobnej masy upadłości upadłego zakładu ubezpieczeń] | str. 1103
Art. 478 1. [Kolejność zaspokojenia z osobnej masy upadłości upadłego zakładu reasekuracji] | str. 1104
Art. 479 . [Zaspokojenie roszczeń osób poszkodowanych i uprawnionych w razie oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania] | str. 1105
Art. 480 . [Zasady głosowania kuratora] | str. 1106
Dział II. Postępowanie upadłościowe wobec mających siedzibę w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zakładów ubezpieczeń i ich oddziałów oraz zakładów reasekuracji i ich oddziałów | str. 1106
Art. 481 . [Odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu upadłościowym] | str. 1107
Art. 482 . [Definicje] | str. 1107
Tytuł IV. Postępowanie upadłościowe wobec emitentów obligacji | str. 1111
Art. 483 . [Zakres zastosowania] | str. 1111
Art. 484 . [Ustanowienie kuratora] | str. 1113
Art. 485 . [Odpowiednie stosowanie przepisów] | str. 1115
Art. 486 . [Udzielenie informacji kuratorowi] | str. 1116
Art. 487 . [Zgłoszenie wierzytelności z tytułu emisji obligacji] | str. 1116
Art. 488 . [Osobna masa upadłości] | str. 1117
Art. 489 . [Kolejność zaspokajania z osobnej masy upadłości] | str. 1119
Art. 490 . [Zaspokojenie z funduszy masy upadłości] | str. 1120
Art. 491 . [Zakaz wprowadzania do obrotu obligacji upadłego] | str. 1121
Tytuł V. Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej | str. 1122
Art. 491 1. [Przepisy mające zastosowanie do upadłości osób fizycznych] | str. 1122
Art. 491 2. [Postępowanie upadłościowe w stosunku do osoby fizycznej] | str. 1126
Art. 491 3. [Skład sądu upadłościowego] | str. 1135
Art. 491 4. [Przesłanki oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości | str. 1136
Art. 491 5. [Postanowienie o ogłoszeniu upadłości] | str. 1150
Art. 491 6. [Doręczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości; zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości] | str. 1153
Art. 491 7. [Tymczasowe pokrycie kosztów przez Skarb Państwa] | str. 1154
Art. 491 8. [Wniosek o udzielenie informacji dotyczących upadłego] | str. 1155
Art. 491 9. [Wynagrodzenie syndyka] | str. 1157
Art. 491 10. [Przesłanki umorzenia postępowania] | str. 1158
Art. 491 11. [Przynależność przedmiotów do masy upadłości] | str. 1161
Art. 491 12. [Sprzedaż ruchomości należących do masy upadłości] | str. 1163
Art. 491 13. [Sprzedaż lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego] | str. 1166
Art. 491 14. [Postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli] | str. 1169
Art. 491 14a. [Wyłączenie stosowania niektórych przepisów] | str. 1172
Art. 491 15. [Ustalenia planu spłaty] | str. 1173
Art. 491 16. [Umorzenie zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli] | str. 1180
Art. 491 17. [Skarga kasacyjna] | str. 1183
Art. 491 18. [Uprawnienia i obowiązki upadłego w okresie wykonania planu spłaty wierzycieli] | str. 1183
Art. 491 19. [Przesłanki dopuszczalności zmiany planu spłaty wierzycieli] | str. 1189
Art. 491 20. [Przesłanki dopuszczalności uchylenia planu spłaty wierzycieli] | str. 1195
Art. 491 21. [Postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli] | str. 1197
Art. 491 22. [Zwołanie zgromadzenia wierzycieli w celu zawarcia układu] | str. 1202
Art. 491 23. [Przepisy mające zastosowanie do zawarcia układu] | str. 1207

Część czwarta. (uchylona) | str. 1209
Art. 492-521. (uchylone). | str. 1209

Część piąta. Przepisy karne | str. 1210
Art. 522 . [Odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych informacji] | str. 1210
Art. 523 . [Odpowiedzialność za niewydanie majątku wchodzącego do masy upadłości; odpowiedzialność za nieudzielanie informacji o stanie majątku upadłego] | str. 1212

Część szósta. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepisy końcowe | str. 1215
Dział I. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 1215
Art. 524-535. (pominięte). | str. 1215
Dział II. Przepisy przejściowe | str. 1215
Art. 536 . [Stosowanie przepisów dotychczasowych, gdy upadłość ogłoszono przed dniem wejścia w życie ustawy] | str. 1215
Art. 537 . [Stosowanie przepisów nowych, gdy do dnia wejścia w życie ustawy nie rozpoznano wniosku o ogłoszenie upadłości] | str. 1215
Art. 538 . [Stosowanie przepisów nowych] | str. 1216
Art. 539 . [Stosowanie dotychczasowych przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym] | str. 1216
Art. 540 . [Stosowanie przepisów dotychczasowych do postępowań wszczętych w sprawie pozbawienia prawa prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji członków organów spółek kapitałowych i spółdzielni] | str. 1216
Art. 541 . [Kwalifikacje syndyka] | str. 1216
Art. 542 . [Moc dotychczasowych przepisów wykonawczych] | str. 1217
Art. 543 . [Definicja postępowania upadłościowego] | str. 1217
Art. 544 . [Definicja postępowania układowego] | str. 1218
Dział III. Przepisy końcowe | str. 1218
Art. 545 . [Uchylenie wcześniej obowiązujących aktów] | str. 1218
Art. 546 . [Wejście w życie] | str. 1219

Wykaz literatury | str. 1221

Skorowidz rzeczowy | str. 1235

O autorach | str. 1259

Ukryj

Opis:

Prezentowana publikacja jest kontynuacją doskonale ocenianego komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego pod redakcją prof. Antoniego Witosza. Nowa edycja skupia się na konsekwencjach przywrócenia prawu upadłościowemu jego podstawowej funkcji likwidacyjnej. Autorzy - specjaliści z różnych dziedzin prawa (w tym sędziowie i doradcy restrukturyzacyjni) oraz rachunkowości - analizują dotychczasowy dorobek piśmiennictwa i orzecznictwa w celu maksymalnego wykorzystania zdobytych doświadczeń do właściwej wykładni znowelizowanych przepisów ustawy - Prawo upadłościowe.
Czytelnicy odnajdą w opracowaniu praktyczne informacje dotyczące między innymi:
? przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości (w tym upadłości konsumenckiej) oraz skutków jej ogłoszenia dla osoby dłużnika i jego majątku,
? skutków postępowania upadłościowego dla kontraktów i wierzytelności, zwłaszcza w zakresie ochrony i zaspokajania interesów wierzyciela,
? obowiązków członków zarządów spółek kapitałowych, prokurentów, wspólników zarządzających spółkami osobowymi i innych organów zarządczych związanych z niewypłacalnością przedsiębiorstwa i odpowiedzialności obciążającej ich z tego tytułu.
Książka jest skierowana do prawników praktyków - sędziów, adwokatów, radców prawnych, a także do doradców restrukturyzacyjnych oraz dłużników i wierzycieli będących stronami postępowania upadłościowego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-420-9 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 1260
Rodzaj: komentarz , Medium: pakiet
Dział: Prawo cywilne / Prawo upadłościowe
Kod: KAM-3106;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów