Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Poznaj najnowsze zmiany dotyczące odpowiedzialności biegłego rewidenta wynikające z nowej Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

więcej

Autorzy: Marek Wierzbowski (red. naukowy),
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  21 czerwca 2017 r.
Kod: KAM-3209:W01D01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 129,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 116,10 zł. ( Oszczędzasz: 12,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Podziękowania | str. 13

Wstęp. Musimy umieć zarządzać ryzykiem i unikać popełniania błędów | str. 15

Rozdział I
Charakterystyka zawodu biegłego rewidenta | str. 17

1. Uwarunkowania wynikające z ustawy z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym | str. 17
2. Uwarunkowania wynikające z krajowych standardów wykonywania zawodu | str. 20
3. Uwarunkowania wynikające z Kodeksu etyki | str. 23

Rozdział II
Odpowiedzialność cywilna biegłego rewidenta | str. 29

1. Uwagi wstępne | str. 29
2. Charakter prawny - co do zasady - odpowiedzialności cywilnej biegłego rewidenta | str. 30
2.1. Wprowadzenie | str. 30
2.2. Przedstawienie wybranych poglądów doktryny | str. 31
2.3. Naruszenie przez biegłego rewidenta zasad wykonywania zawodu jako czyn niedozwolony (stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w uzasadnieniu wyroku z 1.12.2006 r., I CSK 315/06 i jego krytyka w literaturze) | str. 37
2.4. Skutki przyjęcia określonego reżimu odpowiedzialności odszkodowawczej | str. 41
2.4.1. Uwagi wprowadzające | str. 41
2.4.2. Reżim odpowiedzialności a kwestia winy | str. 41
2.4.3. Reżim odpowiedzialności a kwestia ciężaru dowodu winy | str. 44
2.4.4. Reżim odpowiedzialności a kwestia odpowiedzialności za inne osoby | str. 45
2.4.5. Reżim odpowiedzialności a kwestia przedawnienia roszczeń | str. 47
2.5. Próba podsumowania i odniesienie się do postulatów zgłaszanych w literaturze | str. 49
3. Kontraktowa odpowiedzialność odszkodowawcza biegłego rewidenta | str. 55
3.1. Uwagi wprowadzające | str. 55
3.2. Ustawowa modyfikacja odpowiedzialności kontraktowej wynikająca z art. 54 ustawy o biegłych rewidentach | str. 56
3.2.1. Zasada odpowiedzialności w związku z treścią art. 54 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach | str. 56
3.2.2. Odejście od zasady pełnego odszkodowania w związku z treścią art. 54 ust. 2 ustawy
o biegłych rewidentach | str. 59
3.3. Umowne ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej | str. 62
3.4. Kwestia zakresu obowiązków biegłego rewidenta. Czy biegły rewident jest zobowiązany do badania prawidłowości zastosowania przepisów prawa podatkowego przez spółkę | str. 63
4. Deliktowa odpowiedzialność odszkodowawcza | str. 67

Rozdział III
Odpowiedzialność karna biegłego rewidenta | str. 71

1. Uwagi wstępne | str. 71
2. Analiza znamion przestępstwa określonego w art. 78 ustawy o rachunkowości | str. 72
2.1. Uwagi ogólne | str. 72
2.2. Opinia o sprawozdaniu finansowym jako przedmiot czynności wykonawczej | str. 79
2.3. Niezgodność ze stanem faktycznym | str. 84
3. Artykuł 78 ust. 2 ustawy o rachunkowości | str. 86
3.1. Uwagi wprowadzające | str. 86
3.2. Istota przestępstwa popełnionego nieumyślnie | str. 87
3.3. Reguły ostrożności przy badaniu sprawozdania finansowego - zagadnienia wybrane | str. 88
3.4. Odpowiedzialność za nieumyślne sporządzenie opinii niezgodnej ze stanem faktycznym | str. 91
4. Odpowiedzialność biegłego rewidenta w przypadku świadomego zniekształcenia sprawozdania finansowego przez jego autora | str. 91
5. Odpowiedzialność karnoskarbowa biegłego rewidenta | str. 93
5.1. Uwagi wprowadzające | str. 93
5.2. Artykuł 9 § 3 Kodeksu karnego skarbowego | str. 94
5.3. Odpowiedzialność biegłego rewidenta na podstawie art. 9 § 3 Kodeksu karnego skarbowego | str. 95
5.4. Odpowiedzialność za pomocnictwo w popełnieniu przestępstwa skarbowego | str. 96

Rozdział IV
Odpowiedzialność dyscyplinarna biegłego rewidenta | str. 99

1. Uwagi wstępne | str. 99
2. Podstawy odpowiedzialności dyscyplinarnej biegłego rewidenta | str. 101
2.1. Naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu, zasad etyki zawodowej, niezależności lub krajowych standardów wykonywania zawodu | str. 104
2.2. Naruszenie przepisów dotyczących realizacji obowiązków związanych z przynależnością do samorządu zawodowego biegłych rewidentów | str. 129
2.3. Naruszenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności w formie firmy audytorskiej, o której mowa w art. 46 ustawy o biegłych rewidentach, w tym jako wspólnik spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandytowej | str. 130
2.4. Naruszenie przepisów dotyczących pełnienia funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych firm audytorskich | str. 137
2.5. Odpowiedzialność na zasadzie winy | str. 137
2.6. Społeczna szkodliwość czynu | str. 139
3. Przebieg postępowania dyscyplinarnego | str. 141
4. Problematyka przedawnienia i zatarcia kar | str. 149
5. Postępowanie w sprawach przewinień dyscyplinarnych popełnionych w związku z badaniem ustawowym jednostki zainteresowania publicznego | str. 152

Rozdział V
Kontrola działalności biegłych rewidentów i odpowiedzialność administracyjna | str. 155

1. Uwagi wstępne | str. 155
2. Stosowanie przepisów rozdziału 5 ustawy z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej | str. 156
3. Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego | str. 159
4. Kontrola wykonywana przez Krajową Komisję Nadzoru | str. 165
5. Kontrola wykonywana przez Komisję Nadzoru Audytowego | str. 173
6. Postępowanie w sprawie nałożenia kar administracyjnych na firmy audytorskie | str. 176

Wykaz aktów prawnych | str. 185

Wykaz orzecznictwa | str. 187

Inne | str. 189

Wykaz literatury | str. 191

Autorzy | str. 195

Ukryj

Opis:

W publikacji kompleksowo omówiono różne reżimy odpowiedzialności prawnej, którym mogą podlegać biegli rewidenci i firmy audytorskie, w związku z naruszeniem określonych norm postępowania - odpowiedzialności cywilnej, karnej, dyscyplinarnej i administracyjnej. Skoncentrowano się przede wszystkim na kwestiach mogących mieć znaczenie praktyczne, unikając rozważań czysto teoretycznych. Przeanalizowano uwarunkowania zawodu biegłego rewidenta wynikające z nowej ustawy z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, a także z krajowych standardów wykonywania zawodu oraz zasad etyki.
W opracowaniu przedstawiono m.in.:
– zagadnienia związane z ponoszeniem przez biegłych rewidentów odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonywania umowy (odpowiedzialność kontraktowa) lub popełnienia czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa), podejmując próbę określenia - jaki, co do zasady, charakter ma odpowiedzialność cywilna biegłego rewidenta,
– analizę przepisów, które wprost lub potencjalnie odnoszą się do odpowiedzialności odszkodowawczej biegłych rewidentów, np. art. 78 ustawy o rachunkowości przewidujący odpowiedzialność karną biegłego rewidenta za sporządzenie niezgodnej ze stanem faktycznym opinii o sprawozdaniu finansowym,
– materialne przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej, a także przebieg postępowania dyscyplinarnego,
– zagadnienia odpowiedzialności karnoskarbowej,
– rozważania na temat kontroli działalności biegłych rewidentów i firm audytorskich sprawowanej przez Krajową Komisję Nadzoru i Komisję Nadzoru Audytowego (ustalenia poczynione w toku postępowania kontrolnego będą warunkowały możliwość pociągnięcia firmy audytorskiej do odpowiedzialności administracyjnej i wymierzenie jej określonej sankcji, której rodzaj będzie zależał od rodzaju stwierdzonych uchybień).
Książka przeznaczona jest dla biegłych rewidentów, adwokatów, radców prawnych oraz sędziów. Zainteresuje również menedżerów podmiotów korzystających z usług biegłych rewidentów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-472-8 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 196
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Rachunkowość
Kod: KAM-3209:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów