Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu

Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu.

więcej

Cena podstawowa brutto: 399,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 359,10 zł. ( Oszczędzasz: 39,90 zł. )

Spis treści: 

O Profesorze Tadeuszu Wiśniewskim | str. 5

Bibliografia i dorobek orzeczniczy | str. 11

CZĘŚĆ I
POSTĘPOWANIE CYWILNE


ANETA M. ARKUSZEWSKA
Nowe uprawnienia referendarza sądowego w świetle ustawy z 10.07.2015 r. - wybrane zagadnienia | str. 19

ARKADIUSZ BIELIŃSKI
Informatyzacja: czym jest, dokąd prowadzi, czy możemy się bez niej obejść? Ogólne rozważania w związku z informatyzacją cywilnego postępowania rozpoznawczego i egzekucyjnego | str. 28

ŁUKASZ BŁASZCZAK
Znaczenie interesu prawnego w poszukiwaniu ochrony prawnej w procesie cywilnym na przykładzie poszczególnych rodzajów powództw | str. 35

JOANNA BODIO
Status nasciturusa w postępowaniu cywilnym | str. 81

ALEKSANDRA BUDNIAK-ROGALA
Prorogatio fori w polskim postępowaniu cywilnym - wybrane zagadnienia | str. 103

KINGA FLAGA-GIERUSZYŃSKA
Kryteria kontroli sądowej ugody zawartej przed mediatorem | str. 131

EDYTA GAPSKA
Droga sądowa w sprawie o zwrot odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości w razie uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji, na podstawie której odszkodowanie zostało wypłacone | str. 144

IZABELLA GIL
Prejudycjalność orzeczeń wydawanych w postępowaniu cywilnym - wybrane zagadnienia | str. 155

AGNIESZKA GÓRA-BŁASZCZYKOWSKA
Sprostowanie wyroku wydanego w procesie cywilnym - refleksje na tle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych | str. 165

JACEK GUDOWSKI
Zasady prawne uchwalane przez Sąd Najwyższy | str. 177

ANDRZEJ GRZEGORZ HARLA
Ciężar wspierania postępowania cywilnego przez strony i uczestników postępowania (art. 6 § 2 k.p.c.) | str. 195

ALEKSANDRA KLICH, TOMASZ RADKIEWICZ
Praktyczne aspekty przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego w postępowaniu cywilnym | str. 208

KRZYSZTOF KNOPPEK
Procesowe konsekwencje wprowadzenia do prawa cywilnego legalnej definicji dokumentu oraz formy dokumentowej | str. 222

ANNA KOŚCIÓŁEK
Rozpoznawanie spraw cywilnych na posiedzeniu niejawnym | str. 232

IRENEUSZ KUNICKI
Uzyskanie statusu reprezentanta grupy w postępowaniu grupowym | str. 242

AGNIESZKA LASKOWSKA-HULISZ
Umorzenie postępowania z powodu cofnięcia pozwu w procesie cywilnym | str. 258

KAZIMIERZ LUBIŃSKI, PAWEŁ RAWCZYŃSKI
Referendarz sądowy w polskim postępowaniu cywilnym na tle prawnoporównawczym | str. 284

ANETA ŁAZARSKA
Zmiana składu sądu w przypadku uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania - uwagi na tle art. 386 § 5 k.p.c. | str. 304

MAŁGORZATA MALCZYK
Ugoda zawarta przed mediatorem w mediacji cywilnej - zagadnienia wybrane | str. 319

KRYSTIAN MARKIEWICZ
Kilka uwag o przedmiocie orzekania w sprawach o zasiedzenie | str. 331

JOANNA MAY
Powództwo czy zarzut - dobór przez stronę procesową właściwych środków ochrony prawnej w procesie cywilnym | str. 347

ANETA MENDREK
Wyrokowanie na posiedzeniu niejawnym - zagadnienia wybrane | str. 364

ARTUR MUDRECKI
Niezawisły sąd jako element rzetelnego procesu | str. 388

ANDRZEJ OLAŚ
Res iudicata pro veritate habetur? Rzecz o erozji stabilności prawomocnych orzeczeń: apologia powagi rzeczy osądzonej a poszukiwanie trzeciej drogi | str. 396

LECH K. PAPRZYCKI
Wykorzystanie opinii prywatnej w postępowaniu w przedmiocie ubezwłasnowolnienia | str. 422

OLGA MARIA PIASKOWSKA
Wymóg z art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. w świetle braku obligatoryjności mediacji | str. 431

HENRYK PIETRZKOWSKI
Istota zmian w zakresie sposobu gromadzenia materiału procesowego w powojennym postępowaniu cywilnym | str. 439

MACIEJ PLASKACZ
Wnioskodawca w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego | str. 453

PIOTR RYLSKI
Postępowanie pojednawcze jako autonomiczny sposób dochodzenia roszczeń | str. 474

MAŁGORZATA SEKUŁA-LELENO
Wpływ daty pełnomocnictwa procesowego na skuteczność umocowania pełnomocnika | str. 497

PRZEMYSŁAW TELENGA
Uwagi o zasadzie instancyjności w postępowaniu ze skargi na czynność referendarza sądowego | str. 502

ANDRZEJ TORBUS
Zarzut przedawnienia | str. 507

MARCIN WALASIK
Wyrokowanie przez sądy w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej | str. 522

IRENEUSZ WOLWIAK
Udzielenie dalszego umocowania do występowania w postępowaniu cywilnym | str. 535

BARTOSZ WOŁODKIEWICZ
Procesowe skutki orzekania przez sędziego podlegającego wyłączeniu z przyczyn określonych w art. 49 k.p.c. | str. 551

FELIKS ZEDLER
Dowód z dokumentu elektronicznego w postępowaniu cywilnym | str. 562

TADEUSZ ZEMBRZUSKI
Pozbawienie możności obrony praw strony w orzecznictwie Sądu Najwyższego | str. 573

CZĘŚĆ II
POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE I EGZEKUCYJNE


KATARZYNA GAJDA-ROSZCZYNIALSKA
Jurysdykcja krajowa w sprawach rozpoznawanych w trybie nieprocesowym w świetle wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej | str. 609

ANDRZEJ JAKUBECKI
Ogłoszenie upadłości a dopuszczalność postępowania egzekucyjnego w świetle znowelizowanego prawa upadłościowego | str. 623

ANDRZEJ JAROCHA
Egzekucja sądowa z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - wybrane zagadnienia | str. 635

GRZEGORZ JĘDREJEK
Zwolnienie od kosztów postępowania egzekucyjnego | str. 647

MICHAŁ KRAKOWIAK
Suma przymusowa według francuskiego modelu astreinte w polskim kodeksie postępowania cywilnego | str. 660

MACIEJ MULIŃSKI
Zasady postępowania egzekucyjnego w świetle poglądów doktryny i orzecznictwa | str. 682

MARTA ROMAŃSKA
Znoszenie egzekucji. Wybrane problemy na styku prawa materialnego i procesowego | str. 695

JOANNA STUDZIŃSKA
Zasadność zwolnienia prokuratora od ponoszenia kosztów związanych z zabezpieczeniem majątkowym | str. 721

JAROSŁAW ŚWIECZKOWSKI
Wykonywanie postanowień o udzieleniu zabezpieczenia nowacyjnego roszczeń alimentacyjnych (wybrane zagadnienia) | str. 744

MICHAŁ TOMALAK
Wszczęcie przez wierzyciela egzekucji w Polsce na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej | str. 751

CZĘŚĆ III
PRAWO CYWILNE MATERIALNE


PRZEMYSŁAW DRAPAŁA
Profesjonalne poszukiwanie cudzych spadkobierców jako prowadzenie cudzej sprawy bez zlecenia | str. 779

JÓZEF FRĄCKOWIAK
Stosunek prawny a norma prawa stosowanego | str. 789

ANTONI GÓRSKI
Kilka uwag na tle opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży (art. 15 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k.) | str. 804

MATEUSZ GROCHOWSKI
Forma pisemna oświadczenia poręczyciela i skutki braku jej zachowania | str. 812

IRENA GROMSKA-SZUSTER
Przejście na kolejnego nabywcę rzeczy ruchomej uprawnienia do odstąpienia od umowy przysługującego zbywcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy | str. 825

BARTOSZ KAROLCZYK
Kilka uwag o przedawnieniu roszczeń deliktowych w kontekście problematyki tzw. bezprawia legislacyjnego | str. 833

WOJCIECH J. KATNER
O pojęciu umowy deweloperskiej jako o umowie nazwanej - raz jeszcze | str. 849

ELWIRA MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK
Funkcje zachowku i granice ich urzeczywistnienia | str. 860

ELWIRA MARSZAŁKOWSKA-KRZEŚ
Dopuszczalność wypowiedzenia umowy najmu dzierżawy zawartej na czas oznaczony | str. 871

JOANNA MISZTAL-KONECKA
Kilka uwag o kosztach opieki nad poszkodowanym jako szkodzie podlegającej naprawieniu na podstawie art. 444 § 1 zd. 1 k.c. | str. 877

MAGDALENA OLCZYK
Przedawnienie roszczeń o zapłatę należności za usługi edukacyjne świadczone przez szkoły wyższe | str. 887

KONRAD OSAJDA
Darowizna mortis causa de lege lata | str. 900

KRZYSZTOF PIETRZYKOWSKI
Sankcje wadliwych czynności prawnych kształtujących stan cywilny | str. 916

KRZYSZTOF STRZELCZYK
Cywilnoprawna odpowiedzialność na podstawie art. 299 k.s.h. po zmianach wprowadzonych od 1.01.2016 r. | str. 930

PAWEŁ SUSKI
Kilka uwag na temat zbiegu odpowiedzialności ex delicto i ex contractu | str. 948

TOMASZ SZANCIŁO
Forma dokumentowa zawarcia umowy w świetle nowelizacji kodeksu cywilnego | str. 969

ŁUKASZ WĘGRZYNOWSKI
Wymagalność wierzytelności ze zobowiązania bezterminowego jako przesłanka potrącenia | str. 987

CZĘŚĆ IV
TRYBUNAŁY, MIĘDZYNARODOWE POSTĘPOWANIE CYWILNE I PRAWO EUROPEJSKIE


MARCIN BIAŁECKI
Postępowanie mediacyjne w ramach Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę - zagadnienia praktyczne mediacji transgranicznej | str. 999

TERESA BIELSKA-SOBKOWICZ
Zagadnienia procesowe w najnowszym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej | str. 1008

TADEUSZ ERECIŃSKI
Stwierdzenie treści prawa obcego (kilka uwag na tle art. 1143 k.p.c.) | str. 1021

PAWEŁ GRZEGORCZYK
Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń i europejskie postępowanie nakazowe po reformie | str. 1029

MAKSYMILIAN PAZDAN
Umowy o zrzeczenie się dziedziczenia w rozporządzeniu spadkowym UE z 2012 r. | str. 1047

KAROL WEITZ
Przyjmowanie zagranicznych dokumentów urzędowych na podstawie rozporządzenia spadkowego | str. 1056

MACIEJ ZACHARIASIEWICZ
Jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu trustów na podstawie przepisów rozporządzenia Bruksela I bis | str. 1074

CZĘŚĆ V
PRAWO ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE


JAN CHMIELEWSKI
Z problematyki form działania administracji leśnej. Przyczynek do studium administracyjnoprawnego | str. 1095

ROMAN HAUSER
Przesłanki wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego | str. 1118

ANDRZEJ KABAT
Orzeczenie wojewódzkiego sądu administracyjnego uwzględniające skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania | str. 1127

CZĘŚĆ VI
ARBITRAŻ


KONRAD CZECH
O przystąpieniu Polski do konwencji waszyngtońskiej: debata na argumenty prawne, ekonomiczne czy reputacyjne? | str. 1139

MARIA HAUSER-MOREL
Pytania trybunału arbitrażowego do stron jako narzędzie skutecznego rozstrzygnięcia sporu: refleksje w świetle praktyki arbitrażowej Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej | str. 1158

ALICJA SZCZĘŚNIAK
Funkcja klauzuli porządku publicznego i metoda kontroli zgodności wyroku sądu polubownego z porządkiem publicznym Rzeczypospolitej Polskiej | str. 1165

ANDRZEJ WACH
Kontrowersje co do trybu rozwiązywania międzynarodowych i krajowych sporów piłkarskich | str. 1179

CZĘŚĆ VII
VARIA


JOANNA BUCHALSKA
Swoboda umów a dysponowanie nazwiskiem jako znakiem towarowym | str. 1195

MARCIN HUSAK, KLAUDIA FRĄCZKIEWICZ
Ochrona dobra prawnego, jakim jest wzór tekstylny, w prawie własności przemysłowej i prawie autorskim | str. 1216

MAREK KURYŁOWICZ
Ex iniuria ius non oritur. Szkic do dziejów zasady | str. 1239

PAWEŁ POPARDOWSKI
Reprezentacja spółki kapitałowej przy składaniu rezygnacji przez członka zarządu | str. 1251

Ukryj

Opis:

Profesor doktor habilitowany Tadeusz Wiśniewski bezpośrednio po ukończeniu studiów został etatowym aplikantem sądowym w Sądzie Wojewódzkim we Wrocławiu. (...) Kolejnymi etapami życia i awansu zawodowego w ramach cywilistycznej drogi sędziowskiej stały się: stanowisko sędziego (od 1979 r.), później prezesa Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia, a od 24.07.1982 r. sędziego Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu, które łączył początkowo z pełnieniem obowiązków wizytatora do spraw cywilnych, a następnie przewodniczącego Wydziału Cywilno-Rewizyjnego. W 1978 r. ukończył Studium Podyplomowe Prawa Sądowego w Popowie. Miał wówczas szczęście, że wykłady prowadzili tacy wybitni uczeni i sędziowie Sądu Najwyższego, jak: profesorowie Witold Czachórski i Tomasz Dybowski, profesor i sędzia SN Jerzy Ignatowicz, sędziowie SN: Ryszard Czarnecki, Józef Majorowicz, Janusz Pietrzykowski, Zbigniew Trybulski, Zofia Wasilkowska. Należy podkreślić, że w okresie pracy w Sądzie Wojewódzkim we Wrocławiu Jubilat wykorzystywał osobiste doświadczenie zawodowe i pogłębioną wiedzę teoretyczną w szkoleniu młodych adeptów sztuki sędziowskiej, prowadził bowiem wykłady z zakresu prawa cywilnego materialnego dla aplikantów sądowych i dla wielu z nich był patronem.

Z dniem 1.07.1990 r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej, obejmując w 1998 r. stanowisko Przewodniczącego Wydziału I. (...)Czynną służbę sędziowską zakończył w maju 2016 r. i przeszedł w stan spoczynku.

Mimo że przez wiele lat praca zawodowa Jubilata związana była wyłącznie z sądownictwem, to już w tym czasie - poczynając od 1978 r. - rozpoczął pracę naukową.

W ostatnich latach na szczególną uwagę zasługują takie publikacje, jak: monografia Przebieg procesu cywilnego, pięciotomowy Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego (współredakcja naukowa Jubilata i prof. dr. hab. Henryka Doleckiego oraz autorstwo licznych fragmentów; dwukrotnie wznawiany) i sześciotomowy Komentarz do kodeksu cywilnego, pod redakcją naukową Jacka Gudowskiego (współautorstwo tomów dotyczących prawa zobowiązań), który miał już dziesięć wydań. W twórczości naukowej Tadeusza Wiśniewskiego ważne miejsce zajmuje obszerne przedstawienie instytucji apelacji w postępowaniu cywilnym, zawarte w Systemie Prawa Procesowego Cywilnego. Tom III, część 1. Środki zaskarżenia (red. nacz. Tadeusz Ereciński, red. nauk. Jacek Gudowski, 2013).

Nie można pominąć podjętego w 2014 r. - na podstawie umowy wydawniczej z Wolters Kluwer - wieloletniego projektu w postaci redakcji naukowej opracowania elektronicznego LEX Navigator Postępowanie Cywilne.

Obecnie Profesor Tadeusz Wiśniewski pracuje nad kolejnymi książkami i artykułami. Jego badania naukowe koncentrują się nadal wokół instytucji prawa cywilnego procesowego i materialnego, uważa bowiem, że powołaniem naukowca jest ustawiczne wzbogacanie nauki, uwzględniające nowe stany prawne i nowe zjawiska społeczno-gospodarcze.

W zakresie prawa cywilnego materialnego Jego zasadniczymi kierunkami badań są: przepisy ogólne prawa zobowiązań, problematyka wykonania zobowiązań i skutków ich niewykonania oraz zagadnienia związane z umową leasingu, umową agencyjną i umową komisu.

Fragment publikacji

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-167-3 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 1888
Rodzaj: księga jubileuszowa , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: KAM-3110:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów