Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Opłata skarbowa w polskim porządku prawnym

W publikacji przedstawiono m.in.: kategorie czynności podlegających opłacie skarbowej i wolnych od tej opłaty, przesłanki powstania i zasady realizacji obowiązku zapłaty opłaty skarbowej oraz konsekwencje braku realizacji zapłaty opłaty skarbowej.

więcej

Autorzy: Dobrosława Antonów,
Seria:  Biblioteka Przeglądu Podatkowego
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1 maja 2017 r.
Kod: KAM-3219;pakiet-el  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 116,76 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wprowadzenie | str. 13

Rozdział I
Stan prawodawstwa i nauki polskiej w przedmiocie opłat | str. 25


Rozdział II
Analiza historyczna opłaty skarbowej | str. 53

1. Znaczenie analizy historycznej w badaniach nad opłatą skarbową | str. 53
2. Geneza opłat stemplowych | str. 60
3. Pierwsza polska ustawa o opłatach stemplowych po odzyskaniu niepodległości | str. 72
4. Odbudowa państwa polskiego po II wojnie światowej | str. 80
5. Okres PRL | str. 83
6. Okres zmian ustrojowych po 1989 r. | str. 95
7. Konsekwencje rozwoju historycznego opłaty skarbowej dla współczesnych rozwiązań prawnych | str. 101

Rozdział III
Konstrukcja przedmiotu opłaty skarbowej | str. 111

1. Znaczenie przedmiotu opłaty skarbowej dla oceny jej charakteru prawnego | str. 111
2. Rola art. 1 u.o.s. w konstrukcji prawnej opłaty skarbowej oraz w ustawie o opłacie skarbowej | str. 119
3. Kategorie czynności podlegających opłacie skarbowej | str. 123
4. Opłata skarbowa jako danina pobierana w związku z działalnością organów administracji publicznej | str. 126
5. Sprawa indywidualna z zakresu administracji publicznej oraz postępowanie sądowe jako przesłanki powstania obowiązku z tytułu opłaty skarbowej | str. 128
6. Czynności dokonywane na wniosek jako przedmiot opłaty skarbowej | str. 134
7. Załącznik do ustawy o opłacie skarbowej i jego rola w kształtowaniu przedmiotu opłaty skarbowej | str. 141

Rozdział IV
Czynności urzędowe jako przedmiot opłaty skarbowej | str. 151

1. Opłata skarbowa od czynności urzędowych | str. 151
2. Opłata skarbowa od wydania zaświadczenia | str. 164
3. Opłata skarbowa od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) | str. 177
4. Opłata skarbowa z tytułu użycia zaświadczenia | str. 188

Rozdział V
Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury jako przedmiot opłaty skarbowej | str. 194


Rozdział VI
Wyłączenia i zwolnienia przedmiotowe od opłaty skarbowej | str. 238

1. Znaczenie wyłączeń ustawowych i zwolnień przedmiotowych dla oceny charakteru prawnego opłaty skarbowej | str. 238
2. Wyłączenia spod zakresu przedmiotowego ustawy o opłacie skarbowej ze względu na rodzaj sprawy | str. 244
3. Wyłączenia ze względu na inne opłaty o charakterze publicznoprawnym | str. 269
4. Zwolnienia przedmiotowe | str. 278
5. Wyłączenia i zwolnienia od opłaty skarbowej wynikające z innych ustaw | str. 290

Rozdział VII
Zakres podmiotowy ustawy o opłacie skarbowej | str. 295

1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej | str. 295
2. Podmiot, na którym ciąży obowiązek zapłaty opłaty skarbowej | str. 299
3. Podmioty zwolnione od opłaty skarbowej | str. 307
4. Podmiot uprawniony z tytułu opłaty skarbowej | str. 313

Rozdział VIII
Wysokość opłaty skarbowej | str. 321

1. Wysokość opłaty a jej charakter prawny | str. 321
2. Kwoty i stawki opłaty skarbowej | str. 337

Rozdział IX
Realizacja obowiązku zapłaty opłaty skarbowej | str. 362

1. Moment powstania obowiązku zapłaty opłaty skarbowej | str. 362
2. Procedura właściwa w sprawie zapłaty opłaty skarbowej | str. 376
3. Organy podatkowe właściwe w sprawach opłaty skarbowej | str. 382
4. Zapłata opłaty skarbowej | str. 385
5. Konsekwencje braku realizacji obowiązku zapłaty opłaty skarbowej | str. 394
6. Zwrot opłaty skarbowej | str. 412

Rozdział X
Ocena opłaty skarbowej w kontekście porządku prawnego Unii Europejskiej oraz prawa międzynarodowego | str. 437

1. Opłata skarbowa jako danina publiczna nieobjęta harmonizacją prawa unijnego | str. 437
2. Prawo unijne a tworzenie i stosowanie przepisów z zakresu opłaty skarbowej | str. 441
3. Wpływ prawa unijnego na tworzenie przepisów z zakresu opłaty skarbowej | str. 444
4. Znaczenie prawa unijnego w procesie stosowania ustawy o opłacie skarbowej | str. 465
5. Wpływ prawa międzynarodowego na konstrukcję opłaty skarbowej | str. 475

Rozdział XI
Charakter prawny opłaty skarbowej | str. 478

1. Cechy opłaty skarbowej jako daniny publicznej | str. 478
2. Ocena konstrukcji prawnej opłaty skarbowej z punktu widzenia kryterium odpłatności | str. 483
3. Ocena opłaty skarbowej w kontekście zasady ekwiwalencji | str. 494
4. Stosunek prawny z tytułu opłaty skarbowej | str. 499
5. Opłata skarbowa jako ogólna opłata administracyjna | str. 507
6. Cele opłaty skarbowej | str. 515

Wnioski de lege ferenda | str. 525

Zakończenie | str. 539

Akty prawne | str. 543

Orzecznictwo | str. 559

Pisma urzędowe i inne dokumenty | str. 563

Literatura | str. 567

Ukryj

Opis:

W publikacji przedstawiono m.in.:

  • kategorie czynności podlegających opłacie skarbowej i wolnych od tej opłaty,
  • problematykę opłaty skarbowej pobieranej z tytułu czynności urzędowych, a także z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,
  • przesłanki powstania i zasady realizacji obowiązku zapłaty opłaty skarbowej,
  • konsekwencje braku realizacji zapłaty opłaty skarbowej,
  • wpływ prawa unijnego na tworzenie i stosowanie przepisów z zakresu opłaty skarbowej,
  • genezę, ewolucję oraz ocenę charakteru prawnego opłaty skarbowej oraz jej miejsca w polskim porządku prawnym.
Książka przeznaczona jest dla pracowników administracji rządowej i samorządowej, adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników naukowych i studentów prowadzących badania nad teorią danin publicznych (zwłaszcza danin odpłatnych), ich genezą i ewolucją.

"Opracowanie zawiera szerokie spektrum przedmiotowo-podmiotowe, w którego centrum znajduje się opłata skarbowa. Jest przykładem wielostronnej analizy, syntezy i oceny regulacji opłaty skarbowej. Praca posiada podwójny wymiar praktyczno-teoretyczny, w którym dominuje porządek terminologiczny. Zagadnienia opłaty skarbowej nie były do tej pory przedmiotem tak kompleksowego, wielopłaszczyznowego omówienia w prawniczej literaturze polskiej. Poruszana problematyka jest istotna i aktualna. Autorka zachęca do zapoznania się z istotą opłaty skarbowej w polskim porządku prawnym, systematyzuje wiedzę na ten temat i wyjaśnia skomplikowane problemy prawne".
Dr hab. Mariola Lemonnier, prof. UWM

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-479-7 , Format: Ebook , 584
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Finanse publiczne
Kod: KAM-3219;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów