Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Szczególne formy spółek

Książka jest pierwszym monograficznym opracowaniem przedstawiającym w sposób kompleksowy problematykę szczególnych typów spółek akcyjnych, w którym wyjaśniono specyfikę zdecydowanej większości z nich.

więcej

Cena podstawowa brutto: 262,90 zł.
Twoja cena brutto już od: 223,46 zł. ( Oszczędzasz: 39,44 zł. )

Spis treści: 

WYKAZ SKRÓTÓW | str. 35

UWAGI WSTĘPNE (Andrzej Kidyba) | str. 45

ROZDZIAŁ I. SPÓŁKI PUBLICZNE (Marek Michalski) | str. 47
1. Historyczne podstawy wyodrębnienia spółek publicznych | str. 47
1.1. Spółka publiczna a spółka specjalistyczna | str. 47
1.2. Pojęcie spółki publicznej a rozwój regulacji prawnych w zakresie rynku kapitałowego | str. 57
1.2.1. Zarys procesu regulowania rynku kapitałowego | str. 57
1.2.2. Ewolucja pojęcia spółki publicznej i jego zakotwiczenie w polskim systemie prawnym | str. 64
2. Dematerializacja akcji jako przesłanka uzyskania statusu spółki publicznej | str. 74
2.1. Geneza i podstawy normatywne dematerializacji | str. 74
2.2. Tryby dematerializacji papierów wartościowych | str. 78
2.2.1. Dematerializacja systemowa oraz dematerializacja autonomiczna | str. 78
2.2.2. Dematerializacja obligatoryjna oraz dematerializacja fakultatywna | str. 80
2.3. Specyfika dematerializacji akcji | str. 82
2.4. Zniesienie dematerializacji systemowej akcji | str. 95
2.4.1. Procedura zniesienia dematerializacji akcji | str. 95
2.4.2. Skutki zniesienia dematerializacji akcji | str. 103
3. Specyfika spółki publicznej w płaszczyźnie ustrojowo-konstrukcyjnej | str. 106
3.1. Specyfika emisji akcji przez spółki publiczne | str. 107
3.2. Specyfika regulacji w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej spółki publicznej | str. 116
3.3. Specyfika regulacji w odniesieniu do walnego zgromadzenia spółki publicznej | str. 124
3.4. Rewident do spraw szczególnych w spółkach publicznych | str. 144
3.5. Zasady nadzoru korporacyjnego w spółkach publicznych | str. 147
4. Obowiązki informacyjne spółek publicznych | str. 149
4.1. Rozwój obowiązków informacyjnych | str. 149
4.2. Dokumenty informacyjne - prospekt emisyjny i memorandum informacyjne | str. 154
4.3. Obowiązki informacyjne spółki publicznej związane z jej statusem formalnym | str. 162
4.4. Obowiązki związane z nabywaniem znacznych pakietów akcji spółek publicznych | str. 172
Bibliografia | str. 174

ROZDZIAŁ II. SPÓŁKI SKARBU PAŃSTWA (Justyna Dąbrowska) | str. 178
1. Historyczne podstawy wyodrębnienia spółek Skarbu Państwa | str. 178
1.1. Spółki z udziałem Skarbu Państwa i spółki Skarbu Państwa jako spółki specjalistyczne | str. 178
1.1.1. Typologia spółek Skarbu Państwa i spółek z udziałem Skarbu Państwa | str. 178
1.1.2. Specyfika spółek Skarbu Państwa | str. 181
1.1.3. Cechy specyficzne spółek z udziałem Skarbu Państwa | str. 188
1.2. Spółki Skarbu Państwa i spółki z udziałem Skarbu Państwa jako wehikuł służący prowadzeniu działalności gospodarczej przez państwo | str. 189
1.3. Wybór formuły spółki akcyjnej jako spółki Skarbu Państwa i spółki z udziałem Skarbu Państwa | str. 195
1.4. Geneza spółek Skarbu Państwa i spółek z udziałem Skarbu Państwa | str. 198
1.4.1. Komercjalizacja w okresie II Rzeczypospolitej | str. 201
1.4.2. Kształtowanie się państwowego sektora gospodarczego po zakończeniu II wojny światowej | str. 207
1.4.3. Komercjalizacja i prywatyzacja na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych | str. 213
1.4.3.1. Przekształcenia państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej i państwowych osób prawnych, dla których organem założycielskim lub organem nadzoru był Minister Obrony Narodowej | str. 216
1.4.3.2. Przekształcenia przedsiębiorstw państwowych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa | str. 217
1.4.3.3. Prywatyzacja narodowych funduszy inwestycyjnych | str. 218
1.4.3.4. Komercjalizacja w ramach bankowego postępowania ugodowego | str. 219
1.4.4. Komercjalizacja na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych | str. 220
1.4.5. Komercjalizacja na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników | str. 223
2. Utworzenie spółki - cechy wyróżniające | str. 225
2.1. Ograniczenia formy prawnej prowadzonej działalności | str. 225
2.2. Sposoby utworzenia akcyjnej spółki Skarbu Państwa i spółki z udziałem Skarbu Państwa | str. 227
2.2.1. Szczególne podstawy tworzenia spółek Skarbu Państwa i spółek z udziałem Skarbu Państwa | str. 228
2.2.2. Utworzenie spółki Skarbu Państwa w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego | str. 236
2.2.2.1. Istota komercjalizacji | str. 236
2.2.2.2. Definicja komercjalizacji | str. 237
2.2.2.3. Wyłączenia spod możliwości komercjalizacji | str. 240
2.2.2.4. Podmioty uprawnione do wystąpienia z wnioskiem o komercjalizację | str.242
2.2.2.4.1. Komercjalizacja z inicjatywy organu założycielskiego | str. 242
2.2.2.4.2. Komercjalizacja na wniosek dyrektora przedsiębiorstwa państwowego i rady pracowniczej | str.244
2.2.2.5. Odmowa komercjalizacji | str. 244
2.2.2.6. Cywilnoprawny charakter prawny aktu komercjalizacji | str. 245
2.2.2.7. Charakter prawny aktu komercjalizacji w świetle czynności założycielskich spółki | str. 248
2.2.2.8. Statut spółki Skarbu Państwa | str. 252
2.2.2.9. Czynności fundacyjne, organizacyjne i rejestracyjne | str. 253
2.2.3. Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych na mocy odrębnych ustaw | str. 255
2.2.4. Spółki Skarbu Państwa tworzone w drodze komercjalizacji innych jednostek państwowych | str. 257
2.2.5. Spółki z udziałem Skarbu Państwa tworzone w wyniku komercjalizacji z konwersją wierzytelności | str. 257
3. Przedmiot działalności spółki | str. 259
3.1. Prowadzenie przez państwo działalności gospodarczej | str. 259
3.2. Struktury holdingowe spółek z udziałem Skarbu Państwa | str. 261
3.3. Wybrane kategorie spółek z udziałem Skarbu Państwa | str. 263
3.3.1. Jednoosobowe spółki Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa | str. 263
3.3.2. Spółki o znaczeniu gospodarczo-obronnym | str. 265
3.3.3. Spółki podlegające szczególnej ochronie na podstawie ustawy o kontroli niektórych inwestycji | str. 265
3.3.4. Spółki realizujące misję publiczną | str. 266
3.3.5. Spółki realizujące zadania publiczne | str. 267
3.3.6. Spółki posiadające istotne znaczenie dla polityki państwa lub sektora gospodarki | str. 268
3.3.7. Jednoosobowe spółki hodowli roślin uprawnych lub hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej | str. 269
3.4. Obszary działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa | str. 269
3.4.1. Spółki sektora energetycznego | str. 272
3.4.2. Spółki sektora górniczego | str. 280
3.4.3. Spółki prowadzące rynek regulowany i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych | str. 281
3.4.4. Spółki publicznej radiofonii i telewizji | str. 284
3.4.5. Spółki telekomunikacyjne i poczta | str. 285
3.4.6. Spółki kolejowe | str. 286
3.4.7. Spółki zarządzające nieruchomościami | str. 287
3.4.8. Spółki zarządzające specjalnymi strefami ekonomicznymi | str. 288
3.4.9. Spółki portowe i spółka prowadząca Polski Rejestr Statków | str. 289
3.4.10. Agencje | str. 290
3.4.11. Spółki z udziałem Skarbu Państwa w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego | str. 294
4. Akcje i obrót akcjami | str. 295
4.1. Skarb Państwa jako akcjonariusz spółki Skarbu Państwa i spółki z udziałem Skarbu Państwa | str. 295
4.1.1. Specyfika polityki własnościowej Skarbu Państwa | str. 295
4.1.2. Szczególne uprzywilejowanie Skarbu Państwa | str. 296
4.1.2.1. Złota akcja | str. 296
4.1.2.2. Możliwość uzyskania szczególnych uprawnie w związku z realizacją interesu publicznego | str. 301
4.1.2.3. Szczególne kodeksowe uprzywilejowanie Skarbu Państwa | str. 304
4.1.2.4. Szczególne uprawnienia państwa wobec spółek Skarbu Państwa, spółek z udziałem Skarbu Państwa i innych spółek, realizowane w celu publicznym | str. 307
4.1.2.4.1. Geneza szczególnych uprawnień państwa wobec spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego | str. 307
4.1.2.4.2. Założenia ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych | str. 308
4.1.2.4.3. Pojęcie infrastruktury krytycznej | str. 312
4.1.2.4.4. Prawo wyrażania sprzeciwu wobec uchwał organów spółki | str. 313
4.1.2.4.5. Pełnomocnik do spraw ochrony infrastruktury krytycznej | str. 314
4.1.2.4.6. Skutki zaliczenia mienia spółki do infrastruktury krytycznej wobec uchwał organów spółki | str. 316
4.1.2.4.7. Kontrola ujęcia mienia spółki w wykazie infrastruktury krytycznej | str. 319
4.1.3. Statutowe uprzywilejowanie Skarbu Państwa | str. 320
4.1.3.1. Akcje uprzywilejowane co do głosu | str. 321
4.1.3.2. Kumulacja i redukcja głosów (voting cap) | str. 322
4.1.3.3. Porozumienia głosowe | str. 329
4.1.3.4. Uprawnienia osobiste | str. 330
4.2. Obrót akcjami spółek Skarbu Państwa i spółek z udziałem Skarbu Państwa | str. 333
4.2.1. Odmienności dotyczące obrotu akcjami spółek Skarbu Państwa i spółek z udziałem Skarbu Państwa | str. 333
4.2.2. Prywatyzacja | str. 333
4.2.3. Zasady zbywania akcji należących do Skarbu Państwa | str. 335
4.2.4. Nieodpłatne zbywanie akcji Skarbu Państwa | str. 343
4.2.4.1. Zasady nieodpłatnego nabywania akcji Skarbu Państwa przez pracowników | str. 343
4.2.4.2. Zasady nieodpłatnego nabywania akcji Skarbu Państwa przez rolników i rybaków | str. 348
4.2.4.3. Dziedziczenie prawa do nieodpłatnego nabycia akcji | str. 348
4.2.4.4. Ograniczenie obrotu akcjami nabytymi nieodpłatnie | str. 349
4.2.4.5. Nieodpłatne nabywanie akcji spółek Skarbu Państwa na podstawie ustaw szczególnych | str. 350
4.2.5. Szczególny tryb zbywania akcji Skarbu Pańska | str. 353
4.2.6. Ustawowe ograniczenia obrotu akcjami spółek Skarbu Państwa i spółek z udziałem Skarbu Państwa | str. 355
4.2.6.1. Zakaz zbywania akcji Skarbu Państwa określonych spółek | str. 356
4.2.6.2. Ograniczenie zbywalności akcji Skarbu Państwa | str. 356
4.2.6.3. Ograniczenia nabycia lub objęcia akcji i obowiązki związane z nabyciem lub objęciem akcji spółek specjalistycznych i publicznych | str. 358
4.2.6.4. Ograniczenia i obowiązki związane z nabyciem lub objęciem akcji spółki prowadzącej rynek regulowany i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych | str. 359
4.2.6.5. Ograniczenia nabycia lub objęcia akcji przez cudzoziemca | str. 361
4.2.6.6. Ograniczenia nabycia lub objęcia akcji w spółce zakładającej lotnisko użytku publicznego albo będącej założycielem lub właścicielem lotniska użytku publicznego | str. 362
4.2.6.7. Ograniczenia nabycia lub objęcia akcji w spółce prowadzącej działalność leczniczą | str. 363
4.2.6.8. Ograniczenia nabycia akcji w spółce hodowli roślin uprawnych lub hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej | str. 363
4.2.6.9. Statutowe ograniczenia zbywalności akcji Skarbu Państwa | str. 364
4.2.6.10. Ograniczenia zbywalności akcji w celu ochrony niektórych inwestycji | str. 365
4.2.6.10.1. Uzasadnienie ograniczenia zbywalności akcji | str. 365
4.2.6.10.2. Istotne uczestnictwo i nabycie dominacji w spółce | str. 367
4.2.6.10.3. Zawiadomienie o nabyciu istotnego uczestnictwa i nabycia dominacji w spółce | str. 370
4.2.6.10.4. Skutki nabycia istotnego uczestnictwa i dominacji w spółce | str. 371
4.2.6.10.4.1. Wszczęcie postępowania administracyjnego | str. 371
4.2.6.10.4.2. Sprzeciw wobec nabycia istotnego uczestnictwa i dominacji w spółce | str. 372
4.2.6.10.4.3. Skutki nabycia istotnego uczestnictwa i dominacji w spółce bez zawiadomienia albo mimo zgłoszenia sprzeciwu | str. 373
4.2.7. Odmienne zasady umarzania i przymusowego wykupu akcji | str. 376
5. Stosunki majątkowe | str. 379
5.1. Szczególne uprawnienia majątkowe Skarbu Państwa wobec spółek Skarbu Państwa | str. 379
5.1.1. Uzasadnienie szczególnych uprawnień majątkowych Skarbu Państwa | str. 379
5.1.2. Państwowy charakter mienia spółek Skarbu Państwa | str. 380
5.1.3. Podstawy prawne uprawnień majątkowych Skarbu Państwa wobec spółek Skarbu Państwa | str. 382
5.1.4. Podmioty realizujące uprawnienia majątkowe Skarbu Państwa wobec spółek Skarbu Państwa | str. 383
5.2. Wyposażenie majątkowe spółki Skarbu Państwa | str. 386
5.3. Czynności majątkowe spółek Skarbu Państwa | str. 388
5.3.1. Kompetencje walnego zgromadzenia spółki powstałej w wyniku komercjalizacji, w której ponad połowa ogólnej liczby akcji należy do Skarbu Państwa | str. 389
5.3.2. Kompetencje rady nadzorczej spółki, w której ponad połowa akcji należy do Skarbu Państwa | str. 390
5.3.3. Uprawnienia Skarbu Państwa wobec spółek Skarbu Państwa dotyczące dokonywania określonych czynności prawnych | str. 392
5.3.3.1. Geneza regulacji zobowiązującej spółki do powiadomienia o określonych czynnościach prawnych i uzyskania zgody Skarbu Państwa na ich dokonanie | str. 392
5.3.3.2. Zakres podmiotowy regulacji | str. 393
5.3.3.3. Zakres przedmiotowy regulacji | str. 395
5.3.3.4. Postępowanie w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej | str. 397
5.3.3.5. Charakter prawny decyzji dotyczącej dokonania czynności prawnej | str. 399
5.3.3.6. Zaskarżanie decyzji dotyczącej dokonania czynności prawnej | str. 400
5.3.3.7. Zwolnienia z kontroli oraz inne formy kontroli Skarbu Państwa majątkowych czynności prawnych spółek Skarbu Państwa i spółek z udziałem Skarbu Państwa | str. 402
5.3.4. Dokonywanie czynności prawnych dotyczących praw do nieruchomości | str. 403
5.3.5. Szczególne regulacje dotyczące czynności majątkowych spółek Skarbu Państwa i spółek z udziałem Skarbu Państwa | str. 405
5.3.6. Prywatyzacja bezpośrednia | str. 406
5.4. Wpłaty z zysku spółek Skarbu Państwa | str. 407
5.4.1. Zakres podmiotowy ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa | str. 407
5.4.2. Charakter prawny wpłat z zysku | str. 409
5.4.3. Zasady obliczania i uiszczania wpłat z zysku | str. 411
5.4.4. Kontrola prawidłowości obliczania i uiszczania wpłat z zysku | str. 413
5.4.5. Odmienne zasady udziału w zyskach spółek z udziałem Skarbu Państwa prowadzących rynek regulowany i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych | str. 414
5.5. Polityka dywidendowa spółek Skarbu Państwa i spółek z udziałem Skarbu Państwa | str. 414
5.6. Zachowanie przejrzystości finansowej | str. 417
6. Zasady działania organów | str. 419
6.1. Obszary normatywnej modyfikacji zasad działania organów spółek Skarbu Państwa i spółek z udziałem Skarbu Państwa | str. 419
6.2. Rada nadzorcza spółki Skarbu Państwa i spółki z udziałem Skarbu Państwa | str. 421
6.2.1. Obowiązek ustanowienia rady nadzorczej | str. 421
6.2.2. Skład rady nadzorczej spółki Skarbu Państwa i spółki z udziałem Skarbu Państwa powstałej w wyniku komercjalizacji | str. 421
6.2.2.1. Powołanie członków rady nadzorczej spółki | str. 421
6.2.2.1.1. Wybór członków rady nadzorczej spółki Skarbu Państwa pierwszej kadencji | str. 423
6.2.2.1.2. Wybór członków rady nadzorczej spółki Skarbu Państwa kolejnych kadencji | str. 424
6.2.2.1.3. Wybór członków rady nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa powstałej w wyniku komercjalizacji | str. 427
6.2.2.2. Odwołanie członków rady nadzorczej | str. 427
6.2.3. Szczególne regulacje gwarantujące udział interesariuszy w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa i spółek z udziałem Skarbu Państwa | str. 429
6.2.4. Bierne prawo wyborcze do rady nadzorczej spółki Skarbu Państwa i spółki z udziałem Skarbu Państwa | str. 430
6.2.4.1. Ograniczenia biernego prawa wyborczego do rady nadzorczej | str. 430
6.2.4.1.1. Pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych | str. 430
6.2.4.1.2. Wymogi wykształcenia i kwalifikacje zawodowe kandydata na członka rady nadzorczej | str. 433
6.2.4.1.3. Egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych | str. 435
6.2.4.2. Wymogi wobec kandydata na członka organu nadzorczego spółki o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa | str. 440
6.2.4.3. Ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne | str. 440
6.2.4.4. Ograniczenia związane z zasadami wynagradzania osób kierujących niektórymi spółkami | str. 445
6.2.4.5. Szczególne uprawnienia do powołania i odwoływania członków rady nadzorczej spółek Skarbu Państwa i spółek z udziałem Skarbu Państwa | str. 446
6.2.5. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej spółek Skarbu Państwa i spółek z udziałem Skarbu Państwa | str. 449
6.2.5.1. Zasady kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami | str. 449
6.2.5.2. Wysokość wynagrodzenia członka rady nadzorczej | str. 451
6.2.5.3. Sankcje za naruszenie przepisów ustawy w zakresie wysokości wynagrodzenia członków organów spółek Skarbu Państwa i spółek z udziałem Skarbu Państwa | str. 452
6.2.5.4. Określanie wynagrodzeń członków rad nadzorczych | str. 453
6.2.5.5. Jawność wysokości wynagrodzeń członków rad nadzorczych | str. 454
6.2.6. Struktura i organizacja pracy rady nadzorczej spółki Skarbu Państwa i spółki z udziałem Skarbu Państwa | str. 455
6.2.6.1. Uprawnienia przewodniczącego rady nadzorczej | str. 455
6.2.6.2. Komitety rady nadzorczej | str. 456
6.3. Zarząd spółki Skarbu Państwa | str. 461
6.3.1. Skład zarządu spółki Skarbu Państwa | str. 461
6.3.1.1. Skład zarządu spółki powstałej w drodze komercjalizacji | str. 461
6.3.1.2. Szczególne regulacje dotyczące składu zarządu spółek Skarbu Państwa | str. 462
6.3.1.3. Bierne prawo wyborcze | str. 463
6.3.1.4. Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka zarządu | str. 468
6.3.1.5. Powoływanie członka zarządu przez pracowników spółki | str. 471
6.3.2. Umowa o sprawowanie zarządu | str. 473
6.3.3. Zatrudnienie i wynagrodzenie członków zarządu spółki Skarbu Państwa i spółki z udziałem Skarbu Państwa | str. 476
6.3.3.1. Podstawa i zasady zatrudnienia członka zarządu | str. 476
6.3.3.2. Kształtowanie wynagrodzenia członków zarządu spółki | str. 478
6.3.3.3. Jawność wynagrodzeń członków zarządu | str. 484
6.4. Walne zgromadzenie spółki Skarbu Państwa i spółki z udziałem Skarbu Państwa | str. 485
7. Nadzór nad działalnością spółki | str. 490
7.1. Typy nadzoru sprawowanego nad spółkami Skarbu Państwa | str. 490
7.2. Instrumenty nadzoru gospodarczego | str. 491
7.2.1. Reglamentacja i nadzór administracyjny | str. 491
7.2.2. Regulacja | str. 494
7.2.3. Szczególne instrumenty władczego oddziaływania | str. 495
7.3. Nadzór założycielski, korporacyjny i właścicielski nad spółkami Skarbu Państwa i spółkami z udziałem Skarbu Państwa | str. 497
7.3.1. Istota nadzoru założycielskiego, korporacyjnego i właścicielskiego | str. 497
7.3.2. Obszary uprawnień nadzorczych Skarbu Państwa i podmioty uprawnione do ich wykonywania | str. 498
7.3.3. Nadzór założycielski nad spółkami Skarbu Państwa | str. 501
7.3.4. Nadzór właścicielski Skarbu Państwa | str. 503
7.3.4.1. Charakterystyka nadzoru właścicielskiego Skarbu Państwa | str. 504
7.3.4.2. Zakres oddziaływania regulacji nienormatywnych na działanie spółek z udziałem Skarbu Państwa | str. 506
7.3.4.3. Charakter prawny regulacji nienormatywnych | str. 507
7.3.4.4. Zakres podmiotowy regulacji nienormatywnych | str. 508
7.3.4.5. Zakres przedmiotowy regulacji nienormatywnych | str. 511
7.3.4.6. Ocena regulacji nienormatywnych | str. 517
7.3.5. Charakter prawny dokumentów wchodzących w skład "Programu Profesjonalizacji Nadzoru" | str. .520
7.3.6. Kodeksy dobrych praktyk | str. 522
7.3.6.1. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych | str. 522
7.3.6.2. Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych | str. 524
7.3.6.3. Zasady nadzoru korporacyjnego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju | str. 526
7.3.6.4. Wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju dotyczące nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach publicznych | str. 527
7.4. Rola walnego zgromadzenia w systemie nadzoru właścicielskiego | str. 529
7.5. Pozycja rady nadzorczej w systemie nadzoru właścicielskiego | str. 534
8. Inne cechy wyróżniające | str. 538
8.1. Kapitał zakładowy spółki Skarbu Państwa | str. 538
8.2. Odmienności dotyczące stosowania niektórych przepisów kodeksu spółek handlowych | str. 539
8.3. Składanie oświadczeń woli spółce przez Skarb Państwa | str. 540
8.4. Założenie spółki jednoosobowej przez spółkę Skarbu Państwa | str. 540
8.5. Reprezentacja na walnym zgromadzeniu pracowników, którzy nabyli akcje spółki powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego | str. 541
8.6. Firma spółki | str. 542
9. Rozwiązanie spółki | str. 542
9.1. Definicja rozwiązania spółki | str. 542
9.2. Przyczyny rozwiązania spółki Skarbu Państwa i spółki z udziałem Skarbu Państwa | str. 544
9.2.1. Rozwiązanie spółki z przyczyn przewidzianych w statucie spółki | str. 544
9.2.2. Powzięcie uchwały przez akcjonariuszy spółki | str. 544
9.2.3. Rozwiązanie spółki mocą prawomocnego orzeczenia sądowego | str. 546
9.2.4. Ogłoszenie upadłości spółki | str. 550
9.2.5. Szczególne sposoby rozwiązania spółki Skarbu Państwa i spółki z udziałem Skarbu Państwa | str. 552
9.3. Postępowanie likwidacyjne | str. 554
9.3.1. Stosunki wewnętrzne spółki w likwidacji | str. 554
9.3.2. Zasady zbywania majątku likwidowanej spółki | str. 555
9.3.3. Podział majątku spółki w likwidacji | str. 556
9.3.4. Gospodarowanie mieniem uzyskanym w likwidacji i mieniem polikwidacyjnym | str. 558
9.3.5. Zasady wynagradzania likwidatorów | str. 559
Bibliografia | str. 560

ROZDZIAŁ III. SPÓŁKI W DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ (Ewa Skibińska) | str. 580
1. Historyczne podstawy wyodrębnienia spółek w działalności bankowej | str. 580
2. Utworzenie spółki - cechy wyróżniające | str. 590
2.1. Utworzenie banku w formie spółki akcyjnej | str. 590
2.2. Utworzenie banku krajowego przez instytucję kredytową prowadzącą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez oddział | str. 598
2.3. Przekształcenie banku państwowego w bank w formie spółki akcyjnej | str. 599
3. Przedmiot działalności spółki | str. 601
4. Akcje i obrót akcjami | str. 607
4.1. Nabywanie znacznych pakietów | str. 607
4.1.1. Podmiot zobowiązany do złożenia zawiadomienia | str. 609
4.1.2. Zakres obowiązków podmiotu składającego zawiadomienie | str. 612
4.1.3. Zakres kompetencji Komisji Nadzoru Finansowego | str. 616
4.1.4. Środki nadzoru | str. 620
4.1.5. Obowiązek informacyjny wobec banku | str. 626
4.1.6. Inne podmioty mające obowiązek informacyjny | str. 627
4.1.7. Ograniczenia w obrocie akcjami banku | str. 630
4.2. Obowiązek banku dotyczący zgłoszenia Komisji Nadzoru Finansowego zamiaru nabycia pakietu akcji lub udziałów | str. 631
5. Stosunki majątkowe | str. 633
5.1. Zasady gospodarki finansowej | str. 633
5.2. Fundusze własne | str. 635
6. Zasady działania organów | str. 645
6.1. System organów | str. 645
6.2. Zarząd | str. 646
6.3. Rada nadzorcza | str. 659
6.3.1. Skład rady nadzorczej | str. 659
6.3.2. Kompetencje rady nadzorczej | str. 661
6.3.3. Komitety rady nadzorczej | str. 662
6.3.3.1. Komitet do spraw wynagrodzeń i komitet do spraw ryzyka | str. 665
6.3.3.2. Komitet audytu | str. 669
6.3.3.3. Komitet do spraw nominacji | str. 671
7. Nadzór nad działalnością spółki sprawowany przez Komisję Nadzoru Finansowego | str. 673
8. Inne cechy wyróżniające | str. 683
8.1. Siedziba banku | str. 683
8.2. Zmiana statutu banku | str. 684
8.3. Łączenie się banków | str. 686
8.4. Podział banku | str. 689
8.5. Nabycie przedsiębiorstwa bankowego lub jego zorganizowanej części | str. 692
8.6. Postępowanie naprawcze | str. 693
8.6.1. Plan naprawy | str. 693
8.6.2. Wczesna interwencja | str. 702
8.6.3. Kurator | str. 704
8.6.4. Zarząd komisaryczny | str. 710
9. Rozwiązanie spółki | str. 715
9.1. Likwidacja przymusowa | str. 716
9.1.1. Wszczęcie postępowania likwidacyjnego | str. 717
9.1.2. Zakres uprawnień likwidatora | str. 719
9.2. Likwidacja dobrowolna | str. 721
9.3. Przymusowa restrukturyzacja | str. 722
9.4. Postępowanie upadłościowe | str. 725
9.4.1. Wszczęcie postępowania upadłościowego | str. 726
9.4.2. Skutki prawne ogłoszenia upadłości | str. 730
Bibliografia | str. 735

ROZDZIAŁ IV. SPÓŁKA PROWADZĄCA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ LUB ZAKŁAD REASEKURACJI (Tomasz Siemiątkowski, Tomasz Szczurowski) | str. 743
1. Historyczne podstawy wyodrębnienia spółek prowadzących zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji | str. 743
2. Utworzenie spółki - cechy wyróżniające | str. 752
2.1. Sposoby utworzenia spółki | str. 752
2.2. Pierwotny sposób utworzenia spółki | str. 753
2.2.1. Przygotowanie projektu statutu | str. 753
2.2.2. Zezwolenie na wykonywanie działalności i zatwierdzenie statutu | str. 766
2.2.3. Podpisanie statutu | str. 768
2.2.4. Powołanie organów | str. 768
2.2.5. Objęcie akcji | str. 769
2.2.6. Pokrycie akcji | str. 771
2.2.7. Rejestracja spółki | str. 774
2.3. Utworzenie spółki w wyniku przekształcenia towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych | str. 780
2.3.1. Sporządzenie planu przekształcenia | str. 781
2.3.2. Wezwanie członków towarzystwa | str. 782
2.3.3. Uchwała o przekształceniu | str. 783
2.3.4. Podpisanie statutu spółki | str. 784
2.3.5. Objęcie akcji | str. 785
2.3.6. Autoryzacja przekształcenia przez organy państwa | str. 786
2.3.7. Skutki przekształcenia | str. 788
3. Przedmiot działalności spółki | str. 789
3.1. Działalność ubezpieczeniowa | str. 789
3.2. Działalność reasekuracyjna | str. 794
3.3. Działalność ubezpieczeniowa (reasekuracyjna) a działalność gospodarcza | str. 797
3.4. Łączenie różnych działalności | str. 799
3.5. Zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej (reasekuracyjnej) | str. 799
3.5.1. Wniosek o udzielenie zezwolenia | str. 801
3.5.2. Udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej (reasekuracyjnej) | str. 805
3.5.3. Cofnięcie zezwolenia | str. 809
4. Akcje i obrót akcjami | str. 813
4.1. Rodzaj emitowanych akcji | str. 813
4.2. Ograniczenia w obejmowaniu i nabywaniu akcji | str. 818
4.2.1. Zgoda organu nadzoru | str. 819
4.2.2. Zawiadomienie organu nadzoru o zamiarze objęcia (nabycia) | str. 821
4.2.2.1. Zakres przedmiotowy zawiadomienia | str. 822
4.2.2.2. Termin dokonania zawiadomienia | str. 824
4.2.2.3. Wymogi formalne zawiadomienia | str. 825
4.2.2.4. Konsekwencje zawiadomienia | str. 827
4.2.2.5. Sankcja braku zawiadomienia | str. 835
4.2.3. Zawiadomienie o zbyciu akcji | str. 839
5. Stosunki majątkowe | str. 840
5.1. Wysokość kapitału zakładowego | str. 840
5.2. Konsekwencje gospodarki finansowej dla stosunków majątkowych | str. 843
5.2.1. Zasada transparentności | str. 843
5.2.2. Wycena aktywów i zobowiązań dla celów wypłacalności | str. 845
5.2.3. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla celów wypłacalności | str. 846
5.2.4. Środki własne | str. 848
5.2.5. Kapitałowy wymóg wypłacalności i minimalny kapitałowy wymóg wypłacalności | str. 849
5.2.6. Lokowanie środków finansowych | str. 850
5.2.7. Rola organu nadzoru w przypadku zagrożenia właściwej gospodarki zakładu | str. 851
5.2.7.1. Plan naprawczy i plan finansowy | str. 851
5.2.7.2. Ustanowienie kuratora | str. 853
5.2.7.3. Ustanowienie zarządu komisarycznego | str. 855
6. Zasady działania organów | str. 857
6.1. System zarządzania ryzykiem | str. 857
6.2. Odrębności systemu organów spółki | str. 862
6.3. Zarząd | str. 862
6.3.1. Struktura wewnętrzna zarządu | str. 862
6.3.2. Kwalifikacje członków zarządu | str. 864
6.3.3. Powołanie członków zarządu | str. 871
6.3.3.1. Powołanie prezesa zarządu oraz członka zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem | str. 871
6.3.3.2. Powołanie pozostałych członków zarządu | str. 876
6.3.3.3. Podmiot właściwy do zgłoszenia członków zarządu | str. 878
6.4. Rada nadzorcza | str. 879
6.4.1. Struktura wewnętrzna | str. 879
6.4.2. Kwalifikacje członków rady nadzorczej | str. 879
6.4.3. Powołanie członków rady nadzorczej | str. 880
6.5. Osoby pełniące kluczową funkcję | str. 881
6.5.1. Pojęcie | str. 881
6.5.2. Kwalifikacje osób pełniących kluczową funkcję | str. 881
6.5.3. Powołanie osób pełniących kluczową funkcję | str. 882
6.6. Walne zgromadzenie | str. 882
7. Nadzór nad działalnością spółki | str. 884
7.1. Pojęcie oraz cele nadzoru | str. 884
7.2. Środki nadzorcze | str. 891
7.2.1. Rekomendacje | str. 891
7.2.2. Obowiązki informacyjno-sprawozdawcze | str. 893
7.2.3. Kontrola | str. 896
7.2.4. Wizyta nadzorcza | str. 897
7.2.5. Zalecenia | str. 898
7.2.6. Inne środki nadzorcze | str. 902
7.2.7. Udział w postępowaniach sądowych | str. 904
8. Inne cechy wyróżniające | str. 905
8.1. Zatwierdzenie zmiany statutu | str. 905
8.2. Przeniesienie portfela ubezpieczeniowego lub reasekuracyjnego | str. 908
8.3. Ujawnianie informacji | str. 912
9. Rozwiązanie spółki | str. 914
9.1. Przyczyny rozwiązania spółki | str. 914
9.2. Definitywne przyczyny rozwiązania | str. 916
9.2.1. Uchwała walnego zgromadzenia (likwidacja dobrowolna) | str. 916
9.2.2. Decyzja organu nadzoru (likwidacja przymusowa) | str. 919
9.3. Postępowanie likwidacyjne | str. 920
9.3.1. Zasady ogólne postępowania likwidacyjnego | str. 920
9.3.2. Postępowanie likwidacyjne przy likwidacji dobrowolnej | str. 922
9.3.3. Postępowanie likwidacyjne przy likwidacji przymusowej | str. 923
9.4. Upadłość zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji | str. 924
9.5. Transformatoryjne ustanie spółki | str. 930
Bibliografia | str. 935

, ROZDZIAŁ V. TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH (Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka, Marek Michalski) | str. 938
1. Historyczne podstawy wyodrębnienia towarzystw funduszy inwestycyjnych (Marek Michalski) | str. 938
1.1. Rozwój instytucji zbiorowego inwestowania | str. 938
1.2. Instytucje zbiorowego inwestowania a rynek kapitałowy | str. 941
1.3. Fundusze inwestycyjne w Polsce | str. .944
2. Akty zawierające regulacje dotyczące towarzystw funduszy inwestycyjnych (Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka) | str. 946
3. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych w praktyce (Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka) | str. 951
4. Utworzenie spółki - cechy wyróżniające (Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka) | str. 953
4.1. Założyciele | str. 954
4.2. Treść statutu | str. 956
4.2.1. Elementy obligatoryjne bezwarunkowe | str. 956
4.2.1.1. Firma | str. 956
4.2.1.2. Siedziba | str. 957
4.2.1.3. Przedmiot działalności | str. 958
4.2.1.4. Czas trwania | str. 959
4.2.1.5. Kapitał zakładowy oraz kwota wpłacona przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego | str. 959
4.2.1.6. Wartość nominalna akcji i ich liczba ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela | str. 961
4.2.1.7. Liczba akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów | str. 961
4.2.1.8. Nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) założycieli | str. 962
4.2.1.9. Skład i powołanie organów | str. 962
4.2.1.10. Pismo do ogłoszeń | str. 962
4.2.2. Elementy obligatoryjne warunkowe | str. 962
4.2.3. Elementy fakultatywne | str. 963
4.3. Ustanowienie władz spółki | str. 963
4.4. Wniesienie przez akcjonariuszy wkładów na poczet kapitału zakładowego | str. 964
4.5. Pisemne sprawozdanie założycieli i jego badanie przez biegłego rewidenta | str. 965
4.6. Wpis spółki do rejestru przedsiębiorców | str. 965
5. Przedmiot działalności spółki (Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka) | str. 966
5.1. Tworzenie funduszy inwestycyjnych | str. 968
5.2. Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi | str. 972
5.3. Reprezentowanie funduszu inwestycyjnego | str. 976
5.4. Pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa | str. 978
5.5. Zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych | str. 978
5.6. Zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych | str. 979
5.7. Doradztwo inwestycyjne | str. 981
5.8. Przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych | str. 981
5.9. Pełnienie funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych | str. 982
5.10. Prowadzenie na terytorium państwa członkowskiego działalności w formie oddziału lub w formie innej niż oddział | str. 982
5.11. Outsourcing | str. 983
6. Akcje i obrót akcjami (Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka) | str. 986
6.1. Charakter akcji towarzystw funduszy inwestycyjnych | str. 986
6.1.1. Akcje imienne jako zasada | str. 986
6.1.2. Akcje zwykłe i uprzywilejowane | str. 986
6.2. Obowiązki nabywającego albo obejmującego akcje lub prawa z akcji towarzystw funduszy inwestycyjnych | str. 986
6.2.1. Zakres obowiązku zawiadomienia i treść zawiadomienia kierowanego do Komisji Nadzoru Finansowego | str. 987
6.2.2. Postępowanie przed Komisją Nadzoru Finansowego | str. 989
6.2.3. Sposób rozstrzygnięcia sprawy przez Komisję Nadzoru Finansowego | str. 990
6.2.4. Skutki niezgodnego z prawem nabycia lub objęcia akcji lub praw z akcji | str. 992
6.3. Obowiązki podmiotu zbywającego akcje lub prawa z akcji towarzystw funduszy inwestycyjnych | str. 994
7. Stosunki majątkowe (Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka) | str. 994
7.1. Kapitał zakładowy, kapitał początkowy i kapitały własne towarzystw funduszy inwestycyjnych | str. 994
7.1.1. Kapitał zakładowy towarzystw funduszy inwestycyjnych | str. 995
7.1.2. Kapitał początkowy towarzystw funduszy inwestycyjnych | str. 995
7.1.3. Obowiązek stałego utrzymywania przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych kapitałów własnych na określonym poziomie | str. 996
7.2. Majątek towarzystwa funduszy inwestycyjnych a majątek funduszu inwestycyjnego | str. 999
7.3. Zakaz przyjmowania przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych prowizji lub świadczeń niepieniężnych | str. 999
7.4. Ograniczenia dokonywania pewnych czynności prawnych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych | str. 1000
7.5. Regulacje dotyczące udziału akcjonariuszy w zysku rocznym towarzystwa funduszy inwestycyjnych | str. 1003
8. Zasady działania organów (Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka) | str. 1005
8.1. Szczególne regulacje dotyczące zarządu towarzystwa funduszy inwestycyjnych | str. 1005
8.1.1. Skład zarządu towarzystwa funduszy inwestycyjnych | str. 1005
8.1.1.1. Liczebność zarządu oraz wymogi stawiane członkom zarządu | str. 1005
8.1.1.2. Niepołączalność funkcji | str. 1008
8.1.1.3. Powoływanie i odwoływanie członków zarządu towarzystw funduszy inwestycyjnych | str. 1009
8.1.2. Sposób działania zarządu towarzystwa funduszy inwestycyjnych i zaskarżanie uchwał zarządu towarzystwa | str. 1009
8.2. Szczególne regulacje dotyczące rady nadzorczej towarzystwa funduszy inwestycyjnych | str. 1010
8.2.1. Skład rady nadzorczej towarzystwa funduszy inwestycyjnych | str. 1010
8.2.1.1. Liczebność rady nadzorczej oraz wymogi stawiane członkom rady nadzorczej | str. 1010
8.2.1.2. Niepołączalność funkcji | str. 1011
8.2.1.3. Powoływanie członków rady nadzorczej i wygaśnięcie ich mandatów | str. 1012
8.2.2. Sposób działania i zaskarżanie uchwał rady nadzorczej towarzystwa funduszy inwestycyjnych | str. 1012
8.3. Specyfika regulacji dotyczących walnego zgromadzenia towarzystwa funduszy inwestycyjnych | str. 1013
9. Nadzór nad działalnością towarzystw funduszy inwestycyjnych (Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka) | str. 1014
9.1. Komisja Nadzoru Finansowego jako organ nadzoru. Cel nadzoru i zadania Komisji | str. 1014
9.2. Sposób działania Komisji Nadzoru Finansowego. Współpraca Komisji z innymi organami i instytucjami | str. 1015
9.3. Kompetencje szczegółowe Komisji Nadzoru Finansowego | str. 1016
9.3.1. Wydawanie i cofanie zezwoleń oraz zgód | str. 1016
9.3.1.1. Zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo | str. 1017
9.3.1.2. Zezwolenie na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi | str. 1021
9.3.1.3. Zezwolenie na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych; zezwolenie na doradztwo inwestycyjne; zezwolenie na przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych | str. 1023
9.3.1.4. Zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego | str. 1024
9.3.1.5. Inne sytuacje, gdy Komisja Nadzoru Finansowego udziela zezwolenia lub wyraża zgodę na działania podejmowane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych | str. 1025
9.3.2. Obowiązek towarzystwa funduszy inwestycyjnych notyfikacji Komisji Nadzoru Finansowego pewnych operacji i związane z tym uprawnienie Komisji do zgłaszania sprzeciwu | str. 1026
9.3.2.1. Planowana istotna zmiana warunków wykonywania działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych | str. 1026
9.3.2.2. Zamiar nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji towarzystwa funduszy inwestycyjnych | str. 1027
9.3.2.3. Zamiar stania się podmiotem dominującym wobec towarzystwa funduszy inwestycyjnych | str. 1027
9.3.2.4. Zamiar wprowadzenia do obrotu unijnego alternatywnego funduszu inwestycyjnego | str. 1028
9.3.3. Uprawnienie Komisji Nadzoru Finansowego do uzyskiwania od towarzystwa funduszy inwestycyjnych informacji i sprawozdań | str. 1029
9.3.4. Uprawnienie Komisji Nadzoru Finansowego do przeprowadzenia postępowania kontrolnego i wyjaśniającego | str. 1032
9.3.5. Uprawnienie Komisji Nadzoru Finansowego do nakazania lub zakazania pewnych działań | str. 1034
9.3.5.1. Nakaz zaprzestania naruszania przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych przepisów prawa | str. 1034
9.3.5.2. Uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego w związku ze stosowaniem przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych dźwigni finansowej alternatywnego funduszu inwestycyjnego | str. 1035
9.3.5.3. Nakaz zaprzestania wywierania dominującego wpływu na towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz zakaz wykonywania prawa głosu z akcji towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub wykonywania uprawnień podmiotu dominującego | str. 1035
9.3.5.4. Nakaz zmiany członków zarządu lub rady nadzorczej oraz osób mających istotny wpływ na działalność funduszy inwestycyjnych | str. 1037
9.3.5.5. Nakaz odstąpienia od umowy | str. 1037
9.3.6. Uprawnienie Komisji Nadzoru Finansowego do nakładania kar pieniężnych na towarzystwa funduszy inwestycyjnych, członków organów towarzystw funduszy inwestycyjnych, akcjonariuszy towarzystw funduszy inwestycyjnych | str. 1037
9.3.7. Uprawnienia procesowe Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komisji Nadzoru Finansowego | str. 1041
9.4. Koszty nadzoru | str. 1042
10. Inne cechy wyróżniające (Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka) | str. 1043
10.1. Obowiązek posiadania przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych strony internetowej i jej minimalna treść | str. 1043
10.2. Odpowiedzialność towarzystwa funduszy inwestycyjnych wobec uczestników zbiorczego portfela papierów wartościowych oraz uczestników funduszu inwestycyjnego | str. 1044
10.3. Tajemnica zawodowa | str. 1050
10.3.1. Osoby zobowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej | str. 1050
10.3.2. Pojęcie i zakres tajemnicy zawodowej | str. 1051
10.3.3. Przypadki, w których udostępnienie informacji objętej tajemnicą zawodową jest dopuszczalne | str. 1052
10.3.4. Sankcje karne za w naruszenie tajemnicy zawodowej | str. 1054
10.4. Pracownicy towarzystw funduszy inwestycyjnych | str. 1055
10.5. Polityka wynagrodzeń w towarzystwach funduszy inwestycyjnych | str. 1055
10.6. System kontroli wewnętrznej w towarzystwach funduszy inwestycyjnych | str. 1058
10.7. Przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym | str. 1059
10.8. Zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa towarzystwa funduszy inwestycyjnych | str. 1062
11. Rozwiązanie spółki (Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka) | str. 1062
11.1. Przyczyny powodujące rozwiązanie towarzystwa funduszy inwestycyjnych | str. 1063
11.1.1. Przyczyny rozwiązania towarzystwa funduszy inwestycyjnych przewidziane w statucie | str. 1063
11.1.2. Uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę | str. 1063
11.1.3. Ogłoszenie upadłości towarzystwa funduszy inwestycyjnych | str. 1064
11.1.4. Inne przyczyny przewidziane prawem | str. 1065
11.1.4.1. Przyczyny wynikające z przepisów ogólnych | str. 1065
11.1.4.2. Przyczyny wynikające z przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi | str. 1066
11.1.4.2.1. Wygaśnięcie zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo | str. 1066
11.1.4.2.2. Cofnięcie zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo | str. 1067
11.2. Specyfika przebiegu postępowania likwidacyjnego towarzystwa funduszy inwestycyjnych | str. 1068
11.3. Specyfika przebiegu postępowania upadłościowego towarzystwa funduszy inwestycyjnych | str. 1070
11.4. Możliwość uczestnictwa towarzystwa funduszy inwestycyjnych w procesach transformacyjnych i ich przebieg - wzmianka | str. 1070
Bibliografia | str. 1071

ROZDZIAŁ. VI. TOWARZYSTWA EMERYTALNE (Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka) | str. 1074
1. Historyczne podstawy wyodrębnienia towarzystw emerytalnych | str. 1074
1.1. Akty zawierające regulacje dotyczące towarzystw emerytalnych | str. 1074
1.2. Towarzystwa emerytalne w praktyce | str. 1079
2. Utworzenie spółki - cechy wyróżniające | str. 1081
2.1. Założyciele a akcjonariusze oraz zgoda założycieli na zawiązanie towarzystwa i brzmienie statutu oraz na objęcie akcji | str. 1082
2.2. Treść statutu | str. 1085
2.2.1. Elementy obligatoryjne bezwarunkowe | str. 1086
2.2.1.1. Firma | str. 1086
2.2.1.2. Siedziba | str. 1087
2.2.1.3. Przedmiot działalności | str. 1087
2.2.1.4. Kapitał zakładowy | str. 1087
2.2.1.5. Liczba i wartość nominalna akcji | str. 1088
2.2.1.6. Nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) założycieli | str. 1089
2.2.1.7. Skład i powołanie organów | str. 1089
2.2.1.8. Pismo do ogłoszeń | str. 1089
2.2.2. Elementy obligatoryjne warunkowe | str. 1089
2.2.3. Elementy fakultatywne | str. 1090
2.3. Ustanowienie władz spółki | str. 1090
2.4. Wniesienie przez akcjonariuszy wkładów na poczet kapitału zakładowego | str. 1091
2.5. Pisemne sprawozdanie założycieli i jego badanie przez biegłego rewidenta | str. 1093
2.6. Regulamin organizacyjny towarzystwa | str. 1094
2.7. Plan organizacyjny i finansowy działalności towarzystwa na trzy lata | str. 1095
2.8. Zezwolenie na utworzenie towarzystwa | str. 1095
2.9. Wpis spółki do rejestru przedsiębiorców | str. 1098
3. Przedmiot działalności spółki | str. 1099
3.1. Tworzenie funduszu emerytalnego | str. 1100
3.2. Zarządzanie funduszem emerytalnym | str. 1103
3.3. Reprezentowanie funduszu emerytalnego | str. 1107
4. Akcje i obrót akcjami | str. 1109
4.1. Warunki skutecznego nabycia akcji, praw z akcji oraz objęcia akcji | str. 1109
4.2. Zakaz obciążania akcji | str. 1110
4.3. Zakaz uprzywilejowania akcji | str. 1111
4.4. Obowiązki związane z powstaniem stosunku dominacji względem akcjonariusza | str. 1111
5. Stosunki majątkowe | str. 1113
5.1. Kapitał zakładowy towarzystwa emerytalnego a jego majątek | str. 1113
5.2. Obowiązek stałego utrzymywania kapitałów własnych na określonym poziomie przez powszechne towarzystwa emerytalne | str. 1114
5.3. Majątek towarzystwa emerytalnego a majątek funduszu emerytalnego | str. 1115
5.3.1. Zakazy pewnych operacji między towarzystwem emerytalnym a zarządzanym przez nie funduszem emerytalnym | str. 1116
5.3.2. Rozliczenia finansowe między towarzystwem emerytalnym a zarządzanym przez nie funduszem emerytalnym | str. 1116
5.4. Ograniczenia dokonywania pewnych czynności prawnych przez towarzystwa emerytalne | str. 1118
5.5. Regulacje dotyczące udziału akcjonariuszy w zysku rocznym towarzystwa emerytalnego | str. 1119
5.5.1. Brak prawa do dywidendy w pracowniczych towarzystwach emerytalnych | str. 1120
5.5.2. Polityka dywidendowa w powszechnych towarzystwach emerytalnych | str. 1120
5.6. Obowiązek dokonywania przez powszechne towarzystwa emerytalne wpłat na Fundusz Gwarancyjny | str. 1122
6. Zasady działania organów | str. 1123
6.1. Zarząd towarzystwa emerytalnego | str. 1124
6.1.1. Kompetencje zarządu towarzystwa emerytalnego | str. 1124
6.1.2. Skład zarządu towarzystwa emerytalnego | str. 1124
6.1.2.1. Liczebność zarządu oraz wymogi stawiane członkom zarządu przez art. 41 u.o.f.f.e | str. 1124
6.1.2.2. Transparencja majątkowa członków zarządu powszechnego towarzystwa emerytalnego | str. 1127
6.1.2.3. Członkowie rady nadzorczej delegowani do pełnienia funkcji członka zarządu | str. 1128
6.1.2.4. Niepołączalność funkcji i zakaz konkurencji członków zarządu towarzystwa emerytalnego | str. 1129
6.1.2.5. Powoływanie członków zarządu towarzystwa emerytalnego oraz powstanie i wygasanie ich mandatu | str. 1130
6.1.2.6. Długość kadencji | str. 1133
6.1.3. Sposób działania zarządu towarzystwa emerytalnego | str. 1134
6.1.4. Zaskarżanie uchwał zarządu towarzystwa emerytalnego | str. 1135
6.2. Rada nadzorcza towarzystwa emerytalnego | str. 1135
6.2.1. Kompetencje rady nadzorczej towarzystwa emerytalnego | str. 1135
6.2.2. Skład rady nadzorczej towarzystwa emerytalnego | str. 1137
6.2.2.1. Liczebność rady nadzorczej oraz wymogi stawiane członkom rady nadzorczej | str. 1137
6.2.2.2. Niepołączalność funkcji | str. 1138
6.2.2.3. Powoływanie członków rady nadzorczej i wygaśnięcie ich mandatów | str. 1139
6.2.3. Sposób działania rady nadzorczej towarzystwa emerytalnego | str. 1140
6.2.4. Zaskarżanie uchwał rady nadzorczej towarzystwa emerytalnego | str. 1141
6.3. Komisja rewizyjna towarzystwa emerytalnego - wzmianka | str. 1142
6.4. Walne zgromadzenie towarzystwa emerytalnego | str. 1142
6.4.1. Kompetencje walnego zgromadzenia towarzystwa emerytalnego | str. 1142
6.4.2. Zwoływanie walnego zgromadzenia towarzystwa emerytalnego | str. 1143
6.4.3. Sposób działania walnego zgromadzenia towarzystwa emerytalnego | str. 1144
6.4.4. Zaskarżanie uchwał walnego zgromadzenia towarzystwa emerytalnego | str. 1145
7. Nadzór nad działalnością towarzystwa emerytalnego | str. 1146
7.1. Cel nadzoru i zadania Komisji Nadzoru Finansowego | str. 1147
7.2. Sposób działania Komisji Nadzoru Finansowego | str. 1148
7.3. Poszczególne kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego | str. 1150
7.3.1. Wydawanie i cofanie zezwoleń oraz stwierdzanie wygaśnięcia zezwoleń - odesłanie | str. 1150
7.3.2. Uprawnienie Komisji Nadzoru Finansowego do uzyskiwania od towarzystwa kopii dokumentów, informacji i wyjaśnień | str. 1151
7.3.3. Uprawnienie Komisji Nadzoru Finansowego do przeprowadzenia kontroli | str. 1153
7.3.4. Uprawnienie Komisji Nadzoru Finansowego do nakładania na towarzystwa emerytalne, członków zarządu towarzystwa emerytalnego oraz pracowników towarzystw emerytalnych kar pieniężnych | str. 1154
7.3.5. Inne uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego i Przewodniczącego Komisji | str. 1156
7.4. Koszty nadzoru | str. 1158
8. Inne cechy wyróżniające | str. 1159
8.1. Odpowiedzialność towarzystwa emerytalnego wobec członków funduszu emerytalnego | str. 1159
8.2. Zmiana statutu towarzystwa emerytalnego | str. 1162
8.3. Tajemnica zawodowa dotycząca działalności funduszu emerytalnego | str. 1165
8.3.1. Osoby zobowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej dotyczącej działalności funduszu emerytalnego | str. 1165
8.3.2. Pojęcie tajemnicy zawodowej dotyczącej działalności funduszu emerytalnego | str. 1165
8.3.3. Ujawnienie a udostępnienie informacji objętej tajemnicą zawodową dotyczącej działalności funduszu emerytalnego | str. 1168
8.3.4. Przypadki, w których udostępnienie informacji objętej tajemnicą zawodową dotyczącą działalności funduszu emerytalnego jest dopuszczalne | str. 1168
8.3.5. Wykorzystanie tajemnicy zawodowej dotyczącej działalności funduszu emerytalnego | str. 1169
8.3.6. Zakres czasowy obowiązywania tajemnicy zawodowej dotyczącej działalności funduszu emerytalnego | str. 1169
8.3.7. Sankcje za naruszenie tajemnicy zawodowej dotyczącej działalności funduszu emerytalnego | str. 1170
8.3.7.1. Odpowiedzialność karnoprawna | str. 1170
8.3.7.2. Odpowiedzialność administracyjnoprawna | str. 1170
8.4. Pracownicy powszechnego towarzystwa emerytalnego | str. 1170
9. Rozwiązanie spółki | str. 1171
9.1. Przyczyny powodujące rozwiązanie towarzystwa emerytalnego | str. 1172
9.1.1. Ogłoszenie upadłości towarzystwa emerytalnego lub otwarcie jego likwidacji jako przesłanka wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o cofnięciu zezwolenia na utworzenie towarzystwa | str. 1172
9.1.2. Przyczyny rozwiązania towarzystwa emerytalnego przewidziane w statucie | str. 1173
9.1.3. Uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę | str. 1174
9.1.4. Ogłoszenie upadłości towarzystwa emerytalnego | str. 1174
9.1.5. Inne przyczyny przewidziane prawem | str. 1176
9.1.5.1. Cofnięcie przez Komisję Nadzoru Finansowego towarzystwu zezwolenia na utworzenie towarzystwa, jeżeli Komisja stwierdzi, że fundusz lub towarzystwo rażąco lub uporczywie narusza przepisy ustawy, statutu funduszu lub towarzystwa albo prowadzi działalność, rażąco naruszając interes członków funduszu | str. 1177
9.1.5.2. Cofnięcie przez Komisję Nadzoru Finansowego powszechnemu towarzystwu emerytalnemu zezwolenia na utworzenie towarzystwa, jeżeli nie uzupełni ono kapitałów własnych do wysokości określonej przez ustawę o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w terminie wyznaczonym w skierowanym do niego przez Komisję wezwaniu | str. 1178
9.1.5.3. Cofnięcie przez Komisję Nadzoru Finansowego powszechnemu towarzystwu emerytalnemu zezwolenia na utworzenie towarzystwa, jeżeli w wyniku zawieszenia wykonywania prawa głosu wszyscy jego akcjonariusze nie mogą wykonywać prawa głosu na walnym zgromadzeniu towarzystwa dłużej niż trzy miesiące | str. 1178
9.1.5.4. Zawarcie przez powszechne towarzystwo emerytalne, które zamierza zrezygnować z działalności, umowy z innym towarzystwem o przekazanie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym | str. 1179
9.1.6. Brak dopuszczalności podjęcia uchwały zapobiegającej rozwiązaniu towarzystwa emerytalnego | str. 1181
9.2. Specyfika przebiegu postępowania likwidacyjnego towarzystwa emerytalnego | str. 1181
9.3. Specyfika przebiegu postępowania upadłościowego towarzystwa emerytalnego | str. 1183
9.4. Specyfika połączenia towarzystw emerytalnych | str. 1183
9.4.1. Zdolność połączeniowa | str. 1183
9.4.2. Rodzaje i istota połączeń | str. 1184
9.4.3. Specyfika przebiegu procesu połączenia | str. 1185
9.5. Brak dopuszczalności przekształcenia i podziału towarzystwa emerytalnego | str. 1188
Bibliografia | str. 1189

ROZDZIAŁ VII. BIURA INFORMACJI GOSPODARCZEJ (Mariusz Stanik) | str. 1191
1. Historyczne podstawy wyodrębnienia biur informacji gospodarczej | str. 1191
2. Utworzenie biura informacji gospodarczej - cechy wyróżniające | str. 1194
2.1. Wymogi utworzenia biura | str. 1194
2.2. Brzmienie firmy biura informacji gospodarczej | str. 1198
2.3. Regulamin zarządzania danymi przez biuro informacji gospodarczej | str. 1204
2.3.1. Obowiązek uchwalenia regulaminu zarządzania danymi | str. 1204
2.3.2. Treść regulaminu zarządzania danymi | str. 1206
2.3.3. Obowiązek zatwierdzenia regulaminu zarządzania danymi | str. 1207
2.3.4. Obowiązek ogłoszenia i skutki ogłoszenia regulaminu zarządzania danymi | str. 1209
2.3.5. Odmowa zatwierdzenia regulaminu zarządzania danymi | str. 1211
2.3.6. Zmiany w regulaminie zarządzania danymi | str. 1212
2.3.7. Regulaminy zarządzania danymi uchwalone przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych | str. 1213
2.3.8. Zatwierdzenie regulaminu zarządzania danymi a podjęcie działalności gospodarczej przez biuro informacji gospodarczej | str. 1213
2.4. Obowiązek zabezpieczenia roszczeń o naprawienie szkody, która może wyniknąć w związku z działalnością gospodarczą biura informacji gospodarczej | str. 1215
3. Przedmiot działalności biura informacji gospodarczej | str. 1217
3.1. Względny monopol biur informacji gospodarczej | str. 1217
3.2. Główny przedmiot działalności gospodarczej biura informacji gospodarczej | str. 1220
3.3. Dodatkowy przedmiot działalności gospodarczej biura informacji gospodarczej | str. 1224
3.4. Enumeratywny charakter przedmiotu działalności gospodarczej biura informacji gospodarczej | str. 1227
3.5. Zakaz outsourcingu | str. 1231
4. Akcje i obrót akcjami | str. 1234
5. Stosunki majątkowe | str. 1238
6. Zasady działania organów | str. 1239
7. Nadzór nad działalnością biura informacji gospodarczej | str. 1245
7.1. Organy nadzoru i zakres nadzoru | str. 1245
7.2. Nadzór ministra właściwego do spraw gospodarki | str. 1249
7.3. Nadzór Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych | str. 1261
8. Inne cechy wyróżniające | str. 1263
8.1. Obowiązki informacyjne biura informacji gospodarczej | str. 1263
8.2. Obowiązek prowadzenia rejestru zapytań | str. 1267
9. Rozwiązanie biura informacji gospodarczej | str. 1270
Bibliografia | str. 1275

ROZDZIAŁ VIII. SPÓŁKI AKCYJNE ZARZĄDZAJĄCE PORTAMI MORSKIMI O PODSTAWOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI NARODOWEJ (Mariusz Stanik) | str. 1277
1. Historyczne podstawy wyodrębnienia spółek akcyjnych zarządzających portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej | str. 1277
2. Utworzenie spółki portowej - cechy wyróżniające | str. 1279
3. Przedmiot działalności spółek portowych | str. 1285
4. Akcje i obrót akcjami | str. 1296
5. Stosunki majątkowe | str. 1303
5.1. Kapitał zakładowy spółek portowych | str. 1303
5.2. Źródła przychodów spółek portowych | str. 1304
5.3. Przeznaczenie przychodów spółek portowych | str. 1312
5.4. Ograniczenia dokonywania niektórych czynności prawnych przez spółki portowe | str. 1314
5.5. Szczególne prawa spółek portowych dotyczące nieruchomości położonych w granicach portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej | str. 1322
5.6. Zwolnienie spółek portowych od podatku dochodowego od osób prawnych - wzmianka | str. 1327
5.7. Zwolnienie spółek portowych od podatku od nieruchomości - wzmianka | str. 1327
6. Zasady działania organów | str. 1328
7. Nadzór nad działalnością spółek portowych | str. 1340
8. Inne cechy wyróżniające | str. 1342
8.1. Firmy spółek portowych | str. 1342
8.2. Siedziby spółek portowych | str. 1343
8.3. Obowiązki spółek portowych na gruncie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska - wzmianka | str. 1344
8.4. Obowiązki spółek portowych na gruncie przepisów ustawy z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków - wzmianka | str. 1347
8.5. Obowiązki Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. na gruncie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu - wzmianka | str. 1351
8.6. Obowiązki spółek portowych na gruncie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1999 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej - wzmianka | str. 1352
8.7. Obowiązki spółek portowych na gruncie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - wzmianka | str. 1353
9. Rozwiązanie spółki | str. 1354
Bibliografia | str. 1356

ROZDZIAŁ IX. SPÓŁKI AKCYJNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NIEKTÓRYCH GIER HAZARDOWYCH (Mariusz Stanik) | str. 1358
1. Historyczne podstawy wyodrębnienia spółek akcyjnych prowadzących działalność w zakresie niektórych gier hazardowych | str. 1358
2. Utworzenie spółki akcyjnej prowadzącej działalność w zakresie niektórych gier hazardowych - cechy wyróżniające | str. 1361
3. Przedmiot działalności spółek akcyjnych prowadzących działalność w zakresie niektórych gier hazardowych | str. 1365
4. Akcje i obrót akcjami | str. 1380
5. Stosunki majątkowe | str. 1393
6. Zasady działania organów | str. 1396
7. Nadzór nad działalnością spółek akcyjnych prowadzących działalność w zakresie niektórych gier hazardowych | str. 1401
8. Inne cechy wyróżniające | str. 1408
8.1. Obowiązek prowadzenia rejestracji gości | str. 1408
8.2. Obowiązek zainstalowania w kasynie gry audiowizyjnego systemu kontroli gier | str. 1409
8.3. Obowiązek wyposażenia ośrodka gier w niezależne od sieci ogólnodostępnej zapasowe źródła energii elektrycznej oraz instalacje przeciwzakłóceniowe, zapewniające ciągły i niezakłócony przebieg gier | str. 1411
8.4. Obowiązki w odniesieniu do urządzeń przetwarzających i archiwizujących dane dotyczące gier hazardowych urządzanych przez sieć Internet | str. 1411
8.5. Obowiązki dotyczące przeprowadzania transakcji wynikających z gier hazardowych urządzanych przez sieć Internet | str. 1413
8.6. Obowiązki dotyczące zabezpieczenia losów oraz innych dowodów udziału w grze hazardowej | str. 1414
8.7. Obowiązek prowadzenia ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych oraz obowiązek zachowania tajemnicy co do wysokości wygranej albo przegranej w grze hazardowej | str. 1415
8.8. Obowiązki co do zapewnienia utrzymania porządku i ładu na terenie ośrodka gier i punktu przyjmowania zakładów wzajemnych | str. 1417
8.9. Obowiązki dotyczące automatów i urządzeń do gier | str. 1419
8.10. Obowiązek złożenia zabezpieczenia finansowego w celu zapewnienia ochrony interesu finansowego uczestników gier hazardowych oraz zabezpieczenia zobowiązań podatkowych w podatku od gier | str. 1419
9. Rozwiązanie spółki | str. 1422
Bibliografia | str. 1424

O AUTORACH | str. 1425

Ukryj

Opis:

Książka jest pierwszym monograficznym opracowaniem przedstawiającym w sposób kompleksowy problematykę szczególnych typów spółek akcyjnych, w którym wyjaśniono specyfikę zdecydowanej większości z nich. W publikacji wiele miejsca poświęcono wskazaniu cech je charakteryzujących i omówieniu zagadnień wyróżniających dany typ spółki szczególnej, dotyczących:

  • jej utworzenia,
  • przedmiotu działalności,
  • akcji i obrotu nimi,
  • stosunków majątkowych,
  • zasad działania jej organów,
  • nadzoru nad jej działalnością,
  • rozwiązania spółki.
W publikacji zaprezentowano następujące typy szczególnych spółek akcyjnych: publiczne, Skarbu Państwa, bankowe, ubezpieczeniowe, portowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, emerytalne, biura informacji gospodarczej, prowadzace działalność w zakresie niektórych gier hazardowych.

Autorami opracowania są specjaliści prawa handlowego - pracownicy Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego z Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Publikacja przeznaczona jest zarówno dla prawników praktyków, w tym dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, aplikantów, jak i teoretyków prawa.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-253-3 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 1428
Rodzaj: opracowanie , Medium: pakiet
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo handlowe
Kod: KAM-2908;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów